Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2566(DEA)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0209/2021

Pateikti tekstai :

B9-0209/2021

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0094

Priimti tekstai
PDF 121kWORD 40k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
Neprieštaravimas deleguotajam aktui: galvijų, avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistema
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Europos Parlamento sprendimas neprieštarauti 2021 m. vasario 19 d. Komisijos deleguotajam reglamentui, kuriuo dėl taisyklių, taikomų, kai nesilaikoma reikalavimų, susijusių su galvijų, avių ir ožkų identifikavimo ir registravimo sistema, ir administracinių nuobaudų, susijusių su gyvuliais, kurie buvo deklaruoti pagal paramos už gyvulius sistemas arba su gyvuliais susijusias paramos priemones, dydžio apskaičiavimo taisyklių iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014 (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos deleguotąjį reglamentą (C(2021)00993),

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2021 m. vasario 26 d. laišką, kuriame ji prašo Parlamento pareikšti, kad jis neprieštaraus deleguotajam reglamentui,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 2021 m. kovo 17 d. laišką Komitetų pirmininkų sueigos pirmininkui,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013(1), ypač į jo 63 straipsnio 4 dalį, 64 straipsnio 6 dalį, 77 straipsnio 7 dalį ir 115 straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalį,

–  atsižvelgdamas į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto rekomendaciją dėl sprendimo,

–  atsižvelgdamas į tai, kad per Darbo tvarkos taisyklių 111 straipsnio 6 dalies trečioje ir ketvirtoje įtraukose nustatytą terminą, kuris pasibaigė 2021 m. kovo 25 d., nebuvo pareikšta prieštaravimų,

A.  kadangi Tarybos reglamente (EB) Nr. 21/2004(2) numatyta, kad valstybės narės turi nustatyti avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą, o Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1760/2000(3) nustatyti reikalavimai, panašūs į galvijų identifikavimo ir registravimo sistemos reikalavimus, ir tikslinga suderinti taisykles, kad būtų atsižvelgta į reikalavimų, susijusių su šių trijų kategorijų gyvulių identifikavimo ir registravimo sistema, neatitiktį.

B.  kadangi atsižvelgiant į integruotos administravimo ir kontrolės sistemos raidą ir siekiant supaprastinimo, tikslinga pakoreguoti su pagalbos už gyvulius sistemomis ir su gyvuliais susijusiomis paramos priemonėmis susijusias administracines nuobaudas, nustatytas Komisijos deleguotame reglamente (ES) Nr. 640/2014(4): jų netaikyti ne daugiau kaip trims nenustatytiems gyvuliams, ir pakoreguoti nuobaudų, taikytinų nustačius daugiau kaip tris nenustatytus gyvulius, dydį;

1.  pareiškia, kad neprieštarauja deleguotajam reglamentui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai ir Komisijai.

(1) 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL L 347, 2013 12 20, p. 549).
(2) 2003 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 21/2004, nustatantis avių ir ožkų identifikavimo bei registravimo sistemą ir iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 bei Direktyvas 92/102/EEB ir 64/432/EEB (OL L 5, 2004 1 9, p. 8).
(3) 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų identifikavimo ir registravimo sistemą, reglamentuojantis jautienos ir jos produktų ženklinimą ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 820/97 (OL L 204, 2000 8 11, p. 1).
(4) 2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 640/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatos dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos ir dėl išmokų neskyrimo arba atšaukimo sąlygų bei administracinių nuobaudų, taikomų tiesioginėms išmokoms, paramai kaimo plėtrai ir kompleksinei paramai (OL L 181, 2014 6 20, p. 48).

Atnaujinta: 2021 m. liepos 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika