Index 
Texte adoptate
Marţi, 19 ianuarie 2021 - Bruxelles
Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de aplicare material și geografic ***
 Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează ***I
 Instrumentul de sprijin tehnic ***I
 Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I
 Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice

Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn): extinderea domeniului său de aplicare material și geografic ***
PDF 117kWORD 41k
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2021 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea amendamentelor la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase (Acordul de la Bonn) în ceea ce privește extinderea domeniului de aplicare al acordului respectiv și privind aderarea Regatului Spaniei la acordul respectiv (11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))
P9_TA(2021)0001A9-0268/2020

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (11487/2020),

–  având în vedere proiectul de decizie a părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase referitoare la extinderea domeniului de aplicare al acordului în vederea cooperării în materie de supraveghere în ceea ce privește cerințele anexei VI la Convenția MARPOL (11490/2020),

–  având în vedere proiectul de decizie a părților contractante la Acordul de cooperare pentru combaterea poluării Mării Nordului cu hidrocarburi și alte substanțe periculoase privind aderarea Regatului Spaniei la acord (11493/2020),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 192 alineatul (1), articolul 196 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0351/2020),

–  având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A9-0268/2020),

1.  își dă aprobarea cu privire la încheierea amendamentelor la acord;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale părților contractante la acord.


Exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează ***I
PDF 127kWORD 50k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar din țări terțe și desemnarea indicilor de referință de înlocuire pentru anumiți indici de referință care încetează (COM(2020)0337 – C9-0209/2020 – 2020/0154(COD))
P9_TA(2021)0002A9-0227/2020

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0337),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0209/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 18 septembrie 2020(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 octombrie 2020(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 9 decembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0227/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 ianuarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1011 în ceea ce privește exceptarea anumitor indici de referință pentru cursul de schimb valutar la vedere din țări terțe și desemnarea unor indici care înlocuiesc anumiți indici de referință care încetează și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012

P9_TC1-COD(2020)0154


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/168.)

(1) JO C 366, 30.10.2020, p. 4.
(2) JO C 10, 11.1.2021, p. 35.


Instrumentul de sprijin tehnic ***I
PDF 124kWORD 49k
Rezoluţie
Text
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic (COM(2020)0409 – C9-0148/2020 – 2020/0103(COD))
P9_TA(2021)0003A9-0173/2020

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0409),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 175 alineatul (3) și articolul 197 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0148/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 iulie 2020(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 14 octombrie 2020(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 decembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere deliberările comune ale Comisiei pentru bugete și ale Comisiei pentru afaceri economice și monetare, desfășurate în conformitate cu articolul 58 din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete și al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0173/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 ianuarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic

P9_TC1-COD(2020)0103


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/240.)

(1) JO C 364, 28.10.2020, p. 132.
(2) JO C 440, 18.12.2020, p. 160.


Exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional ***I
PDF 141kWORD 49k
Rezoluţie
Text
Anexă
Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 19 ianuarie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional (COM(2019)0623 – C9-0197/2019 – 2019/0273(COD))
P9_TA(2021)0004A9-0133/2020

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0623),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0197/2019),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul nr. 2/15 al Curții de Justiție a Uniunii Europene(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 28 noiembrie 2019 referitoare la criza organului de apel al OMC(2),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 noiembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A9-0133/2020),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația comună a Parlamentului, a Consiliului și a Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 19 ianuarie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014 privind exercitarea drepturilor Uniunii pentru aplicarea și respectarea normelor comerțului internațional

P9_TC1-COD(2019)0273


(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/167.)

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația comună a Comisiei, a Consiliului și a Parlamentului European privind un instrument pentru descurajarea și contracararea acțiunilor coercitive desfășurate de țări terțe

Comisia ia act de preocupările exprimate de Parlament și de statele membre cu privire la practicile anumitor țări terțe care urmăresc să constrângă Uniunea și/sau statele sale membre să adopte sau să retragă anumite măsuri de politică. Comisia împărtășește opinia conform căreia astfel de practici sunt extrem de preocupante. Comisia își confirmă intenția de a examina în continuare un posibil instrument care ar putea fi adoptat pentru a descuraja sau a compensa acțiunile coercitive desfășurate de țări terțe și care ar permite adoptarea rapidă a unor contramăsuri declanșate de astfel de acțiuni. Comisia intenționează să își continue evaluarea și pe baza acestei evaluări, ținând seama de toate circumstanțele relevante, să adopte o propunere legislativă care să prevadă un mecanism menit să descurajeze sau să compenseze astfel de acțiuni în conformitate cu dreptul internațional. După cum s-a anunțat în scrisoarea de intenție a președintei Comisiei adresată președintelui Parlamentului European și președintei în exercițiu a Consiliului la 16 septembrie 2020, Comisia adoptă propunerea, în orice caz, cel târziu la sfârșitul anului 2021 sau mai devreme, în cazul în care acest lucru este necesar ca urmare a unei acțiuni coercitive întreprinse de o țară terță.

Consiliul și Parlamentul European iau notă de intenția Comisiei de a prezenta o propunere de instrument de descurajare și contracarare a acțiunilor coercitive ale țărilor terțe. Ambele instituții se angajează să își îndeplinească rolul instituțional de colegiuitori și să analizeze propunerea în timp util, ținând seama de obligațiile Uniunii în temeiul dreptului internațional public și al dreptului OMC, precum și de evoluțiile relevante ale comerțului internațional.

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

Uniunea își menține angajamentul față de o abordare multilaterală a soluționării litigiilor internaționale, a comerțului bazat pe norme și a cooperării internaționale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite. Uniunea va coopera în toate eforturile care vizează reformarea mecanismului OMC de soluționare a litigiilor, care poate asigura funcționarea eficientă a organului de apel al OMC.

Declarații ale Comisiei

1.  Declarația Comisiei privind respectarea dreptului internațional

Atunci când Uniunea introduce un litigiu în conformitate cu Memorandumul de înțelegere privind soluționarea litigiilor (MSL) împotriva unui alt membru al Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), Comisia va depune toate eforturile rezonabile pentru a obține, cât mai curând posibil, acordul respectivului membru de a recurge la arbitraj în temeiul articolului 25 din MSL ca o procedură de apel provizorie, care menține caracteristicile esențiale ale apelurilor în fața organului de apel („procedura de arbitraj în apel”), atât timp cât organul de apel se află în imposibilitatea de a-și relua în totalitate funcțiile în conformitate cu articolul 17 din MSL.

Atunci când adoptă acte de punere în aplicare în temeiul articolului 3 litera (aa) din regulament, Comisia va acționa în conformitate cu cerințele prevăzute în dreptul internațional privind contramăsurile, astfel cum sunt codificate în articolele privind responsabilitatea statelor pentru faptele prejudiciabile la nivel internațional adoptate de Comisia de Drept Internațional.

În special, înainte de a adopta acte de punere în aplicare în temeiul articolului 3 litera (aa), Comisia va solicita membrului OMC în cauză să pună în aplicare constatările și recomandările grupului special de soluționare a litigiilor din cadrul OMC, va notifica membrul OMC respectiv cu privire la intenția Uniunii de a lua contramăsuri și își va reafirma deschiderea de a negocia o soluție convenită de comun acord, în conformitate cu cerințele prevăzute în Memorandumul privind soluționarea litigiilor.

Atunci când actele de punere în aplicare au fost deja adoptate în temeiul articolului 3 litera (aa), Comisia va suspenda aplicarea acestora în cazul în care organul de apel își reia funcțiile cu privire la cauza vizată, în conformitate cu articolul 17 din MSL, sau în cazul în care este inițiată o procedură de apel provizorie, cu condiția ca această procedură să fie aplicată cu bună credință.

2.  Declarația Comisiei

Comisia salută adoptarea Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 654/2014.

Comisia reamintește declarația pe care a făcut-o cu privire la adoptarea regulamentului inițial, printre altele că actele de punere în aplicare pe care Comisia este autorizată să le adopte vor fi concepute pe baza unor criterii obiective și vor fi sub controlul statelor membre. În exercitarea acestei autorizări, Comisia intenționează să acționeze în conformitate cu declarația făcută cu ocazia adoptării regulamentului inițial, precum și în conformitate cu prezenta declarație.

Atunci când pregătește proiecte de acte de punere în aplicare care afectează comerțul cu servicii sau aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, Comisia reamintește obligațiile care îi revin în temeiul articolului 9 alineatul (1a) și confirmă faptul că va întreprinde consultări prealabile intense cu scopul de a se asigura că toate interesele și implicațiile relevante vor putea fi aduse în atenția Comisiei, partajate cu statele membre și luate în considerare în mod corespunzător în adoptarea eventuală a unor măsuri. În cadrul acestor consultări, Comisia va solicita și se așteaptă să primească informații de la părțile interesate din sectorul privat care sunt afectate de eventualele măsuri de politică comercială care urmează să fie adoptate de Uniune în domeniile respective. De asemenea, Comisia va solicita și se așteaptă să primească informații de la autoritățile publice care pot fi implicate în punerea în aplicare a eventualelor măsuri de politică comercială adoptate de către Uniune sau care ar putea fi afectate de punerea în aplicare a măsurilor respective.

În cazul măsurilor din domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală, vor fi luate în considerare în mod corespunzător pentru elaborarea proiectelor de acte de punere în aplicare în special contribuțiile autorităților publice ale statelor membre implicate în elaborarea sau punerea în aplicare a legislației care reglementează domeniile afectate, printre altele cu privire la modul în care eventualele măsuri de politică comercială ar interacționa cu legislația Uniunii și cu legislația națională. De asemenea, alte părți interesate afectate de astfel de măsuri de politică comercială vor avea posibilitatea de a-și formula recomandările și preocupările cu privire la alegerea și elaborarea măsurilor care urmează să fie adoptate. Atunci când se adoptă măsuri în temeiul articolului 8 din regulament, observațiile vor fi comunicate statelor membre. Reexaminarea periodică a oricăror astfel de măsuri impuse pe parcursul aplicării lor sau după încetarea acestora va ține seama, de asemenea, de contribuția autorităților din statele membre și a părților interesate din sectorul privat în ceea ce privește aplicarea unor astfel de măsuri și va permite efectuarea de ajustări în cazul în care apar probleme.

Nu în ultimul rând, Comisia reafirmă faptul că este foarte important să se asigure că regulamentul este un instrument eficace și eficient pentru asigurarea respectării drepturilor Uniunii în temeiul acordurilor comerciale internaționale, inclusiv în domeniul comerțului cu servicii și al aspectelor legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală. Prin urmare, măsurile care urmează să fie alese în aceste domenii trebuie, de asemenea, să asigure o exercitare efectivă în conformitate cu drepturile Uniunii, pentru a determina respectarea normelor de către țara terță în cauză și să fie în concordanță cu normele internaționale aplicabile privind tipul de măsuri permise de asigurare a respectare a normelor.

Declarația Comisiei

La adoptarea regulamentului în 2014, Comisia s-a angajat în vederea unei comunicări eficiente și a schimbului de opinii cu Parlamentul European și cu Consiliul privind litigiile comerciale care ar putea conduce la adoptarea de măsuri în temeiul regulamentului, precum și cu privire la acțiunile de asigurare a respectării normelor în general. Având în vedere obiectivul primordial al asigurării eficace și eficiente a respectării drepturilor Uniunii în temeiul acordurilor comerciale internaționale ale Uniunii, Comisia va continua să promoveze și să simplifice interacțiunile sale cu Parlamentul European și cu Consiliul, în avantajul reciproc.

În special, Comisia se angajează să examineze, în cadrul sistemului său consolidat de asigurare a respectării normelor, presupusele încălcări ale acordurilor comerciale internaționale ale Uniunii, atunci când sunt invocate de Parlament, de membrii săi sau de comisiile acestuia, sau de Consiliu, cu condiția ca aceste cereri să fie însoțite de elemente de probă justificative. Comisia va informa Parlamentul și Consiliul cu privire la rezultatul eforturilor sale sporite de asigurare a respectării normelor.

În desfășurarea sistemului consolidat de asigurare a respectării normelor, Comisia va acorda o atenție egală presupuselor încălcări ale dispozițiilor privind comerțul și dezvoltarea durabilă din acordurile comerciale ale UE în ceea ce privește presupusele încălcări în legătură cu sistemele de acces la piețe. Tratarea presupuselor încălcări ale dispozițiilor comerciale și cu privire la dezvoltarea durabilă va fi integrată pe deplin în sistem. Comisia va acorda prioritate acelor cazuri care sunt deosebit de grave în ceea ce privește efectul lor asupra lucrătorilor sau al mediului într-un context comercial, care au o importanță sistemică și care sunt solide din punct de vedere juridic.

Comisia va continua să se implice pe deplin în sesiuni dedicate, împreună cu comisia parlamentară responsabilă, pentru a face schimb de opinii cu privire la litigiile comerciale și la acțiunile de asigurare a respectării normelor, inclusiv în ceea ce privește impactul asupra industriilor din Uniune. În acest context, Comisia își va continua practica de raportare prin comunicarea periodică a situației actuale privind toate litigiile în curs de soluționare și a informațiilor în timp real referitoare la evoluțiile majore în ceea ce privește litigiile, concomitent cu informațiile care sunt comunicate statelor membre. Raportarea și schimbul de informații vor avea loc prin intermediul comisiilor competente din cadrul Consiliului și al Parlamentului.

În același timp, Comisia va continua să informeze în mod regulat Parlamentul și Consiliul cu privire la evoluțiile internaționale care pot conduce la situații care necesită adoptarea de măsuri în temeiul regulamentului.

În sfârșit, Comisia își reafirmă angajamentele asumate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului de a transmite cu promptitudine Parlamentului și Consiliului proiectele de acte de punere în aplicare pe care le prezintă comitetului statelor membre, precum și proiectele finale de acte de punere în aplicare în urma emiterii avizelor în cadrul comitetului. Aceste operațiuni sunt gestionate prin intermediul Registrului de comitologie.

(1) ECLI:EU:C:2017:376.
(2) Texte adoptate, P9_TA(2019)0083.


Decizia de a nu formula obiecții la un act delegat: data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice
PDF 116kWORD 42k
Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții față de Regulamentul delegat al Comisiei din 4 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 în ceea ce privește data aplicării modificărilor anumitor norme de producție detaliate pentru produsele ecologice din anexa II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2020)08462 – 2020/2902(DEA))
P9_TA(2021)0005B9-0055/2021

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)08462),

–  având în vedere scrisoarea din 17 decembrie 2020 prin care Comisia solicită Parlamentului să declare că nu va ridica obiecții față de regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 14 ianuarie 2021,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2018 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului(1), în special articolul 12 alineatul (2) litera (e), articolul 14 alineatul (2) litera (c) și articolul 15 alineatul (2) literele (a) și (d),

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală,

A.  întrucât, din cauza actualei pandemii de COVID-19 și a amplelor restricții de circulație la care a condus aceasta, toate statele membre și fermierii din toate statele membre au întâmpinat greutăți excepționale;

B.  întrucât data de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848, stabilită inițial la 1 ianuarie 2021, a fost modificată recent prin Regulamentul (UE) 2020/1693 cu data de 1 ianuarie 2022;

C.  întrucât regulamentul delegat urmărește să alinieze data de aplicare a Regulamentului delegat (UE) 2020/427 al Comisiei(2) cu data modificată de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848;

D.  întrucât, pentru a evita confuziile și a asigura securitatea juridică pentru sectorul agriculturii ecologice, este extrem de important să se accelereze intrarea în vigoare a regulamentului delegat;

1.  declară că nu are obiecții față de regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 150, 14.6.2018, p. 1.
(2) Regulamentul delegat (UE) 2020/427 al Comisiei din 13 ianuarie 2020 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anumite norme de producție detaliate pentru produsele ecologice (JO L 87, 23.3.2020, p. 1).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate