Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2566(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0209/2021

Ingivna texter :

B9-0209/2021

Debatter :

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0094

Antagna texter
PDF 116kWORD 44k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: identifiering och registrering av nötkreatur, får och getter
P9_TA(2021)0094B9-0209/2021

Europaparlamentets beslut om att inte invända mot kommissionens delegerade förordning av den 19 februari 2021 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 640/2014 vad gäller reglerna om felaktigheter i samband med systemet för identifiering och registrering av nötkreatur, får och getter och om beräkning av nivån på administrativa sanktioner beträffande deklarerade djur enligt djurbidragsordningar eller djurrelaterade stödåtgärder (C(2021)00993 – 2021/2566(DEA))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (C(2021)00993),

–  med beaktande av kommissionens skrivelse av den 26 februari 2021, i vilken parlamentet uppmanas att tillkännage att det inte avser att invända mot den delegerade förordningen,

–  med beaktande av skrivelsen av den 17 mars 2021 från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling till utskottsordförandekonferensens ordförande,

–  med beaktande av artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013(1), särskilt artiklarna 63.4, 64.6, 77.7 och 115.5,

–  med beaktande av artikel 111.6 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen till beslut från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling,

–  med beaktande av att ingen invändning har gjorts inom den tidsfrist som anges i artikel 111.6 tredje och fjärde strecksatserna i arbetsordningen, som löpte ut den 25 mars 2021,och av följande skäl:

A.  Enligt rådets förordning (EG) nr 21/2004(2) ska medlemsstaterna upprätta ett system för identifiering och registrering av får och getter och i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000(3) fastställs krav som motsvarar dem i systemet för identifiering och registrering av nötkreatur. Det är lämpligt att anpassa reglerna för att ta hänsyn till bristande efterlevnad i förbindelse med systemet för identifiering och registrering av dessa tre djurkategorier.

B.  Med hänsyn till utvecklingen av det integrerade administrations- och kontrollsystemet och av förenklingsskäl är det lämpligt att anpassa de administrativa sanktioner för djurbidragsordningar och djurrelaterade stödåtgärder som fastställs i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014(4) genom att undanta upp till tre konstaterat ej fastställda djur från tillämpningen av administrativa sanktioner samt genom att justera nivån på de sanktioner som ska tillämpas om fler än tre djur konstaterats vara ej fastställda.

1.  Europaparlamentet tillkännager att det inte invänder mot den delegerade förordningen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen.

(1) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 549).
(2) Rådets förordning (EG) nr 21/2004 av den 17 december 2003 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av får och getter och om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 samt direktiven 92/102/EEG och 64/432/EEG (EUT L 5, 9.1.2004, s. 8).
(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1760/2000 av den 17 juli 2000 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött och nötköttsprodukter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 820/97 (EGT L 204, 11.8.2000, s. 1).
(4) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (EUT L 181, 20.6.2014, s. 48).

Senaste uppdatering: 12 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy