Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0295(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0390/2017

Předložené texty :

A8-0390/2017

Rozpravy :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Hlasování :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Přijaté texty
PDF 137kWORD 59k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Kontrola vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy u zboží dvojího užití ***I
P9_TA(2021)0101A8-0390/2017
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2021 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování, technické pomoci a tranzitu u zboží dvojího užití (přepracované znění) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0616),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 207 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0393/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(1),

–  s ohledem na dopis, který dne 27. března 2017 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro mezinárodní obchod podle čl. 110 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 18. listopadu 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 110 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a na stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0390/2017),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. března 2021 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/..., kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění)
P9_TC1-COD(2016)0295

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2021/821.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

Prohlášení Komise týkající se programu budování kapacit pro kontrolu vývozu zboží dvojího užití

Komise uznává význam společného programu udělování licencí a budování kapacit, jakož i odborné přípravy pro účinný systém EU pro kontrolu vývozu. Komise se v konzultaci s Koordinační skupinou pro dvojí užití zavazuje prozkoumat, jaké dopady na lidské a finanční zdroje by takový program mohl mít, aby byly zjištěny možnosti pro návrh, způsoby provádění a zavádění programu budování kapacit a odborné přípravy.

Poslední aktualizace: 12. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí