Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2021/2566(DEA)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B9-0209/2021

Esitatud tekstid :

B9-0209/2021

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0094

Vastuvõetud tekstid
PDF 114kWORD 40k
Neljapäev, 25. märts 2021 - Brüssel
Vastuväidete puudumine delegeeritud õigusaktile: Veiste, lammaste ja kitsede identifitseerimine ja registreerimine
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni 19. veebruari 2021. aasta delegeeritud määrusele, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 640/2014 nõuete rikkumise osas seoses veiste ning lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteemiga ning seoses halduskaristuste taseme arvutamisega loomatoetuste kavade või loomatoetusmeetmete alusel deklareeritud loomade puhul (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni delegeeritud määrust (C(2021)00993),

–  võttes arvesse komisjoni 26. veebruari 2021. aasta kirja, milles komisjon palub Euroopa Parlamendil teatada, et ta ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni 17. märtsi 2021. aasta kirja komisjonide esimeeste konverentsi esimehele,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 290,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013(1), eriti selle artikli 63 lõiget 4, artikli 64 lõiget 6, artikli 77 lõiget 7 ja artikli 115 lõiget 5,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 111 lõiget 6,

–  võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni soovitust võtta vastu otsus,

–  võttes arvesse, et kodukorra artikli 111 lõike 6 kolmandas ja neljandas taandes sätestatud ajavahemiku jooksul, mis lõppes 25. märtsil 2021, ei ole vastuväiteid esitatud,

A.  arvestades, et nõukogu määruses (EÜ) nr 21/2004(2) on sätestatud, et liikmesriigid peavad kehtestama lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteemi ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1760/2000(3) sisaldab veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemiga sarnaseid nõudeid, ning et on asjakohane ühtlustada eeskirju, mis käsitlevad nende kolme loomakategooria identifitseerimise ja registreerimise süsteemiga seotud rikkumiste arvessevõtmist;

B.  arvestades, et ühtne haldus- ja kontrollisüsteem on edasi arenenud ning vaja oleks seda lihtsustada, mistõttu on asjakohane kohandada komisjoni delegeeritud määruses (EL) nr 640/2014(4) sätestatud halduskaristusi seoses loomatoetuse kavade ja loomatoetusmeetmetega ning jätta halduskaristuse kohaldamisest välja kuni kolm looma, kes leiti olevat kindlaks määramata; samuti tuleks kohandada karistuste taset, mida kohaldatakse juhul, kui avastatakse rohkem kui kolm kindlaksmääramata looma;

1.  teatab, et ei esita delegeeritud määrusele vastuväiteid;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus nõukogule ja komisjonile.

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).
(2) Nõukogu 17. detsembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 21/2004, millega kehtestatakse lammaste ja kitsede identifitseerimise ja registreerimise süsteem ja muudetakse määrust (EÜ) nr 1782/2003 ning direktiive 92/102/EMÜ ja 64/432/EMÜ (ELT L 5, 9.1.2004, lk 8).
(3) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 1760/2000 veiste identifitseerimise ja registreerimise süsteemi loomise, veiseliha ja veiselihatoodete märgistamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 820/97 kehtetuks tunnistamise kohta (EÜT L 204, 11.8.2000, lk 1).
(4) Komisjoni 11. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 640/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1306/2013 ühtse haldus- ja kontrollisüsteemi osas ning otsetoetuste, maaelu arengu toetuse ja nõuetele vastavuse süsteemiga seoses kohaldatavatest maksetest keeldumise ja nende tühistamise tingimuste osas ning kõnealuste toetuste ja süsteemiga seotud halduskaristuste osas (ELT L 181, 20.6.2014, lk 48).

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika