Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2021/2566(DEA)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B9-0209/2021

Teksty złożone :

B9-0209/2021

Debaty :

Głosowanie :

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0094

Teksty przyjęte
PDF 130kWORD 44k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela
Brak sprzeciwu wobec aktu delegowanego: identyfikacja i rejestracja bydła, owiec i kóz
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Decyzja Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 19 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie delegowane (UE) nr 640/2014 w odniesieniu do przepisów dotyczących niezgodności związanych z systemem identyfikacji i rejestracji bydła, owiec i kóz oraz dotyczących obliczania poziomu kar administracyjnych w odniesieniu do zwierząt zgłoszonych w ramach systemów pomocy lub środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (C(2021)00993),

–  uwzględniając pismo Komisji z dnia 26 lutego 2021 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyraża on sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego,

–  uwzględniając pismo Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 marca 2021 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–  uwzględniając art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013(1), w szczególności jego art. 63 ust. 4, art. 64 ust. 6, art. 77 ust. 7 oraz art. 115 ust. 5,

–  uwzględniając art. 111 ust. 6 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące decyzji,

–  uwzględniając fakt, że w określonym w art. 111 ust. 6 tiret trzecie i czwarte Regulaminu terminie, który upłynął dnia 25 marca 2021 r., nie zgłoszono sprzeciwu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 21/2004(2) państwa członkowskie mają ustanowić system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz, a rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady(3) zawiera wymogi podobne do wymogów systemu identyfikacji i rejestracji bydła, w związku z czym należy dostosować przepisy dotyczące uwzględniania niezgodności związanych z systemem identyfikacji i rejestracji tych trzech kategorii zwierząt;

B.  mając na uwadze, że zważywszy na ewolucję zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, a także w celu uproszczenia należy dostosować kary administracyjne w odniesieniu do systemów pomocy związanej z produkcją zwierzęcą i środków wsparcia związanych z produkcją zwierzęcą, określone w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 640/2014(4) w drodze wyłączenia maksymalnie trzech zwierząt, w odniesieniu do których ustalono, że są niezatwierdzone, ze stosowania kar administracyjnych oraz w drodze dostosowania poziomu kar, które mają być stosowane w przypadku ustalenia, że nie zatwierdzono więcej niż trzech zwierząt;

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie i Komisji.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 549).
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestrowania owiec i kóz oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 i dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.U. L 5 z 9.1.2004, s. 8);
(3) Rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiające system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczące etykietowania mięsa wołowego i produktów z mięsa wołowego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dz.U. L 204 z 11.8.2000, s. 1).
(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.U. L 181 z 20.6.2014, s. 48).

Ostatnia aktualizacja: 12 lipca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności