Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0132(APP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0047/2021

Ingediende teksten :

A9-0047/2021

Debatten :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Stemmingen :

PV 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0093

Aangenomen teksten
PDF 119kWORD 44k
Donderdag 25 maart 2021 - Brussel
Stelsel van eigen middelen van de Europese Unie ***
P9_TA(2021)0093A9-0047/2021

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 maart 2021 over het ontwerp van verordening van de Raad tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 608/2014 (10045/2020– C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van verordening van de Raad (10045/2020),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 311, vierde alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 106 bis van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C9‑0024/2021),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen(1),

–  gezien Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom(2), en met name artikel 10,

–  gezien zijn resoluties van 14 maart 2018 over het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020(3), en over de hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(4),

–  gezien zijn resolutie van 30 mei 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen(5),

–  gezien zijn resolutie van 14 november 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 – Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord(6),

–  gezien zijn resolutie van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen(7),

–  gezien de verklaringen van de Commissie en de Raad van 10 oktober 2019 over het meerjarig financieel kader 2021-2027 en eigen middelen: tijd om de verwachtingen van de burger in te lossen,

–  gezien zijn resolutie van 15 mei 2020 over het nieuwe meerjarig financieel kader, eigen middelen en het herstelplan(8),

–  gezien zijn wetgevingsresolutie van 16 september 2020 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie(9),

–  gezien artikel 105, leden 1 en 4, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Begrotingscommissie (A9‑0047/2021),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van verordening van de Raad;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) Interinstitutioneel Akkoord van 16 december 2020 tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen (PB L 433 I van 22.12.2020, blz. 28).
(2) PB L 424 van 15.12.2020, blz. 1.
(3) PB C 162 van 10.5.2019, blz. 51.
(4) PB C 162 van 10.5.2019, blz. 71.
(5) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0226.
(6) Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0449.
(7) Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0032.
(8) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0124.
(9) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0220.

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid