Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2566(DEA)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0209/2021

Předložené texty :

B9-0209/2021

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0094

Přijaté texty
PDF 124kWORD 44k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Nevyslovení námitky vůči aktu v přenesené pravomoci: identifikace a evidence skotu, ovcí a koz
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Rozhodnutí Evropského parlamentu nevyslovit námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014, pokud jde o pravidla týkající se nesouladu se systémem identifikace a evidence skotu, ovcí a koz a výpočtu úrovně správních sankcí u zvířat ohlášených v rámci režimů nebo opatření podpory na zvířata (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Evropský parlament,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2021)00993),

–  s ohledem na dopis Komise ze dne 26. února 2021, v němž Komise žádá Evropský parlament, aby prohlásil, že nevysloví námitku k nařízení přenesené pravomoci,

–  s ohledem na dopis Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova předsedovi Konference předsedů výborů ze dne 17. března 2021,

–  s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013(1) a zejména na čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 6, čl. 77 odst. 7 a čl. 115 odst. 5 uvedeného nařízení,

–  s ohledem na čl. 111 odst. 6 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení k rozhodnutí Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova,

–  s ohledem na to, že ve lhůtě stanovené v čl. 111 odst. 6 třetí a čtvrté odrážce jednacího řádu, která uplynula dne 25. března 2021, nebyly vysloveny žádné námitky,

A.  vzhledem k tomu, že v nařízení Rady (ES) č. 21/2004(2) se stanoví, že členské státy musí zavést systém identifikace a evidence ovcí a koz, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000(3) obsahuje podobné požadavky jako systém identifikace a evidence skotu a že je vhodné sladit pravidla pro zohledňování nesouladu v souvislosti se systémem identifikace a evidence uvedených tří kategorií zvířat;

B.  vzhledem k tomu, že s ohledem na vývoj integrovaného administrativního a kontrolního systému a z důvodu zjednodušení je vhodné upravit správní sankce v souvislosti s režimy nebo opatřeními podpory na zvířata stanovené v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014(4), a to vynětím z uplatňování správních sankcí až tří zvířat, která byla shledána nezjištěnými, jakož i úpravou úrovně sankcí, které mají být uplatňovány, jsou-li nezjištěna více než tři zvířata;

1.  prohlašuje, že proti nařízení v přenesené pravomoci nevysloví námitku;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549).
(2) Nařízení Rady (ES) č. 21/2004 ze dne 17. prosince 2003 o stanovení systému identifikace a evidence ovcí a koz a o změně nařízení (ES) č. 1782/2003 a směrnic 92/102/EHS a 64/432/EHS (Úř. věst. L 5, 9.1.2004, s. 8).
(3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97 (Úř. věst. L 204, 11.8.2000, s. 1).
(4) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o integrovaný administrativní a kontrolní systém a o podmínky pro zamítnutí nebo odnětí plateb a správní sankce uplatňované na přímé platby, podporu na rozvoj venkova a podmíněnost (Úř. věst. L 181, 20.6.2014, s. 48).

Poslední aktualizace: 12. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí