Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2566(DEA)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0209/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0209/2021

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0094

Pieņemtie teksti
PDF 123kWORD 44k
Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts - Brisele
Iebildumu neizteikšana pret deleģēto aktu: liellopu, aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēma
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret Komisijas 2021. gada 19. februāra deleģēto regulu, ar ko Deleģēto regulu (ES) Nr. 640/2014 groza attiecībā uz noteikumiem par neatbilstībām, kuras saistītas ar liellopu, aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu, un noteikumiem par to, kā aprēķināmi administratīvie sodi attiecībā uz dzīvniekiem, kas deklarēti dzīvnieku atbalsta shēmu vai ar dzīvniekiem saistīta atbalsta pasākumu satvarā (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas deleģēto regulu (C(2021)00993),

–  ņemot vērā Komisijas 2021. gada 26. februāra vēstuli, kurā tā lūdz paziņot, ka Parlaments neizteiks iebildumus pret Komisijas deleģēto regulu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas 2021. gada 17. marta vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013(1) un jo īpaši tās 63. panta 4. punktu, 64. panta 6. punktu, 77. panta 7. punktu un 115. panta 5. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 111. panta 6. punktu,

–  ņemot vērā Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ieteikumu lēmumam,

–  ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 111. panta 6. punkta trešajā un ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2021. gada 25. martā,

A.  tā kā Padomes Regulā (EK) Nr. 21/2004(2) paredzēts, ka dalībvalstīm jāizveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēma un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1760/2000(3) ir ietvertas prasības, kas līdzīgas liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmas prasībām, un ir lietderīgi saskaņot noteikumus par to, kā ņemt vērā neatbilstības, kas saistītas ar minēto trīs dzīvnieku kategoriju identifikācijas un reģistrācijas sistēmu;

B.  tā kā, ņemot vērā integrētās administrācijas un kontroles sistēmas attīstību un tiecoties pēc vienkāršošanas, ir lietderīgi pielāgot administratīvos sodus, kas Komisijas deleģētajā regulā (ES) Nr. 640/2014(4) noteikti attiecībā uz dzīvnieku atbalsta shēmām un ar dzīvniekiem saistīta atbalsta pasākumiem, proti, gadījumos, kad konstatē, ka nav noteikti ne vairāk kā trīs dzīvnieki, administratīvos sodus nepiemērot un pielāgot piemērojamo sodu apmēru gadījumos, kad konstatē, ka nav noteikti vairāk nekā trīs dzīvnieki;

1.  paziņo, ka neizsaka iebildumus pret deleģēto regulu;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).
(2) Padomes 2003. gada 17. decembra Regula (EK) Nr. 21/2004, ar ko izveido aitu un kazu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1782/2003 un Direktīvas 92/102/EEK un 64/432/EEK (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).
(3) Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 17. jūlija Regula (EK) Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas produktu marķēšanu, kā arī atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 820/97 (OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.).
(4) Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 640/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz integrēto administrācijas un kontroles sistēmu, maksājumu atteikšanas vai atsaukšanas nosacījumiem un administratīvajiem sodiem, kas piemērojami tiešo maksājumu, lauku attīstības atbalsta un savstarpējās atbilstības kontekstā (OV L 181, 20.6.2014., 48. lpp.).

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika