Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2021/2566(DEA)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B9-0209/2021

Predkladané texty :

B9-0209/2021

Rozpravy :

Hlasovanie :

Prijaté texty :

P9_TA(2021)0094

Prijaté texty
PDF 127kWORD 44k
Štvrtok, 25. marca 2021 - Brusel
Nevznesenie námietky voči delegovanému aktu: identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka, oviec a kôz
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Rozhodnutie Európskeho parlamentu nevzniesť námietku voči delegovanému nariadeniu Komisie z 19. februára 2021, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 640/2014, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa neplnenia povinností v súvislosti so systémom identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, oviec a kôz a výpočtu úrovne administratívnych sankcií v súvislosti s nahlásenými zvieratami v rámci režimov pomoci na zvieratá alebo podporných opatrení na zvieratá (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (C(2021)00993),

–  so zreteľom na list Komisie z 26. februára 2021, ktorým žiada Európsky parlament, aby oznámil, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu,

–  so zreteľom na list Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka predsedovi Konferencie predsedov výborov zo 17. marca 2021,

–  so zreteľom na článok 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013(1), a najmä na jeho článok 63 ods. 4, článok 64 ods. 6, článok 77 ods. 7 a článok 115 ods. 5,

–  so zreteľom na článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie pre rozhodnutie Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka,

–  so zreteľom na skutočnosť, že neboli vznesené námietky v lehote stanovenej v tretej a štvrtej zarážke článku 111 ods. 6 rokovacieho poriadku, ktorá uplynula 25. marca 2021,

A.  keďže v nariadení Rady (ES) č. 21/2004(2) sa uvádza, že členské štáty majú ustanoviť systém identifikácie a registrácie oviec a kôz, a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000(3) obsahuje podobné požiadavky, ako sú tie uvedené v systéme identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, treba zosúladiť pravidlá pre zohľadňovanie prípadov neplnenia povinností súvisiacich so systémom identifikácie a registrácie týchto troch kategórií zvierat;

B.  keďže so zreteľom na vývoj integrovaného administratívneho a kontrolného systému a v záujme zjednodušenia treba upraviť administratívne sankcie, ktoré sa vzťahujú na režimy pomoci a podporné opatrenia týkajúce sa zvierat, stanovené v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) č. 640/2014(4), tak, že sa z uplatňovania administratívnych sankcií vyjmú až tri zvieratá zistené ako neurčené a upraví sa výška sankcií uplatniteľných v prípadoch, ak sú ako neurčené zistené viac ako tri zvieratá;

1.  oznamuje, že nevznesie námietku voči delegovanému nariadeniu;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549).
(2) Nariadenie Rady (ES) č. 21/2004 zo 17. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje systém na identifikáciu a registráciu oviec a kôz a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1782/2003 a smernice 92/102/EHS a 64/432/EHS (Ú. v. EÚ L 5, 9.1.2004, s. 8).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).
(4) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014, s. 48).

Posledná úprava: 12. júla 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia