Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2021/2566(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B9-0209/2021

Ingediende teksten :

B9-0209/2021

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0094

Aangenomen teksten
PDF 120kWORD 44k
Donderdag 25 maart 2021 - Brussel
Geen bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: identificatie- en registratieregeling voor runderen, schapen en geiten
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Besluit van het Europees Parlement om geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie van 19 februari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 wat betreft de regels voor niet-nalevingen met betrekking tot de identificatie- en registratieregeling voor runderen, schapen en geiten en de regels voor de berekening van de hoogte van de administratieve sancties voor dieren die zijn aangegeven in het kader van steunregelingen voor dieren of diergebonden bijstandsmaatregelen (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Het Europees Parlement,

–  gezien de gedelegeerde verordening van de Commissie (C(2021)00993),

–  gezien het schrijven van de Commissie van 26 februari 2021, waarin zij het Parlement verzoekt te verklaren dat het geen bezwaar zal maken tegen de gedelegeerde verordening,

–  gezien de brief van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van 17 maart 2021 aan de voorzitter van de Conferentie van commissievoorzitters,

–  gezien artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad(1), en met name artikel 63, lid 4, artikel 64, lid 6, artikel 77, lid 7, en artikel 115, lid 5,

–  gezien artikel 111, lid 6, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor een besluit van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling,

–  gezien er geen bezwaar werd gemaakt binnen de in artikel 111, lid 6, derde en vierde streepjes, van zijn Reglement gestelde termijn, die op 25 maart 2021 verstreek,

A.  overwegende dat in Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad(2) is bepaald dat de lidstaten een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten moeten vaststellen en dat Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad(3) voorschriften bevat die vergelijkbaar zijn met die van de identificatie- en registratieregeling voor runderen, en dat het passend is de regels voor het in aanmerking nemen van niet-nalevingen met betrekking tot de identificatie- en registratieregeling voor die drie categorieën dieren op elkaar af te stemmen;

B.  overwegende dat het, rekening houdend met de ontwikkeling van het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en met het oog op vereenvoudiging, passend is de in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie(4) vastgestelde administratieve sancties met betrekking tot de steunregelingen voor dieren en de diergebonden bijstandsmaatregelen aan te passen door maximaal drie als niet-geconstateerd aangemerkte dieren vrij te stellen van de toepassing van administratieve sancties, en door het niveau van de toe te passen sancties aan te passen indien meer dan drie dieren als niet-geconstateerd worden aangemerkt;

1.  verklaart geen bezwaar te maken tegen de gedelegeerde verordening;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

(1) Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).
(2) Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PB L 5 van 9.1.2004, blz. 8).
(3) Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PB L 204 van 11.8.2000, blz. 1).
(4) Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 640/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden (PB L 181 van 20.6.2014, blz. 48).

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid