Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2020/0156(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0213/2020

Внесени текстове :

A9-0213/2020

Разисквания :

PV 24/03/2021 - 19
CRE 24/03/2021 - 19

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0100

Приети текстове
PDF 241kWORD 64k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19 ***I
P9_TA(2021)0100A9-0213/2020
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 чрез адаптиране на уредбата на секюритизaциите с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на пандемията от COVID-19 (COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2020)0283),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C9‑0208/2020),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейската централна банка от 23 септември 2020 г.(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 29 октомври 2020 г.(2),

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 16 декември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A9-0213/2020),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 377, 9.11.2020 г., стр. 1.
(2) OВ C 10, 11.1.2021 г., стр. 30.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 във връзка с адаптиране на рамката на секюритизaцията с цел подпомагане на икономическото възстановяване в отговор на кризата във връзка с COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0156

(Текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка(1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Кризата, породена от COVID‑19 сериозно засяга хората, дружествата, системите на здравеопазване и икономиките на държавите членки. В своето съобщение от 27 май 2020 г., озаглавено „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“ Комисията подчерта, че ликвидността и достъпът до финансиране ще продължат да бъдат предизвикателство през идните месеци. Ето защо от решаващо значение е да се подкрепи възстановяването от силния икономически шок, причинен от пандемията от COVID‑19, като се въведат целенасочени изменения в съществуващите финансови разпоредби.

(2)  Кредитните институции и инвестиционните посредници („институциите“) ще имат ключова роля за подпомагане на възстановяването. Същевременно те вероятно ще бъдат засегнати от влошаващата се икономическа ситуация. Компетентните органи предоставиха временно на институциите капиталови, ликвидни и оперативни облекчения, така че те да могат да продължат да изпълняват своята функция за финансиране на реалната икономика при тези по-неблагоприятни обстоятелства. За същата цел Европейският парламент и Съветът вече приеха някои целенасочени корекции на регламенти (ЕС) № 575/2013(4) и (ЕС) 2019/876(5) на Европейския парламент и на Съвета в отговор на кризата във връзка с COVID‑19.

(3)  Секюритизацията е важен елемент от успешното функциониране на финансовите пазари, тъй като допринася за диверсифициране на източниците на финансиране на институциите и за освобождаване на регулаторен капитал, който може да бъде насочен в подкрепа на насърчаване на кредитирането. Освен това секюритизацията предоставя на институциите и на другите участници на пазара допълнителни инвестиционни възможности, благодарение на които се постига диверсификация на портфейла и улесняване на потока от финансиране към предприятията и гражданите както в държавите членки, така и на трансгранично ниво в целия Съюз.

(4)  Важно е да се засили капацитетът на институциите за осигуряване на необходимото финансиране на реалната икономика след пандемията от COVID‑19 и същевременно да се предвидят подходящи пруденциални механизми с оглед на финансовата стабилност. Целевите промени в Регламент (ЕС) № 575/2013, обхващащи рамката на секюритизацията, ще допринесат за постигането на тези цели и ще засилят съгласуваността и взаимното допълване на тази рамка с различните мерки, предприети на равнището на Съюза и на национално равнище за справяне с кризата във връзка с COVID‑19.

(5)  Окончателните елементи на рамката „Базел III“, публикувани на 7 декември 2017 г., предвиждат, в случай на секюризирани експозиции, изискване за минимален кредитен рейтинг само за ограничен набор от доставчици на защита, а именно субектите, които не са държавни субекти, субекти от публичния сектор, институции или други подлежащи на пруденциални изисквания финансови институции. Поради това е необходимо да се измени член 249, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 575/2013, с което да се съобрази с рамката „Базел III“, за да се повиши ефективността на националните публични гаранционни схеми, с които се подпомагат стратегиите на институциите за секюритизация на необслужваните експозиции след пандемията от COVID‑19.

(6)  Настоящата пруденциална рамка на Съюза относно секюритизацията се базира на най-често срещаните характеристики на типичните секюритизационни сделки, а именно обслужваните кредити. В становището си относно нормативното третиране на секюритизирането на необслужвани експозиции(6) Европейският банков орган (ЕБО) посочи, че настоящата пруденциална рамка на секюритизацията, установена в Регламент (ЕС) № 575/2013, води до несъразмерни капиталови изисквания при секюритизацията на необслужвани експозиции, тъй като вътрешнорейтинговият подход при секюритизация (SEC-IRBA) и стандартизираният подход при секюритизация (SEC-SA) не отчитат специфичните рискови фактори при необслужваните експозиции. Поради това секюритизацията на необслужвани експозиции следва да бъде обект на специално третиране, което се основава на становището на ЕБО, както и на международно приетите стандарти.

(7)  Тъй като е много вероятно в резултат на кризата във връзка с COVID‑19 пазарът на необслужвани експозиции да се разрасне и значително да се промени, пазарът на секюритизация на необслужвани експозиции следва да се наблюдава внимателно и в бъдеще следва да се направи преоценка на пруденциалната рамка на секюритизация на необслужвани експозиции с оглед на потенциално по-голям набор от данни.

(8)  ▌В своя „Доклад за рамка на ОПС синтетични секюритизации“ от 6 май 2020 г. ЕБО препоръча създаване на специална рамка за опростените, прозрачните и стандартизираните (ОПС) балансови секюритизации. Предвид по-ограничения риск във връзка с представителството и с избрания модел при ОПС балансови секюритизации спрямо ▌синтетични секюритизации, които не са ОПС, първите следва да бъдат обект на подходящо и отчитащо риска калибриране на капиталовите изисквания – както е изложено в посочения доклад, като се отчита текущото преференциално регулаторно третиране на първостепенните траншове от портфейли на МСП. ЕБО следва да бъде упълномощен да наблюдава функционирането на пазара на ОПС балансови секюритизации. По-честото прибягване до ОПС балансови секюритизации, насърчавано от третиране на първостепенния транш на тези секюритизации, при което рискът се отчита в по-голяма степен, ще освободи регулаторен капитал и в крайна сметка би могло да увеличи кредитния капацитет на институциите по надежден от пруденциална гледна точка начин.

(9)  Следва да се въведе правило за унаследяване на съществуващите първостепенни позиции в синтетични секюритизации, които отговарят на условията за преференциалното пруденциално третиране, прилагано преди датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение.

(10)  В контекста на икономическото възстановяване от кризата във връзка с COVID-19, от съществено значение е крайните потребители да могат ефективно да хеджират рисковете си, за да защитят стабилността на своите баланси. В окончателния доклад на Форума на високо равнище за съюза на капиталовите пазари се отбелязва, че един прекалено консервативен стандартизиран подход към кредитния риск от контрагента (SA-CCR) може да има отрицателно въздействие върху наличността и цената на финансовото хеджиране за крайните потребители. Във връзка с това Комисията следва да преразгледа калибрирането на SA-CCR до 30 юни 2021 г., като надлежно отчита особеностите на европейския банков сектор и икономика, международните равнопоставени условия на конкуренция и всички промени в международните стандарти и форуми.

(11)  Синтетичният допълнителен спред (SES) е механизъм, който обикновено се използва при секюритизацията на определени класове активи за инициаторите и инвеститорите, за да се намалят разходите за защита и съответно рисковата експозиция. Следва да се предвиди специално пруденциално третиране на SES, за да се предотврати използването на SES за целите на регулаторния арбитраж. В този контекст, регулаторен арбитраж е налице, когато институция инициатор предоставя кредитно подобрение на секюритизиращите позиции, държани от доставчици на защита, чрез договорно определяне на определени суми за покриване на загубите по секюритизираните експозиции през целия срок на сделката, и такива суми, които обременяват отчета за доходите на институцията инициатор по подобен начин като кредитна защита с гаранция, не са рисково претеглени.

(12)  На ЕБО следва да бъде възложено да разработи проекти на регулаторни технически стандарти с цел да се осигури хармонизирано определяне на стойността на експозицията на SES. Тези регулаторни технически стандарти следва да бъдат въведени преди да стане приложимо новото пруденциално третиране. За да се избегнат смущения на пазара на синтетичните секюритизации, на институциите следва да се предостави достатъчно време да прилагат новото пруденциално третиране на SES.

(13)  Като част от доклада си относно функционирането на пруденциалната рамка на секюритизацията Комисията следва също така да преразгледа новото пруденциално третиране на SES с оглед на развитията на международно равнище.

(14)  Доколкото целите на настоящия регламент, а именно — да се увеличи максимално капацитетът на институциите да отпускат заеми и да покриват загуби, свързани с кризата във връзка с COVID‑19, като същевременно се гарантира трайната им устойчивост, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради своя мащаб и последици биха могли да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в посочения член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(15)  Поради това Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да бъде съответно изменен.

(16)  С оглед на необходимостта от възможно най-бързо въвеждане на целенасочени мерки за подкрепа на икономическото възстановяване от кризата във връзка с COVID-19, настоящият регламент следва да влезе в сила по спешност на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕС) № 575/2013

Регламент (ЕС) № 575/2013 се изменя, както следва:

1)  В член 242 се добавя следната точка:"

„(20) „синтетичен допълнителен спред“ означава синтетичен допълнителен спред съгласно определението в член 2, точка 29 от Регламент (ЕС) 2017/2402“

"

2)  Член 248 се изменя, както следва:

а)  в параграф 1 се добавя следната буква:"

„д) стойността на експозицията на синтетичен допълнителен спред включва, по целесъобразност, следното:

   i) всеки доход от секюритизираните експозиции, вече признат от институцията инициатор в нейния отчет за доходите съгласно приложимата счетоводна рамка, който институцията инициатор по договор е определила за сделката като синтетичен допълнителен спред и който е на разположение за поемане на загуби;
   ii) всеки синтетичен допълнителен спред, който е определен по договор от институцията инициатор във всички предходни периоди и който все още е на разположение за поемане на загуби;
   iii) всеки синтетичен допълнителен спред, който е определен по договор от институцията инициатор за текущия период и който все още е на разположение за поемане на загуби;
   iv) всеки синтетичен допълнителен спред, определен по договор от институцията инициатор за бъдещи периоди.

За целите на настоящата буква всяка сума, която е предвидена като обезпечение или кредитно подобрение във връзка със синтетична секюритизация и вече е предмет на капиталово изискване съгласно настоящата глава, не се включва в стойността на експозицията.“;

"

б)  добавя се следният параграф:"

„4. ЕБО разработва проекти на регулаторни технически стандарти, с които да уточни как институциите инициатори определят стойността на експозицията, посочена в параграф 1, буква д), като отчита съответните загуби, които се очаква да бъдат покрити от синтетичния допълнителен спред.

ЕБО представя на Комисията този проект на регулаторни технически стандарти до ... [шест месеца от датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

На Комисията се делегира правомощието да допълни настоящия регламент, като приеме регулаторните технически стандарти, посочени в първа алинея, в съответствие с членове 10—14 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.“

"

3)  В член 249, параграф 3, първа алинея се заменя със следното:"

„3. „Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, приемливите доставчици на кредитна защита с гаранции, изброени в член 201, параграф 1, буква ж), трябва да имат кредитна оценка от призната АВКО със степен на кредитно качество 2 или по-висока към момента на първото признаване на кредитната защита, и с настояща степен на кредитно качество 3 или по-висока.“

"

4)  В член 256 се добавя следният параграф:"

„6. За целите на изчисляването на началната точка на загуба (A) и крайната точка на загуба (D) на дадена синтетична секюритизация институцията инициатор на секюритизацията третира стойността на експозицията на секюритизиращата позиция, съответстваща на синтетичния допълнителен спред, посочен в член 248, параграф 1, буква д), като транш и коригира началната точка на загуба (A) и крайната точка на загуба (D) на останалите траншове, които запазва, като прибавя тази стойност на експозицията към текущата стойност на групата от базисни експозиции в секюритизацията. Институции, различни от институцията инициатор, не извършват тази корекция.“

"

5)  Вмъква се следният член:"

„Член 269а

Третиране на секюритизациите на необслужвани експозиции

1.  За целите на настоящия член:

   а) „секюритизация на необслужвани експозиции“ означава секюритизация на необслужвани експозиции съгласно определението в член 2, точка 25 от Регламент (ЕС) 2017/2402;
   б) „квалифицирана традиционна секюритизация на необслужвани експозиции“ означава традиционна секюритизация на необслужвани експозиции, при която невъзстановимият отбив от цената при покупка е най-малко 50 % от текущия размер на базисните експозиции към момента на прехвърлянето им на ДСЦС.

2.  Рисковото тегло на позиция в секюритизация на необслужвани експозиции се изчислява в съответствие с член 254 или член 267. За рисковото тегло се прилага долна граница от 100 %, освен когато се прилага член 263.

3.  Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член институциите присъждат рисково тегло от 100 % на позицията с първостепенен ранг на допустима традиционна секюритизация на необслужвани експозиции, освен ако се прилага член 263.

4.  Институциите, които прилагат вътрешнорейтинговия подход по отношение на всякакви експозиции в групата от базисните експозиции в съответствие с глава 3 и на които не е разрешено да използват собствени оценки за параметъра LGD и конверсионни коефициенти за такива експозиции, не ▌използват SEC-IRBA за изчисляване на размерите на рисково претеглените експозиции за позиция в секюритизация на необслужвани експозиции и не прилагат параграф 5 или параграф 6.

5.  За целите на член 268, параграф 1 очакваните загуби при базиснити експозиции на квалифицирана традиционна секюритизация на необслужвани експозиции се включват след приспадане на невъзстановимия отбив от цената при покупка ▌и, когато е приложимо, на допълнителните корекции за специфичен кредитен риск.

Институциите правят изчисленията съгласно следната формула:

където:

CRmax = максималното капиталово изискване в случай на квалифицираната традиционна секюритизация на необслужвани експозиции;

RWEAIRB = сумата от размерите на рисково претеглените експозиции на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

ELIRB = сумата от размерите на очакваните загуби на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

NRPPD = невъзстановимия отбив от цената при покупка;

EVIRB = сумата от стойностите на експозицията на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

EVPool = сумата от стойностите на експозицията на всички базисни експозиции в групата;

SCRAIRB = за институциите инициатори, корекциите за специфичен кредитен риск, направени от институцията по отношение на базисните експозиции, за които се прилага вътрешнорейтинговият подход, само ако и доколкото тези корекции надвишават NRPPD; за институциите инвеститори размерът на сумата е нула;

RWEASA = сумата от размерите на рисково претеглените експозиции на базисните експозиции, за които се използва стандартизираният подход.

6.  Чрез дерогация от параграф 3 от настоящия член, когато претегленото според експозициите средно рисково тегло, изчислено в съответствие с посочения в член 267 подход на подробен преглед, е по-ниско от 100 %, институциите могат да прилагат по-ниското рисково тегло, при спазване на долна граница на рисковото тегло от 50 %.

За целите на първа алинея институциите инициатори, които прилагат SEC-IRBA към дадена позиция и на които е разрешено да използват собствени оценки на LGD и конверсионни коефициенти за всички базисни експозиции, за които се прилага вътрешнорейтинговият подход в съответствие с глава 3, приспадат невъзстановимия отбив от цената при покупка и, когато е приложимо, всякакви допълнителни корекции за специфичен кредитен риск от очакваните загуби и стойностите на експозициите на базисните експозиции, свързани с първостепенна позиция в квалифицирана традиционна секюритизация на необслужвани експозиции, в съответствие със следната формула:

където:

RWmax = рисковото тегло, преди да се приложи долната граница, приложимо за първостепенна позиция в допустима традиционна секюритизация на необслужвани експозиции, когато се използва подходът на подробен преглед;

RWEAIRB = сумата от размерите на рисково претеглените експозиции на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

RWEASA = сумата от размерите на рисково претеглените експозиции на базисните експозиции, за които се използва стандартизираният подход;

ELIRB = сумата от размерите на очакваните загуби на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

NRPPD = невъзстановимия отбив от цената при покупка;

EVIRB = сумата от стойностите на експозицията на базисните експозиции, за които се използва вътрешнорейтинговият подход;

EVpool = сумата от стойностите на експозицията на всички базисни експозиции в групата;

EVSA = сумата от стойностите на експозицията на базисните експозиции, за които се използва стандартизираният подход;

SCRAIRB = корекции за специфичен кредитен риск, направени от институцията инициатор по отношение на базисните експозиции, за които се прилага вътрешнорейтинговият подход, само ако и доколкото тези корекции надвишават NRPPD.

7.  За целите на настоящия член невъзстановимият отбив от цената при покупка се изчислява чрез приспадане на сумата, посочена в буква б), от сумата, посочена в буква а):

   а) текущия размер на базисните експозиции на секюритизацията на необслужвани експозиции към момента на прехвърлянето на тези експозиции на ДСЦС;
   б) сборът от:
   i) първоначалната продажна цена на траншовете или, когато е приложимо, на части от траншовете на секюритизацията на необслужвани експозиции, продадени на инвеститори – трети страни; както и
   ii) текущия размер към момента, в който базисните експозиции са били прехвърлени на ДСЦС, на траншовете или, когато е приложимо, на части от траншовете на тази секюритизация, държани от инициатора.

За целите на параграфи 5 и 6 през целия срок на сделката изчисляването на невъзстановимия отбив от цената при покупка се коригира надолу, като се вземат предвид реализираните загуби. Всяко намаление на текущия размер на базисните експозиции в резултат на реализирани загуби намалява невъзстановимия отбив от цената при покупка при спазване на долна граница нула.

Когато отбивът е структуриран по такъв начин, че може да бъде възстановен изцяло или частично на инициатора, такъв отбив не се счита за неподлежащ на възстановяване отбив от цената при покупка за целите на настоящия член.

"

6)  Член 270 се заменя със следното:"

„Член 270

Първостепенни позиции в ОПС балансови секюритизации

1.  Институцията инициатор може да изчислява размера на рисково претеглените експозиции на секюритизираща позиция в дадена ОПС балансова секюритизация по член 26а, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/2402 в съответствие с член 260, член 262 или член 264 от настоящия регламент, според случая, когато тази позиция отговаря на следните две условия:

   а) секюритизацията отговаря на изискванията на член 243, параграф 2;
   б) позицията отговаря на изискванията за първостепенна секюритизираща позиция.

2.  ЕБО наблюдава прилагането на параграф 1, по-специално по отношение на:

   а) пазарния обем и пазарния дял на ОПС балансови секюритизации, по отношение на които институцията инициатор прилага параграф 1, за различните класове активи;
   б) наблюдаваното разпределение на загубите към първостепенния транш и към други траншове на ОПС балансови секюритизации, когато институцията инициатор прилага параграф 1 по отношение на първостепенната позиция, държана в такива секюритизации;
   в) въздействието на прилагането на параграф 1 върху ливъриджа на институциите;
   г) въздействието на използването на ОПС балансови секюритизации, по отношение на които институцията инициатор прилага параграф 1, върху емитирането на капиталови инструменти от съответните институции инициатори.

3.  ЕБО представя доклад относно своите констатации на Комисията до ... [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

4.  До ... [30 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията, въз основа на доклада, посочен в параграф 3, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия член, като обръща особено внимание на риска от прекомерен ливъридж, произтичащ от използването на ОПС балансови секюритизации, отговарящи на условията за третиране в съответствие с параграф 1, и на потенциалното заместване на емитирането на капиталови инструменти от институциите инициатори чрез това използване. Когато е целесъобразно, посоченият доклад се придружава от законодателно предложение.“

"

7)  В член 430 се вмъква следният параграф:"

„1а. За целите на параграф 1, буква а) от настоящия член, когато институциите докладват относно капиталови изисквания във връзка със секюритизациите, докладваната от тях информация включва информация относно секюритизациите на необслужвани експозиции, които се ползват от третирането по член 269а, относно ОПС балансовите секюритизации, инициирани от тях, и относно разбивката на базисните експозиции на ОПС балансови секюритизации по класове активи.“

"

8)  Вмъква се следният член:"

„Член 494в

Унаследяване при първостепенни секюритизиращи позиции

Чрез дерогация от член 270 дадена институция инициатор може да изчисли размера на рисково претеглените експозиции на дадена първостепенна секюритизираща позиция в съответствие с членове 260, 262 или 264, ако са изпълнени следните две условия:

   а) секюритизацията е емитирана преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение];
   б) към ... [деня преди датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] секюритизацията е отговаряла на условията, посочени в член 270, приложими на тази дата;“

"

9)  В член 501в уводните думи се заменят със следното:"

„След консултация с ЕССР и въз основа на наличните данни и на констатациите на експертната група на високо равнище по въпросите на устойчивото финансиране на Комисията, ЕБО оценява дали специализирано пруденциално третиране на експозиции, отнасящи се до активи, включително секюритизации, или дейности, свързани в значителна степен с екологични и/или социални цели, би било обосновано. По-специално ЕБО прави оценка на:

"

10)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 506а

ПКИ с базисен портфейл от държавни облигации от еврозоната

В тясно сътрудничество с ЕССР и ЕБО Комисията публикува доклад до 31 декември 2021 г., в който оценява дали са необходими промени в регулаторната рамка за насърчаване на пазара и закупуването от страна на банките на експозиции под формата на дялове или акции в ПКИ с базисен портфейл, състоящ се изключително от държавни облигации на държавите членки, чиято парична единица е еврото, когато относителното тегло на държавните облигации на всяка държава членка в общия портфейл на ПКИ е равно на относителното тегло на капиталовата вноска на всяка държава членка в капитала на ЕЦБ.”;

Член 506б

Секюритизация на необслужвани експозиции

1.  ЕБО наблюдава прилагането на член 269а и оценява регулаторното капиталово третиране на секюритизацията на необслужвани експозиции, като взема предвид състоянието на пазара на необслужвани експозиции като цяло и състоянието на пазара на секюритизации на необслужвани експозиции по-конкретно, и представя доклад с констатациите си до Комисията не по-късно от ... [18 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].

2.  Не по-късно от ... [24 месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение] Комисията въз основа на доклада, посочен в параграф 1 от настоящия член, представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на член 269а. Когато е целесъобразно, докладът на Комисията се придружава от законодателно предложение.“

"

11)  В член 519а се добавя следната точка: "

„д) как критериите за екологична устойчивост биха могли да бъдат интегрирани в рамката на секюритизации, включително за експозиции на секюритизацията на необслужвани експозиции.“.

"

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Чрез дерогация от първа алинея от настоящия член, точки 2) и 4) от член 1 се прилагат считано от ... [12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение].

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1)OВ C 377, 9.11.2020 г., стр. 1.
(2)OВ C 10, 11.1.2021 г., стр. 30.
(3)Позиция на Европейския парламент от 25 март 2021 г.
(4)Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1).
(5)Регламент (ЕС) 2019/876 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 по отношение на отношението на ливъридж, отношението на нетното стабилно финансиране, капиталовите изисквания и изискванията за приемливи задължения, кредитния риск от контрагента, пазарния риск, експозициите към централни контрагенти, експозициите към предприятия за колективно инвестиране, големите експозиции, изискванията за отчетност и оповестяване и на Регламент (ЕС) № 648/2012 (ОВ L 150, 7.6.2019 г., стр. 1).
(6) Opinion of the European Banking Authority to the European Commission on the Regulatory Treatment of Non-Performing Exposure Securitisations [Становище на Европейския банков орган до Европейската комисия относно нормативното третиране на секюритизирането на необслужвани експозиции], EBA-OP-2019-13, публикувано на 23 октомври 2019 г.

Последно осъвременяване: 26 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност