Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/2135(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0042/2021

Внесени текстове :

A9-0042/2021

Разисквания :

PV 24/03/2021 - 26
CRE 24/03/2021 - 26

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0095

Приети текстове
PDF 220kWORD 70k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Определяне на политиката за дигитално образование
P9_TA(2021)0095A9-0042/2021

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно определянето на политика в областта на цифровото образование (2020/2135(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 165 и член 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по‑специално член 14 от нея,

–  като взе предвид член 2 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа относно правото на образование,

–  като взе предвид Директива (ЕС) 2019/790 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. относно авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар и за изменение на директиви 96/9/ЕО и 2001/29/ЕО(1),

–  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по култура и образование от 22 септември 2020 г. относно бъдещето на европейското образование в контекста на COVID-19,

–  като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 11 декември 2018 г. относно образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработването на политиката на ЕС(3),

–  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2018 г. относно модернизирането на образованието в ЕС(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма за умения(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 9 юни 2020 г. относно изграждането на цифровото бъдеще на Европа(6),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 май 2020 г. относно европейските учители и обучители за бъдещето(7),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 ноември 2019 г. относно ключовата роля на политиките за учене през целия живот за овластяване на обществата с цел осъществяване на технологичния и екологичен преход в подкрепа на приобщаващия и устойчив растеж(8),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот(9),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2017 г. относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот(10),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 30 май 2016 г. относно развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение(11),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г. относно повишаване на уменията: нови възможности за възрастните(12),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2015 г. относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии(13),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(14),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г., озаглавено „План за действие в областта на цифровото образование за 2021 — 2027 г.: приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера“ (COM(2020)0624) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията (SWD(2020)0209),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 септември 2020 г. относно постигането на европейското пространство за образование до 2025 г. (COM(2020)0625),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юли 2020 г., озаглавено „Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост“ (COM(2020)0274),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 януари 2018 г. относно плана за действие в областта на цифровото образование (СOM(2018)0022),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 14 ноември 2017 г., озаглавено „Укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура“ (COM(2017)0673),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2017 г. относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването за по‑добър старт в живота (COM(2017)0248),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2016 г. относно подобряването и модернизирането на образованието (COM(2016)0941),

–  като взе предвид доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), озаглавен „Education responses to COVID-19: an implementation strategy toolkit“ (Действия в сферата на образованието в отговор на COVID-19: набор от инструменти за стратегия за изпълнение),

–  като взе предвид доклада на ОИСР, озаглавен „OECD Skills Outlook 2019: Thriving in a Digital World“ (Перспектива на ОИСР за уменията за 2019 г.: успех в един цифров свят),

–  като взе предвид доклада на Организацията за образование, наука и култура на ООН (ЮНЕСКО), озаглавен „Skills for a connected world“ (Умения за свързан свят),

–  като взе предвид доклада на Европейския център за развитие на професионалното обучение от 4 юни 2020 г., озаглавен „Digital gap during COVID-19 for VET learners at risk in Europe“ (Цифрово разделение по време на COVID-19 за изложените на риск в Европа обучаващи се в ПОО),

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид становището на комисията по заетост и социални въпроси,

–  като взе предвид позицията под формата на изменения на комисията по правата на жените и равенството между половете,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование (A9-0042/2021),

А.  като има предвид, че приобщаващото, справедливо и финансирано по подходящ начин качествено образование е основен двигател на екологичния и цифровия преход; като има предвид, че образованието е инвестиция в нашето общо бъдеще, като допринася за социалното сближаване, устойчивия икономически растеж, създаването на работни места и заетостта, а по този начин и за едно справедливо общество; като има предвид, че образованието е критично важен инструмент за личностното развитие и себереализацията и че то засилва участието в демократичния живот;

Б.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, която е залегнала в член 8 и член 19 от ДФЕС;

В.  като има предвид, че цифровите технологии променят обществото, като основните цифрови умения и цифровата грамотност вече са от съществено значение за всички граждани;

Г.  като има предвид, че в първия принцип на европейския стълб на социалните права се посочва значението на поддържането и придобиването на умения с цел „гарантиране на равни възможности и достъп до пазара на труда“ и се предвижда, че всеки има право на достъп до „качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, с цел да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда“;

Д.  като има предвид, че придобиването на основни трансверсални умения като смятане, критическо мислене и умения за социално общуване е основна предпоставка за придобиването на цифрови умения и компетентности; като има предвид, че същевременно в бъдеще ще има повишена необходимост от цифрови умения като програмиране, логистика и роботика, които ще окажат въздействие не само върху образованието в областта на информационните технологии (ИТ), но и върху цялата учебна програма; като има предвид, че с Рамката за цифрова компетентност на гражданите се признава значението на междуличностните умения, включително комуникацията, сътрудничеството и създаването на съдържание, които често се преподават чрез хуманитарните науки, изкуствата и социалните науки; като има предвид, че интердисциплинарният подход към изучаването на науки, технологии, инженерство, изкуства и математика (НТИИМ) може да доведе до по-добро и ориентирано в по-голяма степен към човека проектиране на цифрови решения;

Е.  като има предвид, че основните познания в областта на киберхигиената, кибербезопасността, защитата на данните и медийната грамотност трябва да бъдат съобразени с възрастта и ориентирани към развитието на учащите, за да им се помогне да станат критични учащи, активни граждани, потребители на интернет и създатели на едно демократично цифрово общество, да вземат информирани решения и да познават и да могат да противодействат на рисковете, свързани с интернет, като онлайн дезинформацията, тормоза и нарушенията на сигурността на личните данни; като има предвид, че в учебните програми следва да бъдат въведени образователни програми в областта на киберсигурността;

Ж.  като има предвид, че цифровата трансформация оформя пазара на труда и според оценките на Комисията(15) в редица категории заетост се очаква в бъдеще до 90% от работните места да изискват някаква форма на цифрови умения, а 65% от децата, които днес започват начално училище, се очаква в крайна сметка да имат професии, каквито все още не съществуват; като има предвид, че задълбочените цифрови умения са много търсени, което вероятно ще доведе до засилен акцент върху НТИИМ;

З.  като има предвид, че е необходимо изцяло да се проучи въздействието на новите технологии, например роботиката и изкуствения интелект (ИИ), върху заетостта; като има предвид, че вече е очевидно, че цифровата грамотност бързо се превръща в универсално умение, необходимо за работни места, които преди са имали слаба или никаква връзка с цифровата област, включително за работни места, свързани с ръчен труд; като има предвид, че преквалификацията и повишаването на квалификацията са необходими, за да се даде възможност на хората да се адаптират към променящите се потребности и реалности на все по‑цифровизирания пазар на труда; като има предвид, че предизвиканото от COVID-19 преминаване към дистанционна работа поставя нови предизвикателства, свързани с цифровите умения, комуникацията и други; като има предвид, че работодателите следва да предоставят цифрови обучения и цифрово оборудване на служителите, като обръщат внимание на специфичните потребности, например предоставянето на разумни улеснения за хората с увреждания; като има предвид, че секторът на професионалното образование и обучение (ПОО) играе ключова роля, за да се предоставят на бъдещите работници уменията и квалификациите, от които те се нуждаят за развиващия се пазар на труда;

И.  като има предвид, че 42% от европейците все още нямат дори основни цифрови умения(16), като в рамките на държавите членки и между тях съществуват значителни различия въз основа на социално-икономическия статус, възрастта, пола, доходите, равнището на образование и заетост; като има предвид, че едва 35% от хората на възраст между 55 и 74 години притежават основни цифрови умения — в сравнение с 82% от хората на възраст между 16 и 24 години(17), което прави възрастните хора по-уязвими на цифрова изолация; като има предвид, че програмата за умения има за цел да гарантира, че до 2025 г. 70% от хората на възраст между 16 и 74 години ще имат основни цифрови умения — средно увеличение от два процентни пункта годишно спрямо годишно увеличение от 0,75 процентни пункта между 2015 и 2019 г.; като има предвид, че поради тези големи разлики в нивата на основните умения учащите никога няма да имат еднакви възможности за придобиване на цифрови умения;

Й.  като има предвид, че продължават да съществуват неравенства по отношение на достъпа до цифрова инфраструктура и оборудване, като селските и отдалечените райони и необлагодетелстваните градски райони често страдат от слаба свързаност, а домакинствата с по-ниски доходи често нямат достъп до компютри; като има предвид, че 10% от домакинствата в селските райони на ЕС нямат достъп до интернет по фиксирана линия, а още 41% не са обхванати от широколентови услуги;

К.  като има предвид, че по отношение на цифровите умения между мъжете и жените съществува разлика от 11%(18); като има предвид, че според Евростат едва един от трима студенти, завършили висше образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), е жена, въпреки че 54% от студентите във висшите учебни заведения са жени; като има предвид, че в началното образование отношението към предметите в областта на НТИМ не се различава между момчетата и момичетата, но че интересът сред момичетата изглежда изчезва след 15-годишна възраст; като има предвид, че по-малко от три процента от момичетата в юношеска възраст заявяват интерес да работят като специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ);

Л.  като има предвид, че неравенството между половете по отношение на образованието и обучението се изразява на работното място – едва 17% от работните места в сектора на ИКТ се заемат от жени, а делът на мъжете, работещи в цифров сектор, е 3,1 пъти по-голям от този на жените(19), като разликата между половете е особено очевидна в сектора на ИИ, където едва 22% от специалистите в световен мащаб са жени; като има предвид, че тези различия оказват въздействие върху възможностите за жените да работят в добре платени, ориентирани към бъдещето сектори и по подобен начин ограничават многообразието в цифровия сектор, например що се отнася до технологичния дизайн;

М.  като има предвид, че е важно да се разберат факторите, които влияят на образователния и професионалния избор на момичетата и жените, включително предубежденията по отношение на пола, и те да се мотивират да продължат образованието и кариерата в областта на НТИМ и ИКТ; като има предвид, във връзка с това, че е необходимо да продължават да се разработват решения за професионално ориентиране;

Н.  като има предвид, че цифровите технологии притежават значителен потенциал за учителите, обучителите, възпитателите и учащите в различните образователни сектори и среди, що се отнася до достъпните, отворени, социални и персонализирани технологии, които могат да доведат до по-приобщаващи образователни пътеки; като има предвид, че интелигентното използване на цифровите технологии, движено от иновативни методи на преподаване и предоставяне на възможности за учащите, може да осигури на гражданите основни умения за живота, например творческо мислене, любознателност и умения за решаване на проблеми; като има предвид, че използването на цифрови технологии никога не трябва да се разглежда като мярка за намаляване на разходите; като има предвид, че свободата на учителите да избират най-добрата комбинация от методи на преподаване и съдържание следва да остане в центъра на образователния процес;

О.  като има предвид, че взаимодействието между учителя и учащите е от решаващо значение за благосъстоянието и развитието на учениците и поради това присъственото обучение трябва да остане в основата на предоставянето на образование; като има предвид, че цифровите инструменти и технологии не могат да заместят ролята на учителя, но въпреки това предлагат редица ползи като допълнение към присъственото обучение, включително под формата на хибридни модели на образование; като има предвид, че прекомерното използване на технологии и цифрово оборудване може да причини проблеми като недоспиване, пристрастяване и заседнал начин на живот; като има предвид, че трябва да се обърне специално внимание на по-малките деца и учащите със специални образователни потребности или увреждания, за които ученето онлайн представлява особено предизвикателство;

П.  като има предвид, че цифровите технологии следва да бъдат въвеждани по начин, който е насочен към учащите, съобразен с възрастта и ориентиран към развитието; като има предвид, че е необходимо стратегиите за цифрово обучение да вземат предвид изследванията относно последиците, които ранното използване на цифровите технологии може да има върху развитието на малките деца;

Р.  като има предвид, че развитието на цифрова инфраструктура и технологии в образованието изисква значителни публични инвестиции, включително в ИТ персонал в учебните заведения; като има предвид, че частните инвестиции също допринасят значително за разработването на решения за електронно обучение;

С.  като има предвид, че предварително условие за цифровото обучение е достъпът до цифрова инфраструктура, включително високоскоростен интернет, както и до висококачествено оборудване и съдържание, съобразени с образователните потребности; като има предвид, че пандемията от COVID-19 и внезапният цифров преход към дистанционно или онлайн обучение разкриха пропуските в достъпа и свързаността в рамките на държавите членки и между тях — с различно въздействие върху различните образователни сектори; като има предвид, че 32%(20) от учениците и студентите в някои държави членки не са имали достъп до интернет и цифрови инструменти по време на ограничителните мерки във връзка с COVID-19 през пролетта на 2020 г.;

Т.  като има предвид, че внезапният преход към онлайн и дистанционно обучение разкри също така недостатъчна готовност на образователната система в повечето части на Европа и пропуски в цифровите умения на учителите, възпитателите, родителите и учащите, както и в тяхната способност ефективно и безопасно да използват цифровите технологии; като има предвид, че преди кризата едва 39% от учителите в ЕС са се чувствали добре или много добре подготвени да използват цифровите технологии за обучение, като се наблюдават значителни разлики сред държавите членки; като има предвид, че учителите все пак показаха, че могат да се адаптират към дълбоките промени в образователните системи, ако разполагат с възможности за достатъчно гъвкавост и самостоятелност и използват по най-добрия начин иновационния потенциал на онлайн и дистанционното обучение;

У.  като има предвид, че преминаването към онлайн и дистанционно обучение изостри съществуващите неравенства, като предизвика още по-голямо изоставане на учащите в неравностойно и уязвимо положение, учащите със специални образователни потребности и учащите с увреждания, доведе до увеличаване на дела на отпадащите ученици в различните образователни сектори и разкри липсата на духовна и социална подкрепа в цифровата среда; като има предвид, че неравенствата в ранното детство оказват отрицателно въздействие върху резултатите от ученето и перспективите за заетост на по-късен етап от живота; като има предвид, че има спешна необходимост да се подобрят качеството и приобщаващият характер на онлайн обучението;

Ф.  като има предвид, че пандемията от COVID-19 ще доведе до дълбоки промени в нашия начин на живот и че тя изтъкна необходимостта да се осигури пълномащабно качествено образование за всички с цел подготвеност за евентуални бъдещи кризи и повишаване на дългосрочната устойчивост в образователните системи, както и с цел да се положат основите за успешен цифров преход;

Х.  като има предвид, че съдържанието на преподаването и организацията на образователните системи е национална компетентност, но въпреки това новите предизвикателства изискват ефективна координация и когато е целесъобразно, средносрочни и дългосрочни политики и инструменти на Европейския съюз в областта на цифровото образование като важно измерение на европейското пространство за образование;

Ц.  като има предвид, че наличието на качествено онлайн обучение често не е алтернатива, а единствена възможност за определени групи, например тези, които работят на пълен работен, останалите без работа в селски и отдалечени региони или хората с увреждания;

Ч.  като има предвид, че образованието е инвестиция в бъдещето и важен инструмент за развитието и себереализацията на всеки индивид; като има предвид, че цифровото образование би могло да помогне за справяне с предизвикателства като дезинформацията, радикализацията, кражбата на самоличност и данни, кибертормоза и онлайн измамите; като има предвид, че образованието, обучението и ученето през целия живот ще играят ключова роля в справедливия преход към цифровата икономика;

Преразгледаният план за действие в областта на цифровото образование: визия, управление, финансиране и измерване на резултатите

1.  подчертава, че основаният на правата подход към цифровото образование, в съответствие с Европейския стълб на социалните права, трябва да бъде водещ принцип в политиката в областта на цифровото образование, за да се гарантира, че правото на приобщаващо и качествено образование за всички се превръща в реалност; подчертава, че възстановяването след пандемията и съживяването на политиката в областта на образованието са неразривно свързани с други предизвикателства, пред които са изправени Съюзът и светът, и че те изтъкват необходимостта от свързване на политиката в областта на цифровото образование с други области на политиката с цел насърчаване на по-приобщаващо, балансирано по отношение на половете, иновативно и по-екологосъобразно общество;

2.  във връзка с това приветства актуализирания план за действие в областта на цифровото образование и неговия разширен обхват и амбиция, с конкретни цели, насочени по-специално към трайните пропуски в цифровите умения, насърчаването на качествено компютърно и информационно-технологично образование или по-добрата свързаност в училищата — като допълнителна стъпка към по-всеобхватна стратегия за цифрови умения и образование; счита, че планът ще бъде успешен, ако след неговото изпълнение цифровото образование действително стане част от образователната политика с ясни, последователни и положителни резултати по отношение на наличието, достъпа, качеството и равенството в целия Съюз; признава различните изходни позиции на държавите членки в този процес, които следва да бъдат взети предвид при изпълнението на плана;

3.  приветства решението планът да бъде приведен в съответствие със седемгодишната многогодишната финансова рамка (МФР), тъй като това дава възможност за по-дългосрочна перспектива и го свързва със съответните инструменти за финансиране; подчертава значението на плана за изграждането на европейското пространство за образование и съответно значението на европейското пространство за образование за изпълнението на плана, което следва да гарантира прозрачност и отчетност при неговото изпълнение;

4.  отбелязва обаче, че ефективното осъществяване на плана зависи и от координацията между широк кръг от програми и между държавите членки; призовава Комисията да гарантира ефективни полезни взаимодействия между различните програми и по-последователна и ефективна координация между всички съответни политики в областта на цифровото образование на равнище ЕС, за да се намали разпокъсаността и да се избегне припокриването между националните и европейските инструменти и политики за финансиране, като по този начин се увеличи въздействието;

5.  посочва приноса на европейските структурни и инвестиционни фондове, Механизма за свързване на Европа, „Хоризонт Европа“, Европейския корпус за солидарност, „Творческа Европа“ и „Еразъм+“ за финансирането на различни аспекти на плана; приветства значително увеличения бюджет за програмата „Еразъм+“ и посочва, че тя не следва да се претоварва с нови политически амбиции, като се има предвид, че основният акцент трябва да бъде програмата да стане по-приобщаваща;

6.  посочва, че инвестиционните приоритети „Свързване“ и „Преквалификация и повишаване на квалификацията“ в рамките на Механизма за възстановяване и устойчивост са важни, за да се даде тласък на програмата за цифрово образование; насърчава държавите членки да отделят поне 10% от финансирането в рамките на Механизма за образование; отново заявява своята позиция във връзка с насърчаването на държавите членки да увеличат значително публичните разходи за образование като признание за ключовата роля, която образованието играе за укрепване на растежа, създаване на работни места и повишаване на икономическата и социалната устойчивост; припомня също така, че поне 20% от финансовите средства, които трябва да бъдат предоставени по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, са заделени за цифровия преход, и настоятелно призовава държавите членки да използват финансирането по линия на Механизма за укрепване на цифровия капацитет на образователните системи и да инвестират например в цифрова инфраструктура за училищата, учениците и уязвимите групи, по-специално в изключените райони;

7.  подчертава значението на пилотните проекти и подготвителните действия (ПП/ПД), инициирани от Парламента, за осигуряване на по-широко сътрудничество в рамките на Съюза с цел преодоляване на различията в образованието между държавите членки, регионите и селските и градските райони – например новото подготвително действие, насочено към увеличаване на достъпността до образователни инструменти в райони и общности с ниска степен на свързаност или достъп до технологии; призовава за включването на успешните ПП/ПД в програмите на Съюза; във връзка с това приветства включването на действие за медийна грамотност в новата програма „Творческа Европа“ въз основа на успешния пилотен проект и успешното подготвителното действие „Медийна грамотност за всички“ и призовава за достатъчно финансиране, за да се гарантира ефективността на новото действие;

8.  отбелязва, че в новия план се определят конкретни цели за преодоляване на трайните пропуски в цифровото образование, например по отношение на свързаността, цифровите умения и учебното съдържание онлайн; приветства планирания от Комисията средносрочен преглед на плана и намерението ѝ да засили събирането на данни; призовава Комисията да разработи всеобхватна система за наблюдение за всички политики в областта на цифровото образование, която следва да се използва за споделяне на добри практики в целия ЕС, а данните от нея да се използват в средносрочния преглед; отново изтъква необходимостта от ясен график за изпълнение и от ясни показатели и междинни цели, които да бъдат представени както на Парламента, така и на Съвета; остава убеден, че с цел постоянно наблюдение на развитието и изпълнението планът се нуждае от по-ясна структура за управление и координация с участието на Парламента; поради това призовава Комисията да създаде форум, обединяващ държавите членки, Парламента и други заинтересовани страни и експерти, включително образователните институции и организациите на гражданското общество;

9.  настоятелно призовава Комисията да засили ролята и видимостта на образованието, включително цифровото образование, в рамките на европейския семестър, както и да включи в насочеността на семестъра икономическото въздействие на образованието, така че да бъдат обхванати социалните цели и качеството на предоставяното образование; отбелязва, че държавите членки ще излязат от кризата, предизвикана от COVID-19, с рекордно високи равнища на дълг; отбелязва, че класифицирането на образованието като разход в националните сметки доведе понякога при предишни кризи до значително намаляване на бюджетите за образование; подчертава, че цифровият преход в образованието няма да е възможен без значителни инвестиции;

10.  отбелязва, че кризата с COVID-19 изтъкна необходимостта държавите членки да координират по-ефективно политиките и мерките в областта на цифровото образование и да обменят най-добри практики чрез подход към образователната политика с участието на множество заинтересовани страни, за да се гарантира, че тази политика отговаря на потребностите на гражданите на ЕС и поставя учащите в центъра на вниманието; поради това приветства ангажимента на Комисията за създаване на Европейски център за цифрово образование като първа стъпка към процес на съвместно създаване и система за текущ мониторинг, която обединява национални и регионални стратегии за цифрово образование и включва основни заинтересовани страни и експерти, включително организации на гражданското общество, представляващи различни подходи във и извън рамките на общообразователните системи; счита, че новият център предлага канал, чрез който държавите членки следва да насърчават сътрудничеството между институциите за образование и обучение, за да се подобри предоставяното цифрово образование; приветства амбицията центърът да се използва за установяване на стратегически диалог с държавите членки относно ключовите фактори, благоприятстващи успешното цифрово образование, с цел да се изготви препоръка на Съвета; настоятелно призовава Комисията да работи бързо, за да бъде публикуван по-рано проектът на препоръка — през 2021 г.;

11.  призовава Комисията, като спазва принципа на субсидиарност, да упражнява надзор върху изпълнението на национално равнище, както и да обезпечи справедливо представителство и независимост в рамките на центровете и консултантските услуги, както и при консултациите със заинтересовани страни; призовава Комисията да включи Парламента като пълноценен участник в създаването на повече европейски и национални центрове и консултантски услуги и в определянето на съответните заинтересовани страни; припомня на Комисията, когато разработва концепцията за планираната европейска платформа за обмен, да избягва припокриване и дублиране с целите на центъра;

12.  подчертава необходимостта Европейският съюз да бъде световен пример по отношение на качеството на цифровото образование и призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество със съответните институции и заинтересовани страни на глобално и регионално равнище за разширяване на достъпа до качествено цифрово образование по света;

13.  подчертава главната роля на научните изследвания за изпълнението на плана и за постигането на ефективно и подходящо цифрово образование за всички и приветства факта, че Комисията признава тази роля; призовава Комисията и държавите членки да инвестират повече в междудисциплинарни научни изследвания, за да се оценят дългосрочното въздействие на цифровизацията върху обучението и ефективността на политиките в областта на цифровото образование, чрез което да се предоставя информация за тяхното бъдещо разработване и прилагане, включително като се предвижда появата на нови професии и умения и се адаптират съответно образователните програми; подчертава, че са необходими постоянни научни изследвания на различните въздействия на цифровите технологии върху образованието и развитието на децата, като се свързват науките за образованието, педагогиката, психологията, социологията, невронауките и компютърните науки, за да се постигне възможно най-задълбочено разбиране на начина, по който умовете на децата, а също така и на възрастните, реагират на цифровата среда и на свързаните с цифровото образование предизвикателства;

Насърчаване на високопроизводителна екосистема на цифровото образование

14.  подчертава, че пандемията от COVID-19 показа, че не всички учащи могат да имат достъп до цифрово образование и дистанционно и онлайн обучение и следователно да се възползват от тях; отбелязва, че съществуват различия между и в рамките на държавите членки и че тези различия оказват непропорционално въздействие върху хората в неравностойно положение и хората, живеещи в отдалечени или селски райони; изразява съжаление във връзка с трайното цифрово разделение в Съюза; изразява съжаление, че в някои държави членки усилията за осигуряване на достъп до качествено цифрово образование се провалиха, като голяма част от учениците останаха без достъп до образование в продължение на няколко месеца; споделя анализа на Комисията, че бързият и надежден интернет и качественото цифрово оборудване в учебните заведения, неформалните среди и у дома са предварителни условия за ефективно цифрово образование; посочва, че по същия начин някои държави членки са постигнали много по-голям напредък в осигуряването на цифрова инфраструктура и оборудване, а следователно и по отношение на предоставянето на решения в областта на цифровото образование; подчертава, че като абсолютен приоритет е необходимо да се противодейства на цифровото разделение, и счита, че публично-частните партньорства, движени от потребностите на учебните заведения, могат да ускорят намирането на решения;

15.  настоява, че изключително важна стъпка за преодоляване на цифровото разделение е широколентовият достъп да се счита за обществено благо, а неговата инфраструктура да бъде подходящо финансирана, за да се гарантира, че той е бъде общодостъпен и на достъпна цена; освен това отбелязва потенциала на разгръщането на 5G и призовава Комисията да проучи възможния принос на 5G за инициативите за цифрово образование; призовава за конкретни мерки и схеми за финансиране с цел подобряване на достъпа за всички образователни институции, особено за тези в отдалечените, селските и планинските райони с ниска степен на свързаност и ограничен достъп до нововъзникващи технологии като изкуствения интелект (ИИ), роботиката, блок-веригата, отворения код, новите образователни устройства или игровизацията, с оглед на нарастващото им значение и потенциал;

16.  приветства факта, че планът е съсредоточен върху подкрепата за свързаността на училищата и университетите чрез Механизма за свързване на Европа и усилията за популяризиране на възможностите за финансиране от ЕС; призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с държавите членки, местните органи и заинтересованите страни, за да се гарантира, че подкрепата на ЕС съответства на националните схеми, по-специално за подкрепа на групите в неравностойно положение; призовава Комисията да насочи подкрепата извън училищата, за да бъдат достигнати всички формални и неформални учебни заведения; припомня необходимостта учебните заведения да се възползват от подкрепата на персонал, обучен да наблюдава мрежите и приложенията и да предоставя обучение и съдействие във връзка със защитата на данните;

17.  подчертава, че е важно Съюзът да поеме водеща роля в цифровото образование чрез улесняване на достъпа до иновации и технологии за учителите, учащите и родителите; във връзка с това призовава за нови инициативи в областта на образованието чрез пълноценно използване на новите технологии като ИИ и роботиката, които също така ще повишат осведомеността относно свързаните с тези технологии възможности и предизвикателства в образователните среди; припомня, че при използването на ИИ и роботика е необходимо да се гарантира етичен и ориентиран към хората подход; отбелязва, че интелигентното използване на ИИ може да облекчи работното натоварване на персонала, да повиши привлекателността на образователното съдържание, да улесни ученето в редица дисциплини, както и да подкрепи по-индивидуализирани методи на преподаване, приспособени към потребностите на отделните ученици; изразява загриженост относно липсата на специфични за ИИ програми за висше образование и научни изследвания в Съюза, което рискува да подкопае конкурентното предимство на ЕС; призовава за повече публични инвестиции в ИИ;

18.  насърчава Европейската комисия и държавите членки да предоставят на училищата (учители и ученици) не само техническа подкрепа и интернет връзка, но и необходимата подкрепа за безопасен и надежден софтуер, и да насърчават гъвкави модели на образование и подкрепа за дистанционно обучаващите се, като използват средства като електронни ресурси, електронни материали, видеоматериали, онлайн наставничество и безплатно онлайн обучение; подчертава във връзка с това, че местните културни и общностни институции, например библиотеките и музеите, са важни доставчици на подобни цифрови ресурси; предупреждава за отрицателното въздействие на зависимостта от определени доставчици на образователни ресурси върху педагогическата независимост и призовава Комисията и държавите членки да осигурят такава независимост от всякаква намеса или интереси; настоява, че е необходима екосистема за цифрово образование, която е открита и прозрачна по отношение на съдържанието, устройствата и технологиите, които се използват; подчертава, че отворените технологии спомагат за усещането за сътрудничество и че безплатните решения с отворен код, повторното използване на съдържание в публичното пространство и оперативно съвместимите хардуерни и софтуерни решения подобряват достъпа и създават по-балансирано цифрово пространство;

19.  подчертава необходимостта от признаване на правните и етичните принципи, свързани с интелектуалната собственост, в контекста на интензивното създаване и разпространение на образователно цифрово съдържание; приветства и подкрепя мрежата по въпросите на интелектуалната собственост в образованието, управлявана от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, и насърчава развитието на умения, свързани с интелектуалната собственост, сред учащите и учителите; припомня изключението от авторското право по отношение на използването на произведения и други обекти в рамките на цифрови и трансгранични преподавателски дейности, предвидено в член 5 от Директива (ЕС) 2019/790;

20.  посочва интересни иновативни инициативи, които правят онлайн средата и онлайн игровите платформи безопасни, интересни и забавни, на всеки етап от образованието; подчертава, че е важно да бъдат обединени педагогически, когнитивни и психологически подходи към образованието и да се приспособят по съответен начин онлайн и офлайн форматите; отбелязва във връзка с това подхода, предложен в европейската стратегия за образование и грижи в ранна детска възраст;

21.  припомня, че е важно на учителите, учениците и родителите да се предоставя висококачествено, достъпно цифровото образователно съдържание от разнообразни източници, и насърчава държавите членки да заделят финансиране за придобиването на професионални и сигурни цифрови образователни ресурси, разработени с помощта на европейски иновации, включително качествено образователно съдържание, създадено съвместно с експерти; призовава държавите членки да насърчават инициативи, чрез които дружествата и организациите на гражданското общество могат да споделят високотехнологични иновации с образователната общност;

22.  счита, че Съюзът може да играе решаваща роля за подпомагане на разработването и предоставянето на висококачествено образователно съдържание; отбелязва със задоволство нарастващия брой цифрови образователни платформи, които се създават, за да се даде възможност за достъп до ресурси и за споделянето на добри практики, като eTwinning, Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE) и Портала за училищно образование (School Education Gateway); призовава Комисията да продължи да насърчава и разширява мащаба на подобни успешни инициативи чрез съответните програми, като InvestEU и „Еразъм+“, а държавите членки — да използват по-добре техния потенциал; счита, че европейската платформа за обмен има потенциал като инструмент за обезпечаване на по-добро сътрудничество между заинтересованите страни и участниците в образованието на европейско равнище, и призовава Комисията да завърши в обозрими срокове планираното проучване за осъществимостта;

23.  насърчава държавите членки да възприемат иновациите и цифровите технологии в своите системи за образование и обучение по интелигентен, ориентиран към учащите начин, за да се постигне ефективен подход на смесено обучение в бъдеще; въпреки това припомня основното значение на присъственото образование и подчертава, че цифровите инструменти следва да се използват за допълване и подобряване на преподаването в класна стая; счита, че е необходимо да се помисли за отрицателното въздействие на дългите периоди пред екрана върху благосъстоянието на учащите; подчертава, че пандемията от COVID-19 разкри очевидни пропуски в предоставянето на образование, които онлайн ученето не може лесно да преодолее и трябва да продължи да работи в тази насока, по-конкретно по отношение на храненето в училищата, духовната подкрепа и физическата активност;

Повишаване на цифровите умения и компетентности за цифровата трансформация

24.  счита, че въвеждането и използването в максимална степен на потенциала на цифровите технологии трябва да върви ръка за ръка с модернизация на съществуващите учебни програми и методи на учене и преподаване; подчертава във връзка с това, че е важно да се предостави финансова подкрепа за курсове за обучение за учителите; настоява следователно в хода на изпълнението на плана да се обърне по-голямо внимание на достъпното обучение на учителите, за да се гарантира, че те и възпитателите не само притежават цифрови умения, но могат и да ги преподават; насърчава във връзка с това инвестиции в курсове за специализация в умения за цифрово преподаване както за учителите, така и за ИТ специалистите, които желаят да преподават; подчертава значението на наставничеството като инструмент за обучение и развитие; подчертава съществената роля на „Еразъм+“ и на мобилността на учителите за придобиването на умения; отбелязва потенциала на бъдещата Академия за учители и призовава Комисията да представи на Парламента ясни концепция и бюджет; призовава за инициатива в целия Съюз за разработване на нови педагогически методи и методи за оценка за цифровата среда, като се отчитат специфичните цифрови предизвикателства, като асинхронното учене и значението на насърчаване на критична ангажираност;

25.  подчертава все по-важната роля на родителите, семействата и наставниците в дистанционното обучение и необходимостта те да разполагат с добри умения за работа с интернет и добри цифрови и технически умения, както и подходящо оборудване, и призовава да им бъдат осигурени специални механизми за обучение и подкрепа; подчертава необходимостта да се подпомагат семействата с цифрови инструменти с цел увеличаване на достъпа до дистанционно образование и призовава Комисията да проведе специално проучване относно ролята на родителите в цифровата среда(21), за да разработи последователен и ефективен подход във всички държави членки с цел подпомагане на родителите;

26.  подчертава предизвикателството, свързано с вредното и незаконното съдържание и дейности в цифровата среда, включително по отношение на психичното здраве и благосъстояние, като онлайн тормоза, включително киберзаплахите и кибертормоза, детската порнография и онлайн сприятеляването с деца с цел сексуална злоупотреба, нарушенията на сигурността на данните и на неприкосновеността на личния живот, опасните онлайн игри, дезинформацията; поради това горещо приветства факта, че в преразгледания план се обръща повече внимание на цифровата и информационната грамотност посредством образование и обучение; счита, че здравните специалисти, образователните институции, гражданското общество и лицата, предоставящи неформално образование, трябва да разработят, в партньорство с родителите, подходяща за съответната възраст учебна програма, за да са в състояние учащите да правят подходящ и информиран избор и да избягват вредно поведение;

27.  припомня, че е от съществено значение хората да разполагат с инструменти и умения, за да се справят с различните заплахи в цифровата среда, и по-специално да откриват и оценяват критично дезинформацията и фалшивите новини; приветства във връзка с това бързото приемане на неотдавнашния план за действие в областта на медиите и акцента, който се поставя в него върху медийната грамотност, и призовава Комисията редовно да преразглежда Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията и да предприема подходящи мерки, за да гарантира, че социалните мрежи противодействат на онлайн дезинформацията; очаква приемането на планираните насоки за учителите и образователния персонал за насърчаване на цифровата грамотност и борба с дезинформацията; призовава Комисията да бъде по-амбициозна и да работи с национални и местни заинтересовани лица за започването на мащабни кампании за цифрова грамотност; отбелязва, че е важно да се популяризират съществуващите инициативи като Европейската седмица на програмирането и Деня за по-безопасен интернет;

28.  подчертава, че всички действия в областта на цифровото образование трябва да вървят ръка за ръка със стабилна рамка за защита на данните и да избягват използването на данните на учащите за търговски цели; подчертава, че трябва да се прилагат най-високите стандарти за защита на данните на малолетните и непълнолетните, включително за изследователски и преподавателски цели; призовава Комисията, в сътрудничество с Европейския комитет по защита на данните, да разгледа особеното естество на образователните данни и на данните, свързани с ученици и учащи;

29.  подчертава, че традиционните, хуманистични и междуличностни умения, като социални умения, съпричастност, решаване на проблеми и творчество, следва да продължат да бъдат насърчавани като част от усилията за преподаване на цифрови умения и грамотност, по-специално чрез широкомащабни кампании за цифрова грамотност; подчертава значението на цифровото измерение на гражданското образование и изразява съжаление относно ограничените амбиции на новия план за действие в областта на цифровото образование по отношение на насърчаването на цифровото гражданство;

30.  припомня необходимостта от задълбочени цифрови умения и насърчава държавите членки да създадат национални образователни програми, с които да се насърчава увеличаването на броя на учащите и завършилите образование в областта на информационните технологии; подчертава, че подобни програми биха могли да бъдат разработени под ръководството на високотехнологични дружества и на университети;

31.  подчертава значението на екологичното образование и на образованието по въпросите на околната среда и призовава за разработването на специални учебни програми в цяла Европа, при отчитане на въздействието на цифровото образование върху околната среда;

32.  подчертава, че в съответствие с Рамковото споразумение на европейските социални партньори относно цифровизацията предприятията, които внедряват нови и нововъзникващи технологии, имат отговорността да осигурят подходяща преквалификация и повишаване на квалификацията на всички засегнати служители, за да могат те да се научат как да използват цифрови инструменти, да се приспособят към променящите се потребности на пазара на труда и да запазят работните си места; подчертава ролята на социалните партньори чрез колективните споразумения за определянето и регламентирането на цифровите умения и продължаващото обучение, за установяване на потребностите от умения, за разработване на обучение на работното място и за актуализиране на учебните програми; припомня новите трудови реалности, възникнали вследствие на пандемията, като дистанционната работа, и насърчава институциите за образование и обучение и работодателите да разработят подходящи обучения, за да подготвят хората за тази нова работна среда;

33.  подчертава значението на оценката и мониторинга на цифровите умения и посочва в това отношение стойността на съществуващите инструменти, като европейската рамка за цифрова компетентност и инструмента за самооценка на ефективното обучение чрез насърчаване на използването на иновативни образователни технологии (SELFIE); приветства разширяването на обхвата SELFIE, който включва вече и учителите; призовава Комисията да засили ограниченото понастоящем използване на такива инструменти;

34.  подчертава освен това необходимостта от по-добро, по-иновативно признаване, валидиране и сертифициране — и следователно преносимост — на цифровите умения, квалификации и ценз; приветства плана за разработване на европейски сертификат за цифрови умения като инструмент за улесняване на валидирането и преносимостта в съответствие с рамката за цифрова компетентност; припомня необходимостта схемата да бъде разработена в тясно сътрудничество с държавите членки, за да се избегне дублиране и припокриване със съществуващи схеми; призовава Комисията да интегрира сертификата в Европейския паспорт на уменията (Европас) и евентуално в бъдещата европейска студентска карта;

35.  приветства усилията на Комисията за цифровизиране на образованието и квалификациите, включително новата платформа на Европас и планираната инфраструктура за цифрови удостоверения Европас; в същото време обръща внимание на необходимостта от подобряване на функционалността на платформата на Европас по отношение на търсенето и получаването на предложения за работа и курсове, от извършване на съответни актуализации на публикуваната на платформата информация относно текущите курсове, обучение, предложения за работа и от определяне на институциите, отговорни за този процес; призовава държавите членки да популяризират по-добре новата платформа на Европас в институциите за образование и обучение и сред техните служители и с работодателите;

36.  подчертава, че е необходимо да се усъвършенстват цифровите ресурси, инструменти и механизми на равнището на Съюза, за да се разкрият възможности за учене през целия живот за всички и да се осигури пълен и качествен достъп до курсове и материали в областта на висшето образование; отбелязва развитието на нова, глобализирана цифрова среда и пазар за висше образование и необходимостта организациите за висше образование в Европа да запазят адекватността си и да процъфтяват в тази среда; призовава Комисията и държавите членки да създадат полезни взаимодействия между университетите чрез онлайн платформа на европейските университети за разнообразно, многоезично дистанционно и онлайн образователно съдържание и програми, които да бъдат достъпни в цяла Европа;

37.  припомня жизненоважната роля на ПОО и на образованието за възрастни за предоставянето на възможности за преквалификация и повишаване на квалификацията чрез подход на учене през целия живот; подкрепя препоръката на Съвета относно ПОО за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост и общите му цели, насочени към модернизиране на политиката на ЕС относно ПОО, рационализиране на европейското сътрудничество в процеса и опростяване на управлението на ПОО; призовава Комисията да възприеме цялостен подход спрямо ПОО и ученето за възрастни, който да обхваща формалното, неформалното и информалното учене и да дава възможност на учащите да придобият разнообразен набор от умения, които са важни за цифровия и екологичния преход, допринасят за социалното приобщаване, активното гражданство и личностното развитие и дават възможност на хората да се адаптират към развиващия се пазар на труда; подчертава значението на придобиването на „зелени“ умения;

38.  подчертава трудностите във връзка с приспособяването към цифрова среда, пред които са изправени институциите за ПОО, които разчитат на практическо обучение; призовава за подходящи решения и подходящо финансиране, за да се гарантира възможност за ефективно провеждане на ПОО; приветства планираното разширяване на обхвата на инициативата за стаж „Цифрови възможности“, така че да включва и учащите се в рамките на ПОО, както и учителите, обучителите и образователния персонал;

39.  припомня, че придобиването на цифрови умения е стремеж през целия живот и че поради това политиките следва да се съсредоточат върху всички демографски групи, а не само върху тези в трудоспособна възраст; подчертава, че това изисква междусекторен, цялостен подход към образованието, основан на признанието, че ученето се извършва в рамките на задължителното образование и извън него и често се осъществява в неформална и информална среда; призовава следователно за подкрепа на предоставящите възможности за неформално учене с цел увеличаване на капацитета и ресурсите, за да може да се осигури достъпно качествено цифрово образование и обучение; призовава при изготвянето на препоръки и насоки Комисията да взема под внимание различаващите се нива на технологичен напредък между образователните сектори и институции и да обръща специално внимание на районите и групите, до които се достига по-трудно;

40.  предупреждава, че социалните и образователните неравенства в ранна детска възраст имат отрицателно въздействие върху образователното равнище и перспективите за заетост на по-късен етап от живота; отново заявява необходимостта от достъп до качествено образование и от повече усилия за развитието на цифрови и медийни умения от ранна възраст; приветства обявеното от Европейската комисия въвеждане на Европейска гаранция за децата с цел преодоляване на детската бедност; настоятелно призовава държавите членки да заделят значителна част от средствата от Европейския социален фонд (ЕСФ+) при споделено управление за изпълнението на посочената гаранция, по-специално в подкрепа на целенасочени действия и структурни реформи, които ефективно защитават децата от бедност или социално изключване; припомня, че по-слабите образователни постижения често означават по-ниска цифрова грамотност, и приветства следователно препоръката в укрепената гаранция за младежта, съгласно която лицата, които са незаети с работа, учене или обучение, преминават през оценка на цифровите умения и им се осигурява обучение; отбелязва потенциала на програмата по ЕСФ+ в подкрепа на ученето през целия живот;

41.  настоява, че е необходимо да се преодолее цифровото разделение, и припомня, че следва да се обърне специално внимание на осигуряването на достъп до качествено цифрово образование и съдържание и на повишаването на уменията в областта на цифровите технологии за нискоквалифицираните възрастни, хората с увреждания, хората от уязвими или маргинализирани групи, възрастните хора и хората, живеещи в отдалечени или селски райони; посочва, че през 2018 г. едва 4,3% от нискоквалифицираните възрастни са използвали някаква форма на учене за възрастни;

42.  поради това изразява съжаление, че в плана продължават да не са включени мерки, насочени към нискоквалифицираните възрастни учащи и по-възрастните хора; подчертава, че този пропуск подкопава основното измерение на цифровото образование — ученето през целия живот, и възпрепятства усилията да се гарантира, че всички разполагат с основни житейски умения; призовава следователно Комисията да работи с националните, регионалните и местните органи за въвеждането на допълнителни мерки за стимулиране на цифровото образование за възрастните, като осигури съответни възможности и го направи достъпно, благодарение на което хората, завършили формалното си образование, ще могат да се подготвят за живот и работа в цифровата среда и ще се гарантира, че те действително могат да се възползват от цифровия преход и да помогнат за оформянето му;

43.  подчертава значението на разработването на политики, които да гарантират, че хората с увреждания имат същите възможности и достъп до качествено цифрово образование; насърчава държавите членки да работят с организациите, представляващи хора с различни увреждания, за да проучат предизвикателствата и възможностите, свързани с цифровото образование, и да вземат предвид специфичните потребности на хората с увреждания при разработването на ефективни политики в областта на цифровото образование; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да набележат и да инвестират в специални функции в областта на цифровото образование, предназначени и приспособени за хората с увреждания; счита, че цифровото образование предоставя големи възможности за учениците, изпитващи затруднения с усвояването на учебен материал, тъй като то позволява прилагането на специално пригодени към техните различаващи се възможности педагогически подходи; призовава за повече инвестиции, за да се предоставя на тези групи помощта, която често липсва за тях;

44.  подчертава необходимостта от интегриране на принципа на равенство между половете в политиките в областта на образованието, уменията и цифровизацията, и по-специално в рамките на плана за действие; счита, че цифровото образование играе важна роля за увеличаване на участието на момичетата и жените в ерата на цифровите технологии; подчертава, че неравенството между половете в областта на цифровите технологии е икономически, обществен и културен проблем, и призовава Комисията и държавите членки да преодолеят тази разлика чрез многостепенен, всеобхватен политически подход; приветства информационното табло на Комисията „Жените в областта на цифровите технологии“ и подчертава необходимостта от събиране на данни с разбивка по пол и възраст, за да се помогне за разбирането на цифровото разделение между половете;

45.  подчертава необходимостта от съсредоточаване върху по-доброто приобщаване на момичетата в цифровото образование от най-ранна възраст; подчертава, че са необходими съгласувани усилия за насърчаване и мотивиране на повече момичета да изучават предмети в областта на НТИМ и НТИИМ и да следват курсове по програмиране, изчисления и ИКТ в училище и в университета; отново заявява, че неравнопоставеността между половете в образованието се пренася на пазара на труда, и подчертава необходимостта от насърчаване и улесняване на достъпа на жените до високотехнологичните и цифровите сектори, като същевременно се води борба с разликата в заплащането на жените и мъжете с помощта на подходящи стратегии и финансиране;

46.  счита, че е от съществено значение да се създаде положителна и приобщаваща среда, която насърчава женските ролеви модели, за да мотивира момичетата да избират НТИМ, НТИИМ и ИКТ и да противодейства на несъзнателната пристрастност и свързаните с пола стереотипи по отношение на избора на образователни дисциплини и кариера; счита, че частният сектор трябва да участва, в сътрудничество с институциите за образование и обучение, неправителствените и другите организации на гражданското общество, при разработването на ефективни инициативи и кампании в тази област; посочва стойността на работната група на Комисията „Жените в областта на цифровите технологии“ и на инициативата „Digital4Her“;

o
o   o

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 130, 17.5.2019 г., стр. 92.
(2) Приети текстове, P9_TA(2020)0054.
(3) ОВ C 388, 13.11.2020 г., стр. 2.
(4) OВ C 28, 27.1.2020 г., стр. 8.
(5) ОВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 135.
(6) ОВ C 202 I, 16.6.2020 г., стр. 1.
(7) ОВ C 193, 9.6.2020 г., стр. 11.
(8) OВ C 389, 18.11.2019 г., стр. 12.
(9) ОВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 1.
(10) OВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 15.
(11) OВ C 212, 14.6.2016 г., стр. 5.
(12) OВ C 484, 24.12.2016 г., стр. 1.
(13) ОВ C 172, 27.5.2015 г., стр. 17.
(14) ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.
(15) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-work-digital-skills-workplace https://futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf
(16) Доклад „Индекс за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI)“ за 2020 г., Европейска комисия.
(17) Доклад „DESI“ за 2020 г.
(18) Европейска комисия, „Табло с показатели за участието на жените в областта на цифровите технологии“, 2019 г.
(19) Съобщение на Комисията от 5 март 2020 г., озаглавено: „Съюз на равенство: Стратегия за равенство между половете (2020 — 2025 г.)“ (COM(2020)0152).
(20) https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/how-families-handled-emergency-remote-schooling-during-covid-19-lockdowspring-2020.
(21) Ролята на родителите в цифровата среда описва усилията и практиките на родителите да разберат, подкрепят и определят правила за дейностите на децата в цифрова среда, като им помагат по-специално да използват интернет безопасно.

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност