Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0295(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0390/2017

Внесени текстове :

A8-0390/2017

Разисквания :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Гласувания :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Приети текстове :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Приети текстове
PDF 1644kWORD 625k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба ***I
P9_TA(2021)0101 A8-0390/2017
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработка) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0616),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0393/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–  като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 27 март 2017 г. до комисията по международна търговия съгласно член 110, параграф 3 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писма от 18 ноември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 110 и 59 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (A8-0390/2017),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива в предложението и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2021 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба (преработка)
P9_TC1-COD(2016)0295

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета(2) е бил неколкократно и съществено изменян. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, ефективност и ефикасност посоченият регламент следва да бъде преработен.

(2)   Целта на настоящия регламент е да се гарантира, че в областта на изделията с двойна употреба Съюзът и неговите държави членки вземат изцяло предвид всички относими съображения. Тези съображения включват международни задължения и ангажименти, задължения съгласно съответни санкции, съображения във връзка с националната външна политика и политика на сигурност, включително съдържащите се в Обща позиция 2008/944/ОВППС (3) на Съвета, сред които правата на човека и съображения относно крайната употреба и риска от отклоняване. Чрез настоящия регламент Съюзът демонстрира ангажимента си за подкрепа на поддържането на солидни правни изисквания по отношение на изделията с двойна употреба, както и за увеличаването на обмена на съответната информация и по-голяма прозрачност. По отношение на изделията за кибернаблюдение компетентните органи на държавите членки следва да преценят по-специално риска от използването им за вътрешни репресии или за сериозни нарушение на правата на човека и международното хуманитарно право.

(3)   С настоящия регламент се цели също така подобряване на предоставянето на указания на износителите, по-специално на малките и средните предприятия (МСП), относно отговорните практики, без обаче с това да се застрашава глобалната конкурентоспособност на износителите на изделия с двойна употреба или други свързани с тях индустрии или представители на академичните среди, пребиваващи или установени в държава членка.

(4)  В Резолюция 1540 (2004) на Съвета за сигурност на ООН, приета на 28 април 2004 г., беше определено, че всички държави трябва да вземат и налагат ефективни мерки за въвеждане на вътрешен контрол, за да се предотврати разпространението на ядрени, химически или биологични оръжия и техните носители, включително чрез въвеждане на необходимия контрол върху свързаните с тях материали, оборудване и технологии. Извършването на контрол се изисква също така съгласно съответните международни споразумения, като например Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и употребата на химическите оръжия и за тяхното унищожаване (наричана по-нататък “Конвенцията за забрана на химическите оръжия” или CWC и Конвенцията за забрана на разработването, производството и натрупването на запаси от бактериологични (биологични) и токсични оръжия и за тяхното унищожаване (наричана по-нататък “Конвенцията за забрана на биологични и токсични оръжия” или BWC“), както и по линия на ангажиментите, поети в рамките на многостранните режими за контрол върху износа.

(5)  Поради това е необходима ефективна обща система за контрол върху износа на изделия с двойна употреба, за да се гарантира, че се изпълняват международните ангажименти и отговорности на държавите членки и на Съюза, по-специално по отношение на неразпространението, мира, сигурността и стабилността в регионите и зачитането на правата на човека и международното хуманитарно право.

(6)  В стратегията на ЕС срещу разпространението на оръжия за масово унищожение (наричана по-нататък „Стратегия на ЕС срещу разпространението на ОМУ“) от 12 декември 2003 г. се подчертава ангажимента на Съюза за строг национален и международно съгласуван контрол върху износа.

(7)   Приносът на износителите, брокерите и доставчиците на техническа помощ или други съответни заинтересовани страни за постигането на общата цел за контрол върху търговията е от решаващо значение. За да могат те да действат в съответствие с настоящия регламент, оценката на рисковете от сделките, попадащи в обхвата на настоящия регламент, трябва да се прави чрез мерки за скрининг на сделките, известни също като принцип на надлежната проверка, като част от вътрешните програми за съответствие (ВПС). В тази връзка при разработването и прилагането на ВПС следва да се взема предвид по-специално размерът и организационната структура на износителите.

(8)   ▌За справяне с риска от евентуални злоупотреби с някои изнасяни от митническата територия на Съюза неописани изделия за кибернаблюдение от лица, които са съучастници или отговорни за организирането или извършването на сериозни нарушения на правата на човека или на международното хуманитарно право▌, е целесъобразно износът на такива изделия да се постави под контрол ▌. Свързаните с това рискове се отнасят по-специално до случаите, когато изделия за кибернаблюдение са специално проектирани за проникване или задълбочена проверка на пакети в информационни или телекомуникационни системи с цел скрито наблюдение на физически лица чрез мониторинг извличане, събиране или анализиране на данни, включително биометрични данни от тези системи. Изделията с чисто търговско приложение, които се използват за фактуриране, маркетинг, свързани с качеството услуги, определяне на удовлетвореността на ползвателите или сигурност на мрежата обикновено не се считат за криещи такива рискове.

(9)   С оглед засилване на ефективния контрол върху износа на неописани изделия за кибернаблюдение е важно допълнително да се хармонизира прилагането на всеобхватен контрол в тази област. За тази цел държавите членки се ангажират да подкрепят осъществяването на такъв контрол като споделят информация помежду си и с Комисията, по-специално относно технологични разработки на изделия за кибернаблюдение, и като проявяват бдителност при осъществяването на проверките за насърчаване на обмена на равнището на Съюза.

(10)   За да може Съюзът да реагира бързо на сериозните злоупотреби със съществуващи технологии или на нови рискове, произтичащи от нововъзникващи технологии, следва да се въведе механизъм, който да позволява на държавите членки да съгласуват реакциитеси при установяването на нов риск. Това съгласуване следва да бъде последвано от инициативи за въвеждане на равностойни проверки на многостранно равнище, за да се разшири отговорът на установения риск.

(11)  Предаването на софтуер и технологии с двойна употреба по електронен път телефакс или телефон до местоназначения извън митническата територия на Съюза също следва да бъде предмет на контрол. С цел да се ограничи административната тежест за износителите и компетентните органи на държавите членки, следва да се предвидят генерални или глобални разрешения, или хармонизирано тълкуване на разпоредбите за определени видове предаване, като предаването към облак.

(12)   Предвид важната роля на митническите органи в прилагането на контрола върху износа, определенията, използвани в настоящия регламент следва, доколкото е възможно, да бъдат в съответствие с определенията в Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (4) (наричан по-нататък Митническият кодекс на Съюза).

(13)  В износа на изделия с двойна употреба могат да вземат участие различни категории лица, включително физически лица, като например доставчици на услуги, изследователи, консултанти и лица, които предават изделия с двойна употреба по електронен път. ▌От съществено значение е всички тези лица да са информирани за рисковете, свързани с износа и предоставянето на техническа помощ по отношение на чувствителните изделия. По-специално академичните и научноизследователските институции са изправени пред особени предизвикателства във връзка с контрола върху износа поради, inter alia , ангажимента им по принцип за свободен обмен на идеи, факта, че работата им често включва авангардни технологии, организационните им структури и международния характер на научния им обмен. Държавите членки и Комисията следва, когато е необходимо, да повишават осведомеността сред академичната и научноизследователската общност и да предоставят съобразени със спецификата на работата им указания за справяне с тези особени предизвикателства. В съответствие с многостранните режими за контрол върху износа осъществяването на контрол следва да предвижда, доколкото е възможно, общ подход по отношение на определени разпоредби, особено по отношение на свързаните с академичните среди бележки за неприлагане на мерките за контрол по отношение на информацията, която е „обществено достояние“ или за „фундаментални научни изследвания“.

(14)  Определението на понятието „брокер“ следва да бъде преразгледано, за да включва юридически лица и съдружия, които не пребивават и не са установени в държава членка, и които предоставят брокерски услуги от митническата територия на Съюза.

(15)  В Договора от Лисабон се изяснява, че предоставянето на ▌техническа помощ, включващо трансгранично движение, попада в обхвата на компетентността на Съюза. Поради това е целесъобразно да се въведе определение за техническа помощ и да се изясни контролът, приложим по отношение на предоставянето ѝ. Освен това от съображения за ефективност и съгласуваност контролът върху предоставянето на ▌техническа помощ следва да бъде хармонизиран▌.

(16)   Също както в Регламент (ЕО) № 428/2009 следва да е възможно за органите на държавите членки при определени обстоятелства да забраняват транзита на несъюзни изделия с двойна употреба, когато, на базата на информация от разузнавателни или от други източници, те имат основания за подозрения, че изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично за военна крайна употреба в държава с наложено оръжейно ембарго или за разпространение на оръжия за масово унищожение или за техни носители. ▌

(17)  Условията и изискванията за разрешение▌ следва да бъдат хармонизирани, когато е целесъобразно, за да се избегне нарушаване на конкуренцията и да се гарантира последователно и ефективно прилагане на контрола на митническата територия на Съюза. За тази цел също така е необходимо да се определи ясно кой е компетентният орган на държавите членки във всички случаи на извършване на контрол. Отговорността за вземането на решения относно индивидуалните, глобалните или националните генерални разрешения за износ, относно разрешенията за брокерски услуги и техническа помощ, както и относно транзита на несъюзни изделия с двойна употреба и относно разрешенията за трансфер в рамките на митническата територия на Съюза на изделия с двойна употреба, описани в Приложение IV, е на националните органи.

(18)  Следва да се въведат насоки за вътрешните програми за съответствие, които да допринесат за постигането на еднакви условия на конкуренция между износителите и за укрепването на ефективното прилагане на контрола. Такива насоки следва да отчитат разликите в размера, ресурсите, областите на дейност и други характеристики и условия на износителите и техните дъщерни дружества, като вътрешногрупови структури и стандарти за съответствие, като по този начин се избягва универсалният подход и се помага на всеки износител да намери собствени решения за постигане на съответствие и конкурентоспособност. Износителите, които използват глобални разрешения за износ, следва да изпълняват ВПС освен ако компетентният орган не е решил, че това не е необходимо поради други обстоятелства, които е взел предвид при разглеждането на заявлението за глобално разрешение за износ, подадено от износителя.

(19)  Следва да се въведат допълнителни генерални разрешения на Съюза за износ, за да се намали административната тежест за дружествата, и по-специално за МСП, и съответните органи, като същевременно се гарантира подходящо равнище на контрол на съответните изделия до съответните местоназначения. Когато е необходимо държавите членки могат да предоставят указания на износителите относно прилагането на генерални разрешения.Държавите членки могат също да въвеждат национални генерални разрешения за износ за изделия с нисък риск, когато счетат, че това е необходимо. Следва също така да се въведе разрешение за големи проекти, за да се адаптират условията за лицензиране спрямо конкретните нужди на промишлеността.

(20)   В тясно сътрудничество с държавите членки и заинтересованите страни Комисията следва да изготви насоки и/или препоръки за най-добри практики в подкрепа на прилагането на контрола на практика. При изготвянето на насоките и/или препоръките Комисията следва надлежно да отчита информацията, от която се нуждаят МСП.

(21)  Общите списъци на изделия с двойна употреба, местоназначения и насоките са съществени елементи на режима за ефективен контрол върху износа.

(22)   Държавите членки, които изготвятнационални контролни списъци в съответствие с настоящия регламент, следва да информират Комисията и останалите държави членки за тези списъци. Държавите членки следва също така да информират Комисията и другите държави членки за всички решения за отказ на разрешение за износ, за който е необходимо разрешение въз основа на национален контролен списък.

(23)  С цел да се предостави възможност за бърза реакция на Съюза на променящите се обстоятелства по отношение на оценката на чувствителността на износа в рамките на генерални разрешения на Съюза за износ, както и с оглед на развитието на технологиите и търговията, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във връзка с измененията на ▌приложения I, II и ▌ IV към настоящия регламент. Решенията за актуализиране на съдържащия се в приложение I общ списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, следва да бъдат в съответствие със задълженията и ангажиментите, които държавите членки или Съюзът са поели като участници в съответните международни споразумения за неразпространение и като участници в многостранни режими за контрол върху износа или чрез ратификация на съответните международни договори Когато измененията в приложение I се отнасят до изделията с двойна употреба, които са изброени също и в приложение II или IV, посочените приложения следва да бъдат съответно изменени. Решенията за актуализиране на общите списъци на изделията и местоназначенията, съдържащи се в раздели А – З от приложение II, следва да се вземат като се отчитат критериите за оценка, посочени в настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(5). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът ▌ получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти ▌ получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(24)   Комисията следва да публикува актуализациите на приложение I чрез делегирани актове на всички официални езици на Съюза.

(25)   Комисията следва да публикува и редовно да актуализира сборник на действащите национални контролни списъци в държавите членки на всички официални езици на Съюза.

(26)  Националните разпоредби и решенията, засягащи износа на изделия с двойна употреба, следва да бъдат вземани в рамките на общата търговска политика, и по-специално на Регламент (ЕС) 2015/479 на Европейския парламент и на Съвета(6). Подходящият обмен на информация и консултациите относно националните разпоредби и решения следва да гарантира ефективно и последователно прилагане на контрола на цялата митническа територия на Съюза.

(27)  Наличието на обща система за контрол е необходимо условие за въвеждането на свободно движение на изделия с двойна употреба в рамките митническата територия на Съюза .

(28)  По силата на и в рамките на ограниченията на член 36 от ДФЕС и в съответствие с поетите международни задължения държавите членки си запазват правото да извършват контрол върху трансфера на някои изделия с двойна употреба в рамките на митническата територия на Съюза с оглед защита на обществения ред или обществената сигурност. ▌Списъкът, съдържащ се в ▌приложение IV, на изделията, които подлежат на контрол върху трансфера в рамките на Съюза, следва да бъде преразглеждан периодично, като се отчита по-нататъшното развитие на съответните международни задължения, както и развитието на технологиите и търговията ▌предвид оценката на чувствителния характер на трансферите. Решенията за актуализиране на включения в приложение IV общ списък на изделията с двойна употреба, чийто износ подлежи на контрол, следва да се вземат след преценка на интересите на държавите членки, свързани с обществения ред и обществената сигурност, съгласно член 36 от ДФЕС.

(29)  На 22 септември 1998 г. държавите членки и Комисията подписаха допълнителни протоколи към съответните споразумения за гаранции между държавите членки, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия, които, освен другите мерки, задължават държавите членки да предоставят информация за трансфер на определени видове оборудване и неядрени материали. Контролът върху трансфера в рамките на Съюза следва да предоставя възможност на Съюза и неговите държави членки да изпълняват своите задължения съгласно тези споразумения.

(30)   За да се постигне еднакво и последователно прилагане на контрола в целия Съюз▌, е целесъобразно ▌да се разшири обхватът на консултациите и обменът на информация между държавите членки и Комисията, и да се въведат инструменти за подпомагане на развитието на обща мрежа за контрол върху износа в целия Съюз, като електронни процедури за лицензиране, технически експертни групи и създаването на механизъм за координация на правоприлагането. Особено важно е да се гарантира провеждането на консултации, когато е целесъобразно, с износителите, брокерите, доставчиците на техническа помощ и съответните други заинтересовани страни, засегнати от настоящия регламент, включително промишлени организации и организации на гражданското общество, от страна на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба и техническите експертни групи.

(31)   Като се има предвид, че митническите органи споделят помежду си определена информация, като използват система за управление на риска в съответствие с митническите правила на Съюза, е целесъобразно също така да се осигури тясно сътрудничество и между лицензиращите и митническите органи.

(32)  Целесъобразно е да се поясни, че що се отнася до личните данни, обработката и обменът на информация следва да съответстват на приложимите правила относно защитата на физическите лица във връзка с обработката ▌на лични данни и относно свободното движение на такива данни съгласно изискванията, посочени в регламенти (ЕС) 2016/679(7) и (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(8).

(33)   Държавите членки и Комисията следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират защитата на поверителна информация в съответствие по-специално с решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (9) и (ЕС, Евратом) 2015/444 (10) на Комисията и Споразумението между държавите–членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно защитата на класифицирана информация, която се обменя в интерес на Европейския съюз (11) . Това включва по-специално задължението да не се понижава нивото на класификация или декласифицира класифицирана информация без предварителното писмено съгласие на създателя на информацията. Всяка некласифицирана чувствителна информация или информация, която се предоставя на поверителна основа, следва да се третира като такава от органите.

(34)  Ангажирането на частния сектор, и по-специално на МСП, и прозрачността са елементи от съществено значение за ефективното функциониране на режима за контрол върху износа. Поради това е целесъобразно да▌ продължи изготвянето на насоки, когато е необходимо, чрез които да се подпомага прилагането на настоящия регламент, и да се публикуване на годишен доклад на Съюза относно извършването на контрола.

(35)   Годишният доклад на Съюза относно извършването на контрола следва да включва съответната информация относно разрешенията и прилагането на контрол съгласно настоящия регламент при надлежно зачитане на необходимостта от гарантиране на защитата на поверителността на някои данни, особено когато публикуването на данни, свързани с разрешенията, би могло да засегне опасения във връзка с националната сигурност, изразени от държавите членки, или да застраши търговска тайна и да позволи на доставчици извън Съюза да заобикалят рестриктивни решения относно разрешенията на държави членки.

(36)  За да се осигури правилното прилагане на настоящия регламент, всяка държава членка следва да вземе мерки за предоставяне на компетентните органи на съответните правомощия.

(37)   В съответствие със Стратегията на ЕС срещу разпространението на ОМУ всяка държава членка следва да определи ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими в случай на нарушения на разпоредбите на настоящия регламент. Също така е целесъобразно да се въведат разпоредби ▌ с цел подпомагане на ефективното прилагане на контрола, наред с другото чрез механизъм за координация на правоприлагането.

(38)  ▌Митническият кодекс на Съюза ▌наред с другото въвежда разпоредби, свързани с износа и реекспорта на стоки. Настоящият регламент не съдържа разпоредби, които ограничават правомощия съгласно и по силата на Митническия кодекс на Съюза и разпоредбите за неговото прилагане.

(39)  Контролът върху износа допринася за международната сигурност и оказва въздействие върху търговията с трети държави. Поради това е целесъобразно да се развиват диалогът и сътрудничеството с тях с цел да се подпомогне създаването на еднакви условия на конкуренция в световен мащаб и укрепването на международната сигурност. По-специално държавите членки и Комисията следва да увеличат приноса си към дейността на многостранните режими за контрол върху износа. Държавите членки и Комисията следва също така да подкрепят тези режими като разработват мерки за солиден контрол върху износа като глобална основа и модел на международна най-добра практика и важен инструмент за гарантиране на мир и стабилност в международен мащаб. Те следва да дават своя принос при установяването на нов риск от всички държави членки в областта на изделията за кибернаблюдение с цел гарантиране на еднакви условия на конкуренция на многостранно равнище.

(40)  ▌ Настоящият регламент се прилага, без да засяга делегираното решение на Комисията от 15 септември 2015 г. за допълване на Решение № 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(12), с което се установяват специфични правила за контрола на износа на изделия за публично регулираната услуга, създадена по програмата „Галилео“.

(41)  Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз ▌,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Настоящият регламент установява режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба.

Член 2

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)  „изделия с двойна употреба“ означава изделия, включително софтуер и технология, които могат да се използват както за граждански, така и за военни цели, и включва ▌ изделия, които могат да бъдат използвани за проектиране, разработване, производство или употреба на ядрени, химически или биологични оръжия или техни носители, включително всички изделия, които могат да се прилагат както за невзривна употреба, така и по какъвто и да било начин, подпомагащ производството на ядрени оръжия или други ядрени взривни устройства;▌

2)  „износ“ означава:

а)  режим износ по смисъла на член 269 от Митническия кодекс на Съюза;

б)  реекспорт по смисъла на член 270 от Митническия кодекс на Съюза; реекспорт настъпва и ако по време на транзит през митническата територия на Съюза съгласно точка 11 от настоящия член, трябва да бъде подадена обобщена декларация за напускане поради промяна на крайното местоназначение на изделията;

в)  режим пасивно усъвършенстване по смисъла на член 259 от Митническия кодекс на Съюза; или

г)  предаване на софтуер или технологии по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства, до местоназначения извън митническата територия на Съюза; това включва предоставяне в електронен формат на такъв софтуер и технологии на физически или юридически лица или на съдружия извън митническата територия на Съюза; също така включва и устното предаване на технология, когато технологията е описана върху носител за гласово предаване;

3)  „износител“ означава:

а)   всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие, ▌което по времето, когато декларацията за износ или реекспорт или обобщената декларация за напускане бива приета, е титуляр по договора с получателя в третата държава и има правото да вземе решение за изпращането на изделията извън митническата територия на Съюза; когато не е бил сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което има право да вземе решение за изпращане на изделията извън митническата територия на Съюза .

б)   всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие , което взема решение за предаване на софтуер или технология ▌по електронен път, включително по телефакс, телефон, електронна поща или други електронни средства до местоназначение ▌ извън митническата територия на Съюза или за предоставяне в електронен формат на такъв софтуер и технологии на физически или юридически лица или съдружия извън митническата територия на Съюза.

Когато правото на разпореждане с изделието с двойна употреба принадлежи на лице, пребиваващо или установено извън митническата територия на Съюза по силата на договора, на който се основава износът, за износител се счита договаряща страна, пребиваваща или установена на митническата територия на Съюза.

в)   когато буква а) или б) не е приложима, ▌ всяко физическо лице, пренасящо изделия с двойна употреба за износ, които се съдържат в личния багаж на лицето, по смисъла на член 1, точка 19, буква а) от Делегиран регламент на Комисията (ЕС) 2015/2446(13);

4)  „декларация за износ“ означава акт, чрез който всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие заявява по установената форма и ред желанието си да постави посочените в точка 1 изделия с двойна употреба под режим износ;

5)  „декларация за реекспорт“ означава акт по смисъла на член 5, точка 13 от Митническия кодекс на Съюза;

6)   „обобщена декларация за напускане“ означава акт по смисъла на член 5, точка 10 от Митническия кодекс на Съюза;

7)  „брокерски услуги“ означава:

а)  договарянето или уреждането на сделки за закупуване, продажба или доставка на изделия с двойна употреба от трета държава за друга трета държава; или

б)  продаването или купуването на изделия с двойна употреба, които се намират в трети държави, с цел трансфер в друга трета държава.

За целите на настоящия регламент предоставянето само на спомагателни услуги се изключва от настоящото определение. Спомагателни услуги са транспорт, финансови услуги, застрахователни или презастрахователни услуги, или обща реклама или промоции;

8)  „брокер“ означава физическо или юридическо лице или всяко съдружие, ▌ което предоставя брокерски услуги от митническата територия на Съюза на територията за територията на трета държава;

9)  „техническа помощ“ означава всякакво техническо подпомагане, свързано с поправяне, разработване, производство, сглобяване, изпитване, поддръжка или всякакво друго техническо обслужване, и може да бъде под формата на инструктаж, съвети, обучение, предаване на работни познания или умения или консултантски услуги, включително по електронен път, както и по телефона и чрез други устни форми на оказване на помощ;

10)  „доставчик на техническа помощ“ означава:

а)   всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие,▌ което предоставя техническа помощ от митническата територия на Съюза за територията на трета държава;

б)   всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие, пребиваващо или установено в държава членка, което предоставя техническа помощ на територията на трета държава; или

в)   всяко физическо или юридическо лице или всяко съдружие, пребиваващо или установено в държава членка, което предоставя техническа помощ на лице, пребиваващо в трета държава, намиращо се временно на митническата територия на Съюза;

11)  „транзит“ означава транспортиране на несъюзни изделия с двойна употреба, които влизат и преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън митническата територия на Съюза, когато тези изделия:

а)  са поставени под режим външен транзит съгласно член 226 от Митническия кодекс на Съюза и само преминават през митническата територия на Съюза;

б)  се претоварват в свободна зона или се реекспортират директно от нея;

в)  са на временно складиране и се реекспортират директно от съоръжение за временно складиране; или

г)  са въведени на митническата територия на Съюза със същото плавателно или въздухоплавателно средство, което ще ги изведе от посочената територия без разтоварване;

12)  „индивидуално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител за един краен потребител или получател в трета държава, и което обхваща едно или повече изделия с двойна употреба;

13)  „глобално разрешение за износ“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител по отношение на вид или категория изделия с двойна употреба, което може да е валидно за износ към един или повече конкретни крайни потребители и/или в една или повече определени трети държави;

14)  „разрешение за голям проект“ означава индивидуално разрешение за износ или глобално разрешение за износ, предоставено на един конкретен износител по отношение на вид или категория изделия с двойна употреба, което може да е валидно за износ към един или повече конкретни крайни потребители в една или повече определени трети държави за целите на конкретен голям проект ▌;

15)  „генерално разрешение на Съюза за износ“ означава разрешение за износ в определени държави на местоназначение, достъпно за всички износители, които спазват условията и изискванията за ползване, описани в раздели A – З от приложение II;

16)  „национално генерално разрешение за износ“ означава разрешение за износ, определено в националното законодателство в съответствие с член 12, параграф 6 и раздел В от приложение III;

17)  „митническа територия на Съюза“ означава митническата територия на Съюза по смисъла на член 4 от Митническия кодекс на Съюза;

18)  „несъюзни изделия с двойна употреба“ означава изделия, които попадат в категорията несъюзни стоки по смисъла на член 5, точка 24 от Митническия кодекс на Съюза;

19)  „оръжейно ембарго“ означава оръжейно ембарго, наложено по силата на решение или обща позиция, прието(а) от Съвета, или на решение на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), или оръжейно ембарго, наложено със задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

20)   „изделия за кибернаблюдение“ означава изделия, специално проектирани, за да направят възможно скрито наблюдение на физически лица чрез мониторинг, извличане, събиране или анализиране на данни от информационни и телекомуникационни системи;

21)  „вътрешна програма за съответствие“ или ВПС означава действащи ефективни, целесъобразни и пропорционални политики и процедури, ▌, приети от износителите, за улесняване на спазването на разпоредбите и целите на настоящия регламент и на реда и условията относно прилаганите съгласно настоящия регламент разрешения, включително, inter alia , мерки за надлежна проверка за оценка на рисковете, свързани с износа на изделията до крайните потребители и крайната употреба на изделията;

22)   „идентична по същество сделка“ означава сделка, засягаща изделия с по същество идентични параметри или технически характеристики и включваща същия краен потребител или получател като друга сделка.

ГЛАВА II

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Член 3

1.  Изисква се разрешение за износ на изделия с двойна употреба, описани в приложение I..

2.  Съгласно член 4, член 5, член 9 или член 10 разрешение може да се изисква също и за износ до всички или до някои местоназначения на определени изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I.

Член 4

1.  Изисква се разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, ако износителят е бил уведомен от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично:

а)  за употреба във връзка с разработка, производство, обработка, експлоатация, поддръжка, складиране, откриване, идентифициране или разпространение на химически, биологични или ядрени оръжия, или други ядрени взривни устройства, или за разработка, производство, поддръжка или съхранение на ракети, способни да пренасят такива оръжия;

б)  за военна крайна употреба, ако на купуващата държава или на държавата на местоназначение е наложено оръжейно ембарго;

За целите на настоящата буква „военна крайна употреба“ означава:

i)   вграждане във военни изделия, описани във военните списъци на държавите членки;

ii)   употреба на производствено, изпитателно или аналитично оборудване и съставни части за него за разработка, производство или поддръжка на военни изделия, описани във военните списъци на държавите членки; или

iii)   употреба на полуготови продукти в завод за производство на военни изделия, описани във военните списъци на дъргавите членки;

в)  за употреба като части или компоненти на военните изделия, посочени в националния военен списък, които са били изнесени от територията на дадена държава членка без разрешение или в нарушение на разрешението, изисквано от националното законодателство на въпросната държава членка;

2.  Когато износител ▌ знае, че изделия с двойна употреба, които той възнамерява да изнесе, които не са описани в приложение I, са предназначени, изцяло или частично, за която и да е от употребите, посочени в параграф 1 от настоящия член, той уведомява компетентния орган. Посоченият компетентен орган решава дали ▌ съответният износ да бъде предмет на разрешителен режим.

3.   Държава членка може да приема или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, когато износителят има основания за подозрение, че тези изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в параграф 1 от настоящия член .

4.  Държава членка, която налага разрешителен режим съгласно параграф1, 2 или 3, незабавно уведомява своите митнически органи и други съответни национални органи и предоставя на другите държави членки и на Комисията съответната информация относно въпросния разрешителен режим, по-специално по отношение на съответните изделия и крайни потребители, освен ако счита, че това не е целесъобразно предвид естеството на сделката или чувствителността на съответната информация.

5.  Другите държави членки разглеждат надлежно информацията, получена в съответствие с параграф 4, и ▌ уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи ▌за нея.

6.   За да се даде възможност за разглеждане на всички валидни откази от държавите членки, разпоредбите на член 16, параграфи 1, 2 и 5 – 7 се прилагат по отношение на случаите, засягащи изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I.

7.   Всеки обмен на информация, изискван съгласно настоящия член, се извършва в съответствие с правните изисквания относно защитата на личната информация, чувствителната търговска информация или защитената информация, свързана с отбраната, външната политика или националната сигурност. Този обмен на информация се извършва със защитени електронни средства, включително чрез системата, посочена в член 23, параграф 6.

8.   Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки да вземат национални мерки съгласно член 10 от Регламент (ЕС) 2015/479.

Член 5

1.   Изисква се разрешение за износ на изделия за кибернаблюдение, които не са описани в приложение I, ако износителят е бил уведомен от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба, свързана с вътрешни репресии и/или за извършване на сериозни нарушения на правата на човека и международното хуманитарно право.

2.   Когато износител знае, в съответствие с констатациите си от надлежната проверка, че изделия за кибернаблюдение, които той възнамерява да изнесе, които не са описани в приложение I, са предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в параграф 1 от настоящия член, износителят уведомява компетентния орган. Този компетентен орган решава дали съответният износ да бъде предмет на разрешителен режим. Комисията и Съветът предоставят насоки за износителите, както е посочено в член 26, параграф 1.

3.   Държава членка може да приема или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за износа на изделия за кибернаблюдение, които не са описани в приложение I, ако износителят има основания за подозрение, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в параграф 1 от настоящия член.

4.   Държава членка, която налага разрешителен режим съгласно параграфи 1, 2 или 3, незабавно информира своите митнически органи и други съответни национални органи и предоставя на другите държави членки и на Комисията съответната информация относно въпросния разрешителен режим, по-специално по отношение на съответните изделия и субекти, освен ако счита, че това не е целесъобразно предвид естеството на сделката или чувствителността на съответната информация.

5.   Държавите членки надлежно вземат предвид информацията, получена съгласно параграф 4, и я разглеждат в светлината на критериите, посочени в параграф 1, в срок от 30 работни дни. Те уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи. В изключителни случаи всяка държава членка има право да поиска удължаване на 30-дневния срок. Във всеки случай удължаването не надхвърля 30 работни дни.

6.   Когато всички държави членки се уведомят взаимно и уведомят Комисията, че следва да бъде наложен разрешителен режим за идентични по същество сделки, Комисията публикува в серия С на Официален вестник на Европейския съюз информация относно изделията за кибернаблюдение и, когато е целесъобразно, местоназначенията, за които се прилага разрешителният режим, съгласно уведомленията, получени от държавите членки за тази цел.

7.   Държавите членки правят преглед на публикуваната съгласно параграф 6 информация най-малко веднъж годишно въз основа на съответната информация и анализи, предоставени от Комисията. Когато всички държави членки се уведомят взаимно и уведомят Комисията, че публикувано изискване за разрешителен режим следва за бъде изменено или подновено, Комисията незабавно прави съответните изменения или подновява информацията, публикувана съгласно параграф 6 в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

8.   За да се даде възможност за разглеждане на всички валидни откази от държавите членки, към случаите, отнасящи се до изделия за кибернаблюдение, които не са описани в приложение I, се прилага член 16, параграфи 1, 2 и 5 – 7

9.   Всеки обмен на информация, изискван съгласно настоящия член, се извършва в съответствие с правните изисквания относно защитата на личната информация, чувствителната търговска информация или защитената информация, свързана с отбраната, външната политика или националната сигурност. Този обмен на информация се извършва със защитени електронни средства, включително чрез системата, посочена в член 23, параграф 6.

10.   Държавите членки разглеждат възможността да подкрепят включването на изделия, публикувани съгласно параграф 6 от настоящия член, в съответните международни режими за неразпространение или договорености за контрол върху износа с оглед разширяване на контрола. Комисията предоставя анализи на съответните данни, събрани съгласно член 23, параграф 2 и член 26, параграф 2.

11.   Настоящият регламент не засяга правото на държавите членки да предприемат национални мерки съгласно член 10 от Регламент (ЕС) 2015/479.

Член 6

1.  Изисква се разрешение за предоставянето на брокерски услуги по отношение на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, ако брокерът е бил уведомен от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

2.  Когато брокер предлага да предоставя брокерски услуги по отношение на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, и знае, че тези изделия са предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1, той уведомява компетентния орган. Посоченият компетентен орган решава дали ▌ тези брокерски услуги да бъдат предмет на разрешителен режим.

3.   Държава членка може да разшири приложното поле на параграф 1 по отношение на неописани изделия с двойна употреба.

4.   Държава членка може да приеме или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за предоставянето на брокерски услуги с изделия с двойна употреба, ако брокерът има основания за подозрение, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

5.   Член 9, параграфи 2, 3 и 4 се прилага за националните мерки, посочени в параграфи 3 и 4 на настоящия член.

Член 7

1.  Компетентният орган на държава членка може да забрани по всяко време транзита на несъюзни изделия с двойна употреба, описани в приложение I, намиращи се на нейна територия, ако те са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

2.  Преди да вземе решение дали да се наложи забрана на транзит или не, компетентният орган може в отделни случаи да налага разрешителен режим за конкретния транзит на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, ако изделията са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1. Ако транзитът се извършва през територията на няколко държави членки, компетентният орган на всяка засегната държава членка може да забрани транзита през нейната територия.

Компетентният орган може да наложи разрешителен режим на физическото или юридическото лице или съдружието, което е страна по договора с получателя в третата държава и има правото да вземе решение за изпращането на изделията, преминаващи през митническата територия на Съюза.

Ако физическото или юридическото лице или съдружието не пребивава или не е установено на митническата територия на Съюза, компетентният орган може да наложи разрешителен режим на:

а)  декларатора по смисъла на член 5, точка 15 от Митническия кодекс на Съюза;

б)  превозвача по смисъла на член 5, точка 40 от Митническия кодекс на Съюза; или

в)  физическото лице, пренасящо изделията с двойна употреба в режим транзит, когато тези изделия с двойна употреба се съдържат в личния багаж на това лице.

3.   Държава членка може да разшири приложното поле на параграф 1 по отношение на неописани изделия с двойна употреба.

4.   Член 9, параграфи 2, 3 и 4 се прилага за националните мерки, посочени в параграф 3 на настоящия член.

Член 8

1.  Изисква се разрешение за предоставяне ▌на техническа помощ по отношение на изделията с двойна употреба, описани в приложение I, ако доставчикът на техническата помощ е бил уведомен от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

2.  Когато доставчик на техническа помощ предлага да предоставя техническа помощ за изделия с двойна употреба, описани в приложение I, и знае, че тези изделия са предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1, той уведомява компетентния орган. Посоченият компетентен орган решава дали ▌такава техническа помощ да бъде предмет на разрешителен режим.

3.   Параграфи 1 и 2 не се прилагат, ако техническата помощ:

а)   се предоставя в рамките на или за територията на държава, включена в приложение II, раздел А, част 2, или на лице, пребиваващо в държава, посочена в приложение II, раздел А, част 2;

б)   е под формата на предаване на информация, която е обществено достояние или представлява фундаментални научни изследвания по смисъла на Общата бележка за технологиите или на Бележката за ядрените технологии, съдържаща се в приложение I;

в)   се предоставя от органи или агенции на държава членка в рамките на техните официални задачи;

г)   се предоставя за въоръжените сили на държава членка въз основа на възложените им задачи;

д)   се предоставя за цел, която е посочена в изключенията за изделия от Режима за контрол на ракетните технологии (MTCR технологии) в приложение IV; или

е)   е необходимият минимум за монтажа, експлоатацията, поддръжката (проверката) или ремонта на изделия, чийто износ е бил разрешен.

4.   Държава членка може да разшири приложното поле на параграф 1 по отношение на неописани изделия с двойна употреба.

5.   Държава членка може да приеме или поддържа национално законодателство, налагащо разрешителен режим за предоставянето на техническа помощ, когато доставчикът на техническа помощ, който предлага да предостави техническа помощ за изделия с двойна употреба, има основания за подозрения, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1.

6.   Член 9, параграфи 2, 3 и 4 се прилага за националните мерки, посочени в параграфи 4 и 5 на настоящия член.

Член 9

1.  Държава членка може да забрани или да наложи разрешителен режим за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, от съображения за защита на обществената сигурност, включително предотвратяване на терористични актове, или на правата на човека.

2.  Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки относно всички мерки, взети по силата на параграф 1, без забавяне и посочват точните основания за тези мерки. Ако мярката е установяване на национален контролен списък, държавите членки също така информират Комисията и другите държави членки за описанието на контролираните изделия.

3.  Държавите членки без забавяне уведомяват Комисията и другите държави членки относно промени в мерките, приети по силата на параграф 1, включително относно изменения в техните национални контролни списъци.

4.  Комисията публикува мерките, за които е била уведомена по силата на параграфи 2 и 3, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз. Комисията публикува отделно, без забавяне и на всички официални езици на Съюза сборник на националните контролни списъци, които са в сила в държавите членки. След като бъде уведомена от държава членка за изменение в нейния национален контролен списък, Комисията публикува без забавяне на всички официалани езици на Съюза актуализация на сборника на националните контролни списъци, които са в сила в държавите членки.

Член 10

1.   Изисква се разрешение за износ на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, ако друга държава членка налага разрешителен режим за износа на тези изделия въз основа на национален контролен списък на изделията, приет от тази държава членка съгласно член 9 и публикуван от Комисията съгласно член 9, параграф 4, и ако износителят е бил информиран от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за употреба, будеща загриженост във връзка с обществената сигурност, включително във връзка с предотвратяването на терористични актове или защитата на правата на човека.

2.   Държава членка, която откаже разрешение, изисквано съгласно параграф 1, информира също Комисията и другите държави членки за това решение.

3.   Държава членка, която налага разрешителен режим в съответствие с параграф 1 от настоящия член за износа на изделия с двойна употреба, които не са описани в приложение I, без забавяне информира за това своите митнически органи и другите съответни национални органи и, когато е целесъобразно, предоставя съответната информация на другите държави членки и Комисията, по-специално относно съответните изделия и крайни потребители. Другите държави членки надлежно разглеждат тази информация и информират своите митнически органи и други съответни национални органи за нея.

Член 11

1.  Изисква се разрешение за всякакъв трансфер в рамките на Съюза на изделия с двойна употреба, описани в ▌приложение IV. За изделията с двойна употреба, описани в приложение IV, част 2, не се издава генерално разрешение.

2.  Всяка държава членка може да наложи разрешителен режим за трансфера на други изделия с двойна употреба от нейна територия към друга държава членка в случаите, когато към момента на трансфера:

а)  операторът или компетентният орган знае, че крайното местоназначение на въпросните изделия е извън митническата територия на Съюза;

б)  износът на тези изделия към това крайно местоназначение подлежи на разрешителен режим съгласно член3, 4, 5, 9 или 10 в държавата членка, откъдето ще бъдат трансферирани изделията, и такъв износ пряко от нейната територия не е разрешен с генерално или глобално разрешение, и

в)  няма да се извършва обработка или преработка, както са определени в член 60, параграф 2 от Митническия кодекс на Съюза, на изделията в държавата членка, в която те трябва да бъдат трансферирани.

3.   Заявлението за разрешение за трансфер съгласно параграфи 1 и 2, се подава в държавата членка, от която ще бъдат трансферирани изделията с двойна употреба .

4.   В случаите, когато последващият износ на изделията с двойна употреба вече е бил приет чрез процедурите на консултация, предвидени в член 14, от държавата членка, от която тези изделия трябва да бъдат трансферирани, разрешението за трансфер се издава на оператора незабавно, освен ако обстоятелствата не са се променили съществено.

5.  Държава членка, която приеме законодателство, налагащо разрешителен режим, както е посочено в параграф 2 информира без забавяне Комисията и останалите държави членки за взетите от нея мерки. Комисията публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

6.  Прилагането на мерките, взети съгласно параграфи 1 и 2 не предполага прилагане на граничен контрол по вътрешните граници на митническата територия на Съюза, а само мерки за контрол, извършвани в рамките на обичайната процедура на контрол, която се прилага недискриминационно на цялата митническа територия на Съюза.

7.  Прилагането на мерките, взети съгласно параграфи 1 и 2 не води до подлагане на трансфера от една държава членка в друга на по-строги ограничителни условия от налаганите при износ на същите изделия към трети държави.

8.  Всяка държава членка може чрез националното си законодателство да изисква, за всякакъв трансфер в рамките на Съюза от тази държава членка на изделия, описани в приложение I, ▌част 2, категория 5, които не са описани в ▌приложение IV, на компетентните органи на тази държава членка да се предоставя допълнителна информация относно тези изделия.

9.  Съответните търговски документи, свързани с трансфер в рамките на Съюза на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, указват ясно, че тези изделия са предмет на мерки за контрол при износ от митническата територия на Съюза. Тези документи включват по-специално договори за продажба, потвърждения на поръчки, фактури или спедиционни бележки.

ГЛАВА III

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗНОС И РАЗРЕШЕНИЕ ЗА БРОКЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Член 12

1.  Съгласно настоящия регламент могат да се издават или въвеждат следните видове разрешения за износ:

а)  индивидуални разрешения за износ;

б)  глобални разрешения за износ ▌;

в)  национални генерални разрешения за износ;

г)  генерални разрешения на Съюза за износ за износ на определени изделия за определени местоназначения при специални условия и изисквания за използване както е посочено в раздели А-З от приложение II .

Разрешенията, издадени или въведени съгласно настоящия регламент, са валидни на цялата митническа територия на Съюза.

2.   Индивидуалните и глобалните разрешения за износ съгласно настоящия регламент се издават от компетентния орган на държавата членка, където пребивава или е установен износителят.

Без да се засяга член 2, точка 3, когато износителят не пребивава или не е установен на митническата територия на Съюза, индивидуалните разрешения за износ съгласно настоящия регламент се издават от компетентния орган на държавата членка, в която се намират изделията с двойна употреба.

Всички индивидуални и глобални разрешения за износ се издават, когато е възможно, в електронен формат на формуляри, които съдържат най-малко всички елементи на образците, съдържащи се в раздел А от приложение III, в реда, предвиден в тях.

3.  Индивидуалните разрешения за износ и глобалните разрешения за износ са валидни за срок от до две години, освен ако компетентният орган реши друго.

Разрешенията за големи проекти са валидни за срок, който се определя от компетентния орган, но за не повече от четири години, освен при надлежно обосновани обстоятелства, свързани с продължителността на проекта.

4.  Износителите предоставят на компетентния орган цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за индивидуално и глобално разрешение за износ, с цел да се предостави пълна информация относно, по-специално, крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на изнасяните изделия.

Индивидуалните разрешения за износ са обвързани ▌със заявление за крайната употреба. Компетентният орган може да освободи определени заявления от задължението за деклариране на крайната употреба. Глобалните разрешения за износ може да бъдат обвързани при необходимост със заявление за крайната употреба.

Износителите, които използват глобални разрешения за износ, прилагат ВПС, освен ако компетентният орган сметне това за ненужно поради друга информация, която е взел предвид при обработката на заявлението за глобално разрешение за износ, подадено от износителя.

Изискванията за докладване и ВПС, свързани с използването на глобални разрешения за износ, се определят от държавите членки.

При поискване от износителите глобалните разрешения за износ, които съдържат количествени ограничения, се разделят.

5.  Компетентните органи на държавите членки разглеждат заявленията за индивидуални или глобални разрешения в срок, който се определя от националното законодателство или практика. ▌

6.  Националните генерални разрешения за износ:

а)   изключват от обхвата си изделията, описани в раздел И от приложение II;

б)  се определят от националното законодателство или практика; те могат да се използват от всички износители, пребиваващи или установени в държавата членка, която издава въпросните разрешения, ако отговарят на условията, определени в настоящия регламент и в допълващото национално законодателство; те се издават в съответствие с указанията, изложени в раздел В от приложение III;

в)  не се използват, ако износителят е бил уведомен от компетентния орган, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за някоя от употребите, посочени в член 4, параграф 1 или в случай че износителят знае, че изделията са предназначени за посочените по-горе употреби.

Национални генерални разрешения за износ могат да се прилагат също така за изделията и местоназначенията, описани в раздели А-З от приложение II.

Държавите членки уведомяват веднага Комисията относно издадени или изменени национални генерални разрешения за износ. Комисията публикува тези нотификации в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

7.   Компетентният орган на държавата членка, където пребивава или е установен износителят, може да забрани на износителя да използва генерално разрешение на Съюза за износ, ако съществува основателно подозрение относно неговата способност да спази условията на дадено разрешение или на разпоредба на законодателството за контрол върху износа.

Компетентните органи на държавите членки обменят информация относно износителите, на които е забранено да използват генерално разрешение на Съюза за износ, освен в случай че компетентният орган на държавата членка, където пребивава или е установен износителят, определи, че износителят няма да се опита да изнесе изделия с двойна употреба през друга държава членка. Обменът на информация се извършва чрез електронната система, посочена в член 23, параграф 6.

Член 13

1.  Разрешенията за предоставяне на брокерски услуги и техническа помощ съгласно настоящия регламент се издават от компетентния орган на държавата членка, където пребивава или е установен брокерът или доставчикът на техническа помощ. Ако брокерът или доставчикът на техническа помощ не пребивава или не е установен на митническата територия на Съюза, разрешенията за предоставяне на брокерски услуги и техническа помощ съгласно настоящия регламент се издават ▌ от компетентния орган на държавата членка, ▌от която ще бъдат предоставяни брокерските услуги или техническата помощ.

2.  Разрешенията за предоставяне на брокерски услуги ▌се издават за точно количество определени изделия и точно посочват местонахождението на изделията в третата държава на произход, крайният потребител и точното му местонахождение.

В разрешенията за техническа помощ ясно се посочва крайният потребител и точното му местонахождение.

Разрешенията са валидни на цялата митническа територия на Съюза.

3.  Брокерите и доставчиците на техническа помощ предоставят на компетентния орган цялата необходима информация, която се изисква във връзка със заявленията им за разрешение съгласно настоящия регламент, и по-специално подробности за местонахождението на изделията с двойна употреба, ясно описание на съответните изделия и количества, третите страни, които участват в сделката, ▌държавата на местоназначение, крайния потребител в тази държава и точното му местонахождение.

4.  Компетентните органи на държавите членки разглеждат заявленията за разрешения за предоставяне на брокерски услуги и техническа помощ в срок, който се определя от националното законодателство или практика.

5.  Всички разрешения за предоставяне на брокерски услуги и техническа помощ се издават, когато е възможно, в електронен формат на формуляри, които съдържат най-малко всички елементи на образците, съдържащи се в раздел Б от приложение III, в реда, предвиден в тях.

Член 14

1.  В случай че изделията с двойна употреба, за които е подадено заявление за индивидуално разрешение за износ за местоназначение, което не е описано в приложение II, раздел А, част 2, или за което и да е местоназначение, в случай на изделия с двойна употреба, описани в ▌приложение IV, са или ще бъдат разположени на територията на една или повече държави членки, различни от тази, където е подадено заявлението, този факт се отбелязва в заявлението. Компетентният орган на държавата членка, към която е отправено заявлението за разрешение, незабавно се консултира с компетентните органи на въпросните държави членки и предоставя съответната информация. Консултацията може да се извърши чрез електронната система, посочена в член 23, параграф 6. Запитаните държави членки съобщават в рамките на 10 работни дни евентуални възражения, които те имат срещу издаването на такова разрешение, които имат обвързваща сила за държавата членка, в която е подадено заявлението.

Ако в срок от 10 работни дни не постъпят възражения, се смята, че запитаните държави членки нямат възражения.

В изключителни случаи всяка запитана държава членка има право да поиска удължаване на този 10-дневен срок. Във всеки случай удължаването не надхвърля 30 работни дни.

2.  В случай че даден износ може да засегне важни интереси за сигурността ѝ, държавата членка има право да поиска от друга държава членка да не издава разрешение за износ, или, ако такова разрешение вече е било издадено, да поиска то да бъде анулирано, спряно, променено или отменено. Държавата членка, получила такова искане, незабавно предприема необвързващи консултации с отправилата искането държава членка, които трябва да приключат в рамките на 10 работни дни. В случай че получилата такова искане държава членка вземе решение да издаде разрешението, тази държава членка уведомява Комисията и другите държави членки относно него посредством електронната система, посочена в член 23, параграф 6.

Член 15

1.  При вземането на решение дали да предоставят ▌разрешение ▌или да наложат забрана за транзит съгласно настоящия Регламент ▌държавите членки вземат предвид всички съответни съображения, включително:

а)  международните задължения и ангажименти на Съюза и на държавите членки, по-специално задълженията и ангажиментите, които са поели като членове в съответните международни режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, или чрез ратификация на съответните международни договори;

б)   своите задължения по силата на санкции, наложени съгласно решение или обща позиция на Съвета, или с решение на ОССЕ, или посредством задължителна резолюция на Съвета за сигурност на ООН;

в)   съображения във връзка с националната външна политика и политика на сигурност, включително ▌тези, обхванати от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета;

г)   съображения относно крайната употреба и риска от отклоняване▌.

2.   В допълнение към критериите, посочени в параграф 1, при оценяването на заявление за глобално разрешение за износ държавите членки вземат предвид прилагането на ВПС от износителя.

Член 16

1.   Компетентният орган ▌, който действа в съответствие с настоящия регламент, може да откаже да издаде разрешение за износ, и може да анулира, спре, измени или отмени разрешение за износ, което вече е издал. В случай че компетентният орган откаже, анулира, спре, значително ограничи или отмени разрешение за износ или когато реши, че съответният износ не може да бъде разрешен, той уведомява за това компетентните органи на другите държави членки и Комисията и им предоставя необходимата информация. В случай че компетентният орган на държава членка е спрял разрешение за износ, окончателната оценка се предоставя на компетентните органи на другите държави членки и на Комисията в края на срока на спирането.

2.  Компетентните органи на държавите членки разглеждат отказите за разрешения, относно които е направено уведомление съгласно параграф 1, в срок от три години от уведомлението и ги отменят, изменят или подновяват. Компетентните органи на държавите членки уведомяват възможно най-бързо компетентните органи на други държави членки и Комисията относно резултатите от прегледа. Отказите, които не са отменени, остават в сила и се преразглеждат на всеки три години. При третия преглед от съответната държава членка се изисква да обясни причините за поддържането на този отказ.

3.   Компетентният орган ▌ без забавяне уведомява компетентните органи на другите държави членки и Комисията относно взетите в съответствие с член 7 решения за забрана на транзита на изделия с двойна употреба. Тези уведомления ▌съдържат цялата необходима информация, включително класификацията на изделието, техническите му параметри, държавата на местоназначение и крайния потребител.

4.  Параграфи 1 и 2 от настоящия член се прилагат също за разрешенията за предоставяне на брокерски услуги и техническа помощ, посочени в член 13.

5.  Преди компетентният орган на държава членка ▌да реши дали да издаде разрешение или да забрани транзит съгласно настоящия регламент, той разглежда всички валидни откази или решения, взети съгласно настоящия регламент, за забрана на транзита на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, за да се увери дали вече има отказано разрешение или транзит от компетентните органи на друга държава членка за идентична по същество сделка . Той след това се консултира с компетентните органи на държавите членки, издали такива откази или решения за забрана на транзита съгласно параграфи 1, 3 и 4 от настоящия член.

Компетентните органи на държавите членки, до които е отправено запитването, съобщават в рамките на 10 работни дни дали считат въпросната сделка за идентична по същество. Ако в рамките на 10 работни дни не бъде получен отговор, се счита, че компетентните органи на запитаните държави членки не считат въпросната сделка за идентична по същество.

Ако за правилната оценка на въпросната сделка е необходима повече информация, компетентните органи на съответните държави членки се договарят за удължаване на този 10-дневен срок. Във всеки случай удължаването не надхвърля 30 работни дни.

Ако след такава консултация компетентният орган ▌реши да издаде разрешение или да разреши транзита, той уведомява компетентните органи на другите държави членки и Комисията, като предоставя цялата необходима информация, за да обоснове решението.

6.  Всички уведомления, които се изискват съгласно настоящия член, се извършват със защитени електронни средства, включително чрез системата, посочена в член 23, параграф 6.

7.  Цялата информация, която се предоставя съгласно настоящия член, е в съответствие с член 23, параграф 5 относно поверителния характер на подобна информация.

ГЛАВА IV

ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ИЗДЕЛИЯТА С ДВОЙНА УПОТРЕБА И НА МЕСТОНАЗНАЧЕНИЯТА

Член 17

1.   ▌На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на списъците на изделията с двойна употреба, съдържащи се в приложения I и ▌IV, както следва:

а)  списъкът на изделията с двойна употреба, съдържащ се в ▌приложение I, се изменя в съответствие със съответните задължения и ангажименти и всички изменения в тях, които държавите членки и Съюзът, когато е приложимо, са поели като членове на международните режими за неразпространение и договореностите за контрол върху износа, или посредством ратификация на съответните международни договори;

б)  Когато изменението на ▌приложение I е свързано с изделия с двойна употреба, които са описани в приложение ІІ или ІV▌, тези приложения се изменят съответно. ▌

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18 за изменение на приложение II чрез ▌изключване на изделия и добавяне или изключване на местоназначения от обхвата на генералните разрешения на Съюза за износ, ▌след като се консултира с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, създадена съгласно член 24, и след като вземе предвид задълженията и ангажиментите в рамките на съответните режими за неразпространение и договорености за контрол върху износа, като например изменения на контролни списъци, както и съответните геополитически събития. Когато наложителни съображения за спешност налагат изключването на конкретни местоназначения от обхвата на генерално разрешение на Съюза за износ, за делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 19.

Член 18

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 17, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 17, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка, в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 17, влиза в сила единствено ако нито Европейският съвет, нито Съветът са представили възражение в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 19

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 18, параграф 6. В такъв случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 20

Списъкът на изделията с двойна употреба, съдържащ се в приложение IV, който представлява подраздел на приложение I, се актуализира в съответствие с член 36 от ДФЕС, по-специално предвид интересите на държавите членки, свързани с обществения ред и обществената сигурност.

ГЛАВА V

МИТНИЧЕСКИ ПРОЦЕДУРИ

Член 21

1.  При извършване на формалностите при износ на изделия с двойна употреба в митническата служба, която отговаря за обработката на декларацията за износ, износителят предоставя доказателства, че са били получени всички необходими разрешения за износ.

2.  От износителя може да бъде изискано да осигури превод на документите, представени като доказателство, на официален език на държавата членка, където се подава декларацията за износ.

3.  Без да се засягат правомощията, възложени ѝ съгласно и по силата на Митническия кодекс на Съюза, всяка държава членка има право също, за срок не по-дълъг от сроковете, посочени в параграф 4 по-долу, да спре процеса на износ от своята територия или, при необходимост, по друг начин да не позволи изделията с двойна употреба, ▌за които има или няма валидно разрешение за износ, да напуснат Съюза през нейна територия, когато:

а)   има основания за подозрение, че:

i)   при издаването на разрешението не е била взета предвид информация, която има отношение по въпроса; или

ii)   обстоятелствата съществено са се променили след издаването на разрешението; или

б)   разполага със съответната информация относно потенциалното прилагане на мерки по член 4, параграф 1.

4.  В случаите, посочени в параграф 3 от настоящия член, държавата членка, посочена в същия параграф, незабавно провежда консултации с компетентния орган на държавата членка, който е издал разрешението за износ или който може да предприеме действия съгласно член 4, параграф 1, за да може компетентният орган да предприеме действия съгласно член 4, параграф 1 или член 16, параграф 1. Ако този компетентен орган реши да остави в сила разрешението или да не предприема действия в съответствие с член 4, параграф 1, той дава отговор в рамките на 10 работни дни, който срок може по негово искане да бъде удължен до 30 работни дни при изключителни обстоятелства. В такъв случай или ако не бъде получен отговор в рамките на 10 или 30 работни дни, според случая изделията с двойна употреба се освобождават незабавно. Компетентният орган на държавата членка, който е издал разрешението, уведомява компетентните органи на останалите държави членки и Комисията.

5.  Комисията, в сътрудничество с държавите членки, може да разработи насоки за подпомагане на междуведомственото сътрудничество между лицензиращите и митническите органи.

Член 22

1.  Държавите членки могат да решат митническите формалности при износ на изделия с двойна употреба да се изпълняват само в оправомощени за тази цел митнически учреждения.

2.  Държавите членки, възползвали се от възможността, посочена в параграф 1, уведомяват Комисията за съответно оправомощените митнически учреждения. Комисията публикува тази информация в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

ГЛАВА VI

АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРАВОПРИЛАГАНЕ

Член 23

1.  Държавите членки уведомяват незабавно Комисията за законовите, подзаконовите и административните разпоредби, приети в изпълнение на настоящия регламент, включително:

а)  списък на компетентните органи на държавите членки, оправомощени да:

–  издават разрешения за износ на изделия с двойна употреба,

–  издават разрешения съгласно настоящия регламент за предоставяне на брокерски услуги и техническа помощ;

–  забраняват по силата на настоящия регламент транзита на несъюзни изделия с двойна употреба;

б)  мерките, посочени в член 25, параграф 1.

Комисията препраща информацията до останалите държави членки и я публикува в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Държавите членки, в сътрудничество с Комисията, вземат всички подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи с оглед да се повиши ефективността на режима на Съюза за контрол върху износа и да се гарантира последователно и ефективно изпълнение и прилагане на контрола на цялата митническа територия на Съюза. Обменът на информация може да включва:

а)   ▌съответните данни, свързани с разрешенията, предоставяни за всяко издадено разрешение (напр. ▌стойност и вид на разрешенията и на свързаните с тях местоназначения, брой на потребителите на генералниразрешения)▌;

б)   допълнителна информация относно прилагането на контрола, включително информация относно прилагането на критериите, посочени в член 15, параграф 1, броя на операторите с ВПС и, когато има такива, данни за износа на изделия с двойна употреба, извършен в други държави членки;

в)   информация относно анализа, на който се основават допълненията или планираните допълнения към националните контролни списъци съгласно член 9;

г)   информация относно прилагането на контрола, включително основани на риска одити, данни за износители, лишени от правото да използват национални генерални разрешения за износ или генерални разрешения на Съюза за износ, и, когато има такива, броя на нарушенията, изземванията и приложените други санкции;

д)   данни за чувствителни крайни потребители, участници в подозрителни дейности за доставка и, ако има такива, за използвани маршрути.

3.   Обменът на данни, свързани с разрешенията, се извършва най-малко веднъж годишно в съответствие с насоките, които се изготвят от координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, създадена съгласно член 24, и при надлежно отчитане на правните изисквания относно защитата на личната информация, чувствителната търговска информация или защитената информация, свързана с отбраната, външната политика или националната сигурност .

4.   Държавите членки и Комисията редовно разглеждат изпълнението на член 15 въз основа на информацията, предоставена съгласно настоящия регламент, и анализите на тези данни. Всички участници в този обмен спазват поверителността на обсъжданията.

5.   Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета (14) , и по-специално разпоредбите му относно поверителността на информацията, се прилагат mutatis mutandis. 

6.   Комисията разработва защитена и криптирана система, след консултации с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, създадена съгласно член 24, с цел подкрепа на прякото сътрудничество и обмена на информация между компетентните органи на държавите членки и, когато е целесъобразно, Комисията. Когато е възможно Комисията свързва системата с електронните системи за лицензиране на компетентните органи на държавите членки, до степента, необходима за улесняване на това пряко сътрудничество и обмен на информация. Европейският парламент трябва да бъде информиран относно бюджета, разработването и функционирането на системата.

7.  Обработката на лични данни е в съответствие с правилата, определени в Регламенти (ЕС) 2016/679 и (ЕС) 2018/1725. ▌

Член 24

1.  Създава се координационна група по въпросите на изделията с двойна употреба под председателството на представител на Комисията. Всяка държава членка назначава свой представител в тази група. Координационната група проучва всеки въпрос, свързан с прилагането на настоящия регламент, който може да бъде повдигнат или от председателя, или от представител на държава членка.

2.  ▌Координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери, доставчици на техническа помощ и други заинтересовани страни, които настоящият регламент засяга.

3.  Когато е целесъобразно, координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба създава технически експертни групи, съставени от експерти от държавите членки, за разглеждане на конкретни въпроси, свързани с извършването на контрола, включително въпроси, свързани с актуализирането на контролните списъците на Съюза, съдържащи се в приложение I. Когато е целесъобразно, техническите експертни групи се консултират с износители, брокери, доставчици на техническа помощ и други заинтересовани страни, които настоящият регламент засяга.

4.   Комисията подкрепя програма на Съюза за изграждане на капацитет в областта на лицензирането и правоприлагането, включително чрез разработване, след консултации с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба, на общи програми за обучение на служители на държавите членки.

Член 25

1.  Държавите членки вземат необходимите мерки да гарантират правилното прилагане на настоящия регламент. По-специално те определят санкциите, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент или на на други такива, приети за неговото прилагане. Тези санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба създава механизъм за координация на правоприлагането ▌в подкрепа на обмена на информация и прякото сътрудничество между компетентните органи и правоприлагащите агенции на държавите членки (наричан по-нататък „Механизъм за координация на правоприлагането“). В рамките на Механизма за координация на правоприлагането държавите членки и Комисията обменят съответната информация, когато такава е налична, включително относно прилагането, естеството и въздействието на мерките, предприети съгласно параграф 1, относно прилагането на най-добрите практики и неразрешения износ на изделия с двойна употреба и/или нарушения на настоящия регламент и/или съответното национално законодателство.

В рамките на Механизма за координация на правоприлагането държавите членки и Комисията също така обменят информация относно най-добрите практики на националните правоприлагащи органи по отношение на основаните на риска одити, откриването и наказателното преследване на неразрешен износ на изделия с двойна употреба и/или евентуални други нарушения на настоящия регламент и/или съответното национално законодателство.

Обменът на информация в рамките на Механизма за координация на правоприлагането е поверителен.

ГЛАВА VII

ПРОЗРАЧНОСТ, КОМУНИКАЦИЯ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Член 26

1.  Комисията и Съветът предоставят, когато е целесъобразно, насоки и/или препоръки за съществуващите най-добри практики по въпросите, обхванати в настоящия регламент, за да гарантират ефективността на режима на Съюза за контрол върху износа и съгласуваността при неговото прилагане. ▌Предоставянето на насоки и/или препоръки за най-добри практики на износителите, брокерите и доставчиците на техническа помощ е отговорност на държавите членки, в които те пребивават или са установени. В тези насоки и/или препоръки за най-добри практики се вземат предвид по-специално нуждите от информация на МСП.

2.  Комисията, след консултации с координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба представя на Европейския парламент и на Съвета годишен доклад относно изпълнението на настоящия регламент и относно работата, извършените проверки и консултации на координационната група по въпросите на изделията с двойна употреба. ▌Този годишен доклад е публично достъпен.

Годишният доклад включва информация за разрешенията (по-специално техния брой и стойността им по видове изделия и по местоназначения на равнището на Съюза и на равнището на държавите членки), за отказите и забраните съгласно настоящия регламент. Годишният доклад включва също така информация относно администрацията (по-специално персонала, дейностите по постигане на съответствие и информационните дейности, специалните инструменти за лицензиране или класифициране) и прилагането на контрола (по-специално броя на нарушенията и санкциите).

По отношение на изделията за кибернаблюдение годишният доклад включва конкретна информация относно разрешенията, по-специално относно броя на получените заявления по изделия, издаващата държава членка и местоназначенията, за които тези заявления се отнасят, както и относно взетите по тях решения.

Информацията, съдържаща се в годишния доклад, се представя в съответствие с принципите, посочени в параграф 3.

Комисията и Съветът предоставят насоки относно методологията за събиране и обработка на данни за изготвянето на годишния доклад, включително определянето на видовете изделия и наличието на данни за правоприлагането.

3.   Държавите членки предоставят на Комисията цялата съответна информация за изготвянето на доклада, като надлежно отчитат правните изисквания относно защитата на личната информация, чувствителната търговска информация или защитената информация, свързана с отбраната, външната политика или националната сигурност. Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (15) относно европейската статистика се прилага за информацията, която се обменя или публикува съгласно настоящия член.

4.  Между... [пет години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и... [седем години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на настоящия регламент и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет. ▌След ... [три години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Комисията извършва оценка на член 5 и представя основните констатации от нея в доклад до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет.

ГЛАВА VIII

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ

Член 27

1.  Износителите на изделия с двойна употреба водят подробни регистри или архиви за своя износ в съответствие с действащото национално законодателство или действащата национална практика в съответната държава членка. Тези регистри или архиви включват по-специално търговски документи като фактури, манифести и транспортни и други спедиционни документи, съдържащи достатъчно информация, за да може да се установи следното:

а)  описанието на изделията с двойна употреба;

б)  количеството на изделията с двойна употреба;

в)  името и адреса на износителя и на получателя;

г)  когато е известно, крайната употреба и крайния потребител на изделията с двойна употреба.

2.  В съответствие с националното законодателство или действащата практика в съответната държава членка брокерите и доставчиците на техническа помощ водят регистри или архиви за брокерски услуги или техническа помощ, така че при поискване да могат да докажат описанието на изделията с двойна употреба, които са били обект на брокерски услуги или на услуги по техническа помощ, периода, през който изделията са били обект на такива услуги, местоназначението на такива изделия и услуги и държавите, които са засегнати от тези услуги.

3.  Регистрите или архивите, посочени в параграфи 1 и 2, се съхраняват най-малко пет години след изтичане на календарната година, през която е осъществен износът или са предоставени брокерските услуги или услугите по техническа помощ. При поискване те се представят на компетентния орган.

4.  Документите и регистрите за трансфери в рамките на Съюза на изделия с двойна употреба, описани в приложение I, се съхраняват за срок от най-малко три години след изтичане на календарната година, през която е извършен трансферът, и при поискване се представят на компетентния орган на държавата членка, от която са били трансферирани изделията.

Член 28

За да се гарантира, че настоящият регламент се прилага надлежно, държавите членки вземат всички необходими мерки, за да позволят на своите компетентни органи:

а)  да събират информация, свързана с която и да е поръчка или сделка, засягаща изделия с двойна употреба;

б)  да установят дали мерките за контрол върху износа се прилагат надлежно, което може по-специално да включва правомощието да се влиза в помещенията на лица, участващи в сделка по износ, или брокери, предоставящи брокерски услуги, в случаите, посочени в член 6, или доставчици на техническа помощ, в случаите, посочени в член 8.

ГЛАВА IX

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

Член 29

1.  Когато е целесъобразно, Комисията и ▌държавите членки поддържат ▌диалог с трети държави с оглед насърчаване на глобалното сближаване на контрола.

Този диалог може да подкрепя редовното и реципрочно сътрудничество с трети държави, включително обмена на информация и най-добри практики, както и изграждането на капацитет и връзките с трети държави. Този диалог може също така да насърчава придържането на трети държави към солиден контрол върху износа, разработен от многостранни режими за контрол върху износа като модел за най-добра международна практика.

2.  Без да се засягат разпоредбите относно споразуменията или протоколите за административна взаимопомощ по митнически въпроси, сключени между Съюза и трети държави, Съветът може да упълномощи Комисията да води преговори с трети държави по споразумения, предвиждащи взаимно признаване на контрола върху износа на изделия с двойна употреба, обхванати от настоящия регламент. ▌

Тези преговори се провеждат съгласно процедурите, установени в член 207, параграф 3 от ДФЕС и в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, по целесъобразност.

ГЛАВА Х

ОКОНЧАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 30

Настоящият регламент се прилага, без да засяга делегираното решение на Комисията от 15 септември 2015 г. за допълване на Решение № 1104/2011/ЕС.

Член 31

Регламент (ЕО) № 428/2009 се отменя.

Въпреки това по отношение на заявленията за разрешения за износ, подадени преди … [датата на влизане в сила на настоящия регламент], продължават да се прилагат съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 428/2009.

Позоваванията към отменения регламент се считат за позовавания към настоящия регламент и се четат съгласно таблицата за съответствията в приложение VI.

Член 32

Настоящият регламент влиза в сила на деветдесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

СПИСЪК НА ИЗДЕЛИЯ С ДВОЙНА УПОТРЕБА съгласно член 3 от настояЩия регламент

Списъкът на изделия с двойна употреба, съдържащ се в настоящото приложение, въвежда международно приетите мерки за контрол върху изделията и технологиите с двойна употреба, включително Австралийската група(16), Режима за контрол на ракетните технологии (MTCR)(17), Групата на ядрените доставчици (NSG)(18), Васенаарската договореност(19) и Конвенцията за забрана на химическите оръжия (CWC)(20)

СЪДЪРЖАНИЕ

Част I - Общи бележки, акроними и съкращения, и дефиниции

 

Част II - Категория 0

Ядрени материали, съоръжения и оборудване

Част III - Категория 1

Специални материали и свързано с тях оборудване

Част IV - Категория 2

Обработка на материали

Част V - Категория 3

Електроника

Част VI - Категория 4

Компютри

Част VII - Категория 5

Телекомуникации и „информационна сигурност“

Част VIII - Категория 6

Сензори и лазери

Част IX - Категория 7

Навигационно и авиационно оборудване

Част X - Категория 8

Морски системи

Част XI - Категория 9

Космически апарати и силови установки (двигателни системи)

ЧАСТ I

Общи бележки, акроними и съкращения, и дефиниции

1.  За контрол на стоки, които са създадени или модифицирани за военна употреба, вж. съответния(те) списък(ци) относно контрола върху военните стоки, поддържани от отделни държави членки. Позоваванията в настоящото приложение, които гласят: „ВЖ. СЪЩО МЕРКИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ“, препращат към същите списъци.

2.  Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, не следва да се обезсмисля от износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или употребени за други цели.

N.B. При преценката дали контролираният компонент или контролираните компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други специални обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или контролираните компоненти основен елемент на стоките, които се доставят.

3.  Стоките, посочени в настоящото приложение, включват както нови, така и употребявани стоки.

4.  В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствени идентификатори, тъй като някои форми на включения в списъците химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ (БЯТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категория 0.)

„Технологиите“, пряко свързани със стоките, контролирани по категория 0, се контролират в съответствие с разпоредбите за категория 0.

„Технологиите“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролирани стоки остават под контрол, дори когато са приложими към стоки, които не са предмет на контрол.

Одобряването на стоките за износ одобрява също износа до същия краен потребител на минимално необходимите „технологии“, изискващи се за монтаж, експлоатация, поддръжка и ремонт на стоките.

Мерките за контрол върху трансфера на „технологии“ не се прилагат по отношение на информация, която е „обществено достояние“, или за „фундаментални научни изследвания“.

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА ТЕХНОЛОГИИТЕ (ОБТ)

(Следва да се чете в съчетание с раздел E на категории 1 до 9.)

Износът на „технологии“, „необходими“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките, контролирани по категории от 1 до 9, се контролира в съответствие с разпоредбите на категории от 1 до 9.

„Технологията“, „необходима“ за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на контролираните стоки, остава под контрол дори когато е приложима за стоки, които не са предмет на контрол.

Мерките за контрол не се прилагат по отношение на онези „технологии“, които са минимално необходими за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на стоките, които не са предмет на контрол или чийто износ е бил разрешен.

Бележка: Това не освобождава такива „технологии“, описани в 1E002.e., 1E002.f., 8E002.a. и 8E002.b.

Мерките за контрол върху трансферите на „технологии“ не се прилагат по отношение на информацията, която е „обществено достояние“ или за „фундаментални научни изследвания“, или по отношение на минимално необходимата информация за приложенията на патенти.

БЕЛЕЖКА ЗА ЯДРЕНИЯ СОФТУЕР (БЯС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категория 0.)

Раздел D на категория 0 от настоящия списък не контролира „софтуер“, който е минималният необходим „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на изделия, чийто износ е бил разрешен.

Одобряването на стоки за износ разрешава също износа до същия краен потребител на минимално необходимия „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) или ремонт на тези стоки.

Бележка: Бележката за ядрения софтуер не освобождава от контрол „софтуер“, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА СОФТУЕРА (ОБС)

(Настоящата бележка има предимство пред мерките за контрол в раздел D на категории 0 до 9.)

Категории от 0 до 9 от настоящия списък не контролират „софтуер“, който е:

а.  свободно достъпен за обществеността, като е:

1.  В продажба от наличности в обектите за търговия на дребно, без ограничение, чрез:

a.  Свободна продажба;

b.  Търговия с доставка по пощата;

c.  Електронна търговия; или

d.  Търговия с поръчка по телефона; и

2.  Проектирани са за инсталиране от потребителя без по-нататъшна съществена поддръжка от страна на доставчика;

Бележка : Буква a. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол „софтуер“, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

b.  „обществено достояние“; или

c.  Минималният необходим „обектен код“ за монтаж, експлоатация, поддръжка (проверка) и ремонт на изделията, чийто износ е бил разрешен.

Бележка : Буква c. от Общата бележка за софтуера не освобождава от контрол „софтуер“, описан в категория 5, част 2 („Информационна сигурност“).

ОБЩА БЕЛЕЖКА ЗА „ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ“ (GISN)

Изделията и функциите за „информационна сигурност“ трябва да бъдат разглеждани с оглед на разпоредбите в категория 5 – част 2, включително ако са компоненти, „софтуер“ или функции на други изделия.

ПРАВИЛА ПРИ ПУБЛИКУВАНЕ В ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съгласно правилата, посочени в Междуинституционалното ръководство за изготвяне на публикациите, за текстовете на български език, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз:

—  за отделяне на целите числа от дробната част се използва запетая,

–  целите числа се изписват в групи по три, като всяка група се отделя от следващата с неделим интервал.

Текстът в приложението следва описаните по-горе правила.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

За акроним и съкращение, използвано като дефинирано понятие, виж ‘Дефиниции на термините, използвани в настоящото приложение’.

АКРОНИМИ И СЪКРАЩЕНИЯ

ABEC

ABMA

Комитет на инженерите в областта на радиалните лагери

Асоциация на американските производители на лагери

ADC

Аналогово-цифров преобразувател

AGMA

Асоциация на американските производители на зъбни колела

AHRS

Референтни системи за положение и насочване

AISI

Американски институт по желязото и стоманата

ALE

Оборудване за епитаксия на атомния слой

ALU

Аритметично логическо устройство

ANSI

Американски национален институт по стандартите

APP

Нормализирана пикова производителност

APU

Спомагателна силова установка

ASTM

Американско дружество по изпитване и материали

ATC

Ръководство на въздушното движение

BJT

Хетеродвуполюсни транзистори

BPP

Продукт на лъчевите параметри

BSC

Контролер на базова станция

CAD

Автоматизирано проектиране

CAS

Служба за химични индекси

CCD

Уреди със зарядна връзка

CDU

Блок за управление и индикация

CEP

Вероятна кръгова грешка

CMM

Машина за измерване на координати

CMOS

Допълващ полупроводник от метален окис

CNTD

Контролирано термично ядрено нанасяне на покритие

CPLD

Сложно програмируемо логическо устройство

CPU

Централен процесорен блок за обработка на информация

CVD

Нанасяне на покритие чрез химическо свързване на пáри

CW

Бойни отровни вещества

CW (отнася се за лазери)

Непрекъсната вълна

DAC

Цифрово-аналогов преобразувател

DANL

Посочено средно ниво на шума

DBRN

Навигация чрез бази данни

DDS

Директен цифров синтезатор

DMA

Динамичен механичен анализ

DME

Далекомерно оборудване

DMOSFET

Дифузен метал-оксиден полупроводников полеви транзистор

DS

Насочено втвърдяване

EB

Иницииращ (експлодиращ) мост

EB-PVD

Нанасяне на покритие чрез физическо отлагане на пáри по електроннолъчев метод

EBW

Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник

ECM

Електрохимична обработка

EDM

Електроерозийни машини

EFI

Инициатори с експлозивно фолио

EIRP

EMP

ENOB

Ефективна изотропно излъчвана мощност

Електромагнитен импулс

Ефективен брой битове

ERF

Електрореологичен процес на крайна обработка

ERP

ESD

Ефективна излъчена мощност

Електростатичен разряд

ETO

Двуоперационен тиристор

ETT

ЕС

EUV

Електрически управляван тиристор

Европейски съюз

Дълбоко ултравиолетово лъчение

FADEC

Система за пълно цифрово управление на двигателя

FFT

Бързо преобразуване на Фурие

FPGA

Комбинационен логически елемент със зони за програмиране

FPIC

Програмируеми на място взаимовръзки

FPLA

Логическа матрица със зони за програмиране

FPO

Операция с плаваща запетая

FWHM

Пълна широчина при половината от максимума

GLONASS

Глобална навигационна спътникова система

GNSS

Глобална навигационна спътникова система

GPS

Глобална система за определяне на местоположението

GSM

Глобална система за мобилна комуникация

GTO

Двуоперационен тиристор

HBT

HDMI

Хетеродвуполюсен транзистор

Мултимедиен интерфейс за висока разделителна способност

HEMT

Транзистор с висока мобилност на електроните

ICAO

Международна организация за гражданско въздухоплаване

IEC

Международна електротехническа комисия

IED

Импровизирани взривни устройства

IEEE

Институт на електроинженерите и инженерите по електроника

IFOV

Моментно полезрение

IGBT

Биполярен транзистор с изолиран гейт

IGCT

Тиристори IGCTs

IHO

Международна хидрографска организация

ILS

Система за приземяване по прибори

IMU

Инерционен измервателен блок

INS

Инерционна навигационна система

IP

Интернет протокол

IRS

Инерционна еталонна система

IRU

Инерционен референтен блок

ISA

Международна стандартна атмосфера

ISAR

РЛС с инверсна синтетична апертура

ISO

Международна организация по стандартизация

ITU

Международен съюз по далекосъобщения

JT

Джаул-Томсън

LIDAR

Откриване на цели и определяне на тяхното местоположение посредством светлинно излъчване

LIDT

Праг на повреда, предизвикана от лазера

LOA

Обща дължина

LRU

LTT

Бързосменяем блок

Тиристор, управляван със светлина

MLS

Микровълнова система за кацане

MMIC

Монолитна микровълнова интегрална схема

MOCVD

Нанасяне на металоорганични покрития чрез химическо свързване на пари

MOSFET

Метал-оксиден полупроводников полеви транзистор

MPM

Микровълнов модул

MRF

Магнитореологичен процес на крайна обработка

MRF

Минимална различима единица

MRI

Формиране на изображения с помощта на магнитен резонанс

MTBF

Средно време за безотказна работа

MTTF

Средно време за работа до отказ

NA

Цифрова апертура

NDT

Безразрушително изпитване

NEQ

NIJ

Нетно количество взривно вещество

Национален институт на правосъдието

OAM

Експлоатация, администриране или поддръжка

OSI

Взаимна свързаност на отворените системи

PAI

Полиамид-имиди

PAR

РЛС за прецизно насочване за кацане

PCL

Пасивна кохерентна локация

PDK

Комплект за проектиране на процеси

PIN

Личен идентификационен номер

PMR

Персонална мобилна радиостанция

PVD

Физическо отлагане на пари

ppm

Милионни части

QAM

Квадратурна амплитудна модулация

QE

Квантова ефективност

RAP

Реактивни атомни плазми

RF

Радиочестота

rms

Средна квадратична стойност

RNC

RNSS

Контролер на радиомрежа

Регионална навигационна спътникова система

ROIC

Четяща интегрална схема

S-FIL

Инструменти за литографски печат S-FIL

SAR

РЛС със синтетична апертура

SAS

Сонар със синтетична апертура

SC

Единичен кристал

SCR

Силициево управляван токоизправител

SFDR

Динамичен обхват без изкривявания

SHPL

Свръхмощен лазер

SLAR

Бордова РЛС със страничен обзор

SOI

Силиций върху изолатор

SQUID

Свръхпроводящ квантов интерферентен уред

SRA

Модул, който се сменя в условия на ремонтен цех

SRAM

Статична памет с произволен достъп

SSB

Единична странична лента

SSR

Вторична обзорна РЛС

SSS

Сонар за странично сканиране

TIR

Общо индикативно отчитане

TVR

Чувствителност на подадено напрежение

u

Единица за атомна маса

UPR

Еднопосочна повторяемост на позиционирането

UTS

UV

Пределна якост на опън

Ултравиолетов

VJFET

Вертикален полеви транзистор с p-n преход

VOR

WHO

Ултракъсовълнов всенасочен радиофар

Световна здравна организация

WLAN

Безжична локална мрежа

ДЕФИНИЦИИ НА ТЕРМИНИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Дефинициите на термини, оградени с ‘единични кавички’, са дадени в техническа бележка към съответния параграф.

Дефинициите на термини, оградени с „двойни кавички“, са, както следва:

N.B. Посочването на категория се дава в скоби след дефиницията на понятието.

„Точност“ (кат. 2, 3, 6, 7, 8), обикновено измервана с големина на неточност, означава максималното отклонение, положително или отрицателно, на дадена стойност от приет стандарт или абсолютна стойност.

„Активни системи за контрол на полет“ (кат. 7) са системи, чиито функции са да предотвратяват нежелателни движения на „летателни апарати“ и ракети или натоварвания върху конструкцията чрез автономно обработване на постъпващи сигнали от множество сензори, в резултат на което се издават необходимите предварителни команди, за да се получи автоматично управление.

„Активен пиксел“ (кат. 6) е най-малкият (единичен) разрешаващ елемент от твърдотелна решетка, който има функция на фотоелектрично предаване, когато бъде изложен на светлинно (електромагнитно) облъчване.

„Нормализирана пикова производителност“ (кат. 4) означава нормализираната пикова скорост, с която „цифрови компютри“ изпълняват 64-битови или по-големи събирания и умножения с плаваща запетая, и се изразява в претеглени ТеrаFLOPS (ПТ), в единици от 1012 нормализирани операции с плаваща запетая за секунда.

N.B. Вж. категория 4, Техническа бележка.

„Летателен апарат“ (кат. 1, 6, 7, 9) означава въздухоплавателно средство с постоянна и/или променлива геометрия на крилете, с ротационни криле (вертолети), с насочващи се ротори или с насочващи се криле (с променлива геометрия на крилете).

N.B. Вж. също „граждански летателни апарати“.

„Дирижабъл“ (кат. 9) означава силово задвижвано въздухоплавателно средство, което се издига благодарение на по-лек от въздуха газов пълнеж (обикновено от хелий, а в миналото – от водород).

„Всички налични компенсации“ (кат. 2) означава, след вземане предвид на всички осъществими мерки, които е могъл да предприеме производителят, да се сведат до минимум всички системни грешки при установяване положението на конкретния модел металообработваща машина или грешки при измерването за конкретната машина за измерване на координати.

„Определен от ITU(МСД)“ (кат. 3, 5) означава определянето на честотни ленти според разпоредбите на Радиорегулациите ITU за основни, разрешени и вторични употреби.

N.B. Не са включени допълнителни и алтернативни употреби.

„Отклонение на ъгловото положение“ (кат. 2) означава максималното отклонение между ъгловата позиция и действителната, много точно измерена ъглова позиция, след като гнездото за заготовки на поставката се отклони от първоначалното си положение.

„Произволен ъглов ход“ (кат. 7) означава натрупаната във времето ъглова грешка, дължаща се на бял шум в ъгловата скорост. (Стандарт IEEE 528 – 2001).

„АРР/НПП“ (кат. 4) е еквивалентно на „нормализирана пикова производителност“.

„Асиметричен алгоритъм“ (кат. 5) означава алгоритъм за криптиране, използващ двойка различни, математически свързани ключове за криптиране и декриптиране.

N.B. „Асиметричните алгоритми“ се използват широко при управление на ключове.

„Удостоверяване“ (кат. 5) означава проверка на идентификацията на потребител, процес или устройство, често като предпоставка за предоставяне на достъп до ресурси в дадена информационна система. Това включва проверка на произхода или съдържанието на съобщение или друг вид информация, както и всички аспекти на контрола върху достъпа, когато не се прилага криптиране на файлове или текст, освен доколкото не са пряко свързани със защитата на пароли, персонални идентификационни номера (PIN) или други подобни данни, за да се предотврати неоторизиран достъп.

„Средна изходна мощност“ (кат. 6) означава общата „лазерна“ енергия на изход в джаули, разделена на продължителността на периода на излъчване на серия от последователни импулси в секунди. За серия от равномерно разпределени във времето импулси тя е равна на общата „лазерна“ енергия на изход за единичен импулс в джаули, умножена по импулсната честота на „лазера“ в херцове.

„Време на закъснение на разпространението на основния изход“ (кат. 3) означава стойността на закъснението на разпространението, което съответства на основния изход, използван при „монолитни интегрални схеми“. За ‘серия’ „монолитни интегрални схеми“ това може да бъде определено или чрез времето на забавяне на разпространението за типичен изход от дадената ‘серия’, или като типично време на забавяне на разпространението за един изход от дадената ‘серия’.

N.B. 1. Терминът „време на закъснение на разпространението на основния ключ“ не трябва да бъде смесван с времето за задържане на входно-изходния сигнал на сложна „монолитна интегрална схема“.

N.B. 2. Една ‘серия’ се състои от всички интегрални схеми, за които се прилага всичко изброено по-долу като тяхна производствена методология и спецификации, с изключение на конкретните им функции:

а)   Обща архитектура на хардуера и софтуера;

б)   Обща технология на проектите и процесите; и

в)   Общи основни характеристики.

„Фундаментални научни изследвания“ (GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експериментална или теоретична работа, предприета най-вече с цел придобиване на нови знания за основните принципи на явленията или наблюдаваните факти и която не е насочена към специфична практическа задача или цел.

„Отклонение“ (акселерометър) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на акселерометъра, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с началното ускорение или ротацията. „Отклонението“ се измерва в g или метър за секунда на квадрат (g или m/s2). (Стандарт IEEE 528-2001) (един микро g е равен на 1 x 10-6 g).

„Отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава средните за определен период показатели на жироскопа, измерени при специфични оперативни условия, които нямат корелация с ротацията на входа или ускорението. В типичния случай „отклонението“ се измерва в градуси на час (deg/hr). (Стандарт IEEE 528-2001).

„Биологични агенти“ (кат. 1) означава патогени или токсини, селектирани или модифицирани (по отношение на чистотата, срока на годност, вирулентността, характеристиките на разпръскване или устойчивостта на ултравиолетово облъчване), с цел нанасяне на поражения върху хора или животни, разрушаване на оборудване или нанасяне на щети на посеви или на околната среда.

„Ексцентрично позициониране (Кеминг)“ (кат. 2) означава осово изместване по окръжност с едно завъртане на главния шпиндел, измерено в равнина, перпендикулярна на лицевата плоча на шпиндела (Справка: ISO 230-1:1986, параграф 5.63).

„СЕP“ (кат. 7) означава „вероятна кръгова грешка“ – при нормално циркулярно разпределение – радиусът на кръга, съдържащ 50% от направените индивидуални измервания, или радиусът на кръга, в който има 50% вероятност да се намира обектът.

„Химически лазер“ (кат. 6) означава „лазер“, при който възбуждането се получава от енергия, продукт на химическа реакция.

„Химическа смес“ (кат. 1) означава твърд, течен или газообразен продукт, съставен от два или повече компонента, които не реагират заедно при условията, при които се съхранява сместа.

„Системи за аеродинамично стабилизиране чрез управляема циркулация на въздушен поток против създаването на въртящ момент или чрез управляема циркулация на въздушен поток за контрол на посоката“ (кат. 7) са системи, които използват въздушни струи върху аеродинамични повърхности за увеличаване или управление на силите, пораждани от повърхностите.

„Граждански летателни апарати“ (кат. 1, 3, 4, 7) означава онези „летателни апарати“, описани по предназначение в публикуваните списъци за удостоверяване на летателните качества от органите по гражданската авиация на една или няколко държави – членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, които летят по търговски граждански вътрешни и външни трасета или за законна гражданска, частна или служебна употреба.

N.B. Вж. също „летателни апарати“.

„Контролер за достъп до комуникационен канал“ (кат. 4) означава физически интерфейс, който управлява потока от синхронна или асинхронна цифрова информация. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Компенсационни системи“ (кат. 6) се състоят от първичен скаларен датчик, един или повече референтни датчици (напр. векторни „магнитометри“), заедно със софтуер, който позволява намаляване на ротационния шум на твърдото тяло на платформата.

„Композитен материал“ (кат 1, 2, 6, 8, 9) означава „матрица“ и допълнителна фаза или допълнителни фази, състоящи се от частици, ресни, влакна или каквито и да било съчетания от тях, вложени за специфично предназначение или предназначения.

„III/V съединения“ (3, 6) означава поликристални или бинарни, или сложни монокристални продукти, състоящи се от елементи от групи IIIА и VА от периодичната таблица на Менделеев (напр. галиев арсенид, галиево-алуминиев арсенид, индиев фосфид).

„Контурно управление“ (кат. 2) означава две или повече „цифрово управлявани“ движения, изпълнявани в съответствие с указания, които определят следващото изисквано положение и изискваните темпове на придвижване до това положение. Тези темпове на придвижване се променят един спрямо друг, така че да се създаде желаният контур (вж. ISO/DIS 2806 – 1980).

„Критична температура“ (кат. 1, 3, 5) (понякога наричана температура на преходно състояние) на даден „свръхпроводящ“ материал означава температурата, при която материалът губи всякакво съпротивление при протичане на постоянен ток.

„Криптографско активиране“ (кат. 5) е всяка техника за активиране или въвеждане в действие на криптографска функционалност на дадено изделие чрез механизъм, който се въвежда от производителя на изделието и е свързан по уникален начин с което и да е от следните:

1.  Екземпляр от въпросното изделие; или

2.  Даден клиент, в случай на множество екземпляри от изделието.

Технически бележки:

1.   Техники и механизми за „криптографско активиране“ може да се въвеждат като „хардуер“, „софтуер“ или „технологии“.

2.   Механизмът за „криптографско активиране“ може да бъде лицензионен ключ, основан на серийния номер, или инструмент за удостоверяване на автентичността, като напр. сертификат с цифров подпис.

„Криптография“ (кат. 5) означава дисциплината, която включва принципи, средства и методи за преобразуването на данни с цел да се скрие информационното им съдържание, да се предотврати нерегламентираното им модифициране или да не се допусне неоторизираното им използване. „Криптографията“ се ограничава до преобразуването на информация с използване на един или повече ‘секретни параметри’ (напр. крипто променливи) или свързаното с това управление на ключовете.

Бележки:

1.   „Криптографията“ не включва ‘фиксирани’ техники за компресия на данни или кодиране.

2.   „Криптографията“ включва декриптиране.

Технически бележки:

1.   ‘Секретен параметър’: константа или ключ, който се пази в тайна от други лица или съвместно се използва само от лица в определена група.

2.   ‘Фиксиран’: алгоритъмът за кодиране или компресиране не може да приема задавани отвън параметри (напр. криптопроменливи или ключ) и не може да бъде модифициран от потребителя.

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“ (кат. 6) означава „лазер“, който произвежда номинално постоянна енергия на изход за повече от 0,25 секунди.

„Реагиране при киберинцидент“ (кат. 4) означава процесът на обмен на необходимата информация за киберинцидент по отношение на сигурността с лица или организации, отговарящи за провеждането или координирането на корективни мерки с цел отстраняване на киберинцидента по отношение на сигурността.

„Навигация чрез бази данни“ („DBRN/НБД“) (кат. 7) означава системи, които използват различни източници с предварително измерени данни по географски карти, интегрирани да осигурят точна навигационна информация при динамични условия. Източниците на данни включват батиметрични карти, звездни карти, гравитационни карти, магнетични карти или триизмерни цифрови карти на местностите.

„Обеднен уран“ (кат. 0) означава уран, в който количеството изотоп уран 235 е по-малко от това, което се среща в природата.

„Разработване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) се отнася до всички фази, предхождащи серийното производство, като проектиране, проектни проучвания, проектни анализи, проектни концепции, сглобяване и изпробване на прототипи, пилотни производствени схеми, данни по проекта, процеса на преобразуване на данните по проекта в продукт, проектиране на конфигурацията (конструкцията), проектиране на технологията, планове.

„Дифузионно свързване“ (кат. 1, 2, 9) означава твърдо свързване на две или повече парчета различни метали в единно цяло с обща якост, равна на тази на най-слабия материал, като главният механизъм е взаимна дифузия на атомите по цялата повърхност.

„Цифров компютър“ (кат. 4, 5) означава оборудване, което може под формата на една или повече дискретни променливи да изпълни всичко от изброеното по-долу:

a.  Приемане на данни;

b.  Съхраняване на данни или команди във фиксирани или променливи (записваеми) запаметяващи устройства;

c.  Обработване на данни посредством запаметена последователност от команди, която може да бъде модифицирана; и

d.  Осигуряване на изходни данни.

N.B. Модифицирането в запаметената последователност от команди включва замяна на фиксираните запаметяващи устройства, но не физическа промяна на кабелите или на вътрешните връзки.

„Скорост на предаване на цифрова информация“ (def) означава общата скорост (в битове) на предаване на информацията, предавана директно в произволен вид среда.

N.B. Вж. също „обща скорост на предаване на цифрова информация“.

„Скорост на отклонение“ (жироскоп) (кат. 7) означава компонент от изходната система на жироскоп, който е функционално независим от ротацията на входа. Изразява се в ъглова скорост. (Стандарт IEEE 528-2001).

„Ефективен грам“ (кат. 0, 1) „специален ядрен материал“ означава:

a.  за плутониеви изотопи и уран-233, теглото на изотопа в грамове;

b.  за уран, обогатен до 1 процент и повече с изотопа уран 235, теглото на елемента в грамове, умножено по квадрата на неговото обогатяване, изразено като тегловна десетична дроб;

c.  за уран, обогатен до 1 процент с изотопа уран-235, теглото на елемента в грамове, умножено по 0,0001;

„Електронен модул“ (кат. 2, 3, 4) означава няколко електронни компонента (напр. ‘елементи на схема’, ‘дискретни компоненти’, интегрални схеми и др.), свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и), заменяеми като цяло и обикновено поддаващи се на разглобяване.

N.B. 1. ‘Елемент на схема’: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B. 2. ‘Дискретен компонент’: отделно обособен ‘елемент на схема’ със свои собствени външни връзки.

„Енергетични материали“ (кат. 1) означава вещества или смеси, които при химическа реакция освобождават енергия, необходима за предвиденото им приложение. „Експлозиви“, „пиротехнически материали“ и „метателни експлозиви“ са подкатегории на енергетични материали.

„Манипулатори“ (кат. 2) означа устройства за захващане, ‘активни обработващи възли’, и всички други обработващи устройства, които са прикрепени върху базовата пластина на края на манипулаторната ръка „робот“.

N.B. ‘Активен обработващ възел’ означава устройство за прилагане на движеща сила, енергиен процес или сензориране (възприемане) на обработвания детайл.

„Еквивалентна плътност“ (кат. 6) означава количеството единични оптични елементи върху единица площ от оптичната повърхност.

„Еквивалентни стандарти“ (кат. 1) означава съпоставими национални или международни стандарти, признати от една или повече държави – членки на ЕС, или държави, участващи във Васенаарската договореност, и приложими към съответното вписване.

„Експлозиви“ (кат. 1) означава твърди, течни или газообразни вещества или смеси от вещества, които трябва да детонират при приложението им като иницииращи заряди, преходни заряди или основни заряди в бойни глави, при разрушаващо действие или други приложения.

„Системи FADEC/ПЦУД“ (кат. 9) означава системи за пълно цифрово управление на двигателя – цифрова електронна система за управление на двигатели на газови турбини, която може автономно да управлява двигателя през целия му обхват на експлоатация, от необходимото включване на двигателя до необходимото спиране на двигателя, както в нормални условия, така и в условия на повреда.

„Влакнести или нишковидни материали“ (кат. 0, 1, 8, 9) включват:

a.  Непрекъснати „моновлакна“;

b.  Непрекъснати „нишки“ и „снопове влакна“;

c.  „Ленти“, тъкани, произволни мрежи и оплетки;

d.  Накъсани влакна, щапелни влакна и кохерентни влакнести покрития;

e.  Уискъри (нишкообразни кристали с висока якост), монокристални или поликристални, от всякакви дължини;

f.  Ароматична полиамидна пулпа.

„Тънкослойна интегрална схема“ (кат. 3) означава подредба на ‘елементи на схема’ и металните им вътрешни връзки, образувани след нанасяне на тънък или дебел слой (филм) върху изолационна „подложка“.

N.B. ‘Елемент на схема’ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

„Система за светлодистанционно управление на полета/управление на полета по светлинен лъч“ (кат. 7) означава система за първичен цифров контрол на полета, използваща техники на обратна връзка за контрола на „летателния апарат“ по време на полет, при която командите към изпълнителните устройства/задвижващите механизми са оптични сигнали.

„Система за електродистанционно управление на полета/управление на полета по проводник“ (кат. 7) означава система за първичен цифров контрол на полета, използваща техники на обратна връзка за контрола на „летателния апарат“ по време на полет, при която командите към изпълнителните устройства/задвижващите механизми са електрически сигнали.

„Фокална плоска решетка“ (кат. 6, 8) означава линеен или равнинен двумерен равнинен слой, или комбинация от равнинни слоеве от отделни детекторни елементи, със или без електронни показания, който работи във фокалната равнина.

N.B. Не се предвижда това да включва група от единични детекторни елементи или някакви дву-, три- или четириелементови детектори, в случай че забавянето във времето и интеграцията не се получават в самия елемент.

„Относителна широчина на честотната лента“ (кат. 3, 5) означава „моментната широчина на честотната лента“, разделена на централната честота, изчислена в проценти.

„Скокообразно изменение на работната честота“ (кат. 5, 6) означава форма на „разширяване на спектъра“, при която честотата на предаване на единичен комуникационен канал се променя със случайна или псевдослучайна последователност на дискретни стъпки.

„Време за превключване на честотата“ (кат. 3) означава времето (т.е. забавянето), за което сигналът, който се комутира от дадена първоначална изходна честота, достига до или в рамките на което и да е от следните:

a.  ±100 Hz от дадена крайна изходна честота, по-малка от 1 GHz; или

b.  ±0,1 част на милион от дадена крайна изходна честота, равна на или по-голяма от 1 GHz.

„Горивен елемент“ (кат. 8) е електрохимично устройство, което преобразува химичната енергия пряко в прав електрически ток (DC), като консумира гориво от външен източник.

„Топими“ (кат. 1) означава способни да образуват напречна връзка или да бъдат допълнително полимеризирани (термообработени) посредством топлина, облъчване, катализатори и др. или които могат да бъдат разтопени без пиролиза (овъгляване).

„Рестриктивни критерии“ (кат. 5) означава данни или набор от данни, свързани с дадено лице (напр. фамилно име, собствено име, електронен адрес, пощенски адрес, тел. номер или членство в групи по интереси).

„Система за насочване“ (кат. 7) означава системи, които интегрират процеса на измерване и изчисляване на положението на подвижното средство и скоростта му (т.е. навигация) с тази на изчисляване и изпращане на команди към системите за управление на полета на подвижното средство с цел корекция на траекторията.

„Хибридна интегрална схема“ (кат. 3) означава всякаква комбинация от интегрална(и) схема(и) или интегрална схема с ‘елементи на схема’, или ‘дискретни компоненти’, свързани заедно за изпълнение на специфична(и) функция(и) и имаща всички изброени по-долу характеристики:

a.  Да съдържа поне едно некапсулирано устройство;

b.  Свързани заедно с използване на типични производствени методи за интегрални схеми;

c.  Да е заменяема като цяло; и

d.  Обикновено да не може да бъде разглобявана.

N.B. 1. ‘Елемент на схема’: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

N.B. 2. ‘Дискретен компонент’: отделно обособен ‘елемент на схема’ със свои собствени външни връзки.

„Подобряване на изображения“ (кат. 4) означава обработване на получени отвън изображения (носители на информация) чрез алгоритми, като например компресиране във време, филтриране, извличане, подбор, корелация, конволюция или преобразуване на области (напр. бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш). Това не включва алгоритми, които използват единствено линейно или ротационно преобразуване на единично изображение, като транслация, извличане на отделна част, регистриране или фалшиво оцветяване.

„Имунотоксин“ (кат. 1) е комбинирано съединение на моноклонално антитяло, специфично за една клетка, и „токсин“ или „подединица на токсин“, който избирателно засяга болни клетки.

„Обществено достояние“ (GTN NTN GSN/ОБТ БЯТ ОБС) съгласно контекста означава „технология“ или „софтуер“, които се предоставят без ограничения при по-нататъшното им разпространение (ограниченията, произтичащи от авторски права, не изключват понятията „технология“ или „софтуер“ от определението „обществено достояние“).

„Информационна сигурност“ (GSN GISN 5) са всички средства и функции, осигуряващи достъпността, конфиденциалността или целостта на информацията или комуникациите, с изключение на средствата и функциите, предназначени за защита от отказ. Това включва „криптография“, „криптографско активиране“, ‘криптоанализ’, защита срещу вредни излъчвания и компютърна сигурност.

Техническа бележка :

‘Криптоанализ’: анализ на криптографската система или нейните входове и изходи с цел извличане на поверителни променливи или чувствителни данни, включително чист текст.

„Моментна широчина на честотна лента“ (кат. 3, 5, 7) означава широчината на честотната лента, над която изходната мощност остава постоянна в рамките на 3 dB без корекция на другите работни параметри.

„Изолация“ (кат. 9) се използва по отношение на компонентите на ракетния двигател, т.е. кожуха, соплата/дюзите, входните отвори, преградите на кожуха, и включва вулканизиран или полувулканизиран смесен плосък гумен материал, съдържащ изолиращи или огнеупорни материали. Той може също да бъде оформен като снемащи напрежението резервоари или клапи.

„Вътрешната облицовка“ (кат. 9) е подходяща за свързваща вътрешна повърхност между твърдото гориво и кожуха или изолиращата облицовка. Обикновено това е течна дисперсия от огнеупорни или изолиращи материали на полимерна основа, напр. напълнен с въглерод прекратен хидроксил полибутадиен (HTPB/ПХПБ) или друг полимер с добавени вулканизиращи елементи, разпрашени или разтрошени по вътрешността на кожуха.

„Редуващ аналогово-цифров преобразувател (АЦП/ADC)“ (кат. 3) означава устройства, които имат няколко АЦП/ADC, следящи един аналогов вход по различно време, така че при сумиране на изходните скорости аналоговият вход да е ефективно прихванат и преобразуван на по-висока скорост на прихващане.

„Вътрешен магнитен градиометър“ (кат. 6) е единичен чувствителен елемент за определяне на градиента на магнитното поле и свързаната с него електроника, изходните данни на който са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B. Вж. също „магнитен градиометър“.

„Софтуер за проникване“ (кат. 4, 5) означава „софтуер“, специално проектиран или модифициран да възпрепятства откриване чрез ‘инструменти за наблюдение’ или да обезсилва ‘защитни мерки за противодействие’ на компютър или устройство, пригодено за работа в мрежа, и изпълняващ която и да е от следните функции:

a.  Извличане на данни или информация от компютър или пригодено за работа в мрежа устройство или модифициране на системни или потребителски данни; или

b.  Модифициране на стандартния начин на изпълнение на дадена програма или процес с цел да се направи възможно изпълнението на подадени отвън инструкции.

Бележки:

1.   „Софтуер за проникване“ не включва никое от следните:

a)   Програми за управление на ОС (hypervisors), дебъгери или инструменти за обратен инженеринг на софтуер;

б)   „Софтуер“ за управление на цифрови права; или

в)   „Софтуер“, проектиран за инсталиране от производители, администратори или потребители за целите на проследяване или възстановяване на имущество.

2.   Устройствата, пригодени за работа в мрежа, обхващат мобилните устройства и интелигентните измервателни уреди.

Технически бележки:

1.   ‘Инструменти за наблюдение’: „софтуерни“ или хардуерни устройства, които следят поведението на системата или текущите процеси в дадено устройство. Това включва продукти за антивирусна защита, продукти за защита на крайни устройства, продукти за защита на лични данни, системи за откриване на проникване, системи за предотвратяване на нежелани прониквания или защитни стени.

2.   ‘Защитни мерки за противодействие’: техники, чрез които се цели да се гарантира безопасното изпълнение на кода, като предотвратяване на изпълнението на данни (DEP), рандомизация на оформлението на адресното пространство (ASLR) или „sandboxing“.

„Изолирани живи култури“ (кат. 1) включва живи култури в латентна форма и като изсушени препарати.

„Изостатични преси“ (кат. 2) означава оборудване, което създава налягане в затворено пространство чрез различни среди (газ, течности, твърди частици и др.) за създаване на равномерно налягане във всички посоки на затвореното пространство върху детайл или материал.

„Лазер“ (кат. 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9) е изделие, което генерира пространствено и времево кохерентна светлина чрез стимулирано излъчване на лъчиста енергия.

N.B. Вж. също „Химически лазер“;

„Лазер в режим непрекъснато излъчване“;

„Импулсен лазер“;

„Свръхмощен лазер“.

„Библиотека“ (кат. 1) (техническа база за параметрични данни) означава събрана техническа информация, позоваването на която може да подобри производителността на съответните системи, оборудване или компоненти.

„Летателни апарати, по-леки от въздуха“ (кат. 9), означава „въздухоплавателни средства“, които използват за издигането си горещ въздух или газове, по-леки от въздуха, като хелий или водород.

„Линейност“ (кат. 2) (обикновено измервана под формата на нелинейност) означава максималното отклонение на действителния параметър (средноаритметично от показанията при възходяща и низходяща скала), положително или отрицателно, от права линия, разположена така, че да изравнява и минимизира максималните отклонения.

„Локална мрежа“ (кат. 4, 5) е система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.  позволява на произволен брой независими ‘устройства за данни’ да се свързват пряко едно с друго; и

b.  ограничава се с умерен по размери географски обхват (напр. офисна сграда, завод, университетско градче, склад).

N.B. ‘Устройство за данни’ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

„Магнитни градиометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват пространственото отклонение на магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от множество „магнитометри“ и свързаната с тях електроника, изходните данни на която са мярка за градиента на магнитното поле.

N.B. Вж. също „вътрешен магнитен градиометър“.

„Магнитометри“ (кат. 6) са инструменти, проектирани да откриват магнитни полета с външни за инструмента източници. Те се състоят от единичен чувствителен елемент за откриване на магнитно поле и свързаната с него електроника, изходните данни на която са мярка за магнитното поле.

„Материали, устойчиви на корозия от UF6“ (кат. 0) включва мед, медни сплави, неръждаема стомана, алуминий, алуминиев оксид, алуминиеви сплави, никел или сплави, съдържащи 60 или повече тегловни процента никел и обработени с флуор въглеводородни полимери.

„Матрица“ (кат. 1, 2, 8, 9) означава практически непрекъсната фаза, която запълва пространството между частиците, ресните или влакната.

„Неопределеност на измерването“ (кат. 2) е характерният параметър, който определя в какъв диапазон около изходната стойност се намира истинската стойност на измерваната променлива с равнище на сигурност от 95%. Той включва некоригираните системни отклонения, некоригираните увличания и случайните отклонения (вж. ISO 10360-2).

„Микрокомпютърна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява общи команди от вътрешна памет върху данни, съхранявани във вътрешната памет.

N.B. Вътрешната памет може да бъде разширена с външна памет.

„Микропроцесорна микросхема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „многочипова интегрална схема“, съдържаща аритметично логическо устройство (ALU/АЛУ), способно да изпълнява поредица универсални команди от външна памет.

N.B. 1. „Микропроцесорната микросхема“ обикновено не съдържа интегрална памет, достъпна за потребителя, макар да може да се използва памет, налична върху чипа, за извършване на логическата му функция.

N.B. 2. Това включва комплекти чипове, проектирани да работят съвместно, за да се осигури функцията на „микропроцесорна микросхема“.

„Микроорганизми“ (кат. 1, 2) означава бактерии, вируси, микоплазми, рикетсии, хламидии или гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, или във формата на „изолирани живи култури“, или като материал, включващ жив материал, който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури.

„Ракети“ (кат. 1, 3, 6, 7, 9) означава комплект ракетни системи и системи от безпилотни летателни апарати, способни да пренасят най-малко 500 kg полезен товар в обсег от най-малко 300 km.

„Моновлакно“ (кат. 1) или влакно е най-тънката нишка, обикновено с диаметър няколко микрона.

„Монолитна интегрална схема“ (кат. 3) означава съчетание на пасивни или активни ‘елементи на схемата’ или и на двата вида, което:

a.  се получава посредством процес на дифузия, процес на имплантация или процес на отлагане във или върху единична част полупроводящ материал, така наречения ‘чип’;

b.  може да се разглежда като неделимо цяло; и

c.  изпълнява функция(и) на схема.

N.B. ‘Елемент на схема’ е единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и др.

„Монолитна микровълнова интегрална схема“ („MMIC“) (кат. 3, 5) означава „монолитна интегрална схема“, която работи при вълнови честоти от микровълновия или милиметровия диапазон.

„Сензор за моноспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за получаване на данни с изображения от една честотна лента с дискретен спектър.

„Многочипова интегрална схема“ (кат. 3) означава две или повече „монолитни интегрални схеми“, свързани към обща „подложка“.

„Многоканален аналогово-цифров преобразувател (АЦП/ADC)“ (кат. 3) означава устройства, които включват повече от един АЦП/ADC и са проектирани така, че всеки АЦП/ADC да има отделен аналогов вход.

„Сензор за многоспектрално формиране на изображение“ (кат. 6) е сензор, който дава възможност за едновременно или последователно получаване на данни с изображения от две или повече честотни ленти с дискретен спектър. Сензори, които имат повече от двадесет полоси с дискретен спектър, понякога се квалифицират като сензори за хиперспектрално изобразяване.

„Природен уран“ (кат. 0) означава уран, съдържащ съчетанията от изотопите, които се срещат в природата.

„Контролер за достъп до мрежа“ (кат. 4) означава физически интерфейс към разпределена комутираща мрежа. Той използва обща среда, която функционира при една и съща „скорост на предаване на цифрова информация“, използвайки разрешение (напр. токън устройство или откриване на носещата честота) за предаване. Независимо от другите той избира пакетите или групите данни (напр. IEEE/ИИЕЕ 802), адресирани до него. Това е модул, който може да бъде вграден в компютъра или телекомуникационното оборудване за осигуряване на достъп до комуникационната среда.

„Ядрен реактор“ (кат. 0) означава комплектен реактор, способен да функционира по начин, който позволява контролирана самоподдържаща се верижна ядрена реакция на делене. „Ядрен реактор“ включва всички предмети във или свързани непосредствено с реакторния резервоар, оборудването, което управлява равнището на мощността в активната зона, и компонентите, които обикновено съдържат, влизат в пряк контакт със или управляват първичната охлаждаща среда на активната зона на реактора.

„Цифрово управление“ (кат. 2) означава автоматично управление на процес, извършвано от устройство, използващо цифрови данни, които обикновено се въвеждат, когато операцията е в процес на изпълнение (вж. стандарт ISO 2382:2015).

„Обектен код“ (ОБС) означава изпълнима от оборудването форма на подходяща реализация на един или повече процеси („първичен код“ (първичен език), компилиран от програмната система.

„Експлоатация, администриране или поддръжка“ („ЕАП“) (кат. 5) означава извършване на една или няколко от следните задачи:

a.  Създаване или управление на което и да е от изброените по-долу:

1.  Профили или права на ползватели и администратори;

2.  Настройки на изделие; или

3.  Данни за удостоверяване в подкрепа на задачите, описани в точки a.1. или a.2.;

b.  Наблюдение или управление на условията на работа или действието на дадено изделие; или

c.  Управление на регистри или на одитни данни в подкрепа на която и да е от задачите, описани в точки a. или b.

Бележка: „ЕАП“ не включва никоя от следните задачи или свързаните с тях ключови функции по управление:

а)   Обезпечаване или модернизиране на криптографска функционалност, която не е пряко свързана с установяването или управлението на данни за удостоверяване в подкрепа на някоя от задачите, описани в точки a.1. или a.2. по-горе; или

б)   Изпълнение на криптографскa функционалност на равнището на плоскостта за предаване на данни на дадено изделие.

„Оптична интегрална схема“ (кат. 3) означава „монолитна интегрална схема“ или „хибридна интегрална схема“, съдържаща една или повече части, проектирани да работят като фоточувствителен елемент или фотоемитер или да изпълняват оптична(и) или електрооптична(и) функция(и).

„Оптична комутация“ (кат. 5) е маршрутизиране или комутиране на сигнали в оптична форма, без да бъдат преобразувани в електрически сигнали.

„Обща плътност на тока“ (кат. 3) означава общия брой на ампернавивките в бобината (т.е. сумата от броя на навивките, умножен по максималния ток, който протича през всяка навивка), разделен на общото напречно сечение на бобината (включващо свръхпроводимите нишки, металната матрица, в която са монтирани свръхпроводимите нишки, капсуловащия материал, всички охладителни канали и т.н.).

„Държава участничка“ (кат. 7, 9) е държава, участваща във Васенаарската договореност (Вж. www.wassenaar.org)

„Върхова мощност“ (кат. 6) означава най-високата мощност, получена при „продължителността на импулса“.

„Лична локална мрежа“ (кат. 5) означава система за обмен на данни, която има всички изброени по-долу характеристики:

a.  позволява на произволен брой независими или свързани помежду си ‘устройства за данни’ да се свързват пряко едно с друго; и

b.  се ограничава до комуникацията между устройства в непосредствена физическа близост до отделно лице или контролер на устройства (напр. стая, офис или автомобил).

Технически бележки:

1.   ‘Устройство за данни’ означава оборудване, способно да предава или приема поредици от цифрова информация.

2.   „Локалната мрежа“ е по-широкообхватна от географския район на „личната локална мрежа“.

„Предварително сепарирани“ (кат. 1) е прилагане на какъвто и да е процес, предназначен да увеличи концентрацията на контролирания изотоп.

„Основен елемент“ (кат. 4), както се използва в категория 4, е „основен елемент“, когато стойността на замяната му е повече от 35% от общата стойност на системата, на която е елемент. Стойността на елемента е цената, платена за елемента от производителя на системата или от интегратора на системата. Общата стойност е нормалната международна продажна цена за несвързани части в момента на производство или експедиране.

„Производство“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава всички производствени фази, като: конструиране, производствено проектиране, производство, интегриране, сглобяване (монтаж), проверка, изпитване, осигуряване на качеството.

„Оборудване за производство“ (кат. 1, 7, 9) означава инструментална екипировка, шаблони, монтажни приспособления, дорници, леярски форми, матрици, фиксиращи устройства, механизми за центроване, оборудване за изпитване, други машини и компоненти за тях, ограничени до тези, които са специално проектирани или модифицирани за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Съоръжения за производство“ (кат. 7, 9) означава „оборудване за производство“ и програмни продукти, специално разработени за тях и интегрирани в инсталации за „разработване“ или за една или повече фази на „производството“.

„Програма“ (кат. 2, 6) означава поредица от команди за извършване на процес във форма, изпълнима от електронен компютър, или която може да бъде превърната в такава форма.

„Свиване на импулс“ (кат. 6) означава кодирането и обработката на радарен сигнален импулс от дълготраен в краткотраен, като се запазват предимствата на високата енергия на импулса.

„Продължителност на импулса“ (кат. 6) е продължителността на „лазерен“ импулс и означава времевия интервал между нивата на половин мощност на предния и задния фронт на отделен импулс.

„Импулсен лазер“ (кат. 6) означава „лазер“ с „времетраене на импулса“, по-малко или равно на 0,25 секунди.

„Квантова криптография“ (кат. 5) означава комплекс от техники за определянето на общ ключ за „криптиране“ чрез измерването на квантовите механични свойства на дадена физична система (включително тези физични свойства, които са в сферата на квантовата оптика, квантовата теория за полетата или квантовата електродинамика).

„Бърза смяна на честотата на радар“ (кат. 6) означава всеки метод, който променя в псевдослучайна последователност носещата честота на пулсиращ радарен предавател между импулси или между групи от импулси в степен, равна или по-голяма от широчината на лентата на импулса.

„Разширен спектър на РЛС“ (кат. 6) означава всеки метод на модулация за разпръскване на енергия, произтичаща от сигнал със сравнително тясна честотна лента, върху значително по-широка честотна лента, като се използва случайно или псевдослучайно кодиране.

„Чувствителност на излъчване“ (кат. 6) означава чувствителност на излъчване (mA/W) = 0,807 x (дължина на вълната в nm) x квантова ефективност (QE).

Техническа бележка:

Квантовата ефективност обикновено се изразява в проценти; за целите на тази формула обаче QE е изразена като десетична дроб, по-малка от единица, т.е. 78% е 0,78.

„Обработка на данни в реално време“ (кат. 6) означава обработка на данни от компютърна система, осигуряваща необходимото ниво на услуги, като функция от наличните ресурси, в рамките на гарантирано време за сработване, независимо от натоварването на системата, когато бъде задействана от външно събитие.

„Повторяемост" (кат. 7) означава близко сходство между многократни измервания на една и съща променлива при едни и същи работни условия, когато между измерванията възникват промени в условията или неработни периоди. (Справка: Стандарт IEEE 528-2001 (едно отклонение по сигма стандарт))

„Изискващи се/необходими“ (ОБТ 3, 5, 6, 7, 9), като приложено към „технологии“, се отнася само до тази част на „технологиите“, която конкретно отговаря за постигане или надхвърляне на контролираните нива на работа, характеристики или функции. Такива „изискващи се“ „технологии“ могат да бъдат използвани и от други стоки.

„Вещество за борба с масови безредици“ (кат. 1) означава вещество, което, при условията на борба с масови безредици бързо предизвиква ефекти на раздразнение или временна загуба на физическите способности, които ефекти изчезват скоро след прекратяване на излагането на въздействие.

Техническа бележка:

Сълзотворните газове са подвид на „веществата за борба с масови безредици“.

„Робот“ (кат. 2, 8) означава манипулационен механизъм, който може да бъде програмиран с непрекъснато движение или с движение от точка до точка, който може да използва сензори и има всяка от изброените характеристики:

a.  Многофункционалност;

b.  Способност да позиционира или да ориентира материали, детайли, инструменти или специални устройства чрез извършване на различни движения в триизмерното пространство;

c.  Включва три или повече сервоустройства със затворен или отворен цикъл, които могат да включват стъпкови двигатели; и

d.  Има „програмируемост, достъпна за потребителя“, като се използва методът на обучение/изпълнение, или с помощта на електронен компютър, който може да бъде програмируем логически контролер, т.е. без механична намеса.

N.B. Горната дефиниция не включва следните устройства:

1.   Манипулационни механизми, които се контролират единствено ръчно или чрез телеоператор;

2.   Манипулационни механизми с фиксирана последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани ограничители, като щифтове или гьрбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли не могат да се изменят или променят чрез механични, електронни или електрически средства;

3.   Механично контролирани манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е механично ограничена с фиксирани, но регулируеми ограничители, като щифтове или гърбици. Последователността от движения и изборът на маршрути или ъгли се изменят в рамките на модела на фиксираната програма. Изменения или модификации на програмния модел (например смяна на щифтове или смяната на гърбици) в една или повече оси на движение се осъществяват само чрез механични операции;

4.   Несервоуправляеми манипулационни механизми с изменяема последователност, които са автоматизирано движещи се устройства, работещи съгласно механично фиксирани програмирани движения. Програмата е променлива, но последователността започва само след подаването на двоичен сигнал от механично фиксирани електрически двоични устройства или регулируеми ограничители;

5.   Складови кранове, определени като манипулаторни системи, действащи в декартови координати, произведени като съставна част от вертикална последователност от складови клетки и конструирани да осигуряват достъп до съдържанието на тези клетки за съхраняване или изваждане.

„Ровинг (сноп влакна)“ (кат. 1) е сноп (от обикновено между 12 и 120) приблизително успоредни ‘нишки’.

N.B. ‘Нишка’ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Радиално биене“ (кат. 2) означава радиалното отклонение за един оборот на основния вал, измерено в равнина, перпендикулярна на оста на вала, в точка от вътрешната или външната страна на изследваната въртяща се повърхност (Справка: ISO 230-1:1986, параграф 5.61).

„Честота на дискретизация“ (кат. 3) на аналогово-цифров преобразувател (АЦП/ADC) означава максималният брой дискрети, които се измерват на аналоговия вход за период от една секунда, освен при АЦП/ADC с дискретизация на сигнала, превишаваща основната честота на дискретизация. За АЦП/ADC с дискретизация на сигнала, превишаваща основната честота на дискретизация, се счита, че „честотата на дискретизация” е честотата на изходящата дума. „Честотата на дискретизация“ може да бъде наричана и скорост на дискретизация, която обикновено се посочва в милиони дискрети в секунда (MSPS) или милиарди дискрети в секунда (GSPS), или скорост на преобразуване, която обикновено се посочва в херцове (Hz).

„Спътникова навигационна система“ (кат. 5, 7) означава система, състояща се от наземни станции, конфигурация от спътници и от приемници, която дава възможност местоположенията на приемниците да бъдат изчислени въз основа на сигнали, получавани от сателитите. Тя включва глобални навигационни спътникови системи (GNSS) и регионални навигационни спътникови системи (RNSS).

„Мащабен коефициент“ (жироскоп или акселерометър) (кат. 7) означава съотношението на промяната на изход към промяната на вход, което трябва да бъде измерено. Мащабният коефициент обикновено се оценява като наклона на правата линия, която може да бъде определена по метода на най-малките квадрати към входно-изходните данни, получени чрез циклична промяна на данните на вход данни по целия входящ обхват.

„Анализатори на сигнали“ (кат. 3) означава апарати, способни да измерят и покажат основните свойства на едночестотните компоненти на многочестотните сигнали.

„Обработка на сигнали“ (кат. 3, 4, 5, 6) означава обработка на получени отвън сигнали, носещи информация, чрез алгоритми като компресиране във времето, филтриране, извличане, корелация, конволюция или преобразувания между областите (напр. бързо преобразуване на Фурие или преобразуване на Уолш).

„Софтуер“ (всички ОБС) означава съвкупност от една или повече „програми“ или ‘микропрограми’ независимо от конкретната реализация и носител.

N.B. ‘Микропрограма’ означава поредица от елементарни команди, съхранявани в специална памет, изпълнението на която се инициира с въвеждането на съответната команда в регистъра на командите.

„Първичен код“ (или първичен език) (кат. 6, 7, 9) е подходяща реализация на един или повече процеси, които могат да бъдат превърнати от програмната система в изпълнима от оборудването форма („обектен код“ (или обектен език)).

„Космически летателен апарат“ (кат. 9) означава активни и пасивни спътници и космически сонди.

„Носеща платформа на космическия летателен апарат“ (кат. 9) означава оборудване, което служи за носеща инфраструктура на „космическия летателен апарат“ и за поместване на „полезния товар на космическия летателен апарат“.

„Полезен товар на космическия летателен апарат“ (кат. 9) означава оборудване, прикрепено към „носещата платформа на космическия летателен апарат“, предназначено за изпълнението на мисия в Космоса (напр. комуникационно оборудване или оборудване за наблюдение или научни изследвания).

„Класифицирани като предназначени за използване в Космоса“ (кат. 3, 6, 7) означава проектирани, произведени или класифицирани посредством успешни изпитвания за използване на височини над 100 км от повърхността на Земята.

N.B. Определянето на дадено изделие като „класифицирано като предназначено за работа в Космоса“ посредством изпитване не означава, че останалите изделия от същата производствена серия или модел също са „класифицирани като предназначени за работа в Космоса“, освен ако не са били подложени на индивидуално изпитване.

„Специален ядрен материал“ (кат. 0) означава плутоний 239, уран 233, „уран, обогатен с изотопи 235 или 233“ и всякакъв друг материал, съдържащ указаните по-горе.

„Специфичен модул“ (кат. 0, 1, 9) е модулът на Янг, изразен в паскали (Pa), еквивалентен на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерен при температура (296 ± 2) К ((23 ± 2) °С) и относителна влажност (50 ± 5)%.

„Специфична якост на опън“ (кат. 0, 1, 9) е граничната якост на опън, изразена в паскали (Pa), еквивалентна на N/m2, делено на специфичното тегло в N/m3, измерена при температура (296 ± 2) К ((23 ± 2)°C) и относителна влажност (50 ± 5)%.

„Въртящи масжироскопи“ (кат. 7) означава жироскопи, които използват продължително въртяща се маса за улавяне на ъглово движение.

„Разширяване на спектъра“ (кат. 5) е метод, при който енергията от относително теснолентов комуникационен канал се разширява върху много по-голям енергиен спектър.

„Разширен спектър“ на РЛС (кат. 6) – вж. „Разширен спектър на РЛС“.

„Устойчивост“ (кат. 7) е стандартното отклонение (1 сигма) на изменението на даден параметър от неговата калибрирана стойност, измерена при устойчиви температурни условия. Това може да бъде изразено като функция от времето.

„Държави, които (не) са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ (CWC) (кат. 1) са тези държави, за които конвенцията за забрана на разработване, производство, складиране и употреба на химическо оръжие (не) е влязла в сила. (Вж. www.opcw.org)

„Стабилен режим“ (кат. 9) определя условия на работа на двигателя, при които параметрите на двигателя като тяга/мощност, обороти в минута, нямат значими колебания, при постоянни температура на околния въздух и налягане на навлизащия в двигателя въздух.

„Суборбитален летателен апарат“ (кат. 9) означава летателен апарат, в който има проектирано за превоз на хора или товари обособено място и който е проектиран:

a.  да работи над стратосферата;

b.  да извършва полети по неорбитална траектория; и

c.  да каца отново на Земята, без хората или товарът да са били засегнати.

„Подложка“ (кат. 3) е част от материал за основа, притежаващ или непритежаващ мрежа от вътрешни опроводявания, върху или вътре в която могат да бъдат разполагани „дискретни компоненти“ или интегрални схеми, или и двете.

N.B. 1. ‘Дискретен компонент’: отделно обособен ‘елемент на схема’ със свои собствени външни връзки.

N.B. 2. ‘Елемент на схема’: единична активна или пасивна функционална част от електронна схема, като например диод, транзистор, съпротивление, кондензатор и т.н.

„Заготовки за подложки“ (кат. 3, 6) означава монолитни съединения с размери, подходящи за производството на оптични елементи, като огледала или оптични прозорци.

„Субединица на токсин“ (кат. 1) е структурно или функционално отделна част от целия „токсин“.

„Суперсплави“ (кат. 2, 9) са сплави на основата на никел, кобалт или желязо, които имат издръжливост на разрушаващо напрежение над 1000 часа при напрежение 400 MPa при 922 K (649°C) или повече.

„Свръхпроводим“ (кат. 1, 3, 5, 6, 8) означава материали, напр. метали, сплави или съединения, които могат да изгубят всякакво електрическо съпротивление, т.е. могат да придобият безкрайна електропроводимост и да пренасят много големи електрически потоци без топлинно нагряване.

N.B. Състоянието на „свръхпроводимост“ на материал се характеризира индивидуално чрез „критична температура“, критично магнитно поле, което е функция от температурата, и критична интензивност на тока, която обаче е функция както на магнитното поле, така и на температурата.

„Свръхмощен лазер“ („SHPL/СМЛ“) (кат. 6) означава „лазер“, способен да излъчи (цялата или част от) енергия на изхода, надхвърляща 1 kJ в рамките на 50 ms, или който има средна или CW/НВ (непрекъсната вълна) с мощност над 20 kW.

„Свръхпластично формоване“ (кат. 1, 2) означава процес на деформация, използващ топлина при метали, които обикновено се характеризират с ниски стойности на удължаване (по-малко от 20%) в точката на счупване, като бъде определено при стайна температура посредством обикновено изпитване за якост на опън, с цел постигане на удължения в процеса на преработка, които да са поне 2 пъти по-големи от съответните стойности.

„Симетричен алгоритъм“ (кат. 5) означава криптографски алгоритъм, използващ идентичен ключ и за криптиране, и за декриптиране.

N.B. Обичайно приложение на „симетрични алгоритми“ са поверителните данни.

„Лента“ (кат. 1) е материал, изграден от преплетени или еднопосочни „моновлакна“, ‘предивни стъклени влакна’, „ровинги“, „снопове“ или „прежди“ и т.н., обикновено предварително импрегнирани със смоли.

N.B. ‘Нишка’ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно.

„Технологии“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава специфичната информация, необходима за „разработване“, „производство“ или „употреба“ на стоките. Тази информация приема формата на ‘технически данни’ или ‘техническа помощ’.

N.B. 1. ‘Техническата помощ’ може да бъде под формата на указания, умения, обучение, работни познания и консултантски услуги и може да включва предаване на ‘технически данни’.

N.B. 2. ‘Техническите данни’ могат да бъдат под формата на скици, планове, диаграми, модели, формули, таблици, инженерни проекти и спецификации, наръчници и инструкции, в писмена форма или записани на други носители, като дискове, ленти, памети само за четене.

„Триизмерна интегрална схема“ (кат. 3) означава набор от полупроводникови елементи или активни слоеве на устройството, свързани помежду си с полупроводникови връзки тип „VIA“ (Vertical Interconnect Access), които изцяло преминават през интерпозер, подложка, елемент или слой, осигурявайки взаимовръзка между слоевете на устройството. Интерпозерът е интерфейс, осигуряващ електрическо свързване.

„Накланящ се шпиндел“ (кат. 2) е шпиндел, държащ инструмент, който променя ъгловото разположение на осовата си линия по време на процеса на обработка спрямо която и да е друга ос.

„Времева константа“ (кат. 6) е времето, което изминава от прилагането на светлинното въздействие до нарастване на тока до 1-1/е пъти крайната стойност (т.е. 63% от крайната стойност).

„Време на достигане на стабилно състояние“ (кат. 6) (наричано също време за сработване на гравиметъра) е времето за неутрализиране на смущаващото въздействие от ускоренията, дължащи се на платформата (високочестотен шум).

„Бандажен венец/планка“ (кат. 9) означава неподвижен пръстеновиден компонент (монолитен или съчленен), от страната на вътрешната повърхност на кожуха на турбинен двигател, или елемент на външния край на лопатката на турбината, който осигурява газово уплътняване между неподвижните и въртящите се компоненти.

„Пълен контрол на полета“ (кат. 7) означава автоматичен контрол на променливите на състоянието на „летателен апарат“ и на траекторията на полета с цел постигане целите на бойната задача в отговор на промените в реално време на данните относно целите, опасностите или друг „летателен апарат“.

„Обща скорост на предаване на цифрова информация“ (кат. 5) означава броя битове, включително за кодиране на линията, загубите по линията и т.н. за единица време, преминаващи между комуникиращото оборудване в една система за цифрово предаване.

N.B. Вж. също „скорост на предаване на цифрова информация“.

„Сноп“ (кат. 1) е сноп от „моновлакна“, обикновено приблизително успоредни.

„Токсини“ (кат. 1, 2) означава токсини под формата на съзнателно отделени готови форми или смеси, независимо как получени, различни от токсините, присъстващи като замърсители в други материали, като патологични образци, посевки, хранителни продукти или семенни материали на „микроорганизми“.

„Настройваем“ (кат. 6) означава способността на „лазер“ да произвежда постоянна отдадена мощност на всички дължини на вълните през обхвата на няколко „лазерни“ прехода. „Лазерът“ с избирателна линия генерира отделни дължини на вълните в рамките на един „лазерен“ преход и не се смята за „регулиращ се“.

„Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ (кат. 2) означава по-малката от двете стойности R↑ и R↓ (движение напред и назад) по дадена ос на металообработваща машина, определени в точка 3.21 от ISO 230-2:2014 или в еквивалентни национални стандарти.

„Безпилотен летателен апарат“ („UAV/БЛА“) (кат. 9) означава всяко въздухоплавателно средство, което е в състояние да излети и да изпълнява контролиран и направляван полет без човешко присъствие на борда.

„Уран, обогатен с изотопите 235 или 233“ (кат. 0) означава уран, обогатен с изотопите 235 или 233, или и двата, в такова количество, че съотношението на разпространението на сбора на тези изотопи към изотоп 238 е по-голямо от съотношението на изотоп 235 към изотоп 238, което се среща в природата (изотопно съдържание от 0,71%).

„Използване“ (всички GTN NTN/ОБТ БЯТ) означава експлоатация, инсталация (включително монтаж на място), поддържане (проверка), ремонт, основен ремонт и преоборудване.

„Възможност за програмиране, достъпно за потребителя“ (кат. 6) означава способност, която позволява на потребителя да въвежда, модифицира или заменя „програми“ чрез средства, различни от:

a.  Физически промени в окабеляването или вътрешните връзки; или

b.  Задаване на функционалното управление, включително въвеждане на параметри.

„Ваксина“ (кат. 1) е лекарствен продукт, фармацевтично формулиран, лицензиран от или притежаващ разрешение за търговия или за клинично изпитване, издадено от регулаторните органи или на страната на производство или на страната на употреба, предназначен да стимулира защитна имунна реакция при хората или животните, с цел да се предотврати заболяване на тези, върху които е приложен.

„Вакуумни електронни устройства“ (кат. 3) означава електронни устройства на базата на взаимодействието на електронен лъч с електромагнитна вълна, разпростаняваща се във вакуумна схема или взаимодействаща със свръхвисокочестотни вакуумни резонатори. „Вакуумните електронни устройства“ включват клистрони, лампи с бягаща вълна и техни производни.

„Оповестяване на уязвимост“ (кат. 4) означава процесът на идентифициране, докладване или съобщаване за уязвимост на лица или организации, отговарящи за провеждането или координирането на корективни мерки с цел отстраняване на уязвимостта, или анализирането на уязвимостта заедно с тях.

„Прежда“ (кат. 1) е сноп от преплетени ‘нишки’.

N.B. ‘Нишка’ е сноп от „моновлакна“ (обикновено над 200), разположени приблизително успоредно. '

ЧАСТ IІ – Категория 0

КАТЕГОРИЯ 0 - ЯДРЕНИ МАТЕРИАЛИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБОРУДВАНЕ

0A Системи, оборудване и компоненти

0A001 „Ядрени реактори“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.  „Ядрени реактори“;

b.  Метални съдове или големи фабрично произведени части за тях, включително главата на реакторен резервоар за реакторен съд под налягане, специално проектирани или подготвени да поместват активната зона на „ядрен реактор“;

c.  Манипулиращи съоръжения, специално проектирани или подготвени за въвеждане или извеждане на гориво от „ядрен реактор“;

d.  Управляващи пръти, специално проектирани или подготвени за контрол на процеса на ядрената реакция в „ядрен реактор“, подпорни или окачващи структури за тях, механизми за задвижване на прътите и тръби за насочването на прътите;

e.  Тръби под налягане, специално проектирани или подготвени за поместване на горивни елементи и първичния охладител в „ядрен реактор“;

f.  Метални циркониеви тръби или тръби от циркониеви сплави (или сглобки на тръби), специално проектирани или подготвени за използване като обвивка за топлоотделящи елементи в „ядрен реактор“ и в количества над 10 kg;

N.B. За циркониеви тръби под налягане вж. 0A001.e., а за каландриеви тръби вж. 0A001.h.

0A001 продължение

g.  Охладителни помпи или циркулационни помпи, специално проектирани или подготвени за циркулиране на охладителя в първи контур на „ядрени реактори“;

h.  ‘Вътрешнокорпусни устройства на ядрен реактор’, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“, включително подпорни колони за активната зона, канали за горивото, каландриеви тръби, термични екрани, щитове, пластини за решетката на активната зона и дифузионни пластини;

Техническа бележка:

В 0A001.h. ‘вътрешнокорпусни устройства на ядрен реактор’ означава всяка голяма структура в реакторния резервоар, която има една или повече функции, като опора за активната зона, поддържане на правилното положение на горивото, насочване на потока на първичния охладител, осигуряване на радиационни щитове за реакторния резервоар и насочваща инструментална екипировка вътре в активната зона.

i.  Топлообменници, както следва:

1.  Парогенератори, специално проектирани или подготвени за първичния или междинния охладител на „ядрен реактор“;

2.  Други топлообменници, специално проектирани или подготвени за използване в тръбопровода на първичния охладител на „ядрен реактор“;

Бележка: 0A001.i. не контролира топлообменници за спомагателните системи на реактора, напр. аварийната охладителна система или системата за отвеждане на остатъчна топлина.

j.  Неутронни детектори, специално проектирани или подготвени за определяне на нивото на неутронния поток вътре в активната зона на „ядрен реактор“;

0A001 продължение

k.  ‘Външни термични екрани’, специално проектирани или подготвени за използване в „ядрен реактор“ за намаляване на загубата на топлина, както и за защита на корпуса.

Техническа бележка:

В 0A001.k. ‘външни термични екрани’ означава масивни структури, поставени върху корпуса на реактора, които намаляват загубата на топлина от реактора и понижават температурата в помещението на реактора.

0B Оборудване за изпитване, контрол и производство

0B001 Инсталации за разделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални делящи се материали“ и специално проектирано или подготвено оборудване и компоненти за него, както следва:

a.  Инсталации, специално проектирани за отделяне на изотопи на „природен уран“, „обеднен уран“ или „специални делящи се материали“, както следва:

1.  Инсталации за отделяне чрез газова центрофуга;

2.  Инсталации за отделяне чрез газова дифузия;

3.  Инсталации за аеродинамично отделяне;

4.  Инсталации за отделяне чрез химичен обмен;

5.  Инсталации за отделяне чрез йонообмен;

6.  Инсталации за изотопно разделяне по „лазерен“ метод с използване на атоми в парообразно състояние;

7.  Инсталации за изотопно разделяне по „лазерен“ метод с използване на молекулни съединения;

8.  Инсталации за отделяне на плазма;

9.  Инсталации за електромагнитно отделяне;

b.  Газови центрофуги и монтажни възли, и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова центрофуга, както следва:

Техническа бележка:

В 0B001.b. ‘материал с високо съотношение на якост към плътност’ означава което и да е от изброените по-долу:

1.   Марейджингова стомана, с максимална якост на опън от 1,95 GPa или повече;

2.   Алуминиеви сплави с максимална якост на опън от 0,46 GPa или повече; или

3.   „Влакнести или нишковидни материали“, със „специфични модули на еластичност“ от повече от 18 × 10 6 m и „специфична якост на опън“ над 7,62 × 10 4 m;

0B001.b. продължение

1.  Газови центрофуги;

2.  Комплектни роторни монтажни възли;

3.  Цилиндри за роторни тръби с дебелина на стената 12 mm и по-малко, диаметър между 75 mm и 650 mm, направени от ‘материали с високо съотношение на якост към плътност’.

4.  Пръстени или силфони с дебелина на стената 3 mm и по-малко и диаметър между 75 mm и 650 mm, които са проектирани да осигуряват локална опора на роторна тръба или за свързване на няколко такива, направени от ‘материали с високо съотношение на якост към плътност’;

5.  Отражатели с диаметър между 75 mm и 650 mm за монтиране вътре в роторна тръба, направени от ‘материали с високо съотношение на якост към плътност’;

6.  Горни или долни капаци с диаметър между 75 mm и 650 mm за поставяне на краищата на роторна тръба, направени от ‘материали с високо съотношение на якост към плътност’;

7.  Лагери с магнитно окачване, както следва:

a.  Лагерни модули, състоящи се от пръстеновиден магнит, окачен в кожух, изработен от или покрит с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с амортисьорно вещество и магнитна връзка с полюс на магнита или втори магнит, закрепен на капака на ротора;

b.  Активни магнитни лагери, специално проектирани или подготвени за употреба с газови центрофуги;

8.  Специално подготвени лагери, включващи шарнирно свързване, монтирани върху амортисьор;

0B001.b. продължение

9.  Молекулярни помпи, състоящи се от цилиндри с вътрешни машинно обработени или пресовани винтови нарези и вътрешни машинно пробити отвори;

10.  Радиални двигателни статори за мотори с многофазен хистерезис (магнитно съпротивление) с променлив ток за синхронна работа във вакуум при честота 600 Hz или повече и мощност 40 VA или повече;

11.  Кожуси/приемници, поместващи монтажния възел на роторната тръба на газова центрофуга, състояща се от твърд цилиндър с дебелина на стената до 30 mm с прецизно обработени краища, които са успоредни един на друг и перпендикулярни на надлъжната ос на цилиндъра с отклонение в рамките на 0,05  или по-малко;

12.  Газосъбиратели, състоящи се от специално проектирани или подготвени тръби за извличане на UF6 газ от вътрешността на роторна тръба на центрофуга чрез действие с тръба на Пито и които могат да бъдат монтирани към централната система за извличане на газ;

13.  Честотни преобразуватели (конвертори или инвертори), специално проектирани или подготвени да осигуряват статори за мотори за обогатяване в газови центрофуги, които имат всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

a.  Многофазен честотен изход от 600 Hz или повече; и

b.  Висока стабилност (с честотен контрол, по-добър от 0,2%).

0B001.b. продължение

14.  Спирателни и контролни вентили, както следва:

a.  Спирателни вентили, специално проектирани или подготвени за управление на изходен материал, продукти или шлака от газови потоци на UF6 на дадена газова центрофуга;

b.  Спирачни или контролни вентили със сифонно уплътнение, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с вътрешен диаметър от 10 mm до 160 mm, специално проектирани или подготвени за използване в главни или спомагателни системи на инсталации за обогатяване с газови центрофуги;

c.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез газова дифузия, както следва:

1.  Прегради за газова дифузия, изработени от порести метални, полимерни или керамични „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с размер на порите от 10 до 100 nm, дебелина 5 mm или по-малко и с диаметър от 25 mm или по-малко за тръбните форми;

2.  Кожуси за газови дифузери, изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.  Компресори или газови нагнетателни вентилатори с обем на капацитета за засмукване от 1 m3/min или повече UF6, с налягане при изпускане до 500 kPa и съотношение на налягането от 10:1 или по-малко, и изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

4.  Въртящи уплътнения на валове за компресори или нагнетателни вентилатори, описани в 0B001.c.3 и проектирани за темп на пропускане на буферен газ, по-малък от 1 000 сm3/min.;

5.  Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и предвидени да работят при налягане с темп на пропускане от по-малко от 10 Pa на час при разлика в наляганията от 100 kPa;

6.  Клапани със сифонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или регулиращи, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

0B001 продължение

d.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на аеродинамично отделяне, както следва:

1.  Отделящи дюзи, състоящи се от извити канали с форма на прорези, с радиус на извивката, по-малък от 1 mm, устойчиви на корозия от UF6 и имащи острие, намиращо се вътре в дюзата, което разделя газа, преминаващ през дюзата, на две струи.

2.  Цилиндрични или конусообразни тръби (вихрови тръби), изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, с един или повече допирателни впускателни отвори;

3.  Компресори или газови нагнетателни вентилатори, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.  Топлообменници, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

5.  Кожуси за разделителни елементи, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“, за съхранение на вихровите тръби или отделящите дюзи;

6.  Клапани със сифонно уплътнение, ръчни или автоматични, отсичащи или регулиращи, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ с диаметър от 40 mm или повече;

7.  Обработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (водород или хелий) до съдържание на UF6 от 1 ppm или по-малко, включително:

a.  Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (-120°С) или по-ниски;

b.  Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (-120°С) или по-ниски;

c.  Отделящи дюзи или вихрови тръбни възли за отделяне на UF6 от газа носител;

d.  Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6.

0B001 продължение

e.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.  Бързодействащи обменящи импулсни колони течност – течност с продължителност на фазата на отлагане 30 s или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуорсъдържащи въглеводородни полимери или стъкло);

2.  Бързодействащи центробежни контактни апарати течност – течност с продължителност на фазата на отлагане 30 s или по-малко и устойчиви на концентрирана солна киселина (т.е. изработени от или защитени с подходящи пластмасови материали, като флуорсъдържащи въглеводородни полимери или стъкло);

3.  Електрохимични редуциращи елементи, устойчиви на разтвори на концентрирана солна киселина, за редукция на урана от едно валентно състояние в друго;

4.  Нагнетяващо оборудване за електрохимични редуциращи елементи за изваждане на U+4 от органичния поток и за частите, влизащи в съприкосновение с преработвания поток, изработени от или защитени с подходящи материали (напр. стъкло, флуоровъглеродни полимери, полифенил сулфат, полиетер сулфон и графит, импрегниран със смоли);

5.  Системи за подготовка на захранването за производство на разтвор на уранов хлорид с висока чистота, представляващи разтваряне, изтегляне на разтворителя и/или оборудване за йонообмен за пречистване и електролитни елементи за редуциране на уран U+6 или U+4 до U+3;

6.  Системи за оксидиране на уран за оксидиране на U+3 до U+4;

0B001 продължение

f.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на отделяне чрез йонообмен, както следва:

1.  Бързореактивни йонообменни смоли, ципести или порести едромрежести смоли, в които групите за активен химичен обмен са ограничени до покритие на повърхността на неактивната пореста носеща структура и други композитни структури във всякаква подходяща форма, включително частици или влакна с диаметри от 0,2 mm и по-малки, устойчиви на концентрирана солна киселина и проектирани да имат период на полуизвеждане при обмяната, по-малък от 10 s, и способни да функционират при температури в диапазона от 373 K (100°C) до 473 K (200°C);

2.  Йонообменни колони (цилиндрични) с диаметър по-голям от 1000 mm, изработени от или защитени с материали, устойчиви на концентрирана солна киселина (напр. титанови или флуоровъглеродни пластини и способни да функционират при температури в диапазона от 373 К (100°С) до 473 К (200°С) и налягания над 0,7 MPa;

3.  Йонообменни оросителни системи (системи за химично или електрохимично окисляване или редукция) за възстановяване на веществата за химична редукция или окисляване, използвани в каскадното разположение при йонообменното обогатяване;

g.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за извършване на разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с използване на атоми в парообразно състояние, както следва:

1.  Системи за изпаряване на метален уран, проектирани да достигат подавана мощност от 1 kW или повече върху мишената, за използване в процеса на обогатяване на лазерен принцип;

0B001.g. продължение

2.  Системи за съхранение на течен уран или пари от метален уран, специално проектирани или подготвени за съхранение на разтопен уран, разтопени уранови сплави или пари от метален уран, за употреба в процеса на обогатяване на лазерен принцип, и специално проектирани компоненти за тях;

N.B . ВЖ. СЪЩО 2A225.

3.  Колекторни модули за продукти и шлака за събиране на метален уран в течно или твърдо състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари от метален или течен уран, като графит с итриево покритие или тантал;

4.  Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични или правоъгълни съдове) за поместване на източника на парите на металния уран, електроннолъчевата пушка и колекторите за продукти и шлака;

5.  „Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B . ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

h.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за извършване на разделяне по лазерен метод посредством разделяне на изотопи по лазерен метод с използване на молекулни съединения, както следва:

1.  Дюзи със свръхзвуково разширение за охлаждане на смеси на UF6 и газ-носител до 150 К (-123ºС) или по-ниски и изработени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

2.  Колекторни компоненти или изделия за продукти и шлака, специално проектирани или подготвени за събиране на ураниев материал или ураниева шлака след облъчване със светлина от лазер, изготвени от „материали, устойчиви на корозия от UF6“;

3.  Компресори, изработени от или покрити с „материали, устойчиви на корозия от UF6“ и въртящи уплътнения на валове за тях;

4.  Оборудване за флуориране на UF5 (в твърдо състояние) до UF6 (в газообразно състояние);

0B001 продължение

5.  Преработващи системи за отделяне на UF6 от газа носител (напр. азот, аргон или друг газ), включително:

a.  Нискотемпературни (криогенни) топлообменници и криосепаратори, способни да достигнат температури от 153 К (-120°С) или по-ниски;

b.  Нискотемпературни (криогенни) охлаждащи устройства, способни да достигнат температури от 153 К (-120°С) или по-ниски;

c.  Охлаждащи уловители за UF6, способни да замразят UF6.

6.  „Лазери“ или „лазерни“ системи, специално проектирани или подготвени за отделяне на уранови изотопи със стабилизатор на честотния спектър за експлоатация през продължителни периоди от време;

N.B. ВЖ. СЪЩО 6A005 И 6A205.

i.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на плазмено отделяне, както следва:

1.  Микровълнови източници на енергия и антени за генериране или ускоряване на йони, с честота на изход, по-голяма от 30 GHz и средна изходна мощност, по-голяма от 50 kW;

2.  Радиочестотни намотки за възбуждане на йони за честоти над 100 kHz и способни да преработват повече от 40 kW средна мощност;

3.  Системи за генериране на уранова плазма;

4.  Не се използва;

5.  Колекторни модули за продукти и шлака от метален уран в твърдо състояние, изработени от или покрити с материали, устойчиви на топлина и корозия от пари на уран, като графит с итриево покритие или тантал;

6.  Кожуси за модулите на сепараторите (цилиндрични) за поместване на източника на урановата плазма, задвижващата радиочестотна намотка и колекторите на продукти и шлака, изработени от подходящ немагнитен материал (напр. неръждаема стомана);

0B001 продължение

j.  Оборудване и компоненти, специално проектирани или подготвени за процес на електромагнитно отделяне, както следва:

1.  Източници на йони, единични или множествени, състоящи се от източник на пара, йонизатор и лъчев ускорител, изработен от подходящи немагнитни материали (напр. графит, неръждаема стомана или мед) и способни да осигурят общ поток на йонното лъчение от 50 mA или по-голямо;

2.  Йоноулавящи пластини за събиране на йонните потоци на обогатения или обеднения уран, състоящи се от два или повече прорези и джобове и изработени от подходящи немагнитни материали (напр. графит или неръждаема стомана);

3.  Вакуумни кожуси за електромагнитни сепаратори на уран, изработени от подходящи немагнитни материали (напр. неръждаема стомана) и разчетени да работят при налягания от 1 Pa или по-ниски.

4.  Елементи от магнитни полюси с диаметър, по-голям от 2 m;

5.  Източници на захранване с високо напрежение за източници на йони, които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.  Могат да работят в непрекъснат режим;

b.  Осигуряват изходно напрежение от 20 000 V или по-високо;

c.  Осигуряват изходен ток от 1 A или повече; и

d.  Регулиране на напрежението, по-добро от 0,01% за период от 8 часа;

N.B . ВЖ. СЪЩО 3A227.

6.  Магнитни източници на захранване (с висока мощност, прав ток), които имат всички изброени по-долу характеристики:

a.  Могат да работят в непрекъснат режим с изходен ток от 500 A или повече при напрежение от 100 V или повече; и

b.  Стабилност на тока или напрежението, по-добра от 0,01% за период от 8 часа.

N.B . ВЖ. СЪЩО 3A226.

0B002 Специално проектирани или подготвени спомагателни системи, оборудване и компоненти, както следва, за инсталациите за отделяне на изотопи, описани в 0B001, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“:

a.  Захранващи автоклави, пещи или системи, използвани за въвеждане на UF6 в процеса на обогатяване;

b.  Десублиматори или студени уловители, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване за по-нататъшно прехвърляне към нагряване;

c.  Станции за продукти и шлака за прехвърляне на UF6 в контейнери;

d.  Станции за втечняване или втвърдяване, използвани за отстраняване на UF6 от процеса на обогатяване чрез компресиране, охлаждане и превръщане на UF6 в течна или твърда форма;

e.  Тръбопроводи и колекторни системи, специално проектирани или подготвени за подаване на UF6 в газодифузионни, центрофугиращи или аеродинамични каскади;

f.  Вакуумни системи и помпи, както следва:

1.  Вакуумни събиратели, колектори или помпи, имащи капацитет на засмукване от 5 m3/min или повече;

2.  Вакуумни помпи, специално проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6, изработени от или защитени с „материали, устойчиви на корозия от UF6“; или

3.  Вакуумни системи, състоящи се от вакуумни събиратели, колектори и помпи, проектирани за използване в атмосфера, съдържаща UF6;

g.  Масспектрометри/източници на йони за UF6 за вземане в реално време на проби от газовите потоци на UF6 и имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Способни да измерват йони с маса от 320 атомни единици или по-голяма и имащи разделителна способност, по-добра от 1 част на 320;

2.  Йонни източници, конструирани от или покрити с никел, медно-никелови сплави със съдържание на никел в тегловно отношение 60% или повече, или никелово-хромови сплави;

3.  Йонизиращи източници, бомбардирани с електрони; и

4.  Колекторна система, подходяща за изотопен анализ.

0B003 Инсталации за превръщане на уран и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.  Системи за превръщане на концентрати на уранова руда в UO3;

b.  Системи за превръщане на UO3 в UF6;

c.  Системи за превръщане на UO3 в UO2;

d.  Системи за превръщане на UO2 в UF4;

e.  Системи за превръщане на UF4 в UF6;

f.  Системи за превръщане на UF4 в метален уран;

g.  Системи за превръщане на UF6 в UO2;

h.  Системи за превръщане на UF6 в UF4;

i.  Системи за превръщане на UO2 в UCl4;

0B004 Инсталации за производство или концентрация на тежка вода, деутерий и деутериеви съединения и специално проектирано или подготвено за тази цел оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.  Инсталации за производство на тежка вода, деутерий или деутериеви съединения, както следва:

1.  Инсталации за обмен вода – водороден сулфид;

2.  Инсталации за обмен амоняк – водород;

b.  Оборудване и компоненти, както следва:

1.  Кули за обмен вода – водороден сулфид, с диаметри от 1,5 m или повече, способни да работят при налягания, по-големи или равни на 2 MPa;

2.  Едностъпални центрофужни вентилатори или компресори с нисък напор (напр. 0,2 MPa) за циркулация на сулфиден газ (т.е. газ, който съдържа повече от 70 тегловни процента водороден сулфид, H2S) с пропускателен капацитет, по-голям или равен на 56 m3/s при работа при налягания, по-големи или равни на засмукване от 8 MPa, с уплътнения, разчетени за работа при мокър H2S;

3.  Кули за обмен амоняк – водород с височина по-голяма или равна на 35 m, с диаметри от 1,5 m до 2,5 m, способни да работят при налягания по-големи от 15 MPa;

4.  Вътрешни елементи на кули, включително степенни контактори и степенни помпи, включително тези, които могат да се потапят, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк – водород;

0B004.b. продължение

5.  Амонячни инсталации за крекинг с експлоатационни налягания, по-големи или равни на 3 MPa, за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк – водород;

6.  Инфрачервени поглъщащи анализатори, способни на анализ в реално време на съотношението водород деутерий, при което концентрациите на деутерий са равни на или по-големи от 90 тегловни процента;

7.  Каталитични горелки за преобразуване на обогатен деутериев газ в тежка вода, използвайки процеса на обмен амоняк – водород;

8.  Комплектни системи за обогатяване на тежка вода или колони за тази цел, за обогатяване на тежка вода до концентрация на деутерий, годна за реактор.

9.  Конвертори или агрегати за синтез на амоняк, специално проектирани или подготвени за производство на тежка вода с използване на процеса на обмен амоняк – водород.

0B005 Инсталации, специално проектирани за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване за тях.

Техническа бележка:

Специално проектираното или подготвено оборудване за производството на горивни елементи за „ядрен реактор“ включва оборудване, което:

1.   Обикновено влиза в пряко съприкосновение със или директно обработва или контролира производствения поток на ядрените материали;

2.   Херметизира ядрения материал в рамките на обвивката на топлоотделящия елемент;

3.   Проверява целостта и херметичността на обвивката на топлоотделящия елемент;

4.   Проверява окончателната изработка на херметизираното гориво; или

5.   Се използва за сглобяване на реакторните компоненти.

0B006 Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“ и специално проектирано или подготвено оборудване или компоненти за тях.

Бележка: 0B006 включва:

а)   Инсталации за повторна преработка на отработени горивни елементи за „ядрен реактор“, включително оборудване или компоненти, които обикновено влизат в пряко съприкосновение с или пряко контролират отработеното гориво и основните потоци на преработка на ядрените материали и продуктите на ядреното делене;

б)   Оборудване за отделяне на обвивката на топлоотделящи елементи и машини за трошене или раздробяване на горивни елементи, напр. оборудване с дистанционно управление за рязане, трошене или нацепване на отработени горивни елементи, възли или прътове на „ядрения реактор“;

в)   Съдове за разтваряне или разтворители, при които се използват механични съоръжения, специално проектирани или подготвени за разтваряне на отработеното гориво за „ядрен реактор“, които са устойчиви на горещи, силно разяждащи течности и които могат да се зареждат, управляват и поддържат дистанционно;

г)   Екстрактори за разтворители, като уплътнени или импулсни колони, смесители утаители или центробежни контактни апарати, устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина и специално проектирани или подготвени за използване в инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални делящи се материали“;

д)   Съдове за съхранение или складиране, специално проектирани да не допускат образуване на критична маса и устойчиви на разяждащото въздействие на азотната киселина;

Техническа бележка:

Съдовете за съхранение или складиране могат да имат изброените по-долу характеристики:

1.   Стени или вътрешни елементи с борен еквивалент (изчислено за всички съставни елементи, както са дефинирани в бележката към 0C004) поне два процента;

2.   Максимален диаметър от 175 mm за цилиндричните съдове; или

3.   Максимална широчина от 75 mm за панелни или радиални съдове.

е)   Неутронни измервателни системи, специално проектирани или подготвени за интегриране и използване със системи за контрол на автоматизираните процеси в инсталация за повторна преработка на отработен „природен уран“, „обеднен уран“ и „специални делящи се материали“.

0B007 Инсталации за превръщане на плутоний и оборудване, специално проектирано или подготвено за тях, както следва:

a.  Системи за превръщане на плутониев нитрат в оксид;

b.  Системи за производство на метален плутоний.

0C Материали

0C001 „Природен уран“ или „обеднен уран“ или торий във форма на метал, сплав, химично съединение или концентрат и всеки друг материал, съдържащ един или повече от един от горните;

Бележка: 0C001 не контролира следните:

а)   Четири грама или по-малко „природен уран“ или „обеднен уран“, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати;

б)   „Обеднен уран“, специално произведен за следните граждански неядрени приложения:

1.   Екраниране;

2.   Опаковка;

3.   Баласт с маса не повече от 100 kg;

4.   Противотежести с маса не повече от 100 kg;

в)   Сплави, съдържащи по-малко от 5% торий;

г)   Керамични изделия, съдържащи торий, които са произведени за неядрена употреба.

0C002 „Специални делящи се материали“

Бележка: 0C002 не контролира четири „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на апарати.

0C003 Деутерий, тежка вода (деутериев оксид) и други съединения на деутерий и смеси и разтвори, съдържащи деутерий, в които изотопното съотношение на деутерий към водород надхвърля 1:5 000.

0C004 Графит със степен на чистота по-малко от 5 милионни частици ‘борен еквивалент’ и с плътност по-голяма от 1,50 g/cm3, за използване в „ядрен реактор“, в количества над 1 kg.

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C107.

Бележка 1: За целите на контрола на износа компетентните органи на държавата членка, в която е установен износителят, определя дали износът на графит, отговарящ на горепосочените характеристики, е за използване в „ядрен реактор“. 0C004 не контролира графит със степен на чистота по-малко от 5 ppm (милионни частици) борен еквивалент и с плътност, по-голяма от 1,50 g/cm 3 , непредназначен за използване в „ядрен реактор“.

Бележка 2: В 0C004 ‘борен еквивалент’ (BE) се дефинира като сумата на BE z на примесите (с изключение на BE въглерод , тъй като въглеродът не се смята за примес), включително бор, където:

BE Z (ppm) = CF × концентрацията на елемента Z в ppm;

20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_BG-p0000002.png

където CF е факторът на превръщане= 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_BG-p0000003.png

и  B и  Z са напречните сечения за захващането на топлинни неутрони (в barns) при срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z, а A B и A Z са атомните маси на срещаните в естествени условия съответно бор и елемента Z.

0C005 Специално приготвени съединения или прахове за производство на газови дифузионни прегради, устойчиви на корозия от UF6 (напр. никел или сплави, съдържащи 60 тегловни процента или повече никел, алуминиев оксид и напълно флуорирани въглеводородни полимери), с чистота от 99,9 тегловни процента или повече и размер на частицата по-малко от 10 μm, измерено по стандарт В330 на ASTM, и висока степен на еднородност на размера на частиците.

0D Софтуер

0D001 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоки, описани в настоящата категория.

0E Технологии

0E001 „Технологии“ в съответствие с бележката за ядрените технологии за „разработване“, „производство“ или „използване“ на стоките, описани в настоящата категория.

ЧАСТ III – Категория 1

КАТЕГОРИЯ 1 — СПЕЦИАЛНИ МАТЕРИАЛИ И СВЪРЗАНО С ТЯХ ОБОРУДВАНЕ

1A Системи, оборудване и компоненти

1A001 Компоненти, изработени от флуорирани съединения, както следва:

a.  Салници, уплътнения, материали за уплътнения или гъвкави горивни камери (резервоари), специално проектирани за употреба при „летателни апарати“ или за космически апарати, изработени от повече от 50% в тегловно отношение от който и да е от материалите, описани в 1C009.b. или 1C009.c.;

b.  Не се използва;

c.  Не се използва.

1A002 „Композитни“ структури или ламинати, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1A202, 9A010 и 9A110

a.  Изработени от които и да са от следните:

1.  Органична „матрица“ и „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010.c. или 1C010.d.: или

2.  Предварително импрегнирани или предварително формовани материали, описани в 1C010.e.;

b.  Изработени от метална или въглеродна „матрица“ и който и да е от следните материали:

1.  Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.  „Специфичен модул“ над 10,15 x 106 m; и

b.  „Специфична якост на опън“, надвишаваща 17,7 × 104 m; или

2.  Материалите, описани в 1C010.c;

1A002 продължение

Бележка 1 : 1A002 не контролира „композитните“ структури или ламинати, изработени от импрегнирани с епоксидна смола въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

а)   Площ, непревишаваща 1 m 2 ;

б)   Дължина, непревишаваща 2,5 m; и

в)   Широчина, превишаваща 15 mm.

Бележка 2: 1A002 не контролира полуготовите изделия, специално проектирани за чисто граждански приложения, както следва:

а)   Спортни стоки;

б)   Автомобилна промишленост;

в)   Машиностроене;

г)   Медицински приложения.

Бележка 3: 1A002.b.1. не контролира полуготовите изделия, съдържащи най-много два размера преплетени влакна и специално проектирани за приложения, както следва:

а)   Пещи за топлинна обработка на метали за закаляване на метали;

б)   Производствено оборудване за силициеви блокове.

Бележка 4: 1A002 не контролира готовите изделия, специално проектирани за конкретно приложение.

Бележка 5: 1A002.b.1. не контролира механично накъсаните, смлените или нарязаните въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко.

1A003 Изделия от „нетопими“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листове, ленти или ивици, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

a.  Дебелина, надхвърляща 0,254 mm; или

b.  Покрити или ламинирани с въглерод, графит, метали или магнитни вещества.

Бележка : 1A003 не контролира изделия, които са покрити или ламинирани с мед и проектирани за производство на електронни печатни платки.

N.B. За „топими“ ароматни полиимиди във всякаква форма вж. 1C008.a.3.

1A004 Защитно и детекторно оборудване и компоненти, които не са специално проектирани за военна употреба, както следва:

N.B . ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 2B351 И 2B352.

1A004 продължение

a.  Противогази, филтърни кутии и оборудване за обеззаразяване към тях, проектирани или модифицирани за защита срещу което и да е от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

Бележка: 1A004.a. включва въздухопречиствателни респиратори с електрозахранване (Powered Air Purifying Respirators — PAPR), проектирани или модифицирани за защита от агенти или материали, посочени в 1A004.a.

Техническа бележка:

За целите на 1A004.a.:

1.   Защитни маски, покриващи цялото лице, известни също като противогази.

2.   Филтърните кутии включват филтърни патрони.

1.  „Биологични агенти“;

2.  ‘Радиоактивни материали’;

3.  Бойни отровни вещества (CW/БОВ); или

4.  „Вещества за борба с масови безредици“, включително:

a.  α-бромбензенацетонитрил, (бромбензил цианид) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.  [(2-хлорофенил) метилен] пропандинитрил, (o-хлорбензилиденмалононитрил) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.  2-хлоро-1-фенилетанон, фенилалкил хлорид (ω-хлорацетофенон) (CN) (CAS 532-27-4);

d.  Дибенз-(b, f)-1,4-оксазепин (CR) (CAS 257-07-8);

e.  10-хлоро-5,10-дихидрофенарсазин, (фенарсазинхлорид), (адамсит), (DM) (CAS 578-94-9);

f.  N-нонаноилморфолин, (MPA), (CAS 5299-64-9);

1A004 продължение

b.  Защитни костюми, ръкавици и обувки, специално проектирани или модифицирани за защита срещу някое от следните:

1.  „Биологични агенти“;

2.  ‘Радиоактивни материали’; или

3.  Бойни отровни вещества (CW/БОВ);

c.  Системи за откриване, специално проектирани или модифицирани за откриване или идентифициране на което и да е от следните, и специално проектирани компоненти за тях:

1.  „Биологични агенти“;

2.  ‘Радиоактивни материали’; или

3.  Бойни отровни вещества (CW/БОВ);

d.  Електронно оборудване, проектирано за автоматично откриване или установяване на наличие на остатъци от „взривни“ вещества и използващо техники за ‘откриване на следи’ (напр. повърхностни акустични вълни, спектрометрия на движението на йоните, спектрометрия на диференциалното движение, спектрометрия на масата).

Техническа бележка:

‘Откриване на следи’ се дефинира като способността за откриване на по-малко от 1 ppm пара или 1 mg твърдо или течно вещество.

Бележка 1: 1A004.d. не контролира оборудване, специално проектирано за лабораторно използване.

Бележка 2: 1A004.d. не контролира контролни пунктове за проверка на сигурността с преминаване без контакт.

Бележка: 1A004 не контролира:

а)   Личните радиодозиметри;

б)   Оборудване, предназначено за здравословни или безопасни условия на труд и тясно специализирано по проектиране и функции за защита срещу опасности, характерни за безопасността на жилищата или гражданската промишленост, включително:

1.   минно дело;

2.   добивна промишленост;

3.   селско стопанство;

4.   фармацевтика;

5.   хуманна медицина;

6.   ветеринарна медицина;

7.   защита на околната среда;

8.   третиране на отпадъците;

9.   хранително-вкусова промишленост.

1A004 продължение

Технически бележки:

1.   1А004 включва оборудване и компоненти, които са били определени като ефикасни, били са изпитани съгласно националните стандарти или за които по друг начин е било доказано, че са ефикасни, при идентифицирането на или защитата срещу ‘радиоактивни материали’, „биологични агенти“, бойни отровни вещества, ‘симуланти’ или „вещества за борба с масови безредици“, дори когато това оборудване или компоненти се използват за гражданската промишленост, напр. минно дело, добивна промишленост, селско стопанство, фармацевтика, хуманна и ветеринарна медицина, защита на околната среда, третиране на отпадъците или хранително-вкусова промишленост.

2.   ‘Симулант’ е вещество или материал, който се използва вместо токсичен агент (химически или биологичен) за обучение, изследвания, тестове или оценка.

3.   За целите на 1A004.a. ‘радиоактивни материали’ означава материали, селектирани или модифицирани с цел повишаване на тяхната ефективност при нанасяне на поражения върху хора или животни, разрушаване на оборудване или нанасяне на щети на посеви или на околната среда.

1A005 Бронежилетки и компоненти за тях, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.  Меки бронежилетки, които не са изработени по военни стандарти или спецификации или по еквивалентни такива, и специално проектирани компоненти за тях;

b.  Плочи за твърди бронежилетки, осигуряващи балистична защита, равностойна или по-слаба от ниво IIIA (NIJ 0101.06, юли 2008 г.), или „еквивалентни стандарти“.

N.B. За „влакнести или нишковидни материали“, използвани в производството на бронежилетки, вж. 1C010.

Бележка 1 : 1A005 не контролира бронежилетки, носени от притежателите им за тяхна лична защита.

Бележка 2: 1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само фронтална защита от осколъчни попадения и взрив на невоенни взривни устройства.

Бележка 3: 1A005 не контролира бронежилетки, предназначени да осигуряват само защита от пробождане с нож, шип, игла или от травма, причинена от тъп предмет.

1A006 Оборудване, специално проектирано или модифицирано за обезвреждане на импровизирани взривни устройства (IЕD), както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за него:

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

a.  Превозни средства с дистанционно управление;

b.  ‘Дисруптори’

Техническа бележка:

За целите на 1A006.b ‘дисруптори’ са устройства, специално проектирани за предотвратяване на функционирането на взривни устройства посредством изстрелване на течност, твърдо или чупливо тяло.

Бележка: 1A006 не контролира оборудване, придружавано от оператор.

1A007 Оборудване и устройства, специално проектирани за иницииране по електрически път на заряди и устройства, съдържащи „енергетични материали“, както следва:

N.B . ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ, 3A229 И 3A232.

a.  Комплекти за възпламеняване с електродетонатори, проектирани да задействат електродетонаторите, посочени в 1A007.b.;

b.  Електродетонатори, както следва:

1.  Иницииращ (експлодиращ) мост (EB);

2.  Иницииращ (експлодиращ) мостов проводник (EBW);

3.  Ударник;

4.  Инициатори с експлозивно фолио.

Технически бележки:

1.   Вместо детонатор понякога се използва думата инициатор (иницииращо устройство) или възпламенител.

2.   За целта на 1A007.b. всички детонатори, които представляват интерес, използват малък електрически проводник (свръзка, мостов реотан или фолио), който се изпарява взривно, когато през него преминава бърз силнотоков електрически импулс. При неударните видове взривният проводник започва химическа детонация в допиращо се до него бризантно (силноексплозивно) вещество, като PETN (ПЕТН) (пентаеритритолтетранитрат). При ударните детонатори взривното изпаряване на електрическия проводник задейства махало или ударник през празно пространство и попадането на ударника върху взривното вещество инициира химическата детонация. В някои конструкции ударникът се задвижва от магнитна сила. Терминът детонатор с експлозивно фолио може да се отнася както към иницииращ (експлодиращ) мост (ЕС/EB), така и към детонатор с ударник.

1A008 Заряди, устройства и компоненти, както следва:

a.  ‘Насочени заряди’, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Нетно количество взривно вещество, по-голямо от 90 g; и

2.  Външен диаметър на опаковката, равен на или по-голям от 75 mm;

b.  Насочени заряди за линейно рязане, имащи всички изброени по-долу характеристики и специално проектирани с тази цел:

1.  Взривна мощност, по-голяма от 40 g/m; и

2.  Ширина от 10 mm или повече;

c.  Детонаторен шнур с взривна мощност, по-голяма от 64 g/m;

d.  Резци, различни от описаните в 1A008.b., и инструменти за рязане с нетно количество взривно вещество, по-голямо от 3,5 kg.

Техническа бележка:

‘Насочени заряди’ са заряди взривно вещество, насочени да съсредоточават въздействието на взрива.

1A102 Повторно наситени пиролизни материали въглерод-въглерод, предвидени за космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104.

1A202 Композитни структури, различни от описаните в 1A002, с тръбна форма и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО 9A010 И 9A110.

a.  Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm; и

b.  Изработени от някой от „влакнестите или нишковидните материали“, описани в 1C010.a. или b. или 1C210.a., или от предварително импрегнираните въглеродни материали, описани в 1C210.c.

1A225 Платинирани катализатори, специално проектирани или подготвени за стимулиране на реакция на водороден изотопен обмен между водород и вода за получаване на тритий от тежка вода или за производство на тежка вода.

1A226 Специализирани пакети, които могат да се използват за отделяне на тежка вода от обикновена вода, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.  Изработени от мрежи от фосфорен бронз, химически третирани за подобряване на мокрещата способност; и

b.  Предназначени за използване във вакуумни дестилационни кули.

1A227 Екраниращи радиацията прозорци с висока плътност (от оловно стъкло или др.), притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани рамки за тях:

a.  ‘Нерадиоактивна област’, по-голяма от 0,09 m2;

b.  Плътност, по-малка от 3 g/m3. и

c.  Дебелина от 100 mm или по-голяма.

Техническа бележка:

Терминът ‘нерадиоактивна област’ в 1A227 означава наблюдателната част на стъклото, изложена на най-ниското равнище на радиация в проектното приложение.

1B Оборудване за изпитване, контрол и производство

1B001 Оборудване за производство или контрол на „композитни“ структури или ламинати, описани в 1A002, или „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010, както следва, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1B101 И 1B201.

a.  Машини за намотаване на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната са координирани и програмирани по три или повече оси на „първично серво позициониране“, специално проектирани за производството на „композитни“ структури или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“.

b.  ‘Лентополагащи машини’, при които движенията по разполагане и полагане на лента са координирани и програмирани по пет или повече оси на ‘първично серво позициониране’, специално проектирани за производство на „композитни“ корпуси или конструкции на ‘ракети’;

Бележка: В 1B001.b. ‘ракета’ означава комплект ракетни системи и системи безпилотни летателни апарати.

1B001.b. продължение

Техническа бележка:

За целите на 1B001.b. ‘лентополагащите машини’ имат способността да полагат една или няколко ‘ленти от нишки’ с ширина по-голяма от 25,4 mm и по-малка или равна на 304,8 mm включително, както и да отрязват и започват самостоятелни ‘ленти от нишки’ в течение на процеса на полагане.

c.  Многопосочни, многоизмерни тъкачни или сплитащи машини, включително адаптери и модифициращи комплекти, специално проектирани или модифицирани за тъкане, сплитане или преплитане на влакна за „композитни“ структури;

Техническа бележка:

За целите на 1B001.c. техниката на сплитане включва плетене.

d.  Оборудване, специално проектирано или приспособено за производство на укрепващи влакна, както следва:

1.  Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна, смола или поликарбосилан) във въглеродни влакна или влакна от силициев карбид, включително специално оборудване за опъване на влакната по време на нагряването;

2.  Оборудване за отлагане на химични пари на елементи или съединения върху нагрети нишковидни субстрати за производство на влакна от силициев карбид;

3.  Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

4.  Оборудване за преработка на съдържащи алуминий прекурсорни влакна във влакна от алуминий посредством топлинна обработка;

e.  Оборудване за производство на предварително импрегнираните материали, описани в 1C010.e.;

1B001 продължение

f.  Оборудване за безразрушително изпитване, специално проектирано за „композитни“ материали, както следва:

1.  Системи за рентгенова томография за триизмерно контролиране на дефекти;

2.  Цифрово управляеми ултразвукови машини за изпитване, при които движенията по разполагане на предавателите или приемниците са едновременно координирани и програмирани по четири или повече оси, така че да следват триизмерните контури на проверяваната част;

g.  ‘Въжеполагащи машини’, при които движенията по разполагане и полагане на въжета са координирани и програмирани по две или повече оси на ‘първично серво позициониране’, специално проектирани за производство на „композитни“ авиационни корпуси или конструкции на ‘ракети’.

Техническа бележка:

За целите на 1B001.g. ‘въжеполагащите машини’ имат способността да полагат една или няколко ‘ленти от нишки’ с ширина до 25,4 mm включително, както и да отрязват и започват самостоятелни ‘ленти от нишки’ в процеса на полагане.

Технически бележки:

1.   За целите на 1В001 осите на ‘първично серво позициониране’ контролират под управлението на компютърна програма разположението на крайното изпълнително устройство (т.е. главата) в пространството по отношение на обработвания детайл при правилна ориентация и посока за постигане на желания процес.

2.   За целите на 1B001 ‘лента от нишки’ представлява единична непрекъсната ширина от изцяло или частично импрегнирана със смола лента, въже или влакно. Изцяло или частично импрегнираните със смола ‘ленти от нишки’ включват покритите със сух прах, който залепва при нагряване.

1B002 Оборудване, проектирано за производство на прах от метални сплави или частици от материали, притежаващи всички изброени характеристики:

а.  Специално проектирано за недопускане на замърсяване; и

b.  Специално проектирано за използване в един от процесите, описани в 1C002.c.2.

N.B. ВЖ. СЪЩО 1B102.

1B003 Инструменти, матрици, форми или фиксиращи устройства за „свръхпластично формоване“ или „дифузионно свързване“ на титан, алуминий или техни сплави, специално предназначени за производството на:

а.  Корпуси или конструкции на летателни или космически апарати;

b.  Двигатели за летателни или космически апарати; или

c.  Специално проектирани компоненти за конструкции, описани в 1B003.a. или за двигатели, описани в 1B003.b.

1B101 Оборудване, различно от описаното в 1B001, за „производство“ на конструктивни композитни материали, както следва; и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1B201.

Бележка: Съставните части и принадлежностите, описани в 1B101, включват форми, дорници, матрици, закрепващи устройства и инструментална екипировка за извършване на пресоване, вулканизиране, леене, изпичане или свързване на комопзитните конструкции, ламинати и изделията от тях.

а.  Машини за намотаване на нишки или машини за полагане на нишки, при които движенията по разполагане, опаковане и намотаване на влакната могат да бъдат координирани и програмирани по три или повече оси, проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести или нишковидни материали“, и координиращите и програмиращите елементи за контрол (прибори);

b.  Лентополагащи машини, при които движенията по разполагане и полагане на лента или листове могат да бъдат координирани и програмирани по две или повече оси, проектирани за производство на композитни корпуси или конструкции на летателни апарати и „ракети“;

1B101 продължение

c.  Оборудване, проектирано или модифицирано за „производство“ на „влакнести или нишковидни материали“, както следва:

1.  Оборудване за преработка на полимерни влакна (като полиакрилонитрил, изкуствена коприна или поликарбосилан), включително специални възможности за опъване на влакната по време на нагряването;

2.  Оборудване за отлагане на пари на химични елементи или съединения върху нагрети нишковидни субстрати;

3.  Оборудване за мокро изтегляне на огнеупорна керамика (като алуминиев оксид);

d.  Оборудване, проектирано или модифицирано за специална повърхностна обработка на влакна или за производство на предварително импрегнираните и предварително формовани материали, описани в точка 9C110.

Бележка: 1B101.d. включва оборудване за валцоване, изтегляне, нанасяне на покрития, машини за рязане и профилни щанци.

1B102 „Производствено оборудване“ за метал на прах, различно от описаното в 1B002, и компоненти, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1B115.b.

а.  „Производствено оборудване“ за метал на прах, което може да се използва за „производство“ в контролирана среда на сферичните, сфероидалните или атомизирани материали, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111.a.1., 1C111.a.2. или в Мерки за контрол на военни стоки.

b.  Специално проектирани компоненти за „производствено оборудване“, описано в 1B002 или 1B102.a.

Бележка: 1B102 включва:

a.   Плазмени генератори (с високочестотни дъгови ежектори), които могат да се използват за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда аргон—вода;

b.   Електрическо шоково оборудване, което може да се използва за получаване на разпръснати или сферични метални прахове, като процесът се осъществява в среда от аргон—вода;

c.   Оборудване, което може да се използва за „производство“ на сферичен алуминиев прах чрез разпрашаване на стопилка в инертна среда (напр. азот).

1B115 Оборудване, различно от описаното в 1B002 или 1B102, за производство на гориво или горивни съставки, както следва, и специално проектирани компоненти за него:

а.  „Производствено оборудване“ за „производство“, обработка или проверка при приемане на течни горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерки за контрол на военни стоки;

b.  „Производствено оборудване“ за „производство“, обработка, смесване, вулканизиране, леене, пресоване, машинна обработка, екструдиране или проверка при приемане на твърдите горива или горивни съставки, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерки за контрол на военни стоки.

Бележка: 1B115.b. не контролира смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво. За контрола върху смесителите на партиди, смесителите с постоянно действие или мелниците с течно гориво вж. 1B117, 1B118 и 1B119.

Бележка 1: За оборудването, специално проектирано за производство на военни стоки, вж. Мерки за контрол на военни стоки.

Бележка 2: 1B115 не контролира оборудване за „производство“, обработка и проверка при приемане на борен карбид.

1B116 Специално проектирани дюзи за производство на пиролизни деривати, оформяни в шприцформа, щанци или друг субстрат от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573 К (1 300°С) до 3 173 К (2 900°С) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

1B117 Смесители на партиди, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

а.  Проектирани или модифицирани за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa;

b.  С възможност за контрол на температурата в смесителната камера;

c.  Общ пространствен капацитет от 110 литра или повече; и

d.  Поне един ‘смесващ/месещ вал’, монтиран встрани от центъра.

Бележка: В 1B117.d. терминът ‘смесващ/месещ вал’ не се отнася за деагломератори и ножови валове.

1B118 Смесители с постоянно действие, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти за тях:

а.  Проектирани или модифицирани за смесване във вакуум в обхвата от 0 до 13,326 kPa;

b.  С възможност за контрол на температурата в смесителната камера;

c.  притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.  Два или повече смесващи/месещи вала; или

2.  Всички от изброените:

а.  Единствен въртящ се и осцилиращ вал със зъби/щифтове за размесване; и

b.  Зъби/щифтове за размесване на вътрешната повърхност на смесителната камера.

1B119 Мелници с течно гориво, които могат да се използват за раздробяване или смилане на веществата, описани в 1C011.a., 1C011.b., 1C111 или в Мерки за контрол на военни стоки, и специално проектирани компоненти за тях.

1B201 Машини за намотаване на нишки, различни от описаните в 1B001 или 1B101, и свързаното с тях оборудване, както следва:

а.  Машини за намотаване на нишки, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.  Движенията им по разполагане, обвиване и намотаване на влакната са координирани и програмирани по две или повече оси;

2.  Специално са проектирани за производство на композитни конструкции или ламинати от „влакнести и нишковидни материали“; и

3.  Способни са да намотават цилиндрични тръби с диаметър между 75 mm и 650 mm и с дължини от 300 mm или повече;

b.  Координиращи и програмиращи елементи (контролери) за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.;

c.  Високоточни дорници за машините за намотаване на нишки, описани в 1B201.a.

1B225 Електролитни елементи за производство на флуор с производствен капацитет над 250 g флуор на час.

1B226 Електромагнитни изотопни сепаратори, проектирани за или снабдени с единични или множествени източници на йони, способни да осигурят общ ток в йонен сноп от 50 mA или по-голям.

Бележка: 1В226 включва сепаратори:

a.   Способни да обогатяват устойчиви изотопи;

b.   Както с йонните източници и колекторите в магнитното поле, така и с тези конфигурации, при които те са външни за полето.

1B228 Колони за нискотемпературна дестилация на водород, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

а.  Проектирани за експлоатация при вътрешни температури от 35 К (-238°С) или по-ниски;

b.  Проектирани за експлоатация при вътрешни налягания от 0,5 до 5 MPa;

c.  Изградени или от:

1.  Неръждаема стомана от серия 300 на Международното сдружение на автомобилните инженери (SAE) с ниско съдържание на сяра и с аустенит с размер на строежа номер 5 или по-голям по стандарт ASTM/АДИМ (или еквивалентен стандарт); или

2.  Равностойни материали, които са устойчиви както на ниски температури, така и на водород (H2); и

d.  С вътрешни диаметри от 30 cm или повече и ‘полезни дължини’ от 4 m или повече.

Техническа бележка:

В 1B228 ‘полезна дължина’ означава активната височина на уплътняващия материал в уплътнена колона или активната височина на вътрешните контакторни пластини в колона с пластини.

1B230 Помпи с циркулиращи разтвори от концентриран или разреден катализатор калиев амид в течен амоняк (KNH2/NH3), притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

а.  Запечатани са без достъп на въздух (т.е. херметично);

b.  Капацитет, по-голям от 8,5 m3/h; и

c.  Която и да е от следните две характеристики:

1.  За концентрирани разтвори на калиев амид (1 % или повече) — експлоатационно (работно) налягане от 1,5 до 60 MPa; или

2.  За разредени разтвори на калиев амид (под 1%) — експлоатационно (работно) налягане от 20 до 60 MPa.

1B231 Устройства и инсталации за тритий и оборудване за тях, както следва:

а.  Устройства и инсталации за производство, регенериране, извличане, концентрация или обработка на тритий;

b.  Оборудване за устройства и инсталации за тритий, както следва:

1.  Водородни или хелиеви охлаждащи агрегати, способни да охлаждат до температура 23 К (– 250 °С) или по-ниска, с мощност на топлообмена над 150 W;

2.  Системи за съхранение на водородни изотопи или за пречистване на водородни изотопи, използващи метални хидриди за съхранението или като среда за пречистването.

1B232 Комплекти турборазширители или турборазширител—компресор, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

а.  Проектирани са за експлоатация с температура на изпускане от 35 К (-238°С) или по-ниска; и

b.  Проектирани са за пропускателна способност на газ водород от 1 000 kg/h или повече.

1B233 Устройства и инсталации за разделяне на литиеви изотопи и оборудване за тях, както следва:

а.  Устройства и инсталации за отделяне на литиеви изотопи;

b.  Оборудване за разделяне на литиеви изотопи на основата на литиево-живачни амалгами, както следва:

1.  Уплътнени колони за обмен течност—течност, специално проектирани за литиеви амалгами;

2.  Помпи за живачни или литиеви амалгами;

3.  Елементи за електролиза на литиеви амалгами;

4.  Изпарители за концентрирани разтвори за литиев хидроксид;

c.  „Йонообменни системи“, специално проектирани за отделяне на литиеви изотопи, и специално разработени за тях компоненти;

d.  Системи за химичен обмен (използващи crown етери, криптанди или lariat етери), специално проектирани за отделяне на литиеви изотопи, и специално проектирани за тях компоненти.

1B234 Съдове, камери и контейнери за съхранение на силно експлозивни вещества и други сходни устройства, проектирани за изпитване на силно експлозивни вещества и експлозивни устройства, и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

а.  Проектирани да могат да овладеят напълно експлозия, равностойна на 2 kg или повече тринитротолуен (TNT); и

b.  Разполагат с елементи или характеристики, позволяващи извършването в реално време или отложеното подаване на диагностична или измервателна информация.

1B235 Целеви модули и компоненти за производство на тритий, както следва:

а.  Целеви модули, изработени от или съдържащи литий, обогатен с изотопа литий-6, които са специално проектирани за производството на тритий чрез облъчване, включително въвеждане в ядрен реактор;

b.  Компоненти, специално проектирани за целевите модули, описани в 1B235.a.

Техническа бележка :

Компонентите, специално проектирани за целевите модули за производство на тритий, могат да включват литиеви сачми, тритиеви гетери и обвивки със специални покрития.

1C Материали

Техническа бележка:

Метали и сплави:

Освен ако изрично не е използвано друго, думите ‘метали’ и ‘сплави’ в 1C001 до 1C012 обхващат грубите и полуобработените форми, както следва:

Груби форми:

Аноди, топки, слитъци (включително с нарези и заготовки за тел), блокови заготовки, блокове, блуми, брикети, плочки, катоди, кристали, кубове, шисти, зърна, гранули, кокили, балванки, сачми, сплави на блокове, прахове, дробинки, плочи, ковашки заготовки, шуплести материали, пръти;

Полуобработени форми (независимо дали са с покритие, метализирани, пробити със свредел или щамповани):

a.   Ковани или обработени материали, произведени чрез: валцоване, изтегляне, екструдиране, коване, ударно пресоване през дюза, пресоване, раздробяване, разпрашаване и смилане, т.е. винкели, П-образни профили, пръстени, дискове, прахове, ламели, фолиа и листове, изковки, плочи, прахове, пресовани и щамповани изделия, ленти, халки, пръти (включително непокрити пръти за заваряване, пръти за тел и валцдрат), секции, форми, листове, ивици, тръбопроводи, тръби (включително кръгли, четириъгълни и издълбани), изтеглена или екструдирана тел.

b.   Лети материали, произведени чрез отливане в пясъчни, щанцови, метални, гипсови или други видове калъпи, включително леене под високо налягане, в метални калъпи и калъпи изработени чрез прахова металургия.

Обект на контрола са и неописани форми, за които се твърди, че са завършени продукти, но всъщност представляват груби или полуобработени форми.

1C001 Материали, специално проектирани за поглъщане на електромагнитна радиация, или полимери, притежаващи вътрешна проводимост, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1С101.

а.  Материали за поглъщане на честоти, по-високи от 2 x 108 Hz, но по-ниски от 3 x 1012 Hz;

Бележка 1: 1C001.a. не контролира:

a.   Поглъщащи вещества тип нишки, изработени от естествени или изкуствени влакна с немагнитно покритие, осигуряващо поглъщане;

b.   Поглъщащи вещества без магнитно разсейване и чиято повърхност на падане не е с равнинна форма, включително пирамиди, конуси, клинове и навити (спираловидни) повърхности;

c.   Равнинни поглъщащи вещества, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Изработени от които и да са от следните:

a.   Материали от пенопласт (гъвкави или негъвкави) с въглероден пълнеж или органични материали, включително свързващи, осигуряващи повече от 5% ехо в сравнение с метал при широчина на честотната лента, надхвърляща ±15% от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 450 К (177°С); или

b.   Керамични материали, осигуряващи повече от 20% ехо в сравнение с метал при ширина на честотния обхват, надхвърляща ± 15% от централната честота на падащата енергия, неустойчиви на температури над 800 К (527°С);

Техническа бележка:

Образецът за проверка на поглъщането при 1C001.а. Бележка: 1.c.1. трябва да бъде квадрат със страна най-малко 5 дължини на вълната на централната честота, разположени в края на полето на излъчващия елемент.

2.   Якост на опън, по-малка от 7 × 10 6  N/m 2 ; и

3.   Съпротивление на натиск, по-малко от 14 × 10 6  N/m 2 ;

d.   Равнинни поглъщащи вещества, изработени от агломерирани ферити, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Специфична относителна гравитационност над 4,4; и

2.   Максимална експлоатационна температура от 548 К (275°С) или по-ниска;

e.   Равнинни поглъщащи вещества без магнитна загуба, изработени от пластмасови материали от ‘пенопласти с отворени пори’ с плътност 0,15 g/cm 3 или по-малка.

Техническа бележка:

‘Пенопласти с отворени пори’ са гъвкави и порьозни материални с вътрешна структура отворена за атмосферата. ‘Пенопластите с отворени пори’ са известни и като мрежести пенопласти.

Бележка 2: Нищо в бележка 1 към 1C001.a. не освобождава магнитните материали, осигуряващи поглъщане, когато се съдържат в боя.

1C001 продължение

b.  Материали, непрозрачни за видимата светлина и специално проектирани за поглъщане на лъчения, близки до инфрачервеното и с дължина на вълната по-голяма от 810 nm, но по-малка от 2 000 nm (честоти, по-големи от 150 THz, но по-малки от 370 THz);

Бележка: 1C001.b не контролира материали, специално проектирани или приготвени за което и да е от следните приложения:

a.   Маркиране на полимери с „лазер“; или

b.   Запояване на полимери с „лазер“.

c.  Вътрешно проводими полимерни материали с ‘вътрешна електропроводимост’ над 10 000 S/m (Siemens per metre/сименса на метър) или ‘листово (повърхностно) съпротивление’ по-малко от 100 Ω/m2 (ома/квадрат), основани на някои от следните полимери:

1.  Полианилин;

2.  Полипирол;

3.  Политиофен;

4.  Полифенилен-винилен; или

5.  Политиенилен-винилен.

Бележка: 1C001.c. не контролира материали в течна форма.

Техническа бележка:

‘Вътрешната електропроводимост’ и ‘листовото (повърхностно) съпротивление’ трябва да бъдат определени използвайки стандарт D-257 на ASTM (АДИМ) или еквивалентни национални стандарти.

1C002 Метални сплави, прах от метални сплави и сплавни материали, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C202.

Бележка: 1C002 не контролира метални сплави, прахове от метални сплави и сплавени материали, специално формулирани за използване като покрития.

Технически бележки:

1.   Металните сплави от 1C002 са тези, съдържащи по-висок тегловен процент на обявения метал, отколкото на който и да е от другите елементи.

2.   ‘Издръжливостта на разрушаващо напрежение’ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-139 на ASTM/АДИМ или еквивалентни национални стандарти.

3.   ‘Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване’ трябва да се измерва в съответствие със стандарт Е-606 на ASTM/АДИМ „Препоръчителна практика при тестването на умора на материала при циклично натоварване и постоянна амплитуда“ или еквивалентни национални стандарти. Изпитването трябва да бъде осово със средно съотношение на напрежението, равно на 1, и фактор на концентрацията на напрежението (Kt), равен на 1. Средното съотношение на напрежението се дефинира като разликата между максималното напрежение минус минималното напрежение, разделено на максималното напрежение.

а.  Алуминиди, както следва:

1.  Никелови алуминиди, с тегловно съдържание на алуминий най-малко 15% и най-много 38% и поне още един допълнителен сплавяващ елемент;

2.  Титанови алуминиди, съдържащи 10 тегловни процента или повече алуминий и поне още един допълнителен сплавяващ елемент;

1C002 продължение

b.  Метални сплави, получени от прах от метални сплави или частици от материал, описани в 1C002.c.:

1.  Никелови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

а.  ‘Издръжливост на разрушаващо напрежение’ от 10 000 часа или по-дълго при 923 К (650ºС) при напрежение 676 MPa; или

b.  ‘Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване’ от 10 000 цикъла или повече при 823 К (550°С) при максимално напрежение от 1 095 MPa;

2.  Ниобиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

а.  ‘Издръжливост на разрушаващо напрежение’ от 10 000 часа или по-дълго при 1 073 К (800°С) при напрежение 400 MPa; или

b.  ‘Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване’ от 10 000 цикъла или повече при 973°К (700°С) при максимално напрежение от 700 MPa.

3.  Титанови сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

а.  ‘Издръжливост на разрушаващо напрежение’ от 10 000 часа или по-дълго при 723 К (450°С) при напрежение 200 MPa; или

b.  ‘Издръжливост на умора на материала при циклично натоварване’ от 10 000 цикъла или повече при 723 К (450°С) при максимално напрежение от 400 MPa;

4.  Алуминиеви сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

а.  якост на опън от 240 Mpa или повече при 473 К (200°C); или

b.  Якост на опън от 415 Mpa или повече при 298 К (25°C)

5.  Магнезиеви сплави, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

а.  Якост на опън от 345 MPa или повече; и

b.  Темп на корозия, по-малък от 1 mm годишно в 3% воден разтвор на натриев хлорид, измерено в съответствие със стандарт G-31 на АДИМ/ASTM или еквивалентни национални стандарти;

1C002 продължение

c.  Прах от метални сплави или частици от материал, притежаващи всички от изброените характеристики:

1.  Произведени от която и да е от следните композитни системи:

Техническа бележка:

В описаното по-долу Х представлява един или повече сплавни елементи.

а.  Никелови сплави (Ni-Al-X, Ni-X-Al), годни за части или компоненти на двигатели на турбини, т.е. с по-малко от 3 неметални частици (въведени по време на производствения процес), по-големи от 100 μm в 109 частици от сплавта;

b.  Ниобиеви сплави (Nb-Al-X или Nb-X-Al, Nb-Si-X или Nb-X-Si, Nb-Ti-X или Nb-X-Ti);

c.  Титанови сплави (Ti-Al-X или Ti-X-Al);

d.  Алуминиеви сплави (Al-Mg-X или Al-X-Mg, Al-Zn-X или Al-X-Zn, Al-Fe-X или Al-X-Fe); или

e.  Магнезиеви сплави (Mg-Al-X или Mg-X-Al);

2.  Произведени в контролирана среда посредством някой от следните процеси:

а.  „Вакуумна пулверизация“;

b.  „Газова пулверизация“;

c.  „Ротационна пулверизация“;

d.  ‘Закаляване чрез разпръскване върху топлопроводяща повърхност’;

e.  ‘Изтегляне на стопилка’ и ‘фино стриване’;

f.  ‘Екстракция на стопилка’ и ‘фино стриване’;

g.  ‘Механично сплавяване’; или

h.  ‘Плазмена пулверизация’; и

3.  Възможност за формиране на материали, описани в 1C002.a. или 1C002.b.;

1C002 продължение

d.  Сплавени материали, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Произведени от която и да е от композитните системи, описани в 1C002.c.1.;

2.  Във формата на нестрити шупли, ленти или тънки пръти; и

3.  Произведени в контролирана среда, чрез което и да е от изброените:

а.  ‘Закаляване чрез разпръскване върху топлопроводяща повърхност’;

b.  ‘Изтегляне на стопилка’; или

c.  ‘Изтегляне на стопилка’.

Технически бележки:

1.   ‘Вакуумна пулверизация’ е процес за разпръскване на струя от разтопен метал на малки капчици с диаметър 500 μm и по-малък чрез бързото отделяне на разтворен газ при въвеждане във вакуум.

2.   ‘Газова пулверизация’ е процес за разпръскване на разтопен поток от метална сплав на капчици с диаметър 500 μm или по-малки посредством газов поток под високо налягане.

3.   ‘Ротационна пулверизация’ е процес за разпръскване на струя или разтопен метал на малки капчици с диаметър от 500 μm или по-малки посредством центробежна сила.

4.   ‘Закаляване чрез разпръскване върху топлопроводяща повърхност’ е процес на ‘бързо втвърдяване’ на поток от разтопен метал, падащ върху охладен блок, в резултат на което се формира пластинчат продукт.

5.   ‘Изтегляне на стопилка’ е процес на бързо кристализиране на струя от разтопен метал, падаща върху въртящ се изстуден блок, при което се образува люспест лентообразен или прътообразен продукт.

6.   ‘Стриване’ е процес, с който даден материал са разбива на частици чрез раздробяване или разпрашаване.

7.   ‘Извличане от стопилка’ е процес за ‘бързо кристализиране’ и изваждане на лентообразен продукт чрез вкарване на сегмент с малка дължина от въртящ се изстуден блок във вана с разтопена метална сплав.

8.   ‘Механично сплавяване’ е процес на сплавяване, получаващ се от свързването, раздробяването и повторното свързване на елементарни и основни сплави на прах чрез механично въздействие. В сплавта могат да се въвеждат неметални частици чрез прибавяне на съответните прахове.

9.   ‘Плазмена пулверизация’ е процес на превръщане на разтопен или твърд метал в ситни капки с диаметър до 500 μm, посредством плазмени горелки в среда от инертен газ.

10.   ‘Бързо втвърдяване’ е процес, при който настъпва втвърдяване на разтопен материал при скорост на охлаждане, по-голяма от 1 000 K/s.

1C003 Магнитни метали от всички видове и във всякаква форма, притежаващи някоя от следните характеристики:

а.  Първоначална относителна пропускливост от 120 000 или повече и дебелина от 0,05 mm или по-малко;

Техническа бележка:

Измерването на първоначалната относителна пропускливост трябва да бъде осъществено върху напълно темперирани материали.

b.  Магнитостриктивни сплави, притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.  Магнитострикция на насищане повече от 5 x 10-4; или

2.  Фактор на магнитомеханично свързване (k) повече от 0,8; или

c.  Аморфни или ‘нанокристални’ ивици сплав, имащи всички долуизброени характеристики:

1.  Съдържание на желязо, кобалт или никел най-малко 75 тегловни процента;

2.  Магнитна индукция на насищане (Bs) от 1,6 Т или повече; и

3.  Което и да е от следните:

а.  дебелина на лентата от 0,02 mm или по-малко; или

b.  Електрическо специфично съпротивление от 2 x 10-4 Ω cm или повече.

Техническа бележка:

,Нанокристалните’ материали в 1C003.c. са материали, притежаващи размер на кристалното зърно 50 nm или по-малък, което се установява с рентгенова дифракция.

1C004 Ураново-титанови сплави или волфрамови сплави с „матрица“ на основа желязо, никел или мед, които имат всички изброени по-долу характеристики:

а.  Плътност, надхвърляща 17,5 g/cm3;

b.  Лимит на еластичност, надхвърлящ 880 MPa;

c.  Максимална якост на опън, надхвърляща 1 270 MPa; и

d.  Относително удължение над 8%.

1C005 „Свръхпроводими“ „композитни“ проводници с дължини над 100 m или с маса над 100 g, както следва:

а.  „Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ ‘влакна’ от ниобий-титан, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.  Вградени в „матрица“, която не е „матрица“ от мед или на медна основа; и

2.  Имащи площ на напречното сечение, по-малка от 0,28 x 10-4 mm2 (6 μm в диаметър за кръглите „влакна“);

b.  „Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ ‘влакна’, различни от ниобий-титан, които имат всички изброени по-долу характеристики:

1.  „Критична температура“ при нулева магнитна индукция над 9,85 К (-263.31°C); и

2.  Остават в състояние на „свръхпроводимост“ при температура от 4,2 К (-268,96ºС), когато бъдат изложени на магнитно поле, разположено в посока, перпендикулярна на надлъжната ос на проводника, и съответстващо на магнитна индукция от 12 Т, с критична интензивност на тока, надвишаваща 1 750 A/mm2, по общото напречно сечение на проводника;

c.  „Свръхпроводящи“ „композитни“ проводници, състоящи се от едно или повече „свръхпроводящи“ ‘влакна’, които остават „свръхпроводящи“ над 115 K (-158,16°C).

Техническа бележка:

За целите на 1C005 ‘влакната’ могат да са във формата на тел, цилиндър, фолио, ленти или ивици.

1C006 Течности и смазочни материали, както следва:

а.  Не се използва;

b.  Смазочни материали, съдържащи като основни съставки някое от следните:

1.  Фениленови или алкилфениленови етери или тиоетери или техни смеси, съдържащи повече от две етерни или тиоетерни функционални групи или техни смеси; или

2.  Флуорирани силициеви течности с кинематичен вискозитет по-малко от 5 000 mm2/s (5 000 сантистокса), измерен при 298 К (25°С);

c.  Oвлажняващи или флотационни течности, притежаващи всички следни характеристики:

1.  Чистота над 99,8%;

2.  Съдържащи по-малко от 25 частици с размер, равен на или по-голям от 200 μm, на 100 ml; и

3.  Произведени от най-малко 85% от някое от следните:

а.  Дибромотетрафлуороетан (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.  Полихлоротрифлуороетилен (само маслени и восъчни разновидности); или

c.  Полибромотрифлуороетилен;

d.  Флуоровъглеродни течности за охлаждане на електроника, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Съдържащи 85 и повече тегловни процента от някое от следните вещества или техни смеси:

а.  Мономерни форми на перфлуорополиалкилетер-триазини или перфлуороалифатни етери;

b.  Перфлуороалкиламини;

c.  Перфлуороциклоалкани; или

d.  Перфлуороалкани;

2.  Плътност при 298 К (25 С) от 1,5 g/ml или повече;

3.  В течно агрегатно състояние при 273 К (0°С); и

4.  Съдържащи 60 или повече тегловни процента флуор.

Бележка: 1C006.d. не контролира материали, посочени и опаковани като медицински продукти.

1C007 Керамични прахове, керамично-„матрични“ „композитни“ материали и „прекурсорни материали“, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C107.

а.  Керамични прахове от титанов диборид (TiB2) (CAS 12045-63-5) с общ брой метални примеси, с изключение на целенасочените добавки, по-малък от 5 000 ppm, със среден размер на частиците равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10% от частиците с размер, по-голям от 10 μm;

b.  Не се използва;

c.  Керамично-„матрични“„композитни“ материали, както следва:

1.  „Композитни“ материали керамика—керамика със стъклена или оксидна „матрица“ и армирани (усилени) с някое от следните:

а.  Непрекъснати влакна, изработени от който и да е от следните материали:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1); или

2.  Si-C-N; или

Бележка: 1C007.c.1.a. не контролира „композитни материали“, съдържащи влакна с якост на опън на влакната по-ниска от 700 MPa при 1273 К (1 000°С) или якост на опън на влакната при пълзене повече от 1% деформация при пълзене при товар от 100 MPa и 1273 К (1 000°С) в продължение на 100 часа.

b.  Влакна, които изпълняват всички изброени по-долу критерии:

1.  Изработени са от който и да е от следните материали:

а.  Si-N;

b.  Si-C;

c.  Si-Al-O-N; или

d.  Si-O-N; и

2.  Имат „специфична якост на опън“, надвишаваща 12,7 x 103m;

2.  Керамични „матрични“„композитни“ материали с „матрица“, изградена от карбиди или нитриди на силиций, цирконий или бор;

d.  Не се използва;

1C007 продължение

e.  ‘Прекурсорни материали’, специално проектирани за „производство“ на материалите, описани в 1C007.c., както следва:

1.  Полидиорганосилани;

2.  Полисилазани;

3.  Поликарбосилазани;

Техническа бележка:

За целите на 1C007 ‘прекурсорни материали’ означава полимерни или метало-органични материали със специално предназначение, използвани за „производство“ на силициев карбид, силициев нитрид или керамика със силиций, въглерод и азот.

f.  Не се използва.

1C008 Нефлуорирани полимерни вещества, както следва:

а.  Имиди, както следва:

1.  Бисмалеимиди;

2.  Ароматни полиамид-имиди (PAI) с ‘температура на встъкляване (Tg)’, по-висока от 563 К (290°С);

3.  Ароматни полиимиди с ‘температура на встъкляване (Tg)’, по-висока от 505 К (232°C);

4.  Ароматни полиетеримиди с ‘температура на встъкляване (Tg)’, по-висока от 563 К (290°C);

Бележка: 1C008.a. контролира вещества в течна или твърда „топима“ форма, включително смола, прах, сачми, фолио, листа, ленти или ивици.

N.B. По отношение на не-„топимите“ ароматни полиимиди във формата на фолио, листа, ленти или ивици, вж. 1А003.

1C008 продължение

b.  Не се използва;

c.  Не се използва;

d.  Полиарилен кетони;

e.  Полиарилен сулфиди, където ариленовата група е бифенилен, трифенилен или комбинации от тях;

f.  Полибифениленетерсулфонс ‘температура на встъкляване (Tg)’, по-висока от 563 К (290°C).

Технически бележки:

1.   ‘Температура на встъкляване (T g )’ за термопластичните материали от 1C008.a.2., за материалите от 1C008.a.4. и от 1C008.f се определя с използване на метода, описан в стандарт ISO 11357-2:1999 или в еквивалентни национални стандарти.

2.   ‘Температура на встъкляване (T g )’ за термопластичните материали от 1C008.a.2. и материалите от 1C008.a.3. се определя посредством метода на огъване в три точки, описан в ASTM D 7028-07 или в еквивалентни национални стандарти. Изпитването следва да се извърши посредством сух тестови образец, достигнал степен на втвърдяване от най-малко 90%, както е посочено в ASTM E 2160-04 или в еквивалентен национален стандарт, и обработен посредством комбинация от стандартни процеси и процеси, последващи термообработването, осигуряващи най-висока T g .

1C009 Непреработени флуорирани съединения, както следва:

а.  Не се използва;

b.  Флуорирани полиимиди, с 10 или повече тегловни процента свързан флуор;

c.  Еластомери от флуориран полиамид с 30 или повече тегловни процента свързан флуор.

1C010 „Влакнести или нишковидни материали“, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C210 И 9C110.

Технически бележки:

1.   За целите на изчисляването на „специфичната якост на опън“, „специфичния модул на еластичност“ или специфичното тегло на „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a., 1C010.b. 1C010.c. или 1C010.e.1.b., якостта на опън и модулът на еластичност се определят посредством метод А, описан в ISO 10618 (2004) или в еквивалентен национален стандарт.

2.   Оценката на „специфичната якост на опън“, „специфичния модул на еластичност“ или специфичното тегло на нееднопосочни „влакнести или нишковидни материали“ (напр. тъкани, произволни мрежи или оплетки) в 1C010, следва да се извършва въз основа на механичните свойства на съставните еднопосочни моновлакна (напр. моновлакна, прежди, ровинги или въжета) преди преработката им в нееднопосочни „влакнести или нишковидни материали“.

а.  Органични „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  „Специфичен модул“ над 12,7 x 106 m; и

2.  „Специфична якост на опън“ надвишаваща 23,5 × 104 m;

Бележка: 1C010.a. не контролира полиетилен.

b.  Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  „Специфичен модул“ над 14,65 x 106 m; и

1C010.b. продължение

2.  „Специфична якост на опън“ надвишаваща 26,82 × 104 m;

Бележка: 1C010.b. не контролира:

a.   „Влакнести или нишковидни материали“ за ремонт на конструкции или ламинати на „граждански летателни апарати“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Площ, непревишаваща 1 m 2 ;

2.   Дължина, непревишаваща 2,5 m; и

3.   Широчина, превишаваща 15 mm.

b.   Механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко.

c.  Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Съдържащи някои от следните:

а.  Съставени от 50 или повече тегловни процента силициев диоксид и със „специфичен модул“ над 2,54 x 106 m; или

b.  Неописани в 1C010.c.1.a. и със „специфичен модул“ над 5,6 x 106 m; и

2.  Точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране над 1 922 К (1 649°C) в инертна среда;

Бележка: 1C010.c. не контролира:

a.   Прекъснати, многофазни, поликристални влакна от двуалуминиев триоксид във форма на накъсани влакна или неподредени матирани форми, съдържащи 3 или повече тегловни процента кварц, със „специфичен модул“ на еластичност, по-малък от 10 × 10 6 m;

b.   Влакна от молибден и молибденови сплави;

c.   Борни влакна;

d.   Прекъснати керамични влакна с точка на топене, размекване, разлагане или сублимиране под 2 043 К (1 770°C) в инертна среда.

1C010 продължение

d.  „Влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени характеристики:

1.  Съставени от някое от следните:

а.  Полиетеримидите, описани в 1C008.a.; или

b.  Материалите, описани в 1C008.d.—1C008.f.; или

2.  Състоящи се от материали, описани в 1C010.d.1.a. или 1C010.d.1.b., и ‘съединени’ с други влакна, описани в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.;

Техническа бележка:

‘Съединени’ означава съединяване нишка по нишка на термопластични влакна и укрепващи влакна, за да се получи влакнеста укрепваща „матрична“ смес в една обща влакнеста форма.

e.  Изцяло или частично импрегнирани със смола или катран „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани), метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани такива) или ‘предварително формовани въглеродни влакна’, съдъпжащи всички от следните:

1.  Съдържащи някои от следните:

а.  Неорганични „влакнести или нишковидни материали“, описани в 1C010.c.; или

b.  Органични или въглеродни „влакнести или нишковидни материали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  „Специфичен модул“ над 10,15 x 106 m; и

2.  „Специфична якост на опън“ надвишаваща 17,7 × 104 m; и

2.  Съдържащи някои от следните:

а.  Смола или катран, описани в 1C008 или 1C009.b.;

b.  ‘Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg )’, равна на или надвишаваща 453 K (180ºC), и имащи фенолна смола; или

1C010.e.2. продължение

c.  ‘Температура на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA Tg)’, равна на или надвишаваща 505 K (232ºC), и имащи смола или катран, които не са описани в 1C008 или 1C009.b., и които не са фенолна смола;

Бележка 1: Метални или покрити с въглерод „влакнести или нишковидни материали“ (предварително формовани) или ‘предварително формовани въглеродни влакна’, неимпрегнирани със смола или катран, са описани като „влакнести или нишковидни материали“ в 1C010.a., 1C010.b. или 1C010.c.

Бележка 2: 1C010.e. не контролира:

a.   Въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ (предварително импрегнирани) за „матрици“, импрегнирани с епоксидна смола, за ремонт на конструкции или ламинати за „граждански летателни апарати“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Площ, непревишаваща 1 m 2 ;

2.   Дължина, непревишаваща 2,5 m; и

3.   Широчина, превишаваща 15 mm.

b.   Изцяло или частично импрегнираните със смола или с катран механично накъсани, смлени или нарязани въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ с дължина 25,0 mm или по-малко, ако са използвани смола или катран, различни от посочените в 1C008 или 1C009.b.

Технически бележки:

1.   ‘Предварително формовани въглеродни влакна’ са организирана подредба на въглеродни влакна със или без покритие, предназначени да образуват рамковата конструкция на дадена част, преди да се въведе „матрица“ за получаване на „композитен материал“.

2.   ‘Температурата на встъкляване с динамичен механичен анализ (DMA T g )’ за материалите, посочени в 1C010.e., се определя чрез използване на метода, описан в стандарта ASTM D 7028-07 или еквивалентен национален стандарт, въз основа на сух тестов образец. При термоустойчивите материали степента на втвърдяване на сухия тестов образец е най-малко 90% , както е определено от ASTM E 2160-04 или еквивалентен национален стандарт.

1C011 Метали и съединения, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ и 1C111.

а.  Частици метали с размер, по-малък от 60 μm, независимо дали сферични, атомизирани, сфероидни, люспести или смлени, произведени от материал, представляващ 99% и повече цирконий, магнезий и техни сплави;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7%) се брои заедно с циркония.

Бележка: Металите или сплавите, изброени в 1C011.a., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

b.  Бор или борови сплави с размер на частиците, равен на или по-малък от 60 μm, както следва:

1.  Бор с чистота, равна на или по-голяма от 85 тегловни процента;

2.  Борни сплави със съдържание на бор, равно на или по-голямо от 85 тегловни процента;

Бележка: Металите или сплавите, описани в 1C011.b., се контролират независимо дали металите или сплавите са капсуловани в алуминий, магнезий, цирконий или берилий.

c.  Гуанидинов нитрат (CAS 506-93-4);

d.  Нитрогуанидин (NQ) (CAS 556—88—7).

N.B. За метали на прах, смесени с други вещества за получаване на смеси за военни цели, вж. също Мерки за контрол на военни стоки.

1C012 Материали, както следва:

Техническа бележка:

Тези материали обикновено се използват за ядрени топлинни източници.

а.  Плутоний във всякаква форма със съдържание на плутониев изотоп плутоний-238 повече от 50 тегловни процента;

Бележка: 1C012.a. не контролира:

a.   Пратки със съдържание на плутония от 1 g или по-малко;

b.   Пратки от 3 „ефективни грама“ или по-малко, когато се съдържат в чувствителните елементи на инструменти.

b.  „Предварително отделен (изолиран)“ нептуний 237 във всякаква форма.

Бележка: 1C012.b. не контролира пратки със съдържание на нептуний 237 от 1 g или по-малко.

1C101 Материали и устройства, използвани за намаляване на видимостта, като радарна отразяваща повърхност, ултравиолетови/инфрачервени характерни особености и акустични характеристики, различни от описаните в 1С001, използваеми при ‘ракети’ и „ракетни“ подсистеми или безпилотните въздухоплавателни средства, посочени в 9А012 или 9A112.a.

Бележка 1: 1C101 включва:

a.   Структурни материали и покрития, специално проектирани за намалена радарна отразяваща способност;

b.   Покрития, включително бои, специално проектирани за намалена или специално зададена отразяваща или излъчвателна способност в микровълновата, инфрачервената или ултравиолетовата част на електромагнитния спектър.

Бележка 2: 1C101 не включва покрития, когато се използват специално за топлинно управление на спътници.

Техническа бележка:

В 1C101 ‘ракета’ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обсег на действие над 300 km.

1C102 Повторно наситени пиролизни въглерод-въглеродни материали, проектирани за космическите ракети носители, описани в 9A004, или ракетите сонди, описани в 9A104.

1C107 Графитни и керамични материали, различни от описаните в 1C007, както следва:

а.  Повторно кристализирани дребнозърнести графити в насипно състояние с плътност от 1,72 g/cm3 или по-голяма, измерено при 288 К (15ºС), с размер на частиците от 100 µm или по-малко, използваеми при „ракетни“ дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване, както следва:

1.  Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;

2.  Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или повече и дължина от 50 mm или повече; или

3.  Блокове с размери от 120 mm × 120 mm × 50 mm или повече;

N.B. Вж. също 0C004.

b.  Топлинно разложени или влакнести армирани (усилени) графити, които могат да се използват за ракетни дюзи и челните (носовите) части на летателните апарати за многократно използване при „ракети“, космически ракетиносители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

N.B. Вж. също 0C004.

c.  Керамични композитни материали (диелектрична константа по-малка от 6 при честоти от 100 MHz до 100 GHz), които се използват за обвивки за „ракети“, космически ракети носители, описани в 9A004, или ракети сонди, описани в 9A104;

1C107 продължение

d.  Машинно обработваема армирана (усилена) неизпечена силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части на „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104;

e.  Армирана (усилена) силициево-карбидна керамика, която се използва за челните (носовите) части, летателни апарати за многократно използване и носови части при „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, или ракети сонди, описани в 9А104;

f.  Машинно обработваеми керамични композитни материали, състоящи се от ‘ултра високотемпературна керамична (UHTC)’ матрица с точка на топене, равна на или по-висока от 3 000°C и усилени с влакна или нишки, използваеми за компоненти за ракети (например челни (носови) части, летателни апарати за многократно използване, челни ръбове, дефлектори, повърхности за контрол или вкладки в критичното сечение на соплото) в „ракети“, космически ракети носители, описани в 9А004, ракети сонди, описани в 9А104, или „ракети“.

Бележка: 1C107.f. не контролира ‘ултра високотемпературни керамични (UHTC)’ материали в некомпозитна форма.

Техническа бележка 1:

В 1C107.f. ‘ракета’ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

Техническа бележка 2:

‘Ултра високотемпературна керамика (UHTC)’ включва:

1.   Титанов диборид (TiB 2 );

2.   Циркониев диборид (ZrB 2 );

3.   Ниобиев диборид (NbB 2 );

4.   Хафниев диборид (HfB 2 );

5.   Танталов диборид (TaB 2 );

6.   Титанов карбид (TiC);

7.   Циркониев карбид (ZrC);

8.   Ниобиев карбид (NbC);

9.   Хафниев карбид (HfC);

10.   Танталов карбид (TaC).

1C111 Горива и съставни химикали за горива, различни от описаните в 1C011, както следва:

а.  Задвижващи вещества:

1.  Сферичен или сфероидален алуминиев прах, различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки, с размер на частиците по-малък от 200 μm, и алуминиево съдържание от 97 или повече тегловни процента, в случай че поне 10% от общото тегло се състои от частици, по-малки от 63 μm, съгласно стандарт ISO 2591-1:1988 или еквивалентни национални стандарти;

Техническа бележка:

Частица с размер от 63 μm (ISO R-565) съответства на 250 mesh (по Тайлър) и 230 mesh (стандарт на АДИМ/ASTM Е-11).

2.  Метали на прах, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, както следва:

а.  Метали на прах от цирконий, берилий или магнезий, или сплави от такива метали, ако най-малко 90% от общия обем или тегло на частиците са съставени от частици с размер под 60 μm (определен посредством измервателни техники като сито, лазерна дифракция или оптично сканиране), независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидални, люспести или смлени, съставени от 97 или повече тегловни процента от някой от изброените:

1.  Цирконий;

2.  Берилий; или

3.  Магнезий;

Техническа бележка:

Естественото съдържание на хафний в циркония (обикновено от 2 до 7%) се брои заедно с циркония.

1C111.a.2. продължение

b.  Метали на прах от бор или от сплави на бор, със съдържание на бор от 85 или повече тегловни процента, ако най-малко 90% от общия обем или тегло на частиците са съставени от частици с размер под 60 μm (определен посредством измервателни техники като сито, лазерна дифракция или оптично сканиране), независимо дали са сферични, атомизирани, сфероидални, люспести или смлени;

Бележка: 1C111a.2.a. и 1C111a.2.b. контролират прахообразни смеси с мултимодално разпределение на частиците (напр. смеси от зърна с различни размери) ако се контролират един или няколко режима.

3.  Вещества окислители, които се използват за ракетни двигатели с течно гориво, както следва:

а.  Диазотен триоксид (CAS 10544-73-7);

b.  Азотен диоксид (CAS 10102-44-0)/диазотен тетраоксид (CAS 10544-72-6);

c.  Диазотен пентоксид (CAS 10102-03-1);

d.  Смесени азотни оксиди (MON);

Техническа бележка:

Смесените азотни оксиди (MON) са разтвори на азотен оксид (NO) в диазотен тетроксид/азотен диоксид (N 2 O 4 /NO 2 ), които могат да бъдат използвани в ракетни системи. Съществуват разнообразни съставки, които могат да бъдат определени като MONi или MONij, където i и j са цели числа, представляващи процента на азотен оксид в сместа (напр. MON3 съдържа 3% азотен оксид, MON25—25 % азотен оксид. Горната граница е MON40, 40 тегловни процента.)

e.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА инхибирана червена димяща азотна киселина (IRFNA);

f.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1С238 ЗА съединения, съставени от флуор и един или повече други халогени, кислород или азот.

1C111.a. продължение

4.  Хидразинови производни, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

а.  Триметилхидразин (CAS 1741-01-1);

b.  Тетраметилхидразин (CAS 6415-12-9);

c.  N,N диалилхидразин (CAS 5164-11-4);

d.  Алилхидразин (CAS 7422-78-8);

e.  Етилен дихидразин (CAS 6068-98-0);

f.  Монометилхидразин динитрат;

g.  Несиметричен диметилхидразин нитрат;

h.  Хидразиниев азид (CAS 14546-44-2);

i.  1,1-Диметилхидразиниев азид (CAS 227955-52-4) / 1,2-Диметилхидразиниев азид (CAS 299177-50-7);

j.  Хидразиниев динитрат (CAS 13464-98-7);

k.  Диимидо оксалова киселина дихидразин (CAS 3457-37-2);

l.  2-хидроксиетилхидразин нитрат (HEHN);

m.  Вж. Мерки за контрол на военните стоки за хидразиниев перхлорат;

n.  Хидразиниев диперхлорат (CAS 13812-39-0);

о.  Метилхидразин нитрат (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.  1,1-Диетилхидразин нитрат (DEHN) / 1,2-Диетилхидразин нитрат (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q.  3,6-дихидразино тетразин нитрат (1,4-дихидразин нитрат) (DHTN);

1C111.a. продължение

5.  Материали с висока енергийна плътност, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, които могат да се използват при „ракети“ или безпилотни въздухоплавателни средства, описани в 9A012 или 9A112.a.;

а.  Смесено гориво, включващо твърди и течни горива, като борен разтвор, с базирана на масата енергийна плътност от 40 x 106 J/kg или повече;

b.  Други горива или добавки към горива с висока енергийна плътност (напр., кубан, йонни разтвори, JP-10), с базирана на обема енергийна плътност от 37,5 x 109 J/m3 или повече, измерена при 20°C и налягане от една атмосфера (101,325 kPa);

Бележка: 1C111.a.5.b. не контролира продуктите от изкопаеми горива и биогоривата, произведени от зеленчуци, включително горива за двигатели, сертифицирани за използване в гражданската авиация освен ако не са специално формулирани за ‘ракети’ или безпилотни летателни апарати, описани в 9A012 или 9A112.a.

Техническа бележка:

В 1C111.a.5. ‘ракета’ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обсег на действие над 300 km.

6.  Горива, заместители на хидразина, както следва:

а.  2-диметиламиноетилазид (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

1C111 продължение

b.  Полимерни вещества:

1.  Полибутадиен с крайна карбоксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна карбоксилна група) (CTPB);

2.  Полибутадиен с крайна хидроксилна група (в т.ч. полибутадиен с крайна хидроксилна група) (HTPB) (CAS 69102-90-5), различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки;

3.  Полибутадиен-акрилова киселина (PBAA);

4.  Полибутадиен-акрилова киселина-акрилонитрил (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5.  Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG);

Техническа бележка:

Политетрахидрофуран полиетилен гликол (TPEG) е блок кополимер на поли 1,4-бутандиол (CAS 110-63-4) и полиетилен гликол (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА полиглицидилнитрат (PGN или poly-GLYN) (CAS 27814-488).

c.  Други горивни добавки и вещества:

1.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА карборани, декарборани, пентаборани и техни производни;

2.  Триетиленгликол динитрат (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.  2-нитродифениламин (CAS 119-75-5);

4.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА триметилетан тринитрат (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.  Диетиленгликол динитрат (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.  Фероценови производни, както следва:

1C111.c.6. продължение

а.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА катоцен (CAS 37206-42-1);

b.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА етилфероцен (CAS 1273-89-8);

c.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА n-пропилфероцен (CAS 1273-92-3)/изопропилфероцен (CAS 12126-81-7);

d.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА n-бутилфероцен (CAS 31904-29-7);

e.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА пентилфероцен (CAS 1274-00-6);

f.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дициклопентилфероцен (CAS 125861-17-8);

g.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дициклохексилфероцен;

h.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА диетилфероцен (CAS 1273-97-8);

i.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дипропилфероцен;

j.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дибутилфероцен (CAS 1274-08-4);

k.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА дихексилфероцен (CAS 93894-59-8);

l.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА ацетилфероцен (CAS 1271-55-2) / 1,1′-диацетилфероцен (CAS 1273-94-5);

m.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА фероценкарбоксилна киселина (CAS 1271-42-7) / 1,1'-фероцендикарбоксилна киселина (CAS 1293-87-4);

n.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА бутацен (CAS 125856-62-4);

о.  Други фероценови производни, използвани за ракетно гориво, ограничаващи стандартното изгаряне, различни от посочените в Мерки за контрол на военни стоки;

Бележка: 1C111.c.6.o. не контролира фероценови производни, съдържащи ароматична функционална група с шест въглеродни атома, свързана с фероценовата молекула.

7.  4,5-диазидометил-2-метил-1,2,3-триазол (iso-DAMTR), различен от описания в Мерки за контрол на военни стоки.

d.  ‘Горива във вид на гел’, различни от описаните в Мерки за контрол на военни стоки, специално разработени за използване в ‘ракети’.

Технически бележки:

1.   В 1C111.d. ‘гориво във вид на гел’ е гориво или препарат окислител, в който се използва гелообразуващо вещество, като силикати, каолин (глина), въглерод или всякакво полимерно гелообразуващо вещество.

2.   В 1C111.d. ‘ракета’ означава завършени ракетни системи и системи за безпилотни въздухоплавателни средства с обсег на действие над 300 km.

Бележка: За горива и съставни химикали за горива, които не са описани в 1C111, виж Мерки за контрол на военни стоки.

1C116 Мартензитни (марейджингови) стомани, които могат да се използват при ‘ракети’ и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C216.

а.  С максимална якост на опън, измерена при 293 К (20°С), равна или по-голяма от:

1.  0,9 GPa в отгрято състояние на разтвора; или

2.  1,5 GPa във втвърдено състояние на утайката; и

b.  някоя от изброените по-долу форми:

1.  Листове, плочи или тръби с дебелина на стената или на листа, равна на или по-малка от 5,0 mm;

2.  Тръбни форми с дебелина на стената равна на или по-малка от 50 mm и вътрешен диаметър равен на или по-голям от 270 mm.

Техническа бележка 1 :

Мартензитните (марейджингови) стомани са желязна сплав:

1.   Обикновено характеризираща се с високо никелово съдържание, много ниско съдържание на въглерод и използване на химични заместители, за да се постигне увеличаване на твърдостта на сплавта при стареене; и

2.   Преминала през цикли на топлинна обработка с цел да се улесни процесът на мартензитно преобразуване (в отгрято състояние на разтвора), след което е била подложена на втвърдяване чрез утаяване (втвърдено състояние на утайката).

Техническа бележка 2:

В 1C116 ‘ракета’ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C117 Материали за изработването на компоненти за ‘ракети’, както следва:

а.  Волфрам и сплави под формата на частици при тегловно съдържание на волфрама от 97 или повече тегловни процента и размери на частицата от 50 x 10-6 m (50 µm) или по-малко;

b.  Молибден и молибденови сплави под формата на частици при съдържание на молибдена от 97 или повече тегловни процента и размери на частицата от 50 x 10-6 m (50 µm) или по-малко;

c.  Волфрамови материали в твърда форма, притежаващи всички от следните характеристики:

1.  Някои от изброените по-долу състави:

а.  волфрам и неговите сплави с 97 или повече тегловни процента волфрам;

b.  инфилтриран с мед волфрам с тегловно съдържание на волфрам равно или по високо от 80%; или

c.  Инфилтриран със сребро волфрам със съдържание на волфрам от 80 или повече тегловни процента; и

2.  При машинна обработка може да се получат следните продукти:

а.  Цилиндри с диаметър от 120 mm или повече и дължина от 50 mm или повече;

b.  Тръби с вътрешен диаметър от 65 mm или повече и дебелина на стената от 25 mm или повече и дължина от 50 mm или повече; или

c.  Блокове с размери от 120 × 120 × 50 mm или повече.

Техническа бележка:

В 1C117 ‘ракета’ означава завършени ракетни системи и безпилотни летателни апарати с обсег на действие над 300 km.

1C118 Стабилизирана с титан дуплексна неръждаема стомана (Ti-DSS (ДНС), притежаваща всички изброени по-долу характеристики:

а.  Притежаваща всички изброени по-долу характеристики:

1.  Съдържание на 17,0 – 23,0 тегловни процента хром и 4,5 – 7,0 тегловни процента никел;

2.  Със съдържание на титан, по-голямо от 0,10 тегловни процента; и

3.  Феритно-аустенитна микроструктура (също наричана и двуфазова микроструктура), от която поне 10 обемни процента (съгласно стандарт на ASTM Е-1181-87 или еквивалентни национални стандарти) са аустенит; и

b.  В която и да е от следните форми:

1.  Слитъци или блокове с размер от 100 mm или повече във всяка посока;

2.  Листове с ширина от 600 mm или повече и дебелина от 3 mm или по-малко; или

3.  Тръби с външен диаметър от 600 mm или повече и дебелина на стената от 3 mm или по-малко.

1C202 Сплави, различни от определените в 1C002.b.3. или.b.4., както следва:

а.  Алуминиеви сплави, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  ‘притежаващи’ максимална якост на опън от 460 MPa или повече при 293 К (20°С); и

2.  Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm.

b.  Титанови сплави, имащи и двете посочени характеристики:

1.  ‘притежаващи’ максимална якост на опън от 900 MPa или повече при 293 К (20°С); и

2.  Във форма на тръби или цилиндрични плътни форми (включително изковани), с външен диаметър от над 75 mm.

Техническа бележка:

Изразът сплави, ‘притежаващи’, включва сплави преди и след топлинна обработка.

1C210 ‘Влакнести или нишковидни материали’ или предварително импрегнирани материали, различни от тези, описани в 1C010.a., b. или e., както следва:

а.  Въглеродни или арамидни ‘влакнести или нишковидни материали’, притежаващи една от двете изброени по-долу характеристики:

1.  „Специфичен модул“ от 12,7 x 106 m или по-голям; или

2.  „Специфична якост на опън“ от 23,5 x 104 m или по-голяма;

Бележка: 1C210.a. не контролира арамидни 'влакнести или нишковидни материали', притежаващи 0,25 или повече тегловни процента модификатор на повърхностите на влакната на основа естер;

b.  Стъклени ‘влакнести или нишковидни материали’, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  „Специфичен модул“ от 3,18 x 106 m или по-голям; и

2.  „Специфична якост на опън“ от 7,62 x 104 m или по-голяма;

c.  Термоустойчиви импрегнирани със смола непрекъснати „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“ с ширина 15 mm или по-малко (предварително импрегнирани), изработени от въглеродни или стъклени ‘влакнести или нишковидни материали’, описани в 1C210.a. или b.

Техническа бележка:

Смолата образува матрицата на композитния материал.

Бележка: В 1C210 ‘влакнести или нишковидни материали’ се ограничава до непрекъснати „моновлакна“, „прежди“, „ровинги“, „въжета“ или „ленти“.

1C216 Мартензитна (марейджингова) стомана, различна от описаната в 1C116, ‘притежаваща’ максимална якост на опън от 1 950 MPa или повече при 293 К (20°С).

Бележка: 1C216 не контролира отливки, при които всички линейни измерения са 75 mm или по-малки.

Техническа бележка:

Фразата мартензитна стомана, ‘притежаваща’, включва мартензитна стомана преди и след топлинна обработка.

1C225 Бор, обогатен на изотоп бор-10 (10B) изотоп до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, както следва: елемент бор, съединения, смеси, съдържащи бор, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка: В 1C225 смесите, съдържащи бор, включват и материали, обогатени с бор.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на бор-10 е около 18,5 тегловни процента (20 атомни процента).

1C226 Волфрам, волфрамов карбид и сплави, съдържащи повече от 90 тегловни процента волфрам, различни от описаните в 1С117 и притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

а.  Във форми със симетрични цилиндрични кухини (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 100 mm и 300 mm; и

b.  Маса, по-голяма от 20 kg.

Бележка: 1C226 не контролира изделия, специално проектирани като тежести или колиматори с гама лъчи.

1C227 Калций, притежаващ и двете изброени по-долу характеристики:

а.  Съдържание на по-малко от 1 000 части на милион (ppm) в тегловно отношение на метални примеси, различни от магнезий; и

b.  Съдържание на бор, по-малко от 10 части на милион (ppm) в тегловно отношение.

1C228 Магнезий, притежаващ и двете изброени по-долу характеристики:

а.  Съдържание на по-малко от 200 части на милион (ppm) в тегловно отношение на метални примеси, различни от калций; и

b.  Съдържание на бор, по-малко от 10 части на милион (ppm) в тегловно отношение.

1C229 Бисмут, притежаващ и двете изброени по-долу характеристики:

а.  Чистота от 99,99 тегловни процента или по-висока; и

b.  Съдържание на сребро, по-малко от 10 части на милион (ppm) в тегловно отношение.

1C230 Берилий във вид на метал, сплави, съдържащи повече от 50 тегловни процента берилий, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от което и да е от споменатите по-горе, различни от посочените в Мерките за контрол на военни стоки.

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

Бележка: 1C230 не контролира следните:

a.   Метални прозорци за рентгенови машини или пробивни устройства за сондажни отвори/дупки;

b.   Оксидни форми в завършен или полуготов вид, специално проектирани за електронни съставни части или като подложки за електронни вериги;

c.   Берил (силикат на берилий и алуминий) във вид на изумруди или аквамарини.

1C231 Хафний във вид на метал, сплави, съдържащи над 60 тегловни процента хафний, хафниеви съединения, съдържащи над 60 тегловни процента хафний, изделия от тях, отпадъци или скрап от което и да е от изброените по-горе.

1C232 Хелий-3 (3He), смеси, съдържащи хелий-3 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка: 1C232 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1 g от хелий-3.

1C233 Литий, обогатен на литий-6 (6Li) изотоп до по-голямо от естественото му изотопно разпространение, и продукти или устройства, съдържащи обогатен литий, както следва: елементарен литий, сплави, съединения, смеси, съдържащи литий, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе.

Бележка: 1С233 не контролира термолуминесцентните дозиметри.

Техническа бележка:

Естественото разпространение на литий-6 е около 6,5 тегловни процента (7,5 атомни процента).

1C234 Цирконий със съдържание на хафний по-малко от 1 част хафний на 500 части цирконий в тегловно отношение, както следва: метал, сплави, съдържащи повече от 50 тегловни процента цирконий, съединения, изделия от него, отпадъци или скрап от някое от изброените по-горе, различни от описаните в 0A001.f.

Бележка: 1C234 не контролира цирконий във формата на фолио с дебелина от 0,10 mm или по-малко.

1C235 Тритий, тритиеви съединения, смеси, съдържащи тритий, в които съотношението на тритиевите към водородните атоми надхвърля 1 на 1 000 и продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка: 1C235 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 1,48 × 10 3 GBq (40 Ci) тритий.

1C236 ‘Радиоизотопи’, подходящи за създаване на източници на неутрони въз основа на алфа-n реакция, с изключение на описаните в 0C001 и 1C012.a., в следните форми:

а.  Елементарни;

b.  Съединения с обща активност от 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

c.  Смеси с обща активност от 37 GBq/kg (1 Ci/kg) или по-голяма;

d.  Продукти или устройства, съдържащи някое от изброените по-горе.

Бележка: 1C236 не контролира продукти или устройства, съдържащи по-малко от 3,7 GBq (100 миликюри) алфа-активност.

Техническа бележка:

В 1C236 ‘радиоизотопи’ се отнася за което и да е от следните:

—   Актиний-225 ( 225 Ac)

—   Актиний-227 ( 227 Ac)

—   Калифорний-253 ( 253 Cf)

—   Кюрий-240 ( 240 Cm)

—   Кюрий-241 ( 241 Cm)

—   Кюрий-242 ( 242 Cm)

1C236 Техническа бележка продължение

Кюрий-243 ( 243 Cm)

Кюрий-244 ( 244 Cm)

Айнщайний-253 ( 253 Es)

Айнщайний-254 ( 254 Es)

Гадолиний-148 ( 148 Gd)

Плутоний-236 ( 236 Pu)

Плутоний-238 ( 238 Pu)

Полоний-208 ( 208 Po)

Полоний-209 ( 209 Po)

Полоний-210 ( 210 Po)

Радий-223 ( 223 Ra)

Торий-227 ( 227 Th)

Торий-228 ( 228 Th)

Уран-230 ( 230 U)

Уран-232 ( 232 U)

1C237 Радий-226 (226Ra), сплави на радий-226, съединения на радий-226, смеси, съдържащи радий-226, изделия от тях и продукти или устройства, съдържащи което и да е от изброените по-горе.

Бележка: 1C237 не контролира следните:

a.   Изделия за медицинско приложение;

b.   Продукт или устройство, съдържащо по-малко от 0,37 GBq (10 миликюри) радий-226.

1C238 Хлорен трифлуорид (ClF3).

1C239 Бризантни взривни вещества, различни от описаните в Мерките за контрол на военните стоки или вещества или смеси, съдържащи такива, повече от 2 тегловни процента, с кристална плътност по-голяма от 1,8 g/cm3 и скорост на детонация над 8 000 m/s.

1C240 Никел на прах и никел във вид на порест метал, различен от описания в 0C005, както следва:

а.  Никел на прах, притежаващ и двете посочени характеристики:

1.  Съдържание на чист никел от 99,0 или повече тегловни процента; и

2.  Среден размер на частицата, по-малък от 10 μm, измерено по стандарт В330 на Американското дружество за изпитване и материали (ASTM/АДИМ);

b.  Никел във вид на порест метал, произведен от материалите, описани в 1C240.a.

Бележка: 1C240 не контролира следните:

a.   Никел във вид на влакнест прах;

b.   Отделни листове порест никел, с площ от 1 000 cm 2 на лист или по-малка.

Техническа бележка:

1C240.b. се отнася до порест метал, получен чрез уплътняване и спичане на материалите от 1C240.a., за получаване на метален материал с фини пори, които са взаимосвързани в цялата конструкция.

1C241 Рений и сплави, съдържащи 90 или повече тегловни процента рений; и сплави от рений и волфрам, съдържащи 90 или повече тегловни процента рений и волфрам в каквото и да е съотношение, различни от описаните в 1C226, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

а.  Във форми със симетрични цилиндрични кухини (включително сегменти на цилиндри) с вътрешен диаметър между 100 mm и 300 mm; и

b.  Маса, по-голяма от 20 kg.

1C350 Химикали, които могат да се използват като прекурсори за токсични химически вещества, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ И 1C450.

1.  Тиодигликол (CAS 111-48-8);

2.  Фосфорен оксихлорид (CAS 10025-87-3);

3.  Диметил метилфосфонат (CAS 756-79-6);

4.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за метил фосфонил дифлуорид (CAS 676-99-3);

5.  Метил фосфонил дихлорид (CAS 676-97-1);

6.  Диметил фосфит (DMP) (CAS 868-85-9);

7.  Фосфорен трихлорид (CAS 7719-12-2);

8.  Триметил фосфит (TMP) (CAS 121-45-9);

9.  Тионил хлорид (CAS 7719-09-7);

10.  3-хидрокси-1-метилпиперидин (CAS 3554-74-3);

11.  N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид (CAS 96-79-7);

12.  N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (CAS 5842-07-9);

13.  3-хинуклидинол (CAS 1619-34-7);

14.  Калиев флуорид (CAS 7789-23-3);

15.  2-хлороетанол (CAS 107-07-3);

16.  Диметиламин (CAS 124-40-3);

17.  Диетил етилфосфонат (CAS 78-38-6);

18.  Диетил-N,N-диметиламидофосфат (CAS 2404-03-7);

19.  Диетил фосфит (DMP) (CAS 762-04-9);

20.  Диметиламин хидрохлорид (CAS 506-59-2);

21.  Етил фосфинил дихлорид (CAS 1498-40-4);

22.  Етил фосфонил дихлорид (CAS 1066-50-8);

23.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за етил фосфонил дифлуорид (CAS 753-98-0);

24.  Флуороводород (CAS 7664-39-3);

25.  Метил бензилат (CAS 76-89-1);

1C350 продължение

26.  Метил фосфинил дихлорид (CAS 676-83-5);

27.  N,N-диизопропил-(бета)-амино етанол (CAS 96-80-0);

28.  Пинаколинов алкохол (CAS 464-07-3);

29.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ за O-етил-O-2-диизопропиламиноетил метилфосфонит (QL) (CAS 57856-11-8);

30.  Триетил фосфит (CAS 122-52-1);

31.  Арсенов трихлорид (CAS 7784-34-1);

32.  Бензилова киселина (CAS 76-93-7);

33.  Диетил метилфосфонит (CAS 15715-41-0);

34.  Диметил етилфосфонат (CAS 6163-75-3);

35.  Етил фосфинил дифлуорид (CAS 430-78-4);

36.  Метил фосфинил дифлуорид (CAS 753-59-3);

37.  3-хинуклидон (CAS 3731-38-2);

38.  Фосфорен пентахлорид (CAS 10026-13-8);

39.  Пинаколон (CAS 75-97-8);

40.  Калиев цианид (CAS 151-50-8);

41.  Калиев бифлуорид (CAS 7789-29-9);

42.  Амониев хидроген флуорид или амониев бифлуорид (CAS 1341-49-7);

43.  Натриев флуорид (CAS 7681-49-4);

44.  Натриев бифлуорид (CAS 1333-83-1);

45.  Натриев цианид (CAS 143-33-9);

46.  Триетаноламин (CAS 102-71-6);

47.  Фосфорен пентасулфид (CAS 1314-80-3);

48.  Ди-изопропиламин (CAS 108-18-9);

49.  Диетиламиноетанол (CAS 100-37-8);

1C350 продължение

50.  Натриев сулфид (CAS 1313-82-2);

51.  Серен монохлорид (CAS 10025-67-9);

52.  Серен дихлорид (CAS 10545-99-0);

53.  Триетаноламин хидрохлорид (CAS 637-39-8);

54.  N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид (CAS 4261-68-1);

55.  Метилфосфорна киселина (CAS 993-13-5);

56.  Диетил метилфосфонат (CAS 683-08-9);

57.  N,N-диметиламинофосфорил дихлорид (CAS 677-43-0);

58.  Триизопропил фосфит (CAS 116-17-6);

59.  Етилдиетаноламин (CAS 139-87-7);

60.  O,O-диетил фосфоротиоат (CAS 2465-65-8);

61.  O,O-диетил фосфородитиоат (CAS 298-06-6);

62.  Натриев хексафлуоросиликат (CAS 16893-85-9);

63.  Метилфосфонотиоик дихлорид (CAS 676-98-2);

64.  Диметиламин (CAS 109-89-7);

65.  N,N-диизопропиламиноетанетиол хидрохлорид (CAS 41480-75-5);

66.  Метилов дихлорофосфат (CAS 677-24-7);

67.  Етилов дихлорофосфат (CAS 1498-51-7);

68.  Метилов дифлуорофосфат (CAS 22382-13-4);

69.  Етилов дифлуорофосфат (CAS 460-52-6);

70.  Диетилов хлорофосфит (CAS 589-57-1);

71.  Метилов флуорохлорофосфат (CAS 754-01-8);

72.  Етилов флуорохлорофосфат (CAS 762-77-6);

73.  N,N-Диметилформамидин (CAS 44205-42-7);

74.  N,N-Диетилформамидин (CAS 90324-67-7);

75.  N,N-Дипропилформамидин (CAS 48044-20-8);

76.  N,N-Диизопропилформамидин (CAS 857522-08-8);

77.  N,N-Диметилацетамидин (CAS 2909-14-0);

78.  N,N-Диетилацетамидин (CAS 14277-06-6);

79.  N,N-Дипропилацетамидин (CAS 1339586-99-0);

80.  N,N-Диметилпропанамидин (CAS 56776-14-8);

81.  N,N-Диетилпропанамидин (CAS 84764-73-8);

82.  N,N-Дипропилпропанамидин (CAS 1341496-89-6);

83.  N,N-Диметилбутанамидин (CAS 1340437-35-5);

84.  N,N-Диетилбутанамидин (CAS 53510-30-8);

85.  N,N-Дипропилбутанамиди (CAS 1342422-35-8);

86.  N,N-Диизопропилбутанамидин (CAS 1315467-17-4);

87.  N,N-Диметилизобутанамидин (CAS 321881-25-8);

88.  N,N-Диетилизобутанамидин (CAS 1342789-47-2);

89.  N,N-Дипропилизобутанамидин (CAS 1342700-45-1);

1C350 продължение

Бележка 1: При износ за „Държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, 63. и .65, в които нито един от изброените химикали не е повече от 10 тегловни процента от сместа.

Бележка 2: При износ за „Държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“, 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, 63. и .65, в които нито един от изброените химикали не е повече от 30 тегловни процента от сместа.

Бележка 3: 1C350 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70, .71, .72, .73, .74, .75, .76, .77, .78, .79, .80, .81, .82, .83, .84, .85, .86, .87, .88 и 89, в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 тегловни процента от сместа.

Бележка 4: 1C350 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1C351 Човешки и животински патогени и „токсини“, както следва:

а.  Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Вируси на африканска чума по конете;

2.  Вирус на африканска чума по свинете;

3.  Андски вирус;

4.  Вируси на птичия грип, които са:

а.  Неохарактеризирани; или

b.  Определени в Приложение І, част 2 към Директива 2005/94/ЕО (ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16) като имащи висока патогенност, както следва:

1.  Вируси тип А с IVPI (интравенозен индекс на патогенност) в пилета на 6-седмична възраст по-голям от 1,2; или

2.  Вируси тип А от субтип H5 или H7 с честоти на генома, систематизирани за многочислени аминокиселини при мястото на деление на хемоглутининовата молекула, подобни на тези, наблюдавани при другите НРАI вируси, индикиращи, че хемоглутининовата молекула може да бъде разцепена от протеазата, съдържаща се в клетките на гостоприемника;

5.  Вирус на болестта син език;

6.  Вирус Чапаре (Chapare);

7.  Вирус Чикунгуня (Chikungunya);

8.  Вирус Чокло (Choclo);

9.  Вирус на кримско-конгоанската хеморагична треска;

10.  Не се използва;

11.  Вирус Добрава—Белград;

12.  Вирус на източния конски енцефалит;

13.  Вирус Ебола: всички членове на рода Ебола;

14.  Вирус на болестта шап;

15.  Вирус на шарката по козите;

16.  Вирус Гуанарито (Guanarito);

17.  Вирус Хантаан (Hantaan);

18.  Вирус Хендра (Equine morbillivirus);

19.  Suid херпес вирус 1 (лъжлив бяс; вирус на болестта на Ауески);

1C351.a. продължение

20.  Вирус на класическата чума по свинете (вирус на холерата по свинете);

21.  Вирус на японския енцефалит;

22.  Вирус Джунин (Junin);

23.  Вирус на болестта Kyasanur Forest;

24.  Вирус Laguna Negra;

25.  Вирус Lassa;

26.  Вирус Louping ill;

27.  Вирус Луйо (Lujo);

28.  Вирус на заразния нодуларен дерматит;

29.  Вирус на лимфоцитния хориоменингит;

30.  Вирус Мачупо (Machupo);

31.  Марбургски вирус: всички членове на рода на марбургския вирус;

32.  Вирус на маймунската шарка;

33.  Енцефалитен вирус Murray Valley;

34.  Вирус на нюкасълската болест;

35.  Вирус Nipah;

36.  Вирус на омската хеморагична треска;

37.  Вирус Oropouche;

38.  Вирус на болестта чума по дребните преживни животни (Peste-des-petits-ruminants);

39.  Вирус на везикулозната болест по свинете;

40.  Вирус Powassan;

41.  Вирус на бяс и всички останали членове на рода Lyssavirus;

42.  Вирус на треската от долината Рифт;

43.  Вируси на чумата по рогатия добитък;

44.  Вирус Rocio;

45.  Вирус Sabia;

46.  Вирус Seoul;

47.  Вирус на шарката по овцете;

48.  Вирус Sin Nombre;

49.  Енцефалитен вирус St Louis;

50.  Вирус на ентеровирусен енцефаломиелит по свинете;

1C351.a. продължение

51.  Вирус на кърлежовия енцефалит (далекоизточен подвид);

52.  Вирус на вариолата;

53.  Вирус на венецуелския конски енцефалит;

54.  Вирус на везикулозния стоматит;

55.  Вирус на западния конски енцефалит;

56.  Вирус на жълтата треска;

57.  Коронавирус, свързан с тежкия остър респираторен синдром (свързан с ТОРС коронавирус);

58.  Възстановен вирус на инфлуенцата от 1918 г.;

59.  Коронавирус на близкоизточния респираторен синдром (свързан с MERS коронавирус);

b.  Не се използва;

c.  Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Bacillus anthracis;

2.  Brucella abortus;

3.  Brucella melitensis;

4.  Brucella suis;

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (известен в миналото като Clostridium botulinum Type G), произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;

9.  Clostridium baratii, произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;

10.  Clostridium botulinum;

11.  Clostridium butyricum, произвеждащи ботулинов невротоксин щамове;

12.  Типове, произвеждащи епсилон токсин на Clostridium perfringens;

13.  Coxiella burnetti;

14.  Francisella tularensis;

15.  Mycoplasma capricolum подвид capripneumoniae (щам F38);

16.  Mycoplasma mycoides подвид mycoides SC (малка колония);

17.  Rickettsia prowazekii;

18.  Salmonella enterica подвид enterica серотип Typhi (Salmonella typhi);

19.  Escherichia coli, произвеждаща токсин Шига (STEC) от серогрупи O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, и други произвеждащи токсин Шига серогрупи;

Бележка :

Escherichia coli, произвеждаща токсин Шига (STEC), включва наред с други ентерохеморагичната E. coli (EHEC), E. coli, произвеждаща веротоксин (VTEC) или E.coli, произвеждаща вероцитотоксин (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae;

21.  Vibrio cholerae;

22.  Yersinia pestis;

1C351 продължение

d.  „Токсини“ и „субединици на токсините“, както следва:

1.  Ботулинови токсини;

2.  Clostridium perfringens алфа, бета 1, бета 2, епсилон и йота токсини;

3.  Конотоксини;

4.  Рицин;

5.  Сакситоксин;

6.  Шига токсин (шигоподобни токсини, веротоксини и вероцитотоксини)

7.  Ентеротоксини на Staphylococcus aureus, токсин алфа-хемолизин и токсин, причиняващ синдрома на токсичния шок (в миналото известен като стафилококов ентеротоксин F);

8.  Тетродотоксин;

9.  Не се използва;

10.  Микроцистини (циангинозини);

11.  Афлатоксини;

12.  Абрин;

13.  Холерен токсин;

14.  Диацетоксисцирпенол;

15.  T-2 токсин;

16.  HT-2 токсин;

17.  Модексин;

18.  Волкенсин;

19.  Вискумин (Viscum Album лектин 1);

Бележка: 1C351.d. не контролира ботулиновите токсини или конотоксини във форма на продукт, който отговаря на всички изброени по-долу критерии:

1.   Явяват се фармацевтични препарати, предвидени за прилагане при хора при лечение на клинични състояния;

2.   Опаковани са предварително за разпространение като медицински препарати;

3.   Разрешени са от държавен орган за пускане в продажба като медицински препарати.

1C351 продължение

e.  Гъбички, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Бележка: 1C351 не контролира „ваксини“ или „имунотоксини“.

1C353 ‘Генетични елементи’ и ‘генетично модифицирани организми’, както следва:

а.  Всеки ‘генетично модифициран организъм’, който съдържа или всеки ‘генетичен елемент’, който кодира което и да е от следните:

1.  Ген или гени, специфични за който и да е от вирусите, описани в 1C351.a. или 1C354.a.;

2.  Ген или гени, специфични за която и да е бактерия, описана в 1C351.c. или 1C354.b., или за гъба, описана в 1C351.e. или 1C354.c., за която се отнася което и да е от следните:

а.  Сама по себе си или чрез своите транскрибирани или транслирани продукти значителна опасност за здравето на хората, животните или растенията; или

b.  Може да ‘предизвика или засилва патогенност’; или

3.  Които и да е „токсини“, описани в 1C351.d., или техни „субединици на тохини“;

b.  Не се използва.

1C353 продължение

Технически бележки:

1.   ‘Генетично модифицираните организми’ включват организми, при които последователностите от нуклеинови киселини са били създадени или променени чрез нарочна молеклулярна манипулация.

2.   ‘Генетичните елементи’ включват, inter alia, хромозоми, геноми, плазмиди, транспосони, вектори и инактивирани организми, съдържащи възстановими фрагменти нуклеинова киселина, независимо дали са генетично модифицирани или не, или изцяло или частично химически синтезирани. За целите на контрола на генетичните елементи нуклеиновите киселини от инактивиран организъм, вирус или образец се считат за възстановими, ако инактивирането и обработката на материала имат за цел или за тях е известно, че улесняват изолирането, пречистването, мултиплицирането, откриването или идентифицирането на нуклеинови киселини.

3.   ‘Предизвиква или засилва патогенност’ се определя като ситуация, при която въвеждането или интегрирането на последователност(и) нуклеинова киселина има вероятност да позволи на организма реципиент или да увеличи способността му да бъде използван нарочно за причиняване на заболяване или смърт. Това може да включва изменения, inter alia, на: вирулентността, трансмисивността, стабилността, пътя на заразяване, кръга на гостоприемниците, възпроизводимостта, способността за избягване или потискане на имунната реакция на гостоприемника, устойчивостта на медицински мерки за противодействие или откриваемостта.

Бележка 1: 1C353 не контролира последователности от нуклиенови киселини на Escherichia coli, произвеждаща токсин Шига, от серогрупи O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 и от други произвеждащи токсин Шига серогрупи, с изключение на генетичните елементи, кодиращи токсина Шига или неговите субединици.

Бележка 2: 1C353 не контролира „ваксини“.

1C354 Растителни патогени, както следва:

а.  Вируси, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като преднамерено посят или заразен с такива култури материал (включително жива материя), както следва:

1.  Андийски латентен вирус по картофите (латентен андийски тимовирус по картофите);

2.  Вироид на вретеновидността при картофените клубени;

b.  Бактерии, независимо дали естествени, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.  Xanthomonas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum или Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, раса 3, биовар 2;

c.  Гъбички, независимо дали са природни, с повишена вирулентност или модифицирани, както във формата на „изолирани живи култури“, така и като материал (включително жив материал), който е бил преднамерено посят или заразен с такива култури, както следва:

1.  Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei);

4.  Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum);

6.  Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae);

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium Еndobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450 Токсични химически вещества и токсични химически прекурсори, както следва, и „химически смеси“, съдържащи един или повече от тях:

N.B. ВЖ. СЪЩО 1C350, 1C351.d. И МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ.

а.  Токсични химически вещества, както следва:

1.  Амитон: O,O-диетил S-[2-(диетиламино)етил] фосфортиолат (CAS 78-53-5) и съответните му алкилирани или протонирани соли;

2.  ПФИБ: 1,1,3,3,3-пентафлуоро-2-(трифлуорометил)-1-пропен (CAS 382-21-8);

3.  ВЖ. МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ ЗА BZ: 3-хинуклидинил бензилат (CAS 6581-06-2);

4.  Фосген: Карбонил дихлорид (CAS 75-44-5);

5.  Хлорциан (CAS 506-77-4);

6.  Циановодород (CAS 74-90-8);

7.  Хлорпикрин: Трихлоронитрометан (CAS 76-06-2);

Бележка 1: При износ за „държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 1 тегловен процент от сместа.

Бележка 2: При износ за „държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.a.1. и .a.2., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 тегловни процента от сместа.

Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.а.4, .a.5, .a.6 и .a.7., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 тегловни процента от сместа.

Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1C450 продължение

b.  Токсични химически прекурсори, както следва:

1.  Химикали, с изключение на описаните в Мерки за контрол на военни стоки или в 1C350, съдържащи фосфорен атом, към който са свързани една метилова, етилова или пропилова (нормална или изо) група, но не и други въглеродни атоми;

Бележка: 1C450.b.1. не контролира Фонофос: O-етил S-фенил етилфосфонотиолтионат(CAS 944-22-9);

2.  N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] амидодихалогенфосфати, с изключение на N,N-диметиламинофосфорил дихлорид;

N.B. Вж. 1C350.57. за N,N-диметиламинофосфорил дихлорид.

3.  Диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)]-амидофосфати, с изключение на диетил-N,N-диметиламидофосфат, който е описан в 1C350;

4.  N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетил-2-хлориди и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид или N,N-диизопропил-(бета)-аминоетил хлорид хидрохлорид, които са описани в 1C350;

5.  N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-оли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетанол (CAS 96-80-0) и N,N-диетиламиноетанол (CAS 100-37-8), които са описани в 1C350;

Бележка: 1C450.b.5. не контролира следните:

a.   N,N-диметиламиноетанол (CAS 108-01-0) и съответните му протонирани соли;

b.   Протонирани соли на N,N-диметиламиноетанол (CAS 100-37-8);

1C450.b. продължение

6.  N,N-диалкил [метил, етил или пропил (нормални или изо)] аминоетан-2-тиоли и съответните им протонирани соли, с изключение на N,N-диизопропил-(бета)-аминоетан тиол (CAS 5842-07-9) и N,N-Диизопропиламиноетанетиол хидрохлорид (CAS 41480-75-5), които са описани в 1C350;

7.  Вж. 1C350 за етилдиетаноламин (CAS 139-87-7);

8.  Метилдиетаноламин (CAS 105-59-9).

Бележка 1: За износ в „държави, които не са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. и.b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 10 тегловни процента от сместа.

Бележка 2: За износ в „държави, които са страни по Конвенцията за забрана на химическите оръжия“ 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.1.,.b.2.,.b.3.,.b.4.,.b.5. и.b.6., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 тегловни процента от сместа.

Бележка 3: 1C450 не контролира „химическите смеси“, съдържащи един или повече химикали, отбелязани в 1C450.b.8., в които нито един индивидуално определен химикал не е повече от 30 тегловни процента от сместа.

Бележка 4: 1C450 не контролира продукти, определени като потребителски стоки, опаковани за търговия на дребно, за лична употреба, или опаковани за индивидуална употреба.

1D Софтуер

1D001 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано от 1B001 до 1B003.

1D002 „Софтуер“ за „разработване“ на ламинати или „композитни материали“ върху органични, метални или въглеродни „матрици“.

1D003 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран да позволи на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d.

1D101 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за експлоатация или поддръжка на стоките, описани в 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 или 1B119.

1D103 „Софтуер“, специално проектиран за анализ на средства за намаляване на видимостта като радарна отразяваща способност, ултравиолетови/инфрачервени излъчвания и акустични сигнали.

1D201 „Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на стоките, описани в 1B201.

1E Технологии

1E001 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на оборудване или материали, описани в 1A002 до 1A005, 1A006.b., 1A007, 1B или 1C.

1E002 Други „технологии“, както следва:

а.  „Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на полибензотиазоли или полибензоксазоли;

b.  „Технологии“ за „разработване“ и „производство“ на флуороеластомерни съединения, съдържащи поне един винилетерен мономер;

c.  „Технологии“ за проектиране или „производство“ на следните керамични прахове или не-„композитни“ керамични материали:

1.  Керамични прахове, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.  Който и да е от следните състави:

1.  Прости или сложни циркониеви оксиди и сложни силициеви или алуминиеви оксиди;

2.  Прости борни нитриди (кубични кристални форми);

3.  Прости или сложни силициеви или борни карбиди; или

4.  Прости или сложни силициеви нитриди;

b.  Което и да е от следните от следните общи количества метални примеси (с изключение на целенасочените добавки):

1.  По-малко от 1 000 милионни части за прости оксиди или карбиди; или

2.  По-малко от 5 000 милионни части за сложни съединения или прости нитриди; и

1E002.c.1. продължение

c.  Представляват което и да е от следните:

1.  Цирконий (CAS 1314-23-4) със среден размер на частиците равен на или по-малък от 1 μm и не повече от 10 % от частиците са по-големи от 5 μm; или

2.  Други керамични прахове със среден размер на частицата, равен на или по-малък от 5 μm и не повече от 10% от частиците с размер по-голям от 10 μm;

2.  Не-„композитни“ керамични материали, съставени от материалите, посочени в 1E002.c.1.;

Бележка: 1E002.c.2. не контролира „технологии“ за абразиви.

d.  Не се използва;

e.  „Технологии“ за монтаж, поддръжка или ремонт на материалите, описани в 1C001;

f.  „Технологии“ за ремонт на „композитни“ конструкции, ламинати или материали, описани в 1A002 или 1C007.c.;

Бележка: 1E002.f. не контролира „технологии“ за ремонт на конструкции за „граждански летателни апарати“, използващи въглеродни „влакнести или нишковидни материали“ и епоксидни смоли, описани в наръчниците на производителите на „летателни апарати“.

1E002 продължение

g.  „Библиотеки“, специално проектирани или модифицирани да позволят на оборудването да изпълнява функциите си, определени в 1A004.c. или 1А004.d.

1E101 „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, посочени в 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, от 1B115 до 1B119, 1C001, 1C101, 1C107, от 1C111 до 1C118, 1D101 или 1D103.

1E102 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, описани в 1D001, 1D101 или 1D103.

1E103 „Технологии“ за регулиране на температурата, налягането или атмосферите в автоклави или хидроклави, когато се използват за „производство“ на „композитни материали“ или частично преработени „композитни материали“.

1E104 „Технологии“ за „производството“ на пиролизни материали, формовани в калъп, дорник или друг субстрат от прекурсорни газове, които се разлагат в температурния диапазон от 1 573°К (1 300 °С) до 3 173 К (2 900 °С) при налягания от 130 Pa до 20 kРа.

Бележка: 1E104 включва „технологии“ за определяне на състава на прекурсорните газове, дебитите им и схемите и параметрите за контрол на процесите.

1E201 „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „използване“ на изделията, посочени в 1A002, 1A007, 1A202, 1A225 до 1A227, 1B201, 1B225 до 1B234, 1C002.b.3. или.b.4., 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225 до 1C241 или 1D201.

1E202 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ или „производство“ на стоките, описани в 1A007, 1A202 или от 1A225 до 1A227.

1E203 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на „софтуер“, посочени в 1D201.

ЧАСТ ІV – Категория 2

КАТЕГОРИЯ 2 — ОБРАБОТКА НА МАТЕРИАЛИ

2A Системи, оборудване и компоненти

N.B. За безшумни ролкови лагери вж. Мерки за контрол на военни стоки.

2A001 Антифрикционни (търкалящи) лагери, лагерни системи и компоненти за тях, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2A101.

а.  Сачмени лагери и неразглобяеми търкалящи лагери с всички допуски, посочени от производителя в съответствие с ISO 492, клас на допуск 4 или 2 (или национален еквивалент), или по-добри, при които и двата ‘пръстена’ и ‘търкалящите елементи’, са изработени от монел или от берилий;

Бележка: 2A001.a. не контролира конусовидните ролкови лагери.

Технически бележки:

1.   ‘Пръстен’ – пръстеновидната част на радиален търкалящ лагер, включваща един или повече канали (ISO 5593:1997).

2.   ‘Търкалящ елемент’ – сачма или ролка, която се търкаля между канали (ISO 5593:1997).

b.  Не се използва;

c.  Активни магнитни лагерни системи, използващи някое от посочените, и специално проектирани компоненти за тях:

1.  Материали с магнитна индукция от 2,0 Т или по-голяма и граница на провлачване над 414 MPa;

2.  Всички електромагнитни триизмерни конструкции с хомеополярно високочестотно намагнитване за задвижващи механизми; или

3.  Високо температурни (450 К (177°C) и повече) позиционни датчици (сензори).

2A101 Радиални сачмени лагери, различни от описаните в 2A001, с всички допуски, посочени в съответствие с ISO 492, клас на допуск 2 (или ANSI/ABMA Std 20, клас на допуск ABEC-9 или други национални еквиваленти) или по-добри, и притежаващи всички посочени по-долу характеристики:

а.  Вътрешен диаметър на пръстена между 12 и 50 mm;

b.  Външен диаметър на пръстена между 25 и 100 mm; и

c.  Широчина между 10 и 20 mm.

2A225 Тигли, изработени от материали, устойчиви на течни актинидни метали, както следва:

а.  Тигли, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  Вместимост между 150 cm3 и 8 000 cm3; и

2.  Изработени от или покрити с някой от изброените материали или комбинация от изброените материали с общо количество на примесите 2 или по-малко тегловни процента:

а.  Калциев флуорид (CaF2);

b.  Калциев цирконат (метацирконат) (CaZrO3);

c.  Цериев сулфид (Ce2S3);

d.  Ербиев оксид (Er2O3);

e.  Хафниев оксид (HfO2);

f.  Магнезиев оксид (MgO);

g.  Нитридна ниобиево-титанова-волфрамова сплав (около 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h.  Итриев оксид (итрий) (Y2O3); или

i.  Циркониев оксид (цирконий) (ZrO2);;

b.  Тигли, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  Вместимост между 50 cm3 и 2 000 cm3; и

2.  Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 99,9 тегловни процента;

c.  Тигли, имащи всички посочени по-долу характеристики:

1.  Вместимост между 50 cm3 и 2 000 cm3;

2.  Изработени от или покрити с тантал, с чистота от 98 тегловни процента; и

3.  Покрити с танталов карбид, нитрид, борид или каквато и да е комбинация от тях.

2A226 Клапани, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

а.  ‘Номинален размер’ от 5 mm или по-голям;

b.  Снабдени със силфонно уплътнение; и

c.  Изцяло изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, никел или никелова сплав, съдържаща повече от 60% никел в тегловно отношение.

Техническа бележка:

При клапани с различни диаметри при входа и изхода, 'номиналният размер' от 2A226 се отнася за най-малкия диаметър.

2B Оборудване за изпитване, контрол и производство

Технически бележки:

1.   Вторичните паралелни оси за контурна обработка (напр. w-ос при машини за хоризонтално пробиване или вторична въртяща ос, централната линия на която е паралелна на първичната въртяща ос) не се включват в общия брой оси за контурна обработка. Въртящите оси не трябва да завъртат повече от 360 o . Въртящата ос може да бъде задвижвана от линейно устройство (напр. винт или предаване със зъбни рейка и колело).

2.   За целите на 2B броят на осите, които могат да се координират едновременно за „контурно управление“ представлява броят на осите, които действат на релативното движение между всяка работеща част и инструмент, режеща глава, или колело, което реже, или отнема материал от обработвания детайл. Това не включва допълнителни оси, по които или около които се извършва друго релативно движение в машината, като:

а)   Облицовъчни системи за колелата в металорежещи машини;

б)   Паралелни въртящи се оси, конструирани за сглобяване на отделни обработвани детайли;

в)   Колинейни въртящи се оси, конструирани за манипулиране на същия детайл, като го държи в свредел от различни краища.

3.   Номенклатурата на осите трябва да бъде в съответствие с международен стандарт ISO 841:2001 — Системи за промишлена автоматизация и интеграция. Цифрово управление на машините — Координатна система и номенклатура на движенията.

4.   За целите на 2B001 до 2B009, „накланящ се шпиндел“ се брои като въртяща ос.

5.   ‘Обявената „еднопосочна повторяемост на позиционирането“’ може да се използва за всеки модел металообработваща машина като алтернатива на индивидуалните изпитвания на машините и се определя, както следва:

2B Техническа бележка 5 продължение

а)   Избират се пет машини от модела, който трябва да бъде оценен;

б)   Измерва се повторяемостта по линейната ос (R↑,R↓) съгласно стандарт ISO 230-2:2014 и се оценява „еднопосочната повторяемост на позиционирането“ за всяка ос на всяка от петте машини;

в)   Определя се средноаритметичната стойност на „еднопосочната повторяемост на позиционирането“ — стойности за всяка една ос на всички пет машини взети заедно. Тези средноаритметични стойности на „еднопосочната повторяемост на позиционирането“ ( 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_BG-p0000004.png ) се приемат за обявена стойност за всяка ос на модела ( 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_BG-p0000005.png x , 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_BG-p0000006.png y , …);

г)   Тъй като списъкът по категория 2 се отнася за всяка линейна ос, ще има толкова ‘обявени стойности на „еднопосочна повторяемост на позиционирането“’, колкото са линейните оси;

д)   Ако някоя от осите на модел машина, който не е посочен в 2B001.а. 2B001.c., има ‘обявена „еднопосочна повторяемост на позиционирането“’ равна на или по-малка от обявената „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ на всеки един от моделите металообработващи машини плюс 0,7 μm, от производителя на машината следва да се изисква да потвърждава степента на точност веднъж на всеки осемнадесет месеца.

6.   За целите на 2B001.a. до 2B001.c. неопределеността на измерването на „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ на металообработващите машини, определена съгласно международен стандарт ISO 230-2:2014 или еквивалентни национални стандарти, не се взема предвид.

7.   За целите на 2B001.a. до 2B001.c. измерването на осите се извършва в съответствие с процедурите за изпитване по точка 5.3.2. от стандарт ISO 230-2:2014. Изпитванията за оси с дължина над 2 m се извършват върху сегменти с дължина 2 m. По отношение на осите с дължина над 4 m се изисква извършването на повече от едно изпитване (напр. две за осите с дължина между 4 и 8 m, три за осите с дължина между 8 и 12 m), като изпитванията се извършват върху сегменти с дължина 2 m и се разпределят през равни интервали по дължината на оста. Обособените с оглед на изпитванията сегменти са равномерно разпределени по протежение на цялата ос, като оставащата дължина се разпределя по равно в началото, помежду и в края на изпитвателните сегменти. Записва се най-малката стойност на „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ за всички изпитвателни сегменти.

2B001 Металообработващи машини и всякакви съчетания от тях, за отнемане (или рязане) на метали, керамика или „композитни материали“, които съобразно техническата спецификация на производителя могат да бъдат снабдени с електронни устройства за „цифрово управление“ CNC (ЦПУ), както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B201.

Бележка 1: 2B001 не контролира металообработващи машини, специално ограничени за производството на зъбни колела. За такива машини вж. 2B003.

Бележка 2: 2B001 не контролира металообработващи машини, специално ограничени до производство на една от следните части:

а)   Колянови или гърбични валове;

б)   Инструменти или резци за фрезмашини;

в)   Червяци за екструдери;

г)   Гравирани или инкрустирани части от бижута; или

д)   Зъбни протези.

Бележка 3: Металообработваща машина, имаща най-малко две от трите възможности: струговане, фрезоване, шлифоване (например струговаща машина с възможност за фрезоване), трябва да бъде съпоставена с всяка подточка от 2B001.a, b. или c.

Бележка 4: Металообработващите машини, притежаващи адитивна производствена възможност, освен възможност за струговане, фрезоване или шлифоване, трябва да бъдат оценени спрямо всяка приложима подточка от 2B001.a.,.b. или .c.

N.B. За оптически машини за крайна обработка вж. 2B002.

а.  Металообработващи машини за струговане с две или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“, притежаващи която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,9 μm по една или няколко линейни оси с дължина под 1,0 m; или

2.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,9 μm по една или няколко линейни оси с дължина под 1,0 m; или

Бележка 1: 2B001.a. не контролира стругове, специално проектирани за производство на контактни лещи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

а)   Машинен контролер, ограничен до използване на софтуер на офталмологична основа за въвеждане на данни за програмиране на части; и

б)   Без вакуумно фиксиране.

Бележка 2: 2B001.a. не контролира машини за обработване на прътов материал (Swissturn), при които има единствено обработка с използване на прътите един след друг, ако максималният диаметър на пръта е равен или по-малък от 42 mm и няма възможност за монтаж на патронници. Машините могат да пробиват или фрезоват елементи с диаметър, по-малък от 42 mm.

2B001 продължение

b.  Металообработващи машини за фрезоване, имащи някои от изброените по-долу характеристики:

1.  Три линейни оси плюс една въртяща ос, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“ с която и да е от следните характеристики:

а.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,9 μm по една или няколко линейни оси с дължина под 1,0 m; или

b.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси с дължина, равна на или по-голяма от 1,0 m;

2.  Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

а.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,9 μm по една или няколко линейни оси с дължина под 1,0 m;

b.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,4 μm по една или няколко линейни оси с дължина равна на или по-голяма от 1 m и по-малка от 4 m; или

c.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 6,0 μm по една или няколко линейни оси с дължина, равна на или по-голяма от 4 m;

2B001.b. продължение

3.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ за координатно пробивни машини, равна или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси; или

4.  Машини за фрезоване (fly cutting), използващи вихрова обработка на материала с плаващ режещ инструмент, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

а.  „Ексцентрицитет“ и „биене“ на челната повърхност на шпиндела, по-малко (по-добро) от 0,0004 mm TIR; и

b.  Ъглово отклонение при движение на супорта (ъглово преместване около вертикалната ос, наклон в посока на движението и завъртане около надлъжната ос на движение), по-малко (по-добро) от 2 дъгови секунди при преместване 300 mm;

c.  Металообработващи машини за шлайфане, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.  Притежава всички изброени по-долу характеристики:

а.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси; и

b.  Три или четири оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; или

2.  Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“, притежаващи някоя от изброените по-долу характеристики:

а.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,1 μm по една или няколко линейни оси с дължина под 1 m;

b.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 1,4 μm по една или няколко линейни оси с дължина равна на или по-голяма от 1 m и по-малка от 4 m; или

c.  „Еднопосочна повторяемост на позиционирането“ равна на или по-малка (по-добра) от 6,0 μm по една или няколко линейни оси с дължина, равна на или по-голяма от 4 m.

Бележка: 2B001.в. не контролира шлайфмашини, както следва:

а)   Машини за външно, вътрешно и вътрешно-външно шлифоване на цилиндри, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Ограничени са само до шлифоване на цилиндри; и

2.   Ограничени до максимален капацитет на изработка на парче 150 mm извън диаметъра или широчината.

б)   Машини, разработени специално като координатно-шлифовъчни машини, без ос z или ос w, с „еднопосочна повторяемост на позиционирането“ по-малка (по-добра) от 1,1 μm;

в)   Плоскошлифовъчни машини.

2B001 продължение

d.  Електроерозийни машини (EDM) от нетелоподаващ тип, които имат две или повече въртящи оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

e.  Металообработващи машини за отнемане на метали, керамика или „композитни материали“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Отнемане на материал по някой от изброените начини:

a.  Струи от вода или други течности, включително такива с абразивни добавки;

b.  Електронен лъч; или

c.  „Лазерен“ лъч; и

2.  Поне две въртящи оси, които имат всички от следните характеристики:

a.  Могат да бъдат координирани едновременно за „контурно управление“; и

b.  „Точност“ на позициониране, по-малка (по-добра) от 0,003°;

f.  Машини за дълбоко пробиване и стругове, модифицирани за дълбоко пробиване, с максимална дълбочина на пробиване над 5 m.

2B002 Металообработващи машини за крайна обработка с цифрово-програмно управление, използващи оптически процес, оборудвани за избирателно отнемане на материал за производство на несферични оптически повърхности, притежаващи всички от следните характеристики:

a.  Крайна обработка до форма, по-малка (по-добра) от 1,0 µm;

b.  Крайна обработка до грапавост, по-малка (по-добра) от 100 nm rms.

c.  Четири или повече оси, едновременно координирани за „контурно управление“; и

d.  Използват някой от следните процеси:

1.  Магнитореологичен процес на крайна обработка (‘MRF’)

2.  Електрореологичен процес на крайна обработка (‘ERF’)

3.  ‘Крайна обработка с лъч от енергийни частици’;

4.  ‘Крайна обработка на инструмент с надуваема мембрана’; или

5.  ‘Крайна обработка с впръскване на флуид’.

2B002 продължение

Технически бележки:

За целите на 2B002:

1.   ‘MRF’ е процес на отстраняване на материал посредством абразивен магнитен флуид, чийто вискозитет се контролира от магнитно поле.

2.   ‘ERF’ е процес на отстраняване посредством абразивен флуид, чийто вискозитет се контролира от електрическо поле.

3.   При ‘крайна обработка с лъч от енергийни частици’ се използват реактивни атомни плазми (RAP) или йонни лъчи за избирателно отнемане на материал.

4.   ‘Крайна обработка на инструмент с надуваема мембрана’ е процес, който използва мембрана под налягане, която се деформира и контактува с обработвания детайл върху малка повърхност.

5.   ‘Крайна обработка с впръскване на флуид’ използва флуиден поток за отнемане на материал.

2B003 Металообработващи машини с „цифрово управление“, специално проектирани за шевинговане, полиране, шлифоване или хонинговане на закалени (Rc=40 или повече) спирални, двойно спирални и с прави зъби зъбни колела, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.  Диаметър на делителната окръжност над 1 250 mm;

b.  Широчина на профила, равна на 15% от диаметъра на делителната окръжност или по-голяма; и

c.  Качество на крайна обработка 14 по ААПЗК/AGMA или по-добро (равностойно на ISO 1328 клас 3).

2B004 Горещи „изостатични преси“, имащи всички изброени по-долу характеристики, и специално проектирани компоненти и принадлежности за тях:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B104 и 2B204.

a.  Контролирана топлинна среда в рамките на затворената камера и камерна кухина с вътрешен диаметър от 406 mm или повече; и

b.  С някоя от следните характеристики:

1.  Максимално работно налягане над 207 MPa;

2.  Контролирана топлинна среда над 1 773 K (1 500ºC); или

3.  Съоръжение за импрегниране с въглеводород и отстраняване на получаващите се отпадни газови продукти.

2B004 продължение

Техническа бележка:

Размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

N.B. За специално проектирани матрици, форми и инструментална екипировка вж. 1B003, 9B009 и Мерки за контрол на военни стоки.

2B005 Оборудване, специално проектирано за отлагане, преработка и контрол в производствения процес на неорганични наслоявания, покрития и изменения на повърхността за подложки, посочени в колона 2, чрез процесите, посочени в колона 1 от таблицата след 2E003.f., и специално проектирани захващащи, установяващи в положение, манипулационни и контролиращи компоненти за тях, както следва:

a.  Производствено оборудване за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD), имащо всички изброени по-долу характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B105.

1.  Процес, модифициран за някое от изброените по-долу:

a.  Импулсно НПХСП/CVD;

b.  Нанасяне на покрития чрез топлинно отлагане с контролирано ядрено нанасяне (CNTD); или

c.  Нанасяне на покрития чрез НПХСП/CVD, засилено или подпомогнато с плазма; и

2.  С някоя от следните характеристики:

a.  Наличие на въртящи уплътнения за висок вакуум (равен или по-малък от 0,01 MPa); или

b.  Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

b.  Производствено оборудване за йонно нанасяне на покрития с лъчев ток от 5 mA или повече;

2B005 продължение

c.  Производствено оборудване за физическо отлагане на пари (EB-PVD) по електроннолъчев метод, включваща енергийни системи с мощност над 80 kW и имаща някоя от изброените по-долу характеристики:

1.  „Лазерна“ система за контрол на равнището в съда за течност, която прецизно регулира скоростта на дозиране; или

2.  Монитор с компютърно управление, работещ на принципа на фотолуминесценция на йонизираните атоми в потока от изпарения, който контролира скоростта на нанасяне на покритие, съдържащо два или повече елемента;

d.  Производствено оборудване за разпръскване на плазма, имащо някоя от изброените по-долу характеристики:

1.  Работа в атмосфера с намалено налягане (равно на или-по-малко от 10 kPa, измерено над и в рамките на 300 mm от изходната дюза на горелката) във вакуумна камера с възможност за създаване на вакуум до 0,01 Pa до процеса на разпръскване; или

2.  Наличие на контрол върху дебелината на покритието in situ;

e.  Производствено оборудване за отлагане чрез пулверизация, даващо моментна плътност от 0,1 mA/mm2 или по-висока при скорост на отлагане от 15 μm/h или повече;

f.  Производствено оборудване за отлагане с катодна дъга, включващо мрежа от електромагнити за динамично управление на точката на дъгата върху катода;

g.  Производствено оборудване за йонно покритие, позволяващо измерване in situ на някое от изброените по-долу:

1.  Дебелина на покритието върху основата и регулиране на скоростта на отлагане; или

2.  Оптични характеристики.

Бележка: 2B005 не контролира оборудване за отлагане чрез химическо свързване на пари, чрез катодна дъга, отлагане чрез пулверизация, йонно покритие или йонно имплантиране, специално проектирано за режещи или обработващи машинни инструменти.

2B006 Системи и оборудване за проверка или снемане на размерите, агрегати за обратна връзка за разположение и „електронни модули“, както следва:

a.  Машини за измерване на координатите (СММ) с микропроцесорно или „цифрово управление“, които имат триизмерна (обемна) максимално разрешена грешка на измерването на дължината (E0,MPE) във всяка точка на работния диапазон на машината (т.е. в рамките на дължината на осите) равна на или по-малка (по-добра) от (1,7 + L/1000) μm (L е измерената дължина в mm), измерена съгласно стандарт ISO 10360-2:2009;

Техническа бележка:

Е 0,MPE е най-точната конфигурация на СММ, определена от производителя (напр. най-доброто от следното: сонда, дължина на писеца, параметри на движението, околна среда), и с „всички налични компенсации“, се сравнява спрямо прага от 1,7 + L/1 000 μm.

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B206.

b.  Инструменти или системи за измерване на линейно отместване, агрегати за обратна връзка за линейно разположение и „електронни модули“, както следва:

Бележка: Системите за измерване, интерферометърни и с оптически кодиращи устройства, които съдържат „лазер“, са посочени само в 2B006.b.3. и 2B206.c.

1.  ‘Измервателни системи от безконтактен тип’, с „разделителна способност“ равна на или по-малка (по-добра) от 0,2 μm в ‘диапазон на измерване’ от 0 до 0,2 mm;

2B006.b. продължение

Технически бележки:

За целите на 2B006.b.1.:

1.   ‘измервателните системи от безконтактен тип’ са проектирани за измерване на разстоянието между сондата и измервания обект по единичен вектор, когато сондата или измерваният обект са в движение.

2.   ‘диапазон на измерване’ означава разстоянието между минималното и максималното работно разстояние.

2.  Агрегати за обратна връзка за линейно разположение, специално проектирани за металообработващи машини с обща „точност“ по-малка (по-добра) от (800 + (600 × L/1 000)) nm (L е равно на полезната дължина в mm);

3.  Измервателни системи, имащи всички изброени по-долу характеристики:

a.  Съдържащи „лазер“;

b.  „Разделителна способност“ по цялата им скала от 0,200 nm или по-малка (по-добра); и

c.  Способност за постигане на „неопределеност на измерването“, равна на или по-малка (по-добра) от (1,6 + L/2000) nm (L е измерената дължина в mm) във всяка точка от даден измервателен диапазон при отчитане на рефрактивния индекс на въздуха и измерена в течение на период от 30 секунди при температура 20±0,01ºC; или

4.  „Електронни модули“, специално разработени да осигурят възможност за подаване на обратна информация в системите, посочени в 2B006.b.3.;

2B006 продължение

c.  Агрегати за обратна връзка на въртяща поставка, специално разработени за машинни инструменти или за инструменти за измерване на ъглово отместване, с обща „точност“ по отношение на ъгловата позиция, равна на или по-малка (по-добра) от 0,9 дъгови секунди;

Бележка: 2B006.c. не контролира оптични инструменти като автоколиматори, използващи насочен светлинен лъч (например „лазерен“ лъч) за откриване на ъглово отместване на огледало.

d.  Оборудване за измерване на повърхностни грапавини (включително повърхностни дефекти), чрез измерване на оптическото разсейване с чувствителност от 0,5 nm или по-малко (по-добро).

Бележка: 2B006 включва металообработващи машини, различни от посочените в 2B001, които могат да бъдат използвани като измервателни машини, в случай че задоволяват или превишават критериите, определени за функцията на измервателна машина.

2B007 „Роботи“, имащи която и да било от изброените по-долу характеристики, и специално проектирани управляващи елементи и „крайни изпълнителни устройства за тях“:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B207.

a.  Не се използва;

b.  Специално проектирани да съответстват на националните стандарти по безопасността, приложими за работа в среда на потенциално взривни (фугасни) вещества;

Бележка: 2B007.b. не контролира „роботи“, проектирани специално за камери за боядисване.

c.  Специално проектирани или квалифицирани като устойчиви на радиация да издържат сумарна доза облъчване по-голяма от 5 × 103 Gy (силиций) без загуба на работоспособност; или

Техническа бележка:

Терминът Gy (силиций) се отнася за енергията в джаули на килограм, поета от неекранирана мостра силиций, когато бъде изложена на йонизиращо лъчение.

d.  Специално проектирани за работа на височини над 30 000 m.

2B008 „Съставни въртящи се маси“ и „накланящи сe шпиндели“, специално проектирани за металообработващи машини, както следва:

a.  Не се използва;

b.  Не се използва;

c.  „Съставни въртящи се маси“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Проектирани за металообработващи машини за струговане, фрезоване или шлифоване; и

2.  Две въртящи се оси, проектирани за едновременно координиране с цел „контурно управление“;

Техническа бележка:

‘Съставна въртяща се маса’ е маса, която позволява детайлът да се завърта и накланя около две неуспоредни оси.

d.  „Накланящи сe шпиндели“, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Проектирани за металообработващи машини за струговане, фрезоване или шлифоване; и

2.  Проектирани да бъдат координирани едновременно за „контурно управление“;

2B009 Развалцовъчни и поточноформовъчни машини, които в съответствие със спецификацията на производителя могат да бъдат снабдени с устройства за „цифрово управление“ или компютърно управление, имащи всички следни характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B109 И 2B209.

a.  Три или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“; и

b.  Въртящ момент над 60 kN.

Техническа бележка:

За целите на 2B009 машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат като поточноформовъчни машини.

2B104 „Изостатични преси“, различни от тези, описани в 2B004, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B204.

a.  Максимално работно налягане от 69 MPa или повече;

b.  Проектирани са да постигат и поддържат среда на контролирана температура от 873 K (600ºC) или по-висока; и

c.  Имат камерна кухина с вътрешен диаметър от 254 mm или повече.

2B105 Пещи за нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD), различни от описаните в 2B005.a., проектирани или модифицирани за уплътняване на съединения въглерод-въглерод.

2B109 Поточноформовъчни машини, различни от описаните в 2B009, които могат да бъдат използвани за „производство“ на двигателни компоненти и оборудване (напр. корпуси на двигатели и междинни степени) за „ракети“, и специално проектирани компоненти за тях, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B209.

a.  Поточноформовъчни машини, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Снабдени със или, съгласно техническата спецификация на производителя, с възможност да бъдат снабдени със средства за „цифрово управление“ или управление от компютър; и

2.  С повече от две оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“.

b.  Специално проектирани компоненти за поточноформовъчни машини, описани в 2B009 или 2B109.a.

Техническа бележка:

Машините, които съчетават функциите на развалцоване и поточно формоване, се разглеждат по смисъла на 2B109 като поточноформовъчни машини.

2B116 Системи за вибрационно изпитване, оборудване и компоненти за тях, както следва:

a.  Системи за вибрационно изпитване, използващи техники на обратна връзка и затворен контур и включващи цифров контролер, способни да създадат в дадена система вибрации с ускорение равно на или по-голямо от 10 g rms между 20 Hz и 2 kHz при упражняване на сила равна на или по-голяма от 50 kN, измерена на ‘празна маса’;

b.  Цифрови контролери, съчетани със специални програмни продукти за вибрационно изпитване, с ‘контролна честотна лента в реално време’ по-голяма от 5 kHz, проектирани за използване в системите за вибрационни изпитания, описани в 2B116.a.;

Техническа бележка:

В 2B116.b. ‘контролна честотна лента в реално време’ означава максималната скорост, с която контролер може да осъществи пълен цикъл на извличане, обработка на данните и предаване на управляващите сигнали.

c.  Вибрационни тласкащи устройства (вибрационни агрегати), със или без свързаните с тях усилватели, способни да придадат сила от 50 kN или по-голяма, измерена на ‘празна маса’, и използваеми в системите за вибрационно изпитване, описани в 2B116.a.;

d.  Подпорни конзоли за изпитваните образци и електронни устройства, проектирани да съчетават няколко вибрационни агрегата в система, в състояние да придаде ефективна съчетана сила от 50 kN или по-голяма, измерена на ‘празна маса’, и използваема в системите за вибрационни изпитания, описани в 2B116.a.

Техническа бележка:

В 2B116 ‘празна маса’ означава плоска маса или повърхност, по която няма закрепващи устройства или приспособления.

2B117 Оборудване и средства за контрол на процеси, различни от описаните в 2B004, 2B005.a., 2B104 или 2B105, проектирани или модифицирани за уплътняване или топлинно разлагане на конструкции на композитни ракетни дюзи (сопла) или носови части на апарати за многократно използване.

2B119 Машини за балансиране и свързано с тях оборудване, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B219.

a.  Машини за балансиране, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Неспособни да балансират ротори/агрегати с маса над 3 kg;

2.  Способни да балансират ротори/агрегати при скорости над 12 500 об./мин.;

3.  Способни да коригират дисбаланси в две и повече плоскости; и

4.  Способни да балансират до специфичен остатъчен дисбаланс от 0,2 g mm на kg роторна маса;

Бележка: 2B119.a. не контролира машини за балансиране, проектирани или модифицирани за стоматологично или друго медицинско оборудване.

b.  Индикаторни глави, проектирани или модифицирани за използване с машините, описани в 2B119.a.

Техническа бележка:

Индикаторните глави понякога се наричат балансиращ инструментариум.

2B120 Симулатори на движение или маси за ускорение, имащи всички изброени характеристики:

a.  Две или повече оси;

b.  Проектирани или модифицирани да инкорпорират контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства, способни да предават електричество, сигнална информация или и двете; и

c.  Притежаващи някоя от следните характеристики:

1.  За която и да е ос имат всички изброени характеристики:

a.  С възможност на стъпката на завъртане от 400 градуса/секунда или повече, или 30 градуса/секунда или по-малко; и

b.  Разделителна способност на стъпката, равна на или по-малка от 6 градуса/сек. и точност равна на или по-малка от 0,6 градуса/сек.;

2.  Имат стабилност в най-лошия случай, равна на или по-добра (по-малка) от плюс или минус 0,05%, изчислено средно на 10 градуса или повече; или

3.  „Точност“ на позициониране, равна на или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

Бележка 1: 2B120 не контролира въртящи маси, проектирани или модифицирани за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини вж. 2B008.

Бележка 2: Симулаторите на движение или масите за ускорение, описани в 2B120, остават контролирани, независимо дали при износа те са снабдени с контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства.

2B121 Позициониращи маси (оборудване, способно за прецизно въртящо установяване в положение във всякакви оси), различни от описаните в 2B120, имащи всички изброени характеристики:

a.  Две или повече оси; и

b.  „Точност“ на позициониране, равна на или по-малка (по-добра) от 5 дъгови секунди.

Бележка: 2B121 не контролира въртящи маси, проектирани или модифицирани за металообработващи машини или за медицинско оборудване. За мерки за контрол върху въртящи маси за металообработващи машини вж. 2B008.

2B122 Центрофуги, способни да придават ускорения по-големи от 100 g и проектирани или модифицирани да инкорпорират контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства, способни да предават електричество, сигнална информация или и двете.

Бележка: Центрофугите, описани в 2В122, остават контролирани, независимо дали при износа те са снабдени с контактни пръстени или интегрирани безконтактни устройства.

2B201 Металообработващи машини и всякакви комбинации от тях, различни от описаните в 2B001, както следва, за отнемане или рязане на метали, керамика или „композитни материали“, които в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени с електронни устройства за едновременно „контурно управление“ по две или повече оси:

Техническа бележка :

Стойностите на обявена точност на позициониране, получени в рамките на описаните по-долу процедури, вследствие на измервания, извършени в съответствие със стандарт ISO 230-2:1988 (21) или еквивалентни национални стандарти, могат да се използват вместо индивидуални изпитвания за всеки модел металообработваща машина, при условие че това е предвидено и прието от националните органи. Определяне на обявената точност на позициониране:

a.   Избират се пет машини от модела, който трябва да бъде оценен;

b.   Измерва се точността на линейните оси според стандарт ISO 230-2:1988 1 ;

c.   Определят се стойностите на точността (А) за всяка ос на всяка една от машините. Методът за изчисляване на стойността на точността е описан в стандарт ISO 230-2:1988 1 ;

d.   Определя се средната стойност на точността за всяка ос. Тази средна стойност се приема за обявена точност на позициониране за всяка ос на модела (Âx Ây …);

e.   Тъй като позиция 2B201 се отнася за всяка линейна ос, ще има толкова обявени стойности на точност на позициониране, колкото са линейните оси;

2B201 продължение

f.   Ако някоя от осите на металообработваща машина, която не се контролира от 2B201.a., 2B201.b. или 2B201.c., има обявена точност на позициониране, равна на 6 μm или по-добра (по-малка) (за шлайфмашини), и 8 μm или по-добра (по-малка) (за машини за фрезоване и струговане), и в двата случая в съответствие със стандарт ISO 230-2:1988 1 , от производителя на машината следва да се изисква да потвърждава степента на точност веднъж на всеки осемнадесет месеца.

a.  Металообработващи машини за фрезоване, имащи която и да било от посочените характеристики:

1.  Точности на позициониране с „всички видове компенсации“, равна на или по-малка (по-добра) от 6 μm според стандарт ISO 230-2:19881 или еквивалентни национални стандарти, по която и да е линейна ос;

2.  Две или повече въртящи се оси за контурна обработка; или

3.  Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

Бележка : 2B201.a. не контролира машини за фрезоване със следните характеристики:

a.   Ход по абсцисната ос, по-голям от 2 m; и

b.   Сумарна грешка на ориентиране по абсцисната ос, по-голяма (по-лоша) от 30 µm.

b.  Металообработващи машини за шлайфане, имащи някоя от изброените по-долу характеристики:

1.  Точности на позициониране с „всички видове компенсации“, равна на или по-малка (по-добра) от 4 μm според стандарт ISO 230-2:19881 или еквивалентни национални стандарти, по която и да е линейна ос;

2.  Две или повече въртящи се оси за контурна обработка; или

3.  Пет или повече оси, които могат да бъдат едновременно координирани за „контурно управление“;

2B201.b. продължение

Бележка : 2B201.b. не контролира шлайфмашини, както следва:

a.   Машини за външно, вътрешно и външно-вътрешно шлифоване на цилиндри, имащи всички изброени по-долу характеристики:

1.   Ограничени до максимален капацитет на изработка на детайл 150 mm външен диаметър или дължина; и

2.   Оси, ограничени до x, z и c;

b.   Координатно-шлифовъчни машини, които не разполагат с ос z или с ос w, с обща точност на позициониране по-малка (по-добра) от 4 μm съгласно ISO 230-2:1988 1 или еквивалентни национални стандарти.

c.  Металообработващи машини за струговане с „точност на позициониране“, с „всички налични компенсации“, по-малка (по-добра) от 6 μm в съответствие със стандарт ISO 230-2:19881, по която и да е линейна ос (общо позициониране), за машини, способни да обработват елементи с диаметър над 35 mm;

Бележка : 2B201.c. не контролира машини за обработване на прътов материал (Swissturn), при които има единствено обработка с използване на прътите един след друг, ако максималният диаметър на пръта е равен или по-малък от 42 mm и няма възможност за монтаж на патронници. Машините могат да имат възможност за пробиване и/или фрезоване на елементи с диаметър, по-малък от 42 mm.

Бележка 1 : 2В201 не контролира металообработващи машини за специални цели, които се ограничават до производството на някоя от следните части:

а)   Трансмисии;

б)   Колянови или гърбични валове;

в)   Инструменти или резци за фрезмашини;

г)   Червяци за екструдери.

Бележка 2 : Металообработващите машини, притежаващи поне две от трите способности струговане, фрезоване, шлифоване (например струговаща машина с възможност за фрезоване), трябва да бъдат оценени спрямо всяка приложима подточка от 2B201.a., b. или c.

Бележка 3 : В 2B201.a.3. и 2B201.b.3. са включени машини, проектирани на паралелен линеен кинематичен принцип (напр. роботи хексаподи), които имат 5 или повече оси, от които нито една не е въртяща.

2B204 „Изостатични преси“, извън описаните в 2B004 или 2B104, и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.  „Изостатични преси“, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  Способни да постигат максимално работно налягане от 69 MPa или по-голямо; и

2.  Имат камерна кухина с вътрешен диаметър над 152 mm;

b.  Матрици, форми и контролни уреди, специално проектирани за „изостатичните преси“, описани в 2B204.a.

Техническа бележка:

В 2B204 размерът на вътрешната камера е този на камерата, в която се постигат както работната температура, така и работното налягане и не включва фиксиращите приспособления. Този размер ще бъде по-малък от вътрешния диаметър на камерата под налягане или вътрешния диаметър на изолираната камера на пещта, в зависимост от това коя от двете камери е разположена вътре в другата.

2B206 Машини, инструменти и системи за проверка или контрол на размерите, различни от описаните в 2B006, както следва:

a.  Машини за измерване на координатите (CMM), управлявани от компютър или по цифров път, имащи една от двете изброени по-долу характеристики:

1.  Само две оси и максимално допустима грешка на измерването на дължината по която и да е ос (едномерна) в която и да е точка от работния обхват на машината (т.е. в рамките на дължината на оста), идентифицирана като всяка комбинация от E0x,MPE, E0y,MPE или E0z,MPE, равна на или по-малка (по-добра) от (1,25 + L/1 000) μm (където L е измерената дължина в mm) в съответствие със стандарт ISO 10360-2:2009; или

2B206.a. продължение

2.  Три или повече оси и триизмерна (обемна) максимално допустима грешка на измерването на дължината (E0,MPE) във всяка точка на работния диапазон на машината (т.е. в рамките на дължината на осите), равна на или по-малка (по-добра) от (1,7 + L/800) μm (където L е измерената дължина в mm), съгласно стандарт ISO 10360-2:2009;

Техническа бележка:

E 0,MPE на най-точната конфигурация на СММ, определена съгласно ISO 10360-2:2009 от производителя (напр. най-доброто от следното: сонда, дължина на писеца, параметри на движението, околна среда), и с всички налични компенсации, се сравнява спрямо прага от 1,7 + L/800 μm.

b.  Системи за едновременна линейно-ъглова проверка на полуобвивки, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  „Отклонение при измерването“ по която и да е линейна ос, равно на или по-малко (по-добро) от 3,5 μm на 5 mm; и

2.  „Отклонение на ъгловото положение“ равно на или по-малко от 0,02°;

c.  Системи за измерване на ‘линейно отместване’, имащи всички изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 2B206.c. ‘линейно отместване’ означава промяната на разстоянието между измерващата сонда и измервания обект.

1.  Съдържащи „лазер“; и

2.  Способни да поддържат, за най-малко 12 часа, при температура от ± 1 К (± 1ºC), около стандартна температура и при стандартно налягане, всички от следните:

a.  „Разделителна способност“ по цялата им скала от 0,1 μm или по-добра; и

b.  „Неопределеност на измерването“ равна или по-добра (по-малка) от (0,2 + L/2 000) μm (L е измерената дължина в mm).

Бележка: 2B206.c. не контролира интерферометърни измервателни системи без техники на обратна връзка по отворен или затворен контур, съдържащи лазер за измерване на грешките при плъзгане на металообработващите машини, машините за проверка или контрол на размерите или подобно оборудване.

d.  Линейни трансформаторни системи за разлики в напрежението (LVDT), имащи и двете изброени по-долу характеристики:

Техническа бележка:

За целите на 2B206.d. ‘линейно отместване’ означава промяната на разстоянието между измерващата сонда и измервания обект.

1.  С някоя от следните характеристики:

a.  „Линейност“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,1%, измерено от 0 до пълния работен обхват, за LVDT с работен обхват до 5 mm; или

b.  „Линейност“, равна на или по-малка (по-добра) от 0,1%, измерено от 0 до 5 mm, за LVDT с работен обхват, по-голям от 5 mm; и

2.  Отклонение, равно на или по-добро (по-малко) от 0,1% дневно при стандартна околна температура в помещението на теста ± 1 К (± 1ºC).

Бележка 1: Металообработващи машини, които могат да се използват и като измервателни, се контролират, в случай че отговарят на или надминават критериите, определени за функцията на металообработваща машина или функцията на измервателна машина.

Бележка 2: Машина, описана в 2B206, се контролира, в случай че надминава прага за контрол в която и да е част от оперативния си обхват.

Технически бележки:

Всички параметри на измерваните стойности в 2B206 представляват плюс/минус, т.е. не цялата лента.

2B207 „Роботи“, „крайни изпълнителни устройства (манипулатори)“ и управляващи устройства, различни от описаните в 2B007, както следва:

a.  „Роботи“ или „крайни изпълнителни устройства (манипулатори)“, специално проектирани да отговарят на национални стандарти за безопасност, валидни за работа с бризантни взривни вещества, (например спазване на класификацията по електрически код за бризантните взривни вещества);

b.  Управляващи устройства, специално проектирани за „роботите“ и „крайните изпълнителни устройства (манипулатори)“, описани в 2B207.а.

2B209 Поточноформовъчни или центробежноформовъчни машини, различни от описаните в 2B009 или 2B109, и дорници, както следва:

a.  Машини, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  Три или повече валяка (водещи или направляващи); и

2.  Които, в съответствие с техническата спецификация на производителя, могат да бъдат снабдени със средства за „цифрово управление“ или управление от компютър;

b.  Дорници за оформяне на ротори, проектирани за оформяне на цилиндрични ротори с вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm.

Бележка: 2B209.a. включва машини, които имат само единичен валяк, предназначен да деформира метала, плюс два допълнителни валяка, които поддържат дорника, но не участват пряко в процеса на деформация.

2B219 Многоплоскостни центробежни балансиращи машини, стационарни или преносими, хоризонтални или вертикални, както следва:

a.  Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират еластични ротори с дължина от 600 mm или повече и имащи всички изброени характеристики:

1.  Диаметър на шийката или максималното отклонение, по-голямo от 75 mm;

2.  Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg; и

3.  Способни да балансират скорости на въртене, по-големи от 5 000 об./мин.;

2B219 продължение

b.  Центробежни балансиращи машини, проектирани да балансират компоненти за кухи цилиндрични ротори и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Диаметър на шийката, по-голям от 75 mm;

2.  Капацитет на маса от 0,9 до 23 kg;

3.  С минимален постижим специфичен остатъчен дисбаланс, равен на или по-малък от 10 g mm/kg на равнина; и

4.  От вида, задвижван с ремъчна предавка.

2B225 Манипулатори с дистанционно управление, които могат да се използват за осигуряване на действие от разстояние при радиохимично разделяне или в горещи камери, имащи едната от изброените по-долу характеристики:

a.  Способност за проникване през 0,6 m или по-дебела стена на гореща камера (операции през стената); или

b.  Способност за преминаване над горната част на стена на гореща камера с дебелина от 0,6 m или повече (операции над стената).

Техническа бележка:

Манипулаторите с дистанционно управление предават движенията на човека оператор към механичната работна ръка, която има устройство за хващане. Те могат да са от вида ‘водач/подчинен’ (‘master/slave’) или задвижвани с джойстик или клавиатура.

2B226 Индукционни пещи с контролирана атмосфера (вакуум или инертен газ), различни от посочените в 9B001 и 3B001, и захранващи елементи за тях, както следва:

N.B. ВЖ. СЪЩО 3B001 и 9B001.

a.  Пещи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

1.  Способни за работа над 1 123 К (850ºС);

2.  Индукционните намотки са с диаметър 600 mm или по-малък; и

3.  Проектирани са за ползване на входна мощност от 5 kW или повече;

Бележка: 2B226.a. не контролира пещи, проектирани за производство на полупроводникови пластинки.

b.  Захранващи устройства с обявена изходна мощност от 5 kW или повече, специално проектирани за пещите, описани в 2B226.а.

2B227 Металургични пещи за топене и леене във вакуум или друга контролирана атмосфера и свързаното с тях оборудване, както следва:

a.  Електродъгови пещи за претопяване и леене и леярски пещи, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  Капацитет на електродите за еднократна употреба между 1 000 cm3 и 20 000 cm3; и

2.  Способни за работа при температури на топене над 1 973 K (1 700ºC);

b.  Електроннолъчеви топилни пещи, пещи с плазмена пулверизация и плазмени топилни пещи, имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  Мощност от 50 kW или по-голяма; и

2.  Способни за работа при температури на топене над 1 473 K (1 200ºC);

c.  Системи за компютърно управление и наблюдение, специално конфигурирани за някоя от пещите, описани в 2B227.a. или 2B227.b.;

d.  Плазмени горелки, специално проектирани за пещи, посочени в 2B227.b., имащи и двете изброени по-долу характеристики:

1.  Работа при мощност, по-голяма от 50 kW; и

2.  Способни за работа при температури над 1 473 K (1 200oC);

e.  Електроннолъчеви пушки, специално проектирани за пещите, посочени в 2B227.b., работещи при мощност по-голяма от 50 kW.

2B228 Оборудване за производство или сглобяване на ротори, оборудване за изправяне на ротори, дорници и матрици за формоване на силфонни тръби, както следва:

a.  Оборудване за сглобяване на ротори за сглобяване на тръбни секции, лопатки или капачки за ротори на газови центрофуги;

Бележка: 2B228.a. включва високоточни дорници, затягащи скоби и машини за горещи пресови сглобки.

b.  Оборудване за изправяне на ротори за юстиране на тръбните секции, на газовата центрофуга по отношение на обща ос;

Техническа бележка:

Обикновено оборудването от 2B228.b. се състои от високоточни измервателни сонди, свързани с компютър, който след това контролира дейността, например на пневматични бутала, използвани за юстиране на тръбните секции.

c.  Дорници и матрици за производство на силфонни тръби с единствена намотка.

Техническа бележка:

Силфонните тръби от 2B228.c. имат всички изброени по-долу характеристики:

1.   Вътрешен диаметър между 75 mm и 400 mm;

2.   Дължина, равна на или по-голяма от 12,7 mm;

3.   Дълбочина на единствената намотка, по-голяма от 2 mm; и

4.   Изработка от алуминиеви сплави с висока якост, мартензитна (марейджингова) стомана или „влакнести или нишковидни материали“ с висока якост.

2B230 Всички видове ‘преобразуватели на налягане’, способни да измерват абсолютни налягания и притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.  Датчици, отчитащи налягане, изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид или сапфир), никел или никелова сплав с повече от 60 тегловни процента никел, или напълно флуорирани въглеводородни полимери;

b.  Салници, ако има такива, от първостепенно значение за уплътняване на датчиците, отчитащи налягане, и намиращи се в пряко съприкосновение със средата на процеса, изработени от или покрити с алуминий, алуминиева сплав, алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид или сапфир), никел, никелова сплав с повече от 60 тегловни процента никел или напълно флуорирани въглеводородни полимери; и

c.  Притежаващи някоя от следните характеристики:

1.  Пълна скала под 13 kPa и ‘точност’, по-добра от ± 1% от пълната скала; или

2.  Пълна скала от 13 kPa или повече и ‘точност’, по-добра от 130 Pa при измерване на налягане от 13 kPa.

Технически бележки:

1.   В 2B230 ‘преобразуватели на налягане’ означава устройства, които превръщат измерените данни за налягането в електрически сигнал.

2.   За целите на 2B230 ‘точност’ включва нелинейност, хистерезис и повторяемост в температурата на средата.

2B231 Вакуумни помпи, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.  Сечение на входния отвор, равно или по-голямо от 380 mm;

b.  Скорост на нагнетяване, равна на или по-голяма от 15 m3/s; и

c.  Способност за постигане на максимален вакуум повече от 13 mPа.

Технически бележки:

1.   Скоростта на нагнетяване се определя в точката на измерване с азот или въздух.

2.   Максималният вакуум се определя на входа на помпата, когато същият бъде изцяло блокиран.

2B232 Високоскоростни системи горелки (от изтласкващ, газов, бобинен, електромагнитен, електротермичен вид и други модерни системи), способни да ускоряват снаряди до скорости от 1,5 km/s или по-големи.

N.B. ВЖ. СЪЩО МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ НА ВОЕННИ СТОКИ

2B233 Скрол компресори и скрол вакуумни помпи със силфонни уплътнения с всички изброени по-долу характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО 2B350.i.

a.  Способни да постигат обемен дебит на входа от 50 m3/h или повече;

b.  Способни да постигат налягане в съотношение 2:1 или повече; и

c.  При които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания газ, са изработени от някой от следните материали:

1.  Алуминий или алуминиеви сплави;

2.  Алуминиев оксид;

3.  Неръждаема стомана;

4.  Никел или никелови сплави;

5.  Фосфорен бронз; или

6.  Флуорополимери.

2B350 Химически производствени инсталации, оборудване и компоненти, както следва:

a.  Реакторни съдове или реактори, със или без бъркалки, с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра) и по-малък от 20 m3 (20 000 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

N.B. За предварително подготвени ремонтни модули вж. 2B350.k.

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

5.  Тантал или танталови ‘сплави’;

6.  Титан или титанови ‘сплави’;

7.  Цирконий или циркониеви ‘сплави’; или

8.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви ‘сплави’;

2B350 продължение

b.  Бъркалки за използване в реакторните съдове или реакторите, посочени в 2B350.а.; и ротори, витла или оси, изработени за такива бъркалки, при които всички повърхности на бъркалката, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от някои от изброените по-долу материали:

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

5.  Тантал или танталови ‘сплави’;

6.  Титан или титанови ‘сплави’;

7.  Цирконий или циркониеви ‘сплави’; или

8.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви ‘сплави’;

c.  Резервоари за съхранение, контейнери или колектори с общ вътрешен (геометричен) обем, по-голям от 0,1 m3 (100 литра), при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

N.B. За предварително подготвени ремонтни модули вж. 2B350.k.

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

5.  Тантал или танталови ‘сплави’;

6.  Титан или титанови ‘сплави’;

7.  Цирконий или циркониеви ‘сплави’; или

8.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви ‘сплави’;

2B350 продължение

d.  Топлообменници или кондензатори с топлоотдаваща площ, по-голяма от 0,15 m2 и по-малка от 20 m2; и тръби, плочи, серпентини или блокове (сърцевини), изработени за тези топлообменници, или кондензатори, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Графит или ‘въглероден графит’;

5.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

6.  Тантал или танталови ‘сплави’;

7.  Титан или титанови ‘сплави’;

8.  Цирконий или циркониеви ‘сплави’;

9.  Силициев карбид;

10.  Титанов карбид; или

11.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви ‘сплави’;

e.  Дестилационни или абсорбционни колони с вътрешен диаметър, по-голям от 0,1 m; и разпределители на течност, разпределители на пара или колектори на течност, предназначени за тези дестилационни и абсорбционни колони, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и) са изработени от някои от следните материали:

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Графит или ‘въглероден графит’;

5.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

6.  Тантал или танталови ‘сплави’;

7.  Титан или титанови ‘сплави’;

8.  Цирконий или циркониеви ‘сплави’; или

9.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви ‘сплави’;

2B350 продължение

f.  Дозиращи устройства с дистанционно управление, при което всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента; или

2.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

g.  Клапи и компоненти, както следва:

1.  Клапи, притежаващи и двете изброени по-долу характеристики:

a.  ‘Номинален размер’, по-голям от DN 10 или NPS 3/8; и

b.  Всички повърхности, които влизат в пряко съприкосновение с произвеждания(ите), преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от ‘устойчиви на корозия материали’;

2.  Клапи, различни от описаните в 2B350.g.1., притежаващи всички изброени по-долу характеристики;

a.  ‘Номинален размер’, равен на или по-голям от DN 25 или NPS 1 и равен на или по-малък от DN 100 или NPS 4;

b.  Кожуси (корпуси на клапани) или заготовки на обшивки;

c.  Затварящ елемент, проектиран така, че да бъде взаимозаменяем; и

d.  Всички повърхности на кожуха (корпуса на клапана) или заготовката на обшивката, които влизат в пряко съприкосновение с произвеждания(ите), преработвания(ите) или съхранявания(ите) химикал(и), са изработени от ‘устойчиви на корозия материали’;

3.  Компоненти, проектирани за клапи, посочени в 2B350.g.1. или 2B350.g.2., при които всички повърхности, които влизат в пряко съприкосновение с произвеждания(те), преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от ‘устойчиви на корозия материали’, както следва:

a.  Кожуси (корпуси на клапани);

b.  Заготовки на обшивки;

2B350.g. продължение

Технически бележки:

1.   За целите на 2B350.g. ‘устойчиви на корозия материали’ означава някой от следните материали:

a.   Никел или никелови ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

b.   Сплави със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

c.   Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

d.   Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития);

e.   Тантал или танталови сплави;

f.   Титан или титанови сплави;

g.   Цирконий или циркониеви сплави;

h.   ниобий (колумбий) или ниобиеви сплави; или

i.   Керамични материали, както следва:

1.   Силициев карбид с чистота от 80 или повече тегловни процента;

2.   Алуминиев оксид (двуалуминиев триоксид) с чистота от 99,9 или повече тегловни процента;

3.   Циркониев оксид (цирконий).

2.   ‘Номиналният размер’ се определя като по-малкият от диаметрите при входа и изхода.

3.   Номиналните размери (DN) на клапите са в съответствие със стандарт ISO 6708:1995. Номиналните тръбни размери (NPS) са в съответствие със стандарт ASME B36.10 или B36.19 или еквивалентни национални стандарти.

h.  Многостенни тръбопроводи, включващи детектори за установяване на течове, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(те) или съхранявания(те) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

3.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

4.  Графит или ‘въглероден графит’;

5.  Никел или никелови ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

6.  Тантал или танталови ‘сплави’;

7.  Титан или титанови ‘сплави’;

8.  Цирконий или циркониеви ‘сплави’; или

9.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви ‘сплави’;

2B350 продължение

i.  Многосалникови и безсалникови помпи, при които максималната пропускателна способност, специфицирана от производителя е по-голяма от 0,6 m3/час, или вакуумни помпи с максимална пропускателна способност, специфицирана от производителя, от над 5 m3/час (при стандартни температурни условия от (273 К (0ºС) и налягане (101,3 kPa)), различни от посочените в 2B233; и кутии (корпуси на помпи), заготовки на обшивки, лопатки, ротори или жигльори за тези помпи, при които всички повърхности, влизащи в пряко съприкосновение с преработвания(ите) химикал(и), са изработени от някои от следните материали:

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Керамика;

3.  Феросилиций (железни сплави с високо съдържание на силиций);

4.  Флуорополимери (полимерни или еластомерни материали със съдържание на флуор повече от 35 тегловни процента);

5.  Стъкло (включително преминали в стъкловидно състояние или емайлирани покрития или стъклени облицовки);

6.  Графит или ‘въглероден графит’;

7.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

8.  Тантал или танталови ‘сплави’;

9.  Титан или титанови ‘сплави’;

10.  Цирконий или циркониеви ‘сплави’; или

11.  Ниобий (колумбий) или ниобиеви ‘сплави’;

Техническа бележка:

В 2B350.i. понятието салник се отнася само за салниците, които влизат в пряко съприкосновение с преработвания(ите) (или предназначен(и) за преработване) химикал(и) и изпълняват уплътняваща функция, при която въртящият или задвижван с бутало вал преминава през корпус на помпа.

2B350 продължение

j.  Пещи за обезвреждане на химикали, проектирани да унищожават химикалите специфицирани в 1C350, снабдени със специално проектирани системи за подаване на отпадъци, специални обработващи устройства и средна температура на горивната камера, по-голяма от 1 273 К (1 000ºС), при които всички повърхности от системите за подаване на отпадъци, влизащи в пряко съприкосновение с отпадъците, са изработени от или покрити с някои от следните материали:

1.  ‘Сплави’ със съдържание на никел повече от 25 тегловни процента и на хром повече от 20 тегловни процента;

2.  Керамика; или

3.  Никел или ‘сплави’ със съдържание на никел повече от 40 тегловни процента;

k.  Предварително подготвени ремонтни модули с метални повърхности, които влизат в пряк контакт с химикала(ите), които се обработват и които са изработени от тантал или танталови сплави, както следва, и специално проектирани компоненти за тях:

1.  Проектирани за механично прикрепяне към облицованите със стъкло реакторни съдове или реактори, описани в 2B350.a.; или

2.  Проектирани за механично прикрепяне към облицованите със стъкло резервоари за съхранение, контейнери или колектори, описани в 2B350.c.;

Бележка: За целите на 2B350 материалите, използвани за уплътнения, циментация, салници, винтове, шайби или други материали, изпълняващи уплътняваща функция, не предопределят контролния статус, при условие че тези компоненти са проектирани да бъдат взаимозаменяеми.

Технически бележки:

1.   ‘Въглероден графит’ е съединение от аморфен въглерод и графит, в което съдържанието на графит е осем или повече тегловни процента.

2.   По отношение на изброените по-горе материали терминът ‘сплав’, когато не е посочена специфичната концентрация на елементите, се смята, че се отнася за сплави, които съдържат идентифицирания метал в по-високи тегловни проценти, отколкото всеки друг елемент.

2B351 Датчици и системи за следене на токсични газове и специално предназначените им за откриване на отровни газове компоненти, различни от описаните в 1А004, както следва: и детектори; сензорни устройства; и сменяеми сензорни патрони за тях:

a.  Проектирани за непрекъснато действие и годни да откриват химически бойни отровни вещества или химикали, описани в 1C350, при концентрации по-ниски от 0,3 mg/m3; или

b.  Проектирани за откриване на потискаща (инхибираща) холинистеразата активност.

2B352 Оборудване за биологично производство и боравене, както следва:

a.  Съоръжения за херметизация и свързано с тях оборудване, както следва:

1.  Окомплектовани съоръжения за херметизация, които отговарят на критериите за равнища на херметизация (съхранение) Р3 или Р4 (BL3, BL4, L3, L4) съгласно Наръчника на СЗО за биологична сигурност на лабораториите (3-то издание, Женева, 2004 г.);

2.  Оборудване, предназначено за трайно монтиране в съоръжения за херметизация, описани в 2B352.a., както следва:

a.  Автоклави за обеззаразяване, с две врати, проходни;

b.  Душове за обеззаразяване на газонепропускливи костюми за химическа защита;

c.  Врати за преминаване с механично или надуваемо уплътнение за херметизация;

b.  Ферментатори и компоненти, както следва:

1.  Ферментатори с възможности за култивиране на „микроорганизми“ или живи клетки за производството на вируси и токсини, без аерозолно разпространение, с вътрешен обем от 20 литра или по-голям;

2.  Компоненти, проектирани за ферментаторите, описани в 2B352.b.1., като следва:

a.  Култивационни камери, проектирани да бъдат стерилизирани или дезинфекцирани in situ;

b.  Устройства за съхраняване на култивационни камери;

c.  Устройства за контрол на процесите, способни да извършват едновременно наблюдение и контрол на два или повече системни параметъра за ферментация (напр. температура, pH, хранителни вещества, разклащане, разтворен кислород, приток на въздух, контрол на разпенването);

Технически бележки:

1.   За целите на 2B352.b. ферментаторите включват биореактори, биореактори за еднократна употреба (еднократни), хемостати и системи с непрекъсната проточност.

2.   Устройствата за съхраняване на култивационни камери включват култивационни камери за еднократна употреба с твърди стени.

c.  Центрофужни сепаратори с възможности за непрекъснато разделяне без аерозолно разпространение, имащи всички изброени характеристики:

1.  Дебит над 100 литра на час;

2.  Компоненти от полирана неръждаема стомана или титан;

3.  Едно или повече паронепроницаеми уплътнени съединения в зоната на херметизация (съхранение); и

4.  Способни на стерилизация с пара in situ в затворено състояние;

Техническа бележка:

Центрофужните сепаратори включват декантаторите.

2B352 продължение

d.  Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток и компоненти за него, както следва:

1.  Филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток, способно да разделя „микроорганизми“, вируси, токсини или клетъчни култури, притежаващо всички изброени по-долу характеристики:

a.  Пълна филтрираща площ, равна на или по-голяма от 1 m2; и

b.  Притежаващо някоя от следните характеристики:

1.  С възможност да бъде стерилизирано или дезинфектирано in-situ; или

2.  Използващо филтриращи компоненти за еднократна или единична употреба;

Техническа бележка:

В 2B352.d.1.b. стерилизирано означава отстраняването на всички жизнеспособни микроби от оборудването чрез използването на физични (напр. пара) или химически агенти. Дезинфектирано означава унищожаването на потенциална микробна инфекциозна способност в оборудването чрез използването на химични агенти с бактерициден ефект. Дезинфекцията и стерилизацията се различават от хигиенизирането, като последното се отнася до процедури на почистване с цел да се понижи микробното замърсяване на оборудването, без да се постига непременно отстраняването на цялата микробна заразност или жизненост.

Бележка: 2B352.d. не контролира оборудване за обратна осмоза и хемодиализа, както е определено от производителя.

2.  Компоненти за филтриращо оборудване за напречен (тангенциален) поток (например модули, елементи, касети, глави, единици или пластини) с филтрираща площ, равна на или по-голяма от 0,2 m2 за всеки компонент и проектирани за използване в оборудването за напречен (тангенциален) поток, описано в 2B352.d.;

e.  Оборудване за сушене чрез замразяване с възможност за стерилизация посредством газ или пара, с капацитет на охлаждащия агрегат 10 kg лед или повече за 24 часа и по-малко от 1 000 kg лед за 24 часа;

2B352 продължение

f.  Защитно и изолиращо (херметизиращо) оборудване, както следва:

1.  Защитни цели или от две части (полу) скафандри, или капаци (качулки), зависещи от приток на външен въздух и функциониращи под положително налягане;

Бележка : 2B352.f.1. не контролира скафандри, проектирани за употреба с автономен дихателен апарат.

2.  Изолатори и камери за ограничаване на биологичното въздействие или за биологическа защита, притежаващи всички изброени по-долу характеристики, за използване при нормални условия на експлоатация:

a.  Напълно затворено работно пространство, в което операторът е отделен от работния процес посредством физическа бариера;

b.  Годни за експлоатация при отрицателно налягане;

c.  Средства за безопасно боравене с изделия в работното пространство;

d.  Подаваният и отвежданият към и от работното пространство въздух се филтрира посредством високоефективни въздушни филтри за прахови частици (HEPA филтри);

Бележка 1: 2B352.f.2. включва камери с биологическа защита клас III, съгласно последното издание на Наръчника на СЗО за биологична сигурност на лабораториите или конструирани в съответствие с национални стандарти, нормативни актове или насоки.

Бележка 2: 2B352.f.2. не включва изолатори, специално проектирани да осигуряват защита при предоставянето на медицински грижи или превоза на инфектирани пациенти.

g.  Оборудване за инхалиране на аерозоли, проектирано за провокационни изпитвания с аерозоли с „микроорганизми“, вируси или „токсини“, както следва:

1.  Камери за експозиция на цялото тяло с капацитет равен на или по-голям от 1 m3;

2.  Апарати за експозиция само през носа, използващи насочван аерозолен поток и с капацитет за експозиция на някое от следните:

a.  12 или повече гризачи; или

b.  2 или повече животни, различни от гризачи;

3.  Затворени ограничителни тръби за животни, проектирани за употреба с апарати за експозиция само през носа, използващи насочван аерозолен поток;

2B352 продължение

h.  Оборудване за пулверизационно сушене, пригодено за сушене на токсини или патогенни „микроорганизми“, с всички изброени по-долу характеристики:

1.  Капацитет на изпаряване на вода ≥ 0,4 kg/h и ≤ 400 kg/h;

2.  Способност за генериране на продукт със среден размер на частиците ≤ 10 μm с наличните приспособления или с минимално модифициране на устройството за пулверизационно сушене посредством атомизиращи дюзи, които правят възможно генериране на частиците с желания размер; и

3.  С възможност да бъде стерилизирано или дезинфектирано in situ;

i.  Асемблатори и синтезатори на нуклеинова киселина, които са изцяло или отчасти автоматизирани и проектирани да генерират непрекъснати нуклеинови киселини, по-големи от 1,5 килобази дължина, с процент на грешка по-малък от 5% на единична операция.

2C Материали

Няма.

2D Софтуер

2D001 „Софтуер“, различен от определения в 2D002, както следва:

a.  „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“ или „производство“ на оборудването, описано в 2A001 или 2B001

b.  „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, определено в 2A001.c., 2B001 или от 2B003 до 2B009.

Бележка: 2D001 не контролира „софтуер“ за програмиране на части, генериращ кодове за „цифрово управление“ за обработка на различни елементи.

2D002 „Софтуер“ за електронни устройства, дори и да се намират в електронно устройство или система, позволяващ на такива устройства или системи да работят като устройство за „цифрово управление“, способно на едновременно координиране на повече от четири оси за „контурно управление“.

Бележка 1: 2D002 не контролира „софтуер“, специално проектиран или модифициран за експлоатация на изделия, които не са посочени в категория 2.

Бележка 2: 2D002 не контролира „софтуер“ за изделията, описани в 2B002. Вж. 2D001 и 2D003 за „софтуер“ за изделията, описани в 2B002.

Бележка 3: 2D002 не контролира „софтуер“, изнасян със, и необходимия минимум за функционирането на изделия, които не са описани в категория 2.

2D003 „Софтуер“, проектиран или модифициран за експлоатация на оборудване, описано в 2B002, за превръщане на функции за оптичен дизайн, детайлни измервания и отнемане на материал в команди за „цифрово управление“, с цел постигане на желаната форма на детайла.

2D101 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „използване“ на оборудването, посочено в 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 или от 2B119 до 2B122.

N.B. ВЖ. СЪЩО 9D004.

2D201 „Софтуер“, специално проектиран за „използване“ на оборудването, посочено в 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 или 2B227.

2D202 „Софтуер“, специално проектиран или модифициран за „разработване“, „производство“ или „използване“ на оборудването, описано в 2B201.

Бележка: 2D202 не контролира „софтуер“, който генерира командни кодове за „цифрово управление“, но не позволява директно използване на оборудването за обработка на различните елементи.

2D351 „Софтуер“, различен от описания в 1D003, специално проектиран за „използване“ на оборудване, описано в 2В351.

2E Технологии

2E001 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „разработване“ на оборудването или „софтуер“, описани в 2A, 2B или 2D.

Бележка: 2E001 включва „технологии“ за интегриране на системи от сонди в машини за измерване на координати, описани в 2B006.a.

2E002 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „производство“ на оборудването, описано в 2A или 2В.

2E003 Други „технологии“, както следва:

a.  Не се използва;

b.  „Технологии“ за металообработващи производствени процеси, както следва:

1.  „Технологии“ за проектиране на инструменти, матрици или закрепващи устройства, специално предназначени за някой от изброените по-долу процеси:

a.  „Свръхпластично формоване“;

b.  „Дифузионно свързване“; или

c.  „Хидравлично пресоване с непосредствено действие“;

2.  Технически данни, състоящи се от методи или параметри на процесите, както са описани по-долу, използвани за контрол на:

a.  „Свръхпластично формоване“ на алуминиеви сплави, титанови сплави или „свръхсплави“:

1.  Подготовка на повърхностите;

2.  Степен на деформация;

3.  Температура;

4.  Налягане;

b.  „Дифузионно свързване“ на „свръхсплави“ или титанови сплави;

1.  Подготовка на повърхностите;

2.  Температура;

3.  Налягане;

2E003.b.2. продължение

c.  ‘Хидравлично пресоване с непосредствено действие’ на алуминиеви сплави или титанови сплави:

1.  Налягане;

2.  Време на цикъла;

d.  ‘Горещо изостатично уплътняване’ на титанови сплави, алуминиеви сплави, или „свръхсплави“:

1.  Температура;

2.  Налягане;

3.  Време на цикъла;

Технически бележки:

1.   ‘Хидравлично пресоване с непосредствено действие’ е процес на деформация, при който се използва гъвкав балон, пълен с течност, в пряко съприкосновение с детайла.

2.   ‘Горещо изостатично уплътняване’ e процес на повишаване на налягането върху отливка при температури над 375 К (102°С) в затворена камера чрез различни средства (газ, течност, твърди частици и т.н.) за създаване на еднаква сила във всички посоки с цел намаляване или отстраняване на евентуални вътрешни кухини в отливката.

c.  „Технологии“ за „разработване“ или „производство“ на хидравлични машини за ротативно огъване и матрици за тях, за производство на корпусни конструкции за летателни апарати;

d.  Не се използва;

e.  „Технологии“ за „разработване“ на интегриращ „софтуер“ за включване на експертни системи за напреднало подпомагане за вземането на решения при цеховите операции в устройствата за „цифрово управление“;

f.  „Технологии“ за полагане на неорганични горни покрития или неорганични покрития, изменящи повърхността, (описани в колона 3 на следващата таблица) върху неелектронни основи, (описани в колона 2 на следващата таблица), посредством процесите, описани в колона 1 на следващата таблица и дефинирани в Техническата бележка.

2E003 продължение

Бележка: Таблицата и Техническата бележка са поместени след графа 2E301.

N.B. Тази таблица следва да се използва за уточняване на „технологията“ за конкретен процес на нанасяне на покритие само когато полученото покритие в колона 3 се намира в този параграф от колоната, която се намира точно срещу съответния субстрат в колона 2. Например, техническите данни за процеса на нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD) са включени за полагане на силициди върху субстрати от въглерод-въглерод, керамични и метални „матрични“ „композити“, но не са включени за полагане на силициди върху субстрати от ‘циментиран волфрамов карбид’ (16), ‘силициев карбид’ (18). Във втория случай полученото покритие не е включено в списъка в тази част от колона 3, която се намира точно срещу частта от колона 2 за ‘циментиран волфрамов карбид’ (16), ‘силициев карбид’ (18).

2E101 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудване или „софтуер“, посочени в 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119 – 2B122, или 2D101.

2E201 „Технологии“, съгласно Общата бележка за технологиите, за „употреба“ на оборудване или „софтуер“, посочени в 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b., 2B007.c., 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225 – 2B233, 2D201 или 2D202.

2E301 „Технологии“ съгласно Общата бележка за технологиите за „употреба“ на изделията, описани в 2B350 до 2B352.

ТАБЛИЦА – МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ

1.   Процес на нанасяне (1) (22)

2.   Субстрат

3.   Получено покритие

A.  Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD)

„Суперсплави“

Алуминиди за вътрешни канали

 

Керамика (19) и стъкла с нисък коефициент на разширение (14)

Силициди

Карбиди

Диелектрични слоеве (15)

Диаманти

Диамантоподобен въглерод (17)

 

Въглерод-въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“

Силициди

Карбиди

Огнеупорни метали

Комбинации от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Алуминиди

Сплавени алуминиди (2)

Борен нитрид

 

Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Комбинации от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

 

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

 

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

Диаманти

Диамантоподобен въглерод (17)

 

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диаманти

Диамантоподобен въглерод (17)

B.  Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФОП-ТИ) TE-PVD

 

 

B.1  Физическо отлагане на пари (PVD): Електроннолъчев метод (EB-PVD)(ЕЛ-ФОП)

„Суперсплави“

Сплавени силициди

Сплавени алуминиди (2)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Силициди

Алуминиди

Комбинации от горните (4)

 

Керамика (19) и стъкла с нисък коефициент на разширение (14)

Диелектрични слоеве (15)

 

Устойчива на корозия стомана (7)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Комбинации от горните (4)

 

Въглерод-въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“

Силициди

Карбиди

Огнеупорни метали

Комбинации от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Борен нитрид

 

Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Комбинации от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

 

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

 

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

Бориди

Берилий

 

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

 

Титанови сплави (13)

Бориди

Нитриди

B.2  Физическо отлагане на пари по метода на йонно съпротивително загряване (PVD) (йонно напластяване)

Керамика (19) и Стъкла с нисък коефициент на разширение

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

 

Въглерод-въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“

Диелектрични слоеве (15)

 

Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид

Диелектрични слоеве (15)

 

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

 

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

 

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

B.3  Физическо отлагане на пари (PVD): „Лазерно“ изпаряване

Керамика (19) и стъкла с нисък коефициент на разширение (14)

Силициди

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

 

Въглерод-въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“

Диелектрични слоеве (15)

 

Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид

Диелектрични слоеве (15)

 

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

 

Берилий и берилиеви сплави

Диелектрични слоеве (15)

 

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

B.4  Физическо отлагане на пари (PVD): Разреждане на катодна дъга

„Суперсплави“

Сплавени силициди

Сплавени алуминиди (2)

MCrAlX (5)

 

Полимери (11) и органични „матрични“ „композити“

Бориди

Карбиди

Нитриди

Диамантоподобен въглерод (17)

C.  Твърда циментация (вж. А по-горе за мека циментация) (10)

Въглерод-въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“

Силициди

Карбиди

Комбинации от горните (4)

 

Титанови сплави (13)

Силициди

Алуминиди

Сплавени алуминиди (2)

 

Огнеупорни метали и сплави (8)

Силициди

Оксиди

D.  Разпръскване на плазма

„Суперсплави“

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Комбинации от горните (4)

Изтриваем никел-графит

Изтриваеми материали, съдържащи Ni-Cr-Al

Изтриваем Al-Si-полиестер

Сплавени алуминиди (2)

 

Алуминиеви сплави (6)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Силициди

Комбинации от горните (4)

 

Огнеупорни метали и сплави (8)

Алуминиди

Силициди

Карбиди

 

Устойчива на корозия стомана (7)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Комбинации от горните (4)

 

Титанови сплави (13)

Карбиди

Алуминиди

Силициди

Сплавени алуминиди (2)

Изтриваем никел-графит

Изтриваеми материали, съдържащи Ni-Cr-Al

Изтриваем Al-Si-полиестер

E.  Отлагане на суспензия

Огнеупорни метали и сплави (8)

Сплавени силициди

Сплавени алуминиди без топлоустойчиви елементи

 

Въглерод-въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“

Силициди

Карбиди

Комбинации от горните (4)

F.  Отлагане чрез катодна пулверизация

„Суперсплави“

Сплавени силициди

Сплавени алуминиди (2)

Алуминиди, модифицирани с благородни метали (3)

MCrAlX (5)

Изменен цирконий (12)

Платина

Комбинации от горните (4)

 

Керамика и стъкла с нисък коефициент на разширение (14)

Силициди

Платина

Комбинации от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

 

Титанови сплави (13)

Бориди

Нитриди

Оксиди

Силициди

Алуминиди

Сплавени алуминиди (2)

Карбиди

 

Въглерод-въглерод, Керамични и метални „матрични“ „композити“

Силициди

Карбиди

Огнеупорни метали

Комбинации от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Борен нитрид

 

Циментиран волфрамов карбид (16), Силициев карбид (18)

Карбиди

Волфрам

Комбинации от горните (4)

Диелектрични слоеве (15)

Борен нитрид

 

Молибден и молибденови сплави

Диелектрични слоеве (15)

 

Берилий и берилиеви сплави

Бориди

Диелектрични слоеве (15)

Берилий

 

Материали за сензорни отвори (9)

Диелектрични слоеве (15)

Диамантоподобен въглерод (17)

 

Огнеупорни метали и сплави (8)

Алуминиди

Силициди

Оксиди

Карбиди

G.  Йонна имплантация

Високотемпературни лагерни стомани

Добавки от хром, тантал или ниобий (колумбий)

 

Титанови сплави (13)

Бориди

Нитриди

 

Берилий и берилиеви сплави

Бориди

 

Циментиран волфрамов карбид (16)

Карбиди

Нитриди

ТАБЛИЦА – МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ – БЕЛЕЖКИ

1.  Терминът ‘процес на нанасяне на покритие’ включва възстановяването и подновяването на покритието, както и първоначалното му нанасяне.

2.  Терминът ‘покритие от сплавени алуминиди’ включва единични или многостепенни покрития, при които даден елемент или елементи се отлагат преди или по време на полагането на алуминидното покритие, дори и ако тези елементи се отлагат чрез друг процес на нанасяне на покритие. Това не включва обаче многократното прилагане на едноетапни процеси на твърда циментация за получаване на сплавени алуминиди.

3.  Терминът ‘покритие с алуминиди, модифицирани с благородни метали’ включва многоетапни покрития, при които благородният метал или благородните метали се полагат с някакъв друг процес на нанасяне на покритие преди нанасянето на алуминидното покритие.

4.  Терминът ‘комбинации от горните’ включва инфилтрирани материали, калибровани смеси и многослойни отлагания, които се получават чрез един или повече от процесите на нанасяне на покритие, описани в таблицата.

5.  ‘MCrAlX’ обозначава сплав за покритие, където М означава кобалт, желязо, никел и съчетания от тях, а Х означава хафний, итрий, силиций и тантал във всякакви количества или други нарочно привнесени добавки от над 0,01 тегловни проценти в различни пропорции и съчетания, освен:

a.  CoCrAlY покрития, съдържащи по-малко от 22 тегловни процента хром, по-малко от 7 тегловни процента алуминий и по-малко от 2 тегловни процента итрий;

b.  CoCrAlY покрития, съдържащи от 22 до 24 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,5 до 0,7 тегловни процента итрий; или

c.  NiCrAlY покрития, съдържащи от 21 до 23 тегловни процента хром, от 10 до 12 тегловни процента алуминий и от 0,9 до 1,1 тегловни процента итрий.

6.  Терминът ‘алуминиеви сплави’ се отнася до сплави, имащи максимална якост на опън от 190 MPa или повече, измерени при 293 К (20ºC).

7.  Терминът ‘стомана, устойчива на корозия’, се отнася до серията 300 на AISI (Американски институт по желязото и стоманата) или стомани отговарящи на еквивалентни национални стандарти.

8.  ‘Огнеупорни метали и сплави’ включва следните метали и техните сплави: ниобий (колумбий), молибден, волфрам и тантал.

9.  ‘Материали за сензорни отвори’, както следва: двуалуминиев триоксид, силиций, германий, цинков сулфид, цинков селенид, галиев арсенид, диаманти, галиев фосфид, сапфир и техните метални халогениди: материали за сензорни отвори с диаметър повече от 40 mm за циркониев флуорид и хафниев флуорид.

10.  В категория 2 не се включват „технологиите“ за едноетапна твърда циментация на твърди профили за обтичане на криле.

11.  ‘Полимери’, както следва: полиимид, полиестер, полисулфид, поликарбонати и полиуретани.

12.  ‘Модифициран цирконий’ се отнася до добавки на оксиди на други метали (т.е. калций, магнезий, итрий, хафний, оксиди на лантаниди) към циркония, за да се стабилизират определени кристалографски фази и фазови състави. Топлинните предпазни покрития, направени от цирконий, изменен с калций и магнезий чрез смесване или сплавяване, не са обект на контрол.

13.  ‘Титанови сплави’ се отнася да авиокосмически сплави, имащи максимална якост на опън от 900 MPa или повече, измерени при 293 К (20ºC).

14.  ‘Стъкла с нисък коефициент на разширение’ се отнася до стъкла, които имат коефициент на топлинно разширение от 1 × 10-7 K-1 или по-малко, измерено при 293 К (20ºС).

15.  ‘Диелектрични слоеве’ са покрития, състоящи се от многослойни изолиращи материали, при които свойствата за смущения на конструкцията, съставена от материали с различни индекси на рефракция, се използват за отразяване, предаване или поглъщане на различни обхвати на дължините на вълните. Диелектрични слоеве се отнася до повече от четири диелектрични пласта или „композитни“ пластове диелектрик/метал.

16.  ‘Циментиран волфрамов карбид’ не включва материали за режещи и формоващи инструменти, състоящи се от волфрамов карбид/(кобалт, никел), титанов карбид/(кобалт, никел), хромов карбид/никел-хром и хромов карбид/никел.

17.  „Технологиите“ за нанасяне на диамантоподобен въглерод върху което и да е от изброените по-долу не са обект на контрол:

магнитни дискови устройства и глави, оборудване за производство на материали за еднократна употреба, вентили за водопроводни кранове, акустични диафрагми за високоговорители, части за двигатели на автомобили, режещи инструменти, комбинирани щанци, оборудване за автоматизация на офиси, микрофони или медицински устройства или матрици за отливане или оформяне на пластмаси, произведени от сплави със съдържание на берилий, по-малко от 5%.

18.  ‘Силициев карбид’ не включва материалите за режещи и формоващи инструменти.

19.  Керамичните субстрати, така както се използват тук, не включват керамични материали, съдържащи 5 тегловни процента или повече глина или цимент, или като отделни съставки, или в съчетание.

ТАБЛИЦА – МЕТОДИ ЗА НАНАСЯНЕ НА ПОКРИТИЯ – ТЕХНИЧЕСКА БЕЛЕЖКА

Процесите, описани в колона 1 от таблицата, се дефинират, както следва:

a.  Нанасяне на покрития чрез химическо свързване на пари (НПХСП/CVD) е метод на нанасяне на многослойни покрития или на повърхностно модифициращи покрития, при което метал, сплав, „композитен материал“, диелектрик или керамика се нанася върху нагрят субстрат. Газообразните реагенти се разлагат или свързват в средата на даден субстрат, което води до нанасяне на покритие от необходимия елементарен, сплавен или композитен материал върху субстрата. Енергията за такова разлагане или процеса на химическа реакция е за сметка на загряване на субстрата, на отделяща тлеещ разряд плазма или от „лазерно“ облъчване.

N.B.1 НПХСП/CVD включва следните процеси: отлагане без циментация с насочен газов поток, импулсно CVD(НПХСП), топлинно отлагане чрез контролирано ядрено нанасяне CNTD(ТОКК), засилени или подпомогнати от плазма процеси на CVD(НПХСП).

N.B.2 Циментация означава субстрат, потопен в прахообразна смес.

N.B.3 Газообразните реагенти, използвани в процеса без циментация, се образуват с използване на същите основни реакции и параметри, както и процеса с циментиращо вещество, освен че субстратът, който следва да бъде покрит, не влиза в контакт с прахообразната смес.

b.  Термично нанасяне на покрития чрез физическо отлагане на пари (ФОП-ТИ) е систематизиран процес на нанасяне на покритие, който се провежда във вакуум с налягане, по-малко от 0,1 Pa, при което за изпаряване на материала, от който ще се прави покритието, се използва източник на топлинна енергия. Този процес води до кондензация или отлагане на изпарените вещества върху съответно разположени субстрати.

Добавянето на газове към вакуумната камера по време на процеса на нанасяне на покритие с цел синтезиране на съставни покрития е обикновено видоизменение на процеса.

Използването на йонни или електронни лъчи или плазма за предизвикване или подпомагане на отлагането на покритието, е също така обикновено видоизменение на тази техника. Използването на монитори за измерване и контрол на оптичните свойства и на дебелината на образуваните покрития по време на самия процес може да бъде характеристика на тези процеси.

Специфичните процеси TE-PVD(ФОП-ТИ) са, както следва:

1.  ФОП по електроннолъчев метод използва електронен лъч за нагряване и изпаряване на материала, който образува покритието;

2.  ФОП по метода на йонно съпротивително загряване използва източници на омическо нагряване в съчетание с бомбардиращ(и) йонен(ни) поток(ци) за получаване на контролиран и еднообразен поток от изпареното вещество за покритие;

3.  „Лазерното“ изпаряване използва лъчи или от импулсен „лазер“, или от такъв с непрекъсната вълна за изпаряване на материала, който образува покритието;

4.  Отлагането с използване на катодна дъга използва катод за еднократна употреба от материала, от който се образува покритието, и се извършва разреждане на дъгата върху повърхността чрез моментен допир до заземен тригер. Управляваното движение на дъговите разряди ерозира катодната повърхност, водейки до образуване на силно йонизирана плазма. Анодът може да представлява или конус, прикрепен към периферията на катода посредством изолатор, или камерата. За отлагане извън линията на наблюдение се прилага накланяне на субстрата;

N.B. Това определение не включва хаотично отлагане с използване на катодна дъга и ненаклонени субстрати.

5.  Йонното напластяване е специална модификация на общия процес ФОП-ТИ/TE-PVD, при който източник на плазма или на йони се използва за йонизиране на материала, който трябва да бъде утаен, и при субстрата се използва отрицателен наклон за улесняване отделянето на веществото от плазмата. Въвеждането на веществото реагент, изпаряването на твърди вещества в камерата и използването на монитори, осигуряващи измерване на оптичните характеристики и дебелината на покритията в хода на процесите, са обикновени модификации на тези процеси.

c.  Твърдата циментация е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което субстратът се потопява в прахообразна смес (циментиращо вещество), състояща се от:

1.  Металите на прах, които трябва да се отложат (обикновено алуминий, хром, силиций или съчетания от тях);

2.  Възбудител (обикновено халогенид); и

3.  Инертен прах, най-често двуалуминиев триоксид.

Субстратът и прахообразната смес се поставят в реторта, която се нагрява до температури между 1 030 K (757ºC) и 1 375 K (1 102ºC) за достатъчно дълго време, за да се утаи покритието.

d.  Разпръскването на плазма е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при което горелка (разпръскващ пистолет), която генерира и управлява плазма, приема прахообразни или във форма на тел материали за покритие, стопява ги и ги придвижва към субстрат, върху който се формира интегрално свързано покритие. Разпръскването на плазмата е или в условия на ниско налягане, или на висока скорост.

N.B.1 Ниско налягане означава по-ниско от околното атмосферно налягане.

N.B.2 Висока скорост се отнася до скорост при излизане от дюзата, надхвърляща 750 m/s, изчислена при 293 К (20ºС) при налягане от 0,1 МРа.

e.  Отлагане на суспензия е процес на промяна на повърхността или на напластяване, при който метален или керамичен прах с органично свързващо вещество се суспендира в течност и се полага върху субстрата чрез пръскане, потапяне или намазване, последващо сушене на въздух или в пещ и топлинна обработка до получаване на необходимото покритие.

f.  Отлагането чрез катодна пулверизация е процес на напластяване, основаващ се на явление за предаване на инерция, при който положителните йони се ускоряват от електрическо поле към повърхността на мишена (материала за покритие). Кинетичната енергия на попадащите йони е достатъчна, за да доведе до освобождаване на атоми и отлагането им върху подходящо разположен субстрат.

N.B.1 Таблицата се отнася само до триодно, магнетронно или индуктивно отлагане чрез катодна пулверизация, което се прилага за подобряване на прилепването на покритието и темпото на отлагане, както и към отлагането чрез катодна пулверизация, подсилено с радиочестоти (RF), използвано за постигане на изпаряване на неметални материали за покрития.

N.B.2 Йонни потоци с ниска енергия (по-малко от 5 keV) могат да се използват за задействане на отлагането.

g.  Имплантация на йони е процес на нанасяне на покритие за промяна на повърхността, при който елементът, който трябва да бъде сплавен, се йонизира и ускорява чрез градиент на потенциал и се имплантира в повърхностната част на субстрата. Това включва процес, при който имплантацията на йони се извършва едновременно с физическо отлагане на пари с използване на електронен лъч или отлагане чрез катодна пулверизация.

ЧАСТ V – Категория 3

КАТЕГОРИЯ 3 – ЕЛЕКТРОНИКА

3A Системи, оборудване и компоненти

Бележка 1: Доколко подлежат на контрол оборудването и компонентите му, както са описани в 3A001 или 3A002, различни от описаните в 3A001.a.3. – 3A001.a.10. или в 3A001.a.12. – 3A001.a.14., които са специално проектирани или имат същите функционални характеристики като друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.

Бележка 2: Доколко подлежат на контрол интегралните схеми, описани в 3A001.a.3. – 3A001.a.9. или в 3A001.a.12. – 3A001.a.14., които са неизменяемо програмирани или проектирани за конкретна функция за друго оборудване, се определя от това, доколко подлежи на контрол другото оборудване.

N.B. Когато производителят или подаващият заявление не могат да определят доколко подлежи на контрол другото оборудване, въпросът за контрола на интегралните схеми се решава съгласно 3A001.a.3.– 3A001.a.9. и 3A001.a.12.– 3A001.a.14.

Бележка 3: Доколко подлежат на контрол полупроводниковите пластинки (завършени или незавършени), при които функцията е била определена, трябва да се прецени съобразно параметрите от 3A001.a., 3A001.b., 3A001.d., 3A001.e.4., 3A001.g., 3A001.h. или 3A001.i.

3A001 Електронни изделия, както следва:

a.  Универсални интегрални схеми, както следва:

Бележка: Интегралните схеми включват следните видове:

—   „Монолитни интегрални схеми“;

—   „Хибридни интегрални схеми“;

—   „Многочипови интегрални схеми“;

—   „Тънкослойни интегрални схеми“, включително интегрални схеми от силиций върху сапфир;

—   „Оптични интегрални схеми“;

—   „Триизмерни интегрални схеми“;

—   „Монолитни микровълнови интегрални схеми“ („MMICs“).

3A001.a. продължение

1.  Интегрални схеми, проектирани или обозначени като радиационно устойчиви, издържащи на някое от следните:

a.  Обща доза от 5 × 103 Gy (силиций) или по-голяма;

b.  Колебание в мощността на дозата лъчение от 5 × 106 Gy (силиций)/s или по-голямо; или

c.  Поток (интегриран поток) от неутрони (еквивалентен на 1 МеV) от 5 × 1013 n/cm2 или повече върху силиций, или равностойни на него материали;

Бележка: 3A001.а.1.c. не контролира метал-изолатор-полупроводници (МИП/MIS).

2.  „Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“, микроконтролерни микросхеми, интегрални схеми с памет, произведени от съставни полупроводници, аналогово-цифрови преобразуватели, интегрални схеми, които съдържат аналогово-цифрови преобразуватели и съхраняват или обработват цифровизираните данни, цифрово-аналогови преобразуватели, електрооптични или „оптични интегрални схеми“, проектирани за „обработка на сигнали“, логически устройства със зони за програмиране, интегрални схеми по поръчка, при което е неизвестна или функцията им, или е неизвестно доколко подлежи на контрол оборудването, за което интегралните схеми ще се използват, процесори, използващи бързо преобразувание на Фурие (FFT/БПФ), статични памети с произволен достъп (SRAM/СППД) или ‘енергонезависими памети’, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.  Предназначени за работа при околна температура над 398 К (125ºС);

b.  Предназначени за работа при околна температура под 218 К (-55ºС); или

c.  Предназначени за работа в целия температурен диапазон на околната среда от 218 К (-55ºС) до 398 К (125ºС);

Бележка: 3A001.a.2. не контролира интегрални схеми, проектирани за граждански автомобили или приложения при железопътни влакове.

Техническа бележка:

‘Енергонезависимите памети’ са памети, които съхраняват данните за определен период от време след изключване на захранването.

3A001.a. продължение

3.  „Микропроцесорни микросхеми“, „микрокомпютърни микросхеми“ и микроконтролерни микросхеми, произведени от съставни полупроводници и работещи при синхронизирана (тактова) честота над 40 MHz;

Бележка: 3A001.a.3. включва цифрови сигнални процесори, цифрови матрични процесори и цифрови копроцесори.

4.  Не се използва;

5.  Аналогово-цифрови преобразувателни (АЦП/ADC) и цифрово-аналогови преобразувателни (ЦАП/DAC) интегрални схеми, както следва:

a.  Аналогово-цифрови преобразуватели (АЦП/ADC), притежаващи която и да е от следните характеристики:

N.B. ВЖ. СЪЩО 3A101.

1.  Разделителна способност 8 бита или повече, но по-малка от 10 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 1,3 милиарда дискрета в секунда (GSPS);

2.  Разделителна способност 10 бита или повече, но по-малка от 12 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 600 милиона дискрета в секунда (MSPS);

3.  Разделителна способност 12 бита или повече, но по-малка от 14 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 400 MSPS;

4.  Разделителна способност 14 бита или повече, но по-малка от 16 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 250 MSPS; или

5.  Разделителна способност 16 бита или повече, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 65 MSPS;

N.B. За интегрални схеми, които съдържат аналогово-цифрови преобразуватели и съхраняват или обработват цифровизираните данни, вж. 3A001.a.14.

Технически бележки:

1.   Разделителна способност n бита съответства на квантуване на 2 n нива.

2.   Разделителната способност на АЦП/ADC е броят битове на цифровия изход, който представлява измерения аналогов входящ сигнал. За определяне на разделителната способност на АЦП/ADC не се използва ефективният брой битове (ENOB).

3.   За „многоканални АЦП/ADC“ „честотата на дискретизация“ не се сумира и „честотата на дискретизация“ е максималната честота на който и да е от отделните канали.

4.   За „редуващи АЦП/ADC“ или за „многоканални АЦП/ADC“, имащи редуващ режим на работа, „честотите на дискретизация“ се сумират и „честотата на дискретизация“ е максималната сумирана обща скорост на всички редуващи се канали.

3A001.a.5. продължение

b.  Цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП/DAC), притежаващи която и да е от следните характеристики:

1.  Разделителна способност 10 бита или повече, но по-малка от 12 бита, с ‘коригирана скорост на обновяване’, по-голяма от 3 500 MSPS; или

2.  Разделителна способност 12 бита или повече и имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

a.  ‘Коригирана скорост на обновяване’ над 1 250 MSPS, но не повече от 3 500 MSPS и имащи която и да е от изброените по-долу характеристики:

1.  Време за установяване, по-малко от 9 ns за достигане до или в рамките на 0,024% от времето, необходимо за една пълна стъпка; или

2.  ‘Динамичен обхват без изкривявания’ (SFDR), по-висок от 68 dBc (носител) при синтезиране на аналогов сигнал от 100 MHz по цялата скала или на най-високата честота на аналогов сигнал по цялата скала, определен под 100 MHz; или

b.  ‘Коригирана скорост на обновяване’ над 3 500 MSPS;

3A001.a.5.b. продължение

Технически бележки:

1.   ‘Динамичният обхват без изкривявания’ (SFDR) се определя като съотношението между средната квадратична стойност (RMS) на носещата честота (максимален сигнален компонент) на входа на ЦАП/DAC и средната квадратична стойност (RMS) на следващия компонент на най-големи шумови или нелинейни изкривявания на изхода на ЦАП/DAC.

2.   SFDR се определя пряко от спецификационната таблица или от характеристичната графика SFDR/честота.

3.   Определя се, че сигналът е на максимално ниво, когато амплитудата му е по-голяма от -3 dBfs (пълна скала).

4.   ‘Коригирана скорост на обновяване’ за ЦАП/DAC:

a.   За конвенционалните (без интерполация) ЦАП/DAC ‘коригираната скорост на обновяване’ е скоростта, с която цифровият сигнал се преобразува в аналогов и изходящите аналогови стойности се променят от ЦАП/DAC. За ЦАП/DAC, при които режимът на интерполация може да се изключва, (интерполационен фактор единица), ЦАП/DAC следва да се приема за конвенционален (без интерполация).

b.   За интерполиращите ЦАП/DAC (ЦАП/DAC с дискретизация на сигнала, превишаваща основната честота на дискретизация) ‘коригираната скорост на обновяване’ се определя, като скоростта на обновяване на ЦАП/DAC се раздели на най-малкия фактор на интерполация. При интерполиращите ЦАП/DAC за ‘коригирана скорост на обновяване’ могат да се срещнат и други термини като:

—   входяща честота на данните

—   входяща честота на думите

—   входяща честота на дискретизация

—   максимална входяща честота на шината

—   максимална ЦАП синхронизирана (тактова) честота при ЦАП тактов вход.

3A001.a. продължение

6.  Електрооптични и „оптични интегрални схеми“, проектирани за „обработка на сигнали“, притежаващи всички изброени по-долу характеристики:

a.  Един или повече от един вътрешен „лазерен“ диод;

b.  Един или повече от един вътрешен светлочувствителен елемент; и

c.  Оптични вълноводи.

7.  Логически устройства със зона за програмиране, притежаващи някоя от следните характеристики:

a.  Максимален брой едностранни цифрови входове/изходи повече от 700; или

b.  ‘Максимална сумарна скорост на еднопосочния поток на предаване на данни’ от 500 Gb/s или повече.

Бележка: 3A001.a.7. включва:

—   Сложни програмируеми логически устройства (CPLDs/СПЛУ)

—   Комбинационни логически елементи със зони за програмиране (FPGAs/КЛЕЗП)

—   Логически матрици със зони за програмиране (FPLAs/ЛМЗП)

—   Програмируеми на място взаимовръзки (FPICs/ПМВВ)

N.B. За интегрални схеми с логически устройства със зона за програмиране, комбинирани с аналогово-цифров преобразувател, вж. 3A001.a.14.

Технически бележки:

1.   Максималният брой цифрови входове/изходи в 3A001.a.7.a. се нарича още максимални потребителски входове/изходи или максимално налични входове/изходи в зависимост от това дали интегралната схема е комплексна или базова матрична.

2.   ‘Максималната сумарна скорост на еднопосочния поток на предаване на данни’ е произведението от максималната скорост на еднопосочния поток на предаване на данни и броя на предавателите на FPGA/КЛЕЗП.

3A001.a. продължение

8.  Не се използва;

9.  Интегрални схеми с невронна мрежа;

10.  Поръчкови интегрални схеми, за които на производителя е неизвестна или функцията им, или статутът на контрол на оборудването, в което ще се използват интегралните схеми, притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.  Повече от 1 500 извода;

b.  Нормално „време за задържане (забавяне) на разпространението в основния пропускащ елемент“, по-малко от 0,02 ns; или

c.  Работна честота над 3 GHz.

11.  Цифрови интегрални схеми, различни от описаните в 3A001.a.3. до 3A001.a.10. и 3A001.a.12., базирани на съставни полупроводници и притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.  Еквивалентен брой ключове над 3 000 (2 входни ключа); или

b.  Гранична честота на превключване, надхвърляща 1,2 GHz;

12.  Процесори, използващи бързо преобразуване на Фурие (БПФ/FFT), имащи стандартно време за изпълнение при N-точков комплекс, използващ БПФ/FFT, с брой на точките по-малък от (N log2 N) /20 480 ms, където N е броят точки;

Техническа бележка:

Когато N е равно на 1 024 точки, формулата в 3A001.a.12. дава време за изпълнение 500 μѕ.

13.  Интегрални схеми за директни цифрови синтезатори (DDS), притежаващи която и да е от следните характеристики:

a.  Синхронизирана (тактова) честота на цифрово-аналогов преобразувател (ЦАП/DAC) 3,5 GHz или по-голяма и разделителна способност на ЦАП/DAC 10 бита или повече, но под 12 бита; или

b.  Синхронизирана (тактова) честота на цифрово-аналогов преобразувател 1,25 GHz или повече и разделителна способност на цифрово-аналогов преобразувател 12 бита или повече.

Техническа бележка:

Синхронизираната (тактова) честота на ЦАП/DAC може да бъде посочена като главна или входна тактова честота.

3A001.a. продължение

14.  Интегрални схеми, които отговарят или могат да бъдат програмирани да отговарят на всички изброени по-долу критерии:

a.  Аналогово-цифрово преобразуване с която и да е от следните характеристики:

1.  Разделителна способност 8 бита или повече, но по-малка от 10 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 1,3 милиарда дискрета в секунда (GSPS);

2.  Разделителна способност 10 бита или повече, но по-малка от 12 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 1,0 GSPS;

3.  Разделителна способност 12 бита или повече, но по-малка от 14 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 1,0 GSPS;

4.  Разделителна способност 14 бита или повече, но по-малка от 16 бита, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 400 милиона дискрета в секунда (MSPS); или

5.  Разделителна способност 16 бита или повече, с „честота на дискретизация“, по-голяма от 180 MSPS; и

b.  Някое от следните:

1.  Съхранение на цифровизирани данни; или

2.  Обработка на цифровизирани данни;

N.B.1. За интегрални схеми с аналогово-цифров преобразувател вж. 3A001.a.5.a.

N.B.2. За логически устройства със зона за програмиране вж. 3A001.a.7.

Технически бележки:

1.   Разделителна способност n бита съответства на квантуване на 2 n нива.

2.   Разделителната способност на АЦП/ADC е броят битове на цифровия изход на АЦП/ADC, който представлява измерения аналогов входящ сигнал. За определяне на разделителната способност на АЦП/ADC не се използва ефективният брой битове (ENOB).

3.   За интегрални схеми без редуване „многоканални АЦП/ADC“ „честотата на дискретизация“ не се сумира и „ч