Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0132(APP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0047/2021

Teksty złożone :

A9-0047/2021

Debaty :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Głosowanie :

PV 25/03/2021 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0093

Teksty przyjęte
PDF 125kWORD 44k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela
System zasobów własnych Unii Europejskiej ***
P9_TA(2021)0093A9-0047/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 608/2014 (10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Specjalna procedura ustawodawcza – zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt rozporządzenia Rady (10045/2020),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 311 akapit czwarty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C9-0024/2021),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych(1),

–  uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej i uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom(2), w szczególności jej art. 10,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.(3) oraz w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli(7),

–  uwzględniając oświadczenia Komisji i Rady z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej(8),

–  uwzględniając swoje stanowisko z dnia 16 września 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(9),

–  uwzględniając art. 105 ust. 1 i 4 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Budżetowej (A9-0047/2021),

1.  wyraża zgodę na projekt rozporządzenia Rady;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28).
(2) Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
(3) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 51.
(4) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 71.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0226.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
(7) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0032.
(8) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0124.
(9) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności