Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0151(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0215/2020

Ingediende teksten :

A9-0215/2020

Debatten :

PV 24/03/2021 - 19
CRE 24/03/2021 - 19

Stemmingen :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Aangenomen teksten :

P9_TA(2021)0099

Aangenomen teksten
PDF 125kWORD 43k
Donderdag 25 maart 2021 - Brussel
Algemeen kader voor securitisatie en specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie ***I
P9_TA(2021)0099A9-0215/2020
Resolutie
 Tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 maart 2021 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie (COM(2020)0282 – C9-0207/2020 – 2020/0151(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0282),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0207/2020),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van de Europese Centrale Bank van 23 september 2020(1),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 29 oktober 2020(2),

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en gezien de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 16 december 2020 en van 17 maart 2021 gedane toezeggingen om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0215/2020),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 377 van 9.11.2020, blz. 1.
(2) PB C 10 van 11.1.2021, blz. 30.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 25 maart 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securitisatie om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-crisis
P9_TC1-COD(2020)0151

(Aangezien het Parlement en de Raad tot overeenstemming zijn geraakt, komt het standpunt van het Parlement overeen met de definitieve rechtshandeling: Verordening (EU) 2021/557.)

Laatst bijgewerkt op: 12 juli 2021Juridische mededeling - Privacybeleid