Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2566(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0209/2021

Texte depuse :

B9-0209/2021

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0094

Texte adoptate
PDF 119kWORD 44k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: identificarea și înregistrarea bovinelor, ovinelor și caprinelor
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei din 19 februarie 2021 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 în ceea ce privește normele referitoare la neconformitățile legate de sistemul de identificare și înregistrare a bovinelor, ovinelor și caprinelor și la calcularea nivelului sancțiunilor administrative cu privire la animalele declarate în cadrul schemelor de ajutoare pentru animale sau al măsurilor de sprijin legate de animale (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2021)00993),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 26 februarie 2021 prin care aceasta îi solicită să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 17 martie 2021,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(1), în special articolul 63 alineatul (4), articolul 64 alineatul (6), articolul 77 alineatul (7) și articolul 115 alineatul (5),

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

–  având în vedere că nu au fost formulate obiecții în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuțele a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 25 martie 2021,

A.  întrucât Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului(2) prevede că statele membre trebuie să instituie un sistem de identificare și de înregistrare a ovinelor și caprinelor, iar Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului(3) conține cerințe similare cu cele ale sistemului de identificare și înregistrare a bovinelor și întrucât este oportun să se alinieze normele privind luarea în considerare a neconformităților legate de sistemul de identificare și înregistrare a acestor trei categorii de animale;

B.  întrucât, ținând seama de evoluția sistemului integrat de administrare și control și din motive de simplificare, este oportun să se adapteze sancțiunile administrative în ceea ce privește schemele de ajutoare pentru animale și măsurile de sprijin legate de animale prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014(4), prin scutirea unui număr de până la trei animale considerate nedeterminate de aplicarea sancțiunilor administrative, precum și prin ajustarea nivelului sancțiunilor care trebuie aplicate în cazul în care mai mult de trei animale sunt considerate nedeterminate,

1.  declară că nu ridică obiecții față de regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
(2) Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).
(3) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).
(4) Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității (JO L 181, 20.6.2014, p. 48).

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate