Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0156(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0213/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0213/2020

Keskustelut :

PV 24/03/2021 - 19
CRE 24/03/2021 - 19

Äänestykset :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0100

Hyväksytyt tekstit
PDF 194kWORD 52k
Torstai 25. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-kriisin seurauksena ***I
P9_TA(2021)0100A9-0213/2020
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. maaliskuuta 2021 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehyksen mukautusten osalta talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-pandemian seurauksena (COM(2020)0283 – C9-0208/2020 – 2020/0156(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2020)0283),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C9‑0208/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan keskuspankin 23. syyskuuta 2020 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 29. lokakuuta 2020 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 74 artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 16. joulukuuta 2020 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0213/2020),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 377, 9.11.2020, s. 1.
(2) EUVL C 10, 11.1.2021, s. 30.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 25. maaliskuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta arvopaperistamiskehykseen talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-kriisin vuoksi tehtävien mukautusten osalta
P9_TC1-COD(2020)0156

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Covid-19-kriisillä on vakavia vaikutuksia ihmisiin, yrityksiin, terveydenhuoltojärjestelmiin ja jäsenvaltioiden talouteen. Komissio korosti 27 päivänä toukokuuta 2020 antamassaan tiedonannossa ”Euroopan h‑hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle”, että maksuvalmiuden säilyttäminen ja rahoituksen saatavuus olisivat haaste myös tulevina kuukausina. Sen vuoksi on ratkaisevan tärkeää tukea elpymistä covid-19-pandemian aiheuttamasta vakavasta talouden häiriöstä tekemällä kohdennettuja muutoksia voimassa olevaan rahoitusalan lainsäädäntöön.

(2)  Luottolaitoksilla ja sijoituspalveluyrityksillä, jäljempänä ’laitokset’, on keskeinen rooli elpymisen edistämisessä. Heikkenevä taloudellinen tilanne kuitenkin todennäköisesti vaikuttaa niihin. Toimivaltaiset viranomaiset ovat tarjonneet laitoksille tilapäisiä helpotuksia pääoma-, likviditeetti- ja toimintavaatimuksiin varmistaakseen, että ne voivat haastavammassa ympäristössä edelleen täyttää tehtävänsä reaalitalouden rahoittamisessa. Samasta syystä Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat jo hyväksyneet covid-19-pandemian vuoksi tiettyjä kohdennettuja mukautuksia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EU) N:o 575/2013(4) ja (EU) 2019/876(5).

(3)  Arvopaperistaminen on hyvin toimivien rahoitusmarkkinoiden tärkeä osa, sillä se edistää laitosten rahoituslähteiden monipuolistamista ja vapauttaa lakisääteistä pääomaa, jota voidaan kohdentaa uudelleen tukemaan lainanantoa. Lisäksi arvopaperistaminen lisää laitosten ja muiden markkinatoimijoiden sijoitusmahdollisuuksia, minkä kautta voidaan hajauttaa sijoitussalkkuja ja helpottaa rahoituksen suuntaamista yrityksille ja yksityishenkilöille sekä jäsenvaltioissa että rajojen yli kaikkialla unionissa.

(4)  On tärkeää vahvistaa laitosten kykyä tarjota tarvittavaa rahoitusta reaalitalouteen covid-19-pandemian jälkimainingeissa ja varmistaa samalla, että rahoitusvakauden säilyttämiseksi on olemassa riittävät vakavaraisuustakeet. Asetukseen (EU) N:o 575/2013 arvopaperistamiskehyksen osalta tehtävät kohdennetut muutokset edistäisivät näiden tavoitteiden saavuttamista ja parantaisivat kyseisen kehyksen johdonmukaisuutta ja täydentävyyttä suhteessa niihin eri toimenpiteisiin, joita unionin tasolla ja kansallisesti on toteutettu covid-19-kriisin torjumiseksi.

(5)  Basel III -järjestelmän viimeisissä osissa, jotka julkaistiin 7 päivänä joulukuuta 2017, asetetaan arvopaperistettujen vastuiden osalta luottoluokitusta koskeva vähimmäisvaatimus ainoastaan tietyille luottosuojan tarjoajille eli yhteisöille, jotka eivät ole julkisyhteisöjä, julkisoikeudellisia laitoksia, laitoksia tai muita rahoituslaitoksia, joiden vakavaraisuutta säännellään. Sen vuoksi on tarpeen muuttaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklan 3 kohta Basel III -järjestelmän mukaiseksi, jotta voidaan lisätä sellaisten kansallisten julkisten takuujärjestelmien vaikuttavuutta, joilla tuetaan laitosten strategioita arvopaperistaa järjestämättömiä vastuita covid-19-pandemian jälkihoidon yhteydessä.

(6)  Unionin nykyinen arvopaperistamista koskeva vakavaraisuuskehys on suunniteltu tyypillisten arvopaperistamistransaktioiden eli hoidettujen lainojen yleisimpien piirteiden pohjalta. Euroopan pankkiviranomainen, jäljempänä ’EPV’, totesi järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen sääntelykohtelusta antamassaan lausunnossa(6), jäljempänä ’EPV:n lausunto’, että nykyinen asetuksessa (EU) N:o 575/2013 vahvistettu arvopaperistamista koskeva vakavaraisuuskehys johtaa kohtuuttomiin pääomavaatimuksiin, kun sitä sovelletaan järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisiin, koska arvopaperistamisen sisäisten luottoluokitusten menetelmä (SEC-IRBA) ja arvopaperistamisen standardimenetelmä (SEC-SA) eivät vastaa järjestämättömien vastuiden erityisiä riskitekijöitä. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityinen järjestämättömien vastuiden arvopaperistamista koskeva kohtelu, joka perustuu EPV:n lausuntoon sekä kansainvälisesti sovittuihin standardeihin.

(7)  Koska järjestämättömien vastuiden markkinat hyvin todennäköisesti kasvavat ja muuttuvat merkittävästi covid-19-kriisin vuoksi, järjestämättömien vastuiden arvopaperistamismarkkinoita olisi seurattava tiiviisti ja järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen vakavaraisuuskehystä olisi arvioitava tulevaisuudessa uudelleen mahdollisesti suuremman tietovarannon perusteella.

(8)  ▌EPV suositti YLS‑kehyksestä synteettistä arvopaperistamista varten 6 päivänä toukokuuta 2020 antamassaan kertomuksessa, että otettaisiin käyttöön erityinen kehys yksinkertaisille, läpinäkyville ja standardoiduille (YLS) taseen arvopaperistamisille. Koska taseen YLS-arvopaperistamisessa toimeksisaajaan liittyvä riski ja malliriski ovat pienemmät kuin ▌synteettisessä arvopaperistamisessa, joka ei ole YLS-kriteerien mukainen, taseen YLS-arvopaperistamisia varten olisi otettava käyttöön omien varojen vaatimusten asianmukainen riskiherkkä kalibrointi, kuten kyseisessä kertomuksessa katsotaan niin, että otetaan huomioon pk-yrityssalkkujen parhaimpien etuoikeusluokkien nykyinen sääntelyyn perustuva etuuskohtelu. EPV olisi valtuutettava valvomaan taseen YLS-arvopaperistamismarkkinoiden toimintaa. Taseen YLS-arvopaperistamisen käytön lisääntyminen tällaisen arvopaperistamisen parhaimman etuoikeusluokan riskiherkemmän kohtelun seurauksena vapauttaisi lakisääteistä pääomaa ja voisi viime kädessä kasvattaa edelleen laitosten lainanantokykyä vakavaraisuuden kannalta järkevällä tavalla.

(9)  Olisi otettava käyttöön sääntö, jonka perusteella uusista säännöksistä vapautetaan määräajaksi synteettisten arvopaperistamisten, jotka täyttivät vakavaraisuuteen liittyvän etuuskohtelun edellytykset, joita sovellettiin ennen tämän muutosasetuksen voimaantuloa, jäljellä olevat parhaimpien etuoikeusluokkien positiot.

(10)  Talouden elpyessä covid-19-kriisistä on olennaisen tärkeää, että loppukäyttäjät voivat suojautua tehokkaasti riskeiltä taseidensa vakauden suojaamiseksi. Pääomamarkkinaunionin korkean tason foorumin loppukertomuksessa todettiin, että liian konservatiivisella vastapuoliriskin standardimenetelmällä (SA-CCR) saattaisi olla haitallinen vaikutus loppukäyttäjien suojausinstrumenttien saatavuuteen ja kustannuksiin. Tältä osin komission olisi tarkasteltava uudelleen 30 päivään kesäkuuta 2021 mennessä SA-CCR-menetelmän kalibrointia ottaen samalla asiaankuuluvasti huomioon Euroopan pankkisektorin ja talouden erityispiirteet, kansainvälisesti tasapuoliset toimintaedellytykset sekä kansainvälisissä standardeissa ja kansainvälisillä foorumeilla mahdollisesti tapahtuvan kehityksen.

(11)  Synteettinen hintaero on tiettyjen omaisuusluokkien arvopaperistamisessa yleisesti käytetty mekanismi, jolla alullepanijat voivat pienentää suojautumisen kustannuksia ja sijoittajat vähentää riskille altistumista. Synteettiselle hintaerolle olisi vahvistettava erityinen vakavaraisuuskohtelu, jotta voidaan estää synteettisen hintaeron käyttäminen sääntelyarbitraasitarkoituksessa. Tässä yhteydessä sääntelyarbitraasia esiintyy, kun alullepaneva laitos tarjoaa luottosuojan tarjoajien hallussa oleville arvopaperistamispositioille erillisen takauksen osoittamalla sopimusperusteisesti tiettyjä rahamääriä, joilla katetaan arvopaperistetuista vastuista liiketoimen voimassaoloaikana aiheutuvia tappioita, eikä tällaisiin alullepanevan laitoksen tuloslaskelmaan takauksen lailla vaikuttaviin rahamääriin sovelleta riskipainotusta.

(12)  EPV olisi valtuutettava laatimaan teknisten sääntelystandardien luonnoksia, jotta varmistetaan, että synteettisen hintaeron vastuuarvo määräytyy yhdenmukaisesti. Kyseisten teknisten sääntelystandardien olisi oltava voimassa ennen kuin uuden vakavaraisuuskohtelun soveltaminen alkaa. Jotta vältetään häiriöt synteettisten arvopaperistamisten markkinoilla, laitoksille olisi annettava riittävästi aikaa soveltaa uutta vakavaraisuuskohtelua synteettiseen hintaeroon.

(13)  Komission olisi myös tarkasteltava uudelleen synteettisen hintaeron uutta vakavaraisuuskohtelua kansainvälisen kehityksen pohjalta osana kertomustaan arvopaperistamista koskevan vakavaraisuuskehyksen toiminnasta.

(14)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita, jotka ovat laitosten luotonantokyvyn ja covid-19-kriisiin liittyvien tappioiden kattamiskyvyn maksimointi samalla kun edelleen varmistetaan, että laitosten häiriönsietokyky säilyy, vaan se voidaan laajuutensa ja vaikutustensa vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(15)  Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 575/2013 olisi muutettava.

(16)  Koska on tarpeen ottaa käyttöön kohdennettuja toimenpiteitä talouden elpymisen tukemiseksi covid-19-kriisistä mahdollisimman pian, tämän asetuksen olisi tultava voimaan kiireellisesti kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 575/2013 seuraavasti:

1)  Lisätään 242 artiklaan alakohta seuraavasti:"

”20) ’synteettisellä hintaerolla’ asetuksen (EU) 2017/2402 2 artiklan 29 alakohdassa määriteltyä synteettistä hintaeroa.”

"

2)  Muutetaan 248 artikla seuraavasti:

a)  lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:"

”e) synteettisen hintaeron vastuuarvon on sisällettävä tapauksen mukaan seuraavat:

   i) mikä tahansa arvopaperistetuista vastuista saatu tulo, jonka alullepaneva laitos on jo kirjannut tuloslaskelmaansa sovellettavan tilinpäätössäännöstön mukaisesti ja jonka alullepaneva laitos on sopimusperusteisesti määrittänyt liiketoimea koskevaksi synteettiseksi hintaeroksi ja joka on edelleen käytettävissä tappioiden kattamiseen;
   ii) mikä tahansa synteettinen hintaero, jonka alullepaneva laitos on sopimusperusteisesti määrittänyt jonakin aiempana kautena ja joka on edelleen käytettävissä tappioiden kattamiseen;
   iii) mikä tahansa synteettinen hintaero, jonka alullepaneva laitos on sopimusperusteisesti määrittänyt kuluvalle kaudelle ja joka on edelleen käytettävissä tappioiden kattamiseen;
   iv) mikä tahansa synteettinen hintaero, jonka alullepaneva laitos on sopimusperusteisesti määrittänyt tuleville kausille.

Tätä alakohtaa sovellettaessa vastuuarvoon ei sisällytetä mitään määrää, joka annetaan vakuutena tai erillisenä takauksena synteettisen arvopaperistamisen yhteydessä ja johon jo sovelletaan omien varojen vaatimusta tämän luvun mukaisesti.”;

"

b)  lisätään kohta seuraavasti:"

”4. EPV laatii teknisten sääntelystandardien luonnokset, joissa täsmennetään, miten alullepanevat laitokset määrittävät 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun vastuuarvon, ottaen huomioon merkitykselliset tappiot, jotka on tarkoitus kattaa synteettisellä hintaerolla.

EPV toimittaa nämä teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

Siirretään komissiolle valta täydentää tätä asetusta hyväksymällä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tekniset sääntelystandardit asetuksen (EU) N:o 1093/2010 10–14 artiklan mukaisesti.”

"

3)  Korvataan 249 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”3. Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, 201 artiklan 1 kohdan g alakohdassa luetelluilla hyväksyttävillä takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajilla on oltava virallisesti hyväksytyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen antama luottoluokitus, joka oli vähintään luottoluokkaa 2, kun luottosuoja ensimmäisen kerran hyväksyttiin, ja on nyt vähintään luottoluokkaa 3.”

"

4)  Lisätään 256 artiklaan kohta seuraavasti:"

”6. Synteettisen arvopaperistamisen kiinnittämispisteitä (A) ja irrottamispisteitä (D) laskettaessa arvopaperistamisen alullepanevan laitoksen on käsiteltävä etuoikeusluokkana arvopaperistamisposition vastuuarvoa, joka vastaa 248 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua synteettistä hintaeroa, ja mukautettava muiden hallussaan pitämien etuoikeusluokkien kiinnittämispisteitä (A) ja irrottamispisteitä (D) lisäämällä kyseinen vastuuarvo arvopaperistettujen vastuiden kannan maksamatta olevaan määrään. Muu laitos kuin alullepaneva laitos ei saa tehdä tätä mukautusta.”

"

5)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”269 a artikla

Järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisten kohtelu

1.  Tässä artiklassa tarkoitetaan

   a) 'järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisella' asetuksen (EU) 2017/2402 2 artiklan 25 alakohdassa määriteltyä järjestämättömien vastuiden arvopaperistamista;
   b) ’ehdot täyttävällä perinteisellä järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisella’ perinteistä järjestämättömien vastuiden arvopaperistamista, jossa muu kuin hyvitettävä ostohinnan alennus on vähintään 50 prosenttia kyseisten vastuiden maksamatta olevasta määrästä sillä hetkellä, kun kyseiset vastuut siirrettiin erillisyhtiölle.

2.  Position riskipaino on järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisessa laskettava 254 tai 267 artiklan mukaisesti. Riskipainon on oltava vähintään 100 prosenttia paitsi silloin, kun sovelletaan 263 artiklaa.

3.  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 2 kohdassa säädetään, laitosten on annettava ehdot täyttävässä perinteisessä järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisessa parhaimpaan etuoikeusluokkaan kuuluvalle arvopaperistamispositiolle 100 prosentin riskipaino, paitsi silloin, kun sovelletaan 263 artiklaa.

4.  Laitokset, jotka soveltavat mihin tahansa arvopaperistettujen vastuiden kantaan kuuluviin vastuisiin IRB‑menetelmää 3 luvun mukaisesti ja joilla ei ole lupaa soveltaa tällaisten vastuiden osalta omia LGD- ja CF-estimaatteja, eivät saa käyttää järjestämättömien vastuiden arvopaperistamispositiossa SEC‑IRBA‑menetelmää riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskentaan eivätkä soveltaa 5 tai 6 kohtaa.

5.  Sovellettaessa 268 artiklan 1 kohtaa odotettavissa olevat tappiot, jotka liittyvät ehdot täyttävän perinteisen järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen kohteena oleviin vastuisiin, on otettava huomioon sen jälkeen, kun niistä on vähennetty ▌muu kuin hyvitettävä ostohinnan alennus ja tapauksen mukaan mahdolliset muut erityiset luottoriskioikaisut.

Laitosten on tehtävä laskelmat seuraavan kaavan mukaisesti:

jossa:

CRmax = ehdot täyttävän perinteisen järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen enimmäispääomavaatimus;

RWEAIRB = IRB-menetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden riskipainotettujen vastuuerien summa;

ELIRB = IRB-menetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden odotettavissa olevien tappioiden summa;

NRPPD = muu kuin hyvitettävä ostohinnan alennus;

EVIRB = IRB-menetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvojen summa;

EVPool = kaikkien kantaan kuuluvien arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvojen summa;

SCRAIRB = alullepanevien laitosten osalta laitoksen tekemät erityiset luottoriskioikaisut IRB-menetelmää käyttäville arvopaperistetuille vastuille ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin nämä oikaisut ylittävät NRPPD-arvon; sijoittajalaitosten osalta määrä on nolla;

RWEASA = standardimenetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden riskipainotettujen vastuuerien summa.

6.  Poiketen siitä, mitä tämän artiklan 3 kohdassa säädetään, jos 267 artiklassa säädetyn läpikatsomisperiaatteen mukaan laskettu vastuilla painotettu keskimääräinen riskipaino on alle 100 prosenttia, laitokset voivat käyttää alhaisempaa riskipainoa, jonka on kuitenkin oltava vähintään 50 prosenttia.

Sovellettaessa ensimmäistä alakohtaa sellaisten alullepanevien laitosten, jotka soveltavat positioon SEC-IRBA-menetelmää ja jotka saavat käyttää omia LGD- ja CF-estimaattejaan kaikkiin IRB-menetelmää käyttäviin arvopaperistettuihin vastuisiin 3 luvun mukaisesti, on vähennettävä muu kuin hyvitettävä ostohinnan alennus ja tapauksen mukaan muut mahdolliset erityiset luottoriskioikaisut odotettavissa olevista tappioista ja vastuuarvoista sellaisten arvopaperistettujen vastuiden osalta, jotka kuuluvat parhaimman etuoikeusluokan positioon ehdot täyttävässä perinteisessä järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisessa, seuraavan kaavan mukaisesti:

jossa:

RWmax = riskipaino, jota sovelletaan ehdot täyttävän perinteisen järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen parhaimman etuoikeusluokan positioon ennen alarajan soveltamista käytettäessä läpikatsomisperiaatetta;

RWEAIRB = IRB-menetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden riskipainotettujen vastuuerien summa;

RWEASA = standardimenetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden riskipainotettujen vastuuerien summa;

ELIRB = IRB-menetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden odotettavissa olevien tappioiden summa;

NRPPD = muu kuin hyvitettävä ostohinnan alennus;

EVIRB = IRB-menetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvojen summa;

EVpool = kaikkien kantaan kuuluvien arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvojen summa;

EVSA = standardimenetelmää käyttävien arvopaperistettujen vastuiden vastuuarvojen summa;

SCRAIRB = alullepanevan laitoksen tekemät erityiset luottoriskioikaisut IRB‑menetelmää käyttäville arvopaperistetuille vastuille ainoastaan silloin kun ja siltä osin kuin nämä oikaisut ylittävät NRPPD-arvon.

7.  Sovellettaessa tätä artiklaa muu kuin hyvitettävä ostohinnan alennus lasketaan vähentämällä b alakohdassa tarkoitettu määrä a alakohdassa tarkoitetusta määrästä:

   a) järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen kohteena olevien vastuiden maksamatta oleva määrä sillä hetkellä, kun kyseiset vastuut siirrettiin erillisyhtiölle;
   b) seuraavien summa:
   i) järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen etuoikeusluokkien tai tapauksen mukaan etuoikeusluokkien osien ensimmäisestä myynnistä sijoittajina oleville kolmansille osapuolille saatu hinta; ja
   ii) alullepanijan hallussaan pitämien kyseisen arvopaperistamisen etuoikeusluokkien tai tapauksen mukaan etuoikeusluokkien osien maksamatta oleva määrä sillä hetkellä, kun arvopaperistetut vastuut siirrettiin erillisyhtiölle.

Sovellettaessa 5 ja 6 kohtaa muun kuin hyvitettävän ostohinnan alennuksen laskennassa liiketoimen voimassaoloaikana alennuksen määrää tarkistetaan alaspäin ottaen huomioon toteutuneet tappiot. Arvopaperistettujen vastuiden maksamatta olevan määrän väheneminen toteutuneiden tappioiden vuoksi vähentää myös muuta kuin hyvitettävää ostohinnan alennusta niin, että alaraja on nolla.

Jos alennus on strukturoitu siten, että se voidaan hyvittää alullepanijalle kokonaan tai osittain, tällaista alennusta ei katsota tätä artiklaa sovellettaessa muuksi kuin hyvitettäväksi ostohinnan alennukseksi.”

"

6)  Korvataan 270 artikla seuraavasti:"

”270 artikla

Taseen YLS-arvopaperistamisen parhaimpien etuoikeusluokkien positiot

1.  Alullepaneva laitos voi laskea asetuksen (EU) 2017/2402 26 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun taseen YLS-arvopaperistamiseen kuuluvan arvopaperistamisposition riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän tapauksen mukaan tämän asetuksen 260, 262 tai 264 artiklan mukaisesti, jos kyseinen positio täyttää kummankin seuraavista ehdoista:

   a) arvopaperistaminen täyttää 243 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset;
   b) positio katsotaan parhaimpaan etuoikeusluokkaan kuuluvaksi arvopaperistamispositioksi.

2.  EPV valvoo 1 kohdan soveltamista erityisesti seuraavien seikkojen osalta:

   a) niiden taseen YLS-arvopaperistamisten markkinavolyymi ja markkinaosuus, joiden osalta alullepaneva laitos soveltaa 1 kohtaa, eri omaisuusluokissa;
   b) tappioiden havaittu kohdentuminen taseen YLS‑arvopaperistamisten parhaimmalle etuoikeusluokalle ja muille etuoikeusluokille, jos alullepaneva laitos soveltaa 1 kohtaa tällaisissa arvopaperistamisissa hallussa pidetyn parhaimman etuoikeusluokan position osalta;
   c) edellä olevan 1 kohdan soveltamisen vaikutukset laitosten velkaantuneisuuteen;
   d) niiden taseen YLS-arvopaperistamisten käytön vaikutukset, joiden osalta alullepaneva laitos soveltaa 1 kohtaa, asianomaisten alullepanevien laitosten pääomainstrumenttien liikkeeseenlaskuun.

3.  EPV toimittaa kertomuksen havainnoistaan komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

4.  Komissio toimittaa viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [30 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä] 3 kohdassa tarkoitetun kertomuksen perusteella kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän artiklan soveltamisesta erityisesti 1 kohdan mukaisen kohtelun ehdot täyttävien taseen YLS‑arvopaperistamisten käytöstä aiheutuvan ylivelkaantumisriskin osalta ja tästä käytöstä aiheutuvan alullepanevien laitosten pääomainstrumenttien liikkeeseenlaskun mahdollisen korvautumisen osalta. Kyseiseen kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

"

7)  Lisätään 430 artiklaan kohta seuraavasti:"

”1 a. Sovellettaessa tämän artiklan 1 kohdan a alakohtaa, kun laitokset ilmoittavat arvopaperistamisia koskevista omien varojen vaatimuksista, niiden ilmoittamiin tietoihin on sisällyttävä tiedot 269 a artiklassa säädetyn kohtelun alaisten järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisista, niiden alullepanemista taseen YLS‑arvopaperistamisista ja kyseisten taseen YLS-arvopaperistamisten kohteena olevien omaisuuserien erittelystä omaisuusluokittain.”

"

8)  Lisätään artikla seuraavasti:"

”494 c artikla

Parhaimpiin etuoikeusluokkiin kuuluvien arvopaperistamispositioiden vapauttaminen uusista säännöksistä määräajaksi

Poiketen siitä, mitä 270 artiklassa säädetään, alullepaneva laitos voi laskea parhaimpaan etuoikeusluokkaan kuuluvan arvopaperistamisposition riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän 260, 262 tai 264 artiklan mukaisesti, jos kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

   a) arvopaperistaminen on laskettu liikkeeseen ennen ... päivää ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivä];
   b) arvopaperistaminen täytti ... päivänä ...kuuta ... [tämän muutosasetuksen voimaantulopäivää edeltävä päivä] 270 artiklassa säädetyt ehdot, sellaisina kuin niitä sovellettiin kyseisenä päivänä.”

"

9)  Korvataan 501 c artiklan johdantokappale seuraavasti:"

”EPV arvioi EJRK:ta kuultuaan saatavilla olevien tietojen ja kestävää rahoitusta käsittelevän komission korkean tason asiantuntijaryhmän havaintojen pohjalta, olisiko ympäristöllisiin ja/tai yhteiskunnallisiin tavoitteisiin olennaisesti liittyviä omaisuuseriä, arvopaperistamiset mukaan lukien, tai toimia koskevien vastuiden erityinen vakavaraisuuskohtelu perusteltua. EPV arvioi erityisesti:”.

"

10)  Lisätään artiklat seuraavasti:"

”506 a artikla

CIU:t, joiden arvopaperistettu salkku koostuu euroalueen valtionvelkakirjoista

Komissio julkaisee tiiviissä yhteistyössä EJRK:n ja EPV:n kanssa 31 päivään joulukuuta 2021 mennessä kertomuksen, jossa se arvioi, onko sääntelykehystä tarpeen muuttaa, jotta voidaan edistää markkinoita ja tukea pankkien tekemiä hankintoja sellaisissa CIU:issa oleviin osuuksiin tai osakkeisiin liittyvien vastuiden osalta, joiden arvopaperistettu salkku koostuu jäsenvaltioiden, joiden valuutta on euro, valtionvelkakirjoista, kun kunkin jäsenvaltion valtionvelkakirjojen suhteellinen painotus CIU:n kokonaissalkussa vastaa kunkin jäsenvaltion EKP:lle maksaman osuuden suhteellista painotusta.

506 b artikla

Järjestämättömien vastuiden arvopaperistamiset

1.  EPV valvoo 269 a artiklan soveltamista ja arvioi järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisille säädetyn lakisääteisen pääoman kohtelua ottaen huomioon yleisesti järjestämättömien vastuiden markkinatilanteen ja erityisesti järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen markkinatilanteen, ja toimittaa havainnoistaan kertomuksen komissiolle viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [18 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä].

2.  Komissio toimittaa tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen perusteella Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen 269 a artiklan soveltamisesta viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukauden kuluttua tämän muutosasetuksen voimaantulopäivästä]. Komission kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”

"

11)  Lisätään 519 a artiklaan alakohta seuraavasti:"

”e) miten arvopaperistamiskehykseen voitaisiin sisällyttää ympäristökestävyyttä koskevia kriteereitä, myös järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisiin liittyvien vastuiden osalta.”

"

2 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Poiketen siitä, mitä tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään, 1 artiklan 2 ja 4 alakohtaa sovelletaan ... päivästä ...kuuta ... [12 kuukautta tämän muutosasetuksen voimaantulosta].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 377, 9.11.2020, s. 1.
(2)EUVL C 10, 11.1.2021, s. 30.
(3)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 25. maaliskuuta 2021.
(4) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1).
(5) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 1).
(6)Euroopan pankkiviranomaisen lausunto Euroopan komissiolle järjestämättömien vastuiden arvopaperistamisen sääntelykohtelusta, EBA-OP-2019-13, julkaistu 23. lokakuuta 2019.

Päivitetty viimeksi: 26. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö