Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2566(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0209/2021

Внесени текстове :

B9-0209/2021

Разисквания :

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0094

Приети текстове
PDF 125kWORD 45k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Непредставяне на възражения срещу делегиран акт: идентификация и регистрация на едър рогат добитък и животни от рода на овцете и козите
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Решение на Европейския парламент да не се представят възражения срещу делегирания регламент на Комисията от 19 февруари 2021 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 по отношение на правилата за неспазване във връзка със системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и животни от рода на овцете и козите и за изчисляване на равнището на административните санкции, приложими към декларирани животни по схеми за помощ за животни или мерки за подпомагане за животни (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Европейският парламент,

–  като взе предвид делегирания регламент на Комисията (C(2021)00993),

–  като взе предвид писмото на Комисията от 26 февруари 2021 г., с което последната отправя искане към Европейския парламент да заяви, че няма да представя възражения срещу делегирания регламент,

–  като взе предвид писмото от комисията по земеделие и развитие на селските райони до председателя на Съвета на председателите на комисии от 17 март 2021 г.,

–  като взе предвид член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета(1), и по-специално член 63, параграф 4, член 64, параграф 6 и член 115, параграф 5 от него,

–  като взе предвид член 111, параграф 6 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид препоръката за решение на комисията по земеделие и развитие на селските райони,

–  като взе предвид обстоятелството, че не са представени възражения в срока, предвиден в член 111, параграф 6, трето и четвърто тире от своя Правилник за дейността, който срок изтече на 25 март 2021 г.,

А.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета(2) предвижда, че държавите членки следва да създадат система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, а Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета(3) съдържа изисквания, подобни на тези на системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, и че е целесъобразно да се съгласуват правилата за отчитане на несъответствията, свързани със системата за идентификация и регистрация на тези три категории животни;

Б.  като има предвид, че с оглед на развитието на интегрираната система за администриране и контрол и от съображения за опростяване е целесъобразно да се адаптират административните санкции по отношение на схемите за помощ за животни и свързаните с тях мерки за подпомагане, определени в Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията(4), като се освободят до три животни, констатирани като неустановени, от налагането на административни санкции, и като се коригира равнището на санкциите, които трябва да се прилагат, ако за повече от три животни бъде констатирано, че са неустановени;

1.  заявява, че не представя възражения срещу делегирания регламент;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета и на Комисията.

(1) Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).
(2) Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (ЕО) № 1782/2003 и на Директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО (ОВ L 5, 9.1.2004 г., стр. 8).
(3) Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета (ОВ L 204, 11.8.2000 г., стр. 1).
(4) Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на интегрираната система за администриране и контрол и условията за отказ или оттегляне на плащанията и административните санкции, приложими към директните плащания, подпомагането на развитието на селските райони и кръстосаното съответствие (ОВ L 181, 20.6.2014 г., стр. 48).

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност