Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0132(APP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0047/2021

Ingivna texter :

A9-0047/2021

Debatter :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0093

Antagna texter
PDF 113kWORD 44k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Systemet för Europeiska unionens egna medel ***
P9_TA(2021)0093A9-0047/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2021 om utkastet till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 608/2014 (10045/2020 – C9-0024/2021 – 2018/0132(APP))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets förordning (10045/2020),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 311 fjärde stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C9‑0024/2021),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel(1),

–  med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 14 mars 2020 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020(3) och om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar(7),

–  med beaktande av uttalandena från kommissionen och rådet av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen(8),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 september 2020 om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel(9),

–  med beaktande av artikel 105.1 och 105.4 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från budgetutskottet (A9-0047/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (EUT L 433I, 22.12.2020, s 28).
(2) EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) EUT C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) EUT C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Antagna texter, P8_TA(2018)0226.
(6) Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
(7) Antagna texter, P9_TA(2019)0032.
(8) Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
(9) Antagna texter, P9_TA(2020)0220.

Senaste uppdatering: 26 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy