Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0295(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0390/2017

Pateikti tekstai :

A8-0390/2017

Debatai :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Balsavimas :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Priimti tekstai
PDF 1409kWORD 464k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
Dvejopo naudojimo prekių eksporto, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos, tranzito ir persiuntimo kontrolė ***I
P9_TA(2021)0101 A8-0390/2017
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0616),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0393/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. kovo 27 d. Teisės reikalų komiteto laišką Tarptautinės prekybos komitetui pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnio 4 dalį, ir į 2020 m. gruodžio 18 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0390/2017),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2021 m. kovo 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., nustatantį Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolės režimą (nauja redakcija)
P9_TC1-COD(2016)0295

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009(2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas. Kadangi turi būti padaryta naujų pakeitimų, dėl aiškumo, efektyvumo ir veiksmingumo tas reglamentas turėtų būti išdėstytas nauja redakcija;

(2)   šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad dvejopo naudojimo prekių srityje Sąjunga ir jos valstybės narės visapusiškai atsižvelgtų į visas svarbias aplinkybes. Svarbios aplinkyb ės apima tarptautines prievoles ir įsipareigojimus, prievoles pagal atitinkamas sankcijas, nacionalinės užsienio ir saugumo politikos aspektus, įskaitant Tarybos bendrojoje pozicijoje 2008/944/BUSP(3) išdėstytus aspektus, be kita ko, žmogaus teises, ir aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika. Šiuo reglamentu Sąjunga rodo savo įsipareigojimą šiuo reglamentu išlaikyti griežtus teisinius reikalavimus, susijusius su dvejopo naudojimo prekėmis, taip pat stiprinti keitimąsi atitinkama informacija ir didinti skaidrumą. Kalbant apie kibernetinio stebėjimo prekes, valstybių narių kompetentingos institucijos visų pirma turėtų atsižvelgti į riziką, kad jos bus panaudotos vidaus represijoms arba sunkiems žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams;

(3)   šiuo reglamentu taip pat siekiama sustiprinti eksportuotojams, visų pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), teiktinas gaires dėl atsakingos praktikos, tačiau nepakenkiant dvejopo naudojimo prekių eksportuotojų ar kitų susijusių pramonės šakų ar akademinės bendruomenės, kurie gyvena, turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigę valstybėje narėje, konkurencingumui pasauliniu mastu;

(4)  2004 m. balandžio 28 d. priimtoje Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1540 (2004) nuspręsta, kad visos valstybės turi priimti ir įgyvendinti veiksmingas priemones siekdamos nustatyti nacionalines kontrolės priemones, kad užkirstų kelią atominių, cheminių ir biologinių ginklų ir jų siuntimo į taikinį sistemų platinimui, be kita ko, nustatydamos tinkamas susijusių medžiagų, įrangos ir technologijos kontrolės priemones. Be to, kontrolės priemonės būtinos pagal atitinkamus tarptautinius susitarimus, pavyzdžiui, Konvenciją dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (toliau – Cheminio ginklo uždraudimo konvencija arba CWC) bei Konvenciją dėl bakteriologinių (biologinių) ir toksinių ginklų kūrimo, gamybos ir saugojimo uždraudimo bei jų sunaikinimo (toliau – Biologinių ir toksinių ginklų konvencija arba BTWC), ir atitinka įsipareigojimus, dėl kurių susitarta pagal daugiašalių eksporto kontrolės režimų nuostatas;

(5)  todėl reikalinga veiksminga bendra dvejopo naudojimo prekių eksporto kontrolės priemonių sistema, kad būtų užtikrinta, jog valstybės narės ir Sąjunga laikosi tarptautinių įsipareigojimų ir pareigų, visų pirma dėl neplatinimo, regioninės taikos, saugumo ir stabilumo bei pagarbos žmogaus teisėms ir tarptautinei humanitarinei teisei;

(6)  2003 m. gruodžio 12 d. Europos Vadovų Tarybos priimtoje ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategijoje (toliau – ES MNG strategija) pabrėžiamas Sąjungos įsipareigojimas vykdyti griežtą nacionaliniu ir tarptautiniu mastu koordinuojamą eksporto kontrolę;

(7)   labai svarbu, kad eksportuotojai, tarpininkai, techninės pagalbos teikėjai ar kiti susiję suinteresuotieji subjektai prisidėtų prie bendro prekybos kontrolės tikslo. Kad jie galėtų veikti laikydamiesi šio reglamento, su sandoriais, kuriems taikomas šis reglamentas, susijęs rizikos vertinimas turi būti atliekamas taikant sandorių tikrinimo priemones, dar vadinamas deramo tikrinimo principu, kurios yra vidaus atitikties užtikrinimo programų dalis. Todėl, rengiant ir įgyvendinant vidaus atitikties užtikrinimo programas, visų pirma turi būti atsižvelgiama į eksportuotojų dydį ir organizacinę struktūrą;

(8)   siekiant užkirsti kelią rizikai , kad asmenys, prisidedantys prie vadovavimo vykdant sunkius žmogaus teisių arba tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus arba prie jų vykdymo, arba atsakingi už nurodymą juos vykdyti arba už jų vykdymą ▌, gali naudoti tam tikras į sąrašą neįtrauktas iš Sąjungos muitų teritorijos eksportuotas kibernetinio stebėjimo prekes, reikėtų kontroliuoti tokių prekių eksportą ▌. Ši rizika visų pirma susijusi su atvejais, kai kibernetinio stebėjimo prekės yra specialiai suprojektuotos taip, kad būtų galima įsilaužti į informacines ir telekomunikacijų sistemas arba atlikti išsamų duomenų paketų patikrinimą, kad būtų galima slapta stebėti fizinius asmenis stebint, išgaunant, renkant ar analizuojant duomenis, įskaitant biometrinius duomenis, iš tų sistemų. Prekės, naudojamos išimtinai komerciniais tikslais, pvz., sąskaitoms išrašyti, rinkodarai, kokybiškoms paslaugoms, vartotojų pasitenkinimui arba tinklo saugumui, paprastai nelaikomos keliančiomis tokią riziką;

(9)   siekiant sustiprinti veiksmingą į sąrašą neįtrauktų kibernetinio stebėjimo prekių eksporto kontrolę, labai svarbu toliau derinti visa apimančios kontrolės taikymą toje srityje. Tuo tikslu valstybės narės yra įsipareigojusios remti tokią kontrolę dalydamosi tarpusavyje ir su Komisija informacija, visų pirma apie kibernetinio stebėjimo prekių technologinę plėtrą, ir budriai taikydamos tokią kontrolę skatinti keitimąsi informacija Sąjungos lygmeniu;

(10)   siekiant sudaryti sąlygas Sąjungai greitai reaguoti į didelį piktnaudžiavimą esamomis technologijomis arba į naujus pavojus, susijusius su besiformuojančiomis technologijomis, reikėtų nustatyti mechanizmą, kad valstybės narės galėtų koordinuoti savo veiksmus, kai nustatoma nauja rizika. Tokius koordinavimo veiksmus turėtų lydėti iniciatyvos nustatyti lygiavertę kontrolę daugiašaliu lygmeniu, kad būtų išplėstas atsakas į nustatytą riziką;

(11)  dvejopo naudojimo programinės įrangos ir technologijų perdavimas už Sąjungos muitų teritorijos ribų elektroninėmis priemonėmis, telefaksu ar telefonu taip pat turėtų būti kontroliuojamas. Siekiant sumažinti eksportuotojams ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms tenkančią administracinę naštą, reikėtų numatyti tam tikrų perdavimo būdų, pavyzdžiui, perdavimo debesijai, bendrąsias arba visuotines licencijas arba suderintą nuostatų aiškinimą;

(12)   atsižvelgiant į svarbų muitinių vaidmenį užtikrinant eksporto kontrolės vykdymą, šiame reglamente vartojami terminai turėtų kuo labiau atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 952/2013 (4) (toliau — Sąjungos muitinės kodeksas) nustatytas apibrėžtis;

(13)  dvejopo naudojimo prekių eksporto veikloje gali dalyvauti įvairių kategorijų asmenys, įskaitant fizinius asmenis, kaip antai paslaugų teikėjai, mokslininkai, konsultantai ir asmenys, dvejopo naudojimo prekes perduodantys elektroninėmis priemonėmis.Labai svarbu, kad visi tokie asmenys žinotų apie riziką, susijusią su eksportu ir techninės pagalbos teikimu dėl didesnės rizikos prekių. Visų pirma, akademinės ir mokslinių tyrimų institucijos susiduria su skirtingomis problemomis eksporto kontrolės srityje dėl, inter alia, jų bendro įsipareigojimo laisvai keistis idėjomis, dėl to, kad jų mokslinių tyrimų veikloje dažnai naudojamos pažangios technologijos, dėl jų organizacinės struktūros ir tarptautinio jų mokslinių mainų pobūdžio. Valstybės narės ir Komisija prireikus turėtų didinti akademinės ir mokslinių tyrimų bendruomenės informuotumą ir teikti joms pritaikytas gaires, kaip spręsti tuos skirtingus uždavinius. Derinant su daugiašaliais eksporto kontrolės režimais, įgyvendinant kontrolę, kiek įmanoma, turėtų būti numatytas bendras požiūris į tam tikras nuostatas, visų pirma susijusias su akademinės bendruomenės kontrolės priemonėmis „pagrindiniai moksliniai tyrimai“ ir „viešoji sritis“;

(14)  „tarpininko“ apibrėžtis turėtų būti peržiūrėta, siekiant į ją įtraukti valstybėje narėje nuolatinės buveinės neturinčius ir neįsisteigusius juridinius asmenis ar bendrijas, teikiančius tarpininkavimo paslaugas iš Sąjungos muitų teritorijos;

(15)  Lisabonos sutartyje išaiškinta, kad techninės pagalbos ▌ teikimas, susijęs su judėjimu per sieną, priklauso Sąjungos kompetencijai. Todėl reikia paaiškinti, kokia kontrolė taikoma techninės pagalbos paslaugoms, ir nustatyti techninės pagalbos apibrėžtį. Be to, siekiant veiksmingumo ir nuoseklumo, techninės pagalbos ▌teikimui taikoma kontrolė turėtų būti suderinta ▌;

(16)   kaip ir Reglamente (EB) Nr. 428/2009, ▌valstybių narių valdžios institucijoms turėtų būti suteikta galimybė tam tikromis aplinkybėmis uždrausti ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių tranzitą, jei jos, remdamosi žvalgybos informacija ar kitais šaltiniais, turi pagrįstų priežasčių įtarti, jog tos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos galutiniam kariniam naudojimui valstybėje, kuriai taikomas ginklų embargas, arba masinio naikinimo ginklams arba jų siuntimo į taikinį sistemoms platinti;

(17)  licencijavimo sąlygos ir reikalavimai ▌turėtų būti suderinti, kad prireikus būtų išvengta konkurencijos iškraipymų ir būtų užtikrintas nuoseklus ir veiksmingas kontrolės taikymas visoje Sąjungos muitų teritorijoje. Tuo tikslu taip pat būtina užtikrinti, kad visais atvejais, kai taikoma kontrolė, būtų aiškiai nustatyta valstybės narės kompetentinga institucija. Atsakomybė priimant sprendimus dėl individualių, visuotinių arba nacionalinių bendrųjų eksporto leidimų, leidimų teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą, ▌dėl ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių tranzito ir dėl leidimų Sąjungos muitų teritorijoje persiųsti į IV priedą įtrauktas dvejopo naudojimo prekes tenka nacionalinėms valdžios institucijoms;

(18)  siekiant padėti sukurti vienodas sąlygas eksportuotojams ir užtikrinti veiksmingesnį kontrolės taikymą, reikėtų nustatyti vidaus atitikties užtikrinimo programų gaires. Tokiose gairėse turėtų būti atsižvelgta į skirtingus eksportuotojų ir jų patronuojamųjų įmonių dydžius, išteklius, veiklos sritis ir kitas ypatybes bei sąlygas, pavyzdžiui, grupės vidaus atitikties struktūras ir standartus, taip išvengiant „vieno modelio visiems“ principo ir padedant kiekvienam eksportuotojui rasti savo sprendimus dėl atitikties ir konkurencingumo. Eksportuotojai, kurie naudojasi visuotiniais eksporto leidimais, turėtų įgyvendinti vidaus atitikties užtikrinimo programą, nebent kompetentinga institucija mano, kad tai nebūtina dėl kitų aplinkybių, į kurias ji atsižvelgė nagrinėdama eksportuotojo pateiktą prašymą išduoti visuotinį eksporto leidimą;

(19)  siekiant sumažinti įmonėms, visų pirma MVĮ, ir institucijoms tenkančią administracinę naštą ir kartu užtikrinti tinkamą į atitinkamas paskirties vietas eksportuojamų atitinkamų prekių kontrolės lygį, turėtų būti nustatyti papildomi Sąjungos bendrieji eksporto leidimai. Prireikus valstybės narės gali eksportuotojams teikti gaires dėl bendrųjų leidimų taikymo.Jeivalstybės narės mano, jog tai būtina, jos taip pat gali nustatyti nacionalinius bendruosius eksporto leidimus mažos rizikos eksportui. Siekiant licencijų išdavimo sąlygas pritaikyti prie konkrečių pramonės poreikių, taip pat turėtų būti nustatytas dideliems projektams skirtas ▌leidimas;

(20)   Komisija, konsultuodamasi su valstybėmis narėmis ir suinteresuotaisiais subjektais, turėtų parengti geriausios praktikos gaires ir (arba) rekomendacijas siekiant padėti praktikoje taikyti kontrolę. Rengdama gaires ir (arba) rekomendacijas, Komisija turėtų tinkamai atsižvelgti į MVĮ informacijos poreikius;

(21)  bendri dvejopo naudojimo prekių, paskirties vietų ir nurodymų sąrašai yra svarbūs veiksmingo eksporto kontrolės režimo elementai;

(22)   valstybės narės, kurios sudaro nacionalinius kontroliuojamų prekių sąrašus pagal šį reglamentą, turėtų apie tokius sąrašus pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Valstybės narės taip pat turėtų informuoti Komisiją ir kitas valstybes nares apie visus sprendimus atsisakyti išduoti leidimą eksportuoti, kai toks leidimas yra reikalingas remiantis nacionaliniu kontroliuojamų prekių sąrašu;

(23)  kad Sąjunga galėtų sparčiai reaguoti į kintančias aplinkybes, susijusias su Sąjungos bendruosiuose eksporto leidimuose nurodytų prekių eksporto rizikos vertinimu, ir į technologijų bei prekybos pokyčius, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, siekiant iš dalies pakeisti šio reglamento I, II ir IV priedus. Sprendimai dėl I priede nustatyto dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, bendro sąrašo atnaujinimo turėtų atitikti pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos valstybės narės ar Sąjunga yra prisiėmusios kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo susitarimų narės ir daugiašalių eksporto kontrolės režimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis. Kai I priedo pakeitimai susiję su dvejopo naudojimo prekėmis, kurios taip pat išvardytos II arba IV priede, tie priedai taip pat turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti. Sprendimai dėl II priedo A–H skirsniuose nustatytų bendrų prekių ir paskirties vietų sąrašų atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į šiame reglamente nustatytus vertinimo kriterijus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(5) nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti rengiant deleguotuosius aktus, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai ▌suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(24)   Komisija turėtų deleguotaisiais aktais atliktus I priedo atnaujinimus skelbti visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis;

(25)   Komisija turėtų visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis skelbti ir nuolat atnaujinti valstybėse narėse galiojančių nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų rinkinį;

(26)  dvejopo naudojimo prekių eksportui poveikio turinčios nacionalinės nuostatos ir sprendimai turėtų būti priimami remiantis bendra prekybos politika, ypač Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2015/479(6). Tinkamai keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl nacionalinių nuostatų ir spendimų turėtų būti užtikrintas veiksmingas ir nuoseklus kontrolės taikymas visoje Sąjungos muitų teritorijoje;

(27)  bendros kontrolės sistemos buvimas yra prielaida nustatyti laisvą dvejopo naudojimo prekių judėjimą Sąjungos muitų teritorijoje;

(28)  pagal SESV 36 straipsnį, nedarydamos poveikio jo nuostatų taikymui ir laikydamosi prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų, valstybės narės išlaiko teisę kontroliuoti tam tikrų dvejopo naudojimo prekių persiuntimą Sąjungos muitų teritorijoje, kad užtikrintų viešąją tvarką ir visuomenės saugumą. ▌IV priede pateiktas prekių, kurioms taikoma persiuntimo Sąjungos viduje kontrolė, sąrašas turėtų būti periodiškai peržiūrimas atsižvelgiant į tolesnę pagrindinių tarptautinių įsipareigojimų raidą, taip pat technologinę ir komercinę raidą, susijusią su persiuntimo rizikos vertinimu. Sprendimai dėl IV priede nustatyto dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikoma eksporto kontrolė, bendro sąrašo atnaujinimo turėtų būti priimami atsižvelgiant į valstybių narių viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo interesus pagal SESV 36 straipsnį;

(29)  1998 m. rugsėjo 22 d. valstybės narės ir Komisija pasirašė valstybių narių, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros atitinkamų apsaugos susitarimų papildomus protokolus, kurie be kitų priemonių įpareigoja valstybes nares teikti informaciją apie nurodytos įrangos ir nebranduolinių medžiagų persiuntimą. Persiuntimo Sąjungos viduje kontrolė turėtų leisti Sąjungai ir jos valstybėms narėms vykdyti jų pareigas pagal tuos susitarimus;

(30)   siekiant užtikrinti, kad visoje Sąjungoje būtų taikoma vienoda ir nuosekli kontrolė, derėtų išplėsti valstybių narių ir Komisijos tarpusavio konsultacijų ir keitimosi informacija mastą ir nustatyti priemones, kuriomis būtų remiamas bendros eksporto kontrolės tinklo plėtojimas visoje Sąjungoje, pvz., parengti elektronines licencijavimo procedūras, suburti technikos ekspertų grupes ir sukurti vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą. Ypač svarbu užtikrinti, kad Dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupė ir techninių ekspertų grupės prireikus konsultuotųsi su eksportuotojais, tarpininkais, techninės pagalbos teikėjais ir kitomis atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kurioms taikomas šis reglamentas, įskaitant pramonės ir pilietinės visuomenės organizacijas;

(31)   kadangi muitinės tam tikra informacija su kitomis muitinėmis dalijasi naudodamos rizikos valdymo sistemą ir vadovaudamosi Sąjungos muitinės taisyklėmis, taip pat tikslinga užtikrinti glaudų licencijavimo institucijų ir muitinių bendradarbiavimą;

(32)  reikia paaiškinti, kad, kiek tai susiję su asmens duomenimis, tvarkant informaciją ir ja keičiantis turėtų būti laikomasi taikytinų fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo taisyklių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679(7) bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2018/1725(8);

(33)   valstybės narės ir Komisija turėtų imtis visų reikiamų priemonių, kad apsaugotų konfidencialią informaciją, visų pirma laikantis Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2015/443 (9) , Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2015/444 (10) ir Taryboje posėdžiavusių Europos Sąjungos valstybių narių susitarimo dėl įslaptintos informacijos, kuria keičiamasi Europos Sąjungos interesais, apsaugos (11) . Tai visų pirma apima pareigą nesumažinti informacijos slaptumo žymos laipsnio ar jos neišslaptinti be išankstinio rašytinio įslaptintos informacijos rengėjo sutikimo. Institucijos turėtų atitinkamai tvarkyti informaciją, kuri nėra įslaptinta, arba informaciją, kuri yra pateikiama konfidencialiai;

(34)  bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi, visų pirma su MVĮ, ir skaidrumas yra esminiai veiksmingo eksporto kontrolės režimo elementai. Todėl reikia numatyti, kad būtų nuolat rengiamos gairės, padedančios prireikus taikyti šį reglamentą, ir ▌būtų skelbiamos metinės kontrolės įgyvendinimo ataskaitos;

(35)   Sąjungos metinėje kontrolės įgyvendinimo ataskaitoje turėtų būti pateikta atitinkama informacija apie licencijų išdavimą ir kontrolės vykdymo užtikrinimą pagal šį reglamentą, deramai atsižvelgiant į poreikį užtikrinti tam tikrų duomenų konfidencialumo apsaugą, visų pirma tais atvejais, kai licencijavimo duomenų paskelbimas galėtų paveikti valstybių narių iškeltas nacionalinio saugumo problemas arba kelti pavojų komerciniam konfidencialumui, ir sudaryti sąlygas ne Sąjungos tiekėjams mažinti valstybių narių priimamų ribojamųjų licencijavimo sprendimų skaičių;

(36)  siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų deramai taikomas, kiekviena valstybė narė turėtų imtis priemonių siekiant suteikti kompetentingoms institucijoms atitinkamus įgaliojimus;

(37)   pagal ES MNG strategiją kiekviena valstybė narė turėtų nustatyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomas sankcijas, taikytinas pažeidus šio reglamento nuostatas. Taip pat tikslinga nustatyti nuostatas, ▌siekiant paremti veiksmingą kontrolės vykdymo užtikrinimą, be kita ko, pasitelkus vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą;

(38)  ▌Sąjungos muitinės kodekse, be kita ko, yra nuostatų, susijusių su prekių eksportu ir reeksportu. Jokia šio reglamento nuostata nevaržo įgaliojimų, suteikiamų pagal Sąjungos muitinės kodeksą ir jo įgyvendinimo nuostatas;

(39)  eksporto kontrolė padeda užtikrinti tarptautinį saugumą ir daro poveikį prekybai su trečiosiomis valstybėmis. Todėl reikia plėtoti dialogą ir bendradarbiauti su trečiosiomis valstybėmis, siekiant sudaryti vienodas sąlygas visoms pasaulio valstybėms ir didinti tarptautinį saugumą.Visų pirma valstybės narės ir Komisija turėtų labiau prisidėti prie daugiašalių eksporto kontrolės režimų veiklos. Valstybės narės ir Komisija taip pat turėtų remti tuos režimus plėtodamos patikimą eksporto kontrolę, kuri būtų pasaulinis tarptautinės geriausios praktikos pagrindas ir modelis, taip pat svarbi priemonė tarptautinei taikai ir stabilumui užtikrinti. Kai visos valstybės narės nustato naują riziką kibernetinio stebėjimo prekių srityje, būtina pateikti informaciją, kad būtų galima užtikrinti vienodas daugiašales sąlygas;

(40)  ▌ šis reglamentas taikomas nedarant poveikio 2015 m. rugsėjo 15 d. Komisijos deleguotajam sprendimui, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES(12) dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos;

(41)  šiuo reglamentu užtikrinama pagarba pagrindinėms teisėms ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

OBJEKTAS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Šiuo reglamentu nustatomas Sąjungos dvejopo naudojimo prekių eksporto, susijusių tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos, tranzito ir persiuntimo kontrolės režimas.

2 straipsnis

Šiame reglamente vartojamos tokios terminų apibrėžtys:

1)  dvejopo naudojimo prekės – prekės, įskaitant programinę įrangą ir technologijas, kurios gali būti naudojamos ir civiliniams, ir kariniams tikslams, taip pat▌ prekės, kurios gali būti naudojamos branduoliniams, cheminiams ar biologiniams ginklams ar jų siuntimo į taikinį sistemoms projektuoti, kurti, gaminti ar naudoti, įskaitant visas prekes, kurios gali būti ir neskirtos sprogdinti, ir gali kokiu nors būdu būti susijusios su branduolinių ginklų ar kitokių branduolinių sprogstamųjų įtaisų gamyba▌;

2)  eksportas – tai:

a)  eksporto procedūra, kaip apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso 269 straipsnyje;

b)  reeksportas, kaip apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso 270 straipsnyje; reeksportu taip pat laikomi tie atvejai, kai tranzito per Sąjungos muitų teritoriją metu pagal šio straipsnio 11 punktą turi būti pateikta išvežimo bendroji deklaracija, nes pasikeitė galutinė atitinkamų prekių paskirties vieta;

c)  laikinojo išvežimo perdirbti procedūra, nustatyta Sąjungos muitinės kodekso 259 straipsnyje, arba

d)  programinės įrangos ar technologijų perdavimas elektroninėmis priemonėmis, tarp jų telefaksu, telefonu, elektroniniu paštu arba bet kokiomis kitomis elektroninėmis priemonėmis, į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų; tai apima elektroninį tokios programinės įrangos ir technologijų tiekimą juridiniams ar fiziniams asmenims arba bendrijoms už Sąjungos muitų teritorijos ribų; tai taip pat apima technologijos perdavimą žodžiu, kai technologija apibūdinama balso perdavimo priemonėmis;

3)  eksportuotojas – tai:

a)   bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija ▌, kuris (-i) priimant eksporto deklaraciją ar reeksporto deklaraciją ar išvežimo bendrąją deklaraciją yra pasirašęs sutartį su gavėju trečiojoje valstybėje ir turi įgaliojimą spręsti dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos; jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos; arba

b)   bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, kuris (-i) nusprendžia elektroninėmis priemonėmis, įskaitant faksą, telefoną, elektroninį paštą arba bet kokias kitas elektronines priemones, perduoti ▌programinę įrangą ar technologijas į paskirties vietą▌ už Sąjungos muitų teritorijos ribų arba tiekti elektronine forma tokią programinę įrangą ir technologiją fiziniams ar juridiniams asmenims arba bendrijoms už Sąjungos muitų teritorijos ribų.

Kai teisės parduoti dvejopo naudojimo prekę nauda pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso asmeniui, turinčiam nuolatinę buveinę ar įsisteigusiam ne Sąjungos muitų teritorijoje , eksportuotoju laikoma sutarties šalis, turinti nuolatinę buveinę ar įsisteigusi Sąjungos muitų teritorijoje; 

c)   jei a arba b punktas netaikomas, ▌ bet kuris fizinis asmuo, eksportuotinas dvejopo naudojimo prekes vežantis savo asmeniniame bagaže, kaip tai suprantama Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446(13) 1 straipsnio 19 punkto a papunktyje;

4)  eksporto deklaracija – veiksmas, kuriuo bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija nustatyta forma ir būdu išreiškia pageidavimą, kad dvejopo naudojimo prekėms, nurodytoms 1 punkte, būtų įforminta eksporto procedūra;

5)  reeksporto deklaracija – veiksmas, nurodytas Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 13 dalyje;

6)   išvežimo bendroji deklaracija – veiksmas, nurodytas Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 10 dalyje;

7)  tarpininkavimo paslaugos tai:

a)  derybos dėl dvejopo naudojimo prekių pirkimo, pardavimo arba tiekimo iš vienos trečiosios valstybės į bet kurią kitą trečiąją valstybę sandorių arba tokių sandorių organizavimas; arba

b)  dvejopo naudojimo prekių, esančių trečiosiose valstybėse, pardavimas arba pirkimas siekiant jas persiųsti į kitą trečiąją valstybę.

Šio reglamento tikslais į šią apibrėžtį neįtraukiamas vien tik pagalbinių paslaugų teikimas. Pagalbinės paslaugos – tai transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendra reklamos ar skatinimo veikla;

8)  tarpininkas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, teikiantis (-i) tarpininkavimo paslaugas iš Sąjungos muitų teritorijos ▌trečiosios valstybėsteritorijoje;

9)  techninė pagalba – bet kokia techninė parama, susijusi su remontu, plėtra, gamyba, surinkimu, bandymu, technine priežiūra ar kitu techniniu aptarnavimu, teikiama instrukcijų, patarimų, mokymo, darbo žinių, įgūdžių perdavimo ar konsultacinių paslaugų forma, įskaitant pagalbą elektroninėmis priemonėmis, taip pat pagalbą žodžiu, teikiamą telefonu ar kitais būdais;

10)  techninės pagalbos teikėjas – tai:

a)   bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, teikiantis (-i) techninę pagalbą iš Sąjungos muitų teritorijos ▌trečiosios valstybėsteritorijoje;

b)   bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, turintis nuolatinę buveinę ar įsisteigęs valstybėje narėje ir teikiantis (-i) techninę pagalbą trečiosios valstybės teritorijoje; arba

c)   bet kuris fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija, turintis nuolatinę buveinę ar įsisteigęs valstybėje narėje ir teikiantis (-i) techninę pagalbą trečiosios valstybės gyventojui, laikinai esančiam Sąjungos muitų teritorijoje;

11)  tranzitas – ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių gabenimas, kai jos įvežamos į Sąjungos muitų teritoriją ir vežamos per ją į paskirties vietą už Sąjungos muitų teritorijos ribų, kai tos prekės:

a)  yra prekės, kurioms įforminta išorinio tranzito procedūra pagal Sąjungos muitinės kodekso 226 straipsnį ir kurios tik vežamos ▌per Sąjungos muitų teritoriją;

b)  kurios yra perkraunamos laisvojoje zonoje arba tiesiogiai iš jos reeksportuojamos;

c)  kurios laikinai saugomos ir tiesiogiai reeksportuojamos iš laikinojo saugojimo sandėlio, arba

d)  kurios į Sąjungos muitų teritoriją atgabentos ir neiškrovus bus iš tos teritorijos išgabentos tuo pačiu laivu arba orlaiviu;

12)  individualus eksporto leidimas – leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui eksportuoti vieną ar kelias dvejopo naudojimo prekes vienam galutiniam naudotojui ar gavėjui trečiojoje valstybėje;

13)  visuotinis eksporto leidimas – leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui, kurį turėdamas jis gali eksportuoti tam tikros rūšies ar kategorijos dvejopo naudojimo prekes vienam ar keliems konkretiems galutiniams naudotojams ir (arba) vienoje ar keliose konkrečiose trečiosiose valstybėse;

14)  didelio projekto leidimas – individualus eksporto leidimas arba visuotinis eksporto leidimas, suteikiamas vienam konkrečiam eksportuotojui, kurį turėdamas jis gali eksportuoti tam tikros rūšies ar kategorijos dvejopo naudojimo prekes vienam ar keliems konkretiems galutiniams naudotojams vienoje ar keliose konkrečiose trečiosiose valstybėsekonkretaus didelio masto projekto tikslais;

15)  Sąjungos bendrasis eksporto leidimas – leidimas eksportuoti į tam tikras paskirties valstybes, kurį gali gauti visi eksportuotojai, kurie laikosi II priedo A–H skirsniuose išdėstytų naudojimosi juo sąlygų ir reikalavimų;

16)  nacionalinis bendrasis eksporto leidimas – eksporto leidimas, apibrėžtas nacionalinėje teisėje remiantis 12 straipsnio 6 dalimi ir III priedo C skirsniu;

17)  Sąjungos muitų teritorija – Sąjungos muitų teritorija, kaip tai suprantama Sąjungos muitinės kodekso 4 straipsnyje;

18)  ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekės – prekės, turinčios ne Sąjungos prekių statusą, kaip apibrėžta Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 24 dalyje;

19)  ginklų embargas – ginklų embargas, nustatytas Tarybos priimtu sprendimu ar bendrąja pozicija arba Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) sprendimu, arba ginklų embargas, nustatytas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privaloma rezoliucija;

20)   kibernetinio stebėjimo prekės – dvejopo naudojimo prekės, specialiai sukurtos tam, kad būtų galima slaptai stebėti fizinius asmenis stebint, išgaunant, renkant ar analizuojant duomenis iš informacinių ir telekomunikacijų sistemų;

21)  vidaus atitikties užtikrinimo programa (angl. ICP)vykdomaveiksminga, tinkama ir proporcingapolitika ir procedūros ▌, kurias eksportuotojai patvirtino, kad palengvintų atitiktį šio reglamento nuostatoms ir tikslams ir pagal šį reglamentą įgyvendinamoms leidimų sąlygoms, įskaitant, be kita ko, išsamaus patikrinimo priemones vertinant riziką, susijusią su atitinkamų prekių eksportu galutiniams naudotojams ir galutiniu naudojimu;

22)   iš esmės tapatus sandoris – sandoris, susijęs su iš esmės tapačių parametrų ar techninių charakteristikų prekėmis ir susijęs su tuo pačiu galutiniu naudotoju ar gavėju, kaip ir kitas sandoris.

II SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS

3 straipsnis

1.  I priede išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti reikia leidimo.

2.  Laikantis 4, 5, 9 arba 10 straipsnio, leidimo taip pat gali reikėti tam tikrų I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui į visas arba tam tikras paskirties vietas.

4 straipsnis

1.  I priede neišvardytoms dvejopo naudojimo prekėms eksportuoti reikia leidimo, jei kompetentinga institucija yra informavusi eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti:

a)  skirtos naudoti cheminių, biologinių ar branduolinių ginklų ar kitų branduolinių sprogstamųjų užtaisų kūrimui, gamybai, tvarkymui, eksploatavimui, priežiūrai, laikymui, aptikimui, atpažinimui ar platinimui, arba raketų, galinčių nešti į taikinį tokius ginklus, kūrimui, gamybai, eksploatavimui ar laikymui;

b)  skirtos galutiniam kariniam naudojimui, jei perkančiajai valstybei arba paskirties vietos valstybei yra taikomas ginklų embargas.

Šiame punkte „galutinis karinis naudojimas“ apima:

i)   įtaisymą į karines prekes, išvardytas valstybių narių kariniuose sąrašuose;

ii)   naudojimą gamybos, bandymų ar analitinei įrangai ir jos sudedamosioms dalims, kurios skirtos valstybių narių kariniuose sąrašuose išvardytų karinių prekių kūrimui, gamybai ar priežiūrai; arba

iii)   bet kurių nebaigtų gaminių naudojimą gamykloje karinėms prekėms, išvardytoms valstybių narių kariniuose sąrašuose, gaminti;

c)  skirtos naudoti kaip nacionaliniame kariniame sąraše išvardytų karinių prekių dalys ar sudedamosios dalys, kurios buvo eksportuotos iš valstybės narės teritorijos be leidimo arba pažeidžiant tos valstybės narės įstatymais nustatytą leidimų tvarką.

2.  Kai eksportuotojas ▌žino, jog jo siūlomas eksportuoti I priede neišvardytas dvejopo naudojimo prekes, visas arba iš dalies, ketinama panaudoti kuriam nors iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, eksportuotojas praneša apie tai kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija nusprendžia, ar ▌ atitinkamam eksportui reikia leidimo.

3.   Valstybė narė gali priimti arba ir toliau taikyti nacionalinius įstatymus, nustatančius I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui leidimų reikalavimą, jei eksportuotojas turi pagrindą įtarti, kad tos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams .

4.  Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą pagal 1, 2 arba 3 dalį, nedelsdama informuoja savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas ir kitoms valstybėms narėms bei Komisijai pateikia atitinkamą informaciją apie atitinkamą leidimo reikalavimą, visų pirma susijusią su atitinkamomis prekėmis ir galutiniais naudotojais, išskyrus atvejus, kai ji mano, kad taip daryti netikslinga atsižvelgiant į sandorio pobūdį arba atitinkamos informacijos neskelbtinumą.

5.  Valstybės narės deramai atsižvelgia į informaciją, gautą pagal 4 dalį, ir apie tai informuoja savo muitines ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

6.  16 straipsnio 1, 2 ir 5–7 dalys taikomos su I priede neišvardytomis dvejopo naudojimo prekėmis susijusiais atvejais, kad būtų galima išnagrinėti visus galiojančius valstybių narių atsisakymus suteikti leidimą.

7.   Visas keitimasis informacija, reikalaujama pagal šį straipsnį, vykdomas laikantis teisinių reikalavimų dėl asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsaugos. Toks keitimasis informacija vykdomas naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 23 straipsnio 6 dalyje nurodytą sistemą.

8.   Šis reglamentas neturi poveikio valstybių narių teisei imtis nacionalinių priemonių pagal Reglamento (ES) 2015/479 10 straipsnį.

5 straipsnis

1.   I priede neišvardytoms kibernetinio stebėjimo prekėms eksportuoti reikia leidimo, jei kompetentinga institucija yra informavusi eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti naudojamos vidaus represijoms ir (arba) sunkiems žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimams vykdyti.

2.   Kai eksportuotojas, remdamasis savo išsamaus patikrinimo išvadomis, žino, jog eksportuotojo siūlomas eksportuoti I priede neišvardytas kibernetinio stebėjimo prekes ketinama naudoti, visas arba iš dalies, kuriam nors iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, eksportuotojas praneša apie tai kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija nusprendžia, ar atitinkamam eksportui reikia leidimo. Komisija ir Taryba pateikia eksportuotojams skirtas gaires, kaip nurodyta 26 straipsnio 1 dalyje.

3.   Valstybė narė gali priimti arba ir toliau taikyti nacionalinius įstatymus, nustatančius I priede neišvardytų kibernetinio stebėjimo prekių eksportui leidimų reikalavimą, jei eksportuotojas turi pagrindą įtarti, kad tos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.

4.   Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą pagal 1, 2 arba 3 dalį, nedelsdama informuoja savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas ir kitoms valstybėms narėms bei Komisijai pateikia atitinkamą informaciją apie atitinkamą leidimo reikalavimą, visų pirma susijusią su atitinkamomis prekėmis ir subjektais, išskyrus atvejus, kai ji mano, kad taip daryti netikslinga atsižvelgiant į sandorio pobūdį arba atitinkamos informacijos neskelbtinumą.

5.   Valstybės narės tinkamai atsižvelgia į informaciją, gautą pagal 4 dalį, ir ją peržiūri per 30 darbo dienų, atsižvelgdamos į 1 dalyje nustatytus kriterijus. Jos informuoja savo muitines ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas. Išimtiniais atvejais bet kuri valstybė narė gali prašyti pratęsti tą 30 dienų laikotarpį. Tačiau pratęsimas negali viršyti 30 darbo dienų.

6.   Kai visos valstybės narės praneša viena kitai ir Komisijai, kad turėtų būti nustatytas reikalavimas gauti leidimą iš esmės tapatiems sandoriams, Komisija Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbia informaciją apie kibernetinio stebėjimo prekes ir, atitinkamais atvejais, paskirties vietas, kurioms taikomi leidimų išdavimo reikalavimai, apie kuriuos tuo tikslu pranešė valstybės narės.

7.   Valstybės narės bent kartą per metus peržiūri pagal 6 dalį paskelbtą informaciją, remdamosi atitinkama Komisijos pateikta informacija ir analize. Kai visos valstybės narės praneša viena kitai ir Komisijai, kad leidimo reikalavimo paskelbimas turėtų būti iš dalies pakeistas ar atnaujintas, Komisija nedelsdama atitinkamai iš dalies pakeičia arba atnaujina informaciją, paskelbtą pagal 6 dalį Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

8.   16 straipsnio 1, 2 ir 5–7 dalys taikomos su I priede neišvardytomis kibernetinio stebėjimo prekėmis susijusiais atvejais, kad būtų galima išnagrinėti visus galiojančius valstybių narių atsisakymus suteikti leidimą.

9.   Visas keitimasis informacija, reikalaujama pagal šį straipsnį, vykdomas laikantis teisinių reikalavimų dėl asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsaugos. Šis keitimasis informacija vykdomas naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 23 straipsnio 6 dalyje nurodytą sistemą.

10.   Valstybės narės svarsto galimybę pritarti pagal šio straipsnio 6 dalį paskelbtų prekių įtraukimui į atitinkamus tarptautinius neplatinimo režimus arba eksporto kontrolės susitarimus, siekiant išplėsti kontrolę. Komisija pateikia atitinkamų duomenų, surinktų pagal 23 straipsnio 2 dalį ir 26 straipsnio 2 dalį, analizę.

11.   Šis reglamentas neturi poveikio valstybių narių teisei imtis nacionalinių priemonių pagal Reglamento (ES) 2015/479 10 straipsnį.

6 straipsnis

1.  Su į I priedo sąrašą įtrauktomis dvejopo naudojimo prekėmis susijusioms tarpininkavimo paslaugoms teikti reikalingas leidimas, jei kompetentinga institucija tarpininkui praneša, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.

2.   Kai tarpininkas siūlo savo tarpininkavimo paslaugas dėl I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių ir žino, kad tas prekes, visas arba iš dalies, ketinama naudoti bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, tarpininkas ▌apie tai praneša kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija sprendžia, ar ▌nustatyti, kad tokioms tarpininkavimo paslaugoms vykdyti reikalingas leidimas.

3.   Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms.

4.   Valstybė narė gali priimti arba toliau taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomas reikalavimas gauti leidimą su dvejopo naudojimo prekėmis susijusioms paslaugoms teikti, jei tarpininkas turi priežasčių įtarti, kad šios prekės yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.

5.   9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytoms nacionalinėms priemonėms.

7 straipsnis

1.  Ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių, išvardytų I priede, tranzitą bet kuriuo metu gali uždrausti valstybės narės, kurioje prekės yra, kompetentinga institucija tais atvejais, kai prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriems 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams.

2.  Prieš nuspręsdama dėl tranzito uždraudimo kompetentinga institucija gali atskirais atvejais taikyti leidimo reikalavimą konkrečiais dvejopo naudojimo prekių, išvardytų I priede, tranzito atvejais, jeigu prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriems 4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems naudojimo tikslams. Tranzito per kelių valstybių narių teritoriją atvejais, kiekvienos susijusios valstybės narės kompetentinga institucija gali uždrausti tokį tranzitą per jos teritoriją.

Leidimo reikalavimą kompetentinga institucija gali nustatyti fiziniam ar juridiniam asmeniui arba bendrijai, kuris (-i) yra pasirašęs (-iusi) sutartį su gavėju trečiojoje valstybėje ir turi įgaliojimą spręsti dėl prekių, gabenamų per Sąjungos muitų teritoriją, išsiuntimo.

Jei fizinis ar juridinis asmuo arba bendrija negyvena, neturi nuolatinės buveinės arba nėra įsisteigęs (-usi) Sąjungos muitų teritorijoje, kompetentinga institucija gali nustatyti reikalavimą gauti leidimą:

a)  deklarantui, apibrėžtam Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 15 dalyje;

b)  vežėjui, apibrėžtam Sąjungos muitinės kodekso 5 straipsnio 40 dalyje; arba

c)  fiziniam asmeniui, tranzitu vežančiam dvejopo naudojimo prekes to asmens asmeniniame bagaže.

3.   Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms.

4.   9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos šio straipsnio 3 dalyje nurodytoms nacionalinėms priemonėms.

8 straipsnis

1.  ▌SuI priede išvardytomis dvejopo naudojimo prekėmis susijusios techninės pagalbos teikimui reikalingas leidimas, jeigu kompetentinga institucija techninės pagalbos teikėjui pranešė, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.

2.   Kai techninės pagalbos teikėjas ▌siūlo teikti techninę pagalbą dėlI priede išvardytųdvejopo naudojimo prekių iržino, kad tos prekės yra, visos arba iš dalies, skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, techninės pagalbos teikėjas ▌apie tai praneša kompetentingai institucijai. Ta kompetentinga institucija sprendžia, ar nustatyti, kad tokios techninės pagalbos teikimui reikalingas leidimas.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos, jei techninė pagalba:

a)   teikiama II priedo A skirsnio 2 dalyje nurodytos valstybės teritorijoje arba į ją arba II priedo A skirsnio 2 dalyje nurodytos valstybės gyventojui;

b)   yra viešai prieinamos informacijos perdavimas arba pagrindiniai moksliniai tyrimai, kaip tai suprantama I priede pateiktoje Bendrojoje technologijų pastaboje arba Branduolinės technologijos pastaboje;

c)   teikiama valstybės narės valdžios institucijų ar agentūrų, vykdančių savo oficialias užduotis;

d)   teikiama valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms atsižvelgiant į joms pavestas užduotis;

e)   teikiama tikslui, kuris nurodytas IV priede nustatytose išimtyse Raketų technologijos kontrolės režimo (MTCR technologijos) prekėms, arba

f)   būtina tų prekių, kurioms suteiktas eksporto leidimas, įdiegimui, veikimui, priežiūrai (tikrinimui) ar remontui.

4.   Valstybė narė gali išplėsti 1 dalies taikymą į sąrašą neįtrauktoms dvejopo naudojimo prekėms.

5.   Valstybė narė gali priimti arba toliau taikyti nacionalinės teisės aktus, kuriais nustatomas reikalavimas gauti leidimą techninei pagalbai teikti, kai techninės pagalbos teikėjas, kuris siūlo teikti techninę pagalbą dėl dvejopo naudojimo prekių, turi priežasčių įtarti, kad tos prekės yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų.

6.   9 straipsnio 2, 3 ir 4 dalys taikomos šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytoms nacionalinėms priemonėms.

9 straipsnis

1.  Valstybė narė gali uždrausti I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportą arba jam taikyti leidimo reikalavimą visuomenės saugumo, įskaitant teroro aktų prevenciją, arba žmogaus teisių apsaugos sumetimais.

2.  Apie priemones, kurios buvo patvirtintos pagal 1 dalį, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir tiksliai nurodo tų priemonių motyvus. Jei priemone nustatomas nacionalinis kontroliuojamų prekių sąrašas, valstybės narės taip pat praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms kontroliuojamų prekių aprašymą.

3.  Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie bet kuriuos priemonių, patvirtintų pagal 1 dalį, pakeitimus, įskaitant bet kokius jų nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų pakeitimus.

4.  Priemones, apie kurias buvo pranešta pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisija skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. Komisija nedelsdama atskirai visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis paskelbia valstybėse narėse galiojančių nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų rinkinį. Gavusi valstybės narės pranešimą apie bet kokius savo nacionalinio kontroliuojamų prekių sąrašo pakeitimus, Komisija nedelsdama visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis paskelbia atnaujintą valstybėse narėse galiojančių nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų rinkinį.

10 straipsnis

1.   I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui reikalingas leidimas, jei kita valstybė narė nustato reikalavimą gauti leidimą tų prekių eksportui remdamasi tos valstybės narės pagal 9 straipsnį priimtu ir Komisijos pagal 9 straipsnio 4 dalį paskelbtu nacionaliniu kontroliuojamų prekių sąrašu ir jei kompetentinga institucija pranešė eksportuotojui, kad atitinkamos prekės yra arba gali būti visai ar iš dalies skirtos naudoti susirūpinimą keliančiais tikslais visuomenės saugumo, įskaitant teroro aktų prevenciją, arba žmogaus teisių aspektu.

2.   Valstybė narė, kuri atsisako suteikti pagal 1 dalį reikalaujamą leidimą, apie tokį sprendimą taip pat praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

3.   Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą I priede neišvardytų dvejopo naudojimo prekių eksportui pagal šio straipsnio 1 dalį, nedelsdama informuoja apie šį leidimo reikalavimą savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas ir, jei taikytina, suteikia kitoms valstybėms narėms ir Komisijai atitinkamą informaciją, visų pirma dėl susijusių prekių ir galutinių naudotojų. Kitos valstybės narės deramai atsižvelgia į tą informaciją ir informuoja apie tai savo muitinę ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

11 straipsnis

1.  IV priede ▌išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms persiųsti Sąjungos viduje reikalingas leidimas. IV priedo 2 dalyje išvardytoms dvejopo naudojimo prekėms netaikomas bendrasis leidimas.

2.  Valstybė narė gali nustatyti leidimo reikalavimą siekiant siųsti kitas dvejopo naudojimo prekes iš jos teritorijos į kitą valstybę narę tais atvejais, jeigu siuntimo metu:

a)  veiklos vykdytojui arba kompetentingai institucijai žinoma, kad galutinė atitinkamų prekių paskirties vieta yra už Sąjungos muitų teritorijos ribų;

b)  tų prekių eksportui į tą galutinę paskirties vietą valstybėje, iš kurios prekės siunčiamos, reikalingas leidimas pagal 3, 4, 5, 9 arba 10 straipsnį, ir toks tiesioginis eksportas iš jos teritorijos nėra leidžiamas pagal bendrąjį leidimą arba visuotinį leidimą, ir

c)  valstybėje narėje, į kurią prekes ketinama siųsti, tos prekės nebus apdorojamos ar perdirbamos, kaip nurodyta Sąjungos muitinės kodekso 60 straipsnio 2 dalyje.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytas siuntimo leidimas taikomas valstybėje narėje, iš kurios turi būti siunčiamos dvejopo naudojimo prekės.

4.   Tais atvejais, kai valstybė narė, iš kurios tos prekės turi būti persiųstos, po 14 straipsnyje nustatytų konsultavimosi procedūrų paskesniam dvejopo naudojimo prekių eksportui jau yra pritarusi, veiklos vykdytojui nedelsiant išduodamas persiuntimo leidimas, jei aplinkybės nėra iš esmės pasikeitusios.

5.  Valstybė narė, kuri priima teisės aktus, nustatančius leidimo reikalavimą, kaip nurodyta 2 dalyje, apie priemones, kurių ji ėmėsi, nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms. Komisija tą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

6.   Priemonių , kurių imamasi pagal 1 ir 2 dalis, taikymas nėra susijęs su vidaus sienų kontrolės taikymu Sąjungos muitų teritorijoje, o tėra tik kontrolės priemonės, vykdomos kaip įprastinių kontrolės procedūrų, nediskriminaciniu būdu taikomų visoje Sąjungos muitų teritorijoje, dalis.

7.  Dėl priemonių pagal 1 ir 2 dalis taikymo prekėms persiųsti iš vienos valstybės narės į kitą negali būti taikomos griežtesnės sąlygos, negu tos, kurios yra nustatytos tų prekių eksportui į trečiąsias valstybes.

8.  Remdamasi savo nacionalinės teisės aktais, valstybė narė gali reikalauti, kad Sąjungos viduje iš tos valstybės narės atliekant bet kurį I priedo▌ 5 kategorijos 2 dalyje išvardytų prekių, kurios nėra išvardytos IV priede▌, persiuntimą apie tas prekes tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms būtų teikiama papildoma informacija.

9.  Atitinkami verslo dokumentai, susiję su I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių persiuntimu Sąjungos viduje, turi aiškiai rodyti, kad toms prekėms jas eksportuojant iš Sąjungos muitų teritorijos taikomos kontrolės priemonės. Tokius dokumentus visų pirma sudaro pardavimo sutartis, užsakymo patvirtinimas, sąskaita faktūra arba išsiuntimo pranešimas.

III SKYRIUS

EKSPORTO LEIDIMAS IR TARPININKAVIMO PASLAUGŲ IR TECHNINĖS PAGALBOS ▌LEIDIMAS

12 straipsnis

1.  Pagal šį reglamentą gali būti išduodami arba nustatomi šių rūšių eksporto leidimai:

a)  individualūs eksporto leidimai;

b)   visuotiniai eksporto leidimai ▌;

c)   nacionaliniai bendrieji eksporto leidimai;

d)  Sąjungos bendrieji eksporto leidimai eksportuoti tam tikras prekes į tam tikras paskirties vietas laikantis II priedo A–H skirsniuose nustatytų specialių naudojimo sąlygų ir reikalavimų.

Leidimai, išduoti arba nustatyti pagal šį reglamentą, galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje.

2.  Individualius ir visuotinius eksporto leidimus pagal šį reglamentą suteikia valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija.

Nedarant poveikio 2 straipsnio 3 punktui, jei eksportuotojas neturi nuolatinės buveinės arba nėra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje, individualius eksporto leidimus pagal šį reglamentą išduoda valstybės narės, kurioje yra dvejopo naudojimo prekės, kompetentinga institucija .

Visi individualūs ir visuotiniai eksporto leidimai, jei įmanoma, yra išduodami elektroninėmis priemonėmis, naudojant formas, kuriose turi būti pateikti bent visi III priedo A skirsnyje pateiktų pavyzdinių formų elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

3.  Individualūs eksporto leidimai ir visuotiniai eksporto leidimai galioja iki dvejų metų, jei kompetentinga institucija nenusprendžia kitaip.

Didelio projekto leidimų galiojimo trukmę nustato kompetentinga institucija, bet jie negali galioti ilgiau kaip ketverius metus, išskyrus tinkamai pagrįstas aplinkybes, susijusias su projekto trukme.

4.  Eksportuotojai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, būtiną jų paraiškoms dėl individualių ir visuotinių eksporto leidimų, kad būtų pateikta išsami informacija, visų pirma apie galutinius naudotojus, paskirties valstybę ir eksportuojamos prekės galutinį naudojimą.

Individualiems eksporto leidimams ▌turi būti taikomas reikalavimas pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo. Kompetentinga institucija tam tikrų paraiškų atveju gali išimties tvarka netaikyti pareigos pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo. Prireikus su visuotiniu eksporto leidimu gali būti reikalaujama pateikti pareiškimą dėl galutinio naudojimo.

Eksportuotojai, kurie naudojasi visuotiniais eksporto leidimais, turi įgyvendinti vidaus atitikties užtikrinimo programą, nebent kompetentinga institucija mano, kad tai nebūtina dėl kitos informacijos, į kurią ji atsižvelgė tvarkydama eksportuotojo pateiktą prašymą išduoti visuotinį eksporto leidimą.

Ataskaitų teikimo ir vidaus atitikties užtikrinimo programos reikalavimus, susijusius su visuotinių eksporto leidimų naudojimu, nustato valstybės narės.

Eksportuotojų prašymu visuotiniai eksporto leidimai, kuriais nustatomi kiekybiniai apribojimai, yra dalijami į dalis.

5.  Valstybių narių kompetentingos institucijos išnagrinėja prašymus dėl individualių ir visuotinių leidimų per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir praktika. ▌

6.  Nacionaliniai bendrieji eksporto leidimai:

a)   netaikomi II priedo I skirsnyje išvardytoms prekėms;

b)  nustatomi pagal nacionalinę teisę ar praktiką. Jais gali naudotis visi tokius leidimus išduodančioje valstybėje narėje nuolatinę buveinę turintys arba įsisteigę eksportuotojai, jei jie atitinka šiame reglamente ir papildančiuose nacionalinės teisės aktuose nustatytus reikalavimus; jie išduodami laikantis III priedo C skirsnyje nustatytų sąlygų;

c)   negali būti naudojami, jei kompetentinga institucija yra informavusi eksportuotoją, kad atitinkamos prekės, visos ar iš dalies, yra arba gali būti skirtos bet kuriam iš 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų naudojimo tikslų, arba jei eksportuotojas žino, kad tas prekes ketinama panaudoti tokiems tikslams.

Nacionaliniai bendrieji eksporto leidimai taip pat gali būti taikomi II priedo A–H skirsniuose išvardytoms prekėms ir paskirties vietoms.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus išduotus ar pakeistus nacionalinius bendruosius eksporto leidimus. Komisija skelbia tokius pranešimus Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

7.  Valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija gali uždrausti eksportuotojui naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu, jei turima pagrįstų įtarimų, kad eksportuotojas nesugebės laikytis tokio leidimo reikalavimų ar eksporto kontrolės teisės aktų nuostatų.

Valstybių narių kompetentingos institucijos keičiasi informacija apie eksportuotojus, kuriems uždrausta naudotis Sąjungos bendruoju eksporto leidimu, nebent valstybės narės, kurioje eksportuotojas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija nustato, kad eksportuotojas nemėgins eksportuoti dvejopo naudojimo prekių pasinaudodamas kita valstybe nare. Keitimasis informacija vykdomas naudojantis 23 straipsnio 6 dalyje nurodyta elektronine sistema.

13 straipsnis

1.  Leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą pagal šį reglamentą suteikia valstybės narės, kurioje tarpininkas arba techninės pagalbos teikėjas turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigęs, kompetentinga institucija. Jei tarpininkas arba techninės pagalbos teikėjas neturi nuolatinės buveinės ir nėra įsisteigęs Sąjungos muitų teritorijoje, pagal šį reglamentą leidimą teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą ▌suteikia valstybės narės, ▌iš kurios teritorijos bus teikiamos tarpininkavimo paslaugos arba techninė pagalba, kompetentinga institucija.

2.  Leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas ▌suteikiami nustatytam konkrečių prekių kiekiui ir juose aiškiai nurodoma prekių buvimo vieta kilmės trečiojoje valstybėje, galutinis naudotojas ir tiksli galutinio naudotojo buvimo vieta.

Leidimuose teikti techninę pagalbą aiškiai nurodomas galutinis naudotojas ir tiksli jo buvimo vieta.

Šie leidimai galioja visoje Sąjungos muitų teritorijoje.

3.  Tarpininkai ir techninės pagalbos teikėjai kompetentingai institucijai pateikia visą informaciją, kuri yra privaloma pagal šį reglamentą pateikiant leidimo paraišką, visų pirma nurodoma dvejopo naudojimo prekių buvimo vieta, pateikiamas aiškus prekių apibūdinimas ir nurodomas jų kiekis, nurodomi sandoryje dalyvaujantys tretieji asmenys, paskirties ▌valstybė, toje valstybėje esantis galutinis naudotojas ir tiksli jo buvimo vieta.

4.  Valstybių narių kompetentingos institucijos išnagrinėja prašymus dėl leidimų teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą per laikotarpį, kuris nustatomas vadovaujantis nacionaline teise ar praktika.

5.  Visi leidimai teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą, kiek tai įmanoma, išduodami elektroninėmis priemonėmis naudojant formas, kuriose pateikiami bent visi III priedo B skirsnyje pateiktose pavyzdinėse formose nustatyti elementai, tose pavyzdinėse formose nustatyta seka.

14 straipsnis

1.  Jei dvejopo naudojimo prekės, dėl kurių yra paduota paraiška gauti individualų eksporto į II priedo A skirsnio 2 dalyje neišvardytą paskirties vietą arba į bet kurią IV priede ▌išvardytų dvejopo naudojimo prekių paskirties vietą leidimą, yra ar bus vienoje ar keliose valstybėse narėse, bet ne toje, kurioje yra pateikta paraiška, tas faktas yra nurodomas paraiškoje. Valstybės narės, kuriai yra pateikta leidimo paraiška, kompetentinga institucija nedelsdama konsultuojasi su atitinkamų valstybių narių kompetentingomis institucijomis ir suteikia atitinkamą informaciją. Ta konsultacija gali būti vykdoma naudojantis 23 straipsnio 6 dalyje nurodyta elektronine sistema. Valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, per 10 darbo dienų praneša apie prieštaravimus, kuriuos jos gali pareikšti dėl tokio leidimo suteikimo, o valstybė narė, kurioje ta paraiška buvo pateikta, privalo jų paisyti.

Jei per 10 darbo dienų prieštaravimai nepateikiami, laikoma, kad valstybės narės, su kuriomis konsultuojamasi, prieštaravimų neturi.

Išimtiniais atvejais bet kuri valstybė narė, su kuria konsultuojamasi, gali prašyti pratęsti tą 10 dienų laikotarpį. Tačiau pratęsimas negali viršyti 30 darbo dienų.

2.  Jei koks nors eksportas gali pažeisti valstybės narės svarbius saugumo interesus, ji gali prašyti kitos valstybės narės nesuteikti eksporto leidimo arba, jei toks leidimas jau suteiktas, prašyti jį panaikinti, sustabdyti, pakeisti arba atšaukti. Valstybė narė, gaunanti tokį prašymą, nedelsdama pradeda su prašančiąja valstybe nare neprivalomo pobūdžio konsultacijas, kurios yra užbaigiamos per 10 darbo dienų. Jeigu valstybė narė, į kurią kreipiamasi, nusprendžia suteikti leidimą, ta valstybė narė turėtų apie tai pranešti Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, naudodamasi 23 straipsnio 6 dalyje nurodyta elektronine sistema.

15 straipsnis

1.  Spręsdamos, ar išduoti▌ leidimą, ar jo neišduoti▌, arba uždrausti tranzitą pagal šį reglamentą,valstybės narės atsižvelgia į visas svarbias aplinkybes, įskaitant:

a)  Sąjungos ir valstybių narių tarptautines pareigas ir įsipareigojimus, visų pirma pareigas ir įsipareigojimus, kuriuos kiekviena yra prisiėmusi kaip atitinkamų tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvė arba ratifikuodama atitinkamas tarptautines sutartis;

b)   jų pareigas pagal sankcijas, taikomas pagal Tarybos priimtą sprendimą ar bendrąją poziciją arba pagal ESBO sprendimą ar Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos privalomą rezoliuciją;

c)   nacionalines užsienio ir saugumo politikos aplinkybes, įskaitant tas▌, kurioms taikoma Bendroji pozicija 2008/944/BUSP;

d)   aplinkybes, susijusias su numatomu galutiniu naudojimu ir nukreipimo rizika▌.

2.   Vertindamos paraišką gauti visuotinį eksporto leidimą, valstybės narės atsižvelgia ne tik į 1 dalyje nustatytus kriterijus, bet ir į tai, kaip eksportuotojas įgyvendina vidaus atitikties užtikrinimo programą.

16 straipsnis

1.   Kompetentinga institucija ▌, vadovaudamasi šiuo reglamentu, gali atsisakyti išduoti eksporto leidimą ir gali panaikinti, sustabdyti, pakeisti ar atšaukti eksporto leidimą, kurį ji jau yra išdavusi. Kai kompetentinga institucija atsisako suteikti eksporto leidimą, jį panaikina, sustabdo, ženkliai apriboja ar atšaukia, arba nustato, kad eksportas neturi būti leidžiamas, ji apie tai praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms bei Komisijai ir su jomis keičiasi susijusia informacija. Jeigu valstybės narės kompetentinga institucija yra sustabdžiusi eksporto leidimo galiojimą, pasibaigus leidimo galiojimo sustabdymo laikui kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešamas galutinis įvertinimas.

2.  Valstybės narės persvarsto atsisakymus suteikti leidimą, apie kuriuos pranešama pagal 1 dalį, per trejus metus nuo tokio pranešimo ir tuos atsisakymus atšaukia, iš dalies pakeičia arba atnaujina. Valstybės narės kompetentingos institucijos kuo skubiau praneša persvarstymo rezultatus kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai. Neatšauktas atsisakymas galioja toliau ir persvarstomas kas treji metai. Trečiosios peržiūros metu atitinkama valstybė narė privalo paaiškinti tokio atsisakymo galiojimo išlaikymo priežastis.

3.  ▌Kompetentinga institucija nedelsdama praneša kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai apie pagal 7 straipsnį priimtus sprendimus uždrausti dvejopo naudojimo prekių tranzitą. Į šiuos pranešimus turi būti įtraukta visa reikiama informacija, be kita ko, prekės klasifikacija, techniniai parametrai, paskirties valstybė ir galutinis naudotojas.

4.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos taip pat taikomos leidimams teikti tarpininkavimo paslaugas ir techninę pagalbą, nurodytas 13 straipsnyje.

5.  Valstybės narės kompetentinga institucija prieš nuspręsdama, ar išduoti leidimą, ar jo neišduoti, arba uždrausti tranzitą pagal šį reglamentą, išnagrinėja visus pagal šį reglamentą pateiktus galiojančius atsisakymus suteikti leidimą arba priimtus sprendimus uždrausti I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių tranzitą, kad patikrintų, ar kitos valstybės narės kompetentingos institucijos iš esmės tapačiam sandoriui atsisakė suteikti leidimą ar uždraudė atitinkamą tranzitą. Po to ji konsultuojasi su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, atsisakiusiomis suteikti tokius leidimus arba priėmusiomis sprendimus uždrausti tranzitą, kaip numatyta šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalyse.

Valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, kompetentingos institucijos per 10 darbo dienų praneša, ar, jų nuomone, atitinkamas sandoris yra iš esmės tapatus. Jei atsakymo negaunama per 10 darbo dienų, laikoma, kad valstybių narių, su kuriomis konsultuojamasi, kompetentingos institucijos atitinkamo sandorio nelaiko iš esmės tapačiu sandoriu.

Jei reikia daugiau informacijos, kad būtų galima teisingai įvertinti atitinkamą sandorį, atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos susitaria pratęsti tą 10 dienų laikotarpį. Tačiau pratęsimas negali viršyti 30 darbo dienų.

Jei po tokios konsultacijos ▌kompetentinga institucija nusprendžia suteikti leidimą arba leisti vežti tranzitu, ji apie tai informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją, pateikdama visą reikalingą informaciją, paaiškinančią tą sprendimą.

6.  Visi pagal šį straipsnį pateiktini pranešimai perduodami naudojant saugias elektronines priemones, įskaitant 23 straipsnio 6 dalyje nurodytą sistemą.

7.  Visa informacija, kuria dalinamasi pagal šį straipsnį, turi atitikti 23 straipsnio 5 dalies nuostatas dėl tokios informacijos konfidencialumo.

IV SKYRIUS

DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ IR PASKIRTIES VIETŲ SĄRAŠŲ KEITIMAS

17 straipsnis

1.   Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus ▌ siekiant iš dalies pakeisti dvejopo naudojimo prekių sąrašus, pateiktus I ir IV prieduose▌, kaip nurodyta toliau:

a)  I priede ▌nustatytas dvejopo naudojimo prekių sąrašas yra iš dalies keičiamas vadovaujantis atitinkamomis pareigomis ir įsipareigojimais bei bet kuriais jų pakeitimais, kuriuos valstybės narės ir, kai taikytina, Sąjunga yra prisiėmusios kaip tarptautinių neplatinimo režimų ir eksporto kontrolės susitarimų dalyvės arba ratifikuodamos atitinkamas tarptautines sutartis.;

b)  kai I priedo ▌ dalinis pakeitimas susijęs su dvejopo naudojimo prekėmis, kurios taip pat išvardytos ir▌ II arba IV priede, tie priedai atitinkamai iš dalies pakeičiami. ▌

2.   Komisijai pagal 18 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant iš dalies pakeisti II priedą, ▌išbraukiant▌ prekes ir į Sąjungos bendrųjų eksporto leidimų taikymo sritį įtraukiant arba iš jos išbraukiant paskirties vietas ▌, konsultuojantis su Dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupe, įsteigta pagal 24 straipsnį, ir atsižvelgiant į prievoles ir įsipareigojimus pagal atitinkamus neplatinimo režimus ir eksporto kontrolės susitarimus, pavyzdžiui, kontroliuojamų prekių sąrašų pakeitimus, taip pat į atitinkamus geopolitinius pokyčius. Kai dėl privalomų skubos priežasčių Sąjungos bendrajame eksporto leidime būtina išbraukti konkrečias paskirties valstybes, pagal šią dalį priimamiems deleguotiesiems aktams taikoma 19 straipsnyje numatyta procedūra.

18 straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo dienos]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 17 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

19 straipsnis

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys.

2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 18straipsnio 6 dalyje nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą.

20 straipsnis

IV priede pateiktas dvejopo naudojimo prekių sąrašas, kuris yra dalis I priede pateikto sąrašo, atnaujinamas, atsižvelgiant į SESV 36 straipsnio nuostatas dėl valstybių narių viešosios politikos ir visuomenės saugumo interesų.

V SKYRIUS

MUITINĖS PROCEDŪROS

21 straipsnis

1.  Atlikdamas dvejopo naudojimo prekių eksporto formalumus muitinėje, atsakingoje už eksporto deklaracijos įforminimą, eksportuotojas pateikia įrodymus, kad yra gautas reikalingas eksporto leidimas.

2.  Pateikiant eksporto deklaraciją iš eksportuotojo gali būti reikalaujama pateikti bet kurių kaip įrodymo pateiktų dokumentų vertimą į valstybės narės oficialią kalbą.

3.  Nedarant poveikio valstybei narei pagal Sąjungos muitinės kodeksą ar juo vadovaujantis suteiktiems įgaliojimams, valstybė narė taip pat gali laikotarpiui, ne ilgesniam kaip 4 dalyje nurodyti laikotarpiai, sustabdyti eksportą iš savo teritorijos arba prireikus kitaip neleisti ▌ dvejopo naudojimo prekių, kurioms suteiktas arba nesuteiktas galiojantis eksporto leidimas, išgabenti iš Sąjungos per savo teritoriją, jei ji turi:

a)   pagrindą įtarti, kad:

i)   suteikiant tą leidimą nebuvo atsižvelgta į svarbią informaciją, arba

ii)   nuo leidimo suteikimo dienos iš esmės pasikeitė aplinkybės, arba

b)   svarbios informacijos apie galimą 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų priemonių taikymą.

4.   Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejaistoje dalyje nurodyta valstybė narėnedelsdama konsultuojasi su valstybės narės, kuri suteikė eksporto leidimą arba kuri gali imtis veiksmų pagal 4 straipsnio 1 dalį, kompetentinga institucija, kad ta kompetentinga institucija galėtų imtis veiksmų pagal 4 straipsnio 1 dalį arba 16 straipsnio 1 dalį. Jei ta kompetentinga institucija nusprendžia išlaikyti leidimą arba nesiimti veiksmų pagal 4 straipsnio 1 dalį, ji atsako per 10 darbo dienų laikotarpį, kuris jos prašymu išimtinėmis aplinkybėmis gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų. Tokiu atveju, arba jeigu per 10 ar 30 dienų negaunama jokio atsakymo, dvejopo naudojimo prekės nedelsiant išleidžiamos. Valstybės narės, kuri suteikė leidimą, kompetentinga institucija informuoja kitų valstybių narių kompetentingas institucijas ir Komisiją.

5.  Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, gali parengti gaires, padėsiančias užtikrinti licencijavimo institucijų ir muitinių tarpusavio bendradarbiavimą.

22 straipsnis

1.  Valstybės narės gali nustatyti, kad dvejopo naudojimo prekių eksporto muitinės formalumai gali būti atliekami tik atitinkamus įgaliojimus turinčios muitinės įstaigose.

2.  Valstybės narės, pasinaudojusios 1 dalyje nustatyta galimybe, praneša Komisijai apie tas atitinkamus įgaliojimus turinčias muitinės įstaigas. Komisija tą informaciją paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

VI SKYRIUS

ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS, ĮGYVENDINIMAS IR VYKDYMO UŽTIKRINIMAS

23 straipsnis

1.  Valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie įstatymus ir kitus teisės aktus, priimtus įgyvendinant šį reglamentą, įskaitant:

a)  sąrašą valstybių narių kompetentingų institucijų, įgaliotų:

–  suteikti dvejopo naudojimo prekių eksporto leidimus,

–  išduoti leidimus pagal šį reglamentą tarpininkavimo paslaugoms ir techninei pagalbai teikti,

–  uždrausti ne Sąjungos dvejopo naudojimo prekių tranzitą pagal šį reglamentą;

b)   25 straipsnio 1 dalyje nurodytas priemones.

Komisija perduoda informaciją kitoms valstybėms narėms ir tą informaciją skelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

2.  Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų kompetentingų institucijų tiesioginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija tarp jų siekiant sustiprinti Sąjungos eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir užtikrinti veiksmingą kontrolės įgyvendinimą ir vykdymo užtikrinimą visoje Sąjungos muitų teritorijoje. Keitimasis informacija gali apimti:

a)   ▌atitinkamus licencijų duomenis, suteiktus kiekvieno išduoto leidimo atveju (pvz., ▌ vertė ir licencijų tipai, susijusios paskirties valstybės, bendrųjų▌ leidimų naudotojų skaičius ▌) ▌;

b)   papildomą informaciją apie kontrolės taikymą, įskaitant informaciją apie 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų kriterijų taikymą, veiklos vykdytojų, turinčių vidaus atitikties užtikrinimo programą, skaičių ir, jei turima, duomenis apie kitose valstybėse narėse eksportuotas dvejopo naudojimo prekes;

c)   informaciją apie analizę, kuria grindžiami nacionalinių kontroliuojamų prekių sąrašų papildymai arba planuojami papildymai pagal 9 straipsnį;

d)   informaciją apie kontrolės vykdymo užtikrinimą, įskaitant rizika grindžiamą auditą, duomenis apie eksportuotojus, kuriems buvo atimta teisė naudoti nacionalinius arba Sąjungos bendruosius eksporto leidimus, ir, kai tai žinoma, pažeidimų skaičių, turto areštus ir kitų sankcijų taikymą;

e)   duomenis apie problemiškus galutinius vartotojus, subjektus, kurie vykdo įtartinus pirkimus, ir, kai tai žinoma, pasirinktus maršrutus.

3.   Licencijavimo duomenimis keičiamasi bent kartą per metus, vadovaujantis pagal 24 straipsnį įsteigtos Dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupės gairėmis, kurias ji turi parengti, ir tinkamai atsižvelgiant į teisinius reikalavimus, susijusius su asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsauga.

4.   Valstybės narės ir Komisija reguliariai tikrina, kaip įgyvendinamas 15 straipsnis, remdamosi pagal šį reglamentą pateikta informacija ir tokių duomenų analize. Visi šių mainų dalyviai laikosi diskusijų konfidencialumo.

5.   Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 (14) , ir visų pirma jo nuostatos dėl informacijos konfidencialumo, taikomos mutatis mutandis. 

6.   Tiesiogiai bendradarbiauti ir keistis informacija valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir, atitinkamais atvejais, Komisijai padeda saugi šifruota sistema, Komisijos sukurta konsultuojantis su pagal 24 straipsnį įsteigta Dvejopo naudojimo prekių kontrolės koordinavimo grupe. Tinkamais atvejais Komisija šią sistemą sujungia su valstybių narių kompetentingų institucijų elektroninėmis licencijavimo sistemomis tokiu mastu, kokiu būtina siekiant palengvinti šį tiesioginį bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija. Europos Parlamentas informuojamas apie sistemos biudžetą, kūrimą ir veikimą.

7.  Asmens duomenys tvarkomi▌ pagal Reglamentuose (ES) 2016/679 ir (ES) 2018/1725 nustatytas taisykles.

24 straipsnis

1.  Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė į šią grupę paskiria savo atstovą. Ji nagrinėja visus su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

2.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė ▌, kai mano esant reikalinga, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais, techninės pagalbos teikėjais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems taikomas šis reglamentas.

3.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė prireikus iš valstybių narių ekspertų sudaro technikos ekspertų grupes, kurioms paveda nagrinėti konkrečius su kontrolės įgyvendinimu susijusius klausimus, įskaitant klausimus, susijusius su I priede nustatytų Sąjungos kontrolės sąrašų atnaujinimu. Technikos ekspertų grupės prireikus konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais, techninės pagalbos teikėjais ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems taikomas šis reglamentas.

4.   Komisija remia Sąjungos licencijavimo ir vykdymo užtikrinimo gebėjimų stiprinimo programą, be kita ko, konsultuodamasi su Dvejopo naudojimo koordinavimo grupe, parengia bendras valstybių narių pareigūnų mokymo programas.

25 straipsnis

1.  Kiekviena valstybė narė imasi tinkamų priemonių, kad užtikrintų deramą šio reglamento vykdymą. Visų pirma, ji nustato sankcijas, taikomas už šio reglamento ar jam įgyvendinti priimtų nuostatų pažeidimus. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

2.  Dvejopo naudojimo koordinavimo grupė nustato vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą, skirtąvalstybių narių kompetentingų institucijų ir vykdymo užtikrinimo institucijų keitimuisi informacija ir tiesioginiam bendradarbiavimui remti(toliau – vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmas). Pagal vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą valstybės narės ir Komisija keičiasi atitinkama informacija, jei jos turima, įskaitant informaciją apie priemonių, kurių imtasi pagal 1 dalį, taikymą, pobūdį ir poveikį, apie geriausios praktikos vykdymą ir neteisėtą dvejopo naudojimo prekių eksportą ir (arba) šio reglamento ir (arba) atitinkamų nacionalinės teisės aktų pažeidimus.

Pagal vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą valstybės narės ir Komisija taip pat keičiasi informacija apie geriausią nacionalinių vykdymo užtikrinimo institucijų praktiką, susijusią su rizika grindžiamu auditu, neteisėto dvejopo naudojimo prekių eksporto nustatymu ir baudžiamuoju persekiojimu už jį ir (arba) galimais kitais šio reglamento ir (arba) atitinkamų nacionalinės teisės aktų pažeidimais.

Keitimasis informacija pagal vykdymo užtikrinimo koordinavimo mechanizmą yra konfidencialus.

VII SKYRIUS

SKAIDRUMAS, INFORMAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS

26 straipsnis

1.  Komisija ir Taryba, kai tinkama, parengia gaires ir (arba) rekomendacijas šiame reglamente nurodytiems subjektams dėl esamos geriausios praktikos, kad užtikrintų Sąjungos eksporto kontrolės režimo veiksmingumą ir jo įgyvendinimo nuoseklumą. ▌Už geriausios praktikos gairių ir (arba) rekomendacijų teikimą eksportuotojams, tarpininkams ir techninės pagalbos teikėjams atsako valstybės narės, kuriose jie turi nuolatinę buveinę arba yra įsisteigę. Tose geriausios praktikos gairėse ir (arba) rekomendacijose visų pirma atsižvelgiama į MVĮ informacijos poreikius.

2.  Komisija, konsultuodamasi su Dvejopo naudojimo koordinavimo grupe, teikia Europos Parlamentui ir Tarybai metinę šio reglamento įgyvendinimo ir Dvejopo naudojimo koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir konsultacijų ataskaitą.Ta metinė ataskaita skelbiama viešai.

Metinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie leidimus, visų pirma apie leidimų skaičių ir vertę pagal prekių rūšis ir paskirties vietas Sąjungos ir valstybių narių lygmenimis, apie atsisakymus išduoti leidimą ir draudimus pagal šį reglamentą. Metinėje ataskaitoje taip pat pateikiama informacija apie administravimą (visų pirma apie personalą, reikalavimų laikymąsi ir informavimo veiklą, specialias licencijų išdavimo ar klasifikavimo priemones) ir kontrolės vykdymo užtikrinimą (visų pirma apie pažeidimų ir sankcijų skaičių).

Dėl kibernetinio stebėjimo prekių, metinėje ataskaitoje pateikiama speciali informacija apie leidimus, visų pirma apie gautų prašymų skaičių pagal prekę, leidimus išdavusią valstybę narę ir su tais prašymais susijusias paskirties vietas, taip pat apie dėl tų prašymų priimtus sprendimus.

Informacija metinėje ataskaitoje pateikiama laikantis 3 dalyje nustatytų principų.

Komisija ir Taryba paskelbia gaires dėl duomenų, reikalingų metinei ataskaitai parengti, rinkimo ir tvarkymo metodikos, įskaitant prekių rūšių nustatymą ir galimybę naudotis vykdymo užtikrinimo duomenimis.

3.   Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, reikalingą ataskaitai parengti, deramai atsižvelgdamos į teisinius reikalavimus dėl asmeninės informacijos, neskelbtinos komercinės informacijos ar saugomos gynybos, užsienio politikos ar nacionalinio saugumo informacijos apsaugos. Informacijai, kuria keičiamasi arba kuri skelbiama pagal šį straipsnį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 (15) dėl Europos statistikos.

4.  Praėjus ... [penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] ir ne vėliau kaip ... [septyneri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija atlieka šio reglamento vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. ▌Praėjus ... [treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] Komisija atlieka 5 straipsnio vertinimą ir pateikia pagrindinių išvadų ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

VIII SKYRIUS

KONTROLĖS PRIEMONĖS

27 straipsnis

1.  Dvejopo naudojimo prekių eksportuotojai pagal nacionalinę teisę arba atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią praktiką tvarko išsamius savo eksportuotų prekių registrus ar dokumentus. Tokius registrus ar dokumentus visų pirma sudaro tokie komerciniai dokumentai kaip sąskaitos faktūros, krovinio deklaracijos, transporto ir kiti išsiuntimo dokumentai, kuriuose yra pakankamai informacijos, leidžiančios nustatyti šiuos dalykus:

a)  dvejopo naudojimo prekių aprašymą;

b)  dvejopo naudojimo prekių kiekį;

c)  eksportuotojo ir prekių gavėjo vardus, pavardes (pavadinimus) ir adresus;

d)  jei žinoma, dvejopo naudojimo prekių galutinį naudojimą ir galutinį naudotoją.

2.  Pagal nacionalinę teisę arba atitinkamoje valstybėje narėje galiojančią praktiką tarpininkai ir techninės pagalbos teikėjai tvarko tarpininkavimo paslaugų arba techninės pagalbos registrus ar dokumentus, kad paprašius jie galėtų pateikti įrodymų dėl dvejopo naudojimo prekių apibūdinimo, laikotarpio, per kurį dėl tų prekių buvo teikiamos tarpininkavimo paslaugos arba techninė pagalba, tokių prekių ir paslaugų paskirties vietos ir su tomis paslaugomis susijusių valstybių.

3.  1 ir 2 dalyse nurodyti registrai ar dokumentai yra laikomi mažiausiai penkerius metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvyko eksportas arba buvo teikiamos tarpininkavimo paslaugos arba techninė pagalba, pabaigos. Paprašius jie pateikiami kompetentingai institucijai.

4.  I priede išvardytų dvejopo naudojimo prekių persiuntimo Sąjungos viduje registrai ir dokumentai yra saugomi bent trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais įvyko persiuntimas, pabaigos ir paprašius pateikiami valstybės narės, iš kurios šios prekės buvo persiųstos, kompetentingai institucijai.

28 straipsnis

Tinkamam šio reglamento taikymui užtikrinti kiekviena valstybė narė imasi visų reikiamų priemonių, kad jos kompetentingos institucijos galėtų:

a)  rinkti informaciją apie bet kurį su dvejopo naudojimo prekėmis susijusį užsakymą ar sandorį;

b)  nustatyti, ar eksporto kontrolės priemonės ▌tinkamai taikomos, o tai gali visų pirma reikšti įgaliojimą patekti į asmens, turinčio interesą eksporto sandoriui, arba tarpininko, teikiančio tarpininkavimo paslaugas 6 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis, arba techninės pagalbos teikėjo 8 straipsnyje nustatytomis aplinkybėmis, patalpas.

IX SKYRIUS

BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS VALSTYBĖMIS

29 straipsnis

1.  Komisija ir valstybės narės prireikus palaiko dialogą su trečiosiomis valstybėmis, siekdamos skatinti pasaulinę kontrolės konvergenciją.

Dialogas gali padėti vykdyti reguliarų ir abipusį bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, be kita ko, padėti keistis informacija ir geriausios praktikos pavyzdžiais, taip pat stiprinti gebėjimus ir vykdyti trečiųjų valstybių informavimo veiklą. Dialogas taip pat gali paskatinti trečiąsias valstybes vykdyti griežtą eksporto kontrolę, parengtą pagal daugiašalius eksporto kontrolės režimus, kaip geriausią tarptautinės praktikos modelį.

2.  Nedarant poveikio Sąjungos ir trečiųjų valstybių susitarimų ar protokolų dėl administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje nuostatoms, Taryba gali suteikti leidimą Komisijai derėtis su trečiosiomis valstybėmis dėl susitarimų, kuriais nustatomas dvejopo naudojimo prekių, kurioms taikomas šis reglamentas, eksporto kontrolės tarpusavio pripažinimas. ▌

Tos derybos vykdomos laikantis SESV 207 straipsnio 3 dalyje ir, atitinkamais atvejais, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartyje nustatytos tvarkos.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis

Šis reglamentas taikomas nedarant poveikio 2015 m. rugsėjo 15 d. Komisijos deleguotajam sprendimui, kuriuo papildomas Sprendimas Nr. 1104/2011/ES.

31 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 428/2009 panaikinamas.

Tačiau eksporto leidimo paraiškoms, pateiktoms anksčiau nei … [šio reglamento įsigaliojimo diena], ir toliau taikomos atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 428/2009 nuostatos.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikties lentelę.

32 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja devyniasdešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

I PRIEDAS

ŠIO REGLAMENTO 3 STRAIPSNYJE NURODYTAS DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ SĄRAŠAS

Šiame priede pateikiamu dvejopo naudojimo prekių sąrašu įgyvendinama tarptautiniu mastu sutarta dvejopo naudojimo prekių kontrolė, apimanti Australijos grupę(16), Raketų technologijų kontrolės režimą (MTCR)(17), Branduolinių tiekėjų grupę (NSG)(18), Vasenaro susitarimą(19) ir Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją (CWC)(20).

TURINYS

I dalis. Bendrosios pastabos,

 

akronimai, santrumpos ir

 

sąvokų apibrėžtys

 

II dalis. 0 kategorija

Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

III dalis. 1 kategorija

Specialiosios medžiagos ir susijusi įranga

IV dalis. 2 kategorija

Medžiagų perdirbimas

V dalis. 3 kategorija

Elektronika

VI dalis. 4 kategorija

Kompiuteriai

VII dalis. 5 kategorija

Telekomunikacijos ir „informacijos saugumas“

VIII dalis. 6 kategorija

Jutikliai ir lazeriai

IX dalis. 7 kategorija

Navigacija ir avionika

X dalis. 8 kategorija

Jūrininkystė

XI dalis. 9 kategorija

Oro erdvė ir varomoji jėga

I DALIS - Bendrosios pastabos, akronimai ir santrumpos ir sąvokų apibrėžtys

I PRIEDO BENDROSIOS PASTABOS

1.  Dėl prekių, kurios yra suprojektuotos arba modifikuotos kariniam naudojimui, kontrolės žr. atskirų valstybių narių patvirtintą (-us) atitinkamą (-us) kontrolės sąrašą (-us). Šio priedo nuorodos „TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“ nurodo į minėtus sąrašus.

2.  Šiame priede nurodytų prekių kontrolė neturėtų būti panaikinta, jeigu eksportuojamos bet kurios kitos nekontroliuojamos prekės (įskaitant agregatus), kurių sudėtyje yra vienas ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra prekės pagrindinis elementas, ir jį galima atskirti arba panaudoti kitais tikslais.

NB. Nusprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurių pagrindu kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomas (-i) pagrindiniu perkamų prekių elementu.

3.  Šiame priede nurodytos prekės apima tiek naujas, tiek naudotas prekes.

4.  Kai kuriais atvejais cheminės medžiagos sąraše yra nurodytos pagal pavadinimą ir Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (angl. Chemical Abstracts Service) (toliau – CAS) registracijos numerį. Šis sąrašas taikomas tos pačios struktūrinės formulės cheminėms medžiagoms (įskaitant hidratus) neatsižvelgiant į pavadinimą ar CAS numerį. CAS numeriai pateikiami tam, kad būtų lengviau nustatyti tam tikrus chemikalus arba jų mišinius, neatsižvelgiant į nomenklatūrą. CAS numeriai negali būti naudojami kaip unikalūs identifikatoriai, nes į sąrašą įtrauktos tam tikro pavidalo cheminės medžiagos ir tokių medžiagų turintys mišiniai gali turėti skirtingus CAS numerius.

BRANDUOLINĖS TECHNOLOGIJOS PASTABA (NTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 0 kategorijos E skirsniu.)

„Technologija“, tiesiogiai susijusi su bet kokiomis prekėmis, kontroliuojamomis pagal 0 kategoriją, yra kontroliuojama pagal 0 kategorijos nuostatas.

„Technologija“, skirta „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui būtiniausią „technologiją“, reikalingą prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai ir taisymui.

„Technologijos“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai arba „pagrindiniams moksliniams tyrimams“.

BENDROJI TECHNOLOGIJOS PASTABA (GTN)

(Turi būti skaitoma kartu su 1–9 kategorijų E skirsniu.)

„Technologijos“, kuri „reikalinga“ prekėms, kontroliuojamoms pagal 1–9 kategorijas, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, eksportas yra kontroliuojamas pagal 1–9 kategorijų nuostatas.

„Technologija“, kuri „reikalinga“„kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ kontroliuojamas prekes, išlieka kontroliuojama netgi tada, kai ji taikoma nekontroliuojamoms prekėms.

Kontrolė netaikoma tai „technologijai“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurios nėra kontroliuojamos arba kurias buvo leista eksportuoti.

Pastaba. Tai netaikoma „technologijai“, nurodytai 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a ir 8E002.b.

„Technologijos“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai, „pagrindiniams moksliniams tyrimams“ arba būtiniausiai informacijai, skirtai patentų taikymui.

BRANDUOLINĖS PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (NSN)

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 0 kategorijos D skirsnyje.)

Šio sąrašo 0 kategorijos D skirsnis netaikomas „programinei įrangai“ – „galutinei programai“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurias buvo leista eksportuoti.

Prekių eksporto patvirtinimas taip pat leidžia eksportuoti tam pačiam galutiniam vartotojui „galutinę programą“, kuri yra būtina prekių įrengimui, veikimui, eksploatacijai (tikrinimui) arba taisymui.

Pastaba. Branduolinės programinės įrangos pastaba netaikoma „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2 dalyje („Informacijos saugumas“).

BENDROJI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PASTABA (GSN)

(Ši pastaba yra svarbesnė nei bet kuri kontrolė 1–9 kategorijų D skirsnyje.)

Šio sąrašo 1–9 kategorijos netaikomos „programinei įrangai“, kuri turi bet kurią iš šių savybių:

a)  paprastai viešai prieinama, kadangi yra:

1.  parduodama be apribojimų iš atsargų mažmeniniuose pardavimo punktuose vienu iš šių būdų:

a)  ne biržos sandoriais;

b)  pardavimo paštu sandoriais;

c)  pardavimo sandoriais elektroninėmis priemonėmis arba

d)  pardavimo telefonu sandoriais; ir

2.  suprojektuota įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos;

Pastaba . Bendrosios programinės įrangos pastabos a punktas netaikomas „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2 dalyje („Informacijos saugumas“).

b)  „viešojo naudojamo srityse“ arba

c)  „galutinė programa“, kuri yra būtina įrengimui, veikimui, eksploatavimui (tikrinimui) arba taisymui tų prekių, kurias buvo leista eksportuoti.

Pastaba . Bendrosios programinės įrangos pastabos c punktas netaikomas „programinei įrangai“, nurodytai 5 kategorijos 2 dalyje („Informacijos saugumas“).

BENDROJI „INFORMACIJOS SAUGUMO“ PASTABA (GISN)

„Informacijos saugumo“ prekės ar funkcijos turėtų būti nagrinėjamos atsižvelgiant į 5 kategorijos 2 dalies nuostatas, net jeigu jos yra komponentai, „programinė įranga“ arba kitų prekių funkcijos.

EUROPOS SĄJUNGOS OFICIALIOJO LEIDINIO REDAKCINĖ PRAKTIKA

Pagal Institucijų leidinių rengimo vadove nustatytas taisykles tekstuose anglų kalba, spausdinamuose Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje:

—  sveikajam skaičiui nuo dešimtainių atskirti naudojamas kablelis;

—  sveiki skaičiai užrašomi po tris, kiekvieną grupę atskiriant nedideliu tarpu.

Šios praktikos laikomasi ir šiame priede pateiktame tekste.

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMI AKRONIMAI IR SANTRUMPOS

Dėl akronimų ir santrumpų, kai jie vartojami kaip apibrėžti terminai, žr. „Šiame priede vartojamų terminų apibrėžtys“.

AKRONIMAI IR SANTRUMPOS

ABEC

ABMA

Žiedinių guolių inžinierių komitetas

Amerikos guolių gamintojų asociacija

ADC

Skaitmeninis analogo keitiklis

AGMA

Amerikos prietaisų gamintojų asociacija

AHRS

Kurso vertikalės sistemos

AISI

Amerikos geležies ir plieno institutas

ALE

Atominių sluoksnių epitaksija

ALU

Aritmetinis-loginis įtaisas

ANSI

Amerikos nacionalinis standartų institutas

APP

Koreguota didžiausia sparta

APU

Pagalbinė jėgainė

ASTM

Amerikos bandymų ir medžiagų draugija

ATC

Skrydžių valdymas

BJT

Dvipoliai sandūriniai tranzistoriai

BPP

Pluošto skėsties ir pluošto diametro sąsmaukoje sandauga

BSC

Bazinės stoties valdiklis

CAD

Automatizuotasis projektavimas

CAS

Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba

CCD

Krūvio sąsajos įtaisas

CDU

Valdymo ir displėjaus blokas

CEP

Apskritimo paklaidos tikimybė

CMM

Koordinatinės matavimo staklės

CMOS

Jungtinis metalo-oksido-puslaidininkio darinys

CNTD

Šiluminis nusodinimas, esant valdomam užuomazgų susidarymui

CPLD

Sudėtingasis programuojamasis loginis įtaisas

CPU

Centrinis procesorius

CVD

Cheminis garinis nusodinimas

CW

Cheminis karas

CW (lazeriams)

Nesilpstančioji banga

DAC

Analoginis skaitmenų keitiklis

DANL

Rodomas vidutinis triukšmo lygis

DBRN

Duomenų bazėmis pagrįsta navigacijos sistema

DDS

Tiesioginis skaitmeninis sintezatorius

DMA

Dinaminė mechaninė analizė

DME

Nuotolio matavimo įranga

DMOSFET

Difuzijos metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistorius

DS

Kryptingai kristalizuotas

EB

Sprogstamasis tiltelis

EB-PVD

Elektronpluoštis fizikinis garinis nusodinimas

EBW

Sprogstamoji tiltelinė viela

ECM

Elektrocheminis apdirbimas

EDM

Elektroerozinės staklės

EFI

Sprogstamosios folijos paleidikliai

EIRP

EMP

ENOB

Efektyvioji izotropinės spinduliuotės galia

Elektromagnetinis pulsas

Efektyvusis bitų skaičius

ERF

Elektrorheologinė apdaila

ERP

ESD

Efektyvioji spinduliuotės galia

Elektrostatinis išlydis

ETO

Emiterinis uždaromasis tiristorius

ETT

ES

EUV

Elektra įjungiamas tiristorius

Europos Sąjunga

Kraštinis ultravioletas

FADEC

Visiškai nepriklausomas skaitmeninis variklio režimų reguliatorius

FFT

Sparčioji Furjė transformacija

FPGA

Vartotojo programuojama loginių elementų matrica

FPIC

Vartotojo programuojama vidinė sąsaja

FPLA

Vartotojo programuojama loginių elementų matrica

FPO

Slankiojo kablelio operacija

FWHM

Spektrinis juostos pusplotis

GLONASS

Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema

GNSS

Pasaulinė palydovinės navigacijos sistema

GPS

Globalinė padėties nustatymo sistema

GSM

Pasaulinė judriojo ryšio sistema

GTO

Uždaromasis tiristorius

HBT

HDMI

Įvairiatarpiai dvipoliai tranzistoriai

Didelės raiškos multimedijos sąsaja

HEMT

Didelio elektronų judrio tranzistorius

ICAO

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

IEC

Tarptautinė elektrotechnikos komisija

IED

Savadarbis sprogstamasis užtaisas

IEEE

Elektrotechnikos ir elektronikos inžinierių institutas

IFOV

Akimirkinė žvalgos zona

IGBT

Dvipolis tranzistorius su izoliuota užtūra

IGCT

Integruotas užtūros komutuojamas tiristorius

IHO

Tarptautinė hidrografijos organizacija

ILS

Prietaisinė tūpimo sistema

IMU

Inercinio matavimo elementas

INS

Inercinė navigacijos sistema

IP

Interneto protokolas

IRS

Inercinė atskaitos sistema

IRU

Inercinis perdavimo įtaisas

ISA

Tarptautinė standartinė atmosfera

ISAR

Apgrąžinės sintezuotosios apertūros radaras

ISO

Tarptautinė standartizacijos organizacija

ITU

Tarptautinė telekomunikacijų sąjunga

JT

Džaulis ir Tomsonas

LIDAR

Šviesos aptikimo ir nuotolio nustatymo įrenginys (lidaras)

LIDT

Lazerio sukeltas ribinis pažeidimas

LOA

Bendrasis ilgis

LRU

LTT

Keičiamasis blokas

Fototiristorius

MLS

Mikrobanginės tūpimo sistemos

MMIC

Monolitinis mikrobanginis integrinis grandynas

MOCVD

Cheminis garinis metaloorganinio junginio nusodinimas

MOSFET

Metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistorius

MPM

Mikrobanginis galios modulis

MRF

Magnetorheologinė apdaila

MRF

Mažiausias išskiriamo topologinio elemento matmuo

MRI

Magnetinis rezonansinis vizualizavimas

MTBF

Vidutinė trukmė tarp gedimų

MTTF

Vidutinė trukmė iki gedimo

NA

Skaitmeninė apertūra

NDT

Neardomasis bandymas

NEQ

NIJ

Grynasis sprogmenų kiekis

Nacionalinis teisingumo institutas

OAM

Operacijos, administravimas ar aptarnavimas

OSI

Atvirųjų sistemų jungimas

PAI

Poliamidimidai

PAR

Tiksliojo tūpimo radaras

PCL

Pasyvioji koherentiška vieta

PDK

Proceso projektavimo rinkinys

PIN

Asmens atpažinimo numeris

PMR

Asmeninio naudojimo judrusis radijo ryšys

PVD

Fizikinis garinis nusodinimas

ppm

milijonoji dalis

QAM

Kvadratūrinė amplitudės moduliacija

QE

Kvantinis našumas

RAP

Reaktyvioji atomų plazma

RF

Radijo dažnis

rms

Kvadratinis vidurkis

RNC

RNSS

Radijo tinklo valdiklis

Regioninė palydovinės navigacijos sistema

ROIC

Nuskaitymo integrinis grandynas

S-FIL

Žingsninė litografija

SAR

Sintezuotosios apertūros radaras

SAS

Sintezuotosios apertūros sonaras

SC

Monokristalas

SCR

Valdomasis silicio lygintuvas

SFDR

Dinaminis diapazonas be parazitinių priemaišų

SHPL

Ypač didelės galios lazeris

SLAR

Šoninės žvalgos orlaivio radaras

SOI

Silicio darinys ant dielektriko

SQUID

Superlaidusis kvantinis interferometras

SRA

Dirbtuvėje pakeičiamas mazgas

SRAM

Statinė laisvosios kreipties atmintinė

SSB

Vienašalė juosta

SSR

Antrinis apžvalgos radaras

SSS

Šoninio skenavimo sonaras

TIR

Visuminis rodmenų skaitymas

TVR

Perdavimo įtampos atsakas

u

Atominės masės vienetas

UPR

Vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas

UTS

Ribinis tempiamasis stipris

UV

Ultravioletas

VJFET

Lauko tranzistorius su stačiąja sandūra

VOR

PSO

Labai aukšto dažnio visakryptis radijo švyturys

Pasaulio sveikatos organizacija

WLAN

Belaidis vietinis tinklas

ŠIAME PRIEDE VARTOJAMŲ TERMINŲ APIBRĖŽTYS

Terminų tarp ‚viengubų kabučių‘ apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje atitinkamam dalykui.

Terminų tarp „dvigubų kabučių“ apibrėžtys išvardytos toliau:

NB. Kategorijų nuorodos yra pateikiamos skliaustuose po apibrėžiamo termino.

„Tikslumas“ (2 3 6 7 8) dažniausiai pateikiamas kaip netikslumas (paklaida), išreiškiamas didžiausiu teigiamu ar neigiamu rodmens nuokrypiu nuo priimtos standartinės arba tikrosios vertės.

„Aktyviosios skrydžio valdymo sistemos“ (7) – sistemos, kurių funkcija yra išvengti nepageidaujamų „orlaivio“ ar raketos judesių arba konstrukcinių apkrovų autonomiškai apdorojant daugelio jutiklių siunčiamus signalus ir po to vykdant būtinas prevencines automatinio valdymo komandas.

„Aktyvusis vaizdo elementas“ (6) – mažiausias (pavienis) kietojo kūno matricos, atliekančios fotoelektrinio keitimo funkciją, esant šviesos (elektromagnetinės) spinduliuotės poveikiui, elementas.

„Koreguota didžiausia sparta“ (4) – koreguota didžiausia sparta, kuria „skaitmeniniai kompiuteriai“ atlieka 64 bitų ar didesnes slankiojo kablelio sudėties ir daugybos operacijas ir išreiškiama svertiniais teraflopais (WT), kai vienetas yra 1012 koreguotų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.

NB. Žr. 4 kategorijos techninę pastabą.

„Orlaivis“ (1 6 7 9) – oro transporto priemonė su fiksuotaisiais arba su pasukamaisiais sparnais, sukasparnė (sraigtasparnis) arba su pasviruoju sraigtu arba pasviraisiais sparnais.

NB. Taip pat žr. „civilinis orlaivis“.

„Dirižablis“ (9) – variklio varoma oro transporto priemonė, kurioje pakilimui naudojamos už orą lengvesnės dujos (dažniausiai helis, anksčiau – vandenilis).

„Visos prieinamos pataisos“ (2) reiškia, kad siekiant iki minimumo sumažinti visas tam tikro modelio mašinos sistemingąsias padėties nustatymo paklaidas arba tam tikros koordinatinių matavimo staklių matavimo paklaidas buvo atsižvelgta į visas gamintojui prieinamas priemones.

„Paskirstytas ITU“ (3 5) reiškia dažnio diapazonų paskirstymą pagal ITU (Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos) Radijo nuostatų dabartinę redakciją pirminėms, sankcionuotoms ir antrinėms paslaugoms.

NB. Papildomi ir alternatyvūs paskirstymai nėra įtraukti.

„Didžiausiasis kampinis padėties nuokrypis“ (2) – didžiausias skirtumas tarp kampinės padėties ir tikrosios, labai tiksliai išmatuotos kampinės padėties po to, kai ruošinio stalo laikiklis buvo pasuktas iš pradinės padėties.

„Kampinis atsitiktinis dreifas“ (7) – kampinis paklaidų didėjimas per laiką, sukeltą baltojo triukšmo kampiniu greičiu (IEEE STD 528-2001).

„APP“ (4) – „koreguota didžiausia sparta“.

„Asimetrinis algoritmas“ (5) – kriptografinis algoritmas, kai šifravimui ir iššifravimui naudojami įvairūs matematiškai susieti raktai.

NB. Bendras „asimetrinio algoritmo“ naudojimas – tai raktų paskirstymas.

„Atpažinimas“ (5) – naudotojo, proceso ar įtaiso tapatybės nustatymas dažnai būna būtina prielaida užtikrinant prieigą prie informacijos sistemos išteklių. Šiuo atveju tikrinama pranešimo ar kitos informacijos kilmė arba turinys ir visi prieigos kontrolės atžvilgiai, jeigu rinkmenos arba tekstas nėra šifruojamas, išskyrus tai, kas yra tiesiogiai susiję su slaptažodžių, asmens atpažinimo kodų (PIN) ar panašių duomenų apsauga, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos.

„Vidutinė išėjimo galia“ (6) – visa „lazerio“ išėjimo energija džauliais, padalinta iš nuoseklios impulsų serijos skleidimo trukmės sekundėmis. Vienodais laiko tarpais skleidžiamų impulsų serijos atveju ji yra lygi visai „lazerio“ išėjimo galiai viename impulse džauliais, padauginus iš „lazerio“ impulsų dažnio hercais.

„Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“ (3) – signalo sklidimo vėlinimo trukmė, tenkanti „monolitinio integrinio grandyno“ pagrindiniam loginiam elementui. „Monolitinių integrinių grandynų“ ‚šeimai‘ šis dydis gali būti nurodomas arba kaip signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti tipiniam nurodytosios ‚šeimos‘ loginiam elementui, arba kaip tipiška signalo perdavimo vėlinimo trukmė, tenkanti nurodytosios ‚šeimos‘ loginiam elementui.

NB.1. „Pagrindinio loginio elemento signalo perdavimo vėlinimo trukmė“ neturi būti painiojama su sudėtinio „monolitinio integrinio grandyno“ signalo vėlinimo tarp įėjimo ir išėjimo trukme.

NB.2. ‚Šeimą‘ sudaro visi integriniai grandynai, kuriems taikoma visa toliau išvardyta jų gamybos metodologija ir techninės sąlygos, išskyrus atitinkamas jų funkcijas:

a)   vienoda aparatinės ir programinės įrangos architektūra;

b)   vienodas projektavimas ir gamybos technologija ir

c)   vienodos pagrindinės charakteristikos.

„Pagrindinis mokslinis tyrimas“ (GTN NTN) – eksperimentinis arba teorinis darbas, pirmiausiai skirtas naujoms žinioms apie esminius reiškinių principus arba stebimus faktus įgyti, nebūtinai pirmiausia nukreiptus specialiems praktiniams tikslams ir uždaviniams spręsti.

(Akselerometro rodmenų) „poslinkis“ (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms akselerometro išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo akseleracija arba rotacija. „Poslinkis“ išreiškiamas g arba metrais per sekundę kvadratu (g arba m/s2). (IEEE Std 528–2001) (Mikro g lygus 1×10–6 g).

(Giroskopo rodmenų) „poslinkis“ (7) – per konkretų laiką ir esant konkrečioms veikimo sąlygoms giroskopo išėjimo rodmens vidurkis, nesusietas su įėjimo rotacija arba akseleracija. „Poslinkis“ paprastai išreiškiamas laipsniais per valandą. (IEEE Std 528–2001).

„Biologiniai agentai“ (1) yra patogenai arba toksinai, selekcionuoti arba modifikuoti (pvz., keičianti grynumą, galiojimo laiką, kenksmingumą, pasklidimo charakteristikas arba atsparumą ultravioletinei spinduliuotei), kad padidintų žmonėms ar gyvūnams sukeliamos pažaidos efektyvumą, blogintų įrangos charakteristikas arba padarytų derliaus nuostolius ar pakenktų aplinkai.

„Kilnojimasis“ (2) – ašinis perkėlimas vienu pagrindinio suklio sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio plokštumai, prie suklio plokštumos išorinio taško (žr. ISO 230-1:1986, 5.63 punktą).

„CEP“ (7) – „Apskritimo paklaidos tikimybė“ – apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju tai apskritimo plotas, apimantis 50% visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50% aptikimo tikimybę.

„Cheminis lazeris“ (6) – „lazeris“, kuriame sužadintus elementus sukuria cheminės reakcijos metu išsiskirianti energija.

„Cheminis mišinys“ (1) – kietas, skystas ar dujinis produktas, sudarytas iš dviejų ar daugiau komponentų, kurie tarpusavyje nesąveikauja esant toms sąlygoms, kuriomis saugomas jų mišinys.

„Oro cirkuliacija valdomo sukimosi šalinimo arba krypties valdymo sistemos“ (7) – sistemos, kuriose naudojamas oro pūtimas virš aerodinaminių paviršių, norint padidinti arba valdyti jėgas, kurias sukuria paviršiai.

„Civilinis orlaivis“ (1 3 4 7) – „orlaivis“, vienos ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinės aviacijos institucijų civilinės aviacijos įgaliotųjų atstovų įrašytas pagal paskirtį į paskelbtus tinkamų skrydžiams orlaivių sąrašus, skirtas skraidyti komerciniais civiliniais vidaus ir tarptautiniais maršrutais arba naudoti teisėtais civiliniais, asmeniniais arba verslo tikslais.

NB. Taip pat žr. „orlaivis“.

„Ryšių kanalo valdiklis“ (4) – sietuvas, valdantis sinchroninės ar asinchroninės skaitmeninės informacijos srautą. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

„Kompensavimo sistemas“ (6) sudaro pirminis skaliarinis jutiklis, vienas ar daugiau referencinių jutiklių (pvz., vektorinių „magnetometrų“) bei programinė įranga, leidžiantys sumažinti platformos kieto kūno sukimosi triukšmą.

„Kompozitas“ (1 2 6 8 9) – „rišiklis“ ir papildomoji fazė arba papildomosios fazės, kurias sudaro dalelės, siūlai, plaušai ar specialiai suprojektuotas kitas junginys, naudojamas specialiam tikslui ar tikslams.

„III/V junginiai“ (3 6) – polikristaliniai, dvisandžiai ar sudėtiniai monokristaliniai produktai, sudaryti iš IIIA ir VA grupių Mendelejevo periodinės lentelės elementų (pvz., galio arsenidas, galio-aliuminio arsenidas, indžio fosfidas).

„Kontūrinis valdymas“ (2) – skaitmeninis dviejų ar daugiau judesių valdymas, atliekamas pagal komandas, kurios nurodo kitą reikiamą padėtį ir reikiamus pastūmos į tą padėtį greičius. Šie pastūmos greičiai yra keičiami atsižvelgiant į tai, kad būtų sukuriamas norimas kontūras (žr. ISO/DIS 2806 – 1980).

„Kritinė temperatūra“ (1 3 5) (kartais nurodoma kaip fazinio virsmo temperatūra) – savitoji „superlaidžiosios“ medžiagos temperatūra, kuriai esant išnyksta medžiagos nuolatinės srovės varža.

„Kriptografinis aktyvavimas“ (5) – kriptografinio funkcionalumo konkretaus aktyvavimo arba leidimo jam veikti naudojant mechanizmą, kurį į prekę įdiegė gamintojas, būdai; šis mechanizmas yra vienareikšmiškai susietas su bet kuriuo iš šių aspektų:

1.  vienu prekės pavyzdžiu arba

2.  vienu klientu, jeigu yra daugiau prekės pavyzdžių.

Techninės pastabos

1.   „Kriptografinio aktyvavimo“ būdai ir mechanizmai gali būti įdiegiami kaip aparatinė įranga, „programinė įranga“ arba „technologija“.

2.   „Kriptografinio aktyvavimo“ mechanizmai gali būti, pvz., serijos numeriu grindžiami licencijos raktai arba tokios atpažinimo priemonės kaip skaitmeniškai pasirašyti pažymėjimai.

„Kriptografija“ (5) – mokslo ir technikos sritis, pateikianti principus, priemones ir metodus, kaip pakeisti duomenis, siekiant paslėpti jų informacijos turinį, sutrukdyti keisti neiššifruotus duomenis ar neleistinai jais naudotis. „Kriptografijoje“ leidžiama keisti informaciją tik naudojant vieną ar daugiau ‚slaptųjų parametrų‘ (pvz., kriptografinius kintamuosius) arba susietąjį raktų paskirstymą.

Pastabos

1.   „Kriptografija“ neapima ‚fiksuotų‘ duomenų spūdos ir kodavimo technikos.

2.   „Kriptografija“ apima iššifravimą.

Techninės pastabos

1.   ‚Slaptasis parametras‘: pastovusis dydis arba raktas, laikomas slaptai nuo kitų arba žinomas tik tam tikrai grupei.

2.   ‚Fiksuotas [pastovus]‘ – kodavimo ir spūdos algoritmas negali priimti iš išorės teikiamų parametrų (pvz., kriptografinių ir raktų kintamųjų) ir jo negali modifikuoti vartotojas.

„Nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris“ (6) – „lazeris“, kuris ilgiau nei 0,25 sekundės palaiko nominaliai pastovią išėjimo energiją.

„Reagavimas į kibernetinius incidentus“ (4) – būtinos informacijos apie kibernetinio saugumo incidentą mainai su asmenimis ar organizacijomis, atsakingomis už ištaisymo priemonių taikymą ar jų koordinavimą siekiant išspręsti kibernetinio saugumo incidentą.

„Duomenų bazėmis pagrįstos („DBNR“) (7) navigacijos sistemos“ – sistemos, naudojančios įvairius iš anksto išmatuotų kartografinių duomenų integruotus šaltinius, siekiant dinaminėmis sąlygomis teikti tikslią navigacijos informaciją. Šiems duomenų šaltiniams priskiriami batimetriniai jūrlapiai, žvaigždėlapiai, gravimetriniai žemėlapiai, magnetometriniai žemėlapiai arba trimačiai skaitmeniniai topografiniai žemėlapiai.

„Nuskurdintasis uranas“ (0) – uranas, kuriame izotopo 235 yra mažiau nei gamtiniame urane.

„Kūrimas“ (GTN NTN All) yra susijęs su visais darbų etapais iki serijinės gamybos, tokiais kaip: projektavimas, projekto tyrimas, projekto analizė, projekto koncepcijos, prototipų surinkimas ir bandymai, bandomosios gamybos schemos, projektavimo duomenys, projektavimo duomenų transformavimo į gaminį procesas, konfigūracijos projektavimas, tarpusavio funkciškumo projektavimas, išdėstymas.

„Difuzinis suvirinimas“ (1 2 9) – mažiausiai dviejų atskirų metalų kietosios fazės molekulinis susijungimas į vieną gabalą, susidarant sujungimo stipriui, lygiaverčiam silpnesnės sujungimo medžiagos stipriui.

„Skaitmeninis kompiuteris“ (4 5) – įrenginys, kuriuo, naudojant vieną ar kelis diskrečiuosius kintamuosius, galima atlikti visas toliau išvardytas operacijas:

a)  priimti duomenis;

b)  saugoti duomenis arba komandas pastoviosiose arba keičiamosiose (įrašomosiose) atmintinėse;

c)  apdoroti duomenis pagal saugomas ir modifikuojamas komandų sekas ir

d)  užtikrinti duomenų išvedimą.

NB. Saugomų komandų sekų modifikavimas apima pastoviųjų atmintinių pakeitimą, tačiau ne fizinį montažo ar tarpusavio sujungimų keitimą.

„Skaitmeninio persiuntimo (perdavimo) sparta“ (def) – tiesioginio informacijos perdavimo į bet kokią laikmeną visuminė bitų sparta.

NB. Taip pat žr. „visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta“.

„(Giroskopo) slinkio sparta“ (7) – nuo įvedimo sukimo funkciškai nepriklausanti giroskopo rezultato dalis. Ji išreiškiama kampiniu dydžiu. (IEEE STD 528–2001).

„Efektyvusis gramas“ (0 1) naudojamas apibūdinti „specialiąją daliąją medžiagą“:

a)  plutonio izotopų ir urano-233 atveju – tai izotopų svoris, išreikštas gramais;

b)  urano, sodrinto 1 procentu ar daugiau urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš sodrinimo, išreikšto dešimtosiomis svorio dalimis, kvadrato;

c)  urano, sodrinto mažiau kaip 1 procentu urano-235 izotopu, atveju – tai elemento svoris, išreikštas gramais ir padaugintas iš 0,0001.

„Elektroninis mazgas“ (2 3 4) – tam tikro kiekio elektroninių komponentų (pvz. ‚grandinės elementų‘, ‚diskrečiųjų komponentų‘, integrinių grandynų ir kt.) junginys, skirtas atlikti specialias funkcijas; jis yra pakeičiamas kaip objektas ir paprastai jį galima išmontuoti.

NB.1. ‚Grandinės elementas‘ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

NB.2. ‚Diskretusis komponentas‘ – atskirai supakuotas ‚grandinės elementas‘, turintis išorinius išvadus.

„Energetinės medžiagos“ (1) – medžiagos ar mišiniai, kurie chemiškai reaguoja išskirdami energiją, reikalingą taikant juos pagal paskirtį. „Sprogmenys“, „pirotechnika“ ir „raketinis kuras“ yra energetinių medžiagų poklasiai.

„Galiniai vykdymo įtaisai“ (2) – griebtuvai, ‚aktyvieji įrankiniai įtaisai‘ ir bet kurios kitos įrankinės priemonės, kurios yra įdedamos į „roboto“ manipuliatoriaus rankos laikiklinį antgalį.

NB. ‚Aktyvusis įrankinis įtaisas‘ – įtaisas, naudojamas suteikti ruošiniui judesio jėgą, apdorojimo energiją arba krypčiai nustatyti.

„Ekvivalentinis tankis“ (6) – visuminė šviesa, tenkanti vienetiniam optiniam plotui, projektuojamam į optinį paviršių.

„Lygiaverčiai standartai“ (1) – atitinkamam įrašui taikomi palyginami nacionaliniai arba tarptautiniai standartai, kuriuos pripažįsta viena ar daugiau ES valstybių narių arba Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių.

„Sprogmenys“ (1) – kietos, skystos ar dujinės medžiagos arba medžiagų mišiniai, kurie naudojant juos kovinėse galvutėse, naikinimo ir kitose priemonėse kaip inicijuojančius užtaisus, tarpinius detonatorius arba pagrindinius užtaisus, turi detonuoti.

„FADEC sistemos“ (9) – visiškai nepriklausomų skaitmeninių variklio režimų reguliatorių sistemos – skaitmeninė elektroninė dujų turbinų variklio valdymo sistema, kuri gali savarankiškai valdyti variklį visoje jo veikimo srityje pradedant nurodymu užvesti variklį ir baigiant nurodymu sustabdyti variklį tiek normaliomis, tiek gedimo sąlygomis.

„Pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (0 1 8 9) apima:

a)  tolydžiuosius „viengijus siūlus“;

b)  tolydžiuosius „verpalus“ ir „pusverpalius“;

c)  „juostas“, audinius, atsitiktinai išsidėsčiusius plaušus ir kaspinus;

d)  smulkintą pluoštą, štapelinį pluoštą ir koherentines pluoštines dangas;

e)  monokristalinius arba polikristalinius bet kokio ilgio adatinius darinius;

f)  aromatinę poliamidinę celiuliozę.

„Plonasluoksniai integriniai grandynai“ (3) – ‚grandinės elementų‘ grupė ir metaliniai jų tarpusavio sujungimai, suformuoti užgarinant storus arba plonus sluoksnius ant izoliacinio „padėklo“.

NB. ‚Grandinės elementas‘ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Skrydžio pagal šviesos signalus sistema“ (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos optiniais signalais.

„Skrydžio pagal radijo ryšį sistema“ (7) – pirminė skaitmeninė skrydžių valdymo sistema, naudojanti grįžtamąjį ryšį valdant skrendantį orlaivį, kai komandos valdymo įtaisams / vykdymo įtaisams perduodamos elektros signalais.

„Židinio plokštumos matrica“ (6 8) – atskirų detektorinių elementų, esančių židinio plokštumoje, linijinis arba dvimatis plokščiasis sluoksnis arba plokščiųjų sluoksnių derinys su elektroniniu skaitymo įtaisu arba be jo.

NB. Tai neapima pavienių detektorinių elementų stulpelio arba dviejų, trijų ar keturių detektorinių elementų, jei tik su šiais elementais neatliekamas vėlinimas ir integravimas.

„Dalinis dažnių juostos plotis“ (3 5) – „akimirkinis dažnių juostos plotis“, padalytas iš centrinio dažnio, išreikštas procentais.

„Šuolinis dažnio perderinimas“ (5 6) – pavienio ryšių kanalo perdavimo dažnio keitimas pagal diskrečiąsias atsitiktines arba pseudoatsitiktines sekas, siekiant sukurti „plėstinio spektro“ pavidalą.

„Dažnio perjungimo trukmė“ (3) – signalo trukmė (t. y. vėlinimas), kai pradinis nustatytas išėjimo dažnis perjungiamas siekiant visiškai arba tam tikru tikslumu pereiti prie vieno iš toliau nurodytų:

a)  ±100 Hz galutinio nustatyto išėjimo dažnio, mažesnio nei 1 GHz arba

b)  galutinio nustatyto išėjimo dažnio, lygaus arba didesnio nei 1 GHz, ±0,1 milijonoji dalis.

„Kuro elementas“ (8) – elektrocheminis prietaisas, kuris paverčia cheminę energiją tiesiogiai nuolatine elektros srove, naudodamas kurą iš išorėje esančio šaltinio.

„Lydusis“ (1) – galintis toliau jungtis į tinklines struktūras ar polimerizuotis (kietėti) apdorojant termiškai, naudojant radiaciją, katalizatorius ir t. t. arba kurį galima lydyti be pirolizės.

„Nekintami selektoriai“ (5) – duomenys ar duomenų rinkinys, susiję su asmeniu (pvz., pavardė, vardas, elektroninis paštas, adresas, telefono numeris arba priklausomybė grupėms).

„Vedantysis [nutaikymo] įrenginys“ (7) – sistemos, kurios susieja skraidymo priemonių padėties ir greičio (t. y. navigacijos) matavimo ir skaičiavimo procesus ir siunčia komandas į skraidymo priemonių skrydžių valdymo sistemas, kad būtų pakoreguota skrydžio trajektorija.

„Hibridinis integrinis grandynas“ (3) – bet koks integrinių grandynų derinys arba integrinis grandynas kartu sujungtas su ‚grandinės elementais‘ arba ‚diskrečiaisiais komponentais‘, norint atlikti specialią (-ias) funkciją (-as), ir turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

a)  turintis mažiausiai vieną bekorpusį įtaisą;

b)  sujungtas kartu naudojant tipinius integrinių grandynų (IC) gamybos būdus;

c)  pakeičiamas kaip objektas ir

d)  paprastai jo negalima išmontuoti.

NB.1. ‚Grandinės elementas‘ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

NB.2. ‚Diskretusis komponentas‘ – atskirai supakuotas ‚grandinės elementas‘, turintis išorinius išvadus.

„Vaizdo kokybės gerinimas“ (4) – iš išorės gaunamos vaizdinės informacijos apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh’o transformacija). Tai neapima algoritmų, kuriuose naudojamos tiktai pavienio vaizdo linijinės ir sukamosios transformacijos, tokios kaip transliacija, požymių išskyrimas, įrašymas arba klaidingas spalvinimas.

„Imunotoksinas [antitoksinas]“ (1) – jungtinis vienaląstis specialusis monokloninis antikūnas ir „toksinas“ arba „toksino sandas“, kuris selektyviai paveikia pažeistas ląsteles.

„Viešai naudojama“ (GTN NTN GSN) (kaip taikoma šiame reglamente) apibūdina „technologiją“ arba „programinę įrangą“, kuri yra prieinama be apribojimų dėl jos tolesnio platinimo (autorių teisių apribojimai neapsaugo „technologijos“ ir „programinės įrangos“ nuo jos „viešo naudojimo“).

„Informacijos saugumas“ (GSN GISN 5) – visos priemonės ir funkcijos, garantuojančios informacijos arba ryšių prieinamumą, slaptumą arba vientisumą, išskyrus priemones ir funkcijas, skirtas apsaugai nuo trikčių. Tai apima „kriptografiją“, „kriptografinį aktyvavimą“, ‚kriptoanalizę‘, apsaugą nuo informaciją atskleidžiančios perteklinės spinduliuotės ir kompiuterių saugumą.

Techninė pastaba.

‚Kriptoanalizė‘ – kriptografinės sistemos arba jos įėjimo ir išėjimo signalų analizė, norint gauti slaptus kintamuosius arba neskelbtinus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą.

„Akimirkinis dažnių juostos plotis“ (3 5 7) – dažnių juostos plotis, kurio intervale išėjimo galia išlieka 3 dB tikslumu pastovi, nederinant kitų veikimo parametrų.

„Izoliacija“ (9) – medžiaga, taikoma raketų variklių komponentams, t. y. korpusui, tūtai, įvadinėms angoms, korpuso sklendėms izoliuoti, ji apima sukietėjusią arba pusiau sukietėjusią kaučiuko mišinio lakšto žaliavą, turinčią izoliacinės arba ugniai atsparios medžiagos. Ji taip pat gali būti įterpta kaip įtempį mažinantys apvalkalai arba užsklandos.

„Vidinis grunto sluoksnis“ (9) – sluoksnis, taikomas skiriamojoje riboje tarp kietojo raketinio kuro ir korpuso arba izoliacinio įdėklo. Paprastai tai skystasis polimeras, kurio pagrindą sudaro dispersinė ugniai atsparios ar izoliacinės medžiagos emulsija, pvz., anglimi prisotintas hidroksilo terminuojantysis polibutadienas (HTPB) arba kitas polimeras su kietiklių priedais, kuriuo išpurkštas arba išteptas korpuso vidus.

„Darbo pasidalijimo skaitmeninis analogo keitiklis“ (ADC) (3) – prietaisai, kuriuose yra keli skaitmeniniai analogo keitikliai, kurie tą patį analoginės įvesties signalą diskretizuoja skirtingu metu ir kai galutinis rezultatas susumuojamas, analoginė įvestis yra veiksmingai diskretizuojama ir konvertuojama didesne diskretizavimo sparta.

„Savasis magnetinis gradientometras“ (6) – pavienis magnetinio lauko gradiento jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB. Taip pat žr. „magnetinis gradientometras“.

„Įsilaužimo programinė įranga“ (4 5) – „programinė įranga“, kuri specialiai suprojektuota ar modifikuota tam, kad ‚stebėsenos priemonėmis‘ nebūtų galima aptikti kompiuterio ar tinkle galinčio veikti įrenginio, arba siekiant, kad būtų įveiktos jų ‚apsauginės reagavimo priemonės‘, ir kuri gali atlikti bet kurią iš šių funkcijų:

a)  rinkti kompiuteryje ar tinkle galinčiame veikti įrenginyje saugomus duomenis ar informaciją arba pakeisti sistemos ar naudotojo duomenis arba

b)  pakeisti standartinį programos ar proceso vykdymo kelią, kad būtų vykdomos iš išorės duodamos instrukcijos.

Pastabos

1.   „Įsilaužimo programinė įranga“ neapima:

a)   hipervizorių, derintuvių ar programinės įrangos apgrąžos inžinerijos (SRE) priemonių;

b)   skaitmeninių teisių valdymo (DRM) „programinės įrangos“ arba

c)   „programinės įrangos“, suprojektuotos gamintojams, administratoriams ar naudotojams instaliuoti turto sekimo ar išieškojimo tikslais.

2.   Tinkle galintiems veikti įrenginiams priskiriami mobilieji įrenginiai ir pažangieji skaitikliai.

Techninės pastabos

1.   ‚Stebėsenos priemonės‘ – „programinė įranga“ arba aparatinės įrangos įrenginiai sistemos veikimui ar įrenginio procesams stebėti. Jos apima antivirusinės (AV) programinės įrangos gaminius, galinio punkto apsaugos gaminius, asmens apsaugos gaminius (PSP), įsilaužimo aptikimo sistemas (IDS), įsilaužimo prevencijos sistemas (IPS) arba užkardas.

2.   ‚Apsauginės reagavimo priemonės‘ – technika, suprojektuota užtikrinti saugų kodo vykdymą, kaip antai duomenų vykdymo prevencija (DEP), adresų erdvės išdėstymo randomizacija (ASLR) ar smėlio dėžės efektas.

„Izoliuotieji veiklieji mikroorganizmai“ (1) – veiklieji mikroorganizmai, esantys neveiklios būsenos ir išdžiovintų preparatų pavidalu.

„Izostatiniai presai“ (2) – įranga, galinti sudaryti slėgį uždarojoje ertmėje, kurioje panaudojamos įvairios terpės (dujos, skystis, kietosios dalelės ir kt.), norint visomis kryptimis sukurti vienodą slėgį ertmėje, kurioje yra ruošinys arba medžiaga.

„Lazeris“ (0 1 2 3 5 6 7 8 9) – prekė, sukurianti šviesą, kuriai būdingas erdvinis ir laikinis koherentiškumas, naudodama sustiprintą priverstinę spinduliuotę.

NB. Taip pat žr. „cheminis lazeris“,

„nesilpstančiosios bangos (CW) lazeris“;

„impulsinis lazeris“;

„ypač didelės galios lazeris“.

„Biblioteka“ (1) (parametrinė techninė duomenų bazė) – techninės informacijos rinkinys, kuris gali pagerinti susijusių sistemų, įrangos ar komponentų veikimą.

„Už orą lengvesnės transporto priemonės“ (9) – balionai ir „orlaiviai“, kuriuose pakilimui naudojamas karštas oras ar kitos lengvesnės už orą dujos, pavyzdžiui, helis ar vandenilis.

„Tiesiškumas“ (2) (dažniausiai pateikiamas kaip netiesiškumas) apibūdina tikrosios charakteristikos (rodmenų, didesnių ir mažesnių nei vidutinė vertė, vidurkio) didžiausiąjį teigiamą arba neigiamą nuokrypį nuo tiesios linijos, nustatytą taip, kad būtų išlyginami ir sumažinami, kiek tai įmanoma, didžiausieji nuokrypiai.

„Vietinis tinklas“ (4 5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a)  leidžianti bet kokiam nepriklausomų ‚duomenų perdavimo įtaisų‘ kiekiui tarpusavyje tiesiogiai perduoti duomenis ir

b)  yra apribota vidutinio dydžio teritorija (pvz., įstaigos pastatas, gamykla, universiteto teritorija, sandėlis).

NB. ‚Duomenų perdavimo įtaisas‘ – įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

„Magnetiniai gradientometrai“ (6) – matuokliai, skirti aptikti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdvinius kitimus. Matuoklį sudaro daugelis „magnetometrų“ ir su jais susiję elektroniniai įtaisai, kurių išėjimas yra magnetinio lauko gradiento matas.

NB. Taip pat žr. „savasis magnetinis gradientometras“.

„Magnetometrai“ (6) – matuokliai, skirti išorinių matuoklio atžvilgiu šaltinių magnetinių laukų erdviniams kitimams aptikti. Magnetometrą sudaro pavienis magnetinio lauko jutiklis ir su juo susijęs elektroninis įtaisas, kurio išėjimas yra magnetinio lauko matas.

„UF6 koroziniam poveikiui atsparios medžiagos“ (0) – be kita ko, vario lydiniai, nerūdijantis plienas, aliuminis, aliuminio oksidas, aliuminio lydiniai, nikelis arba jo lydiniai, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60% masės, ir fluorinuotieji angliavandenilių polimerai.

„Rišiklis“, „rišamoji medžiaga“ (1 2 8 9) – visiškai tolydi medžiagos fazė, kuria užpildoma erdvė tarp dalelių, adatinių darinių ir plaušų.

„Matavimo neapibrėžtis“ (2) – būdingasis parametras, nurodantis, kokiame intervale išėjimo vertės atžvilgiu yra tikroji matuojamojo kintamojo vertė, esant 95% patikimumui. Ji apima nepataisytus sisteminguosius nuokrypius, nepataisytus slinkius ir atsitiktinius nuokrypius (žr. ISO 10360-2).

„Integriniai mikrokompiuterių grandynai“ (3) – „monolitiniai integriniai grandynai“ arba „daugialusčiai integriniai grandynai“, turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties vidinės atmintinės komandų su duomenimis, esančiais vidinėje atmintinėje.

NB. Vidinė atmintinė gali būti papildyta išorine atmintine.

„Integriniai mikroprocesorių grandynai“ (3) – „monolitiniai integriniai grandynai“ arba „daugialusčiai integriniai grandynai“, turintys aritmetinį-loginį įtaisą (ALU), galintį atlikti daugelį bendrosios paskirties išorinės atmintinės komandų.

NB.1 . „Integriniai mikroprocesorių grandynai“ paprastai neturi visos būtinos vartotojui prieinamos atmintinės, tačiau luste esanti atmintinė gali būti panaudota loginėms funkcijoms atlikti.

NB.2. Jie apima lustų rinkinius, kurie yra skirti veikti kartu atliekant „integrinio mikroprocesoriaus grandynų“ funkciją.

„Mikroorganizmai“ (1 2) – bakterijos, virusai, mikoplazmos, riketsijos, chlamidijos arba grybeliai, natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti, arba „izoliuotųjų natūraliųjų kultūrų“ pavidalu, arba kaip medžiagos, turinčios gyvųjų organizmų medžiagų, kurios buvo specialiai įterptos arba užterštos tokiomis kultūromis.

„Raketos“ (1 3 6 7 9) – visiškai užbaigtos raketų sistemos ir automatinės oro transporto priemonių sistemos, galinčios gabenti mažiausiai 500 kg krovinį ne mažiau kaip 300 km nuotoliu.

„Viengijis siūlas“ (1) arba gija – smulkiausia plaušo dalis, dažniausiai kelių mikrometrų skersmens.

„Monolitinis integrinis grandynas“ (3) – pasyviųjų arba aktyviųjų ‚grandinės elementų‘ arba jų abiejų junginys, kuris:

a)  difuzija, implantacija ar garinimu yra formuojamas viename (arba ant vieno) puslaidininkinės medžiagos gabale, vadinamame ‚lustu‘;

b)  gali būti laikomas kaip neatskiriamai susijęs ir

c)  atlieka grandinės funkciją (-as).

NB. ‚Grandinės elementas‘ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Monolitinis mikrobanginis integrinis grandynas“ („MMIC“) (3 5) – mikrobangų ar milimetrinių bangų dažniais veikiantis monolitinis integrinis grandynas.

„Vienspektriai vizualizavimo jutikliai“ (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš vienos diskrečiosios spektro juostos.

„Daugialustis integrinis grandynas“ (3) – du ar daugiau „monolitinių integrinių grandynų“, sumontuotų ant bendro „padėklo“.

„Daugelio kanalų skaitmeniniai analogo keitikliai“ (ADC) (3) – prietaisai, kuriuose yra daugiau nei vienas skaitmeninis analogo keitiklis, suprojektuoti taip, kad kiekvienas skaitmeninis analogo keitiklis turėtų atskirą analoginę įvestį.

„Daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai“ (6) – įtaisai, galintys surinkti vizualizavimo duomenis iš dviejų ir daugiau diskrečiųjų spektro juostų. Jutikliai, turintys daugiau kaip dvidešimt diskrečiųjų spektro juostų, nurodomi kaip ypač daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai.

„Gamtinis (natūralusis) uranas“ (0) – uranas, turintis izotopų mišinį, aptinkamą gamtoje.

„Tinklo prieigos valdiklis“ (4) – skirstomojo perjungiamojo tinklo sietuvas. Jame naudojama bendroji informacinė terpė, kuri visur veikia ta pačia „skaitmenine perdavimo sparta“, kai naudojamasi perdavimo leidimu (pvz., priėjimo teise arba nešlio kontrole). Nepriklausomai nuo visų kitų įtaisų jis atrenka duomenų paketus arba duomenų grupes (pvz., IEEE 802), adresuojamas jam. Valdiklis – tai elektroninis ryšių prieigą laiduojantis mazgas, kuris gali būti įstatytas į kompiuterį arba į telekomunikacinį įrenginį.

„Branduolinis reaktorius“ (0) – sukomplektuotas reaktorius, galintis veikti palaikydamas valdomą savaiminę grandininę dalijimosi reakciją. „Branduolinis reaktorius“ apima visus objektus, esančius arba tiesiogiai įdedamus į reaktoriaus korpusą, įrenginį, kuris valdo galios lygį aktyviojoje srityje, ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai liečiasi su aktyviąja branduolinio reaktoriaus sritimi arba valdo pirminį reaktoriaus aušalą.

„Skaitmeninis valdymas“ (2) – įtaiso, kuriame naudojami skaitmeniniai duomenys, dažniausiai įvedami jau prasidėjus veikimui, atliekamo proceso automatinis valdymas (žr. ISO 2382 2015).

„Galutinė programa“ (GSN) – įrenginio vykdomo vieno ar daugiau procesų („pirminės programos“ (pirminės kalbos)), kurie yra sudaryti programinės sistemos, patogiai išreikšta darbinė forma.

„Operacijos, administravimas ar aptarnavimas“ („OAM“) (5) – vienos arba kelių iš šių užduočių atlikimas:

a)  nustatymas ar valdymas:

1.  naudotojų ar administratorių paskyrų ar privilegijų;

2.  prekės nustatymų arba

3.  atpažinimo duomenų, kuriais patvirtinamos a.1 arba a.2 punktuose aprašytos užduotys;

b)  prekės veiklos sąlygos ar veikimo stebėsena arba valdymas arba

c)  įrašų ar audito duomenų valdymas siekiant paremti bet kurią iš a arba b punktuose aprašytų užduočių.

Pastaba. „OAM“ neapima nei vienos iš toliau nurodytų užduočių arba su jomis susijusių pagrindinių valdymo funkcijų:

a)   su atpažinimo duomenų nustatymu ar valdymu tiesiogiai nesusijusio bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo ar atnaujinimo siekiant sudaryti sąlygas pirmiau a.1 arba a.2 punktuose aprašytoms užduotims vykdyti arba

b)   bet kokio kriptografinio funkcionalumo užtikrinimo perduodant duomenis arba prekės duomenų plokštumoje.

„Optinis integrinis grandynas“ (3) – „monolitinis integrinis grandynas“ arba „hibridinis integrinis grandynas“, turintis vieną ar daugiau dalių, suprojektuotų veikti kaip fotojutiklis ar fotospinduliuotuvas arba skirtų atlikti optinę (-es) ar elektrooptinę (-es) funkciją (-as).

„Optinis perjungimas“ (5) – optinių signalų, jų nekeičiant į elektrinius signalus, perjungimas arba jų sklidimo trasos sudarymas.

„Visuminis srovės tankis“ (3) – visuminis ritės ampervijų skaičius (t. y. atskirų apvijų vijų skaičiaus, padauginto iš kiekvienos apvijos vijų didžiausiosios srovės, suma), padalytas iš ritės (apimančios superlaidžiuosius siūlus, metalinius rišiklius, į kuriuos yra įdėti superlaidieji siūlai, sandarinimo medžiagas, bet kokius aušinimo kanalus ir kt.) pilnutinio skerspjūvio ploto.

„Dalyvaujanti valstybė“ (7 9) – valstybė, esanti Vasenaro susitarimo narė (žr. www.wassenaar.org).

„Didžiausioji galia“ (6) – per „impulso trukmę“ pasiekta didžiausia galia.

„Asmeninis tinklas“ (5) – duomenų perdavimo sistema, turinti visas toliau išvardytas charakteristikas:

a)  leidžianti bet kokiam nepriklausomų ar tarpusavyje sujungtų ‚duomenų perdavimo įtaisų‘ kiekiui tarpusavyje tiesiogiai perduoti duomenis ir

b)  toks perdavimas galimas tik tarp įtaisų, kurie yra fiziškai netoli atskiro asmens ar įtaisų kontrolieriaus (pavyzdžiui, viename kambaryje, biure ar automobilyje).

Techninės pastabos

1.   ‚Duomenų perdavimo įtaisas‘ – įrenginys, galintis perduoti ir priimti skaitmeninės informacijos sekas.

2.   „Vietinis tinklas“ apima daugiau nei „asmeninio tinklo“ geografinę vietovę.

„Anksčiau išskirtas“ (1) apibūdina bet kokio proceso taikymą, norint padidinti kontroliuojamojo izotopo koncentraciją.

„Pagrindinis elementas“ (4) (kaip jis taikomas 4 kategorijoje) – „pagrindinis elementas“, kurio pakeitimo vertė sudaro daugiau kaip 35% visos sistemos, kuriai priklauso šis elementas, visuminės vertės. Elemento vertė – tai jo kaina, kurią už elementą sumoka sistemos gamintojas arba sistemos surinkėjas. Visuminė vertė yra lygi įprastai tarptautinei pardavimo kainai, taikomai nesusijusiems subjektams, galiojančiai gamybos vietoje arba prekių parengimo išsiuntimui vietoje.

„Gamyba“ (GTN NTN All) – visos gamybos stadijos, pvz.: konstravimas, gamybos technologija, gaminimas, sujungimas, surinkimas (montavimas), tikrinimas, bandymas, kokybės laidavimas.

„Gamybos įranga“ (1 7 9) – įrankiai, šablonai, stendai, formos, štampai, prispaudimo priemonės, tapatinimo įtaisai, bandymo įranga, kitos mašinos ir joms skirti komponentai, apsiribojant tais, kurie specialiai suprojektuoti arba modifikuoti ir yra skirti „kūrimui“ arba vienai ar daugiau „gamybos“ stadijų.

„Gamybos priemonės“ (7 9) – „gamybos įrenginiai“ ir specialiai jiems suprojektuota programinė įranga, kurie yra įrengti įrangoje, skirtoje „kūrimui“ arba vienai ar daugiau „gamybos“ stadijų.

„Programa“ (2 6) – komandų seka, skirta pateikti arba pakeisti procesą pavidalu, tinkamu elektroniniam kompiuteriui vykdyti.

„Impulso spūda“ (6) – radaro signalo ilgo impulso apdorojimas ir kodavimas, norint jį pakeisti trumpu impulsu, išsaugant ilgo impulso didelės energijos privalumus.

„Impulso trukmė“ (6) – „lazerio“ impulso trukmė, reiškianti laiką tarp atskiro impulso priekinio ir užpakalinio frontų pusės galios taškų.

„Impulsinis lazeris“ (6) – „lazeris“, kurio „impulso trukmė“ yra mažesnė ar lygi 0,25 sekundės.

„Kvantinė kriptografija“ (5) – „kriptografijai“ skirto žinomo rakto sukūrimo metodų sistema, matuojant fizikinės sistemos (įskaitant tas fizikines savybes, kurios aiškiai priklauso kvantinės optikos, kvantinės lauko teorijos ar kvantinės elektrodinamikos sritims) kvantinės mechanikos savybes.

„Spartusis radaro dažnio perderinimas“ (6) – dažnio perderinimas, kai pseudoatsitiktiniu būdu keičiamas impulsinio radaro siųstuvo impulsų arba impulsų grupių nešlio dažnis taip, kad šis pokytis būtų lygus arba didesnis nei impulso dažnių juostos plotis.

„Plėstinis radaro spektras“ (6) – signalo spektras esant bet kokiam moduliacijos būdui, kai naudojamas atsitiktinis arba pseudoatsitiktinis kodavimas ir kuris yra skirtas išskirstyti siaurajuosčio signalo sukuriamą energiją gerokai platesnėje dažnių juostoje.

„Jautrumas švitinimui“ (6) – jautrumas švitinimui (mA/W) = 0,807 × (bangos ilgis, nm) × kvantinis našumas (QE).

Techninė pastaba.

Kvantinis našumas paprastai yra išreikštas procentine dalimi; tačiau šioje formulėje kvantinis našumas yra išreikštas mažesniu nei vienetas dešimtainiu skaičiumi, pvz., 78% yra 0,78.

„Tikralaikis apdorojimas“ (6) – duomenų apdorojimas kompiuterine sistema, kuri, reaguodama į išorinį poveikį, priklausomai nuo turimų išteklių ir nepriklausomai nuo sistemos apkrovos užtikrina reikiamą paslaugų lygį garantuojamu reagavimo greičiu.

„Pakartojamumas“ (7) – to paties kintamojo pakartotinių matavimų tomis pačiomis veikimo sąlygomis rezultatų panašumas, kai tarp matavimo laikotarpių pasikeičia sąlygos ar būna neveikimo laikotarpių. (Nuoroda: IEEE STD 528–2001 (1 sigmos intervale standartinis nuokrypis)).

„Reikalingas“ (GTN 3 5 6 7 9) (kaip tai taikoma „technologijai“) apibūdina tik tą „technologijos“ dalį, kuri yra ypač svarbi norint pasiekti ar išplėsti valdomo vykdymo lygį, charakteristikas arba funkcijas. Tokia „reikalinga“„technologija“ gali būti naudojama skirtinguose produktuose.

„Medžiagos riaušėms malšinti“ (1) – medžiagos, kurios, numatomomis sąlygomis naudojant riaušėms malšinti, žmonėms greitai sukelia jutiminį suerzinimą arba pasižymi neutralizuojančiu fiziniu poveikiu, kuris baigiasi netrukus po to, kai baigiasi tų medžiagų poveikis.

Techninė pastaba.

Ašarinės dujos yra „medžiagų riaušėms malšinti“ pogrupis.

„Robotas“ (2 8) – manipuliavimo mechanizmas, kuris gali judėti tolygia trajektorija arba šuoliais iš vienos vietos į daugybę kitų vietų ir kuriame gali būti naudojami jutikliai; jis turi visas toliau išvardytas charakteristikas:

a)  yra daugiafunkcinis;

b)  judėdamas trimatėje erdvėje gali išdėlioti ar orientuoti medžiagas, dalis, įrankius arba specialius prietaisus;

c)  jungia tris ar daugiau uždarojo ar atvirojo kontūro valdomuosius įtaisus, kurie gali turėti žingsninius variklius, ir

d)  turi „vartotojui prieinamą programuojamumą“, naudojant mokymo ir (arba) atkūrimo būdą arba elektroninį kompiuterį, kuriuo gali būti programuojamasis loginis valdiklis, t. y. be mechaninio įsikišimo.

NB. Ši apibrėžtis neapima toliau išvardytų prietaisų:

1.   manipuliavimo mechanizmų, kurie yra valdomi tik rankiniu būdu ar nuotolinio operatoriaus;

2.   fiksuotosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas nėra valdomi ar keičiami mechaninėmis, elektroninėmis ar elektrinėmis priemonėmis;

3.   mechaniškai valdomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra mechaniškai apribota fiksuotais, bet derinamais stabdymo įtaisais, pavyzdžiui, kaiščiais arba krumpliaračiais. Judesių seka ir trajektorijų ar kampų pasirinkimas yra keičiami pagal fiksuotos programos trafaretą. Programos trafareto keitimai arba modifikacijos (pvz., kaiščių ar krumpliaračių keitimai) viena ar daugiau judesio ašių yra atliekami tik naudojant mechanines operacijas;

4.   nuotoliniu būdu nevaldomų kintamosios sekos manipuliavimo mechanizmų, kurie yra automatiniai judamieji įtaisai, veikiantys pagal mechaniškai fiksuotus programuotus judesius. Programa yra keičiama, tačiau seka yra vykdoma tik dvipoliais signalais iš mechaniškai fiksuotų elektrinių dvipolių prietaisų arba derinamų stabdymo įtaisų;

5.   krovimo į rietuvą kranų, apibrėžtų kaip stačiakampių koordinačių manipuliatorių sistemų, pagamintų kaip ištisinė stačioji kaiščių laikiklių įrenginio dalis ir suprojektuotų parinkti šių kaiščių išdėstymą, kuris yra išsaugomas arba jį galima naujai pasirinkti.

„Pusverpaliai“ (1) – beveik lygiagrečių ‚vijų‘ (paprastai apie 12–120) pluoštas.

NB. ‚Vija‘ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

„Pasibaigimas“ (2) (pasibaigęs tinkamas veikimas) – spindulinis pagrindinio suklio perkėlimas vienu sūkiu, matuojamas plokštumoje, statmenoje suklio ašiai bandomo besisukančio išorinio ar vidinio paviršiaus taške (žr. ISO 230-1:1986, 5.61 punktą).

„Diskretizavimo sparta“ skaitmeniniams analogo keitikliams (ADC) – maksimalus skaičius atskaitų, išmatuojamų prie analoginės įvesties per vieną sekundę, išskyrus perdiskretizavimo skaitmeniniams analogo keitikliams. Perdiskretizavimo skaitmeniniams analogo keitikliams „diskretizavimo sparta“ nustatoma kaip žodžių išvesties sparta. „Diskretizavimo sparta“ taip pat gali būti vadinama diskretizavimo dažniu, paprastai nurodomu megaatskaitomis per sekundę (MSPS) arba gigaatskaitomis per sekundę (GSPS), arba keitimo sparta, paprastai nurodoma hercais (Hz).

„Palydovinės navigacijos sistema“ (5 7) – sistema, sudaryta iš antžeminių stočių, palydovų sistemos ir imtuvų, kuria sudaromos sąlygos imtuvų vietas apskaičiuoti remiantis iš palydovų gautais signalais. Ji apima ir pasaulines palydovinės navigacijos sistemas (GNSS) ir regionines palydovinės navigacijos sistemas (RNSS).

„(Giroskopo arba akselerometro) perskaičiavimo faktorius“ (7) – išėjimo ir įėjimo pokyčio, kurį norima išmatuoti, santykis. Perskaičiavimo faktorius dažniausiai yra įvertinamas kaip tiesės, kuri mažiausių kvadratų metodu gali būti sutapatinama su įėjimo ir išėjimo duomenimis, gautais cikliškai keičiant įėjimą jo kitimo srityje, polinkis.

„Signalų analizatoriai“ (3) – prietaisai, kuriais galima išmatuoti ir pavaizduoti daugiadažnio signalo pavienių dažnių sandų pagrindines savybes.

„Signalų apdorojimas“ (3 4 5 6) – iš išorės gaunamų ir informaciją turinčių signalų apdorojimas algoritmais, tokiais kaip atskirų sričių laikinė spūda, filtravimas, išskyrimas, atranka, koreliacija, sąsūka arba transformacijos (pvz., sparčioji Furjė transformacija arba Walsh’o transformacija).

„Programinė įranga“ (GSN All) – vienos ar daugiau „programų“ arba ‚mikroprogramų‘ rinkinys, įrašytas bet kokioje laikmenoje.

NB. ‚Mikroprograma‘ – elementariųjų komandų seka, laikoma specialioje atmintinėje, kurių vykdymas yra pradedamas įvedant atskaitos komandą į komandų registrą.

„Pradinė programa“ (arba pirminė kalba) (6 7 9) – patogi vieno ar daugiau procesų išraiškos forma, kuri programavimo sistemos gali būti pakeičiama į įrenginiui vykdyti reikiamą pavidalą („galutinę programą“ (arba objektinę kalbą)).

„Erdvėlaivis“ (9) – aktyvieji ir pasyvieji palydovai arba kosminiai zondai.

„Erdvėlaivio konstrukcija“ (9) – įranga, naudojama kaip atraminė „erdvėlaivio“ infrastruktūra ir vieta, kurioje išdėstomas „erdvėlaivio naudingasis krovinys“.

„Erdvėlaivio naudingasis krovinys“ (9) – prie „erdvėlaivio konstrukcijos“ pritvirtinta įranga, naudojama atliekant užduotis kosmose (pvz., ryšiui užtikrinti, stebėjimui, mokslinėms užduotims vykdyti).

„Tinkamas naudoti kosmose“ (3 6 7) – suprojektuotas, pagamintas arba atlikus sėkmingus bandymus pripažintas tinkamu eksploatuoti didesniame nei 100 km aukštyje virš Žemės paviršiaus.

NB. Nustatymas, kad gaminys yra „tinkamas naudoti kosmose“ atlikus bandymus nereiškia, kad kiti tos pačios gamybos linijos ar serijos gaminiai yra „tinkami naudoti kosmose“, jeigu jie nebuvo atskirai išbandyti.

„Speciali dalioji medžiaga“ (0) – plutonis-239, uranas-233, „sodrintas izotopais 235 arba 233 uranas“ ir bet kuri medžiaga, turinti minėtų medžiagų.

„Savitasis tampros modulis“ (0 1 9) – Jungo (Young) modulis [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant temperatūrai (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) ir santykinei drėgmei (50 ± 5)%.

„Savitasis tempiamasis stipris“ (0 1 9) – ribinis tempiamasis stipris [Pa arba N/m2], padalytas iš savitojo svorio [N/m3], išmatuotas esant temperatūrai (296 ± 2) K ((23 ± 2)°C) ir santykinei drėgmei (50 ± 5)%.

„Besisukančios masės giroskopai“ (7) – tokie giroskopai, kuriuose kampiniam judėjimui nustatyti naudojama nuolat besisukanti masė.

„Plėstinis spektras“ (5) – spektras, gaunamas išskirstant siaurajuosčio ryšio kanalo energiją gerokai platesniame energijų intervale.

„Plėstinio spektro“ radaras (6) – žr. „Plėstinis radaro spektras“.

„Pastovumas“ [stabilumas] (7) – tam tikro parametro kitimo standartinis nuokrypis (1 sigma intervale) nuo jo kalibruotosios vertės, išmatuotos esant stabilioms temperatūros sąlygoms. Jis gali būti išreikštas laiko funkcija.

„Valstybės, (n)esančios Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalimis“ (1) – tos valstybės, kurioms (ne)įsigaliojo Konvencija dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo (žr. www.opcw.org).

„Nusistovėjęs režimas“ (9) apibrėžia tokias variklio veikimo sąlygas, kai variklio parametrai, pavyzdžiui, trauka / galingumas, sūkiai per minutę ir kiti, nepasižymi pastebimomis fliuktuacijomis, esant pastoviai aplinkos oro temperatūrai ir pastoviam slėgiui variklio įsiurbimo sistemoje.

„Suborbitinis erdvėlaivis“ (9) – erdvėlaivis su patalpa, suprojektuota žmonėms ar kroviniams vežti, skirtas:

a)  veikti virš stratosferos;

b)  judėti ne orbitine trajektorija ir

c)  nusileisti į žemę kartu su nepažeistais žmonėmis ar kroviniu.

„Padėklas“ (3) – pagrindinės medžiagos plokštelė su vidiniais sujungimais arba be jų. Ant jos arba joje gali būti išdėstyti ‚diskretieji elementai‘ arba integriniai grandynai, arba abu tipai kartu.

NB.1. ‚Diskretusis komponentas‘ – atskirai supakuotas ‚grandinės elementas‘, turintis išorinius išvadus.

NB.2. ‚Grandinės elementas‘ – pavienė aktyvioji arba pasyvioji funkcinė elektroninės grandinės dalis, tokia kaip vienas diodas, vienas tranzistorius, vienas rezistorius, vienas kondensatorius ir kt.

„Padėklų ruošiniai“ (3 6) – monolitiniai junginiai, kurių matmenys yra tinkami optinių elementų, tokių kaip veidrodžiai arba optiniai langai, gamybai.

„Toksino elementas“ (1) – struktūriniu ir funkciniu požiūriu atskiras „toksino“ sandas.

„Ypač atsparūs lydiniai“ (2 9) – nikelio, kobalto ar geležies lydiniai, kurių ardomojo įtempio trukmė didesnė kaip 1 000 valandų, esant 400 MPa slėgiui ir ne žemesnei kaip 922 K (649 °C) temperatūrai.

„Superlaidus“ (1 3 5 6 8) – medžiagos, t. y. metalai, lydiniai arba junginiai, kurių varža gali išnykti, t. y. kurių savitasis elektrinis laidis gali tapti begalinis ir kuriuo gali tekėti labai didelės srovės, nesukurdamos Džaulio (Joule) šilumos.

NB. Bet kokios medžiagos „superlaidžioji“ būsena apibūdinama „kritine temperatūra“, kriziniu magnetiniu lauku, kuris priklauso nuo temperatūros, ir kriziniu srovės tankiu, kuris priklauso ir nuo magnetinio lauko, ir nuo temperatūros.

„Ypač didelės galios lazeris“ („SHPL“) (6) – lazeris, galintis sukurti išėjimo energiją (visą ar bet kokią jos dalį), viršijančią 1 kJ per 50 ms, arba turintis vidutinę arba nesilpstančiosios bangos galią, didesnę kaip 20 kW.

„Superplastinis formavimas“ (1 2) – metalų, paprastai turinčių mažas santykinio pailgėjimo vertes (mažesnes kaip 20%) nutrūkimo taške, kai jos nustatomos kambario temperatūroje įprastiniais tempiamojo stiprio bandymais, deformacijos procesas kaitinant, norint gauti tokio proceso metu mažiausiai 2 kartus didesnes santykinio pailgėjimo vertes nei įprastiniu būdu.

„Simetrinis algoritmas“ (5) – kriptografinis algoritmas, kuriam naudojami vienodi raktai tiek užšifruojant, tiek ir iššifruojant.

NB. „Simetrinis algoritmas“ dažniausiai naudojamas duomenų slaptumui užtikrinti.

„Juosta“ (1) – medžiaga, sudaryta iš supintų ar ištisinių „viengijų siūlų“, ‚vijų‘, „pusverpalių“, „grįžčių“ arba „verpalų“ ir kt., dažniausiai impregnuotų derva.

NB. ‚Vija‘ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

„Technologija“ (GTN NTN All) – speciali informacija, reikalinga prekėms „kurti“, „gaminti“ ir „naudoti“. Ši informacija gali būti pateikiama kaip ‚techniniai duomenys‘ ir kaip ‚techninė pagalba‘.

NB.1. ‚Techninė pagalba‘ gali remtis instrukcijomis, gebėjimais, mokymu, darbo žiniomis, konsultacinėmis paslaugomis ir gali apimti ‚techninių duomenų‘ perdavimą.

NB.2 . ‚Techniniai duomenys‘ gali turėti tokias formas: peršviečiamosios kopijos, planai, diagramos, modeliai, formulės, lentelės, techniniai projektai ir techninės sąlygos, vadovai ir instrukcijos, parašytos ar įrašytos į laikmenas ir įtaisus, tokius kaip diskai, juostos, pastoviosios atmintinės.

„Trimatis integrinis grandynas“ (3) – rinkinys puslaidininkinių lustų ar aktyviųjų įtaiso sluoksnių, kurie integruoti tarpusavyje ir kuriuose kiauryminės jungtys visiškai pereina per tarpinę plokštelę, posluoksnį, lustą ar sluoksnį tam, kad būtų sudarytos įtaiso sluoksnių tarpusavio sąsajos. Tarpinė plokštelė – tai elektrines jungtis užtikrinanti sąsaja.

„Palenkiamasis suklys“ (2) – įrankį laikantis suklys, kuris mašininio apdirbimo metu gali keisti savo centrinės linijos kampinę padėtį bet kokios kitos ašies atžvilgiu.

„(Vyksmo) trukmės konstanta“ (6) – laiko tarpas nuo šviesos poveikio pradžios iki momento, kai srovės prieaugis įgis (1–1/e) dalį galutinės vertės (t. y. 63% galutinės vertės).

„Registracijos nusistovėjimo trukmė“ (6) (taip pat vadinama gravimetro reagavimo trukme) yra laikas, per kurį sumažinamas platformos sukeltų pagreičių (aukšto dažnio triukšmo) poveikis.

„Antgalio gaubtas“ (9) – stacionarus žiedo komponentas (vientisas arba iš atskirų dalių), pritvirtintas prie turbininio variklio gaubto vidinio paviršiaus, arba turbinos mentės išorinio antgalio dalis, kuri pirmiausia užtikrina, kad tarp stacionarių ir sukamųjų komponentų nepatektų dujos.

„Visiškasis skrydžio valdymas“ (7) – automatinis „orlaivio“ būsenos kintamųjų ir skrydžio trajektorijos atitikties vykdomos užduočių programos valdymas, atsižvelgiant į tikralaikius duomenų pasikeitimus užduočių, pavojų ar kito „orlaivio“ atžvilgiu.

„Visuminė skaitmeninio persiuntimo [perdavimo] sparta“ (5) – bitų skaičius, kuriame įskaitytas apybrėžos kodavimas, signaliniai ir kt. bitai, persiunčiamas tarp atitinkamų skaitmeninės perdavimo sistemos įrenginių per laiko vienetą.

NB. Taip pat žr. „skaitmeninio perdavimo sparta“.

„Grįžtė“ (1) – beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ pluoštas.

„Toksinai“ (1 2) – toksinai, esantys specialiai izoliuotų preparatų ar mikstūrų pavidalu, nepriklausomai nuo to, kaip jie yra pagaminti; išskyrus toksinus, kurie yra tam tikrų objektų, pavyzdžiui, patologinių mėginių, derliaus, maisto produktų ar „mikroorganizmų“ pasėlių teršalai.

„Derinamas“ (6) – „lazerio“ geba nuolat generuoti išėjimo galią, esant visiems bangų ilgiams visoje kelių lazerinių šuolių srityje. Atrankinės linijos „lazeris“ generuoja pastovųjį bangos ilgį vienoje lazerinio šuolio srityje ir nelaikomas „derinamu“.

„Vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas“ (2) – tai pavienių staklių ašies mažesnės vertės už R↑ ir R↓ (į priekį ir atgal), kaip apibrėžta standarto ISO 230-2:2014 3.21 dalyje arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose.

„Nepilotuojamas orlaivis“ („UAV“) (9) – bet koks orlaivis, galintis pradėti skrydį bei tęsti kontroliuojamą skrydį ir navigaciją, orlaivyje nesant žmogaus.

„Izotopais 235 arba 233 sodrintas uranas“ (0) – uranas, turintis izotopų 235 arba 233, arba jų abiejų tiek, kad šių izotopų sumos ir izotopo 238 santykinis kiekis yra didesnis nei izotopo 235 ir izotopo 238 santykinis kiekis, randamas gamtoje (izotopinis santykis lygus 0,71 procento).

„Naudojimas“ (GTN NTN All) – veikimas, įrengimas (įskaitant įrengimą vietoje), palaikymas (tikrinimas), taisymas, kapitalinis remontas ir atnaujinimas.

„Vartotojui prieinamas programuojamumas“ (6) – galimybė, leidžianti vartotojui papildyti, modifikuoti arba pakeisti „programas“ visomis priemonėmis, išskyrus tas, kurios išvardytos toliau:

a)  fizinį montažo ar vidinių sujungimų keitimą arba

b)  funkcinių reguliatorių nustatymą, įskaitant parametrų įvedimą.

„Vakcina“ (1) – vaistinis produktas farmaciniame junginyje, licencijuotas valstybės, kurioje jis pagamintas arba naudojamas, reguliavimo institucijos arba jam yra išduotas tokios institucijos leidimas prekiauti ar naudoti klinikiniams tyrimams, skirtas skatinti apsauginį imunologinį žmonių ar gyvūnų pasipriešinimą ligai.

„Vakuuminiai elektroniniai įtaisai“ (3) – elektroniniai įtaisai, kurių veikimas pagrįstas elektronų pluošto sąveika su vakuuminiame grandyne sklindančia elektromagnetine banga ar su radijo dažnių rezonatoriais vakuuminėje erdvėje. „Vakuuminiams elektroniniams įtaisams“ priskiriami klistronai, bėgančiosios bangos lempos ir jų atmainos.

„Pažeidžiamumo problemų atskleidimas“ (4) – pažeidžiamumo problemų identifikavimas, duomenų apie jas teikimas arba pranešimas asmenims ar organizacijoms, atsakingoms už ištaisymo priemonių taikymą ar jų koordinavimą siekiant išspręsti pažeidžiamumo problemą.

„Verpalai“ (1) – susuktųjų ‚vijų‘ pluoštas.

NB. ‚Vija‘ yra beveik lygiagrečių „viengijų siūlų“ (dažniausiai virš 200) pluoštas.

II DALIS. 0 kategorija

0 KATEGORIJA. BRANDUOLINĖS MEDŽIAGOS, ĮRENGINIAI IR ĮRANGA

0A Sistemos, įranga ir komponentai

0A001 „Branduoliniai reaktoriai“ ir jiems specialiai suprojektuota arba paruošta įranga ir komponentai:

a)  „branduoliniai reaktoriai“;

b)  metaliniai indai arba jų pagrindinės ceche pagamintos dalys, įskaitant reaktoriaus slėginių indų viršutines plokštes, specialiai suprojektuotos arba paruoštos „branduolinio reaktoriaus“ aktyviajai zonai įrengti;

c)  manipuliavimo įranga, specialiai suprojektuota arba paruošta pakrauti arba iškrauti kurą iš „branduolinio reaktoriaus“;

d)  specialiai suprojektuoti arba paruošti valdantieji strypai dalijimosi procesui „branduoliniame reaktoriuje“ valdyti, jų atraminės ar kabamosios konstrukcijos, strypų įkišimo ir ištraukimo mechanizmai ir strypus kreipiantys vamzdžiai;

e)  slėginiai vamzdžiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti kuro elementams ir pirmojo kontūro šilumnešiui laikyti „branduoliniame reaktoriuje“;

f)  cirkonio metalo vamzdžiai arba cirkonio lydinių vamzdžiai (arba vamzdžių sąrankos), specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti kaip kuro apvalkai „branduoliniuose reaktoriuose“ ir sunkesni nei 10 kg;

NB. Dėl cirkonio slėginių vamzdžių žr. 0A001.e, dėl kalandrijos vamzdžių – 0A001.h.

0A001 tęsinys

g)  aušinimo siurbliai arba cirkuliatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti pirmojo kontūro šilumnešio cirkuliacijai „branduoliniuose reaktoriuose“ palaikyti;

h)  ‚branduolinio reaktoriaus vidinės konstrukcinės dalys‘, specialiai suprojektuotos arba paruoštos naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, įskaitant atramines aktyviosios zonos kolonas, kuro kanalus, kalandrijos vamzdžius, šiluminės saugos ekranus, reflektorines pertvaras, aktyviosios zonos tinklelines plokštes ir difuzoriaus plokštes;

Techninė pastaba

0A001.h vartojama ‚branduolinio reaktoriaus vidinių konstrukcinių dalių‘ sąvoka nurodo bet kurį pagrindinį reaktoriaus darinį, kuris turi vieną ar daugiau iš toliau išvardytų funkcijų: palaiko aktyviosios zonos darbą, reguliuoja kuro pasiskirstymą, nukreipia pirmojo kontūro šilumnešio srautą, ekranuoja reaktoriaus korpuso (bako) spinduliavimą ir nukreipia aktyviosios zonos matavimo priemones.

i)  šilumokaičiai (garo generatoriai):

1.  garo generatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo arba viduriniojo kontūro šilumnešio grandinėje;

2.  kiti šilumokaičiai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduolinio reaktoriaus“ pirmojo kontūro šilumnešio grandinėje;

Pastaba. 0A001.i netaikomas reaktoriaus pagalbinių sistemų, pvz., avarinio aušinimo sistemos ar radioaktyviojo skilimo šilumos aušinimo sistemos, šilumokaičiams.

j)  neutronų detektoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti neutronų srauto lygiui nustatyti „branduolinio reaktoriaus“ aktyviojoje zonoje;

0A001 tęsinys

k)  ‚išoriniai šiluminės apsaugos ekranai‘, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti „branduoliniame reaktoriuje“ šilumos praradimui mažinti ir apsauginiam indui apsaugoti.

Techninė pastaba

0A001.k.‚išoriniai šiluminės apsaugos ekranai‘ – virš reaktoriaus indo dedamos pagrindinės konstrukcinės dalys, skirtos reaktoriaus šilumos nuostoliams ir temperatūrai apsauginiame inde mažinti.

0B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

0B001 Įrenginiai „gamtinio (natūraliojo) urano“, „nuskurdintojo urano“ arba „specialiųjų daliųjų medžiagų“ izotopams atskirti ir specialiai suprojektuota ar paruošta jų įranga ir komponentai:

a)  įrenginiai, specialiai suprojektuoti „gamtinio (natūraliojo) urano“, „nuskurdintojo urano“ ar „specialiųjų daliųjų medžiagų“ izotopams atskirti, išvardyti toliau:

1.  dujų centrifuginio atskyrimo įrenginiai;

2.  dujų difuzijos atskyrimo įrenginiai;

3.  aerodinaminio atskyrimo įrenginiai;

4.  cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;

5.  jonų cheminių mainų atskyrimo įrenginiai;

6.  izotopų atskyrimo atominiu „lazeriu“ įrenginiai;

7.  izotopų atskyrimo molekuliniu „lazeriu“ įrenginiai;

8.  plazminio atskyrimo įrenginiai;

9.  elektromagnetinio atskyrimo įrenginiai;

b)  dujų centrifugos ir sąrankos bei komponentai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio atskyrimo technologijoje, išvardyti toliau:

Techninė pastaba

0B001.b. vartojama ‚didelio stiprio ir tankio santykio medžiagos‘ sąvoka reiškia kurią nors iš šių charakteristikų:

1.   martensitiškai senėjantį plieną, kurio didžiausias tempiamasis stipris yra ne mažesnis kaip 1,95 GPa;

2.   aliuminio lydinius, kurių didžiausias tempiamasis stipris yra ne mažesnis kaip 0,46 GPa arba

3.   „pluoštines ar gijines medžiagas“, kurių „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 3,18 × 10 6 m, o „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 7,62 × 10 4 m.

0B001.b. tęsinys

1.  dujų centrifugos;

2.  sukomplektuotos rotorių sąrankos;

3.  rotorių vamzdžių cilindrai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 12 mm, o skersmuo 75–650 mm, pagaminti iš ‚medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis‘;

4.  žiedai arba silfonai, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 3 mm, o skersmuo – nuo 75 mm iki 650 mm, pagaminti iš ‚medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis‘, ir skirti vietinei rotorių vamzdžių atramai sudaryti arba keliems vamzdžiams sujungti;

5.  reflektorinės pertvaros, kurių skersmuo 75–650 mm, skirtos įstatyti centrifugos rotoriaus vamzdžio viduje, pagamintos iš ‚medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis‘;

6.  viršutiniai ir apatiniai dangteliai, kurių skersmuo 75–650 mm, tiksliai atitinkantys rotoriaus vamzdžio galus, pagaminti iš ‚medžiagos, kuriai būdingas didelis stiprio ir tankio santykis‘;

7.  guoliai su magnetine pakaba:

a)  guolių sąrankos, sudarytos iš žiedinio magneto, pakabinto apkaboje, pagamintoje iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengtoje. Apkaboje yra smūgius sugerianti terpė. Magnetas sujungiamas su poliniu antgaliu arba kitu magnetu, pritvirtintu prie rotoriaus viršutinio dangtelio;

b)  aktyvieji magnetiniai guoliai, specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifugose;

8.  specialiai paruošti, ant slopintuvo sumontuoti guoliai su pusrutulinės ašies ir sandarinimo žiedo sąranka;

0B001.b. tęsinys

9.  molekuliniai siurbliai, sudaryti iš cilindrų su viduje ištekintais arba išspaustais sraigtiniais grioveliais ir viduje išgręžtomis angomis;

10.  žiedo pavidalo variklių statoriai, skirti daugiafaziams histereziniams (arba magnetinės varžos) kintamosios srovės elektros varikliams, sinchroniškai veikiantiems vakuume, esant ne mažesniam kaip 600 Hz dažniui ir ne mažesnei kaip 40 VA galiai;

11.  centrifugų apgaubai (rezervuarai), skirti dujų centrifugos rotoriaus vamzdžio sąrankai laikyti. Tai standus cilindras, kurio sienelių storis ne didesnis kaip 30 mm, su labai tiksliai apdirbtais galais, kurie yra lygiagretūs vienas kitam ir statmeni cilindro išilginei ašiai, kai paklaida 0,05 arba mažiau;

12.  vamzdiniai semtuvai – specialiai suprojektuoti arba paruošti vamzdžiai, kurie skirti UF6 dujoms išsiurbti iš rotoriaus vamzdžio Pito (visuminio slėgio) vamzdelio principu ir kurie gali būti pritvirtinti prie centrinės dujų išsiurbimo sistemos;

13.  dažnio keitikliai (konverteriai ar inverteriai), specialiai suprojektuoti arba pritaikyti dujų centrifuginio sodrinimo variklių statoriams maitinti, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a)  600 Hz arba didesnis daugiafazio dažnio išėjimas ir

b)  didelis stabilumas (geresnis negu 0,2 % dažnio stabilumas);

0B001.b. tęsinys

14.  šie uždaromieji ir reguliavimo vožtuvai:

a)  uždaromieji vožtuvai, specialiai suprojektuoti arba paruošti darbui atskiros dujų centrifugos UF6 dujų srauto tiekimo, produktų ar atliekų sistemose;

b)  silfoniniai 10–160 mm skersmens vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, kurie specialiai suprojektuoti arba paruošti naudoti dujų centrifuginio sodrinimo įrenginių pagrindinėse arba pagalbinėse sistemose;

c)  specialiai suprojektuota arba paruošta dujų difuzijos atskyrimo įranga ir komponentai:

1.  dujų difuzijos barjerai, pagaminti iš akytųjų metalinių, polimerinių ar keraminių „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“, kurių akučių skersmuo nuo 10 iki 100 nm, storis ne didesnis kaip 5 mm, o vamzdelių skersmuo ne didesnis kaip 25 mm;

2.  dujinių difuzorių korpusai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

3.  kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, kurių UF6 įsiurbimo našumas ne mažesnis kaip 1 m3/min, išėjimo slėgis – iki 500 kPa, o slėgio santykis – ne didesnis kaip 10:1;

4.  sukiųjų velenų sandarikliai 0B001.c.3 nurodytiems kompresoriams ar dujų pūstuvams, skirti mažesnei kaip 1 000 cm3/min. tarpinių dujų įtekėjimo spartai užtikrinti;

5.  šilumokaičiai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti ir suprojektuoti taip, kad slėgio mažėjimo sparta dėl nuotėkio būtų mažesnė kaip 10 Pa per valandą esant 100 kPa slėgių skirtumui;

6.  rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

0B001 tęsinys

d)  specialiai suprojektuota arba paruošta aerodinaminio atskyrimo įranga ir jos komponentai, išvardyti toliau:

1.  atskyrimo tūtos, sudarytos iš UF6 poveikiui atsparių plyšio pavidalo kreivų kanalų, kurių kreivumo spindulys mažesnis kaip 1 mm, ir viduje turinčios peilio pavidalo briauną, dalijančią dujų srautą į dvi dalis;

2.  cilindriniai arba kūgiški vamzdžiai (sūkuriniai vamzdžiai), turintys vieną arba daugiau tangentinių įėjimo tūtų, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

3.  kompresoriai arba dujų pūstuvai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4.  šilumokaičiai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

5.  atskyrimo elementų korpusai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti. Juose montuojami sūkuriniai vamzdžiai arba atskyrimo tūtos;

6.  rankiniai arba automatiniai silfoniniai vožtuvai, uždaromieji arba reguliavimo, kurių skersmuo ne mažesnis kaip 40 mm, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti;

7.  atskyrimo sistemos UF6 nuo nešančiųjų dujų (vandenilio arba helio) atskirti, kai dujose yra ne daugiau kaip 1 milijonoji UF6 dalis, įskaitant:

a)  kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (−120 °C) temperatūrą;

b)  kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (−120 °C) temperatūroje;

c)  atskyrimo tūtas ar sūkurinius vamzdelius UF6 nuo nešančiųjų dujų atskirti;

d)  UF6 šaldomąsias gaudykles, galinčias užšaldyti UF6;

0B001 tęsinys

e)  įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti cheminių mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1.  skysčio-skysčio sparčiųjų mainų pulsuojančiojo srauto kolonos, pasižyminčios ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparios koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagamintos iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluorinti angliavandeniliniai polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengtos);

2.  skysčio-skysčio sparčiųjų mainų išcentriniai kontaktoriai, pasižymintys ne didesne kaip 30 s buvimo pakopoje trukme ir atsparūs koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., pagaminti iš tinkamo plastiko medžiagų, tokių kaip fluorinti angliavandeniliniai polimerai ar stiklas, arba tokiomis medžiagomis padengti);

3.  elektrocheminės redukcijos kameros, atsparios koncentruotos druskos rūgšties tirpalams, skirtos uranui redukuoti iš vienos valentinės būsenos į kitą;

4.  elektrocheminės redukcijos kamerų tiekimo įranga U+4 išskirti iš organinio srauto ir su technologiniu srautu kontaktuojančios šios įrangos dalys, pagamintos iš tam tinkamų medžiagų (pvz., stiklo, fluoro polimerų, polifenilsulfatų, polieterio sulfono ir derva impregnuoto grafito) arba jomis padengtos;

5.  žaliavos ruošimo sistemos, gaminančios ypač gryną urano chlorido tirpalą, susidedančios iš tirpdymo, tirpiklio išskyrimo ir (arba) jonų mainų įrangos, skirtos gryninimui, ir elektrolitinių kamerų U+6 ar U+4 redukuoti į U+3;

6.  urano oksidavimo sistemos U+3 oksiduoti į U+4;

0B001 tęsinys

f)  įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti jonų mainų atskyrimo technologijai, išvardyti toliau:

1.  sparčiųjų jonų mainų reaktingosios dervos, plėvelinės arba akytosios tinklinės dervos, kuriose aktyviosios cheminių mainų grupės yra tik ant neaktyviojo akytojo pagrindo darinio paviršiaus, ir kiti kompozitų dariniai bet kuriuo tinkamu pavidalu, įskaitant daleles ar skaidulas, kurių skersmuo ne didesnis kaip 0,2 mm ir kurios yra atsparios koncentruotai druskos rūgščiai bei yra suprojektuotos jonų mainams, kurių spartos pusperiodis mažesnis nei 10 s, galinčios veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje;

2.  jonų mainų cilindrinės kolonos, kurių skersmuo didesnis kaip 1 000 mm, pagamintos iš medžiagų, atsparių koncentruotai druskos rūgščiai (pvz., titano ar fluoro plastiko) ir galinčių veikti nuo 373 K (100 °C) iki 473 K (200 °C) temperatūroje ir didesniame negu 0,7 MPa slėgyje, arba jomis padengtos;

3.  jonų mainų drėkinamosios sistemos (cheminės arba elektrocheminės oksidacijos ar redukcijos sistemos), skirtos cheminės redukcijos ar oksidacijos agentams regeneruoti, naudojamos jonų mainų sodrinimo pakopose;

g)  įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas atomų garų lazeriu:

1.  urano metalo garinimo sistemos, skirtos ne mažesnei kaip 1 kW galiai pasiekti ir naudojamos lazeriniam sodrinimui;

0B001.g. tęsinys

2.  skysto arba išgarinto urano metalo apdorojimo sistemos, specialiai suprojektuotos arba paruoštos išlydyto urano, urano lydinių ar išgarinto urano metalo apdorojimui lazerinio sodrinimo sistemose, taip pat joms specialiai suprojektuoti komponentai;

NB . TAIP PAT ŽR. 2A225.

3.  skysto arba kieto pavidalo urano metalui surinkti skirtos produktų ir atliekų surinkimo sąrankos, pagamintos iš karščiui ir garų ar skystosios būsenos metalinio urano sukeliamai korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba jomis padengtos;

4.  separatorių modulių korpusai (cilindriniai ar stačiakampiai indai), viduje turintys urano metalo garų šaltinį, elektronų prožektorių ir produktų ar atliekų surinkimo įrenginius;

5.  specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo „lazeriai“ ar „lazerių“ sistemos su dažniniu spektro stabilizavimu;

NB . TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

h)  įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar parengti lazeriniams atskyrimo procesams, kuriems naudojamas izotopų atskyrimas molekuliniu lazeriu:

1.  viršgarsinės platėjančios tūtos, skirtos UF6 ir nešančiųjų dujų atšaldymui iki 150 K (–123 °C) arba žemesnės temperatūros, kurios pagamintos iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“;

2.  produktų ar atliekų surinkimo įrenginių komponentai ar įtaisai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“, specialiai suprojektuoti arba paruošti rinkti urano medžiagai ar urano atliekoms po apšvitinimo lazerio šviesa;

3.  kompresoriai, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, taip pat jų sukiųjų velenų sandarikliai;

4.  įranga, skirta (kietojo) UF5 fluorinimui į (dujinį) UF6;

0B001 tęsinys

5.  technologinės sistemos UF6 atskirti nuo nešančiųjų dujų (pvz., azoto, argono ar kitų dujų), įskaitant:

a)  kriogeninius šilumokaičius arba krioseparatorius, galinčius sukurti ne aukštesnę kaip 153 K (–120 °C) temperatūrą;

b)  kriogeninius šaldymo įrenginius, galinčius veikti ne aukštesnėje kaip 153 K (−120 °C) temperatūroje;

c)  UF6 šaldomąsias gaudykles, galinčias užšaldyti UF6;

6.  specialiai sukonstruoti arba paruošti ilgalaikio veikimo urano izotopų atskyrimo „lazeriai“ ar „lazerių“ sistemos su dažniniu spektro stabilizavimu;

NB. TAIP PAT ŽR. 6A005 IR 6A205.

i)  įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti plazmos atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1.  mikrobanginiai galios šaltiniai ir mikrobanginės antenos jonams kurti arba greitinti, kurių išėjimo dažnis yra didesnis nei 30 GHz, o vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 50 kW;

2.  aukštadažnės jonų sužadinimo ritės, veikiančios didesniu kaip 100 kHz dažniu ir galinčios valdyti didesnę kaip 40 kW vidutinę galią;

3.  urano plazmos generavimo sistemos;

4.  nenaudojama;

5.  kieto pavidalo urano metalui skirtos produktų ir atliekų surinkimo sąrankos, pagamintos iš karščiui ir urano garų sukeliamai korozijai atsparių medžiagų, tokių kaip itriu padengtas grafitas ar tantalas, arba tokiomis medžiagomis padengtos;

6.  separatorių modulių (cilindriniai) korpusai, skirti urano plazmos šaltiniui, aukštadažnei sužadinimo ritei, produktų ir atliekų kolektoriams laikyti, ir pagaminti iš tam tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno);

0B001 tęsinys

j)  įranga ir komponentai, specialiai suprojektuoti ar paruošti elektromagnetinio atskyrimo procesui, išvardyti toliau:

1.  paprasti ar sudėtiniai jonų šaltiniai, sudaryti iš garų šaltinio, jonizatoriaus ir pluošto greitintuvo, pagaminti iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito, nerūdijančiojo plieno arba vario) ir galintys užtikrinti ne mažesnę kaip 50 mA visuminę jonų pluošto srovę;

2.  jonų kolektorių plokštės sodrintojo ar nuskurdintojo urano jonų pluoštui surinkti, sudarytos iš dviejų arba daugiau plyšių ir kišenių ir pagamintos iš tinkamų nemagnetinių medžiagų (pvz., grafito arba nerūdijančiojo plieno);

3.  vakuuminiai urano elektromagnetinio atskyrimo įrenginių korpusai, pagaminti iš nemagnetinių medžiagų (pvz., nerūdijančiojo plieno) ir gebantys veikti esant ne didesniam kaip 0,1 Pa slėgiui;

4.  elektromagneto polių antgaliai, kurių skersmuo didesnis kaip 2 m;

5.  jonų šaltinių aukštosios įtampos maitinimo šaltiniai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  galintys nepertraukiamai veikti;

b)  išėjimo įtampa 20 000 V ar didesnė;

c)  išėjimo srovė 1 A ar didesnė ir

d)  įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas;

NB . TAIP PAT ŽR. 3A227.

6.  elektromagnetų maitinimo šaltiniai (didelės galios, nuolatinės srovės), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  galintys nepertraukiamai veikti, kai išėjimo srovė ne mažesnė kaip 500 A, o išėjimo įtampa ne mažesnė kaip 100 V, ir

b)  srovės ar įtampos nestabilumas geresnis kaip 0,01 % per 8 valandas.

NB . TAIP PAT ŽR. 3A226.

0B002 Specialiai suprojektuotos arba paruoštos pagalbinės sistemos, įranga ir komponentai, skirti 0B001 nurodytiems izotopų atskyrimo įrenginiams ir pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti:

a)  tiekimo autoklavai, krosnys ar sistemos, naudojamos UF6 įleisti į sodrinimo įrenginius;

b)  desublimatoriai arba šaldomosios gaudyklės, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių tam, kad po to šios dujos patektų į kaitintuvus;

c)  produktų ir atliekų stotys UF6 perpumpuoti į rezervuarus;

d)  skystinimo arba kietinimo stotys, naudojamos UF6 išleisti iš sodrinimo įrenginių suspaudžiant, atšaldant ar paverčiant skysčiu ar kietąja medžiaga;

e)  vamzdynai ir surenkamosios sistemos, specialiai suprojektuotos ar paruoštos UF6 transportuoti dujų difuzijos, centrifugų ar aerodinaminėse pakopose;

f)  vakuuminės sistemos ir vakuuminiai siurbliai:

1.  vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ar vakuuminiai siurbliai, kurių siurbimo našumas ne mažesnis kaip 5 m3/min;

2.  vakuuminiai siurbliai, specialiai suprojektuoti naudoti UF6 turinčiose atmosferose, pagaminti iš „UF6 koroziniam poveikiui atsparių medžiagų“ arba jomis padengti, arba

3.  vakuuminės sistemos, kurias sudaro vakuuminiai kolektoriai, vakuuminiai rinktuvai ir vakuuminiai siurbliai, suprojektuotos naudoti UF6 turinčiose atmosferose;

g)  UF6 masės spektrometrai / jonų šaltiniai, galintys imti operatyviosios kontrolės pavyzdžius iš UF6 dujų srauto ir turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.  gali matuoti jonų masę, ne mažesnę kaip 320 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 1 dalis iš 320;

2.  jonų šaltinius, pagamintus iš nikelio, nikelio ir vario lydinių, kuriuose nikelis sudaro ne mažiau kaip 60 % masės, arba nikelio ir chromo lydinių, arba tokiomis medžiagomis padengtus;

3.  elektronais apšaudomus jonizacijos šaltinius ir

4.  turi kolektorinę sistemą, tinkamą izotopinei analizei.

0B003 Specialiai suprojektuoti arba paruošti urano transformavimo įrenginiai ir įranga, išvardyti toliau:

a)  sistemos urano rūdos koncentratams paversti urano trioksidu;

b)  sistemos urano trioksidui paversti urano heksafluoridu;

c)  sistemos urano trioksidui paversti urano dioksidu;

d)  sistemos urano dioksidui paversti urano tetrafluoridu;

e)  sistemos urano tetrafluoridui paversti urano heksafluoridu;

f)  sistemos urano tetrafluoridui paversti metaliniu uranu;

g)  sistemos urano heksafluoridui paversti urano dioksidu;

h)  sistemos urano heksafluoridui paversti urano tetrafluoridu;

i)  sistemos urano dioksidui paversti urano tetrachloridu.

0B004 Įrenginiai sunkiajam vandeniui, deuteriui ir junginiams su deuteriu gaminti ar koncentruoti bei jiems specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai:

a)  sunkiojo vandens, deuterio ar deuterio junginių gaminimo įrenginiai:

1.  vandens ir sieros vandenilio mainų įrenginiai;

2.  amoniako ir vandenilio mainų įrenginiai;

b)  įranga ir jos komponentai:

1.  vandens ir vandenilio sulfido mainų kolonos, kurių skersmuo 1,5 m arba didesnis, galinčios veikti esant ne mažesniam kaip 2 MPa slėgiui;

2.  vienos pakopos mažaslėgiai (t. y. 0,2 MPa) išcentriniai pūstuvai arba kompresoriai vandenilio sulfido dujų (pvz., dujų, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 70 % masės vandenilio sulfido, H2S) cirkuliacijai užtikrinti, kurių pralaidumas ne mažesnis kaip 56 m3/s dirbant 1,8 MPa ar didesniame siurbimo slėgyje ir turintys atsparius plovimui H2S tirpalu sandariklius;

3.  amoniako ir vandenilio mainų kolonos, kurių aukštis ne mažesnis kaip 35 m, skersmuo 1,5–2,5 m, galinčios veikti esant didesniam kaip 15 MPa slėgiui;

4.  kolonų vidinės dalys, įskaitant pakopinius kontaktorius ir pakopinius siurblius (įskaitant ir panardinamuosius), skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

0B004.b. tęsinys

5.  amoniako disociatoriai, eksploatuojami esant ne mažesniam kaip 3 MPa slėgiui, skirti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

6.  infraraudonosios spinduliuotės sugerties analizatoriai, galintys atlikti operatyviąją vandenilio ir deuterio santykio analizę, kai deuterio koncentracija ne mažesnė kaip 90 % masės;

7.  katalizinės krosnys, skirtos sodrintosioms deuterio dujoms paversti sunkiuoju vandeniu naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją;

8.  sunkiojo vandens atnaujinimo sistemos ar šių sistemų kolonos, skirtos sunkiajam vandeniui atnaujinti iki reaktoriuje naudoti tinkamos deuterio koncentracijos;

9.  amoniaką sintezuojantys konverteriai arba blokai, specialiai suprojektuoti arba paruošti sunkiojo vandens gamybai naudojant amoniako ir vandenilio mainų technologiją.

0B005 Įrenginiai, specialiai suprojektuoti „branduolinių reaktorių“ kuro elementams gaminti, ir specialiai jiems suprojektuota arba parengta įranga.

Techninė pastaba

„Branduolinių reaktorių“ kuro elementų gamybai specialiai suprojektuoti arba parengti įrenginiai apima įrenginius, kurie:

1.   paprastai tiesiogiai kontaktuoja su gamybiniu branduolinių medžiagų srautu arba jį tiesiogiai apdoroja ar valdo;

2.   hermetizuoja branduolines medžiagas apvalkale;

3.   tikrina apvalko ar hermetizavimo vientisumą;

4.   tikrina galutinį užsandarinto kuro apdorojimą arba

5.   naudojama reaktoriaus elementams surinkti.

0B006 „Branduolinių reaktorių“ apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginiai ir tam specialiai suprojektuota arba parengta įranga ir komponentai.

Pastaba. 0B006 apima:

a)   „branduolinių reaktorių“ apšvitintų kuro elementų perdirbimo įrenginius ir komponentus, kurie paprastai tiesiogiai kontaktuoja su apšvitintu kuru ir tiesiogiai valdo apšvitinto branduolinio kuro ir pagrindinių branduolinių medžiagų bei dalijimosi produktų technologinius srautus;

b)   kuro elementų klojinį pašalinančius įrenginius ir kapojimo ar smulkinimo mašinas, pvz., nuotolinio valdymo mašinas, skirtas apšvitinto „branduolinių reaktorių“ kuro sąrankoms, paketams arba strypams pjaustyti, kapoti arba smulkinti;

c)   tirpinimo indus arba tirpinimo įrenginius, kuriuose naudojami mechaniniai įtaisai, atsparius karštiems, stiprią koroziją sukeliantiems skysčiams, specialiai suprojektuotus arba paruoštus apšvitintam „branduolinių reaktorių“ kurui tirpdyti, kuriuos galima pakrauti, eksploatuoti ir prižiūrėti nuotoliniu būdu;

d)   tirpiklių ekstraktorius, pvz., įkrautines arba impulsines kolonas, maišytuvus nusodintuvus ar centrifuginius kontaktorius, atsparius nitrato rūgšties koroziniam poveikiui, specialiai suprojektuotus ar paruoštus naudoti įrenginiuose, skirtuose apšvitintam „gamtiniam uranui“, „nuskurdintajam uranui“ ar „specialiosioms daliosioms medžiagoms“ perdirbti;

e)   indus (rezervuarus) medžiagoms laikyti ar saugoti, specialiai suprojektuotus būti kritiškai saugiais ir atspariais nitrato rūgšties poveikiui.

Techninė pastaba

Indai (rezervuarai) medžiagoms laikyti ir saugoti gali turėti toliau išvardytas charakteristikas:

1.   sienelių arba vidinių konstrukcijų boro ekvivalentą (apskaičiuotą visoms sudėtinėms dalims, kaip apibrėžta 0C004 pastaboje) ne mažesnį kaip 2 %;

2.   cilindrinių indų (rezervuarų) didžiausią vidinį skersmenį – 175 mm arba

3.   žiedinių arba plokščiųjų indų (rezervuarų) didžiausią vidinį plotį – 75 mm;

f)   neutronų matavimo sistemas, specialiai suprojektuotas arba paruoštas integruoti ir naudoti su automatizuotomis procesų valdymo sistemomis įrenginiuose, skirtuose apšvitintam „gamtiniam uranui“, „nuskurdintajam uranui“ ar „specialiosioms daliosioms medžiagoms“ perdirbti.

0B007 Plutonio transformavimui skirti įrenginiai ir jiems specialiai suprojektuota ar paruošta įranga, išvardyti toliau:

a)  sistemos, skirtos plutonio nitratui paversti plutonio oksidu;

b)  sistemos, skirtos metaliniam plutoniui gaminti.

0C Medžiagos

0C001 „Gamtinis uranas“ arba „nuskurdintasis uranas“ ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra viena ar kelios pirmiau minėtos medžiagos.

Pastaba. 0C001 netaikomas:

a)   matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančiam „gamtiniam (natūraliajam) uranui“ ar „nuskurdintajam uranui“, kai jo kiekis ne didesnis kaip keturi gramai;

b)   „nuskurdintajam uranui“, specialiai pagamintam toliau išvardytiems civiliniams nebranduoliniams tikslams:

1.   ekranams;

2.   pakuotėms;

3.   balastams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

4.   atsvarams, kurių masė ne didesnė kaip 100 kg;

c)   lydiniams, turintiems mažiau kaip 5 % torio;

d)   nebranduoliniams tikslams pagamintiems keramikos gaminiams, turintiems torio.

0C002 „Specialiosios daliosios medžiagos“

Pastaba. 0C002 netaikomas matavimo prietaisų jautriuosiuose komponentuose esančioms medžiagoms, kai jų kiekis ne didesnis kaip keturi „efektyvieji gramai“.

0C003 Deuteris, sunkusis vanduo (deuterio oksidas) ir kiti deuterio junginiai bei deuterio turintys mišiniai ir tirpalai, kuriuose deuterio ir vandenilio izotopinis santykis didesnis nei 1:5 000.

0C004 Grafitas, kurio grynumas didesnis nei 5 milijonosios ‚boro ekvivalento‘ dalys ir kurio tankis didesnis nei 1,50 g/cm3, skirtas naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“, kai jo kiekis didesnis nei 1 kg.

NB. TAIP PAT ŽR. 1C107.

1 pastaba. Eksporto kontrolės tikslais tai, ar minėtas specifikacijas atitinkantis eksportuojamas grafitas yra skirtas naudoti „branduoliniame reaktoriuje“, ar ne, nustatys eksportuotojo įsisteigimo ES valstybės narės kompetentingos institucijos. 0C004 netaikomas grafitui, kurio grynumas didesnis nei 5 milijonosios boro ekvivalento dalys ir kurio tankis didesnis nei 1,50 g/cm 3 , neskirtam naudoti „branduoliniuose reaktoriuose“.

2 pastaba. 0C004 vartojama ‚boro ekvivalento‘ (BE) sąvoka apibrėžiama kaip priemaišų (neįskaitant BE anglis , kai anglis nelaikoma priemaiša) BE z suma, įskaitant borą, čia:

BE Z (milijoninėmis dalimis) = CF × Z elemento koncentracija (išreikšta milijoninėmis dalimis);

20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_LT-p0000002.png

čia CF yra konversijos faktorius= 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_LT-p0000003.png

o  B ir  Z – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z terminės neutrono pagavos skerspjūviai (barnais); A B ir A Z – atitinkamai natūraliai atsirandančio boro ir elemento Z atominės masės.

0C005 Specialiai paruošti junginiai arba milteliai, skirti dujų difuzijos barjerams gaminti, atsparūs UF6 koroziniam poveikiui (pvz., nikelis arba lydiniai, kuriuose yra ne mažiau kaip 60 % pagal masę nikelio, aliuminio oksido ar visiškai fluorintų angliavandenilinių polimerų), kurių grynumas ne mažesnis kaip 99,9 % masės, vidutinis dalelės matmuo, išmatuotas pagal ASTM standartą B330, yra mažesnis nei 10 μm ir dalelės yra daugiausiai vienodo dydžio.

0D Programinė įranga

0D001 Specialiai suprojektuota ar modifikuota „programinė įranga“, skirta šioje kategorijoje nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

0E Technologija

0E001 Pagal Branduolinės technologijos pastabą „technologija“, skirta šioje kategorijoje nurodytoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

III DALIS. 1 kategorija

1 KATEGORIJA. SPECIALIOSIOS MEDŽIAGOS IR SUSIJUSI ĮRANGA

1A Sistemos, įranga ir komponentai

1A001 Komponentai, pagaminti iš fluorintų junginių:

a)  riebokšliai, tarpikliai, sandarikliai ar degalų rezervuarai, specialiai suprojektuoti „orlaiviams“ ar kosmoso technikai, pagaminti iš daugiau kaip 50 % (pagal masę) bet kurios medžiagos, nurodytos 1C009.b ar 1C009.c;

b)  nenaudojama;

c)  nenaudojama.

1A002 „Kompozitiniai“ dariniai ar sluoksniuotosios medžiagos (laminatai):

NB. TAIP PAT ŽR. 1A202, 9A010 ir 9A110.

a)  pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

1.  organinio „rišiklio“ ir 1C010.c ar 1C010.d nurodytų „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ arba

2.  1C010.e nurodytų prepregų ar ruošinių;

b)  pagaminti iš metalo ar anglies „rišiklio“ ir toliau išvardytų medžiagų:

1.  anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios abi šias charakteristikas:

a)  „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 10,15 × 106 m ir

b)  „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 17,7 × 104 m arba

2.  medžiagų, nurodytų 1C010.c.

1A002 tęsinys

1 pastaba . 1A002 netaikomas „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms, pagamintoms iš epoksidine derva impregnuotų anglies „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, skirtų „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

a)   plotas neviršija 1 m 2 ;

b)   ilgis neviršija 2,5 m ir

c)   plotis viršija 15 mm.

2 pastaba. 1A002 netaikomas pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems tik civiliniams tikslams:

a)   sporto prekėms;

b)   automobilių pramonei;

c)   staklių gamybai;

d)   medicinos tikslams.

3 pastaba. 1A002.b.1 netaikomas pusgaminiams, kuriuose yra daugiausia dviejų matmenų supintų pluoštų, specialiai suprojektuotiems naudoti:

a)   metalinėse terminio apdorojimo krosnyse metalams grūdinti;

b)   silicio liejinių gamybos įrangoje.

4 pastaba. 1A002 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems konkrečiam tikslui.

5 pastaba. 1A002.b.1. netaikomas mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio.

1A003 Plėvelių, lakštų, juostų ar juostelių pavidalo „nelydieji“ aromatinių poliamidų dirbiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  yra didesnio kaip 0,254 mm storio arba

b)  yra padengti arba laminuoti anglimi, grafitu, metalais arba magnetinėmis medžiagomis.

Pastaba . 1A003 netaikomas padengtiems arba laminuotiems variu gaminiams, suprojektuotiems elektroninių spausdintinių plokščių gamybai.

NB. Bet kurio pavidalo „lydieji“ aromatiniai poliimidai – žr. 1C008.a.3.

1A004 Specialiai kariniam naudojimui nesuprojektuota saugos ir aptikimo įranga bei jos komponentai, išvardyti toliau:

NB . TAIP PAT ŽR. DALĮ „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“, 2B351 IR 2B352.

1A004 tęsinys

a)  visą veidą dengiančios dujokaukės, filtrų kapsulės, dezaktyvacijos įranga bei specialiai jai suprojektuoti komponentai, suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo toliau išvardytų medžiagų. Šios medžiagos:

Pastaba. 1A004.a priskiriami generatoriniai oro valymo respiratoriai (PAPR), suprojektuoti arba modifikuoti apsisaugoti nuo 1A004.a išvardytų dalelių ar medžiagų.

Techninė pastaba

1A004.a medžiagos yra:

1.   visą veidą dengiančios kaukės dar vadinamos dujokaukėmis;

2.   filtrų kapsulės apima filtrų tūtas.

1.  „biologiniai agentai“;

2.  ‚radioaktyviosios medžiagos‘;

3.  kovinės nuodingosios cheminės medžiagos (CW) arba

4.  „medžiagos riaušėms malšinti“, kurioms priklauso ir:

a)  α-brombenzenacetonitrilas, (Brombenzilcianidas) (CA) (CAS 5798-79-8);

b)  [(2-chlorfenil) metilenas] propandinitrilas, (o-chlorbenzilidenmalononitrilas (CS) (CAS 2698-41-1);

c)  2-chloro-1-feniletanonas, Fenilacilchloridas (ω-chloroacetofenonas (CN) (CAS 532-27-4);

d)  dibenz-(b, f)-1,4-oksazapinas (CR) (CAS 257-07-8);

e)  10-chloro-5,10-dihidrofenarsazinas (Fenarsazino chloridas), (Adamsitas), (DM) (CAS 578-94-9);

f)  N-nonanoilmorfolinas (MPA) (CAS 5299-64-9);

1A004 tęsinys

b)  apsauginiai kostiumai, pirštinės ir batai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti apsisaugoti nuo:

1.  „biologinių agentų“;

2.  ‚radioaktyviųjų medžiagų‘ arba

3.  kovinių nuodingųjų cheminių medžiagų (CW);

c)  aptikimo sistemos ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, specialiai suprojektuoti ar modifikuoti aptikti ar atpažinti:

1.  „biologiniams agentams“;

2.  ‚radioaktyviosioms medžiagoms‘ arba

3.  kovinėms nuodingosioms cheminėms medžiagoms (CW);

d)  elektroninė įranga, suprojektuota „sprogmenų“ likučiams automatiškai aptikti ar nustatyti ir naudojanti ‚pėdsakų aptikimo‘ techniką (pavyzdžiui, paviršinę akustinę bangą, jonų judrio spektrometriją, diferencinę judrumo spektrometriją, masės spektrometriją).

Techninė pastaba

‚Pėdsakų aptikimas‘ – gebėjimas aptikti mažiau nei 1 ppm garų arba 1 mg kieto ar skysto pavidalo medžiagos.

1 pastaba. 1A004.d netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose.

2 pastaba. 1A004.d netaikomas bekontakčiams praeinamiesiems apsaugos vartams.

Pastaba. 1A004 netaikomas:

a)   asmeniniams radiacijos lygio stebėjimo dozimetrams;

b)   profesinės sveikatos ar saugos įrangai, dėl kurios konstrukcijos ar funkcijos ją galima naudoti tik apsaugai nuo kenksmingo poveikio gyventojų saugumui ar civilinei pramonei, įskaitant:

1.   kasybą,

2.   karjerų eksploatavimą,

3.   žemės ūkį,

4.   farmaciją,

5.   mediciną,

6.   veterinariją,

7.   aplinkosaugą,

8.   atliekų tvarkymą,

9.   maisto pramonę.

1A004 tęsinys

Techninės pastabos

1.   1A004 apima įrangą ir komponentus, kurie buvo identifikuoti ir sėkmingai išbandyti pagal nacionalinius standartus arba kitaip įrodytas jų veiksmingumas aptinkant ‚radioaktyviąsias medžiagas‘, „biologinius agentus“, kovines nuodingąsias chemines medžiagas, ‚imitacines priemones‘ arba „priemones riaušėms malšinti“ ir nuo jų apsaugant, net jeigu ši įranga arba komponentai yra naudojami civilinėje pramonėje, pavyzdžiui, kasyboje, karjerų eksploatavime, žemės ūkyje, farmacijoje, medicinoje, veterinarijoje, aplinkosaugoje, atliekų tvarkyboje ar maisto pramonėje.

2.   ‚Imitacinė priemonė‘ – medžiaga, kuri mokymuose, moksliniuose tyrimuose, bandymuose ar atliekant vertinimą naudojama vietoje toksinės medžiagos (cheminės ar biologinės).

3.   Taikant 1A004 ‚radioaktyviosios medžiagos‘ yra medžiagos, parinktos ar modifikuotos taip, kad veiksmingiau žalotų žmones ar gyvūnus, gadintų įrangą arba kenktų derliui ar aplinkai.

1A005 Neperšaunamos liemenės ir jų komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“.

a)  minkštos neperšaunamos liemenės, išskyrus pagal karinius standartus ar techninių sąlygų aprašus arba juos atitinkančius ekvivalentus pagamintas liemenes, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;

b)  kietos neperšaunamų liemenių plokštės, kuriomis užtikrinama balistinė apsauga, lygiavertė IIIA lygio (2008 m. liepos mėn. NIJ 0101.06) ar „lygiaverčio standarto“ lygio apsaugai, arba mažesnė.

NB. „Pluoštinių ar gijinių medžiagų“, naudojamų neperšaunamų liemenių gamyboje, apibrėžimą žr. 1C010.

1 pastaba . 1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, pateikiamoms jų vartotojui ir skirtoms vartotojų asmeninėms reikmėms.

2 pastaba. 1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį nuo skeveldrų ar sprogimo bangų, atsirandančių po nekariniams tikslams skirtų sprogstamųjų įtaisų sprogimo.

3 pastaba. 1A005 netaikomas neperšaunamoms liemenėms, suprojektuotoms apsaugoti asmenį tik nuo traumų, kurias gali sukelti peilio, aštraus daikto, adatos dūris ar smūgis buku daiktu.

1A006 Įranga, specialiai suprojektuota ar modifikuota savadarbiams sprogstamiesiems užtaisams (IED) naikinti, ir specialiai suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“.

a)  nuotolinio valdymo transporto priemonės;

b)  ‚sprogmenų nukenksminimo priemonės‘.

Techninė pastaba

Taikant 1A006.b, ‚sprogmenų nukenksminimo priemonės‘ yra priemonės, specialiai suprojektuotos siekiant užkirsti kelią sprogstamųjų užtaisų veikimui iššaunant skystą, kietą ar subyrantį sviedinį.

Pastaba. 1A006 netaikoma įrangai, pateikiamai jos operatoriui.

1A007 Įranga ir įtaisai, specialiai suprojektuoti naudojant elektros srovę detonuoti užtaisus ir įjungti įtaisus, kuriuose yra „energetinių medžiagų“:

NB . TAIP PAT ŽR. DALĮ „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“, 3A229 IR 3A232.

a)  sprogstamųjų detonatorių uždegimo įtaisai, suprojektuoti įjungti sprogstamuosius detonatorius, nurodytus 1A007.b;

b)  elektra įjungiami sprogmenų detonatoriai, išvardyti toliau:

1.  sprogstamasis tiltelis (EB);

2.  sprogstamoji tiltelinė viela (EBW);

3.  daužiklis;

4.  sprogstamosios folijos paleidikliai (EFI).

Techninės pastabos

1.   Vietoje žodžio detonatorius kartais vartojamas žodis paleidiklis arba uždegiklis.

2.   Visiems detonatoriams, nurodytiems 1A007.b, naudojamas trumpas elektrinis laidelis (tiltelis, tiltelinė viela arba folija), kuris labai staigiai išgaruoja, kai pro jį prateka trumpas labai didelės srovės impulsas. Tuo atveju, kai nenaudojamas daužiklis, sprogstamasis laidelis įjungia cheminę detonaciją, kuri tiesiogiai sąveikauja su labai sprogia medžiaga, tokia kaip PETN (pentaeritritolio tetranitratas). Detonatoriuose su daužikliais elektrinio laidelio sprogusis išgaravimas paleidžia skriejiklį arba daužiklį per plyšį ir daužiklio smūgis į sprogmenis įjungia cheminę detonaciją. Kai kuriose konstrukcijose daužiklis yra įjungiamas magnetine jėga. Terminas sprogstamosios folijos detonatorius gali reikšti arba sprogstamąjį tiltelį (EB), arba daužiklinį detonatorių.

1A008 Šie užtaisai, įtaisai ir komponentai:

a)  ‚kumuliaciniai užtaisai‘, turintys visas šias charakteristikas:

1.  grynasis sprogmenų kiekis (NEQ) didesnis nei 90 g ir

2.  išorinio gaubto diametras ne mažesnis kaip 75 mm;

b)  linijiniai perkertantieji kumuliaciniai užtaisai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

1.  sprogstamoji masė didesnė kaip 40 g/m ir

2.  plotis 10 mm arba daugiau;

c)  detonuojamosios virvutės sprogstamoji šerdies masė didesnė kaip 64 g/m;

d)  1A008.b nenurodyti perkertantieji užtaisai ir skeliamieji įrankiai, kurių grynasis sprogmenų kiekis (NEQ) yra didesnis kaip 3,5 kg.

Techninė pastaba

‚Kumuliaciniai užtaisai‘ – sprogstamieji užtaisai, skirti sprogimo poveikiui sukoncentruoti.

1A102 Pakartotinai įmirkyti pirolizuoti anglis-anglis komponentai, suprojektuoti 9A004 nurodytoms nešančiosioms raketoms arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms) raketoms.

1A202 Kiti 1A002 nenurodyti vamzdiniai gaminiai iš kompozitinių darinių, turintys abi išvardytas charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 9A010 ir 9A110.

a)  vidinis skersmuo nuo 75 mm iki 400 mm ir

b)  pagaminti naudojant bet kurias 1C010.a ar b arba 1C210.a nurodytas „pluoštines ar gijines medžiagas“ arba anglies prepregus, nurodytus 1C210.c.

1A225 Platina padengti katalizatoriai, specialiai suprojektuoti arba paruošti vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, siekiant išgauti tritį iš sunkiojo vandens arba gaminti sunkųjį vandenį.

1A226 Specializuotosios kolonų įkrovos sunkiajam vandeniui atskirti nuo paprasto vandens, turinčios abi toliau išvardytas charakteristikas:

a)  pagamintos iš fosforinės bronzos tinklelio, chemiškai apdoroto taip, kad padidėtų drėkinimas, ir

b)  suprojektuotos naudoti vakuuminėse distiliavimo kolonose.

1A227 Didelio tankio (švino turintis stiklas ar kita) nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apsaugantys stebėjimo langeliai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti rėmeliai:

a)  didesnę kaip 0,09 m2‚neradioaktyviąją zoną‘;

b)  didesnį nei 3 g/cm3 tankį ir

c)  100 mm ar didesnį storį.

Techninė pastaba

1A227 vartojama ‚neradioaktyviosios zonos‘ sąvoka reiškia langelio žiūrėjimo plotą, kurį veikia projekte numatyta mažiausio lygio jonizuojančioji spinduliuotė.

1B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

1B001 Įranga, skirta 1A002 nurodytiems „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms arba 1C010 nurodytoms „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ gaminti ar tikrinti, kuri išvardyta toliau, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

NB. TAIP PAT ŽR. 1B101 IR 1B201.

a)  gijų vyniojimo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau ‚pirminio servopozicionavimo‘ ašių, specialiai suprojektuotos „kompozitiniams“ dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“;

b)  ‚juostelių išdėstymo mašinos‘, kuriose juostelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal penkias ir daugiau ‚pirminio servopozicionavimo‘ ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba ‚raketų‘ konstrukcijoms iš „kompozitų“ gaminti;

Pastaba. 1B001.b pateikta ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas.

1B001.b. tęsinys

Techninė pastaba

Taikant 1B001.b, ‚juostelių išdėstymo mašinos‘, kuriomis galima tiesti vieną arba daugiau ne siauresnių nei 25,4 mm ir ne platesnių nei 304,8 mm ‚kaitinamųjų juostų‘ ir kuriomis tiesimo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesti atskiras ‚kaitinamųjų juostų‘ linijas.

c)  daugiakryptės, daugiamatės audimo ar pynimo mašinos, įskaitant adapterius ir modifikavimo įtaisus, specialiai suprojektuotus ar modifikuotus „kompozitiniams“ dariniams vartojamiems pluoštams austi, megzti ar pinti;

Techninė pastaba

1B001.c atveju pynimas apima ir mezgimą.

d)  įranga, specialiai suprojektuota ar pritaikyta sustiprintiems (armuotiesiems) pluoštams gaminti, išvardyta toliau:

1.  polimerinio pluošto (tokio kaip poliakrilnitrilas, viskozė, pikis ar polikarbosilanas) pavertimo anglies ar silicio karbido pluoštu įranga, įskaitant specialiąją įrangą pluoštui tempti kaitinimo metu;

2.  įranga elementų ar junginių cheminiam nusodinimui iš garų fazės ant kaitinamo gijinio padėklo, skirta silicio karbido pluoštams gaminti;

3.  įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;

4.  įranga aliuminio turinčiam pluoštui kaitinimo būdu paversti aliuminio pluoštu;

e)  įranga 1C010.e nurodytiems kontroliuojamiems prepregams gaminti karštojo lydymo metodu;

1B001 tęsinys

f)  neardomojo tikrinimo įranga, specialiai suprojektuota šioms „kompozicinėms“ medžiagoms:

1.  rentgeno tomografo sistemos, skirtos defektų tikrinimui trimis ašimis;

2.  skaitmeninio valdymo ultragarsinio tikrinimo mašinos, kurių siųstuvų arba imtuvų pozicionavimo judesiai vienu metu yra koordinuojami ir programuojami keturiose ar daugiau ašių, sekant trimatį tiriamo komponento kontūrą;

g)  pluošto ‚grįžčių išdėstymo mašinos‘, kuriose grįžtelių pozicionavimo ir išdėstymo mechanizmai yra koordinuoti ir programuojami pagal dvi ir daugiau ‚pirminio servopozicionavimo‘ ašių, specialiai suprojektuotos orlaivių sklandmenims arba ‚raketų‘ konstrukcijoms iš „kompozitų“ gaminti.

Techninė pastaba

Taikant 1B001.g, ‚grįžčių išdėstymo mašinos‘, kuriomis galima išdėstyti vieną arba daugiau ne platesnių nei 25,4 mm ‚kaitinamųjų juostų‘ ir kuriomis išdėstymo proceso metu galima pjaustyti ir iš naujo pradėti tiesti atskiras ‚kaitinamųjų juostų‘ linijas.

Techninės pastabos

1.   Taikant 1B001, ‚pirminio servopozicionavimo‘ ašys pagal kompiuterinės programos nurodymus valdo galinio vykdymo įtaiso (t. y. galvutės) poziciją erdvėje prie ruošinio, kad ji būtų tinkamos orientacijos ir krypties norimam procesui įgyvendinti.

2.   Taikant 1B001, ‚,kaitinamoji juosta‘ – viena tęstinio pločio visiškai ar iš dalies derva impregnuota juosta, grįžtė ar pluoštas. Visiškai ar iš dalies derva impregnuotos ‚kaitinamosios juostos‘ yra sausais milteliais, kurie kaitinami prilimpa, padengtos juostos.

1B002 Įranga, suprojektuota metalų lydinių milteliams ar kietųjų dalelių medžiagoms išgauti ir turinti visas išvardytas charakteristikas:

a)  specialiai suprojektuota siekiant išvengti užteršimo ir

b)  specialiai suprojektuota naudoti viename iš 1C002.c.2 nurodytų procesų.

NB. TAIP PAT ŽR. 1B102.

1B003 Įrankiai, štampai, liejimo formos ar tvirtikliai titano, aliuminio ar jų lydinių „superplastiniam formavimui“ ar „difuziniam suvirinimui“, specialiai suprojektuoti bent vienam šių gaminių gaminti:

a)  orlaivių sklandmenims ar kosminių aparatų konstrukcijoms;

b)  „orlaivių“ ar kosminių aparatų varikliams arba

c)  komponentams, specialiai suprojektuotiems 1B003.a nurodytoms konstrukcijoms ar 1B003.b nurodytiems varikliams.

1B101 Įranga, išskyrus nurodytą 1B001, skirta konstrukciniams kompozitams „gaminti“; ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

NB. TAIP PAT ŽR. 1B201.

Pastaba. Komponentai ir pagalbiniai reikmenys, nurodyti 1B101, apima liejimo formas, įtvarus, štampus, tvirtiklius ir įrankius, skirtus kompozitiniams dariniams, sluoksniuotosioms medžiagoms ir gaminiams iš jų štampuoti, kietinti, lieti, sukepinti arba sujungti.

a)  gijų vyniojimo mašinos ar pluošto išdėstymo mašinos, kuriose pluošto pozicionavimo, pakavimo ir vyniojimo mechanizmai gali būti koordinuoti ir programuojami pagal tris ar daugiau ašių, specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, taip pat koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai;

b)  juostos klojimo įrenginiai, kurių judesius – juostos ir lakštų paskirstymą ir klojimą – galima koordinuoti ir programuoti pagal dvi ar daugiau ašių, suprojektuoti kompozitinių orlaivių sklandmenų ir „raketų“ konstrukcijų gamybai;

1B101 tęsinys

c)  įranga, suprojektuota arba modifikuota „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ „gaminti“, tokia kaip:

1.  polimerinių pluoštų (tokių kaip poliakrilnitrilas, viskozė ar polikarboksilanas) konversijos įranga, kurioje numatytos specialios sąlygos kaitinimo būdu įtempti pluoštą;

2.  įranga, skirta elementams arba jų sudedamosioms dalims nusodinti garais kaitinant gijinį padėklą;

3.  įranga ugniai atspariai keramikai (tokiai kaip aliuminio oksidas) šlapiojo centrifugavimo būdu suformuoti;

d)  įranga, suprojektuota arba modifikuota specialiam pluošto paviršiaus apdorojimui arba prepregų ar ruošinių gamybai, nurodyta 9C110.

Pastaba. 1B101.d apibūdinta įranga apima vyniojimo įrangą, tempiklius, dengimo, kirpimo ir štampavimo įrangą.

1B102 Metalo miltelių „gamybos įranga“, kita nei nurodyta 1B002, ir komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 1B115.b.

a)  metalo miltelių „gamybos įranga“, valdomoje aplinkoje naudojama „gaminti“ sferinio, rutulinio ar miltelių pavidalo medžiagoms, nurodytoms 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

b)  „gamybos įrangai“ specialiai suprojektuoti komponentai, nurodyti 1B002 arba 1B102.a.

Pastaba. 1B102 apima:

a)   plazminius generatorius (aukštojo dažnio lankinio išlydžio), tinkamus naudoti dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

b)   elektrinio impulso įrangą, naudojamą dulkių pavidalo ar sferiniams metalo milteliams aptikti, vykdant procesą argono ir vandens terpėje;

c)   įrangą, naudojamą sferinių aliuminio miltelių „gamybai“, formuojant miltelius iš lydalo inertinėje (pavyzdžiui, azoto) aplinkoje.

1B115 Kitokia 1B002 arba 1B102 neapibūdinta raketinio kuro ar jo sudėtinių dalių gamybos įranga ir jai specialiai suprojektuoti komponentai:

a)  „gamybos įranga“, skirta skystojo raketinio kuro ar jo sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, „gamybai“, tvarkymui ar tinkamumo tikrinimui;

b)  „gamybos įranga“, skirta kietojo raketinio kuro ar jo sudėtinių dalių, nurodytų 1C011.a, 1C011.b, 1C111 ar dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, „gamybai“, tvarkymui, sumaišymui, kietinamajam formavimui, liejimui, presavimui, mechaniniam apdorojimui, ekstruzijai ar tinkamumo tikrinimui.

Pastaba. 1B115.b netaikomas periodiniams maišytuvams, ištisinio veikimo maišytuvams ir skysčių bei dujų energija varomiems smulkintuvams. Apie periodinių maišytuvų, ištisinio veikimo maišytuvų ir skysčių bei dujų energija varomų smulkintuvų kontrolę žr. 1B117, 1B118 ir 1B119.

1 pastaba. Įrangai, specialiai suprojektuotai karinėms prekėms gaminti, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2 pastaba. 1B115 netaikomas įrangai, skirtai boro karbido „gamybai“, tvarkymui ir tinkamumo tikrinimui.

1B116 Specialiai suprojektuotos tūtos, skirtos pirolizės būdu išgauti medžiagoms (nusodinti jas ant formų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573 K (1 300 °C) iki 3 173 K (2 900 °C), esant 130 Pa–20 kPa slėgiui.

1B117 Periodiniai maišytuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a)  suprojektuoti ar modifikuoti maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa;

b)  galintys kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą;

c)  110 litrų arba didesnę bendrą tūrinę talpą ir

d)  bent vieną necentriškai įmontuotą ‚maišymo (minkymo) veleną‘.

Pastaba. 1B117.d pateikta ‚maišymo (minkymo) veleno‘ sąvoka nesusijusi su deaglomeratoriais ar peilio velenais.

1B118 Ištisinio veikimo maišytuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas, ir jiems specialiai suprojektuoti komponentai:

a)  suprojektuoti ar modifikuoti maišyti vakuume, kurio slėgis nuo 0 iki 13,326 kPa;

b)  galintys kontroliuoti maišymo kameros temperatūrą;

c)  turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  du ar daugiau maišymo (minkymo) velenų arba

2.  turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

a)  vieną sukamąjį ir vibracinį veleną su minkymo krumpliais ir (arba) kaiščiais ir

b)  minkymo krumplius ir (arba) kaiščius maišymo kameros gaubto viduje.

1B119 Skysčių ir dujų energija varomi smulkintuvai, naudojami 1C011.a, 1C011.b, 1C111 arba dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nurodytų medžiagų šlifavimui ar malimui ir specialiai suprojektuoti komponentai.

1B201 Kitos 1B001 ar 1B101 nenurodytos gijų vyniojimo mašinos ir su jomis susijusi įranga, išvardytos toliau:

a)  gijų vyniojimo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.  galinčios pluoštą paskirstyti, sukti ir vynioti, judesius koordinuojant ir programuojant ne mažiau kaip pagal dvi ašis;

2.  specialiai suprojektuotos kompozitiniams dariniams ar sluoksniuotosioms medžiagoms gaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ ir

3.  galinčios vynioti ant cilindrinių vamzdžių, kurių vidinis skersmuo 75–650 mm, o ilgis ne mažesnis kaip 300 mm;

b)  koordinatinio poslinkio ir programavimo valdymo įtaisai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a;

c)  preciziniai įtvarai gijų vyniojimo mašinoms, nurodytoms 1B201.a.

1B225 Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis negu 250 g fluoro per valandą.

1B226 Elektromagnetiniai izotopų separatoriai, suprojektuoti vienam ar keliems jonų šaltiniams arba turintys vieną ar kelis jonų šaltinius, galintys tiekti 50 mA ar didesnę suminę jonų pluošto srovę.

Pastaba. 1B226 apima separatorius:

a)   galinčius praturtinti stabiliaisiais izotopais;

b)   turinčius jonų šaltinių ir kolektorių, esančių magnetiniame lauke arba už jo ribų.

1B228 Vandenilinės kriogeninės distiliavimo kolonos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

a)  suprojektuotos veikti esant vidinei temperatūrai ne aukštesnei kaip 35 K (−238 °C);

b)  suprojektuotos veikti esant vidiniam slėgiui nuo 0,5 iki 5 MPa;

c)  pagamintos iš vienos iš šių medžiagų:

1.  Tarptautinės automobilių inžinierių draugijos (SAE) nerūdijančiojo 300 serijos plieno su mažu sieros kiekiu ir su austenitinio plieno ASTM (ar ekvivalentiško standarto) nustatytais grūdeliais, kurių matmenų numeris ne mažesnis kaip 5, arba

2.  iš kitų ekvivalenčių kriogeninių medžiagų, suderinamų su vandeniliu (H2), ir

d)  kurių vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 30 cm, o ‚efektyvusis ilgis‘ ne mažesnis kaip 4 m.

Techninė pastaba

1B228 vartojama ‚efektyviojo ilgio‘ sąvoka reiškia pakavimo medžiagos aktyvų aukštį įkrautinėje kolonoje arba vidinių kontaktinių filtrų aktyvų aukštį lėkštinėje kolonoje.

1B230 Siurbliai, galintys perpumpuoti koncentruoto arba atskiesto kalio amido katalizatoriaus tirpalą skystame amoniake (KNH2/NH3), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  hermetiški (t. y. hermetiškai uždaryti);

b)  našumas – didesnis kaip 8,5 m3/h ir

c)  turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:

1.  skirtų koncentruoto kalio amido tirpalams (1 % ar stipresniems), darbinis slėgis 1,5–60 MPa, arba

2.  skirtų atskiesto kalio amido tirpalams (mažiau kaip 1 %), darbinis slėgis 20–60 MPa.

1B231 Tričio gamybos priemonės ar įrenginiai ir jų įranga:

a)  tričio gamybos, regeneravimo, išgavimo, koncentravimo ar tvarkymo priemonės arba įrenginiai;

b)  tričio gamybos priemonių ar įrenginių įranga:

1.  vandenilio arba helio šaldymo blokai, galintys atšaldyti iki 23 K (−250°C) ar mažesnės temperatūros, kai atšaldymo geba didesnė nei 150 W;

2.  vandenilio izotopų laikymo ar vandenilio izotopų gryninimo sistemos, kuriose kaip laikymo arba gryninimo terpė naudojami metalų hidridai.

1B232 Turbininiai detanderiai arba turbininiai detanderiai-kompresoriai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a)  suprojektuoti veikti esant ne aukštesnei kaip 35 K (−238 °C) išėjimo temperatūrai ir

b)  suprojektuoti 1 000 kg/h arba didesniam vandenilio dujų našumui.

1B233 Ličio izotopų atskyrimo priemonės ar įrenginiai ir jų sistemos bei įranga, išvardyti toliau:

a)  ličio izotopų atskyrimo priemonės ar įrenginiai;

b)  ličio izotopų atskyrimo, grindžiamo ličio ir gyvsidabrio amalgamų technologija, įranga, išvardyta toliau:

1.  įkrautinės skysčio-skysčio mainų kolonos, specialiai suprojektuotos ličio amalgamoms gauti;

2.  gyvsidabrio arba ličio amalgamų siurbliai;

3.  ličio amalgamų elektrolizės kameros;

4.  koncentruoto ličio hidroksido tirpalo garintuvai;

c)  jonų mainų sistemos, specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui ir specialiai joms suprojektuoti komponentai;

d)  cheminių mainų sistemos (kuriose naudojami cikliniai eteriai, kriptandai arba lariato eteriai), specialiai suprojektuotos ličio izotopų atskyrimui, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

1B234 Brizantinių sprogstamųjų medžiagų saugojimo talpos, kameros, konteineriai ir panašūs saugojimo įtaisai, skirti bandymams su brizantiniais sprogmenimis ar sprogstamaisiais užtaisais ir turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“.

a)  suprojektuoti taip, kad jų faktinės sprogimo galios ekvivalentas būtų ne mažesnis kaip 2 kg trinitrotolueno (TNT), ir

b)  turintys projektinių elementų arba pasižymintys savybėmis, dėl kurių realiuoju laiku ar vėliau galima perduoti diagnostikos ar matavimo informaciją.

1B235 Tričio gamybos tikslinės sąrankos ir komponentai:

a)  tikslinės sąrankos, pagamintos iš arba kurių sudėtyje yra ličio-6 izotopu sodrinto ličio, specialiai suprojektuotos tričiui gaminti švitinant, įskaitant įterpimą į branduolinį reaktorių;

b)  komponentai, specialiai suprojektuoti 1B235.a nurodytoms tikslinėms sąrankoms.

Techninė pastaba

Komponentuose, kurie yra specialiai suprojektuoti tikslinėms sąrankoms tričiui gaminti, gali būti ličio pelečių, tričio geterių ir specialiai dengto apvalko.

1C Medžiagos

Techninė pastaba

Metalai ir metalų lydiniai:

jeigu nėra nurodyta kitaip, žodžiai ‚metalai‘ ir ‚lydiniai‘ nuo 1C001 iki 1C012 apima toliau išvardytas žaliavas ir pusgaminius:

žaliavos:

anodai, rutuliai, strypai (įskaitant strypus su įpjovomis ir vielos ruošinius), luiteliai, blokai, bliumai, briketai, plytelės, katodai, kristalai, kubai, plokštelės, grūdeliai, granulės, luitai, gabalai, peletės, žvyneliai, milteliai, apskritos plokštelės, šratai, plokštės, strypeliai, kempinės, virbalai;

pusgaminiai (dengti ar nedengti, padengti valcuojant, gręžti ar perforuoti):

a)   kaliosios ar apdorotos medžiagos, pagamintos valcuojant, ištempiant, išspaudžiant paprastosios ar smūginės ekstruzijos būdu, kalant, presuojant, granuliuojant, išpurškiant ar smulkinant, t. y.: kampuočiai, loviniai profiliuočiai, skrituliai, diskai, dulkės, kruopelytės, folijos, lakštai, kalti pusgaminiai, plokštės, milteliai, presuoti ir štampuoti pusgaminiai, juostelės, žiedai, strypai (įskaitant neglaistytus suvirinimo elektrodus, vielos ruošinius ir valcuotąją vielą), profiliuočiai, fasoninės detalės, skarda, juostos, vamzdžiai ir vamzdeliai (įskaitant vamzdžius, kvadratinio skerspjūvio ruošinius ir tuščiavidurius ruošinius), tempta arba išspausta viela;

b)   liejamasis metalas, gautas liejant į smėlį, ant matricų, metalo, gipso ar kitų tipų liejimo formų, įskaitant liejimą aukštu spaudimu, sukepinimą ir formas, gautas taikant miltelinę metalurgiją.

Draudimas turėtų būti taikomas ir tuo atveju, kai eksportuojami į sąrašą neįtraukti produktai teigiant, kad jie yra baigti produktai, tačiau kurie iš tiesų yra žaliavos arba pusgaminiai.

1C001 Medžiagos, specialiai sukurtos elektromagnetinėms bangoms sugerti, arba tūryje laidūs polimerai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C101.

a)  medžiagos, sugeriančios bangas, kurių dažniai viršija 2 × 108 Hz, bet mažesni kaip 3 × 1012 Hz;

1 pastaba. 1C001.a netaikomas:

a)   plaukeliniams absorberiams, pagamintiems naudojant natūraliuosius ar sintetinius pluoštus, kuriuose sugėrimą užtikrina nemagnetinė įkrova;

b)   absorberiams, kuriuose nėra magnetinių nuostolių ir kurių sugeriantis paviršius yra neplokščias, įskaitant piramidinius, kūginius, pleištinius ir spiralinius paviršius;

c)   plokštiesiems absorberiams, turintiems visas išvardytas charakteristikas:

1.   pagaminti iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a)   putų plastikų (lanksčiųjų ar nelanksčiųjų) su anglies užpildu arba organinių medžiagų, įskaitant rišiklius, kurios, lyginant su metalais, užtikrina didesnį kaip 5 % aidą dažnių juostoje, ± 15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 450 K (177 °C) temperatūros, arba

b)   keraminių medžiagų, užtikrinančių, lyginant su metalais, didesnį kaip 20 % aidą dažnių juostoje, ± 15 % platesnėje už centrinį krintančiosios energijos dažnį, ir kurios neišlaiko aukštesnės kaip 800 K (527 °C) temperatūros;

Techninė pastaba

Sugerties matavimo bandiniai, skirti 1C001.a. Pastaba. 1.c.1 numatytiems tyrimams, turėtų būti kvadratinės formos (kraštinės ilgis ne mažesnis kaip 5 centrinį dažnį atitinkantys bangos ilgiai) ir išdėstyti tolimojoje spinduliuojančiojo šaltinio lauko zonoje.

2.   kurių tempiamasis stipris mažesnis kaip 7 × 10 6  N/m 2 ir

3.   kurių gniuždomasis stipris mažesnis kaip 14 × 10 6  N/m 2 ;

d)   plokštiesiems absorberiams, pagamintiems iš sukepinto ferito, turintiems visas išvardytas charakteristikas:

1.   savitasis svoris didesnis kaip 4,4 ir

2.   didžiausia veikimo temperatūra ne aukštesnė kaip 548 K (275 °C);

e)   plokštiesiems absorberiams, kuriuose nėra magnetinių nuostolių, pagamintiems iš ‚atvirųjų elementų putplasčio‘ plastiko, kurių tankis sudaro 0,15 g/cm 3 arba mažiau.

Techninė pastaba

‚Atvirųjų elementų putplastis‘ – lanksti ir akyta medžiaga, kurios vidinė struktūra atvira atmosferai. ‚Atvirųjų elementų putplastis‘ dar žinomas kaip tinklinis putplastis.

2 pastaba. 1C001.a dalies 1 pastaba nepanaikinama sugertį užtikrinančių magnetinių medžiagų, kai jos yra sudėtinė dažų dalis, kontrolė.

1C001 tęsinys

b)  nepraleidžiančios regimosios šviesos medžiagos, specialiai sukurtos artimiesiems infraraudoniesiems spinduliams sugerti, kurių bangos ilgis yra didesnis nei 810 nm, bet mažesnis nei 2 000 nm (kurių dažniai viršija 150 THz, bet yra mažesni nei 370 THz);

Pastaba. 1C001.b netaikomas medžiagoms, specialiai suprojektuotoms ar paruoštoms kuriam nors iš šių naudojimo būdų:

a)   „lazeriniam“ polimerų ženklinimui arba

b)   „lazeriniam“ polimerų suvirinimui.

c)  tūryje laidžios polimerinės medžiagos, kurių ‚tūrinis savitasis elektrinis laidis‘ viršija 10 000 S/m (simensų metrui) arba ‚paviršinė savitoji varža‘ mažesnė kaip 100 omų kvadratui ir kurių pagrindinis komponentas yra kuris nors iš šių polimerų:

1.  polianilinas;

2.  polipirolas;

3.  politiofenas;

4.  polifenilenas-vinilenas arba

5.  politienilenas-vinilenas.

Pastaba. 1C001.c netaikomas skysto pavidalo medžiagoms.

Techninė pastaba

‚Tūrinis savitasis elektrinis laidis‘ ir ‚paviršinė savitoji lakšto varža‘ turi būti nustatoma naudojant ASTM D–257 standartą arba jo nacionalinį ekvivalentą.

1C002 Metalų lydiniai, metalų lydinių milteliai arba iš lydinių pagamintos medžiagos, išvardytos toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C202.

Pastaba. 1C002 netaikomas metalų lydiniams, metalų lydinių milteliams ir iš lydinių pagamintoms medžiagoms, specialiai sukurtoms dengimo tikslais.

Techninės pastabos

1.   1C002 nurodyti metalų lydiniai yra tie, kurie turi didesnį nurodyto metalo svorio procentą negu bet kurio kito elemento.

2.   ‚Ardomojo įtempio trukmė‘ turi būti išmatuota remiantis ASTM E-139 standartu ar jo nacionaliniu ekvivalentu.

3.   ‚Trumpasis ciklinis tvarumas‘ turi būti išmatuotas remiantis ASTM E-606 standartu ‚Praktinės rekomendacijos trumpajam cikliniam tvarumui, esant pastoviai amplitudei, matuoti‘ arba jo nacionaliniu ekvivalentu. Bandymas turi būti atliekamas išilgai ašies, vidutinis įtempių santykis ir įtempių koncentracijos faktorius (Kt) turi būti lygūs 1. Vidutinis įtempių santykis yra apibrėžiamas kaip maksimalus įtempis minus minimalus įtempis padalinti iš maksimalaus įtempio.

a)  aliuminidai, išvardyti toliau:

1.  nikelio aliuminidai, turintys nuo 15 % iki 38 % masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

2.  titano aliuminidai, turintys 10 % ar daugiau masės aliuminio ir bent vieną papildomą lydinio elementą;

1C002 tęsinys

b)  metalų lydiniai, išvardyti toliau, pagaminti iš miltelių ar kietųjų dalelių medžiagų, nurodytų 1C002.c.:

1.  nikelio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  ‚ardomojo įtempio trukmė‘ 10 000 valandų ar didesnė 923 K (650 °C) temperatūroje, o įtempis 676 MPa arba

b)  ‚trumpasis ciklinis tvarumas‘ 10 000 ciklų ar didesnis 823 K (550 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 1 095 MPa;

2.  niobio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  ‚ardomojo įtempio trukmė‘ 10 000 valandų ar didesnė 1 073 K (800 °C) temperatūroje, o įtempis 400 MPa arba

b)  ‚trumpasis ciklinis tvarumas‘ 10 000 ciklų ar didesnis 973 K (700 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 700 MPa;

3.  titano lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  ‚ardomojo įtempio trukmė‘ 10 000 valandų ar didesnė 723 K (450 °C) temperatūroje, o įtempis 200 MPa arba

b)  ‚trumpasis ciklinis tvarumas‘ 10 000 ciklų ar didesnis 723 K (450 °C) temperatūroje, kai didžiausias įtempis lygus 400 MPa;

4.  aliuminio lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  tempiamasis stipris 240 MPa ar didesnis 473 K (200 °C) temperatūroje arba

b)  tempiamasis stipris 415 MPa ar didesnis 298 K (25 °C) temperatūroje;

5.  magnio lydiniai, turintys visas šias charakteristikas:

a)  tempiamasis stipris 345 MPa ar didesnis ir

b)  korozijos 3 % natrio chlorido vandeniniame tirpale sparta yra mažesnė kaip 1 mm/metams, išmatuota remiantis ASTM standartu G-31 ar jo nacionaliniais ekvivalentais;

1C002 tęsinys

c)  metalų lydinių milteliai ar kietųjų dalelių medžiagos, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.  sudaryti iš bet kurių toliau nurodytų sudėtinių sistemų:

Techninė pastaba

X toliau atitinka vieną ar daugiau lydinio elementų.

a)  nikelio lydinių (Ni–Al–X, Ni–X–Al), skirtų turbininių variklių dalims ar komponentams gaminti, t. y. su mažiau kaip 3 nemetalinėmis didesnėmis kaip 100 μm dalelėmis (patekusiomis į lydinį gamybos metu) tarp 109 lydinio dalelių;

b)  niobio lydinių (Nb–Al–X ar Nb–X–Al, Nb–Si–X ar Nb–X–Si, Nb–Ti–X ar Nb–X–Ti);

c)  titano lydinių (Ti–Al–X ar Ti–X–Al);

d)  aliuminio lydinių (Al–Mg–X ar Al–X–Mg, Al–Zn–X ar Al–X–Zn, Al–Fe–X ar Al–X–Fe) arba

e)  magnio lydinių (Mg–Al–X ar Mg–X–Al);

2.  pagaminti valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš nurodytų procesų:

a)  ‚vakuuminis išpurškimas‘;

b)  ‚dujinis išpurškimas‘;

c)  ‚išcentrinis išpurškimas‘;

d)  ‚purškiamasis aušinimas‘;

e)  ‚lydalo išsukimas‘ ir ‚smulkinimas‘;

f)  ‚lydalo ištraukimas‘ ir ‚smulkinimas‘;

g)  ‚mechaninis sulydymas‘ arba

h)  ‚plazminis išpurškimas‘ ir

3.  formuojantys medžiagas, nurodytas 1C002.a arba 1C002.b;

1C002 tęsinys

d)  iš lydinių pagamintos medžiagos, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  sudarytos iš bet kurių 1C002.c.1 nurodytų sudėtinių sistemų;

2.  nesusmulkintų dribsnių, juostelių ar plonų lazdelių pavidalo ir

3.  pagamintos valdomojoje aplinkoje, kai naudojamas kuris nors iš nurodytų procesų:

a)  ‚purškiamasis aušinimas‘;

b)  ‚lydalo išsukimas‘ arba

c)  ‚lydalo ištraukimas‘.

Techninės pastabos

1.   ‚Vakuuminis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalo lydinio srautui suskaidyti į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant labai spartų sugertų dujų išsiskyrimą vakuume.

2.   ‚Dujinis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalinio lydinio srautui susmulkinti į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius didelio slėgio dujų srautu.

3.   ‚Išcentrinis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalo srautui arba vonioje esančiam metalui išskaidyti į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant išcentrinę jėgą.

4.   „Purškiamasis aušinimas“ – išlydyto metalo srauto, veikiamo atšaldytu bloku, ‚sparčiojo kietėjimo‘ procesas formuojant plokštelės pavidalo gaminius.

5.   ‚Lydalo išsukimas‘ – išlydyto metalo srauto, veikiamo besisukančiu atšaldytu bloku ‚sparčiojo kietėjimo‘ procesas formuojant plokštelės, juostos ar strypo pavidalo gaminius.

6.   ‚Smulkinimas‘ – medžiagos skaidymas trinant arba malant.

7.   ‚Lydalo ištraukimas‘ – ‚sparčiojo kietėjimo procesas‘, kai į metalo lydalo vonią įstatomas besisukančio atšaldyto bloko trumpas segmentas ir ištraukiami juostų pavidalo lydiniai.

8.   ‚Mechaninis sulydymas‘ – lydymo procesas, susidarantis susijungiant, skeldėjant ir persitvarkant elementinio ir pagrindinio lydinio milteliams juos mechaniškai smūgiuojant. Pridedant atitinkamų miltelių, į lydinį gali būti įterpta nemetalinių dalelių.

9.   ‚Plazminis išpurškimas‘ – procesas, skirtas išlydyto metalinio lydinio srautui arba kietam metalui susmulkinti į 500 μm ar mažesnio skersmens lašelius, naudojant plazmą formuojančius prožektorius inertinių dujų aplinkoje.

10.   ‚Sparčiojo kietėjimo procesas‘ – procesas, per kurį išlydyta medžiaga kietėja esant šaldymo spartai, viršijančiai 1 000 K/s.

1C003 Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

a)  pradinė santykinė magnetinė skvarba lygi ar didesnė už 120 000, o storis 0,05 mm ar mažesnis;

Techninė pastaba

Pradinės santykinės magnetinės skvarbos matavimai turi būti atlikti tik su visiškai atkaitintomis medžiagomis.

b)  magnetostrikciniai lydiniai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  magnetostrikcinę sotį, didesnę kaip 5 × 10-4, arba

2.  magnetomechaninio ryšio koeficientą (k), didesnį kaip 0,8, arba

c)  amorfinių arba ‚nanokristalinių‘ lydinių juostos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.  sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės geležies, kobalto ar nikelio;

2.  soties magnetinė indukcija (Bs) 1,6 T ar didesnė ir

3.  bet kuri iš šių charakteristikų:

a)  juostos storis 0,02 mm ar mažesnis arba

b)  savitoji elektrinė varža 2 × 10–4 Ω cm ar didesnė.

Techninė pastaba

1C003.c nurodytos ‚nanokristalinės‘ medžiagos yra tos medžiagos, kurių kristalitų matmenys, nustatyti rentgeno spinduliuotės difrakcijos būdu, ne didesni kaip 50 nm.

1C004 Urano-titano lydiniai arba volframo lydiniai su geležies, nikelio ar vario „rišikliu“, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  didesnį nei 17,5 g/cm3 tankį;

b)  tamprumo riba viršija 880 MPa;

c)  ribinis tempiamasis stipris viršija 1 270 MPa ir

d)  santykinis pailgėjimas viršija 8 %.

1C005 „Superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, kurių ilgis viršija 100 m ar kurių masė didesnė kaip 100 g, išvardyti toliau:

a)  „superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau niobio-titano ‚gijų‘, turintys visas šias charakteristikas:

1.  įtvirtinti kitokiame negu variniame ar vario pagrindo mišriame „rišiklyje“ ir

2.  tokie, kurių skerspjūvio plotas mažesnis kaip 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm skersmens, jei ‚gijos‘ skerspjūvis apvalus);

b)  „superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau „superlaidžiųjų“ ‚gijų‘, kitų nei niobio-titano ‚gijos‘, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.  „kritinė temperatūra“, esant nulinei magnetinei indukcijai, didesnė kaip 9,85 K (−263,31 °C), ir

2.  „superlaidžioji“ būsena išlieka 4,2 K (–268,96 °C) temperatūroje, veikiant magnetiniam laukui, kuris atsuktas bet kuria laidininko išilginei ašiai statmena kryptimi ir kurio magnetinė indukcija lygi 12 T, o kritinis srovės tankis visame laidininko skerspjūvio plote viršija 1 750 A/mm2;

c)  „superlaidieji“ „kompozitiniai“ laidininkai, susidedantys iš vienos ar daugiau „superlaidžiųjų“ ‚gijų‘, kurie išlieka „superlaidūs“ esant daugiau nei 115 K (–158,16 °C).

Techninė pastaba

1C005 nurodytos ‚gijos‘ gali būti vielos, cilindro, plėvelės, juostos ar juostelės formos.

1C006 Skysčiai ir tepalinės medžiagos, išvardytos toliau:

a)  nenaudojama;

b)  tepalinės medžiagos, kurių pagrindinės sudėtinės dalys yra bet kurie iš toliau išvardytų junginių ar medžiagų:

1.  fenilen- ar alkilfenileneteriai ar tioeteriai arba jų mišiniai, turintys daugiau kaip dvi eterines ar tioeterines grupes arba jų mišinį, arba

2.  fluorintos silikoninės alyvos, kurių kinematinė klampa 298 K (25 °C) temperatūroje mažesnė kaip 5 000 mm2/s (5 000 centistoksų);

c)  vilgymo ar flotavimo skysčiai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.  didesnį kaip 99,8 % grynumą;

2.  100 ml tūryje 200 μm ar didesnių matmenų dalelių yra mažiau kaip 25 ir

3.  sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % bet kurios iš šių medžiagų:

a)  dibromtetrafluoretano (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b)  polichlortrifluoretileno (tik alyvos bei vaško tipo modifikacijų) arba

c)  polibromtrifluoretileno;

d)  anglies fluorido skysčiai, skirti elektroniniam šaldymui ir turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.  masės sudėtyje yra 85 % ar daugiau šių medžiagų ar jų mišinių:

a)  perfluoropolialkileterio triazino ar perfluoroalifatinių eterių monomerinių formų;

b)  perfluoroalkilaminų;

c)  perfluorocikloalkanų arba

d)  perfluoroalkanų;

2.  tankis, esant 298 K (25 °C) temperatūrai, yra ne mažesnis kaip 1,5 g/ml;

3.  lydymosi temperatūra 273 K (0 °C) ir

4.  masės sudėtyje yra ne mažiau kaip 60 % fluoro.

Pastaba. 1C006.d netaikomas medžiagoms, nurodytoms ir supakuotoms kaip medicinos prekės.

1C007 Keramikos milteliai, keraminio „rišiklio“ „kompozicinės“ medžiagos ir ‚pirmtakų medžiagos‘, tokie kaip:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C107.

a)  keramikos milteliai iš titano diborido (TiB2) (CAS 12045-63-5), kuriuose bendras metalinių priemaišų kiekis (išskyrus specialius priedus) yra mažesnis kaip 5 000 ppm (milijonųjų dalių), vidutiniai dalelių matmenys lygūs ar mažesni kaip 5 μm, o didesnių kaip 10 μm dalelių gali būti ne daugiau kaip 10 %;

b)  nenaudojama;

c)  keraminio „rišiklio“ „kompozicinės“ medžiagos, tokios kaip:

1.  keramikos-keramikos „kompozicinės“ medžiagos su stiklo ar oksidų „rišikliu“, armuotos bet kuria iš šių medžiagų:

a)  pluoštu, pagamintu iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1) arba

2.  Si-C-N, arba

Pastaba. 1C007.c.1.a netaikomas „kompozitams“, turintiems pluoštų, kurių tempiamasis stipris 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje yra ne didesnis kaip 700 MPa arba pluošto atsparumas tempiamajam valkšnumui yra didesnis kaip 1 % valkšnumo deformacijos, kai 100 MPa apkrova 1 273 K (1 000 °C) temperatūroje veikia 100 valandų.

b)  pluoštu, turinčiu visas šias charakteristikas:

1.  pagamintu iš kurios nors iš išvardytų medžiagų:

a)  Si-N;

b)  Si-C;

c)  Si-Al-O-N arba

d)  Si-O-N ir

2.  jo „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 12,7 × 103 m;

2.  keraminio „rišiklio“ „kompozicinės“ medžiagos su „rišikliu“, suformuotu iš silicio, cirkonio ar boro karbidų ar nitridų;

d)  nenaudojama;

1C007 tęsinys

e)  ‚pirmtakų medžiagos‘, specialiai sukurtos kurioms nors iš 1C007.c nurodytoms medžiagoms „gaminti“:

1.  polidiorganosilanai;

2.  polisilazanai;

3.  polikarbosilazanai;

Techninė pastaba

1C007 ‚pirmtakų medžiagos‘ – tai specialios paskirties polimerinės ar metaloorganinės medžiagos, skirtos silicio karbidui, silicio nitridui ar keramikai su siliciu, anglimi ar azotu „gaminti“.

f)  nenaudojama.

1C008 Befluorės polimerinės medžiagos, tokios kaip:

a)  imidai:

1.  bismaleimidai;

2.  aromatiniai poliamidimidai (PAI), kurių ‚stiklėjimo temperatūra (Tg)‘ viršija 563 K (290 °C);

3.  aromatiniai poliimidai, kurių ‚stiklėjimo temperatūra (Tg)‘ viršija 505 K (232 °C);

4.  aromatiniai polieterimidai, kurių ‚stiklėjimo temperatūra (Tg)‘ viršija 563 K (290 °C);

Pastaba. 1C008.a taikomas medžiagoms, kurios yra skysto ar kieto „lydaus“ pavidalo, įskaitant dervos, miltelių, pelečių, plėvelės, lakšto, juostos ar juostelės pavidalus.

NB . Plėvelės, lakšto, juostos ar juostelės pavidalo „nelydieji“ aromatiniai poliimidai – žr. 1A003.

1C008 tęsinys

b)  nenaudojama;

c)  nenaudojama;

d)  poliarilenketonai;

e)  poliarilensulfidai, kuriuose arilen– grupė yra bifenilen–, trifenilen– ar jų derinys;

f)  polibifenileno eteriniai sulfonai, kurių ‚stiklėjimo temperatūra (Tg)‘ viršija 563 K (290 °C).

Techninės pastabos

1.   ‚Stiklėjimo temperatūra (T g )‘ 1C008.a.2 nurodytoms termoplastinėms medžiagoms, 1C008.a.4 nurodytoms medžiagoms ir 1C008.f nurodytoms medžiagoms matuojama ISO 11357-2:1999 arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu metodu.

2.   ‚Stiklėjimo temperatūra (T g )‘ 1C008.a.2 nurodytoms termoreaktyviosioms medžiagoms ir 1C008.a.3 nurodytoms medžiagoms matuojama ASTM D 7028-07 arba atitinkamuose nacionaliniuose standartuose aprašytu lenkimo trijuose taškuose metodu. Bandymas atliekamas naudojant sausą bandinį, kurio kietėjimas yra ne mažesnis kaip 90 %, kaip nurodyta ASTM E 2160–04 arba lygiaverčiame nacionaliniame standarte, ir kuris buvo kietinamas kartu naudojant ir standartinius, ir po kietinimo vykstančius procesus, po kurių gaunama didžiausia T g vertė.

1C009 Neperdirbti fluorinti junginiai, išvardyti toliau:

a)  nenaudojama;

b)  fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c)  fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro.

1C010 „Pluoštinės ar gijinės medžiagos“, išvardytos toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C210 IR 9C110.

Techninės pastabos

1.   Apskaičiuojant 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c ar 1C010.e.1.b. nurodytų „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ „savitąjį tempiamąjį stiprį“, „savitąjį tampros modulį“ arba savitąją masę, tempiamasis stipris ir tampros modulis turėtų būti apskaičiuojami ISO 10618:2004 ar jam lygiaverčiame nacionaliniame standarte aprašytu A metodu.

2.   Nustatant 1C010 nurodytų neištisinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“ (pvz., audinių, atsitiktinai išsidėsčiusių plaušų ar kaspinų) „savitąjį tempiamąjį stiprį“, „savitąjį tampros modulį“ arba savitąją masę remiamasi mechaninėmis juos sudarančių ištisinių viengijų siūlų (pvz., viengijų siūlų, verpalų, pusverpalių ar grįžčių) savybėmis, buvusiomis iki perdirbimo į neištisines „pluoštines ar gijines medžiagas“.

a)  organinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 12,7 × 106 m ir

2.  „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 23,5 × 104 m;

Pastaba. 1C010.a netaikomas polietilenui.

b)  anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 14,65 × 106 m ir

1C010.b. tęsinys

2.  „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 26,82 × 104 m;

Pastaba. 1C010.b netaikomas:

a)   „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“, skirtoms „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms remontuoti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.   plotas neviršija 1 m 2 ;

2.   ilgis neviršija 2,5 m ir

3.   plotis viršija 15 mm;

b)   mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio;

c)  neorganinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  kurių sudėtyje silicio dioksidas sudaro ne mažiau kaip 50 % masės ir kurių „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 2,54 × 106 m arba

b)  kurios nenurodytos 1C010.c.1.a ir kurių „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 5,6 × 10m ir

2.  lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje didesnė kaip 1 922 K (1 649 °C);

Pastaba. 1C010.c netaikomas:

a)   netolydiesiems, daugiafaziams, polikristaliniams aliuminio pluoštams štapeliniuose pluoštuose ar neorientuotuose dembliuose, turintiems 3 % masės ar daugiau kvarco ir „savitąjį tampros modulį“, mažesnį kaip 10 × 10 6  m;

b)   molibdeno ir molibdeno lydinių pluoštams;

c)   boro pluoštams;

d)   netolydiesiems keraminiams pluoštams, kurių lydymosi, minkštėjimo, skilimo ar sublimavimosi temperatūra inertinėje aplinkoje mažesnė kaip 2 043 K (1 770°C).

1C010 tęsinys

d)  „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  sudarytos iš bet kurio žemiau nurodyto junginio:

a)  polieterimidų, nurodytų 1C008.a, arba

b)  medžiagų, nurodytų 1C008.d–1C008.f, arba

2.  sudarytos iš medžiagų, nurodytų 1C010.d.1.a arba 1C010.d.1.b ir ‚sumaišytų‘ su kitais pluoštais, nurodytais 1C010.a, 1C010.b ar 1C010.c;

Techninė pastaba

‚Sumaišytas‘ – termoplastinių ir sustiprintųjų plaušinių gijų sumaišymas, norint pagaminti plaušiniu sustiprintą „rišiklio“ mišinį galutinei plaušinei formai.

e)  visiškai arba iš dalies derva arba pikiu impregnuotos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (prepregai), metalu arba anglimi padengtos „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (ruošiniai) arba ‚anglies pluošto ruošiniai‘, turintys visas šias charakteristikas:

1.  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  neorganinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, nurodytos 1C010.c, arba

b)  organinės arba anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  „savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 10,15 × 106 m ir

2.  „savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 17,7 × 104 m, ir

2.  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  derva arba pikis, nurodyti 1C008 arba 1C009.b;

b)  ‚dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA Tg)‘ lygi 453 K (180 °C) arba didesnė ir su fenoline derva arba

1C010.e.2. tęsinys

c)  ‚dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA Tg)‘ lygi 505 K (232 °C) arba didesnė ir su derva arba pikiu, kurie nenurodyti 1C008 ar 1C009.b, ir kurie nėra fenolinė derva;

1 pastaba. Metalu ar anglimi padengtos „pluoštinės arba gijinės medžiagos“ (ruošiniai) ar ‚anglies pluošto ruošiniai‘, neimpregnuoti derva ar pikiu, nurodyti kaip „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c.

2 pastaba. 1C010.e netaikomas:

a)   epoksidinės dervos „rišikliu“ impregnuotoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ (prepregams), skirtoms „civilinių orlaivių“ konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, turinčioms visas išvardytas charakteristikas:

1.   plotas neviršija 1 m 2 ;

2.   ilgis neviršija 2,5 m ir

3.   plotis viršija 15 mm.

b)   visiškai ar iš dalies derva arba pikiu impregnuotoms, mechaniniu būdu susmulkintoms, sumaltoms ar supjaustytoms anglies „pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms“ iki ne daugiau kaip 25,0 mm ilgio, naudojant kitą dervą arba pikį nei nurodyta 1C008 arba 1C009.b.

Techninės pastabos

1.   ‚Anglies pluošto ruošiniai‘ – tvarkingas dengtų ar nedengtų plaušų išdėstymas, norint sudaryti karkasą, kol bus įpiltas „rišiklis“ „kompozitui“ formuoti.

2.   1C010.e nurodytų medžiagų ‚dinaminės mechaninės analizės stiklėjimo temperatūra (DMA T g )‘ matuojama ASTM D 7028–07 dokumente aprašytu metodu arba taikant lygiavertį nacionalinį standartą, naudojant sausą bandinį. Termoreaktyviųjų medžiagų atveju sauso bandinio kietėjimas yra ne mažesnis kaip 90 %, kaip apibrėžta ASTM E 2160–04 arba lygiaverčiu nacionaliniu standartu.

1C011 Metalai ir jų junginiai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ„ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“ IR 1C111.

a)  mažesnės nei 60 μm metalų dalelės, gautos iš medžiagų, turinčių ne mažiau kaip 99 % cirkonio, magnio ar jų lydinio, kurios yra sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo;

Techninė pastaba

Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki 7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.

Pastaba. 1C011.a nurodyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

b)  boras arba boro lydiniai, kurių dalelės yra 60 μm arba mažesnės, išvardyti toliau:

1.  85 % ar didesnio grynumo pagal masę boras;

2.  boro lydiniai, kuriuose yra 85 % ar daugiau boro (pagal masę);

Pastaba. 1C011.b nurodyti metalai ar jų lydiniai yra kontroliuojami neatsižvelgiant į tai, ar jie yra aplieti aliuminiu, magniu, cirkoniu ar beriliu.

c)  guanidino nitratas (CAS 506-93-4);

d)  nitroguanidinas (NQ) (CAS 556-88-7).

NB. Apie metalo miltelius, kurie sumaišyti su kitoms medžiagomis, kad sudarytų specialiai kariniams tikslams paruoštą mišinį, taip pat žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

1C012 Medžiagos, išvardytos toliau:

Techninė pastaba

Šios medžiagos paprastai yra naudojamos branduoliniams šilumos šaltiniams.

a)  bet kokio pavidalo plutonis, turintis daugiau kaip 50 % (pagal masę) plutonio izotopo 238;

Pastaba. 1C012.a netaikomas:

a)   kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g plutonio;

b)   kroviniams su plutoniu, naudojamu matavimo prietaisų jautriuosiuose elementuose, jeigu jo kiekis ne didesnis kaip 3 „efektyvieji gramai“;

b)  „pirmiau išskirtas“ bet kokio pavidalo neptūnio izotopas 237.

Pastaba. 1C012.b netaikomas kroviniams, turintiems ne daugiau kaip 1 g neptūnio izotopo 237.

1C101 Kitos 1C001 nenurodytos ‚raketose‘ ir „raketų“ posistemiuose ar 9A012 ar 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose naudojamos medžiagos arba įtaisai, skirti sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, tokiems kaip taikinio atspindžio geba, ultravioletinės/infraraudonosios spinduliuotės ir akustinės bangos spektriniai požymiai, aptikti.

1 pastaba. 1C101 apima:

a)   konstrukcines medžiagas ir dangas, specialiai sukurtas sumažintai taikinio atspindžio gebai aptikti;

b)   dangas, įskaitant dažus, specialiai sukurtas elektromagnetinio spektro mikrobangų, infraraudonojoje ar ultravioletinėje srityse sumažintai ar apibrėžtos vertės atspindžio ar spinduliavimo gebai gauti.

2 pastaba. 1C101 neapima dangų, specialiai skirtų šiluminiam palydovų valdymui.

Techninė pastaba

1C101 vartojama ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

1C102 Pakartotinai įmirkytos pirolizuotos anglis-anglis medžiagos, sukurtos 9A104 nurodytoms nešančiosioms raketoms, arba 9A104 nurodytoms zondavimo (meteorologinėms raketoms).

1C107 Kitos 1C007 nenurodytos grafitinės ir keraminės medžiagos, išvardytos toliau:

a)  smulkiagrūdžiai grafitai, kurių tūrinis tankis ne mažesnis kaip 1,72 g/cm3, esant 288 K (15 °C) temperatūrai, ir kurių grūdo matmuo 100 μm arba mažesnis, naudojami raketų tūtose ir grįžtamųjų dalių antgaliuose, kurie gali būti naudojami bet kuriame iš šių gaminių:

1.  cilindrai, kurių skersmuo 120 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis;

2.  vamzdžiai, kurių vidinis skersmuo 65 mm ar didesnis, sienelės storis 25 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis, arba

3.  luiteliai, kurių dydis 120 mm × 120 mm × 50 mm ar didesnis;

NB. Taip pat žr. 0C004.

b)  pirolitiniai arba pluoštiniai sustiprinti grafitai, naudojami raketų tūtose ir grįžtamųjų dalių antgaliuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

NB. Taip pat žr. 0C004.

c)  kompozicinės keraminės medžiagos (kurių dielektrinė konstanta mažesnė negu 6 esant 100 MHz–100 GHz dažniui), naudojamos aptakams, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

1C107 tęsinys

d)  nedegia keramika sustiprintas didelių gabaritų silicio karbidas, kuris naudojamas priekio antgaliuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

e)  sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, kurios naudojamas priekio antgaliuose, grįžtamosiose dalyse, tūtos užsparniuose, kurie gali būti naudojami „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose arba 9A104 nurodytose zondavimo raketose;

f)  didelių gabaritų keramikos kompozicinės medžiagos, sudarytos iš ‚Ultraaukštos temperatūros keraminio (UHTC)‘ rišiklio, kurio lydymosi temperatūra ne mažesnė kaip 3 000 °C, armuotos pluoštais ar gijomis, naudojamos raketų komponentuose (pvz., priekio antgaliuose, grįžtamosiose dalyse, priekiniuose kraštuose, srovės nukreipimo mentėse, valdymo paviršiuose ar raketinio variklio tūtos kritinio pjūvio įdėkluose) „raketose“, 9A004 nurodytose nešančiosiose raketose, 9A104 nurodytose zondavimo raketose ar ‚raketose‘.

Pastaba. 1C107.f netaikomas ‚Ultraaukštos temperatūros keraminėms (UHTC)‘ nekompozicinėms medžiagoms.

1 techninė pastaba

1C107.f vartojama ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

2 techninė pastaba

‚Ultraaukštos temperatūros keramika (UHTC)‘ yra:

1.   titano diboridas (TiB 2 );

2.   cirkonio diboridas (ZrB 2 );

3.   niobio diboridas (NbB 2 );

4.   hafnio diboridas (HfB 2 );

5.   tantalo diboridas (TaB 2 );

6.   titano karbidas (TiC);

7.   cirkonio karbidas (ZrC);

8.   niobio karbidas (NbC);

9.   hafnio karbidas (HfC);

10.   tantalo karbidas (TaC).

1C111 Kitas 1C011 nenurodytas raketinis kuras ir raketinio kuro sudėtinės cheminės medžiagos, išvardytos toliau:

a)  reaktyvinės medžiagos:

1.  kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti sferiniai arba rutuliniai mažesnio nei 200 μm skersmens aliuminio milteliai, turintys ne mažiau kaip 97 % aliuminio (pagal masę), jeigu ne mažiau kaip 10 % šios medžiagos yra pagaminta iš dalelių, mažesnių nei 63 μm, remiantis ISO 2591-1:1988 standartu arba jį atitinkančiais nacionaliniais standartais;

Techninė pastaba

Dalelių matmenys 63 μm (ISO R-565) atitinka 250 sieto numerį (Tyler) arba 230 sieto numerį (ASTM standartas E-11).

2.  kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti metalo milteliai, išvardyti toliau:

a)  cirkonio, berilio ar magnio metalo milteliai arba šių metalų lydiniai, jei ne mažiau kaip 90 % visų dalelių (pagal dalelių kiekį ar masę) sudaryta iš ne didesnių kaip 60 μm (nustatoma taikant matavimo metodus, pavyzdžiui, naudojant sietelį, lazerinę difrakciją arba optinį skenavimą) sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo dalelių, kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 97 % (pagal masę):

1.  cirkonio;

2.  berilio arba

3.  magnio;

Techninė pastaba

Natūraliai cirkonyje esantis hafnio kiekis (tipiškai nuo 2 % iki 7 %) skaičiuojamas kaip cirkonis.

1C111.a.2. tęsinys

b)  boro arba boro lydinių metalo milteliai, turintys ne mažiau kaip 85 % boro (pagal masę), jei ne mažiau kaip 90 % visų dalelių (pagal dalelių kiekį ar masę) sudaryta iš ne didesnių nei 60 μm (nustatoma taikant matavimo metodus, pavyzdžiui, naudojant sietelį, lazerinę difrakciją arba optinį skenavimą) sferinio, dulkinio, rutulinio, drožlinio ar miltelių pavidalo dalelių;

Pastaba. 1C111a.2.a ir 1C111a.2.b taikomi miltelių mišiniams, kuriems būdingas daugiarūšis dalelių pasiskirstymas (pvz., įvairaus grūdėtumo mišiniams), jeigu kontroliuojama viena ar daugiau rūšių.

3.  šios oksiduojančios medžiagos, kurios gali būti naudojamos raketų varikliams skirtame skystajame raketiniame kure:

a)  diazoto trioksidas (CAS 10544-73-7);

b)  azoto dioksidas (CAS 10102-44-0) / diazoto tetroksidas (CAS 10544-72-6);

c)  diazoto pentoksidas (CAS 10102-03-1);

d)  sumaišyti azoto oksidai (MON);

Techninė pastaba

Sumaišyti azoto oksidai (MON) yra azoto oksido tirpalas diazoto tetrokside / azoto diokside (N 2 O 4 /NO 2 ), kuris gali būti naudojamas raketų sistemose. Pagal sudėtį mišiniai gali būti žymimi MONi arba MONij, kur i ir j yra sveikieji skaičiai, rodantys azoto oksido procentą mišinyje (pvz., MON3 yra 3 % azoto oksido, MON25 – 25 % azoto oksido. Didžiausias yra MON40, masės sudėtyje turintis 40 % azoto oksido).

e)  apie inhibiduotą raudonąją rūkstančiąją azoto rūgštį (IRFNA) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

f)  apie junginius, sudarytus iš fluoro ir vieno ar kelių kitų halogenų, deguonies ar azoto žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ IR 1C238;

1C111.a. tęsinys

4.  hidrazino dariniai:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a)  trimetilhidrazinas (CAS 1741-01-1);

b)  tetrametilhidrazinas (CAS 6415-12-9);

c)  N,N dialihidrazinas (CAS 5164-11-4);

d)  alilhidrazinas (CAS 7422-78-8);

e)  etilendihidrazinas (CAS 6068-98-0);

f)  monometilhidrazino dinitratas;

g)  nesimetrinis dimetihidrazino nitratas;

h)  hidrazino azidas (CAS 14546-44-2);

i)  1,1-dimetilhidrazino azidas (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetilidrazino azidas (CAS 299177-50-7);

j)  hidrazino dinitratas (CAS 13464-98-7);

k)  diimido oksalo rūgšties dihidrazinas (CAS 3457-37-2);

l)  2-hidroksietilhidrazino nitratas (HEHN);

m)  apie hidrazino perchloratą žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

n)  hidrazino diperchloratas (CAS 13812-39-0);

o)  metilhidrazino nitratas (MHN) (CAS 29674-96-2);

p)  1,1-dietilhidrazino nitratas (DEHN) / 1,2-dietilhidrazino nitratas (DEHN) (CAS 363453-17-2);

q)  3,6-dihidrazino tetrazino nitratas (1,4-dihidrazino nitratas) (DHTN);

1C111.a. tęsinys

5.  medžiagos, kurių aukštas energijos tankis, nenurodytos dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, tinkamos naudoti ‚raketose‘ ar 9A102 arba 9A112.a nurodytuose nepilotuojamuose orlaiviuose;

a)  mišrus kuras, kuriame yra ir kietojo, ir skystojo kuro, pavyzdžiui, boro suspensija, kurio mase grindžiamas energijos tankis yra 40 × 106 J/kg arba didesnis;

b)  kitas kuras ir kuro priedai, kurių aukštas energijos tankis (pvz., kubanas, joniniai tirpalai, JP-10), kurių tūriu grindžiamas energijos tankis yra 37,5 × 109 J/m3 arba didesnis, matuojamas prie 20 °C ir vienos atmosferos (101,325 kPa) slėgio;

Pastaba. 1C111.a.5.b netaikomas iškastiniam perdirbtam kurui ir iš augalų pagamintam biokurui, įskaitant varikliams, sertifikuotiems naudoti civilinėje aviacijoje, skirtą kurą, išskyrus atvejus, kai jis specialiai sukurtas ‚raketoms‘ arba nepilotuojamiems orlaiviams, nurodytiems 9A012 arba 9A112.a.

Techninė pastaba

1C111.a.5 vartojama ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

6.  hidraziną pakeičiantys degalai:

a)  2-dimetilaminoetilazidas (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

1C111 tęsinys

b)  polimerinės medžiagos:

1.  karbotermijos būdu gautas polibutadienas (įskaitant karboksilotermijos būdu gautą polibutadieną) (CTPB);

2.  hidrotermijos būdu gautas polibutadienas (įskaitant hidroksilotermijos būdu gautą polibutadieną (HTPB) (CAS 69102-90-5), kuris skiriasi nuo apibrėžtojo dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

3.  polibutadienas-akrilo rūgštis (PBAA);

4.  polibutadienas-akrilo rūgštis-akrilonitrilas (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9);

5.  politetrahidrofurano polietilenglikolis (TPEG);

Techninė pastaba

Politetrahidrofurano polietilenglikolis (TPEG) yra poli 1,4-butandiolio (CAS 110-63-4) ir polietilenglikolio (PEG) (CAS 25322-68-3) blokinis kopolimeras.

6.  apie poliglicidilo nitratą (PGN arba poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

c)  kiti raketinio kuro priedai ir agentai:

1.  apie karboranus, dekarboranus, pentaboraną ir jų darinius žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

2.  trietilenglikolio dinitratas (TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.  2-nitrodifenilaminas (CAS 119-75-5);

4.  apie trimetiloletantrinitratą (TMETN) (CAS 3032-55-1) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

5.  dietilenglikolio dinitratas (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.  feroceno dariniai:

1C111.c.6. tęsinys

a)  apie katoceną (CAS 37206-42-1) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

b)  apie etilferoceną (CAS 1273-89-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

c)  apie n–propilferoceną (CAS 1273-92-3) / izopropilferoceną (CAS 12126-81-7) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

d)  apie n–butilferoceną (CAS 31904-29-7) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

e)  apie pentilferoceną (CAS 1274-00-6) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

f)  apie diciklopentilferoceną (CAS 125861-17-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

g)  apie dicikloheksilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

h)  apie dietilferoceną (CAS 1273-97-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

i)  apie dipropilferoceną žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

j)  apie dibutilferoceną (CAS 1274-08-4) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

k)  apie diheksilferoceną (CAS 93894-59-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

l)  apie acetilferoceną (CAS 1271-55-2) / 1,1’-diacetilferoceną (CAS 1273-94-5) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

m)  apie feroceno karboksirūgštį (CAS 1271-42-7) / 1,1′-feroceno dikarboksirūgštį (CAS 1293-87-4) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

n)  apie butaceną (CAS 125856-62-4) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

o)  kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodyti feroceno dariniai, naudojami kaip raketinio kuro degimo greičio modifikatoriai.

Pastaba. 1C111.c.6.o netaikomas feroceno dariniams, kuriuose yra šešių atomų anglies aromatinė funkcinė grupė, prisijungusi prie feroceno molekulės.

7.  4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolas (ISO-DAMTR), išskyrus nurodytąjį dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

d)  ‚gelinis kuras‘, išskyrus nurodytąjį dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ, specialiai sukurtas naudoti ‚raketose‘.

Techninės pastabos

1.   1C111.d. nurodytas ‚gelinis kuras‘ – degalai ar oksiduojantysis mišinys, kurio sudėtyje yra gelį sudarančios medžiagos, pvz., silikatų, kaolino (molio), anglies ar bet kokios polimerinės gelį sudarančios medžiagos.

2.   1C1111.d vartojama ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

Pastaba. Apie raketinį kurą ir jo sudėtines dalis, neapibūdintas 1C111, žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

1C116 Martensitiškai senėjantis plienas, kuris gali būti naudojamas ‚raketose‘, turintis visas toliau išvardytas charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C216.

a)  ribinis tempiamasis stipris, išmatuotas esant 293 K (20 °C), ne mažesnis kaip:

1.  0,9 GPa tirpalo atkaitinimo etape arba

2.  1,5 GPa nuosėdų sukietinimo etape ir

b)  bet kurios iš šių formų:

1.  lakštų, plokščių ar vamzdžių pavidalo, kurių sienelių ar lakštų storis ne didesnis kaip 5,0 mm;

2.  vamzdžių pavidalo, kurių sienelių storis ne didesnis kaip 50 mm, o vidinis skersmuo ne mažesnis kaip 270 mm.

1 techninė pastaba

Martensitiškai senėjantis plienas yra plieno lydinys,

1.   turintis daug nikelio ir labai mažai anglies, kurio dispersiniam kietėjimui panaudoti pakaitiniai elementai ar nusodikliai, ir

2.   kuriam taikomi terminio apdorojimo ciklai, siekiant palengvinti martensitinės transformacijos procesą (tirpalo atkaitinimo stadijoje), o vėliau brandinant sukietinama (nuosėdų sukietinimo stadijoje).

2 techninė pastaba

1C116 vartojama ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

1C117 ‚Raketų‘ komponentams gaminti skirtos medžiagos:

a)  volframas ir tam tikros formos lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas, o dalelės yra 50 × 10-6 m (50 μm) arba mažesnės;

b)  molibdenas ir tam tikros formos lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro molibdenas, o dalelės yra 50 × 10–6 m (50 μm) arba mažesnės;

c)  volframo medžiagos kieta forma, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.  bet kuris iš šių medžiagų derinių:

a)  volframas ir lydiniai, kurių 97 % arba daugiau masės sudaro volframas;

b)  volframas su įterptu variu, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas, arba

c)  volframas su įterptu sidabru, kurio 80 % arba daugiau masės sudaro volframas, ir

2.  kurias galima apdirbti ir gauti bet kurį iš šių produktų:

a)  cilindrus, kurių skersmuo 120 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis;

b)  vamzdžius, kurių vidinis skersmuo 65 mm ar didesnis, sienelės storis 25 mm ar didesnis, o ilgis 50 mm ar didesnis, arba

c)  luitelius, kurių dydis 120 mm × 120 mm × 50 mm ar didesnis.

Techninė pastaba

1C117 vartojama ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

1C118 Titanu stabilizuotas dvigubojo lydymo nerūdijantysis plienas (Ti-DSS):

a)  turintis visas išvardytas charakteristikas:

1.  turintis nuo 17,0 % iki 23,0 % chromo ir nuo 4,5 % iki 7,0 % nikelio (pagal masę);

2.  turintis titano daugiau nei 0,10 % (pagal masę) ir

3.  turintis feritinę-austenitinę mikrosandarą (taip pat vadinamą dvifaze mikrosandara), kurioje yra mažiausiai 10 % pagal tūrį austenito (pagal ASTM E-1181-87 ar jį atitinkančius nacionalinius standartus), ir

b)  turintis bet kurią iš išvardytų formų:

1.  luitų ar strypų, kurių kiekvienas matmuo yra ne mažesnis kaip 100 mm;

2.  plokščių, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm, o storis – ne didesnis kaip 3 mm, arba

3.  vamzdžių, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 600 mm, o sienelės storis ne didesnis kaip 3 mm.

1C202 Kiti 1C002.b.3 arba b.4 nenurodyti lydiniai, išvardyti toliau:

a)  aliuminio lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.  ribinis tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai ‚gali būti‘ 460 MPa arba didesnis ir

2.  vamzdžių arba vientisų cilindrų pavidalo (įskaitant štampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 75 mm;

b)  titano lydiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.  ribinis tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai ‚gali būti‘ 900 MPa arba didesnis ir

2.  vamzdžių arba vientisų cilindrų pavidalo (įskaitant štampuotąsias detales), kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 75 mm.

Techninė pastaba

Čia kalbama apie lydinių tempiamąjį stiprį prieš arba po terminio apdorojimo.

1C210 Kitos 1C010.a, b ar e nenurodytos ‚pluoštinės ar gijinės medžiagos‘ ar prepregai:

a)  anglies ‚pluoštinės ar gijinės medžiagos‘, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  kurių „savitasis tampros modulis“ yra 12,7 × 106 m ar didesnis arba

2.  kurių „savitasis tempiamasis stipris“ yra 23,5 × 104 m ar didesnis;

Pastaba. 1C210.a netaikomas aramidinėms ‚pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms‘, kuriose yra pluošto paviršiaus esterinio modifikatoriaus, sudarančio ne mažiau kaip 0,25 % jų masės.

b)  stiklinės ‚pluoštinės ar gijinės medžiagos‘, turinčios abi išvardytas charakteristikas:

1.  kurių „savitasis tampros modulis“ yra 3,18 × 106 m ar didesnis ir

2.  kurių „savitasis tempiamasis stipris“ yra 7,62 × 104 m ar didesnis;

c)  termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš anglinių arba stiklinių, ‚pluoštinių ar gijinių medžiagų‘, nurodytų 1C210.a arba .b.

Techninė pastaba

Derva sudaro kompozito rišiklį.

Pastaba. 1C210 apibrėžtos ‚pluoštinės ar gijinės medžiagos‘ yra ribojamos tik ištisiniams „viengijams siūlams“, „pusverpaliams“, „grįžtėms“ arba „juostoms“.

1C216 Kitas nei 1C116 nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio ribinis tempiamasis stipris ‚gali būti‘ ne mažesnis kaip 1 950 MPa esant 293 K (20 °C) temperatūrai.

Pastaba. 1C216 netaikomas gaminiams, kurių kiekvienas matmuo yra ne didesnis kaip 75 mm.

Techninė pastaba

Čia kalbama apie martensitiškai senėjantį plieną prieš arba po terminio apdorojimo.

1C225 Boro 10 (10B) izotopais prisodrintas natūralaus izotopų pertekliaus (kiekio) boras: atominis boras, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra boro, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

Pastaba. 1C225 nurodyti mišiniai apima boru įsodrintas medžiagas.

Techninė pastaba

Natūralus boro izotopo 10 ( 10 B) paplitimas yra apie 18,5 % (pagal masę) (20 atomprocentų).

1C226 Volframas, volframo karbidas ir lydiniai su volframu, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 90 % volframo (pagal masę), išskyrus nurodytus 1C117, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a)  tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 100 mm iki 300 mm, ir

b)  masė yra didesnė kaip 20 kg.

Pastaba. 1C226 netaikomas gaminiams, specialiai suprojektuotiems naudoti svarsčiams arba gama spinduliuotės kolimatoriuose.

1C227 Kalcis, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a)  metalinių priemaišų, išskyrus magnį, yra mažiau negu 1 000 ppm (pagal masę) ir

b)  boro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).

1C228 Magnis, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a)  metalinių priemaišų, išskyrus kalcį, yra mažiau negu 200 ppm (pagal masę) ir

b)  boro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).

1C229 Bismutas, turintis abi išvardytas charakteristikas:

a)  99,99 % arba didesnio grynumo (pagal masę) ir

b)  sidabro yra mažiau kaip 10 ppm (pagal masę).

1C230 Berilio metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % berilio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas, kitos nei nurodyta dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

Pastaba. 1C230 netaikomas:

a)   metaliniams rentgeno aparatų langeliams arba gręžinių karotažo įtaisams;

b)   berilio oksido profiliniams gaminiams arba pusgaminiams, specialiai suprojektuotiems elektronikos komponentų dalims arba elektroninių grandynų padėklams;

c)   smaragdų arba akvamarinų pavidalo beriliui (berilio ir aliuminio silikatui).

1C231 Metalinis hafnis, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 60 % hafnio (pagal masę), junginiai, kuriuos sudaro daugiau nei 60 % hafnio (pagal masę), gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

1C232 Helis-3 (3He), mišiniai su heliu-3 ir gaminiai arba įtaisai, kuriuose yra minėtų medžiagų.

Pastaba. 1C232 netaikomas gaminiams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau kaip 1 g helio-3.

1C233 Ličio-6 (6Li) izotopu iki didesnių negu natūraliojo izotopo paplitimas verčių sodrintas litis, sodrintojo ličio turintys produktai ar įtaisai: atominis litis, lydiniai, junginiai arba mišiniai, kuriuose yra ličio, gaminiai iš jų, ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas.

Pastaba. 1C233 netaikomas termoliuminescenciniams dozimetrams.

Techninė pastaba

Natūralus ličio izotopo – 6 paplitimas yra apie 6,5 % pagal masę (7,5 atomprocentai).

1C234 Cirkonis, kuriame hafnio ir cirkonio santykis yra mažesnis nei 1:500 (pagal masę), tai: metalas, lydiniai, kuriuose yra daugiau kaip 50 % cirkonio (pagal masę), junginiai, gaminiai iš jų ir bet kurių anksčiau paminėtų medžiagų atliekos ar laužas, išskyrus nurodytus 0A001.f.

Pastaba. 1C234 netaikomas cirkonio folijai, kurios storis ne didesnis kaip 0,10 mm.

1C235 Tritis, tričio junginiai, mišiniai, turintys tričio, kuriuose tričio ir vandenilio atomų santykis yra didesnis kaip 1:1 000, ir gaminiai ar įtaisai, kuriuose yra pirmiau išvardytų medžiagų.

Pastaba. 1C235 netaikomas produktams ar įtaisams, kuriuose yra mažiau nei 1,48 × 10 3  GBq (40 Ci) tričio.

1C236 ‚Radionuklidai‘, kurie tinkami gaminti neutronų šaltinius remiantis alfa-n reakcija, išskyrus nurodytus 0C001 ir 1C012.a, kurie turi toliau išvardytus pavidalus:

a)  atominį;

b)  junginių, kurių visuminis aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);

c)  mišinių, kurių visuminis aktyvumas yra ne mažesnis kaip 37 GBq kilogramui (1 Ci/kg);

d)  anksčiau aprašytų aktyviųjų radionuklidų turintys produktai ir įtaisai.

Pastaba. 1C236 netaikomas produktams ir įtaisams, kurių aktyvumas mažesnis kaip 3,7 GBq (100 milikiurio).

Techninė pastaba

1C236 ‚radionuklidai‘ yra bet kuri iš medžiagų:

—   aktinis-225 ( 225 Ac)

—   aktinis-227 ( 227 Ac)

—   kalifornis-253 ( 253 Cf)

—   kiuris-240 ( 240 Cm)

—   kiuris-241 ( 241 Cm)

—   kiuris-242 ( 242 Cm)

1C236 Techninė pastaba tęsinys

kiuris-243 ( 243 Cm)

kiuris-244 ( 244 Cm)

einšteinis-253 ( 253 Es)

einšteinis-254 ( 254 Es)

gadolinis-148 ( 148 Gd)

plutonis-236 ( 236 Pu)

plutonis-238 ( 238 Pu)

polonis-208 ( 208 Po)

polonis-209 ( 209 Po)

polonis-210 ( 210 Po)

radis-223 ( 223 Ra)

toris-227 ( 227 Th)

toris-228 ( 228 Th)

uranas-230 ( 230 U)

uranas-232 ( 232 U)

1C237 Radžio-226 izotopai (226Ra), radžio-226 lydiniai, radžio-226 junginiai, mišiniai, kuriuose yra radžio-226, gaminiai iš jų ir produktai ar įtaisai, turintys anksčiau paminėtų medžiagų.

Pastaba. 1C237 netaikomas:

a)   medicininiams uždedamiesiems elektrodams (aplikatoriams);

b)   produktams ar įtaisams, kuriuose yra ne daugiau 0,37 GBq (10 milikiurio) radžio-226.

1C238 Chloro trifluoridas (ClF3).

1C239 Kitos dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ nenurodytos brizantinės sprogstamosios medžiagos arba medžiagos ar mišiniai, kuriuose yra daugiau kaip 2 % (pagal masę) sprogstamosios medžiagos, kurios kristalinis tankis didesnis nei 1,8 g/cm3, o detonacijos greitis – didesnis nei 8 000 m/s.

1C240 Kiti 0C005 nenurodyti nikelio milteliai ir akytasis nikelio metalas, išvardyti toliau:

a)  nikelio milteliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.  99,0 % arba didesnio nikelio grynumo (pagal masę) ir

2.  vidutinis dalelių matmuo mažesnis nei 10 μm (išmatuotas pagal ASTM B330 standartą);

b)  akytasis nikelio metalas, išgautas iš 1C240.a nurodytų medžiagų.

Pastaba. 1C240 netaikomas:

a)   gijinio nikelio milteliams;

b)   pavieniams akytojo nikelio lakštams, kurių kiekvieno plotas ne didesnis kaip 1 000 cm 2 .

Techninė pastaba

1C240.b nurodo akytąjį metalą, gautą presuojant ir sukepinant 1C240.a nurodytas medžiagas, kol gaunamas metalinis darinys su tarpusavyje sujungtomis smulkiomis akutėmis (poromis).

1C241 Renis ir lydiniai, kuriuose renis sudaro ne mažiau kaip 90 % masės ir kiti 1C226 nenurodyti renio ir volframo lydiniai, kuriuose renis ir volframas bet kokiu santykiu sudaro ne mažiau kaip 90 % masės, turintys abi toliau išvardytas charakteristikas:

a)  tuščiavidurės, cilindrinės simetrijos detalės (įskaitant cilindrinius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra nuo 100 mm iki 300 mm, ir

b)  masė yra didesnė kaip 20 kg.

1C350 Chemikalai, kurie gali būti naudojami kaip pirmtakai toksiniams cheminiams agentams gaminti, ir toliau išvardyti vieną jų ar kelis turintys „cheminiai mišiniai“:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ ir 1C450.

1.  tiodiglikolis (CAS 111-48-8);

2.  fosforo oksichloridas (CAS 10025-87-3);

3.  dimetilmetilfosfonatas (CAS 756-79-6);

4.  apie metilfosfonilo difluoridą (CAS 676-99-3) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

5.  metilfosfonilo dichloridas (CAS 676-97-1);

6.  dimetilfosfitas (DMP) (CAS 868-85-9);

7.  fosforo trichloridas (CAS 7719-12-2);

8.  trimetilfosfitas (TMP) (CAS 121-45-9);

9.  tionilchloridas (CAS 7719-09-7);

10.  3-hidroksi-1-metilpiperidinas (CAS 3554-74-3);

11.  N,N-diizopropil-(beta)-aminoetilo chloridas (CAS 96-79-7);

12.  N,N-diizopropil-(beta)-aminoetantiolis (CAS 5842-07-9);

13.  3-chinuklidinolis (CAS 1619-34-7);

14.  kalio fluoridas (CAS 7789-23-3);

15.  2-chloretanolis (CAS 107-07-3);

16.  dimetilaminas (CAS 124-40-3);

17.  dietiletilfosfonatas (CAS 78-38-6);

18.  dietil-N,N-dimetilfosforo amidatas (CAS 2404-03-7);

19.  dietilfosfitas (CAS 762-04-9);

20.  dimetilamino hidrochloridas (CAS 506-59-2);

21.  etilfosfinilo dichloridas (CAS 1498-40-4);

22.  etilfosfonilo dichloridas (CAS 1066-50-8);

23.  apie etilfosfonilo difluoridą (CAS 753-98-0) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

24.  vandenilio fluoridas (CAS 7664-39-3);

25.  metilbenzilatas (CAS 76-89-1);

1C350 tęsinys

26.  metilfosfinilo dichloridas (CAS 676-83-5);

27.  N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolis (CAS 96-80-0);

28.  pinakolilo alkoholis (CAS 464-07-3);

29.  apie O-etil-O-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonitą (QL) (CAS 57856-11-8) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

30.  trietilfosfitas (CAS 122-52-1);

31.  arseno trichloridas (CAS 7784-34-1);

32.  benzilo rūgštis (CAS 76-93-7);

33.  dietilmetilfosfonitas (CAS 15715-41-0);

34.  dimetilmetilfosfonatas (CAS 6163-75-3);

35.  etilfosfinilo difluoridas (CAS 430-78-4);

36.  metilfosfinilo difluoridas (CAS 753-59-3);

37.  3-chinuklidonas (CAS 3731-38-2);

38.  fosforo pentachloridas (CAS 10026-13-8);

39.  pinakolonas (CAS 75-97-8);

40.  kalio cianidas (CAS 151-50-8);

41.  kalio bifluoridas (CAS 7789-29-9);

42.  amonio vandenilio fluoridas arba amonio bifluoridas (CAS 1341-49-7);

43.  natrio fluoridas (CAS 7681-49-4);

44.  natrio bifluoridas (CAS 1333-83-1);

45.  natrio cianidas (CAS 143-33-9);

46.  trietanolaminas (CAS 102-71-6);

47.  fosforo pentasulfidas (CAS 1314-80-3);

48.  diizopropilaminas (CAS 108-18-9);

49.  dietilaminoetanolis (CAS 100-37-8);

1C350 tęsinys

50.  natrio sulfidas (CAS 1313-82-2);

51.  sieros monochloridas (CAS 10025-67-9);

52.  sieros dichloridas (CAS 10545-99-0);

53.  trietanolamino hidrochloridas (CAS 637-39-8);

54.  N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chlorido hidrochloridas (CAS 4261-68-1);

55.  metilfosfono rūgštis (CAS 993-13-5);

56.  dietilmetilfosfonatas (CAS 683-08-9);

57.  N,N-dimetilaminofosforildichloridas (CAS 677-43-0);

58.  triizopropilfosfitas (CAS 116-17-6);

59.  etildietanolaminas (CAS 139-87-7);

60.  O,O-dietilfosforotioatas (CAS 2465-65-8);

61.  O,O-dietilfosforoditioatas (CAS 298-06-6);

62.  natrio heksafluorosilikatas (CAS 16893-85-9);

63.  metilfosfonotiodichloridas (CAS 676-98-2);

64.  dietilaminas (CAS 109-89-7)

65.  N,N-diizopropilaminoetantiolio hidrochloridas (CAS 41480-75-5);

66.  metildichlorofosfatas (CAS 677-24-7);

67.  etildichlorofosfatas (CAS 1498-51-7);

68.  metildifluorofosfatas (CAS 22382-13-4);

69.  etildifluorofosfatas (CAS 460-52-6);

70.  dietilchlorofosfitas (CAS 589-57-1);

71.  metilchlorofluorofosfatas (CAS 754-01-8);

72.  etilchlorofluorofosfatas (CAS 762-77-6);

73.  N,N-dimetilformamidinas (CAS 44205-42-7);

74.  N,N-dietilformamidinas (CAS 90324-67-7);

75.  N,N-dipropilformamidinas (CAS 48044-20-8);

76.  N,N-diizopropilformamidinas (CAS 857522-08-8);

77.  N,N-dimetilacetamidinas (CAS 2909-14-0);

78.  N,N-dietilacetamidinas (CAS 14277-06-6);

79.  N,N-dipropilacetamidinas (CAS 1339586-99-0);

80.  N,N-dimetilpropanamidinas (CAS 56776-14-8);

81.  N,N-dietilpropanamidinas (CAS 84764-73-8);

82.  N,N-dipropilpropanamidinas (CAS 1341496-89-6);

83.  N,N-dimetilbutanamidinas (CAS 1340437-35-5);

84.  N,N-dietilbutanamidinas (CAS 53510-30-8);

85.  N,N-dipropilbutanamidinas (CAS 1342422-35-8);

86.  N,N-diizopropilbutanamidinas (CAS 1315467-17-4);

87.  N,N-dimetilizobutanamidinas (CAS 321881-25-8);

88.  N,N-dietilizobutanamidinas (CAS 1342789-47-2);

89.  N,N-dipropilizobutanamidinas (CAS 1342700-45-1).

1C350 tęsinys

1 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, .63 ir .65 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.1, .3, .5, .11, .12, .13, .17, .18, .21, .22, .26, .27, .28, .31, .32, .33, .34, .35, .36, .54, .55, .56, .57, 63 ir .65 ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba. 1C350 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C350.2, .6, .7, .8, .9, .10, .14, .15, .16, .19, .20, .24, .25, .30, .37, .38, .39, .40, .41, .42, .43, .44, .45, .46, .47, .48, .49, .50, .51, .52, .53, .58, .59, .60, .61, .62, .64, .66, .67, .68, .69, .70, .71, .72, .73, .74, .75, .76, .77, .78, .79, .80, .81, .82, .83, .84, .85, .86, .87, .88 ir .89, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba. 1C350 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

1C351 Žmogaus ir gyvūnų patogenai ir „toksinai“:

a)  natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  afrikinės arklių ligos virusas;

2.  afrikinio kiaulių maro virusas;

3.  andų virusas (Andes virus);

4.  paukščių gripo virusas (Avian influenza virus), kurie:

a)  neapibūdinti arba

b)  Direktyvos 2005/94/EB (OL L 10, 2006 1 14, p. 16) I priedo 2 dalyje apibrėžti kaip didelio patogeniškumo virusai:

1.  A tipo virusai, kurių IVPI (intraveninis patogeniškumo indeksas) 6 savaičių viščiukams didesnis nei 1,2, arba

2.  A tipo H5 ar H7 potipių virusai, kurių genomo sekos koduoja daugelį pagrindinių aminorūgščių hemagliutinino molekulės skilimo vietoje, panašių į nustatytas kituose DPPG virusuose; tai rodo, kad hemagliutinino molekulę gali skaldyti visame viruso nešiotojo organizme esanti proteazė;

5.  mėlynojo liežuvio virusas (Bluetongue virus);

6.  Chapare virusas (Chapare virus);

7.  čikungunija virusas (Togaviridae. Chikungunya virus);

8.  Choclo virusas (Choclo virus);

9.  Krymo-Kongo hemoraginės karštligės virusas (Bunyaviridae. Nairovirus. Crimean-Congo hemorrhagic fever virus);

10.  nenaudojama;

11.  Dobravos-Belgrado virusas (Dobrava-Belgrade virus);

12.  Rytų arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Eastern equine encephalitis virus);

13.  Ebolos virusas (Filoviridae. Ebola virus): visos Ebolos viruso genties rūšys;

14.  snukio ir nagų ligos virusas;

15.  ožkų raupų virusas (Goatpox virus);

16.  Guanarito virusas (Guanarito virus);

17.  hanta virusas (Bunyaviridae. Hantavirus. Hantaan virus);

18.  Hendra virusas (Equine morbillivirus. Hendra virus);

19.  pseudopasiutligės virusas (Suid herpesvirus 1 / Pseudorabies virus) (Auješkio liga);

1C351.a. tęsinys

20.  klasikinio kiaulių maro virusas (Hog cholera virus (sin. Classical swine fever virus));

21.  japoniškojo encefalito virusas (Flaviviridae. Japanese encephalitis virus);

22.  Chunin virusas (Arenaviridae. Junin virus);

23.  Kyasanur miško ligos virusas (Kyasanur Forest disease virus);

24.  Laguna Negra virusas (Laguna Negra virus);

25.  Laso virusas (Arenaviridae. Lassa virus);

26.  Louping ill virusas (Louping ill virus);

27.  Lujo virusas (Lujo virus);

28.  žvynelinės ligos virusas (Lumpy skin disease virus);

29.  limfocitinio choriomeningito virusas (Arenaviridae. Lymphocytic choriomeningitis virus);

30.  Mačupo karštligės virusas (Arenviridae. machupo virus);

31.  Marburgo virusas (Filoviridae. Marburgvirus): visos Marburgo viruso genties rūšys;

32.  beždžionių raupų virusas (Poxviridae. monkeypox virus);

33.  Australijos encefalito virusas (Murray Valley encephalitis virus);

34.  Niukastlio ligos virusas (Newcastle disease virus);

35.  Nipah virusas (Nipah virus).

36.  Omsko hemoraginės karštligės virusas (Omsk haemorrhagic fever virus);

37.  Oropouche virusas (Oropouche virus);

38.  mažųjų atrajotojų maro virusas (Peste-des-petits ruminants virus);

39.  kiaulių vezikulinės ligos virusas (Swine vesicular disease virus);

40.  Powassan virusas (Powassan virus);

41.  pasiutligės virusas ir visos kitos lisaviruso genties rūšys;

42.  Rifto slėnio karštligės virusas (Bunyaviridae. Plebovirus. Rift Valley fever virus);

43.  galvijų maro virusas (Rinderpest virus);

44.  Rocio virusas (Rocio virus);

45.  Sabia virusas (Sabia virus);

46.  Seulo virusas (Seoul virus);

47.  avių raupų virusas (Sheeppox virus);

48.  Sin Nombre virusas (Sin Nombre virus);

49.  St. Louis encefalito virusas (St. Louis encephalitis virus);

50.  kiaulių Tešeno ligos virusas (Porcine Teschovirus);

1C351.a. tęsinys

51.  Erkinio encefalito virusas (Flaviviridae. Tick-borne encephalitis virus) (Tolimųjų rytų potipis);

52.  žmogaus raupų virusas (Poxviridae. Variola virus);

53.  Venesuelos arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Venezuelan equine encephalitis virus);

54.  vezikulinio stomatito virusas (Vesicular stomatitis virus);

55.  Vakarų arklinio encefalito virusas (Togaviridae. Western equine encephalitis virus);

56.  geltonosios karštligės virusas (Flaviviridae. Yellow fever virus);

57.  su sunkiu ūmiu respiraciniu sindromu susijęs koronavirusas (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus (SARS-related coronavirus));

58.  atkurtasis 1918 m. gripo virusas;

59.  su Artimųjų Rytų respiraciniu sindromu susijęs koronavirusas (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus (MERS-related coronavirus));

b)  nenaudojama;

c)  natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  juodligės bacila (Bacillus anthracis);

2.  galvijų brucelė (Brucella abortus);

3.  Maltos brucelė (Brucella melitensis);

4.  kiaulių brucelė (Brucella suis);

5.  įnosių pseudomona (Pseudomonas mallei);

6.  melioidozės pseudomona (Pseudomonas pseudomallei);

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci);

8.  Clostridium argentinense (anksčiau vadinta G tipo botulizmo klostridija), botulino neurotoksiną gaminančios padermės;

9.  Clostridium baratii, botulino neurotoksiną gaminančios padermės;

10.  botulizmo klostridija (Clostridium botulinum);

11.  Clostridium butyricum, botulino neurotoksiną gaminančios padermės;

12.  lūžinės klostridijos tipai, gaminantys epsilon toksiną (Clostridium perfringens epsilon toxin);

13.  Barneto koksielė (Coxiella burnetii);

14.  tuliaremijos franciselė (Francisella tularensis);

15.  Mycoplasma capricolum porūšis capripneumoniae (padermė F38);

16.  Mycoplasma mycoides porūšis mycoides SC (maža kolonija);

17.  Provazeko riketsija (Rickettsiae prowasecki);

18.  Salmonella enterica, enterica serovar Typhi (Salmonella typhi) porūšis;

19.  šiga toksiną gaminančios Escherichia coli (STEC) iš O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 serologinių grupių ir kitų šigos toksiną gaminančių serologinių grupių;

Pastaba .

Šiga toksiną gaminančios Escherichia coli (STEC), be kita ko, apima enterohemoragines E. coli (EHEC), verotoksiną gaminančias E. coli (VTEC) ar verocitoksiną gaminančias E. coli (VTEC).

20.  dizenterijos šigelė (Shigella dysenteriae);

21.  choleros vibrionas (Vibrio cholerae (Vibrio El-Tor));

22.  maro jersinija (Yersinia pestis);

1C351 tęsinys

d)  „toksinai“ ir „toksinų elementai“:

1.  botulino toksinai (Botulinum toxins);

2.  lūžinės klostridijos tipai, gaminantys alfa, beta 1, beta 2, epsilon ir jota toksinus;

3.  konotoksinai;

4.  ricinas;

5.  saksitoksinas;

6.  šiga toksinai (į šigą panašūs toksinai, verotoksinai ir verocitoksinai);

7.  Staphylococcus aureus enterotoksinai, hemolizino alfa toksinas ir toksinio šoko sindromo toksinas (anksčiau vadinta Staphylococcus enterotoxin F);

8.  tetrodotoksinas;

9.  nenaudojama;

10.  mikrocistinai (Cyanginosins);

11.  aflatoksinai;

12.  abrinas;

13.  choleros toksinas;

14.  diacetoksiskirpenolis;

15.  T-2 toksinas;

16.  HT-2 toksinas;

17.  modeksinas;

18.  volkensinas;

19.  viskuminas (viscum album lectinas 1);

Pastaba. 1C351.d netaikomas botulino toksinų ar konotoksinų produktams, kuriems būdingi visi toliau išvardyti kriterijai:

1.   jie yra farmaciniai junginiai, skirti žmonėms gydyti;

2.   jie yra sufasuoti ir skirti naudoti medicininėms reikmėms;

3.   yra valstybinių institucijų išduotas leidimas juos parduoti kaip medicinos prekes.

1C351 tęsinys

e)  Natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  Coccidioides immitis;

2.  Coccidioides posadasii.

Pastaba. 1C351 netaikomas „vakcinoms“ ir „imunotoksinams“ (antitoksinams).

1C353 ‚Genetiniai elementai‘ ir ‚genetiškai modifikuoti organizmai‘:

a)  bet kuris ‚genetiškai modifikuotas organizmas‘, turintis, arba ‚genetinis elementas‘, koduojantis:

1.  bet kokį geną ar genus, būdingus bet kuriam virusui, nurodytam 1C351.a. arba 1C354.a.

2.  bet kokį geną ar genus, būdingus bet kurioms bakterijoms, nurodytoms 1C351.c. arba 1C354.b., arba grybeliams, nurodytiems 1C351.e. arba 1C354.c., ir kurie:

a)  patys arba jų transponuoti ar perkelti produktai kelia didelį pavojų žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai arba

b)  gali ‚sukelti arba sustiprinti patogeniškumą‘, arba

3.  bet kokius 1C351.d nurodytus „toksinus“, ar jų „toksinų elementus“.

b)  Nenaudojama.

1C353 tęsinys

Techninės pastabos

1.   ‚Genetiškai modifikuoti organizmai‘ apima organizmus, kuriuose nukleorūgščių sekos buvo sukurtos ar pakeistos atliekant apgalvotą molekulinę manipuliaciją.

2.   ‚Genetiniai elementai‘ apima, inter alia, chromosomas, genomus, plazmides, transpozonus, vektorius ir inaktyvintus organizmus, turinčius atgautinų nukleorūgščių fragmentų, kurie yra visiškai arba iš dalies genetiškai modifikuoti arba chemiškai susintetinti, taip pat jeigu jie nemodifikuoti ir nesintetinti. Siekiant užtikrinti genetinių elementų kontrolę inaktyvinto organizmo, viruso ar ėminio nukleino rūgštys laikomos atgautinomis, jei medžiagos inaktyvinimas ar paruošimas yra skirtas nukleorūgštims išskirti, gryninti, amplifikuoti, aptikti ar identifikuoti arba žinoma, kad tai palengvina šiuos procesus.

3.   ‚Sukelti arba sustiprinti patogeniškumą‘ – kai nukleorūgšties sekos ar sekų įterpimas ar integravimas tikėtina leidžia organizmui recipientui arba padidina jo gebėjimą būti naudojamu tyčia sukelti ligą ar mirtį. Tai gali apimti pakeitimus, inter alia: virulentiškumo, plitumo, stabilumo, infekcijos patekimo būdo, šeimininkų grupės, atkuriamumo, gebėjimo apeiti ar slopinti šeimininko imunitetą, atsparumo medicininėms reagavimo priemonėms ar aptinkamumo.

1 pastaba. 1C353 netaikomas šiga toksiną gaminančios Escherichia coli iš O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157 serologinių grupių ir kitų šigos toksiną gaminančių serologinių grupių, išskyrus tuos genetinius elementus, kurie koduoja šiga toksiną ar jo elementus, nukleorūgščių sekoms.

2 pastaba. 1C353 netaikomas „vakcinoms“.

1C354 Augalų patogenai:

a)  natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti virusai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  Andų latentinis bulvių virusas (Potato Andean latent tymovirus) (bulvių Andų latentinis virusas (Potato Andean latent tymovirus));

2.  bulvių gumbų verpstiškumo viroidas (Potato spindle tuber viroid);

b)  natūralios, sustiprintos arba modifikuotos bakterijos „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  Xanthonomas albilineans;

2.  Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri];

3.  Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae);

4.  Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum arba Corynebacterium sepedonicum);

5.  Ralstonia solanacearum, 3 rasė, 2 biovaritetas;

c)  natūralūs, sustiprinti arba modifikuoti grybeliai „izoliuotųjų veikliųjų mikroorganizmų“ ar terpių, kurios buvo tikslingai užkrėstos arba į kurias buvo įdėta šių mikroorganizmų, pavidalu:

1.  kavamedinis deguliagrybis (Colletotrichum coffeanum var. virulans);

2.  geltonoji rūdė (Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae);

3.  kaučiukmedinis juodgrybis (sin. Dothidella ulei);

4.  juodoji rūdė (Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis/Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [sin. Puccinia graminis f. sp. tritici]);

5.  ryžinis dryžgrybis (Puccinia striiformis (sin. Puccinia glumarum));

6.  ryžinis deguliagrybis (Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae));

7.  Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari);

8.  Sclerophthora rayssiae var. zeae;

9.  Synchytrium endobioticium;

10.  Tilletia indica;

11.  Thecaphora solani.

1C450 Toksiškos cheminės medžiagos ir toksiškų chemikalų pirmtakai, išvardyti toliau, ir vieną jų ar daugiau turintys „cheminiai mišiniai“:

NB. TAIP PAT ŽR. 1C350, 1C351.d ir DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a)  toksiškos cheminės medžiagos:

1.  amitonas: O,O-dietil S-[2-(dietilamino) etilo] fosfontiolatai (CAS 78-53-5) ir atitinkamos alkilintos ar protonuotos druskos;

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluoro2-(trifluormetil)-1-propenas (CAS 382-21-8);

3.  apie 3-chinuklidinilo benzilatą (CAS 6581-06-2) (BZ) žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ;

4.  fosgenas: karbonildichloridas (CAS 75-44-5);

5.  chlorcianas (CAS 506-77-4);

6.  cianido rūgštis (CAS 74-90-8);

7.  chloropikrinas: trichlornitrometanas (CAS 76-06-2);

1 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1 ir .a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 1 % mišinio masės.

2 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.a.1 ir .a.2, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba. 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450.a.4, .a.5, .a.6 ir .a.7, ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba. 1C450 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

1C450 tęsinys

b)  toksiškų medžiagų pirmtakai, išvardyti toliau:

1.  kiti dalyje KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ arba 1C350 nenurodyti chemikalai, turintys fosforo atomų, prie kurių prijungta viena metilo, etilo, n-propilo arba izopropilo grupė, bet ne papildomi anglies atomai;

Pastaba. 1C450.b.1 netaikomas fonofosui: O-Etil S-fenil etilfosfonotiolotionatui (CAS 944-22-9);

2.  N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] fosforamido digalidai, išskyrus N,N-dimetilaminofosforildichloridą;

NB. Dėl N,N-dimetilaminofosforildichlorido žr. 1C350.57.

3.  dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] fosforamidatai, kiti nei 1C350 nurodyti dietil-N,N-dimetilfosforamidatai;

4.  N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetil-2-chloridai ir atitinkamai protonuotos druskos, kitos nei N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chloridas arba N,N-diizopropil-(beta)-aminoetil chlorido hidrochloridas, nurodyti 1C350;

5.  N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetanoliai-2 ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(beta)-aminoetanolį (CAS 96-80-0) ir N,N-dietilaminoetanolį (CAS 100-37-8), kurie nurodyti 1C350;

Pastaba. 1C450.b.5 netaikomas:

a)   N,N-dimetilaminoetanoliui (CAS 108-01-0) ir atitinkamai protonuotoms druskoms;

b)   N,N-dimetilaminoetanolio protonuotoms druskoms (CAS 100-37-8).

1C450.b. tęsinys

6.  N,N-dialkil [-metil, -etil, n-propil arba izopropil] aminoetan-2-tioliai ir atitinkamai protonuotos druskos, išskyrus N,N-diizopropil-(beta)-aminoetano tiolį (CAS 5842-07-9) ir N,N-diizopropilaminoetantiolio hidrochloridą (CAS 41480-75-5), kurie nurodyti 1C350;

7.  žr. 1C350 etildietanolaminas (CAS 139-87-7);

8.  metildietanolaminas (CAS 105–59–9).

1 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios nėra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 ir .b.6, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 10 % mišinio masės.

2 pastaba. Eksportuojant į „valstybes, kurios yra Cheminio ginklo uždraudimo sutarties šalys“, 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra viena ar daugiau cheminių medžiagų, nurodytų 1C450.b.1, .b.2, .b.3, .b.4, .b.5 ir .b.6, ir kuriuose nė viena atskirai nurodyta medžiaga nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

3 pastaba. 1C450 netaikomas „cheminiams mišiniams“, kuriuose yra vienas ar daugiau chemikalų, nurodytų 1C450.b.8, ir kuriuose joks atskirai nurodytas chemikalas nesudaro daugiau nei 30 % mišinio masės.

4 pastaba. 1C450 netaikomas produktams, identifikuotiems kaip plataus vartojimo prekės, supakuotos mažmeninėje prekyboje asmeniniam naudojimui arba supakuotos individualiam naudojimui.

1D Programinė įranga

1D001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ 1B001–1B003 nurodytą įrangą.

1D002 „Programinė įranga“ sluoksniuotųjų medžiagų ar „kompozitų“ organiniams, metaliniams ar anglies „rišikliams“ „kurti“.

1D003 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota tam, kad įranga galėtų atlikti 1A004.c arba 1A004.d nurodytos įrangos funkcijas.

1D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota eksploatuoti ar prižiūrėti prekėms, nurodytoms 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 ar 1B119.

1D103 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota sunkiau aptinkamiems stebimiems parametrams, pvz., taikinio atspindžio gebai, ultravioletinei / infraraudonajai spinduliuotei ir akustinės bangos spektriniams požymiams, analizuoti.

1D201 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota „naudoti“ 1B201 nurodytas prekes.

1E Technologija

1E001 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „kurti“, arba „gaminti“ įrangą arba medžiagas, nurodytas 1A002–1A005, 1A006.b, 1A007, 1B ar 1C.

1E002 Kitos „technologijos“, išvardytos toliau:

a)  „technologija“ polibenztiazoliams ar polibenzoksazoliams „kurti“ ar „gaminti“;

b)  floroelastomerinių junginių, turinčių bent vieną vinileterio tipo monomerą, „kūrimo“ ir „gamybos“ „technologija“;

c)  toliau išvardytų keramikos miltelių ar „nekompozicinių“ keraminių medžiagų projektavimo ar „gamybos“ „technologija“:

1.  keramikos milteliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  bet kuris iš šių derinių:

1.  paprasti ar kompleksiniai cirkonio oksidai ir kompleksiniai silicio ar aliuminio oksidai;

2.  paprasti (kubinių kristalų pavidalo) boro nitridai;

3.  paprasti ar kompleksiniai silicio ar boro karbidai arba

4.  paprasti ar kompleksiniai silicio nitridai;

b)  bendras metalinių priemaišų (išskyrus tikslinius priedus) kiekis:

1.  mažiau kaip 1 000 milijonųjų dalių paprastiems oksidams ar karbidams arba

2.  mažiau kaip 5 000 milijonųjų dalių kompleksiniams junginiams ar paprastiems nitridams ir

1E002.c.1. tęsinys

c)  viena iš šių medžiagų:

1.  cirkonis (CAS 1314-23-4), kurio vidutiniai dalelių matmenys lygūs 1 μm ar mažesni ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 5 μm dalelių, arba

2.  kiti keraminiai milteliai, kurių vidutiniai dalelių matmenys lygūs 5 μm ar mažesni ir yra ne daugiau kaip 10 % didesnių negu 10 μm dalelių,

2.  „nekompozicinių“ keraminių medžiagų, sudarytų iš 1E002.c.1 nurodytų medžiagų;

Pastaba. 1E002.c.2 netaikomas abrazyvų „technologijoms“.

d)  nenaudojama;

e)  1C001 nurodytų medžiagų įrengimo, priežiūros ar atkūrimo „technologija“;

f)  1A002 arba 1C007.c nurodytų „kompozicinių“ darinių, sluoksniuotųjų medžiagų ar kitokių medžiagų atkūrimo „technologija“.

Pastaba. 1E002.f netaikomas „technologijai“, skirtai „civilinių orlaivių“ konstrukcijų remontui, naudojant anglies „pluoštines ar gijines medžiagas“ ir epoksidines dervas, aprašytas „orlaivių“ gamintojų eksploatavimo vadovuose.

1E002 tęsinys

g)  „bibliotekos“, specialiai suprojektuotos arba modifikuotos tam, kad įranga galėtų atlikti 1A004.c arba 1A004.d nurodytos įrangos funkcijas.

1E101 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „naudoti“ prekėms, nurodytoms 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101 ar 1D103.

1E102 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos „kurti“ „programinei įrangai“, nurodytai 1D001, 1D101 ar 1D103.

1E103 „Technologija“, skirta temperatūrai, slėgiui ar atmosferai autoklavuose arba hidroklavuose, „gaminant“ „kompozitus“ ar iš dalies apdorotus „kompozitus“, reguliuoti.

1E104 „Technologija“, susijusi su pirolizės būdu gaunamų medžiagų „gamyba“, formuojant jas ant presformų, įtvarų ar kitokių padėklų iš pirminių dujų, kurios suyra temperatūroje nuo 1 573 K (1 300 °C) iki 3 173 K (2 900 °C), esant 130 Pa–20 kPa slėgiui.

Pastaba. 1E104 apima „technologiją“, kuri taikoma pirminių dujų mišiniams, tėkmės spartai ir proceso valdymo tvarkaraščiams bei parametrams gauti.

1E201 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „naudoti“ prekėms, nurodytoms 1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B234, 1C002.b.3 ar.b.4, 1C010.b., 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C241 ar 1D201.

1E202 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „kurti“, arba „gaminti“ prekėms, nurodytoms 1A007, 1A202 ar 1A225–1A227.

1E203 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta „kurti“ „programinei įrangai“, nurodytai 1D201.

IV DALIS. 2 kategorija

2 KATEGORIJA. MEDŽIAGŲ PERDIRBIMAS

2A Sistemos, įranga ir komponentai

NB. Apie tyliai dirbančius guolius žr. dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2A001 Antifrikciniai guoliai, guolių sistemos ir komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 2A101.

a)  rutuliniai ir kietieji ritininiai guoliai, kurių gamintojo nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto 4-ąją ar 2-ąją klasę (ar atitinkamus nacionalinius standartus) ir kurių ‚žiedai‘ ir ‚riedėjimo elementai‘ pagaminti iš monelmetalo (nikelio, vario ir aliuminio lydinių) ar berilio;

Pastaba. 2A001.a netaikomas kūgiškiesiems ritininiams guoliams.

Techninės pastabos

1.   ‚Žiedas‘ – radialinio riedėjimo guolio žiedinės formos dalis su vienu ar keliais riedėjimo grioveliais (ISO 5593:1997).

2.   ‚Riedėjimo elementas‘ – riedėjimo grioveliu riedantis rutuliukas ar ritinėlis (ISO 5593:1997).

b)  nenaudojama;

c)  aktyviosios magnetinių guolių sistemos, kuriose naudojami bet kurie iš toliau išvardytų elementų, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1.  medžiagos, turinčios srauto tankius, ne mažesnius kaip 2,0 T, ir kurių takumo įtempis ne mažesnis kaip 414 MPa;

2.  visiškai elektromagnetinės trimatės homeopolinės postūmio solenoidų konstrukcijos arba

3.  aukštos temperatūros (450 K (177 °C) ir didesnės) vietos jutikliai.

2A101 Radialiniai rutuliniai guoliai, išskyrus nurodytus 2A001, kurių nustatytos visos leidžiamosios nuokrypos (tolerancijos) atitinka ISO 492 tolerancijos standarto 2-ąją ar aukštesnę klasę (ar ANSI/ABMA Std 20 tolerancijos standartą ABEC-9 ar atitinkamus nacionalinius standartus), turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  vidinio žiedo išgrąžos skersmuo – 12–50 mm;

b)  išorinio žiedo išorinis skersmuo – 25–100 mm ir

c)  plotis – 10–20 mm.

2A225 Tigliai, pagaminti iš skystų aktinidinių metalų poveikiui atsparių medžiagų, išvardyti toliau:

a)  tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.  tūris nuo 150 cm3 iki 8 000 cm3ir

2.  pagaminti iš toliau išvardytų medžiagų, kurių bendras priemaišinis lygmuo sudaro ne daugiau kaip 2 % masės, ar iš tokių medžiagų derinių arba tokiomis medžiagomis ar jų deriniais padengti:

a)  kalcio fluoridu (CaF2);

b)  kalcio cirkonatu (metacirkonatu) (CaZrO3);

c)  cerio sulfidu (Ce2S3);

d)  erbio oksidu (erbiu) (Er2O3);

e)  hafnio oksidu (hafniu) (HfO2);

f)  magnio oksidu (MgO);

g)  niobio, titano ir volframo azotiniu lydiniu (maždaug 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W);

h)  itrio oksidu (itriu) (Y2O3) arba

i)  cirkonio oksidu (cirkoniu) (ZrO2);

b)  tigliai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

1.  tūris nuo 50 cm3 iki 2 000 cm3ir

2.  pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 99,9 % arba didesnis;

c)  tigliai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.  tūris nuo 50 cm3 iki 2 000 cm3;

2.  pagaminti iš tantalo arba iškloti tantalu, kurio grynumas (pagal masę) 98 % arba didesnis ir

3.  padengti tantalo karbidu, nitridu, boridu arba bet kokiu jų deriniu.

2A226 Vožtuvai, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  ne mažesnio kaip 5 mm ‚vardinio skersmens‘;

b)  turintys silfoninių sandariklių ir

c)  visiškai pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinių, nikelio arba nikelio lydinių, kuriuose yra daugiau kaip 60 % nikelio (pagal masę), arba iškloti šiomis medžiagomis.

Techninė pastaba

Skirtingus įėjimo ir išėjimo skersmenis turinčių vožtuvų atveju 2A226 vartojama ‚vardinio skersmens‘ sąvoka taikoma mažesniajam skersmeniui.

2B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

Techninės pastabos

1.   Antrinės lygiagrečiosios kontūrų sudarymo ašys (pvz., W ašis horizontaliojo ištekinimo staklėse ar antrinė sukimosi ašis, kurios centro linija lygiagreti pirminei sukimosi ašiai) neįskaičiuojamos į bendrą kontūrą sudarančių ašių skaičių. Sukimo ašių negalima sukti daugiau kaip 360°. Sukimosi ašis gali būti varoma linijiniu įtaisu (pvz., sraigtine ar krumpliastiebio – krumpliaračio pavara).

2.   Taikant 2B, skaičius ašių, kurios, esant „kontūriniam valdymui“, gali būti derinamos vienu metu, yra skaičius ašių, palei kurias arba aplink kurias ruošinio apdorojimo metu atliekami vienalaikiai arba susiję judesiai tarp ruošinio ir įrankio. Šis skaičius neapima jokių papildomų ašių, palei kurias ar aplink kurias vyksta santykinis judėjimas mechanizme. Šios ašys yra:

a)   krumplinės apdailos sistemos šlifavimo staklėse;

b)   lygiagrečiosios sukimo ašys, skirtos atskirus ruošinius įtvirtinti laikiklyje;

c)   kolinijinės sukimo ašys, skirtos tais ruošiniais manipuliuoti, laikant juos laikiklyje už skirtingų galų.

3.   Ašių nomenklatūrą nustato tarptautinis standartas ISO 841:2001 (Pramoninio automatizavimo sistemos ir integracija. Skaitmeninio valdymo mašinos. Ašių ir judesių nomenklatūra).

4.   Taikant 2B001–2B009, „palenkiamasis suklys“ laikomas sukimosi ašimi.

5.   Kiekvieno staklių modelio atveju „nurodytasis vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumas“ gali būti taikomas kaip alternatyva konkrečių staklių bandymui. Jis nustatomas taip:

2B 5 techninė pastaba tęsinys

a)   vertinimui parenkamos penkios to paties modelio staklės;

b)   remiantis standartu ISO 230-2:2014 išmatuojamas tiesinių ašių pakartojamumas (R↑, R↓) ir įvertinamas kiekvienos iš penkerių staklių „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“;

c)   nustatoma „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ aritmetinio vidurkio vertė – visoms penkerioms staklėms nustatomos visų ašių vertės. Šios „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ ( 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_LT-p0000004.png ) aritmetinio vidurkio vertės tampa modelio nurodytąja verte kiekvienai ašiai ( 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_LT-p0000005.png x , 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_LT-p0000006.png y , …);

d)   kadangi 2 kategorijos sąrašas nurodo kiekvieną tiesinę ašį, „nurodytųjų vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ verčių skaičius atitiks tiesinių ašių skaičių;

e)   jeigu kuriai nors staklių modelio, nenurodyto 2B001.a–2B001.c, ašių taikomas „nurodytasis vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ kiekvienam staklių modeliui yra lygus nurodytajam „vienakrypčiam padėties nustatymo pakartojamumui“ arba už jį mažesnis pridėjus 0,7 μm, gamintojas privalo pakartotinai patvirtinti tikslumo lygį ne rečiau kaip kartą per aštuoniolika mėnesių.

6.   Taikant 2B001.a–2B001.c, į staklių „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ tikslumo matavimo neapibrėžtį, kaip apibrėžta tarptautiniame standarte ISO 230-2:2014 arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose, neatsižvelgiama.

7.   Taikant 2B001.a–2B001.c, ašių matavimas atliekamas pagal standarto ISO 230-2:2014 5.3.2 dalyje nurodytas bandymo procedūras. Atliekant bandymus su ilgesnėmis kaip 2 m ašimis, naudojami ilgesni kaip 2 m segmentai. Su ilgesnėmis kaip 4 m ašimis atliekami daugkartiniai bandymai (pvz., du bandymai su ilgesnėmis kaip 4 m ašimis, tačiau ne ilgesnėmis negu 8 m, trys bandymai su ilgesnėmis kaip 8 m ašimis, tačiau ne ilgesnėmis negu 12 m), kiekviena ilgesnė kaip 2 m segmentas ir suskirstyta vienodais intervalais per visą ašies ilgį. Bandomieji segmentai tolygiai paskirstomi per visą ašies ilgį, o bet koks perteklinis ilgis vienodai paskirstomas pradžioje, tarp segmentų ir bandomųjų segmentų pabaigoje. Turi būti nurodoma visų bandomųjų segmentų mažiausia „vienakrypčio padėties nustatymo pakartojamumo“ vertė.

2B001 Staklės metalui, keramikai, „kompozicinėms medžiagoms“ ar kokiam nors jų deriniui pašalinti (arba nupjauti), kurios pagal gamintojo technines sąlygas gali turėti „skaitmeninio valdymo“ elektroninius įtaisus, išvardytos toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B201.

1 pastaba. 2B001 netaikomas specialios paskirties staklėms, skirtoms tik krumpliaračių gamybai. Dėl tokių staklių žr. 2B003.

2 pastaba. 2B001 netaikomas specialios paskirties staklėms, apribotoms bet kurios iš šių dalių gamyba:

a)   alkūninių velenų ar kumštelinių velenų;

b)   įrankių ar pjoviklių;

c)   presavimo sliekinių sraigtų;

d)   graviruotų ar fasetuotų papuošalų dalių arba

e)   dantų protezų.

3 pastaba. Kiekviename taikomame įraše 2B001.a, b ar c turi būti įvertintos staklės, turinčios bent dvi iš šių trijų galimybių – tekinimo, frezavimo ar šlifavimo (pvz., tekinimo staklės su frezavimo galimybe).

4 pastaba. Kiekviename taikomame įraše 2B001.a., .b. ar .c turi būti įvertintos staklės, kuriomis galima ne tik tekinti, frezuoti ar šlifuoti, bet ir atlikti kitų gamybos operacijų.

NB. Dėl optinių apdailos staklių žr. 2B002.

a)  tekinimo staklės, turinčios dvi ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m, arba

2.  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 1,0 m ar didesnis;

1 pastaba. 2B001.a netaikomas tekinimo staklėms, specialiai suprojektuotoms sąlytiniams (kontaktiniams) lęšiams gaminti, turinčioms visas šias charakteristikas:

a)   staklių valdymo įrenginys, kuriame programų dalių duomenų įvesčiai naudojama tik oftalminio pagrindo programinė įranga, ir

b)   nėra vakuuminio griebtuvo.

2 pastaba. 2B001.a netaikomas strypų tekinimo staklėms (Swissturn), skirtoms tik tiekiamiems strypams apdirbti, jei didžiausias strypų skersmuo ne didesnis kaip 42 mm ir nėra galimybių įtaisyti laikiklių. Staklės taip pat gali būti naudojamos mažesnio nei 42 mm skersmens dalims apdirbti jas gręžiant arba frezuojant.

2B001 tęsinys

b)  frezavimo staklės, turinčios bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

1.  tris tiesines ašis ir vieną sukimosi ašį, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m, arba

b)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 1,0 m ar didesnis;

2.  penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš nurodytų charakteristikų:

a)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 0,9 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1,0 m;

b)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,4 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis yra 1 m arba didesnis, tačiau mažesnis kaip 4 m, arba

c)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 6,0 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 4 m arba didesnis;

2B001.b. tęsinys

3.  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis) arba

4.  užuolaidų pjaustymo mašinos, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

a)  veleno „susidėvėjimas“ ir „kilnojimasis“ mažesnis (geresnis) nei 0,0004 mm TIR ir

b)  kampinis slydimo judesio nuokrypis (vingiavimas, išilginis ir šoninis supimasis) mažesnis (geresnis) nei 2 kampo sekundės 300 mm poslinkiui;

c)  šlifavimo staklės, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų:

1.  turi visas šias charakteristikas:

a)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis) ir

b)  trys ar keturios ašys, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, arba

2.  penkios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, turinčios bet kurią iš nurodytų charakteristikų:

a)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,1 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis mažesnis kaip 1 m;

b)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 1,4 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis yra 1 m arba didesnis, tačiau mažesnis kaip 4 m, arba

c)  „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių yra 6,0 μm ar mažesnis (geresnis), o slinkties ilgis – 4 m arba didesnis.

Pastaba. 2B001.c netaikomas toliau išvardytoms šlifavimo staklėms:

a)   cilindrinėms išorinio, vidinio ar išorinio-vidinio šlifavimo staklėms, turinčioms visas išvardytas charakteristikas:

1.   skirtoms tik cilindriniam šlifavimui ir

2.   skirtoms didžiausiam išoriniam ruošinio skersmeniui ar ilgiui, lygiam 150 mm;

b)   specialiai suprojektuotoms koordinatinėms šlifavimo staklėms, neturinčioms z ir w ašių, kurių „vienakryptis padėties nustatymo pakartojamumas“ mažesnis (geresnis) kaip 1,1 μm;

c)   paviršiaus šlifuotuvams.

2B001 tęsinys

d)  nevielinio elektrodo tipo elektroerozinės staklės, turinčios dvi ar daugiau pasukimo ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“;

e)  staklės metalui, keramikai ar „kompozicinėms medžiagoms“ pašalinti, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  medžiagos šalinamos naudojant tokius būdus:

a)  vandens ar kitų skysčių čiurkšlę, įskaitant turinčią abrazyvo priedų;

b)  elektronų pluoštą arba

c)  „lazerio“ pluoštą ir

2.  turinčios bent dvi pasukimo ašis ir visas šias charakteristikas:

a)  vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“ ir

b)  padėties nustatymo „tikslumas“ mažesnis (geresnis) nei 0,003 °;

f)  gilių kiaurymių gręžimo staklės ir tekinimo staklės, modifikuotos gręžti gilias kiaurymes, kurių didžiausia gręžimo gylis yra didesnis nei 5 m.

2B002 Skaitmeninio valdymo optinės apdailos staklės, turinčios įrangą, leidžiančią selektyviai pašalinti medžiagas ir sukurti nesferinius optinius paviršius, kurios turi visas išvardytas charakteristikas:

a)  formos apdaila – mažesnė (geresnė) kaip 1,0 μm;

b)  atliekant apdailą pasiekiamas mažesnis (geresnis) kaip 100 nm vidutinės kvadratinės vertės šiurkštumas;

c)  keturios ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir

d)  kuriose vykdomi bet kurie iš šių procesų:

1.  magnetorheologinė apdaila (‚MRF‘);

2.  elektrorheologinė apdaila (‚ERF‘);

3.  ‚energijos dalelių pluošto apdaila‘;

4.  ‚pripučiamos membranos staklių apdaila‘ arba

5.  ‚skysčio čiurkšlės apdaila‘.

2B002 tęsinys

Techninės pastabos

Taikant 2B002:

1.   ‚MRF‘ – pašalinimo procesas, kai naudojamas abrazyvinis skystis, kurio klampumas kontroliuojamas magnetiniu lauku;

2.   ‚ERF‘ – pašalinimo procesas, kai naudojamas abrazyvinis skystis, kurio klampumas kontroliuojamas elektriniu lauku;

3.   ‚energijos dalelių pluošto apdaila‘ – procesas, kuriame selektyviai medžiagoms pašalinti naudojamos reaktyvios atomų plazmos (RAP) arba jonų pluoštai;

4.   ‚pripučiamos membranos staklių apdaila‘ – procesas, kurio metu naudojamasi suslėgta membrana, kuri deformuojasi, kad susiliestų su mažu ruošinio plotu;

5.   ‚skysčio čiurkšlės apdaila‘ – medžiagoms pašalinti naudojama skysčio čiurkšlė.

2B003 „Skaitmeninio valdymo“ staklės, specialiai suprojektuotos skusti, išbaigti, šlifuoti ar honinguoti tiesiakrumpliams, sraigtiniams ir eglutiniams grūdintiems (Rc = 40 ar daugiau) krumpliaračiams, turinčios visas šias charakteristikas:

a)  dalijimo skersmuo viršija 1 250 mm;

b)  vainiko plotis lygus 15 % dalijamojo skersmens arba didesnis ir

c)  išbaigtos iki kokybės AGMA 14 ar geresnės (tapačios ISO 1328 3 klasei).

2B004 Karštieji „izostatiniai presai“, kurie turi visas išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei jų pagalbiniai reikmenys:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B104 ir 2B204.

a)  turintys valdomą šiluminę aplinką uždaroje ertmėje ir 406 mm ar didesnio vidinio skersmens kameros ertmę ir

b)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausią darbinį slėgį, viršijantį 207 MPa;

2.  valdomą šiluminę aplinką, viršijančią 1 773 K (1 500 °C), arba

3.  priemones angliavandeniliniam įmirkymui ir susidarančių dujų skilimo produktų pašalinimui.

2B004 tęsinys

Techninė pastaba

Vidiniais kameros matmenimis yra laikomi matmenys kameros, kurioje kartu pasiekiama darbinė temperatūra ir darbinis slėgis, neįskaitant vidinių tvirtiklių. Šie matmenys bus mažesni už vidinį slėgio kameros skersmenį arba už vidinį izoliuotosios krosnies kameros skersmenį, atsižvelgiant į tai, kuri kamera yra kitos viduje.

NB. Apie specialiai suprojektuotas liejimo formas ir įrankius žr. 1B003, 9B009 ir dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2B005 Įranga, skirta lentelės, pateiktos po 2E003.f, 2 stulpelyje nurodytiems padėklams, specialiai suprojektuota neorganinėms dangoms nusodinti, apdoroti ir gamybos metu kontroliuoti, sluoksniams ir paviršiams modifikuoti, naudojant 1 stulpelyje nurodytus procesus, ir specialiai jai suprojektuoti automatizuotojo perkėlimo, pozicionavimo, manipuliavimo ir kontrolės komponentai:

a)  gamybos įranga, skirta cheminiam garų nusodinimui (CVD), turinti visas išvardytas charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B105.

1.  procesas, modifikuotas vienam iš išvardytųjų toliau:

a)  pulsuojančiajam cheminiam garų nusodinimui;

b)  valdomajam susidarančių kristalo užuomazgų šiluminiam (terminiam) nusodinimui (CNTD) arba

c)  plazma sustiprintam ar plazma skatinamam cheminiam garų nusodinimui ir

2.  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  turinti didelio vakuumo (0,01 Pa ar mažesnio) besisukančius sandariklius arba

b)  naudojama dangos storio kontrolė gamybos metu;

b)  jonų implantavimo gamybos įranga su 5 mA ar didesne pluošto srove;

2B005 tęsinys

c)  elektronpluoštė fizikinio garų nusodinimo (EB-PVD) gamybos įranga su galios sistema, kurios vardinė galia didesnė kaip 80 kW, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  skysčio lygio vonioje „lazerinę“ kontrolės sistemą, kuri tiksliai reguliuoja luitų padavimo greitį, arba

2.  kompiuteriu valdomos spartos kontrolinį matavimo įrenginį, veikiantį išgarintojo pluošto jonizuotų atomų fotoliuminescencijos principu, siekiant valdyti dangos, susidedančios iš dviejų ar daugiau elementų, nusodinimo spartą;

d)  plazminio pulverizavimo gamybos įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  veikianti sumažinto slėgio (10 kPa arba mažesnio, išmatuoto 300 mm ir didesniame nuotolyje nuo pulverizatoriaus purkštuko išėjimo) valdomosios atmosferos vakuuminėje kameroje, kurioje slėgį galima sumažinti iki 0,01 Pa prieš išpurškimo procesą, arba

2.  naudojama dangos storio kontrolė gamybos metu;

e)  dulkinamojo nusodinimo gamybos įranga, kurios srovės tankis gali būti 0,1 mA/mm2 ar didesnis, kai nusodinimo sparta 15 μm/h ar didesnė;

f)  katodinio lankinio nusodinimo gamybos įranga, turinti elektromagnetų tinklelį lanko dėmei katode valdyti;

g)  joninio nusodinimo gamybos įranga, kuria galima gamybos vietoje išmatuoti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  dangos storį ant padėklo ir kontroliuoti dengimo spartą arba

2.  optines charakteristikas.

Pastaba. 2B005 netaikomas cheminio nusodinimo iš garų fazės (CVD), katodinio lankinio, dulkinamojo nusodinimo, joninio nusodinimo ar jonų implantacijos įrangai, specialiai suprojektuotai pjovimo ar apdirbimo įrankiams.

2B006 Matmenų tikrinimo ar matavimo sistemos, įranga, blokai su grįžtamuoju ryšiu ir „elektroniniai mazgai“, išvardyti toliau:

a)  kompiuteriais valdomos ar „skaitmeninio valdymo“ koordinatinės matavimo staklės, bet kuriame veikimo diapazono taške turinčios trimatę (tūrinę) leistiną ilgio matavimo paklaidą (E0,MPE), lygią (1,7 + L/1 000) μm (L yra matuojamas ilgis milimetrais) ar mažesnę (geresnę), pagal ISO 10360-2:2009;

Techninė pastaba

Gamintojo nurodytas koordinatinių matavimo staklių tiksliausios konfigūracijos E 0,MPE (pvz., geriausia iš toliau išvardytų charakteristikų: zondas, adatos ilgis, judesio parametrai, aplinka), įskaitant „visas prieinamas pataisas“, palyginamas su 1,7+L/1 000 μm ribine verte.

NB. TAIP PAT ŽR. 2B206.

b)  Linijinio poslinkio matavimo įrankiai ar sistemos, įranga, blokai su grįžtamuoju ryšiu pagal tiesinę padėtį ir „elektroniniai mazgai“, išvardyti toliau:

Pastaba. Interferometrų ir optinio kodavimo įrenginių matavimo sistemos, turinčios „lazerį“, nurodytos tik 2B006.b.3 ir 2B206.c.

1.  ‚nesąlytinės matavimo sistemos‘, kurių „skiriamoji geba“ yra 0,2 μm ar mažesnė (geresnė) 0–0,2 mm ‚matavimo srityje‘;

2B006.b. tęsinys

Techninės pastabos

Taikant 2B006.b.1:

1.   ‚nesąlytinės matavimo sistemos‘ yra sukurtos išmatuoti atstumą tarp zondo ir matuojamo objekto išilgai vienintelio vektoriaus, kai zondas ar matuojamas objektas juda.

2.   ‚matavimo sritis‘ – atstumas tarp mažiausio ir didžiausio darbinio atstumo.

2.  blokai su grįžtamuoju ryšiu pagal tiesinę padėtį, specialiai suprojektuoti staklėms ir turintys mažesnį (geresnį) kaip (800 + (600 × L/1 000)) nm visuminį „tikslumą“ (L – efektyvusis ilgis milimetrais);

3.  matavimo sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

a)  turinčios „lazerį“;

b)  „skiriamoji geba“ visoje jų skalėje, lygi 0,200 nm arba mažesnė (geresnė), ir

c)  galinčios bet kuriame matavimo intervalo taške pasiekti lygią (1,6 + L/2 000) μm ar mažesnę (geresnę) „matavimo neapibrėžtį“ (L – išmatuotas ilgis mm), kompensuojant oro lūžio rodikliui, matuojant per 30 sekundžių laikotarpį ir esant 20 ± 0,01 °C temperatūrai, arba

4.  „elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti suteikti grįžtamojo ryšio pajėgumus 2B006.b.3 nurodytose sistemose;

2B006 tęsinys

c)  blokai su grįžtamuoju ryšiu pagal posūkio padėtį, specialiai suprojektuoti staklėms ar kampinio poslinkio matavimo įrankiams, kurių kampinės padėties „tikslumas“ lygus ar mažesnis (geresnis) kaip 0,9 kampo sekundės;

Pastaba. 2B006.c netaikomas optiniams įtaisams (tokiems kaip autokolimatoriai), kuriuose naudojama kolimuota šviesa (pvz., „lazerio“ šviesa) kampiniam veidrodžio poslinkiui aptikti.

d)  įranga paviršiaus šiurkščiui (įskaitant paviršiaus defektus) matuoti, matuojant optinę sklaidą; įrangos jautrumas 0,5 nm ar mažesnis (geresnis).

Pastaba. 2B006 apima stakles, išskyrus nurodytas 2B001, kurias galima naudoti kaip matavimo įrenginius, jeigu jos atitinka ar viršija kriterijus, nurodytus matavimo staklių funkcijose.

2B007 „Robotai“, turintys kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir jiems specialiai suprojektuoti valdikliai ir jų „galiniai vykdymo įtaisai“:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B207.

a)  nenaudojama;

b)  remiantis nacionaliniais saugos standartais specialiai suprojektuoti robotai, naudojami potencialiai sprogiosios amunicijos aplinkose;

Pastaba. 2B007.b netaikomas „robotams“, specialiai suprojektuotiems dažų purškimo kabinoms.

c)  specialiai suprojektuoti ar laikomi atspariais spinduliuotei (radiacijai) ir gebantys atlaikyti didesnę nei 5 × 103 Gy (siliciui) spinduliuotę nesumažėjant darbinėms charakteristikoms arba

Techninė pastaba

Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

d)  specialiai suprojektuoti naudoti daugiau kaip 30 000 metrų aukštyje.

2B008 ‚Kryžminiai sukamieji stalai‘ ir „palenkiamieji sukliai“, specialiai suprojektuoti staklėms, išvardyti toliau:

a)  nenaudojama;

b)  nenaudojama;

c)  ‚kryžminiai sukamieji stalai‘, turintys visas šias charakteristikas:

1.  suprojektuoti staklėms, skirtoms tekinimui, frezavimui ar šlifavimui, ir

2.  turintys dvi pasukimo ašis, suprojektuotas taip, kad vienu metu būtų suderintos „kontūriniam valdymui“;

Techninė pastaba

‚Kryžminis sukamasis stalas‘ – stalas, leidžiantis sukti ir palenkti ruošinį apie dvi nelygiagrečias ašis.

d)  „palenkiamieji sukliai“, turintys visas šias charakteristikas:

1.  suprojektuoti staklėms, skirtoms tekinimui, frezavimui ar šlifavimui, ir

2.  suprojektuoti taip, kad vienu metu būtų suderinti „kontūriniam valdymui“.

2B009 Sukimosi ir srauto formavimo mašinos, kurios pagal gamintojo techninę specifikaciją gali būti su „skaitmeninio valdymo“ blokais ar valdomos kompiuteriu, ir turinčios visas šias charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B109 IR 2B209.

a)  tris ar daugiau ašių, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“, ir

b)  vyniojimo jėgą, didesnę nei 60 kN.

Techninė pastaba

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos 2B009 traktuojamos kaip srauto formavimo mašinos.

2B104 Kiti 2B004 nenurodyti „izostatiniai presai“, turintys visas šias charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B204.

a)  didžiausiasis darbinis slėgis ne mažesnis kaip 69 MPa;

b)  suprojektuoti pasiekti ir palaikyti ne mažesnę kaip 873 K (600 °C) kontroliuojamą aplinkos temperatūrą ir

c)  turintys 254 mm ar didesnio vidinio skersmens kameros ertmę.

2B105 Kitos 2B005.a nenurodytos cheminio nusodinimo iš garų fazės (CVD) krosnys, suprojektuotos ar modifikuotos tankinti anglis-anglis kompozitines medžiagas.

2B109 Kitos 2B009 nenurodytos srauto formavimo mašinos, naudotinos raketinių jėgainių komponentams ir įrangai (pvz., variklių korpusams ir tarpupakopiams) „gaminti“ „raketoms“, ir specialiai suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B209.

a)  srauto formavimo mašinos, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  turi arba pagal gamintojo technines charakteristikas gali turėti „skaitmeninio valdymo“ blokus ar būti valdomos kompiuteriu; ir

2.  turi daugiau nei dvi valdomas ašis, kurios vienu metu gali būti suderintos „kontūriniam valdymui“;

b)  specialiai suprojektuoti komponentai srauto formavimo mašinoms, nurodytoms 2B009 ar 2B109.a.

Techninė pastaba

Sukimosi formavimo ir srauto formavimo funkcijas suderinančios mašinos 2B109 laikomos srauto formavimo mašinomis.

2B116 Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išvardyti toliau:

a)  vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarosios kilpos technika, galinčios dirbti 10 g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 20 Hz–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant ‚ant pliko stalo‘);

b)  skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai suprojektuota vibracijos bandymo programine įranga ‚turintys didesnį negu 5 kHz, tikralaikį kontrolinį dažnių juostos plotį‘, suprojektuoti naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

Techninė pastaba

2B116.b ‚tikralaikis kontrolinis dažnių juostos plotis‘ – maksimali sparta, kuria valdiklis gali atlikti užbaigtus diskretizavimo, duomenų apdorojimo ir valdymo signalų perdavimo ciklus.

c)  vibraciniai įrenginiai (vibracijų generatoriai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant ‚ant pliko stalo‘) ir tinkami naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d)  pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, suprojektuoti siekiant sujungti vibracinius įrenginius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią, matuojant ‚ant pliko stalo‘, ir tinkami naudoti 2B116.a nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba

2B116 ‚ant pliko stalo‘ – ant plokščio stalo ar kitos plokštumos be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B117 Kita 2B004, 2B005.a, 2B104 ar 2B105 nenurodyta įranga ir proceso valdikliai, suprojektuoti ar modifikuoti struktūrinių kompozitinių raketų tūtų ir raketų grįžtamųjų dalių antgalių tankinimui ir pirolizei.

2B119 Balansavimo mašinos ir su jomis susijusi įranga, išvardyta toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B219.

a)  balansavimo mašinos, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  nebalansuojančius rotorius ar sąrankas, sveriančius daugiau nei 3 kg;

2.  didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuojančius rotorius ar sąrankas;

3.  galinčios ištaisyti disbalansą dviejose ar daugiau plokštumų ir

4.  galinčios subalansuoti iki 0,2 g mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui;

Pastaba. 2B119.a netaikomas balansavimo mašinoms, suprojektuotoms ar modifikuotoms stomatologinei ar kitai medicininei įrangai.

b)  indikatorių galvutės, suprojektuotos ar modifikuotos naudoti 2B119.a nurodytose mašinose.

Techninė pastaba

Kartais indikatorių galvutės yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B120 Judesio imitatoriai ar greičio plokštės, turintys visas išvardytas charakteristikas:

a)  turi dvi ar daugiau ašių;

b)  suprojektuoti arba modifikuoti įmontuojant kontaktinius žiedus ar integruotuosius bekontakčius įtaisus, galinčius perduoti elektros energiją, signalo informaciją arba ir viena, ir kita, ir

c)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  judesys kiekviena ašimi pasižymi:

a)  sparta ne mažesne kaip 400 laipsnių per sekundę arba ne didesne kaip 30 laipsnių per sekundę ir

b)  spartos skiriamąja geba, lygia ar mažesne kaip 6 laipsniai per sekundę, ir tikslumu, kuris yra lygus 0,6 laipsnio per sekundę ar mažesnis;

2.  blogiausio atvejo spartos pastovumas yra lygus ± 0,05 % ar geresnis (mažesnis), vidurkintas 10 ar daugiau laipsnių intervale, arba

3.  padėties nustatymo „tikslumas“ lygus 5 kampo sekundėms ar mažesnis (geresnis).

1 pastaba. 2B120 netaikomas sukamiesiems stalams, suprojektuotiems ar modifikuotiems naudoti staklėse ar medicininėje įrangoje. Dėl staklių sukamųjų stalų kontrolės žr. 2B008.

2 pastaba. 2B120 nurodyti judesio imitatoriai arba sukamieji stalai išlieka valdomi nepriklausomai nuo to, ar eksporto metu yra įrengti kontaktiniai žiedai arba integruotieji bekontakčiai įtaisai, ar ne.

2B121 Kiti padėties nustatymo stalai, nenurodyti 2B120 (įranga, kuria galima tiksliai nustatyti pasukimo padėtį pagal bet kurią ašį), turintys visas šias charakteristikas:

a)  dvi ar daugiau ašių ir

b)  padėties nustatymo „tikslumas“ lygus 5 kampo sekundėms ar mažesnis (geresnis).

Pastaba. 2B121 netaikomas sukamiesiems stalams, suprojektuotiems ar modifikuotiems naudoti staklėse ar medicininėje įrangoje. Dėl staklių sukamųjų stalų kontrolės žr. 2B008.

2B122 Centrifugos, galinčios suteikti didesnius nei 100 g pagreičius ir suprojektuotos ar modifikuotos įmontuojant kontaktinius žiedus ar integruotuosius bekontakčius įtaisus, galinčius perduoti elektros energiją, signalo informaciją arba ir viena, ir kita.

Pastaba. 2B122 nurodytos centrifugos lieka kontroliuojamos nepriklausomai nuo to, ar eksporto metu kontaktiniai žiedai arba integruotieji bekontakčiai įtaisai įrengti, ar ne.

2B201 Kitos 2B001 nenurodytos metalų, keramikos arba „kompozitų“ pašalinimo ar apdirbimo pjovimu staklės, kurios, remiantis gamintojo techninėmis specifikacijomis, gali turėti elektroninius vienalaikio „kontūrinio valdymo“ dviejose ar daugiau ašių prietaisus, arba jų deriniai:

Techninė pastaba

Kiekvienam staklių modeliui vietoj atskirų staklių bandymų galima naudoti nurodytojo padėties nustatymo tikslumo lygius, pagal toliau išvardytas procedūras grindžiamus matavimais, atliktais vadovaujantis standartu ISO 230-2:1988 (21) arba lygiaverčiais nacionaliniais standartais, jeigu jie pateikti nacionalinėms institucijoms ir jos yra juos patvirtinusios. Nurodytojo padėties nustatymo tikslumo nustatymas:

a)   vertinimui parenkamos penkerios vieno modelio staklės;

b)   tiesinių ašių tikslumas išmatuojamas pagal standartą ISO 230-2:1988 1 ;

c)   nustatomos kiekvienų staklių kiekvienos ašies tikslumo vertės (A). Tikslumo vertės apskaičiavimo metodas aprašytas informacijoje apie standartą ISO 230-2:1988 1 ;

d)   nustatoma vidutinė kiekvienos ašies tikslumo vertė. Ši vidutinė vertė tampa kiekvienos modelio ašies nurodytojo padėties nustatymo tikslumo verte (Âx Ây…);

e)   kadangi 2B201 kalbama apie kiekvieną tiesinę ašį, nurodytojo padėties nustatymo tikslumo verčių skaičius atitiks tiesinių ašių skaičių;

2B201 tęsinys

f)   jei kuriai nors staklių, nenurodytų 2B201.a, 2B201.b arba 2B201.c, ašių taikomas nurodytasis padėties nustatymo tikslumas šlifavimo staklių atveju yra 6 µm ar geresnis (mažesnis), o frezavimo ir tekinimo staklių atveju – 8 μm ar geresnis (mažesnis) (abiem atvejais pagal standartą ISO 230-2:1988 1 ), surinkėjo turėtų būti reikalaujama kas aštuoniolika mėnesių iš naujo patvirtinti tikslumo lygį.

a)  frezavimo staklės, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies pagal standartą ISO 230-2:19881 ar lygiaverčius nacionalinius standartus yra lygus 6 μm arba mažesnis (geresnis);

2.  dvi ar daugiau kontūrinių pasukimo ašių arba

3.  penkios ar daugiau ašių, kurios gali būti vienu metu koordinuojamos „kontūrinio valdymo“ tikslu;

Pastaba . 2B201.a netaikomas frezavimo staklėms, turinčioms šias charakteristikas:

a)   X ašies darbinė eiga viršija 2 m ir

b)   visuminis padėties nustatymo tikslumas X ašyje yra didesnis (blogesnis) nei 30 μm.

b)  šlifavimo staklės, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies pagal standartą ISO 230-2:19881 ar lygiaverčius nacionalinius standartus įvertintas yra lygus 4 μm ar mažesnis (geresnis);

2.  dvi ar daugiau kontūrinių pasukimo ašių arba

3.  penkios ar daugiau ašių, kurios gali būti vienu metu koordinuojamos „kontūrinio valdymo“ tikslu;

2B201.b. tęsinys

Pastaba . 2B201.b netaikomas šioms šlifavimo staklėms:

a)   cilindrinėms išorinio, vidinio arba išorinio ir vidinio šlifavimo staklėms, turinčioms visas šias charakteristikas:

1.   jos apsiriboja ruošiniais, kurių maksimalus išorinis skersmuo arba ilgis siekia 150 mm ir

2.   ašys apribotos x, z ir c ašimis;

b)   koordinatinėms šlifavimo staklėms, neturinčioms z ir w ašių, kurių visuminis padėties nustatymo tikslumas pagal standartą ISO 230-2:1988 1 ar lygiaverčius nacionalinius standartus yra mažesnis (geresnis) nei 4 μm.

c)  tekinimo staklės, kurių padėties nustatymo tikslumas su „visomis prieinamomis pataisomis“ išilgai vienos ar kelių tiesinių ašių pagal standartą ISO 230-2:19881 yra geresnis (mažesnis) nei 6 μm (visuminis padėties nustatymas), jei tai staklės, gebančios apdirbti didesnio nei 35 mm skersmens dalis.

Pastaba . 2B201.c netaikomas strypų tekinimo staklėms („Swissturn“), skirtoms tik tiekiamiems strypams apdirbti, jei maksimalus strypo skersmuo yra 42 mm arba mažesnis ir nėra galimybės įtaisyti laikiklių. Staklės gali būti pajėgios atlikti mažesnio nei 42 mm skersmens dalių gręžimo ir (arba) frezavimo funkcijas.

1 pastaba . 2B201 netaikomas specialios paskirties staklėms, kurios naudojamos tik bet kurioms iš šių dalių gaminti:

a)   krumpliaračiams;

b)   alkūniniams ar kumšteliniams velenams;

c)   įrankiams ar pjovikliams;

d)   sliekiniams presavimo sraigtams.

2 pastaba . Staklės, turinčios bent dvi iš trijų – tekinimo, frezavimo ar šlifavimo – galimybių (pvz., tekinimo staklės su frezavimo galimybe) turi būti įvertintos atsižvelgiant į kiekvieną taikomą 2B201.a, 2B201.b arba 2B201.c įrašą.

3 pastaba . 2B201.a.3 ir 2B201.b.3 apima stakles, grindžiamas paraleline tiesine kinematine konstrukcija (pvz., heksapodus), turinčias 5 ar daugiau ašių, iš kurių nė viena nėra sukimosi ašis.

2B204 Kiti 2B004 ar 2B104 nenurodyti „izostatiniai presai“ ir su jais susijusi įranga:

a)  „izostatiniai presai“, turintys abi šias charakteristikas:

1.  galintys pasiekti daugiausia 69 MPa ar didesnį darbinį slėgį ir

2.  turintys didesnio nei 152 mm vidinio skersmens kamerą;

b)  štampai, liejimo formos ir valdikliai, specialiai suprojektuoti „izostatiniams presams“, nurodytiems 2B204.a.

Techninė pastaba

2B204 vidiniai kameros matmenys – kameros, kurioje pasiekiama ir darbinė temperatūra, ir darbinis slėgis, matmenys, neskaitant tvirtiklių. Šie matmenys bus mažesni už vidinį slėgio kameros skersmenį arba už vidinį izoliuotosios krosnies kameros skersmenį, atsižvelgiant į tai, kuri kamera yra kitos viduje.

2B206 Kitos 2B006 nenurodytos matmenų tikrinimo mašinos, matavimo įrankiai ar sistemos:

a)  kompiuteriu ar skaitmeniniu būdu valdomos koordinatinės matavimo staklės (CMM), turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  turi tik dvi ašis ir maksimalią leistiną ilgio matavimo paklaidą išilgai bet kurios ašies (vienos dimensijos), identifikuojamą kaip bet kuri E0x,MPE, E0y,MPE, ar E0z,MPE kombinacija, lygi (1,25 + L/1 000) μm ar mažesnė (geresnė) (kai L – išmatuotas ilgis milimetrais), bet kuriame staklių veikimo diapazono taške (t. y. išilgai ašies) pagal standartą ISO 10360–2:2009 arba

2B206.a. tęsinys

2.  turi tris ar daugiau ašių ir trimatę (tūrinę) maksimalią leistiną ilgio matavimo paklaidą (E0,MPE), lygią (1,7 + L/800) μm ar mažesnę (geresnę) (kai L – išmatuotas ilgis milimetrais), bet kuriame staklių veikimo diapazono taške (t. y. išilgai ašies) pagal standartą ISO 10360-2:2009;

Techninė pastaba

Tiksliausios CMM konfigūracijos E 0,MPE , kurią gamintojas nustato pagal standartą ISO 10360-2:2009 (pvz., geriausias zondas, adatos ilgis, judesio parametrai, aplinkos), su visomis prieinamomis pataisomis turi būti palyginama su ribine verte (1,7 + L/800) μm.

b)  sistemos, skirtos linijiniam ir kampiniam pusapvalkalių tikrinimui vienu metu, turinčios abi šias charakteristikas:

1.  „matavimo neapibrėžtis“ išilgai bet kurios ašies yra 3,5 μm/5 mm ar mažesnė (geresnė) ir

2.  „didžiausias kampinės padėties nuokrypis“ yra 0,02 ar mažesnis;

c)  ‚linijinio poslinkio matavimo‘ sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

Techninė pastaba

2B206.c tikslu ,linijinis poslinkis‘ – atstumo tarp matavimo zondo ir matuojamo objekto pasikeitimas.

1.  turinčios „lazerį“ ir

2.  galinčios bent 12 valandų ± 1 K (± 1°C) temperatūroje – maždaug standartinės temperatūros ir standartinio slėgio sąlygomis – išlaikyti visas šias charakteristikas:

a)  „skiriamąją gebą“ visoje savo skalėje, lygią 0,1 μm ar geresnę, ir

b)  (0,2 + L/2 000) μm lygią ar geresnę (mažesnę) „matavimo neapibrėžtį“ (L – milimetrais išmatuotas ilgis);

Pastaba. 2B206.c netaikomas matavimo interferometrų sistemoms be uždarosios ar atvirosios kilpos grįžtamojo ryšio, turinčioms lazerį staklių slydimo judesio nuokrypiams matuoti, matmenų tikrinimo mašinas ar panašią įrangą.

d)  linijinės kintamo diferencialo transformatorių (LVDT) sistemos, turinčios abi šias charakteristikas:

Techninė pastaba

2B206.d tikslu ,linijinis poslinkis‘ – atstumo tarp matavimo zondo ir matuojamo objekto pasikeitimas.

1.  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  „tiesiškumą“, lygų 0,1 % ar mažesnį (geresnį), matuojant nuo 0 iki viso veikimo diapazono, kai tai LVDT, kurių veikimo diapazonas ne didesnis kaip 5 mm, arba

b)  „tiesiškumą“, lygų 0,1 % ar mažesnį (geresnį), matuojant nuo 0 iki 5 mm, kai tai LVDT, kurių veikimo diapazonas didesnis kaip 5 mm, ir

2.  kaitumą (dreifą), lygų 0,1 % per dieną ar mažesnį (geresnį), esant standartinei ± 1 K (± 1°C) bandymų patalpos aplinkos temperatūrai.

1 pastaba. Staklės, kurios gali būti naudojamos kaip matavimo staklės, yra kontroliuojamos, jei atitinka arba viršija nustatytus staklių ar matavimo staklių funkcijos kriterijus.

2 pastaba. 2B206 nurodyta mašina yra kontroliuojama, jei kuriame nors savo veikimo diapazono taške viršija kontrolės slenkstį.

Techninės pastabos

Visi matavimo verčių parametrai, nurodyti 2B206, yra apytikrė, o ne visas verčių diapazonas.

2B207 Kiti 2B007 nenurodyti „robotai“, „galiniai vykdymo įtaisai“ ir valdymo blokai:

a)  „robotai“ ar „galiniai vykdymo įtaisai“, specialiai suprojektuoti taip, kad atitiktų nacionalinius saugos standartus, taikomus dirbant su brizantinėmis sprogiosiomis medžiagomis (pvz., atitinkantys apsaugos nuo elektros reikalavimus, keliamus brizantinėms sprogiosioms medžiagoms);

b)  valdymo blokai, specialiai suprojektuoti bet kuriems „robotams“ ar „galiniams vykdymo įtaisams“, nurodytiems 2B207.a.

2B209 Kitos 2B009 ar 2B109 nenurodytos srauto formavimo mašinos, sukimosi formavimo mašinos, galinčios atlikti srauto formavimo funkcijas, ir įtvarai:

a)  mašinos, turinčios abi šias charakteristikas:

1.  tris ar daugiau ritinių (aktyviųjų arba kreipiančiųjų) ir

2.  kuriose, remiantis gamintojo techninėmis specifikacijomis, gali būti įrengti „skaitmeninio valdymo“ blokai arba kompiuterinis valdymas;

b)  rotorius formuojantys įtvarai, suprojektuoti cilindriniams rotoriams, kurių vidinis skersmuo yra 75–400 mm, formuoti.

Pastaba. 2B209.a apima mašinas, turinčias tik vieną valco ritinį, suprojektuotą metalui deformuoti, ir du pagalbinius valco ritinius, kurie atremia įtvarą, tačiau tiesiogiai nedalyvauja deformacijos procese.

2B219 Stacionarios ar portatyvinės, horizontalios ar vertikalios išcentrinės daugiaplokštuminės balansavimo mašinos:

a)  išcentrinės balansavimo mašinos, suprojektuotos lankstiesiems rotoriams, kurių ilgis – 600 mm ar daugiau, balansuoti ir turinčios visas šias charakteristikas:

1.  mosto arba kakliuko skersmuo didesnis nei 75 mm;

2.  galinčios balansuoti nuo 0,9 iki 23 kg ir

3.  galinčios balansuoti didesniu kaip 5 000 sūkių per minutę greičiu;

2B219 tęsinys

b)  išcentrinės balansavimo mašinos, suprojektuotos tuščiavidurių cilindrinių rotorių komponentams balansuoti ir turinčios visas šias charakteristikas:

1.  kakliuko skersmuo didesnis kaip 75 mm;

2.  galinčios balansuoti nuo 0,9 iki 23 kg;

3.  mažiausias pasiekiamas liekamasis specifinis disbalansas plokštei lygus 10 g mm/kg ar mažesnis ir

4.  diržinės pavaros tipo.

2B225 Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami nuotoliniams veiksmams per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose atlikti, turintys vieną iš šių charakteristikų:

a)  geba prasiskverbti per 0,6 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną) arba

b)  geba manipuliuoti per 0,6 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

Techninė pastaba

Nuotoliniai manipuliatoriai naudojami nuotoliniams veiksmams per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose atlikti. Jie gali būti valdančiojo / pavaldžiojo tipo arba valdomi vairasvirte ar klaviatūra.

2B226 Kitos 9B001 ir 3B001 nenurodytos kontroliuojamos aplinkos (vakuuminės ar inertinių dujų) indukcinės krosnys ir jų maitinimo šaltiniai:

NB. TAIP PAT ŽR. 3B001 ir 9B001.

a)  krosnys, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  galinčios veikti esant didesnei kaip 1 123 K (850°C) temperatūrai;

2.  turinčios indukcinių ričių, kurių skersmuo ne didesnis kaip 600 mm, ir

3.  suprojektuotos ne mažesnei kaip 5 kW įėjimo galiai;

Pastaba. 2B226.a netaikomas krosnims, suprojektuotoms puslaidininkinėms plokštelėms apdoroti.

b)  maitinimo šaltiniai, kurių galia ne mažesnė kaip 5 kW, specialiai suprojektuoti 2B226.a nurodytoms krosnims.

2B227 Vakuuminės ar kitos kontroliuojamos aplinkos metalurginės lydymo ir liejimo krosnys bei su jomis susijusi įranga, išvardyta toliau:

a)  perlydymo elektros lanku krosnys, lydymo elektros lanku krosnys ir lydymo elektros lanku ir liejimo krosnys, turinčios abi šias charakteristikas:

1.  sudegančiųjų elektrodų talpa nuo 1 000 cm3 iki 20 000 cm3ir

2.  galinčios veikti esant didesnei kaip 1 973 K (1 700°C) lydymo temperatūrai;

b)  lydymo elektronų spinduliais krosnys, plazminio dulkinimo krosnys ir plazminio lydymo krosnys, turinčios abi šias charakteristikas:

1.  galia ne mažesnė kaip 50 kW ir

2.  galinčios veikti esant didesnei kaip 1 473 K (1 200°C) lydymo temperatūrai;

c)  kompiuterinio valdymo ir kontrolės sistemos, specialiai sukonfigūruotos 2B227.a ar 2B227.b nurodytoms krosnims;

d)  plazmą formuojantys prožektoriai, specialiai suprojektuoti 2B227.b nurodytoms krosnims, turinčioms abi šias charakteristikas:

1.  didesnė kaip 50 kW eksploatacinė galia ir

2.  galinčios veikti esant didesnei kaip 1 473 K (1 200°C) temperatūrai;

e)  elektronpluoščiai prožektoriai, specialiai suprojektuoti 2B227.b nurodytoms krosnims, veikiančioms didesne kaip 50 kW eksploatacine galia.

2B228 Rotorių gamybos ar surinkimo įranga, rotorių balansavimo įranga, silfonų formavimo įtvarai ir štampai:

a)  rotorių surinkimo įranga, skirta dujų centrifugų rotorių vamzdinėms dalims, pertvaroms ir galiniams dangteliams surinkti;

Pastaba. 2B228.a apima tiksliuosius įtvarus, tvirtinimo detales ir karštojo suleidimo mašinas.

b)  rotorių balansavimo įranga, skirta dujų centrifugos rotoriaus vamzdinėms dalims išcentruoti, sutapatinant su bendrąja ašimi;

Techninė pastaba

2B228.b nurodomą įrangą paprastai sudaro tikslumo matavimo zondai, prijungti prie kompiuterio, nuosekliai kontroliuojančio, pvz., rotoriaus vamzdinėms dalims balansuoti naudojamų pneumatinių tvoklių veikimą.

c)  silfonų formavimo įtvarai ir štampai, skirti viengubos sąsūkos silfonams gaminti.

Techninė pastaba

2B228.c nurodyti silfonai turi visas šias charakteristikas:

1.   vidaus skersmuo – 75–400 mm;

2.   ilgis – ne mažiau kaip 12,7 mm;

3.   viengubos sąsūkos gylis – daugiau negu 2 mm ir

4.   jie pagaminti iš didelio stiprio aliuminio lydinių, martensitiškai senėjančio plieno arba didelio stiprio „pluoštinių ar gijinių medžiagų“.

2B230 Visų rūšių ,slėgio keitliai‘, galintys matuoti absoliutųjį slėgį ir turintys visas šias charakteristikas:

a)  slėgio jutikliai, pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinio, aliuminio oksido (aliuminio oksido ar safyro), nikelio, nikelio lydinio, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 60 % masės, ar visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų arba jų apsaugoti;

b)  jei yra, sandarikliai, būtini slėgio jutikliui užsandarinti ir tiesiogiai susiliečiantys su technologine terpe, pagaminti iš aliuminio, aliuminio lydinio, aliuminio oksido (aliuminio oksido ar safyro), nikelio, nikelio lydinio, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 60 % masės, ar visiškai fluoruotų angliavandenilinių polimerų arba jų apsaugoti, ir

c)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  visa matavimo skalė mažesnė kaip 13 kPa, o tikslumas – geresnis nei 1 % visos skalės atžvilgiu arba

2.  visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 13 kPa, o tikslumas – geresnis nei 130 Pa, kai matuojama esant 13 kPa slėgiui.

Techninės pastabos

1.   2B230 ,slėgio keitlis‘ – įtaisas, slėgio matavimo duomenis pakeičiantis signalu.

2.   2B230 tikslais ,tikslumo‘ samprata apima netiesiškumą, histerezę ir pakartojamumą aplinkos temperatūroje.

2B231 Vakuuminiai siurbliai, turintys visas šias charakteristikas:

a)  įėjimo angos matmuo ne mažesnis kaip 380 mm;

b)  siurbimo greitis ne mažesnis kaip 15 m3/s ir

c)  galintys sukurti ribinį vakuumą, geresnį kaip 13 mPa.

Techninės pastabos

1.   Siurbimo greitis nustatomas matavimo taške su azoto dujomis arba oru.

2.   Ribinis vakuumas nustatomas siurblio įėjime jį užtvėrus.

2B232 Daugiapakopės šviečiančiųjų dujų patrankos arba kitos greitaveikių patrankų sistemos (ritinės, elektromagnetinės, elektroterminės ir kitos pažangios sistemos), galinčios akseleruoti sviedinį iki 1,5 km/s ar daugiau.

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

2B233 Silfoniniai sraigtinio tipo kompresoriai ir silfoniniai sraigtinio tipo vakuuminiai siurbliai, turintys visas šias charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B350.i.

a)  įleidimo tūrio srautas 50 m3/h arba didesnis;

b)  slėgio santykis 2:1 arba didesnis ir

c)  visi paviršiai, susiliečiantys su technologinėmis dujomis, pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.  aliuminio ar aliuminio lydinio;

2.  aliuminio oksido;

3.  nerūdijančiojo plieno;

4.  nikelio ar nikelio lydinio;

5.  fosforinės bronzos arba

6.  fluorpolimerų.

2B350 Cheminės gamybos įrenginiai, įranga ir komponentai, išvardyti toliau:

a)  reakcijos indai ar reaktoriai su maišytuvais arba be maišytuvų, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis nei 0,1 m3 (100 litrų), bet mažesnis nei 20 m3 (20 000 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

NB. Dėl surenkamųjų taisymo sąrankų žr. 2B350.k.

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

5.  tantalo ar tantalo ,lydinių‘;

6.  titano ar titano ,lydinių‘;

7.  cirkonio ar cirkonio ,lydinių‘ arba

8.  niobio (kolumbio) ar niobio ,lydinių‘;

2B350 tęsinys

b)  maišytuvai, skirti naudoti reakcijos induose ar reaktoriuose, nurodytuose 2B350.a, ir šiems maišytuvams suprojektuoti rotoriai, mentės ar velenai, kai visi maišytuvo paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

5.  tantalo ar tantalo ,lydinių‘;

6.  titano ar titano ,lydinių‘;

7.  cirkonio ar cirkonio ,lydinių‘ arba

8.  niobio (kolumbio) ar niobio ,lydinių‘;

c)  saugojimo talpos, konteineriai ar priimtuvai, kurių vidinis (geometrinis) tūris didesnis kaip 0,1 m3 (100 litrų) ir kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

NB. Dėl surenkamųjų taisymo sąrankų žr. 2B350.k.

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

5.  tantalo ar tantalo ,lydinių‘;

6.  titano ar titano ,lydinių‘;

7.  cirkonio ar cirkonio ,lydinių‘ arba

8.  niobio (kolumbio) ar niobio ,lydinių‘;

2B350 tęsinys

d)  šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,15 m2, bet mažesnis nei 20 m2, ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.  grafito ar ,anglies grafito‘;

5.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

6.  tantalo ar tantalo ,lydinių‘;

7.  titano ar titano ,lydinių‘;

8.  cirkonio ar cirkonio ,lydinių‘;

9.  silicio karbido;

10.  titano karbido arba

11.  niobio (kolumbio) ar niobio ,lydinių‘;

e)  distiliavimo ar absorbcijos kolonos, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 0,1 m, ir šioms distiliavimo ar absorbcijos kolonoms suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  fluoropolimerų (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % produkto masės);

3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.  grafito ar ,anglies grafito‘;

5.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

6.  tantalo ar tantalo ,lydinių‘;

7.  titano ar titano ,lydinių‘;

8.  cirkonio ar cirkonio ,lydinių‘ arba

9.  niobio (kolumbio) ar niobio ,lydinių‘;

2B350 tęsinys

f)  nuotoliniu būdu valdoma užpildymo įranga, kurios visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės, arba

2.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

g)  vožtuvai ir jų komponentai:

1.  vožtuvai, turintys abi šias charakteristikas:

a)  didesnio kaip DN 10 arba NPS 3/8 ,vardinio skersmens‘ ir

b)  visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš ,korozijai atsparių medžiagų‘;

2.  kiti 2B350.g.1 nenurodyti vožtuvai, turintys visas šias charakteristikas:

a)  ,vardinis skersmuo‘ – ne mažiau kaip DN 25 arba NPS 1 ir ne daugiau kaip DN 100 arba NPS 4;

b)  turintys korpusus (vožtuvų futliarus) ar iš anksto suformuotus korpusų įdėklus;

c)  turintys pakeičiamąjį uždorį, suprojektuotą taip, kad būtų galima jį pakeisti, ir

d)  visi korpusų (vožtuvų futliarų) ar iš anksto suformuotų korpusų įdėklų paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš ,korozijai atsparių medžiagų‘;

3.  komponentai, suprojektuoti 2B350.g.1 arba 2B350.g.2 nurodytiems vožtuvams, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis), perdirbama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš ,korozijai atsparių medžiagų‘:

a)  korpusai (vožtuvų futliarai);

b)  iš anksto suformuoti korpusų įdėklai;

2B350.g. tęsinys

Techninės pastabos

1.   2B350.g tikslais ,korozijai atsparios medžiagos‘ – bet kuri iš šių medžiagų:

a)   nikelis ar jo lydiniai, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

b)   lydiniai, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

c)   fluoropolimerai (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);

d)   stiklas arba emalis (įskaitant stiklėjantį ar emalinio dengimo stiklą);

e)   tantalas ar tantalo lydiniai;

f)   titanas ar titano lydiniai;

g)   cirkonis ar cirkonio lydiniai;

h)   niobis (kolumbis) ar niobio lydiniai arba

i)   keraminės medžiagos, išvardytos toliau:

1.   silicio karbidas, kurio masės grynumas siekia 80 % ar daugiau;

2.   aliuminio oksidas (alumina), kurio masės grynumas siekia 99,9 % ar daugiau;

3.   cirkonio oksidas (cirkonis);

2.   ,vardinis skersmuo‘ apibrėžiamas kaip mažesnis iš įėjimo ir išėjimo skersmenų;

3.   vožtuvų vardinis skersmuo (DN) atitinka standartą ISO 6708:1995. Vamzdžių vardinis skersmuo (NPS) atitinka standartą ASME B36.10 ar B36.19 arba lygiaverčius nacionalinius standartus.

h)  daugiasieniai vamzdynai, turintys nuotėkio aptikimo kanalą, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) arba talpinama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  fluoropolimerai (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);

3.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

4.  grafito ar ,anglies grafito‘;

5.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

6.  tantalo ar tantalo ,lydinių‘;

7.  titano ar titano ,lydinių‘;

8.  cirkonio ar cirkonio ,lydinių‘ arba

9.  niobio (kolumbio) ar niobio ,lydinių‘;

2B350 tęsinys

i)  daugialypiai sandarikliai ir siurbliai be sandariklių, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/val. maksimalią tėkmės spartą, arba vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m3/val. maksimalią tėkmės spartą esant normalios temperatūros (273 K (0°C)) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms, išskyrus nurodytus 2B233, bei korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  keramikos;

3.  ferosilicio (geležies su dideliu kiekiu silicio lydinių);

4.  fluoropolimerai (polimerinės ar elastomerinės medžiagos, kuriose fluoras sudaro daugiau kaip 35 % masės);

5.  stiklo (įskaitant stiklėjantį, emalinio dengimo ar išklojimo stiklą);

6.  grafito ar ,anglies grafito‘;

7.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

8.  tantalo ar tantalo ,lydinių‘;

9.  titano ar titano ,lydinių‘;

10.  cirkonio ar cirkonio ,lydinių‘ arba

11.  niobio (kolumbio) ar niobio ,lydinių‘;

Techninė pastaba

2B350.i pateikiama sandariklio sąvoka apima tik tuos sandariklius, kurie tiesiogiai liečiasi su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis) (arba yra tam suprojektuoti) ir užtikrina sandarumą tose vietose, kur rotaciniu arba grįžtamai slenkamuoju būdu judantis pavaros velenas pereina per siurblio korpusą.

2B350 tęsinys

j)  deginimo krosnys, suprojektuotos 1C350 nurodytoms cheminėms medžiagoms sunaikinti, turinčios specialiai suprojektuotas atliekų padavimo sistemas, specialias tvarkymo priemones ir didesnę kaip 1 273 K (1 000°C) vidutinę degimo kameros temperatūrą, kurių visi atliekų padavimo sistemos paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų arba jomis iškloti:

1.  ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 25 %, o chromas – daugiau kaip 20 % masės;

2.  keramikos arba

3.  nikelio ar ,lydinių‘, kuriuose nikelis sudaro daugiau kaip 40 % masės;

k)  surenkamosios taisymo sąrankos metaliniais paviršiais, kurios tiesiogiai liečiasi su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis) ir yra pagamintos iš tantalo ar tantalo lydinių, bei specialiai suprojektuoti jų komponentai:

1.  suprojektuoti mechaniniam prijungimui prie 2B350.a nurodytų emalio reakcijos indų ar reaktorių arba

2.  suprojektuoti mechaniniam prijungimui prie 2B350.c nurodytų emalio saugojimo talpų, konteinerių ar priimtuvų.

Pastaba. 2B350 tikslais medžiagos, naudojamos tarpikliams, pakuotėms, sandarikliams, varžtams, poveržlėms, arba kitos sandarinimui skirtos medžiagos neturi įtakos kontrolės statusui, jei šie komponentai suprojektuoti taip, kad juos būtų galima pakeisti.

Techninės pastabos

1.   ,Anglies grafitas‘ – amorfiškos anglies ir grafito darinys, kuriame grafito kiekis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės.

2.   Pirmesniuose įrašuose išvardytų medžiagų atveju sąvoka ,lydinys‘, kai nenurodoma konkreti pagrindinė koncentracija, suprantama kaip įvardijanti lydinius, kuriuose identifikuotas metalas sudaro didesnę procentinę masės dalį nei bet kuris kitas elementas.

2B351 Toksinių dujų monitoriai ir kontroliavimo sistemos ir jiems skirti detektoriniai komponentai, išskyrus nurodytus 1A004, išvardyti toliau, bei detektoriai, jutiklių prietaisai ir keičiamos jutiklių kasetės:

a)  suprojektuoti veikti nepertraukiamai ir naudojami 1C350 nurodytoms cheminio ginklo aktyviosioms medžiagoms ar chemikalams, kurių koncentracija mažesnė nei 0,3 mg/m3, aptikti arba

b)  suprojektuoti cholinesterazės inhibitorių aktyvumui aptikti.

2B352 Biologinės gamybos ir tvarkymo įranga, išvardyta toliau:

a)  toliau nurodytos saugojimo priemonės ir susijusi įranga:

1.  visiškai sukomplektuotos saugojimo priemonės, atitinkančios Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Laboratorijų biologinės saugos vadove (3 leidimas, Ženeva, 2004 m.) nurodytų hermetiškumo klasių P3 arba P4 (BL3, BL4, L3, L4) kriterijus;

2.  toliau nurodyta įranga, suprojektuota 2B352.a nurodytose saugojimo priemonėse stacionariai montuoti:

a)  dvejų durų koridoriaus nukenksminimo autoklavai;

b)  nukenksminimo dušai, kuriuose naudojami kvėpuojamojo oro kombinezonai;

c)  perėjimo durys su mechaniniais ar pripučiamaisiais sandarikliais;

b)  fermentacijos įrenginiai ir jų komponentai:

1.  fermentacijos įrenginiai, galintys be aerozolinės sklidos kultivuoti „mikroorganizmus“ arba gyvas ląsteles virusams ar toksinams gaminti ir turintys 20 litrų ar didesnį vidinį tūrį;

2.  2B352.b.1 nurodytiems fermentacijos įrenginiams suprojektuoti komponentai:

a)  kultivavimo kameros, suprojektuotos taip, kad jas galima sterilizuoti ir dezinfekuoti vietoje;

b)  kultivavimo kamerų laikymo įtaisai;

c)  proceso valdymo įtaisai, leidžiantys vienu metu stebėti ir valdyti du ar daugiau fermentavimo sistemos parametrų (pvz., temperatūrą, pH, maisto medžiagas, suplakimą, ištirpusį deguonį, oro srautą, putojimą);

Techninės pastabos

1.   2B352.b tikslais fermentacijos įrenginiams priskiriami bioreaktoriai, vienkartinio naudojimo (išmetamieji) bioreaktoriai, chemostatai ir nepertraukiamojo srauto sistemos.

2.   Kultivavimo kamerų laikymo įtaisams priskiriamos vienkartinės kultivavimo kameros su standžiomis sienelėmis.

c)  centrifuginiai separatoriai, galintys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos, turintys visas šias charakteristikas:

1.  srautą, didesnį nei 100 litrų per valandą;

2.  komponentai pagaminti iš poliruoto nerūdijančiojo plieno ar titano;

3.  garų talpykloje yra viena ar daugiau hermetizavimo jungčių ir

4.  galima sterilizacija vietoje (gamybos metu) uždaros ertmės sąlygomis;

Techninė pastaba

Prie centrifuginių separatorių priskiriami dekantiratoriai (nupylimo įrenginiai).

2B352 tęsinys

d)  kryžminio srauto filtravimo įranga ir komponentai, išvardyti toliau:

1.  kryžminio srauto filtravimo įranga, galinti skirti „mikroorganizmus“, virusus, toksinus ar ląstelių kultūras ir turinti visas šias charakteristikas:

a)  visas filtravimo plotas lygus 1 m2 ar didesnis ir

b)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  gali būti sterilizuotas ar dezinfekuotas vietoje arba

2.  naudoja trumpalaikio arba vienkartinio naudojimo filtravimo komponentus;

Techninė pastaba

2B352.d.1.b „sterilizuotas“ reiškia, kad, naudojant fizinius agentus (pvz., garus) arba cheminius agentus, iš įrangos pašalinti visi gyvybingi mikrobai. „Dezinfekuotas“ reiškia, kad, naudojant cheminius agentus su baktericidiniu poveikiu, įrangoje panaikintas potencialus mikrobinis užkrečiamumas. Dezinfekcija ir sterilizacija skiriasi nuo sanitarinio valymo: pastarasis reiškia švaros procedūras, skirtas mikrobų kiekiui įrangoje sumažinti be būtinybės pašalinti mikrobinį užkrečiamumą ar gyvybingumą.

Pastaba. 2B352.d netaikomas gamintojo nustatytai atvirkštinio osmoso ir hemodializės įrangai.

2.  kryžminio srauto filtravimo komponentai (pvz., moduliai, elementai, kasetės, tūtelės, įtaisai ar plokštelės), kurių filtravimo plotas kiekvienam komponentui yra 0,2 m2 arba didesnis ir kurie skirti naudoti 2B352.d nurodytoje kryžminio srauto filtravimo įrangoje;

e)  sterilizavimo vandens garais, dujomis arba kitais garais džiovinant šaltyje įranga, kurios kondensavimo pajėgumas – 10 kg ledo per 24 valandas arba didesnis, tačiau mažesnis nei 1 000 kg ledo per 24 valandas;

2B352 tęsinys

f)  apsaugos ir saugojimo įranga, išvardyta toliau:

1.  apsauginiai ištisiniai ar daliniai kostiumai arba gaubtai, priklausantys nuo riboto oro tiekimo iš išorės ir veikiantys esant teigiamam slėgiui;

Pastaba . 2B352.f.1 netaikomas kostiumams, skirtiems nešioti su automatiniais kvėpavimo aparatais.

2.  biologinio izoliavimo kameros, izoliatoriai ar biologinės saugos spintos, turinčios visas šias charakteristikas įprastiniam veikimui užtikrinti:

a)  visapusiškai uždarą darbo vietą, kurioje operatorius atskirtas nuo darbo objekto fizine užtvara;

b)  gali veikti esant neigiamam slėgiui;

c)  turi priemones, kurias naudojant objektais galima saugiai manipuliuoti darbo vietoje;

d)  į darbo vietą paduodamas ir iš jos išmetamas oras išvalomas naudojant HEPA filtrus;

1 pastaba. 2B352.f.2 apima III klasės biologinės saugos spintas, aprašytas naujausiame Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Laboratorijų biologinės saugos vadovo leidime, arba sukonstruotas vadovaujantis nacionaliniais standartais, taisyklėmis ar gairėmis.

2 pastaba. 2B352.f.2 neapima izoliatorių, specialiai suprojektuotų barjerinei slaugai arba užsikrėtusiems pacientams pervežti.

g)  aerozolinė inhaliacinė įranga, suprojektuota aerozolio poveikio bandymams naudojant „mikroorganizmus“, virusus ar „toksinus“:

1.  visą kūną veikiančios kameros, kurių tūris – 1 m3 ar daugiau;

2.  tik nosį veikiantis aparatas, naudojantis kryptinę aerozolio srovę ir turintis bet kurį iš šių veikimo pajėgumų:

a)  12 ar daugiau graužikų arba

b)  2 ar daugiau kitų gyvūnų (ne graužikų);

3.  uždari gyvūnų judesius ribojantys vamzdeliai, suprojektuoti naudoti su tik nosį veikiančiais aparatais, naudojančiais kryptinę aerozolio srovę;

2B352 tęsinys

h)  purškalo džiovinimo įranga, galinti išdžiovinti toksinus ar patogeninius „mikroorganizmus“, turinti visas šias charakteristikas:

1.  vandens išgarinimo pajėgumas – ≥ 0,4 kg/h ir ≤ 400 kg/h;

2.  gebėjimas generuoti tipišką vidutinį produktą, kurio dalelių dydis – ≤ 10 μm, su esamomis jungiamosiomis detalėmis arba minimaliai modifikuojant purkštuvą-džiovintuvą su dulkinimo purkštukais, leidžiančiais generuoti reikiamo dydžio daleles, ir

3.  gali būti sterilizuota arba dezinfekuota vietoje;

i)  iš dalies arba visiškai automatizuoti nukleorūgščių surinktuvai ir sintezatoriai, suprojektuoti ištisinėms nukleorūgštims, kurių ilgis didesnis nei 1,5 kilobazės, o paklaidos norma mažesnė nei 5 % per vieną bandymą, generuoti.

2C Medžiagos

Nėra.

2D Programinė įranga

2D001 Kita nei 2D002 nurodyta „programinė įranga“:

a)  „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota 2A001 arba 2B001 nurodytai įrangai „kurti“ ar „gaminti“;

b)  „programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota 2A001.c, 2B001 arba 2B003–2B009 nurodytai įrangai „naudoti“.

Pastaba. 2D001 netaikoma dalių programavimo „programinei įrangai“, generuojančiai „skaitmeninio valdymo“ kodus įvairioms dalims mechaniškai apdirbti.

2D002 Elektroniniams įrenginiams (net kai jie yra elektroninio įrenginio ar sistemos viduje) skirta „programinė įranga“, leidžianti tokiems įrenginiams ar sistemoms veikti kaip „skaitmeninio valdymo“ blokui, kuris „kontūriniam valdymui“ gali vienu metu suderinti daugiau kaip keturias ašis.

1 pastaba. 2D002 netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai ar modifikuotai pagal 2 kategoriją nekontroliuojamų prekių veikimo tikslu.

2 pastaba. 2D002 netaikomas „programinei įrangai“, kuri skirta 2B002 nurodytoms prekėms. Dėl „programinės įrangos“, kuri skirta 2B002 nurodytoms prekėms, žr. 2D001 ir 2D003.

3 pastaba. 2D002 netaikomas „programinei įrangai“, kuri eksportuojama su 2 kategorijoje nenurodytomis prekėmis ir yra mažiausia, kas būtina jų veikimui.

2D003 „Programinė įranga“, suprojektuota ar modifikuota veikti 2B002 nurodytoje įrangoje, kuri optinį dizainą, detalių matmenis ir medžiagų pašalinimo funkcijas pakeičia į „skaitmeninio valdymo“ komandas norimai detalės formai gauti.

2D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota įrangai, nurodytai 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 arba 2B119–2B122, „naudoti“.

NB. TAIP PAT ŽR. 9D004.

2D201 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 arba 2B227, „naudoti“.

2D202 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota ar modifikuota įrangai, nurodytai 2B201, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

Pastaba. 2D202 netaikoma dalių programavimo „programinei įrangai“, kuri generuoja „skaitmeninio valdymo“ komandinius kodus, tačiau neleidžia tiesiogiai naudoti įrangos įvairioms dalims mechaniškai apdirbti.

2D351 Kita 1D003 nenurodyta „programinė įranga“, specialiai suprojektuota 2B351 nurodytoje įrangoje „naudoti“.

2E Technologijos

2E001 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai arba „programinei įrangai“, nurodytoms 2A, 2B arba 2D, „kurti“.

Pastaba. 2E001 apima „technologiją“, skirtą zondų sistemoms į koordinatines matavimo stakles, nurodytas 2B006.a, integruoti.

2E002 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai, nurodytai 2A ar 2B, „gaminti“.

2E003 Kitos „technologijos“:

a)  nenaudojama;

b)  metalo apdirbimo „technologijos“, išvardytos toliau:

1.  įrankių, štampų ar tvirtiklių (tvirtinimo įtaisų), specialiai suprojektuotų toliau išvardytiems procesams atlikti, projektavimo „technologija“:

a)  „superplastiniam formavimui“,

b)  „difuziniam suvirinimui“ arba

c)  ,tiesioginiam hidrauliniam presavimui‘;

2.  techniniai duomenys, susiję su toliau išvardytais procesų realizavimo metodais ar parametrais, naudojami valdyti:

a)  aliuminio lydinių, titano lydinių ar „ypač atsparių lydinių“ „superplastiniam formavimui“:

1.  paviršių paruošimui;

2.  įtempių vertėms;

3.  temperatūrai;

4.  slėgiui;

b)  „ypač atsparių lydinių“ ar titano lydinių „difuziniam suvirinimui“:

1.  paviršių paruošimui;

2.  temperatūrai;

3.  slėgiui;

2E003.b.2. tęsinys

c)  aliuminio lydinių ar titano lydinių ,tiesioginiam hidrauliniam presavimui‘:

1.  slėgiui;

2.  ciklo trukmei;

d)  titano lydinių, aliuminio lydinių ar „ypač atsparių lydinių“ ,karštajam izostatiniam tankinimui‘:

1.  temperatūrai;

2.  slėgiui;

3.  ciklo trukmei;

Techninės pastabos

1.   ,Tiesioginis hidraulinis presavimas‘ – deformacijos procesas, kai naudojamas skysčiu užpildytas lankstusis balionas, tiesiogiai liečiantis ruošinį.

2.   ,Karštasis izostatinis tankinimas‘ – slėginis liejimo procesas uždarojoje ertmėje, slėgį sukuriant įvairiomis terpėmis (dujomis, skysčiais, kietosiomis dalelėmis ir kt.), esant aukštesnei kaip 375 K (102°C) temperatūrai, visomis kryptimis sukuriant vienodą jėgą, kad būtų sumažintos arba pašalintos vidinės ertmės liejinyje.

c)  „technologija“ hidraulinėms štampavimo mašinoms ir jų štampams, skirtiems skraidymo aparatų konstrukcijoms, „kurti“ ar „gaminti“;

d)  nenaudojama;

e)  „technologija“, skirta integravimo „programinei įrangai“ „kurti“, siekiant ją įdiegti į ekspertines sistemas pažangesniems sprendimams cecho operacijų „skaitmeninio valdymo“ blokuose remti;

f)  „technologija“, skirta neorganinių sluoksnių dangoms ar neorganinių paviršių pakeitimo dangoms (nurodytoms lentelės „Dengimo technika“ 3 stulpelyje) ant neelektroninių padėklų (nurodytų lentelės „Dengimo technika“ 2 stulpelyje) dengti, taikant procesus, nurodytus lentelės „Dengimo technika“ 1 stulpelyje ir apibrėžtus techninėje pastaboje.

2E003 tęsinys

Pastaba. Lentelė ir techninė pastaba pateikiamos po 2E301.

NB. Šioje lentelėje tam tikram dengimo procesui taikoma „technologija“ nustatoma tik tuo atveju, kai 3 stulpelyje nurodyta danga pateikiama dalyje, esančioje tiesiai priešais atitinkamą padėklą, nurodytą 2 stulpelyje. Pavyzdžiui, cheminio nusodinimo iš garų fazės dengimo proceso techniniai duomenys nurodyti silicidų dėjimo ant „kompozitų“ su anglis-anglis junginio, keraminiu ir metaliniu „rišikliu“ padėklų atvejui, bet nenurodyti silicidų dėjimo ant ‚cementuoto volframo karbido‘ (16), ‚silicio karbido‘ (18) padėklų atvejui. Pastaruoju atveju danga nėra įrašyta į 3 stulpelio dalį, esančią tiesiai priešais tą 2 stulpelio dalį, kurioje nurodyta ‚cementuotas volframo karbidas‘ (16), ‚silicio karbidas‘ (18).

2E101 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai ar „programinei įrangai“, nurodytoms 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 ar 2D101, „naudoti“.

2E201 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos įrangai ar „programinei įrangai“, nurodytoms 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B233, 2D201 ar 2D202, „naudoti“.

2E301 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos prekėms, nurodytoms 2B350–2B352, „naudoti“.

LENTELĖ. NUSODINIMO TECHNIKA

1.   Dengimo procesas (1) (22)

2.   Dangos padėklas

3.   Danga

A.  Cheminis nusodinimas iš garų fazės (CVD)

„Ypač atsparūs lydiniai“

Aliuminidai vidiniams kanalams

 

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Silicidai

Karbidai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantai

Deimantiškoji anglis (17)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Sunkialydžiai metalai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Aliuminidai

Aliuminidų lydiniai (2)

Boro nitridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas (18)

Karbidai

Volframas

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantai

Deimantiškoji anglis (17)

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantai

Deimantiškoji anglis (17)

B.  Šiluminis (terminis) garinimas iš garų fazės (TE-PVD)

 

 

B.1.  Fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): elektronpluoštis (EB-PVD)

„Ypač atsparūs lydiniai“

Silicidų lydiniai

Aliuminidų lydiniai (2)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Silicidai

Aliuminidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Korozijai atsparus plienas (7)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Sunkialydžiai metalai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boro nitridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas (18)

Karbidai

Volframas

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boridai

Berilis

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Titano lydiniai (13)

Boridai

Nitridai

B.2.  Varžinio kaitinimo fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): (joninis nusodinimas)

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

B.3.  Fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): „lazerinio“ garinimo metodas

Keramika (19) ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Silicidai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

B.4.  Fizinis nusodinimas iš garų fazės (PVD): katodinio lankinio išlydžio metodas

„Ypač atsparūs lydiniai“

Silicidų lydiniai

Aliuminidų lydiniai (2)

MCrAlX (5)

 

Polimerai (11) ir organinių „rišiklių“ „kompozitai“

Boridai

Karbidai

Nitridai

Deimantiškoji anglis (17)

C.  Paketinis cementavimas (žr. A punktą dėl nepaketinio cementavimo) (10)

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Titano lydiniai (13)

Silicidai

Aliuminidai

Aliuminidų lydiniai (2)

 

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Silicidai

Oksidai

D.  Plazminis užpurškimas

„Ypač atsparūs lydiniai“

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dilus nikelis-grafitas

Dilios medžiagos, kuriose yra Ni-Cr-Al

Dilus Al-Si poliesteris

Aliuminidų lydiniai (2)

 

Aliuminio lydiniai (6)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Silicidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Aliuminidai

Silicidai

Karbidai

 

Korozijai atsparus plienas (7)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Titano lydiniai (13)

Karbidai

Aliuminidai

Silicidai

Aliuminidų lydiniai (2)

Dilus nikelis-grafitas

Dilios medžiagos, kuriose yra Ni-Cr-Al

Dilus Al-Si poliesteris

E.  Suspensinis nusodinimas

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Aplydyti silicidai

Aplydyti aliuminidai, išskyrus tuos, kurie naudojami varžiniams kaitinimo elementams

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

F.  Dulkinamasis nusodinimas

„Ypač atsparūs lydiniai“

Silicidų lydiniai

Aliuminidų lydiniai (2)

Tauriuoju metalu modifikuoti aliuminidai (3)

MCrAlX (5)

Modifikuotasis cirkonis (12)

Platina

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

 

Keramika ir mažai plėtrūs stiklai (14)

Silicidai

Platina

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Titano lydiniai (13)

Boridai

Nitridai

Oksidai

Silicidai

Aliuminidai

Aliuminidų lydiniai (2)

Karbidai

 

Anglis-anglis, keramika ir metalo „rišiklių“ „kompozitai“

Silicidai

Karbidai

Sunkialydžiai metalai

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boro nitridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16), silicio karbidas (18)

Karbidai

Volframas

Pirmiau nurodytų medžiagų mišiniai (4)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Boro nitridai

 

Molibdenas ir molibdeno lydiniai

Dielektriniai sluoksniai (15)

 

Berilis ir berilio lydiniai

Boridai

Dielektriniai sluoksniai (15)

Berilis

 

Jutiklių langelių medžiagos (9)

Dielektriniai sluoksniai (15)

Deimantiškoji anglis (17)

 

Sunkialydžiai metalai ir lydiniai (8)

Aliuminidai

Silicidai

Oksidai

Karbidai

G.  Jonų implantavimas

Aukštą temperatūrą atlaikantis plienas

Priedai: chromas tantalas arba niobis (kolumbis)

 

Titano lydiniai (13)

Boridai

Nitridai

 

Berilis ir berilio lydiniai

Boridai

 

Cementuotas volframo karbidas (16)

Karbidai

Nitridai

NUSODINIMO TECHNIKA. PASTABOS

1.  Sąvoka „dengimo procesas“ apima įprastinį (pirmąjį) dengimą, taip pat dangos defektų šalinimą ir kartotinę apdailą.

2.  Sąvoka ,aliuminido lydinio dengimas‘ apima vienpakopį ar daugiapakopį dengimą, kurio metu elementas ar elementai yra nusodinami prieš aliuminido dangos sudarymą ar jo metu, net jei tie elementai nusodinami kito dengimo proceso metu. Tačiau ši sąvoka neapima vienpakopio paketinio cementavimo daugkartinio kartojimo procesų, kurių tikslas – gauti aliuminidų lydinius.

3.  Sąvoka ,tauriuoju metalu modifikuotas aliuminidinis dengimas‘ apima daugiapakopį dengimą, kurio metu taurusis metalas ar taurieji metalai yra nusodinami kuriuo nors kitu dengimo būdu prieš taikant aliuminidinį dengimą.

4.  Sąvoka ,jų mišiniai‘ apima įterptąsias (infiltruotąsias) medžiagas, įvairios sudėties kompozicijas, sąsėdas bei daugiasluoksnes nuosėdas. Jie yra gaunami atliekant vieną ar kelis lentelėje nurodytus dengimo procesus.

5.  Sąvoka ,MCrAlX‘ žymi dangos lydinį, kuriame M reiškia kobaltą, geležį, nikelį ar jų derinius, o X – bet kurį hafnio, itrio, silicio, tantalo kiekį arba daugiau nei 0,01 % masės kitus iš anksto numatytus priedus, kurių proporcijos ir deriniai gali būti įvairūs, išskyrus:

a)  CoCrAlY dangas, kuriose chromo masė yra mažesnė nei 22 %, aliuminio masė – mažesnė nei 7 %, o itrio masė – mažesnė nei 2 %;

b)  CoCrAlY dangas, kuriose chromo masė siekia 22–24 %, aliuminio masė – 10–12 %, o itrio masė – 0,5–0,7 %, arba

c)  NiCrAlY dangas, kuriose chromo masė siekia 21–23 %, aliuminio masė – 10–12 %, o itrio masė – 0,9–1,1 %;

6.  Sąvoka ,aliuminio lydiniai‘ reiškia lydinius, kurių ribinis tempiamasis stipris, išmatuotas 293 K (20°C) temperatūroje, siekia 190 MPa arba daugiau.

7.  Sąvoka ,atsparus korozijai plienas‘ reiškia plieną, atitinkantį AISI (Amerikos geležies ir plieno instituto) serijos 300 arba lygiavertį nacionalinį standartą.

8.  ,Sunkialydžiams metalams ir lydiniams‘ priskiriami metalai ir jų lydiniai: niobis (kolumbis), molibdenas, volframas ir tantalas.

9.  ,Jutiklių langelių medžiagos‘: aliuminis, silicis, germanis, cinko sulfidas, cinko selenidas, galio arsenidas, deimantai, galio fosfidas, safyrai ir metalų halogenidai cirkonio fluoridas ir hafnio fluoridas, kai jutiklių langelių medžiagų skersmuo viršija 40 mm.

10.  2 kategorija neapima vienpakopio paketinio cementavimo „technologijų“, skirtų kietiesiems aerodinaminiams paviršiams.

11.  ,Polimerai‘: poliimidas, poliesteris, polisulfidas, polikarbonatai ir poliuretanai.

12.  ,Modifikuotasis cirkonis‘ – cirkonio oksidas su kitų metalų oksidų (pvz., kalcio, magnio, itrio, hafnio, retųjų žemės oksidų) priedais, skirtas tam tikroms kristalografinėms fazėms bei fazių kompozicijoms stabilizuoti. Šiluminio barjero dangos iš cirkonio, lydant ar maišant modifikuotos kalcio ar magnio oksidais, nėra kontroliuojamos.

13.  ,Titano lydiniai‘ žymi tik kosminei technikai naudojamus lydinius, kurių ribinis tempiamasis stipris, išmatuotas 293 K (20°C) temperatūroje, siekia 900 MPa arba daugiau.

14.  ,Mažai plėtrūs stiklai‘ – stiklai, kurių šiluminės plėtros koeficientas, išmatuotas 293 K (20°C) temperatūroje, siekia 1 × 10-7 K–1 arba mažiau.

15.  ,Dielektriniai sluoksniai‘ – dangos, sudarytos iš kelių sluoksnių izoliacinių medžiagų. Šių skirtingą lūžio rodiklį turinčių medžiagų interferencinės savybės naudojamos įvairaus ilgio bangoms atspindėti, perduoti ar sugerti. Dielektriniai sluoksniai reiškia daugiau nei keturis dielektrinius sluoksnius arba dielektrinius / metalo „kompozitinius“ sluoksnius.

16.  ,Cementuoti volframo karbidai‘ neapima pjovimo ir formavimo įrankių medžiagų, sudarytų iš volframo karbido / (arba kobalto, nikelio), titano karbido / (arba kobalto, nikelio), chromo karbido / nikelio-chromo ir chromo karbido / nikelio.

17.  Nėra kontroliuojamos „technologijos“, skirtos deimantiškajai angliai dengti ant:

magnetinių diskų pavarų ir galvučių, dengimui tinkamų padėkliukų gamybai skirtos įrangos, čiaupams skirtų vožtuvų, akustinių garsiakalbių diafragmų, automobilių variklių dalių, pjaustymo įrankių, iškirtimo-presavimo štampų, biurų automatinės įrangos, mikrofonų ar medicininių prietaisų arba liejimo formų, skirtų plastikui lieti ar formuoti, pagamintų iš lydinių, kuriuose berilio mažiau nei 5 %.

18.  ,Silicio karbidas‘ neapima pjovimo ir formavimo įrankių.

19.  Šiame skyriuje nurodyti keraminiai dangų padėklai neapima keraminių medžiagų, kuriuose molis ar cementas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės, nepaisant to, ar molis ir cementas yra atskiros sudėtinės dalys, ar jų derinys.

LENTELĖ. NUSODINIMO TECHNIKA. TECHNINĖ PASTABA

Lentelės 1 stulpelyje nurodyti procesai apibūdinami taip:

a)  cheminis nusodinimas iš garų fazės (CVD) yra viršutinio sluoksnio sudarymo ar paviršiaus pakeitimo (modifikavimo) dengimo procesas, kurio metu metalas, lydinys, „kompozitas“, dielektrikas ar keramika yra nusodinami ant įkaitinto padėklo. Dujiniai reagentai skyla ar jungiasi prie pat padėklo paviršiaus, ir ant jo nusėda norimas elementas, lydinys ar junginys. Šiam skilimui ar cheminei reakcijai reikiama energija gali būti gaunama iš įkaitinto padėklo, rusenančiojo plazmos išlydžio ar švitinimo „lazeriu“;

NB. 1. CVD apima šiuos procesus: kryptingą dujų srauto nepaketinį nusodinimą, impulsinį CVD, valdomąjį kristalo užuomazgų šiluminį (terminį) nusodinimą (CNTD), CVD procesus, kuriuos sukelia ar skatina plazma.

NB. 2. Paketas reiškia į miltelių mišinį panardintą padėklą.

NB. 3. Dujiniai reagentai, naudojami ištisiniam (nepaketiniam) padengimui, yra gaunami naudojant tas pačias pagrindines reakcijas ir parametrus, kaip ir per paketinės cementacijos procesą, išskyrus tai, kad dengiamas padėklas nesiliečia su miltelių mišiniu.

b)  šiluminis (terminis) garinimas-fizinis nusodinimas iš garų fazės (TE-PVD) – viršutinio sluoksnio susidarymo procesas vakuume esant mažesniam nei 0,1 Pa slėgiui, kai dengiančiajai medžiagai išgarinti naudojamas šiluminis energijos šaltinis. Šio proceso rezultatas yra išgarintos medžiagos kondensavimasis (arba nusodinimas) ant atitinkamai pozicionuotų padėklų.

Įprasta proceso atmaina yra dujų įleidimas į vakuuminę kamerą, siekiant dengimo metu susintetinti dangą sudarantį junginį.

Kita įprasta šios technikos atmaina yra jonų ar elektronų pluošto ar plazmos panaudojimas dangai nusodinti, suaktyvinti ar skatinti. Monitorių panaudojimas optinėms dangų charakteristikoms ir storiui proceso metu matuoti taip pat gali būti šiems procesams būdingas bruožas.

Savitieji TE-PVD procesai:

1.  elektronpluoštis PVD, kai elektronų pluoštas naudojamas dangos medžiagai įkaitinti ir išgarinti;

2.  PVD jonizuojant varžiniu kaitinimu, kai naudojami elektrinio varžinio kaitinimo šaltiniai, leidžiantys kurti valdomus ir vienalyčius dengiančiosios medžiagos garų srautus;

3.  „lazerinis“ garinimas, kai dangos medžiagai įkaitinti naudojamas impulsinio arba nuolatinės veikos „lazerio“ pluoštas;

4.  katodinis lankinis nusodinimas, kai katodas eroduojamas iš dengiančiosios medžiagos, o ant katodo paviršiaus įtaisytas lankinis iškroviklis akimirksniu kontaktuoja su įžemintu paleidimo įtaisu. Katodo erozija dėl valdomojo judesio lankinio išlydžio sukuria smarkiai jonizuotą plazmą. Anodas gali būti arba kūgis, įtvirtintas prie išorinės katodo dalies per izoliatorių, arba pati kamera. Netiesiniam nusodinimui valdyti naudojamas padėklo priešįtampis;

NB. Ši apibrėžtis neapima atsitiktinio katodinio lankinio nusodinimo, kai padėklas neturi priešįtampio.

5.  joninis nusodinimas – ypatinga bendrojo TE-PVD proceso atmaina, kai dengimo medžiagai jonizuoti naudojamas plazmos ar jonų šaltinis, o neigiamasis padėklo priešįtampis padeda paimti iš plazmos nusodintus komponentus. Įprastos šio proceso modifikacijos yra reaktingųjų medžiagų įdėjimas, kietųjų medžiagų išgarinimas dengimo kameroje ir monitorių naudojimas optiniams dangų parametrams bei storiui dengimo metu matuoti;

c)  paketinis cementavimas – paviršiaus modifikavimo dangos ar viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu padėklas panardinamas į miltelių mišinį (paketą), sudarytą iš:

1.  nusodinamo metalo miltelių (paprastai aliuminio, chromo, silicio arba jų mišinių);

2.  aktyvatoriaus (paprastai halogenido druskos) ir

3.  inertinių miltelių (dažniausiai aliuminio oksido).

Padėklas ir miltelių mišinys sudedami į kamerą, kuri kaitinama 1 030 K (757°C) – 1 375 K (1 102°C) temperatūroje tiek laiko, kiek reikia dangai susidaryti;

d)  plazminis purškimas – viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kai plazmą formuojantis ir valdantis prožektorius priima miltelių ar vielos pavidalo dengiančiąsias medžiagas, jas išlydo ir stumia prie padėklo, ant kurio formuojama gerai surišta danga. Plazminis purškimas gali būti mažo slėgio plazminis purškimas arba didelio greičio plazminis purškimas;

NB. 1. Mažas slėgis reiškia mažesnį nei atmosferos slėgį.

NB. 2. Didelis greitis reiškia, kad iš prožektoriaus tūtos išeinančių dujų greitis esant 293 K (20°C) temperatūrai ir 0,1 MPa slėgiui viršija 750 m/s.

e)  suspensinis dengimas – paviršiaus pakeitimo arba viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu skystyje suspenduotas metalo ar keramikos miltelių ir organinio rišiklio mišinys patenka ant padėklo purškimo, panardinimo ar užtepimo būdu. Gautas sluoksnis džiovinamas ore arba džiovinimo spintoje ir kaitinamas, kol susidaro norima danga;

f)  dulkinamasis nusodinimas – viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, pagrįstas judesio kiekio perdavimo reiškiniu: teigiamųjų jonų judėjimą link taikinio (dengiamosios medžiagos) paviršiaus pagreitina elektrinis laukas. Smūgiuojančių jonų kinetinės energijos užtenka taikinio paviršiaus atomams išmušti ir ant tinkamai įtvirtinto padėklo nusodinti;

NB. 1. Lentelėje pateikiami tik duomenys apie triodinį, magnetroninį arba reaktyvinį dulkinamąjį nusodinimą, kuris naudojamas dangos adhezijai padidinti ir nusėdimo spartai pagreitinti, ir apie radijo dažnių (RF) suintensyvintą dulkinamąjį nusodinimą, naudojamą nemetalinėms dengimo medžiagoms išgarinti.

NB. 2. Nusėdimui suaktyvinti gali būti naudojami mažos (mažesnės nei 5 keV) energijos jonų pluoštai.

g)  jonų implantavimas yra paviršių keičiantis dengimas arba viršutinio sluoksnio sudarymo procesas, kurio metu įlydomasis elementas jonizuojamas, jonų judėjimas įgreitinamas potencialiniame lauke, o jonai implantuojami į padėklo paviršinę sritį. Tai apima procesus, kurių metu jonų implantavimas vykdomas kartu su elektronų pluošto fizikiniu nusodinimu iš garų fazės ar dulkinamuoju nusodinimu.

V DALIS. 3 kategorija

3 KATEGORIJA. ELEKTRONIKA

3A Sistemos, įranga ir komponentai

1 pastaba. Įrangos ir komponentų, aprašytų 3A001 arba 3A002, išskyrus aprašytus 3A001.a.3–3A001.a.10 arba 3A001.a.12–3A001.a.14, kurie specialiai suprojektuoti tuo tikslu arba turi tas pačias funkcines charakteristikas, kaip ir kita įranga, kontrolės statusas nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą.

2 pastaba. Integrinių grandynų, aprašytų 3A001.a.3–3A001.a.9 arba 3A001.a.12–3A001.a.14, kuriuose naudojamos pastoviosios programos arba kurie suprojektuoti specifinėms kitos įrangos funkcijoms atlikti, kontrolės statusas nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą.

NB. Kai gamintojas ar vartotojas negali nustatyti kitos įrangos kontrolės statuso, integrinių grandynų kontrolės statusas nustatomas pagal 3A001.a.3–3A001.a.9 ir 3A001.a.12–3A001.a.14.

3 pastaba. (Baigtų ar pusiau baigtų) puslaidininkinių plokštelių, kurių funkcijos yra apibrėžtos, statusas vertinamas pagal 3A001.a, 3A001.b, 3A001.d, 3A001.e.4, 3A001.g, 3A001.h arba 3A001.i parametrus.

3A001 Elektroniniai prietaisai:

a)  šie bendrosios paskirties integriniai grandynai:

Pastaba. Integriniams grandynams priskiriami:

—   „monolitiniai integriniai grandynai“;

—   „hibridiniai integriniai grandynai“;

—   „daugialusčiai integriniai grandynai“;

—   „sluoksniniai integriniai grandynai“, įskaitant silicio ant safyro integrinius grandynus;

—   „optiniai integriniai grandynai“;

—   „trimačiai integriniai grandynai“;

—   „monolitiniai mikrobanginiai integriniai grandynai“(„MMIC“).

3A001.a. tęsinys

1.  integriniai grandynai, suprojektuoti ar vertinami kaip atsparūs jonizuojančiajai spinduliuotei ir atlaikantys bet kurią iš šių verčių:

a)  suminę spinduliuotės dozę 5 × 103 Gy (Si) ar didesnę;

b)  pažaidos dozės galią 5 × 106 Gy (Si)/s ar didesnę arba

c)  neutronų įtėkį (suminį srautą) (1 MeV ekvivalentas) į silicį, lygų 5 × 1013 n/cm2 ar didesnį, arba jo ekvivalentą kitoms medžiagoms;

Pastaba. 3A001.a.1.c netaikomas metaliniams izoliaciniams puslaidininkiams (MIS).

2.  „integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“, integriniai mikrovaldiklių grandynai, integriniai atmintinės grandynai, pagaminti iš sudėtinių puslaidininkių, skaitmeniniai analogo keitikliai, integriniai grandynai su skaitmeniniais analogo keitikliais, saugantys ar apdorojantys skaitmeninius duomenis, analoginiai skaitmenų keitikliai, elektrooptiniai arba „optiniai integriniai grandynai“, suprojektuoti „signalams apdoroti“, vartotojo programuojami loginiai įtaisai, užsakomieji integriniai grandynai, kurių arba funkcijos nėra žinomos, arba įrangos, kurioje bus naudojami integriniai grandynai, kontrolės statusas yra nežinomas, sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, statinės laisvosios kreipties atmintinės (SRAM) arba „liekamosios atmintinės“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  yra skirti veikti didesnėje nei 398 K (125°C) aplinkos temperatūroje;

b)  yra skirti veikti mažesnėje nei 218 K (-55°C) aplinkos temperatūroje arba

c)  yra skirti veikti visame aplinkos temperatūros diapazone nuo 218 K (-55°C) iki 398 K (125°C);

Pastaba. 3A001.a.2 netaikomas integriniams grandynams, suprojektuotiems civiliniams automobiliams ar traukiniams.

Techninė pastaba

,Liekamosios atmintinės‘ – atmintinės su duomenų saugojimu tam tikrą laikotarpį po to, kai išjungiamas maitinimas.

3A001.a. tęsinys

3.  „integriniai mikroprocesorių grandynai“, „integriniai mikrokompiuterių grandynai“ ir integriniai mikrovaldiklių grandynai, pagaminti iš sudėtinių puslaidininkių ir veikiantys esant didesniam nei 40 MHz taktų dažniui;

Pastaba. 3A001.a.3 priskiriami skaitmeniniai signalų procesoriai, skaitmeniniai matricų procesoriai ir skaitmeniniai koprocesoriai.

4.  nenaudojama;

5.  skaitmeninių analogo keitiklių (ADC) ir analoginių skaitmenų keitiklių (DAC) integriniai grandynai:

a)  ADC, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

NB. TAIP PAT ŽR. 3A101

1.  8 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 10 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,3 gigaatskaitų per sekundę (GSPS);

2.  10 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 12 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 600 megaatskaitų per sekundę (MSPS);

3.  12 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 14 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 400 MSPS;

4.  14 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 16 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 250 MSPS, arba

5.  16 bitų arba didesnę skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 65 MSPS;

NB. Dėl integrinių grandynų su skaitmeniniais analogo keitikliais, saugančių ar apdorojančių skaitmeninius duomenis, žr. 3A001.a.14.

Techninės pastabos

1.   n bitų skiriamoji geba atitinka 2 n  lygių diskretizavimą.

2.   Skaitmeninio analogo keitiklio skiriamoji geba yra skaitmeninės išvesties bitų skaičius, rodantis išmatuotą analoginę įvestį. Efektyvusis bitų skaičius (ENOB) nenaudojamas skaitmeninio analogo keitiklio skiriamajai gebai nustatyti.

3.   „Daugiakanalių skaitmeninių analogų keitiklių“ „diskretizavimo dažniai“ nėra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra bet kurio vieno kanalo didžiausias dažnis.

4.   „Darbo pasidalijimo skaitmeninių analogo keitiklių“ arba „daugiakanalių skaitmeninių analogo keitiklių“, kurie pagal specifikacijas dirba darbo pasidalijimo režimu, atveju „diskretizavimo dažniai“ yra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra didžiausias sudėtas visų darbo pasidalijimo kanalų bendras dažnis.

3A001.a.5. tęsinys

b)  analoginiai skaitmenų keitikliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  10 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 12 bitų skiriamąją gebą, kai ,koreguota atnaujinimo sparta‘ yra didesnė nei 3 500 MSPS, arba

2.  12 bitų arba didesnę skiriamąją gebą ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  ,koreguota atnaujinimo sparta‘ yra didesnė nei 1 250 MSPS, tačiau ne didesnė kaip 3 500 MSPS, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  visos matavimo skalės etapo atžvilgiu nusistovėjimo trukmė mažesnė nei 9 ns pasiekiant visiškai arba 0,024 % visos matavimo skalės arba

2.  ,dinaminis diapazonas be parazitinių priemaišų‘ (SFDR) didesnis nei 68 dBc (nešlys), kai sintezuojamas 100 MHz visos skalės analoginis signalas arba didžiausias visos skalės analoginis signalas, kurio dažnis pagal specifikaciją mažesnis nei 100 MHz, arba

b)  ,koreguota atnaujinimo sparta‘ yra didesnė nei 3 500 MSPS;

3A001.a.5.b. tęsinys

Techninės pastabos

1.   ,Dinaminis diapazonas be parazitinių priemaišų‘ (SFDR) – įvesties analoginiame skaitmenų keitiklyje nešlio dažnio (maksimalus signalo komponentas) vidutinės kvadratinės vertės (RMS) santykis su didžiausio triukšmo ar netiesinio iškreipio išvestyje vidutine kvadratine verte (RMS).

2.   SFDR nustatomas tiesiogiai pagal specifikacijos lentelę arba SFDR ir dažnio palyginamuosius charakterizavimo grafikus.

3.   Tai, kad signalas yra visos skalės, nustatoma, kai jo amplitudė yra didesnė nei -3 dBfs (visa skalė).

4.   Analoginių skaitmenų keitiklių ,koreguota atnaujinimo sparta‘:

a)   įprastinių (neinterpoliacinių) analoginių skaitmenų keitiklių ,koreguota atnaujinimo sparta‘ – skaitmeninio signalo keitimo į analoginį signalą sparta ir išvesties analoginių verčių keitimo analoginiu skaitmenų keitikliu sparta. Analoginis skaitmenų keitiklis, kuriame interpoliacijos režimas gali būti netaikomas (interpoliacijos koeficientas lygus vienetui), turėtų būti laikomas įprastiniu (neinterpoliaciniu) analoginiu skaitmenų keitikliu;

b)   interpoliaciniuose analoginiuose skaitmenų keitikliuose (perdiskretizavimo analoginiai skaitmenų keitikliai) ,koreguota atnaujinimo sparta‘ yra analoginių skaitmenų keitiklių atnaujinimo sparta, padalinta iš mažiausio interpoliacijos koeficiento. Interpoliaciniuose analoginiuose skaitmenų keitikliuose ,koreguota atnaujinimo sparta‘ gali būti vadinama kitaip, pavyzdžiui:

–   duomenų įvesties sparta;

–   žodžių įvesties sparta;

–   įvesties diskretizavimo sparta;

–   didžiausia bendra įvesties magistralės sparta;

–   didžiausias analoginio skaitmenų keitiklio takto dažnis analoginio skaitmenų keitiklio takto įvesties atžvilgiu.

3A001.a. tęsinys

6.  elektrooptiniai ir „optiniai integriniai signalų apdorojimo grandynai“, turintys visus šiuos elementus:

a)  vieną ar daugiau vidinių „lazerinių“ diodų;

b)  vieną ar daugiau vidinių šviesos jutiklių ir

c)  optinius bangolaidžius;

7.  vartotojo programuojami loginiai įtaisai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  maksimalus nesimetrinių skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius yra didesnis nei 700 arba

b)  ,bendra didžiausia vienkrypčio nuolatinio duomenų perdavimo siųstuvu sparta‘ yra 500 Gb/s ar didesnė;

Pastaba. 3A001.a.7 priskiriami:

—   sudėtingieji programuojamieji loginiai įtaisai (CPLD);

—   vartotojo programuojamos loginių elementų matricos (FPGA);

—   vartotojo programuojamos loginės matricos (FPLA);

—   vartotojo programuojami vidiniai sujungimai (FPIC).

NB. Dėl integrinių grandynų, turinčių vartotojo programuojamų loginių įtaisų, sujungtų su skaitmeniniu analogo keitikliu, žr. 3A001.a.14.

Techninės pastabos

1.   3A001.a.7.a maksimalus skaitmeninių įvadų / išvadų skaičius taip pat vadinamas maksimaliu naudotojo įvadų / išvadų skaičiumi arba maksimaliu galimu įvadų / išvadų skaičiumi, neatsižvelgiant į tai, ar integruotas grandynas yra izoliuotas, ar neizoliuotas lustas.

2.   ,Bendra didžiausia vienkrypčio nuolatinio duomenų perdavimo siųstuvu sparta‘ gaunama didžiausią vienkrypčio nuolatinio duomenų perdavimo siųstuvu spartą padauginus iš stočių FPGA skaičiaus.

3A001.a. tęsinys

8.  nenaudojama;

9.  neuroniškieji integriniai grandynai;

10.  užsakomieji integriniai grandynai, kurių funkcija yra nežinoma arba įrangos, kurioje integriniai grandynai bus naudojami, kontrolės statusas gamintojui nėra žinomas, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  daugiau kaip 1 500 galinių įtaisų;

b)  tipinę „pagrindinę loginio elemento vėlinimo trukmę“, mažesnę nei 0,02 ns, arba

c)  didžiausią veikimo dažnį, viršijantį 3 GHz;

11.  skaitmeniniai integriniai grandynai, kitokie nei aprašytieji 3A001.a.3–3A001.a.10 ir 3A001.a.12, kurių pagrindą sudaro bet kurie sudėtiniai puslaidininkiai ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  ekvivalentinių loginių elementų skaičių, didesnį kaip 3 000 (2-jų įėjimų loginiai elementai), arba

b)  perjungimo taktų dažnį, viršijantį 1,2 GHz;

12.  sparčiosios Furjė transformacijos (FFT) procesoriai, turintys N taškų kompleksinės sparčiosios Furjė transformacijos vardinę vykdymo trukmę, mažesnę kaip (N log2 N) /20 480 ms, kai N yra taškų skaičius;

Techninė pastaba

Kai N lygus 1 024 taškams, vykdymo trukmė pagal 3A001.a.12 formulę lygi 500 μs.

13.  tiesioginio skaitmeninio sintezatoriaus (DDS) integriniai grandynai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  analoginių skaitmenų keitiklių (DAC) taktų dažnis 3,5 GHz arba didesnis, o DAC rezoliucija – 10 bitų arba didesnė, tačiau mažesnė nei 12 bitų, arba

b)  DAC taktų dažnis 1,25 GHz arba didesnis, o DAC rezoliucija – 12 bitų arba didesnė;

Techninė pastaba

DAC taktų dažnis gali būti nurodomas kaip pagrindinis taktų dažnis arba kaip įvesties taktų dažnis.

3A001.a. tęsinys

14.  integriniai grandymai, turintys atlikti arba suprogramuoti atlikti visas šias funkcijas:

a)  skaitmeninį analogo keitimą, atitinkantį bet kurią iš šių sąlygų:

1.  8 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 10 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,3 gigaatskaitų per sekundę (GSPS);

2.  10 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 12 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;

3.  12 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 14 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;

4.  14 bitų arba didesnę, tačiau mažesnę nei 16 bitų skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 400 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba

5.  16 bitų arba didesnę skiriamąją gebą, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 180 MSPS, ir

b)  bet kurią iš šių funkcijų:

1.  suskaitmenintų duomenų saugojimą arba

2.  suskaitmenintų duomenų tvarkymą;

NB. 1. Dėl skaitmeninių analogo keitiklių integrinių grandynų žr. 3A001.a.5a.

NB. 2. Dėl vartotojo programuojamų loginių įtaisų žr. 3A001.a.7.

Techninės pastabos.

1.   n bitų skiriamoji geba atitinka 2 n  lygių diskretizavimą.

2.   Skaitmeninio analogo keitiklio skiriamoji geba yra skaitmeninio analogo keitiklio skaitmeninės išvesties bitų skaičius, rodantis išmatuotą analoginę įvestį. Efektyvusis bitų skaičius (ENOB) nenaudojamas skaitmeninio analogo keitiklio skiriamajai gebai nustatyti.

3.   Integrinių grandynų su „daugiakanaliais skaitmeninio analogo keitikliais“, kurių darbas nepasidalijamas, „diskretizavimo dažniai“ nėra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra bet kurio vieno kanalo didžiausias dažnis.

4.   Integrinių grandynų su „darbo pasidalijimo skaitmeniniais analogo keitikliais“ arba „daugiakanaliais skaitmeniniais analogo keitikliais“, kurie pagal specifikacijas dirba darbo pasidalijimo režimu, atveju „diskretizavimo dažniai“ yra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra didžiausias sudėtas visų darbo pasidalijimo kanalų bendras dažnis.

3A001 tęsinys

b)  mikrobangų arba milimetrinių bangų prietaisai:

Techninė pastaba

3A001.b tikslais didžiausioji išėjimo soties galia gaminio duomenų lapuose taip pat gali būti nurodyta kaip išėjimo galia, išėjimo soties galia, maksimalioji išėjimo galia, didžiausioji išėjimo galia arba didžiausioji išėjimo gaubtinė galia.

1.  toliau nurodyti „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“ ir katodai:

1 pastaba. 3A001.b.1 netaikomas „vakuuminiams elektroniniams įtaisams“, suprojektuotiems ar skirtiems veikti bet kurioje dažnių juostoje ir turintiems visas šias charakteristikas:

a)   jie neviršija 31,8 GHz ir

b)   yra „paskirti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU)“ radijo ryšių paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.

2 pastaba. 3A001.b.1 netaikomas „netinkamiems naudoti kosmose“ „vakuuminiams elektroniniams įtaisams“, kurie turi visas šias charakteristikas:

a)   kurių vidutinė išėjimo galia yra 50 W arba mažesnė ir

b)   kurie suprojektuoti ar skirti veikti bet kurioje dažnių juostoje ir turi visas šias charakteristikas:

1.   viršija 31,8 GHz, tačiau neviršija 43,5 GHz ir

2.   yra „paskirti Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU)“ radijo ryšių paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.

a)  toliau nurodyti impulsinės arba nuolatinio veikimo bėgančiosios bangos „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“:

1.  prietaisai, veikiantys 31,8 GHz viršijančiais dažniais;

2.  prietaisai, turintys katodo kaitinimo elementą, kurio įšilimo trukmė vardinei aukštųjų dažnių galiai pasiekti yra mažesnė nei 3 sekundės;

3A001.b.1.a. tęsinys

3.  bėgančiosios bangos įtaisai su susietaisiais rezonatoriais arba jų atmainos, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 7 % arba didžiausioji galia viršija 2,5 kW;

4.  įtaisai su spiralinio, lenktojo bangolaidžio ar sulankstytojo bangolaidžio schemomis arba jų atmainos, kurie turi visas šias charakteristikas:

a)  „akimirkinį dažnių juostos plotį“, didesnį kaip viena oktava, ir vidutinės galios (išreikštos kW) bei dažnio (išreikšto GHz) sandaugą, didesnę kaip 0,5;

b)  „akimirkinį dažnių juostos plotį“, lygų vienai oktavai arba mažesnį, ir vidutinės galios (išreikštos kW) ir dažnio (išreikšto GHz) sandaugą, didesnę kaip 1;

c)  „tinkamas naudoti kosmose“ arba

d)  turi elektronpluoštį prožektorių su tinkleliu;

5.  įtaisai, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ didesnis kaip 10 % ar jam lygus, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  žiedinis elektronų pluoštas;

b)  ašiai nesimetriškas elektronų pluoštas arba

c)  keli elektronų pluoštai;

b)  magnetroninio stiprintuvo „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“, kurių stiprinimo koeficientas didesnis nei 17 dB;

c)  „vakuuminiams elektroniniams įtaisams“ suprojektuoti termoelektroniniai katodai, turintys emisijos srovės tankį norminėmis veikimo sąlygomis, viršijantį 5 A/cm2, arba impulsinės (nenuolatinės) emisijos srovės tankį norminėmis veikimo sąlygomis, viršijantį 10 A/cm2;

d)  „vakuuminiai elektroniniai įtaisai“, pritaikyti veikti ,dviejų modų‘ režimu.

Techninė pastaba

,Dviejų modų‘ – „vakuuminis elektroninis įtaisas“, kurio pluošto srovės nuolatinę bangą galima pakeisti impulsiniu jos veikimu naudojant groteles ir sukurti tokią didžiausiąją impulsinę atiduodamąją galią, kuri būtų didesnė už nuolatinės bangos atiduodamąją galią.

3A001.b. tęsinys

2.  „monolitinių mikrobangų integrinių grandynų“ (MMIC) stiprintuvai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

NB. Dėl „MMIC“ stiprintuvų su integruotu fazės keitikliu žr. 3A001.b.12.

a)  skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 15 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 75 W (48,75 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 2,9 GHz;

2.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 55 W (47,4 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz;

3.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 40 W (46 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz, arba

4.  didžiausia išėjimo soties galia didesnė nei 20 W (43 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz;

3A001.b.2. tęsinys

b)  skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 10 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 10 W (40 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais nei 8,5 GHz, arba

2.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 5 W (37 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais nei 16 GHz;

c)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 3 W (34,77 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais nei 31,8 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 10 %;

d)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,1 nW (–70 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais nei 37 GHz;

e)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 1 W (30 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais nei 43,5 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 10 %;

f)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 31,62 mW (15 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, bet ne didesniais nei 75 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 10 %;

g)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 10 mW (10 dBm) dažniais, viršijančiais 75 GHz, bet ne didesniais nei 90 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis nei 5 %, arba

h)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,1 nW (–70 dBm) dažniais, viršijančiais 90 GHz;

3A001.b.2. tęsinys

1 pastaba. nenaudojama.

2 pastaba. „MMIC“, kurio norminis darbinis dažnis apima dažnius, išvardytus daugiau negu viename dažnių intervale, kaip apibrėžta 3A001.b.2.a–3A001.b.2.h, kontrolės statusas nustatomas pagal mažiausią didžiausiosios išėjimo soties galios ribinę vertę.

3 pastaba. Prie 3A kategorijos esančios 1 ir 2 pastabos reiškia, kad 3A001.b.2 netaikomas „MMIC“, jeigu jie yra specialiai suprojektuoti kitiems tikslams, pvz., telekomunikacijoms, radarams, automobiliams.

3.  diskretiniai mikrobanginiai tranzistoriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais nei 6,8 GHz, ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 400 W (56 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais nei 2,9 GHz;

2.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 205 W (53,12 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz;

3.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 115 W (50,61 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz, arba

4.  didžiausia išėjimo soties galia didesnė nei 60 W (47,78 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz;

3A001.b.3. tęsinys

b)  skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais nei 31,8 GHz, ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 50 W (47 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais nei 8,5 GHz;

2.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 15 W (41,76 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais nei 12 GHz;

3.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 40 W (46 dBm) dažniais, viršijančiais 12 GHz, bet ne didesniais nei 16 GHz, arba

4.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 7 W (38,45 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais nei 31,8 GHz;

c)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,5 W (27 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais nei 37 GHz;

d)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 1 W (30 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais nei 43,5 GHz;

e)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,1 nW (–70 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, arba

f)  išskyrus nurodytus 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e ir skirtus veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 5 W (37,0 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais nei 31,8 GHz;

1 pastaba. 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e nurodyto tranzistoriaus, kurio norminis darbinis dažnis apima dažnius, išvardytus daugiau negu viename dažnių intervale, kaip apibrėžta 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e, kontrolės statusas nustatomas pagal mažiausią didžiausiosios išėjimo soties galios ribinę vertę.

2 pastaba. 3A001.b.3 apima izoliuotus lustus, lustus, montuojamus ant nešlių, arba lustus, sumontuotus į rinkinius. Kai kurie diskretiniai tranzistoriai taip pat gali būti vadinami galios stiprintuvais, tačiau šių diskretinių tranzistorių statusas nustatomas pagal 3A001.b.3.

3A001.b. tęsinys

4.  mikrobanginiai kietojo kūno stiprintuvai ir mikrobanginiai mazgai / moduliai su mikrobanginiais kietojo kūno stiprintuvais, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 15 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 500 W (57 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 2,9 GHz;

2.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 270 W (54,3 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz;

3.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 200 W (53 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz, arba

4.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 90 W (49,54 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz;

b)  skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz, kurių „akimirkinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 70 W (48,54 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 8,5 GHz;

2.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 50 W (47 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais kaip 12 GHz;

3.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 30 W (44,77 dBm) dažniais, viršijančiais 12 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz, arba

4.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 20 W (43 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz;

3A001.b.4. tęsinys

c)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,5 W (27 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais kaip 37 GHz;

d)  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 2 W (33 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais kaip 43,5 GHz, o „akimirkinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

e)  skirti veikti dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,2 W (23 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, bet ne didesniais kaip 75 GHz, o „akimirkinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

2.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 20 mW (13 dBm) dažniais, viršijančiais 75 GHz, bet ne didesniais kaip 90 GHz, o „akimirkinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 5 %, arba

3.  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,1 nW (– 70 dBm) dažniais, viršijančiais 90 GHz, arba

f)  nenaudojama.

1 pastaba. Dėl „MMIC“ stiprintuvų žr. 3A001.b.2.

2 pastaba. Dėl ,perdavimo / priėmimo modulių‘ ir ,perdavimo modulių‘ žr. 3A001.b.12.

3 pastaba. Dėl keitiklių ir harmoninių maišiklių, suprojektuotų signalų analizatorių, signalų generatorių, elektrinių grandinių analizatorių ar mikrobanginių matavimo imtuvų dažnių diapazonui išplėsti, žr. 3A001.b.7.

3A001.b.4. tęsinys

1 pastaba. Nenaudojama.

2 pastaba. Objekto, kurio norminis darbinis dažnis apima dažnius, išvardytus daugiau negu viename dažnių intervale, kaip apibrėžta 3A001.b.4.a–3A001.b.4.e, kontrolės statusas nustatomas pagal mažiausią didžiausiosios išėjimo soties galios ribinę vertę.

5.  elektroninio arba magnetinio derinimo juostiniai arba užtvariniai filtrai, turintys daugiau kaip 5 derinamuosius rezonatorius, leidžiančius perderinti dažnių juostą (fmax./fmin.) santykiu 1,5:1 per mažiau kaip 10 μs, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  praleidimo dažnių juostos plotį, didesnį kaip 0,5 % centrinio dažnio, arba

b)  užtvarinių dažnių juostos plotį, mažesnį kaip 0,5 % centrinio dažnio;

6.  nenaudojama;

7.  keitikliai ir harmoniniai maišikliai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  suprojektuoti „signalų analizatorių“ dažnių diapazonui, viršijančiam 90 GHz, išplėsti;

b)  suprojektuoti signalų generatorių veikimo diapazonui išplėsti taip:

1.  iki daugiau kaip 90 GHz;

2.  atiduodamoji galia didesnė nei 100 mW (20 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;

c)  suprojektuoti elektrinių grandinių analizatorių veikimo diapazonui išplėsti taip:

1.  iki daugiau kaip 110 GHz;

2.  atiduodamoji galia didesnė nei 31,62 mW (15 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;

3.  atiduodamoji galia didesnė nei 1 mW (0 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 90 GHz, bet neviršija 110 GHz, arba

d)  suprojektuoti mikrobanginių matavimo imtuvų dažnių diapazonui išplėsti iki daugiau kaip 110 GHz;

3A001.b. tęsinys

8.  mikrobanginiai galios stiprintuvai su „vakuuminiais elektroniniais įtaisais“, nurodytais 3A001.b.1, turintys visas šias charakteristikas:

a)  veikimo dažnius, viršijančius 3 GHz;

b)  vidutinio atiduodamosios galios ir masės santykį, viršijantį 80 W/kg, ir

c)  mažesnį nei 400 cm3 tūrį;

Pastaba. 3A001.b.8 netaikomas įrangai, suprojektuotai ar skirtai veikti bet kurioje dažnių juostoje, „Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos (ITU) paskirtoje“ radijo ryšių paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.

9.  mikrobanginiai galios moduliai (MPM), sudaryti bent iš bėgančiosios bangos „vakuuminio elektroninio įtaiso“, „monolitinio mikrobanginio integrinio grandyno“ („MMIC“) ir integruoto elektroninio galios kondicionieriaus, turintys visas šias charakteristikas:

a)  trumpesnę nei 10 sekundžių ‚įjungimo trukmę‘ nuo neveikiančio iki pilno pajėgumo;

b)  tūrį, mažesnį nei maksimali vardinė galia vatais, padauginta iš 10 cm3/W, ir

c)  „akimirkinį dažnių juostos plotį“, didesnį nei viena oktava (fmax. > 2fmin.), ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  18 GHz arba mažesnių dažnių atveju, RF atiduodamąją galią, didesnę nei 100 W, arba

2.  dažnius, viršijančius 18 GHz;

Techninės pastabos

1.   Norint apskaičiuoti 3A001.b.9.b nurodytą tūrį, pateikiamas šis pavyzdys: kai maksimali vardinė galia yra 20 W, tai tūris būtų: 20 W x 10 cm 3 /W = 200 cm 3 .

2.   3A001.b.9.a nurodyta ‚įjungimo trukmė‘ reiškia įjungimo laiką nuo neveikiančio iki pilno pajėgumo, t. y. tai apima MPM kaitimo laiką.

3A001.b. tęsinys

10.  generatoriai ar generatorių sąrankos, skirti veikti esant vienpusės šalinės juostos (SSB) faziniam triukšmui, išreikštam dBc/Hz, mažesniam (geresniam) kaip -(126 + 20log10F - 20log10f) bet kuriame 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz diapazone;

Techninė pastaba

Taikant 3A001.b.10, F – nuokrypis nuo veikimo dažnio, Hz, o f – veikimo dažnis, MHz.

11.  ,dažnių sintezatoriaus‘ „elektroniniai mazgai“, turintys bet kurią iš nurodytų „dažnių perjungimo trukmę“:

a)  mažesnę nei 143 ps;

b)  mažesnę nei 100 μs bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 4,8 GHz, bet neviršija 31,8 GHz;

c)  nenaudojama;

d)  mažesnę nei 500 μs bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 550 MHz, ir kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz;

e)  mažesnę nei 100 μs bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 37 GHz, bet neviršija 90 GHz, arba

f)  nenaudojama;

g)  mažesnę nei 1 ms, kai sintezuojamų dažnių juosta viršija 90 GHz;

Techninė pastaba

,Dažnių sintezatorius‘ – bet kokios rūšies signalo dažnių šaltinis (nesvarbu, kokia yra jo tikroji prigimtis), tiekiantis daugelį vienu metu ar keičiamus viename ar daugiau išėjimų signalo dažnius, valdant, išvedant arba gaunant iš mažiausio standartinių (arba pagrindinių) dažnių skaičiaus.

NB. Bendrosios paskirties „signalų analizatorių“, signalų generatorių, elektrinių grandinių analizatorių ir mikrobanginių matavimo imtuvų atveju atitinkamai žr. 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e ir 3A002.f.

3A001.b. tęsinys

12.  ,perdavimo / priėmimo moduliai‘, ,perdavimo / priėmimo mmIC‘, ,perdavimo moduliai‘ ir ,perdavimo mmIC‘, skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, ir turi visas šias charakteristikas:

a)  didžiausiąją išėjimo soties galią (vatais), Psat, didesnę kaip 505,62, padalintą iš didžiausio veikimo dažnio (GHz), pakelto kvadratu [Psat > 505,62 W*GHz2/fGHz2] bet kuriam kanalui;

b)  bet kurio kanalo „akimirkinį dažnių juostos plotį“ ne mažesnį kaip 5 % ar didesnį;

c)  bet kokią plokščią 15 (cm) ilgio ar trumpesnę kraštinę d, padalytą iš mažiausio veikimo dažnio GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/fGHz], kur N – perdavimo ar perdavimo / priėmimo kanalų skaičius, ir

d)  elektroniniu būdu valdomą kanalo fazės keitiklį.

Techninės pastabos

1.   ,Perdavimo / priėmimo modulis‘ – daugiafunkcis „elektroninis mazgas“, užtikrinantis perdavimo ir priėmimo signalų dvikryptę amplitudę ir fazės reguliavimą.

2.   ,Perdavimo modulis‘ – „elektroninis mazgas“, užtikrinantis perdavimo signalų amplitudę ir fazės reguliavimą.

3.   ,Perdavimo / priėmimo mmIC‘ – daugiafunkcis „MMIC“, užtikrinantis perdavimo ir priėmimo signalų dvikryptę amplitudę ir fazės kontrolę.

4.   „Perdavimo mmIC“ – „MMIC“, užtikrinantis perdavimo signalų amplitudę ir fazės kontrolę.

5.   2,7 GHz 3A001.b.12.c. nurodytoje formulėje turėtų būti naudojamas kaip perdavimo / priėmimo ar perdavimo modulių, kurių norminė veikimo sritis žemėja iki 2,7 GHz ir mažiau [d≤15cm*GHz*N/2,7 GHz], mažiausias veikimo dažnis (f GHz ).

6.   3A001.b.12 taikomas ,perdavimo / priėmimo moduliams‘ ar ,perdavimo moduliams‘ su šilumos šalintuvais ar be jų. 3A001.b.12.c nurodyta vertė neapima jokios kaip šilumos šalintuvas veikiančio ,perdavimo / priėmimo modulio‘ ar ,perdavimo modulio‘ dalies.

7.   ,Perdavimo / priėmimo moduliuose‘ ar ,perdavimo moduliuose‘ ar ,perdavimo / priėmimo mmIC‘ ar ,perdavimo mmIC‘ gali būti integruota spinduliuojančios antenos N elementų arba jie gali nebūti integruoti, kur N – perdavimo ar perdavimo / priėmimo kanalų skaičius.

3A001 tęsinys

c)  akustinių bangų įtaisai, išvardyti toliau, ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

1.  paviršinių akustinių bangų ir priepaviršinių tūrinių akustinių bangų įtaisai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  nešlio dažnį, viršijantį 6 GHz;

b)  nešlio dažnį, viršijantį 1 GHz, bet neviršijantį 6 GHz; ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  ‚šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientą‘, viršijantį 65 dB;

2.  didžiausiosios vėlinimo trukmės ir juostos pločio sandaugą (laikas [μs], juostos plotis [MHz]), didesnę kaip 100;

3.  dažnius, viršijančius 250 MHz, arba

4.  dispersinio vėlinimo trukmę, didesnę kaip 10 μs, arba

c)  nešlio dažnį, neviršijantį 1 GHz, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausiosios vėlinimo trukmės ir juostos pločio sandaugą (laikas [μs], juostos plotis [MHz]), didesnę kaip 100;

2.  dispersinio vėlinimo trukmę, didesnę kaip 10 μs, arba

3.  ‚šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientą‘, viršijantį 65 dB, ir juostos plotį, didesnį kaip 100 MHz;

Techninė pastaba

‚Šalinio dažnių lapelio malšinimo koeficientas‘ yra didžiausia malšinimo koeficiento vertė, nurodyta duomenų lape.

3A001.c. tęsinys

2.  tūrinių akustinių bangų įtaisai, kurie leidžia tiesiogiai apdoroti didesnio kaip 6 GHz dažnio signalus;

3.  akustiniai-optiniai „signalų apdorojimo“ įtaisai, naudojantys akustinių (tūrinių ar paviršinių bangų) ir šviesos bangų sąveiką, kurie leidžia tiesiogiai apdoroti signalus ar vaizdus, įskaitant spektrinę analizę, koreliacijos ar sąsūkos (konvoliucijos) funkcijas;

Pastaba. 3A001.c netaikomas tiems akustinių bangų įtaisams, kuriuose naudojamas tik specifinis juostinis, žemo dažnio, aukšto dažnio ar užtvarinis filtravimas, arba specifinė rezonavimo funkcija.

d)  elektroniniai įtaisai ar grandynai, turintys komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų ir specialiai suprojektuotų veikti temperatūrose, žemesnėse kaip (nors vieno „superlaidininko“ sando) „kritinė temperatūra“, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  skaitmeninių grandynų srovės perjungiklių, turinčių „superlaidininkinių“ loginių elementų, kurių kiekvieno elemento vėlinimo trukmės [s] ir sklaidos galios [W] sandauga mažesnė kaip 10–14 J, arba

2.  visuose dažniuose atliekama dažnių atranka, naudojant rezonansinius kontūrus, kurių kokybė (Q) viršija 10 000;

e)  didelės energijos įtaisai, išvardyti toliau:

1.  šie ‚elementai‘:

a)  ‚pirminiai elementai‘, turintys bet kurią iš šių charakteristikų 20°C temperatūroje:

1.  ‚energijos tankis‘ viršija 550 Wh/kg, ,nuolatinis galios tankis‘ viršija 50 W/kg arba

2.  ‚energijos tankis‘ viršija 50 Wh/kg, ,nuolatinis galios tankis‘ viršija 350 W/kg arba

b)  ‚antriniai elementai‘, kurių ‚energijos tankis‘ viršija 350 Wh/kg 20 °C temperatūroje;

3A001.e.1. tęsinys

Techninės pastabos

1.   Taikant 3A001.e.1, ‚energijos tankis‘ (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš vardinės talpos [Ah], padalintos iš masės [kg]. Jei vardinė talpa nenurodyta, tai energijos tankis apskaičiuojamas vardinę įtampą, pakeltą kvadratu, padauginus iš išsikrovimo trukmės [h], padalintos iš išsikrovimo krūvio omais ir masės [kg].

2.   Taikant 3A001.e.1 ‚elementas‘ reiškia elektrocheminį prietaisą, kuris turi teigiamą ir neigiamą elektrodus, elektrolitą ir yra elektros energijos šaltinis. Tai yra pagrindinė baterijos dalis.

3.   Taikant 3A001.e.1.a ‚pirminis elementas‘ reiškia ‚elementą‘, kuris nėra suprojektuotas būti kraunamas iš jokio kito šaltinio.

4.   Taikant 3A001.e.1.b ‚antrinis elementas‘ reiškia ‚elementą‘, kuris yra suprojektuotas būti kraunamas iš išorinio elektros šaltinio.

5.   Taikant 3A001.e.1.a ‚nuolatinis galios tankis‘ (Wh/kg) apskaičiuojamas vardinę įtampą padauginus iš nurodytos didžiausiosios nuolatinės iškrovimo srovės [A], padalintos iš masės [kg]. ,Nuolatinis galios tankis‘ taip pat vadinamas savitąja galia.

Pastaba. 3A001.e.1 netaikomas baterijoms, įskaitant vieno elemento baterijas.

3A001.e. tęsinys

2.  didelės energijos kaupikliai (kondensatoriai), išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 3A201.a ir dalį KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a)  kaupikliai, kurių įkrovimo ir iškrovimo pasikartojimo dažnis mažesnis kaip 10 Hz (pavienio iškrovimo kaupikliai), turintys visas šias charakteristikas:

1.  vardinę įtampą, lygią 5 kV arba didesnę;

2.  energijos tankį, lygų 250 J/kg arba didesnį, ir

3.  visą energiją, lygią 25 kJ arba didesnę;

b)  kaupikliai, kurių įkrovimo ir iškrovimo pasikartojimo dažnis 10 Hz arba didesnis (kartotinio iškrovimo kaupikliai), turintys visas šias charakteristikas:

1.  vardinę įtampą, lygią 5 kV arba didesnę;

2.  energijos tankį, lygų 50 J/kg arba didesnį;

3.  visą energiją, lygią 100 J arba didesnę, ir

4.  įkrovimo / iškrovimo ciklų skaičių, lygų 10 000 arba didesnį;

3.  „superlaidieji“ elektromagnetai ir solenoidai, specialiai suprojektuoti jų visiškam įkrovimui ar visiškam iškrovimui per trumpesnį kaip 1 sekundė laiko tarpą, turintys visas šias charakteristikas:

NB. TAIP PAT ŽR. 3A201.b.

Pastaba. 3A001.e.3 netaikomas „superlaidiesiems“ elektromagnetams ar solenoidams, specialiai suprojektuotiems magnetinio rezonanso vizualizavimo (MRI) medicinos įrangai.

a)  iškrovimo metu per pirmąją sekundę tiekiamą energiją, viršijančią 10 kJ;

b)  vidinį srovės apvijos skersmenį, didesnį kaip 250 mm, ir

c)  vardinę magnetinę indukciją (magnetinio srauto tankį), didesnę kaip 8 T, ar „visuminį srovės tankį“ apvijoje, didesnį kaip 300 A/mm2;

3A001.e. tęsinys

4.  saulės elementai, elementų tarpusavio jungties stiklo dangtis (cell-interconnect-coverglass, CIC) saulės skydai, saulės gardelės, kurie yra „tinkami naudoti kosmose“, kurių mažiausias vidutinis efektyvumas viršija 20 % 301 K (28 °C) veikimo temperatūroje, esant dirbtiniam ‚AM0‘ apšvietimui, kurio apšvita yra 1 367 vatų į kvadratinį metrą (W/m2);

Techninė pastaba

‚AM0‘ arba ‚nulinė oro masė‘ reiškia saulės šviesos spektrinę apšvitą žemės išorės atmosferoje, kai atstumas tarp žemės ir saulės yra vienas astronominis vienetas (AU).

f)  sukamojo įvedimo tipo absoliučiosios padėties koduotuvai, kurių „tikslumas“ lygus ar mažesnis (geresnis) kaip 1,0 kampo sekundės ir kurie yra specialiai suprojektuoti koduotuvų žiedai, diskai ar skalės;

g)  kietieji pulsuojančios energijos perjungiantieji tiristorių įtaisai ir ‚tiristorių moduliai‘, kuriuose naudojami elektra, optiškai ar elektronų spinduliavimu kontroliuojami perjungimo metodai, ir kurie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  kurių didžiausias įjungimo srovės augimo tempas (di/dt) yra didesnis nei 30 000 A/ μs ir įtampa, kai jie išjungti, yra didesnė nei 1 100 V arba

2.  kurių didžiausia įjungimo srovės augimo tempas (di/dt) yra didesnis nei 2 000 A/ μs ir kurie turi visas šias charakteristikas:

a)  kurių didžiausia įtampa, kai jie išjungti, lygi 3 000 V arba didesnė, ir

b)  kurių didžiausia (viršįtampio) srovė lygi 3 000 A arba didesnė.

3A001.g. tęsinys

1 pastaba. 3A001.g priskiriami:

—   valdomieji silicio lygintuvai (SCR);

—   elektra įjungiami tiristoriai (ETT);

—   fototiristoriai (LTT);

—   integruoti užtūros komutuojami tiristoriai (IGCT);

—   uždaromieji tiristoriai (GTO);

—   MOS kontroliuojami tiristoriai (MCT);

—   solidtronai.

2 pastaba. 3A001.g netaikomas tiristorių įtaisams ar ‚tiristorių moduliams‘, kurie įdiegti į įrangą, suprojektuotą veikti civilinio geležinkelio ar „civilinės aviacijos“ tikslais.

Techninė pastaba

Taikant 3A001.g, ‚tiristoriaus modulis‘ turi vieną ar daugiau tiristoriaus įtaisų.

h)  kietųjų puslaidininkinių galios įtaisų jungikliai, diodai ar ‚moduliai‘, turintys visas šias charakteristikas:

1.  kurie skirti veikti esant maksimaliai darbinei sandūros temperatūrai, didesnei kaip 488 K (215°C);

2.  kurių periodinė didžiausia įtampa, kai jie išjungti (užtvarinė įtampa), viršija 300 V ir

3.  kurių nuolatinė srovė yra didesnė kaip 1 A.

1 pastaba. 3A001.h nurodyta periodinė didžiausia įtampa išjungimo padėtyje apima santakos-ištakos įtampą, kolektoriaus-emiterio įtampą, periodinę didžiausią atvirkštinę įtampą ir didžiausią periodinę užtvarinę įtampą išjungimo padėtyje.

2 pastaba. 3A001.h priskiriami:

—   sandūriniai lauko tranzistoriai (JFET);

—   lauko tranzistoriai su stačiąja sandūra (VJFET);

—   metalo-oksido-puslaidininkio lauko tranzistoriai (MOSFET);

—   dvikartės difuzijos metalo-oksido-puslaidininkio tranzistoriai (DMOSFET);

—   dvipoliai tranzistoriai su izoliuota užtūra (IGBT);

—   didelio elektronų judrio tranzistoriai (HEMT);

—   dvipoliai sandūriniai tranzistoriai (BJT);

—   tiristoriai ir valdomieji silicio lygintuvai (SCR);

—   uždaromieji tiristoriai (GTO);

—   emiteriniai uždaromieji tiristoriai (ETO);

—   pn diodai;

—   Šotkio diodai.

3A001.h. tęsinys

3 pastaba. 3A001.h netaikomas jungikliams, diodams ar ‚moduliams‘, kurie įdiegti į įrangą, suprojektuotą veikti civilinių automobilių, civilinio geležinkelio ar „civilinės aviacijos“ tikslais.

Techninė pastaba

Taikant 3A001.h, ‚moduliuose‘ įdiegti vienas ar keli kietųjų puslaidininkinių galios įtaisų jungikliai ar diodai.

i)  stiprio, amplitudės ar fazės elektrooptiniai moduliatoriai, suprojektuoti analoginiams signalams ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didžiausiasis veikimo dažnis didesnis nei 10 GHz, bet mažesnis nei 20 GHz, optinės įterpties nuostoliai 3 dB arba mažesni, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  ,vienpusė išlyginta įtampa‘ (,Vπ‘) mažesnė nei 2,7 V, kai matavimo dažnis 1 GHz ar mažesnis, arba

b)  ,Vπ‘ mažesnė nei 4 V, kai matavimo dažnis didesnis nei 1 GHz, arba

2.  didžiausiasis veikimo dažnis 20 GHz ar didesnis, optinės įterpties nuostoliai 3 dB arba mažesni, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  ,Vπ‘ mažesnė nei 3,3 V, kai matavimo dažnis 1 GHz ar mažesnis, arba

b)  ,Vπ‘ mažesnė nei 5 V, kai matavimo dažnis didesnis nei 1 GHz.

Pastaba. 3A001.i apima elektrooptinius moduliatorius, turinčius optines įėjimo ir išėjimo jungtis (pvz., turinčius lanksčiąsias optines skaidulas).

Techninė pastaba

Taikant 3A001.i ,vienpusė išlyginta įtampa‘ (,Vπ‘) – taikoma įtampa, reikalinga per optinį moduliatorių sklindančios šviesos bangos ilgio 180 laipsnių faziniam virsmui.

3A002 Bendrosios paskirties „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga, išvardyta toliau:

a)  įrašymo įranga ir osciloskopai, išvardyti toliau:

1.  nenaudojama;

2.  nenaudojama;

3.  nenaudojama;

4.  nenaudojama;

5.  nenaudojama;

6.  skaitmeniniai duomenų rašytuvai, turintys visas šias charakteristikas:

a)  didesnę nei 6,4 Gbit/s nepertraukiamą ‚nuolatinę pralaidą‘ į diską arba puslaidininkinio disko atmintį, ir

b)  radijo dažnio signalo duomenų signalų apdorojimas jų įrašymo metu;

Techninės pastabos

1.   Rašytuvų su lygiagrečiąja magistralių architektūra ‚nuolatinė pralaida‘ yra lygi didžiausios žodžių spartos ir bitų skaičiaus žodyje sandaugai.

2.   ‚Nuolatinė pralaida‘ (praleidimo geba) – tai didžiausioji duomenų perdavimo sparta, kuria įtaisas įrašo informaciją į puslaidininkinio disko atmintį be informacijos nuostolių, palaikant skaitmeninių duomenų įvesties spartą arba skaitmeninio keitiklio keitimo spartą.

7.  realaus laiko oscilografai, kurių vertikali vidutinės kvadratinės vertės (RMS) triukšmo įtampa nustatant vertikalius skalės parametrus yra mažesnė nei 2 % visos skalės atžvilgiu; tai užtikrina mažiausią triukšmo vertę, susijusią su bet kuria 3 dB įvestimi, kai dažnių juostos plotis kiekviename kanale ne mažesnis kaip 60 GHz;

Pastaba. 3A002.a.7 netaikomas oscilografams, kuriais atliekamas strobavimas ekvivalentiniame laike.

3A002 tęsinys

b)  nenaudojama;

c)  „signalų analizatoriai“, išvardyti toliau:

1.  „signalų analizatoriai“, kurių 3 dB rodomas vidutinis triukšmo lygis (RBW) viršija 40 MHz bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz;

2.  „signalų analizatoriai“, kurių parodytas vidutinis triukšmo lygis (DANL) yra mažesnis (geresnis) nei -150 dBm/Hz bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;

3.  „signalų analizatoriai“, kurių dažnis viršija 90 GHz;

4.  „signalų analizatoriai“, turintys visas šias charakteristikas:

a)  ,tikralaikis dažnių juostos plotis‘ didesnis nei 170 MHz ir

b)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  100 % tikimybę aptikti amplitudės rodmens sumažėjimą mažiau nei 3 dB dėl signalų, kurių trukmė – 15 μs arba mažiau, spragų ir fragmentavimo poveikio, arba

2.  ,dažnio maskavimo trigerio‘ funkciją, kai užtikrinama 100 % tikimybė perimti 15 μs trukmės ar trumpesnius signalus;

3A002.c.4. tęsinys

Techninės pastabos

1.   ,Tikralaikis dažnių juostos plotis‘ – didžiausias dažnių intervalas, kuriame analizatorius gali nuolat visiškai transformuoti laiko intervalų duomenis į dažnio intervalų duomenis, naudojant Furjė ar kitą diskretinę laiko transformaciją, kuria apdorojami kiekvieną laiko momentą gaunami duomenys, be spragų ir fragmentavimo, dėl kurių, perduodant ar rodant pakeistus duomenis, išmatuota amplitudė daugiau nei 3 dB mažesnė už faktinę signalo amplitudę.

2.   3A002.c.4.b.1 aptikimo tikimybė taip pat apima pasiklausymo ar perėmimo aptikimo tikimybę.

3.   Taikant 3A002.c.4.b.1, 100 % aptikimo tikimybės trukmė atitinka mažiausią signalo trukmę, kuri būtina pagal nustatytą matavimo neapibrėžties lygį.

4.   ,Dažnio maskavimo trigeris‘ – mechanizmas, kurio trigerio funkcija leidžia pasirinkti norimą fiksuoti dažnių juostos pločio intervalų pogrupį, neatsižvelgiant į kitus signalus, kurie taip pat gali būti tame pačiame pasirinktame dažnių juostos pločio intervale. ,Dažnio maskavimo trigerį‘ gali sudaryti daugiau nei vienas atskiras apribojimų rinkinys.

Pastaba. 3A002.c.4 netaikomas „signalų analizatoriams“, turintiems tik pastovaus santykinio juostos pločio filtrus (dar žinomus kaip oktavos ar oktavos dalies filtrus).

3A002.c. tęsinys

5.  nenaudojama;

d)  signalų generatoriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  pagal specifikacijas skirti generuoti moduliuotųjų impulsų signalus, turinčius visas išvardytas charakteristikas, bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz:

a)  ‚impulsų trukmė‘ yra mažesnė kaip 25 ns ir

b)  įjungties / išjungties veiksena yra 65 dB arba didesnė;

2.  atiduodamoji galia viršija 100 mW (20 dBm) bet kuriuo dažniu, kai dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;

3.  „dažnių perjungimo trukmė“ turi bent vieną šių charakteristikų:

a)  nenaudojama;

b)  mažesnė nei 100 μs bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai dažnių juosta viršija 4,8 GHz, bet neviršija 31,8 GHz;

c)  nenaudojama;

d)  mažesnė nei 500 μs bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 550 MHz, ir kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz, arba

e)  mažesnė nei 100 μs bet kurio dažnio pakeitimo atveju, kai jis viršija 2,2 GHz, ir kai dažnių juosta viršija 37 GHz, bet neviršija 90 GHz,

f)  nenaudojama;

3A002.d. tęsinys

4.  vienpusės šalinės juostos (SSB) fazinis triukšmas, išreikštas dBc/Hz, pagal specifikaciją turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  mažesnis (geresnis) kaip -(126 + 20log10F - 20log10f) bet kuriame 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz diapazone, kai dažnių intervalas didesnis nei 3,2 GHz, bet neviršija 90 GHz, arba

b)  mažesnis (geresnis) kaip -(206 - 20log10f) bet kuriame 10 kHz< F≤ 100 kHz diapazone, kai dažnių intervalas didesnis nei 3,2 GHz, bet neviršija 90 GHz,

Techninė pastaba

Taikant 3A002.d.4, F – nuokrypis nuo veikimo dažnio, Hz, ir f – veikimo dažnis, MHz;

5.  skaitmeninių dažnių juostos signalų ,RF moduliavimo juostos plotis‘ turi bent vieną šių charakteristikų:

a)  viršija 2,2 GHz, kai dažnių juosta viršija 4,8 GHz, bet neviršija 31,8 GHz;

b)  viršija 550 MHz, kai dažnių juosta viršija 31,8 GHz, bet neviršija 37 GHz, arba

c)  viršija 2,2 GHz, kai dažnių juosta viršija 37 GHz, bet neviršija 90 GHz, arba

Techninė pastaba

,RF moduliavimo juostos plotis‘ – radijo dažnių juostos plotis, kurį užima suskaitmenintas dažnių juostos signalas, sumodeliuotas ant radijo dažnių signalo. Jis taip pat vadinamas informacijos dažnių juostos pločiu ar vektorinio moduliavimo juostos pločiu. I/Q skaitmeninis moduliavimas yra techninis metodas vektorinio moduliavimo radijo dažnių išvesties signalui gauti, o tas išėjimo signalas paprastai apibrėžiamas kaip turintis ,radijo dažnių moduliavimo juostos plotį‘.

6.  didžiausią dažnį, viršijantį 90 GHz;

1 pastaba. Taikant 3A002.d, signalų generatoriai apima pasirenkamų signalų formos ir funkcijų generatorius.

2 pastaba. 3A002.d netaikomas įrangai, kurios išėjimo signalo dažnis sudaromas arba imant dviejų ar daugiau kvarcinių generatorių dažnių sumą arba skirtumą, arba sumą ar skirtumą, gaunamą sudauginant signalus.

Techninės pastabos

1.   Pasirenkamų signalų formos ir funkcijų generatorių didžiausi dažniai apskaičiuojami diskretizavimo dažnį, išreikštą imtimis per sekundę, dalijant iš 2,5.

2.   Taikant 3A002.d.1.a, ‚impulso trukmė‘ yra apibrėžiama kaip laiko intervalas tarp impulso priekinio fronto ties 50 % impulso amplitudės ir užpakalinio fronto ties 50 % impulso amplitudės.

3A002 tęsinys

e)  elektrinių grandinių analizatoriai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  atiduodamoji galia viršija 31,62 mW (15 dBm) bet kuriuo dažniu, kai veikimo dažnių juosta viršija 43,5 GHz, bet neviršija 90 GHz;

2.  atiduodamoji galia viršija 1 mW (0 dBm) bet kuriuo dažniu, kai veikimo dažnių juosta viršija 90 GHz, bet neviršija 110 GHz;

3.  ‚nelinijinio vektorinio matavimo funkcija‘, kai dažniai didesni nei 50 GHz, bet neviršija 110 GHz, arba

Techninė pastaba

‚Nelinijinio vektorinio matavimo funkcija‘ – prietaiso gebėjimas analizuoti įtaisų, patekusių į plataus signalo domeną arba nelinijinių iškraipymų diapazoną, testų rezultatus.

4.  didžiausias veikimo dažnis viršija 110 GHz;

f)  mikrobanginiai matavimo imtuvai, turintys visas šias charakteristikas:

1.  didžiausią veikimo dažnį, viršijantį 110 GHz, ir

2.  galintys vienu metu matuoti amplitudę ir fazę;

g)  atominiai dažnio etalonai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  „tinkami naudoti kosmose“;

2.  neatitinkantys rubidžio etalonų ir kurių ilgalaikis pastovumas mažesnis (geresnis) kaip 1 × 10–11 per mėnesį, arba

3.  „netinkami naudoti kosmose“, turintys visas šias charakteristikas:

a)  atitinkantys rubidžio etalonus;

b)  ilgalaikis pastovumas mažesnis (geresnis) kaip 1 × 10–11 per mėnesį ir

c)  bendras energijos sunaudojimas – mažiau kaip 1 W;

3A002 tęsinys

h)  „elektroniniai mazgai“, moduliai ir įranga, turintys atlikti visas šias funkcijas:

1.  skaitmeninį analogo keitimą, atitinkantį bet kurią iš šių sąlygų:

a)  8 bitų ar didesnė, bet mažesnė kaip 10 bitų skiriamoji geba, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,3 gigaatskaitų per sekundę (GSPS);

b)  10 bitų ar didesnė, bet mažesnė kaip 12 bitų skiriamoji geba, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;

c)  12 bitų ar didesnė, bet mažesnė kaip 14 bitų skiriamoji geba, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 1,0 GSPS;

d)  14 bitų ar didesnė, bet mažesnė kaip 16 bitų skiriamoji geba, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 400 megaatskaitų per sekundę (MSPS), arba

e)  16 bitų ar didesnė skiriamoji geba, kai „diskretizavimo dažnis“ yra didesnis nei 180 MSPS; ir

2.  bet kurią iš šių funkcijų:

a)  suskaitmenintų duomenų išvedimą;

b)  suskaitmenintų duomenų saugojimą arba

c)  suskaitmenintų duomenų tvarkymą;

NB. Skaitmeniniai duomenų rašytuvai, osciloskopai, „signalų analizatoriai“, signalų generatoriai, elektrinių grandinių analizatoriai ir mikrobanginiai matavimo imtuvai nurodyti atitinkamai 3A002.a.6., 3A002.a.7., 3A002.c., 3A002.d., 3A002.e. ir 3A002.f.

3A002.h. tęsinys

Techninės pastabos

1.   n bitų skiriamoji geba atitinka 2 n lygių diskretizavimą.

2.   Skaitmeninio analogo keitiklio skiriamoji geba yra skaitmeninio analogo keitiklio skaitmeninės išvesties bitų skaičius, rodantis išmatuotą analoginę įvestį. Efektyvusis bitų skaičius (ENOB) nenaudojamas skaitmeninio analogo keitiklio skiriamajai gebai nustatyti.

3.   Darbo nepasidalijimo daugiakanalių „elektroninių mazgų“, modulių ar įrangos „diskretizavimo dažniai“ nėra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra bet kurio vieno kanalo didžiausias dažnis.

4.   Darbo pasidalijimo daugiakanalių „elektroninių mazgų“, modulių ar įrangos „diskretizavimo dažniai“ yra sumuojami ir „diskretizavimo dažnis“ yra didžiausias sudėtas visų darbo pasidalijimo kanalų bendras dažnis.

Pastaba. 3A002.h apima ADC plokštes, skaitmeninius signalų keitiklius, duomenų rinkimo plokštės, signalo priėmimo plokštes ir pereinamųjų vyksmų (procesų) įrašytuvus.

3A003 Aušinimo purškimu šilumos valdymo sistemos, kuriose naudojama uždaro ciklo skysčio cirkuliavimo ir kondicionavimo įranga sandariame korpuse, kur dialektinis skystis yra purškiamas ant elektroninių komponentų specialiai suprojektuotais purkštukais, skirtais elektroninių komponentų temperatūrai palaikyti jų darbo temperatūrų diapazone, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

3A101 Elektroninė įranga, įtaisai ir komponentai, kiti nei nurodyti 3A001, išvardyti toliau:

a)  skaitmeniniai analogo keitikliai, naudotini „raketose“, atitinkantys karines technines padidinto atsparumo įrangos sąlygas;

b)  greitintuvai, galintys tiekti elektromagnetinę spinduliuotę, susidariusią dėl 2 MeV ir daugiau pagreitintų elektronų stabdymo, ir sistemos, turinčios šiuos greitintuvus.

Pastaba . 3A101.b netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai medicinos tikslais.

3A102 ‚Terminės baterijos‘, suprojektuotos ar modifikuotos naudoti ‚raketose‘.

Techninės pastabos

1.   3A102 ‚terminės baterijos‘ reiškia vienkartines baterijas, kurių elektrolitas yra kieta nelaidi neorganinė druska. Šiose baterijose yra pirolitinės medžiagos, kuri ją uždegus ištirpdo elektrolitą ir įjungia bateriją.

2.   3A102 vartojama ‚raketos‘ sąvoka reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

3A201 Elektroniniai komponentai, kiti nei nurodyti 3A001, išvardyti toliau:

a)  kondensatoriai, turintys bet kurią iš toliau išvardytų charakteristikų grupių:

1.  a) vardinę įtampą, didesnę kaip 1,4 kV;

b)  sukauptą energiją, didesnę kaip 10 J;

c)  talpą, didesnę kaip 0,5 μF, ir

d)  nuoseklųjį induktyvumą, mažesnį kaip 50 nH, arba

2.  a) vardinę įtampą, didesnę kaip 750 V;

b)  talpą, didesnę kaip 0,25 μF, ir

c)  nuoseklųjį induktyvumą, mažesnį kaip 10 nH;

3A201 tęsinys

b)  superlaidieji solenoidiniai elektromagnetai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  galintys sukurti magnetinio lauko indukciją, didesnę kaip 2 T;

2.  ilgio ir vidinio skersmens santykį, didesnį kaip 2;

3.  vidinį skersmenį, didesnį kaip 300 mm, ir

4.  magnetinio lauko nevienalytiškumą virš centrinio 50 % vidinio tūrio, ne didesnį kaip 1 %;

Pastaba. 3A201.b netaikomas magnetams, specialiai suprojektuotiems ir eksportuojamiems kaip medicininių branduolinio magnetino rezonanso (NMR) tomografijos sistemų ,dalys‘. Pasakymas ‚kaip dalys‘ nebūtinai reiškia fizinę dalį toje pačioje gaminio siuntoje; leidžiami atskiri kroviniai iš skirtingų šaltinių pateikiant susijusius eksporto dokumentus, aiškiai nurodančius, kad kroviniai yra siunčiami ‚kaip dalys‘ vizualizavimo sistemoms.

c)  blyksniniai rentgeno spinduliuotės generatoriai ar impulsiniai elektronų greitintuvai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų grupių:

1.  a) greitintuvo didžiausiąją elektronų energiją, ne mažesnę kaip 500 keV, bet mažesnę kaip 25 MeV, ir

b)  ‚kokybę‘ (K), ne mažesnę kaip 0,25, arba

2.  a) greitintuvo didžiausią elektronų energiją, ne mažesnę kaip 25 MeV, ir

b)  ‚didžiausiąją galią‘, didesnę kaip 50 MW.

Pastaba. 3A201.c netaikomas greitintuvams, kurie sudaro komponentų dalis įtaisų, suprojektuotų kitokiems tikslams nei elektronų pluošto ar rentgeno spinduliuotei (pvz., elektroninei mikroskopijai), nei suprojektuotų medicinos tikslais.

3A201.c. tęsinys

Techninės pastabos

1.   ‚Kokybė‘ (K) yra apibrėžiama taip:

K = 1,7 x 10 3 V 2,65 Q

kur V yra didžiausioji elektronų energija megaelektronvoltais.

Jei greitintuvo pluošto impulso trukmė yra mažesnė arba lygi 1 μs, tada Q yra visas pagreitintas krūvis kulonais. Jei greitintuvo pluošto impulso trukmė yra didesnė kaip 1 μs, tada Q yra didžiausias pagreitintas krūvis per 1 μs.

Q yra lygus i integralui pagal t intervale, mažesniame kaip 1 μs, arba per pluošto impulso trukmę (Q =  idt), kur i yra elektronų pluošto srovė (A), ir t yra laikas (s).

2.   ‚Didžiausioji galia‘ = (didžiausioji įtampa [V]) × (didžiausioji elektronų pluošto srovė [A]).

3.   Įrenginių, kuriuose greitinimas atliekamas mikrobangų rezonatoriuose, pluošto impulso trukmė yra mažesnė kaip 1 μs arba lygi sugrupuoto pluošto paketo trukmei, kurią lemia vienas mikrobangų moduliatoriaus impulsas.

4.   Įrenginių, kuriuose greitinimas atliekamas mikrobangų rezonatoriuose, didžiausioji pluošto srovė yra lygi vidutinei sugrupuoto pluošto paketo srovei per paketo impulso trukmę.

3A225 Dažnio keitikliai arba generatoriai, nenurodyti 0B001.b.13, tinkami naudoti kaip variklių kintamojo arba pastoviojo dažnio keitikliai, turintys visas šias charakteristikas:

NB. 1. „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota dažnio keitiklio arba generatoriaus veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jis atitiktų 3A225 charakteristikas, nurodytas 3D225.

NB. 2. „Technologija“, pateikiama kodų arba raktų forma, specialiai suprojektuota dažnio keitiklio arba generatoriaus veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jis atitiktų 3A225 charakteristikas, nurodytas 3E225.

3A225 tęsinys

a)  daugiafaziai išėjimai, tiekiantys 40 VA ar didesnę galią;

b)  veikiantys ne mažesniu kaip 600 Hz dažniu ir

c)  dažnių valdymo paklaida geresnė (mažesnė) kaip 0,2 %.

Pastaba. 3A225 netaikomas dažnio keitikliams ar generatoriams, jei dėl nepakankamų juose įdiegtos aparatinės įrangos, „programinės įrangos“ arba „technologijos“ galimybių jų efektyvumas tampa mažesnis, nei nurodyta pirmiau, su sąlyga, kad jie turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.   jie turi būti grąžinti pirminiam gamintojui, kad būtų atlikti patobulinimai arba būtų sumažinti apribojimai;

2.   jiems reikalinga 3D225 nurodyta „programinė įranga“, skirta veiksmingumui pagerinti arba padidinti, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas, arba

3.   jiems reikalinga 3E225 nurodyta kodų arba raktų forma pateikiama „technologija“, skirta veiksmingumui pagerinti arba padidinti, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas.

Techninės pastabos

1.   Dažnio keitikliai 3A225 taip pat dar vadinami konverteriais arba inverteriais.

2.   3A225 nurodyti dažnio keitikliai gali būti parduodami kaip generatoriai, elektroninė bandymo įranga, AC maitinimo šaltiniai, kintamo greičio varikliai, kintamo greičio pavaros (VSD), kintamojo dažnio keitikliai (VFD), reguliuojamo dažnio keitikliai (AFD) arba reguliuojamo greičio pavaros (ASD).

3A226 Aukštosios įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, kitokie nei nurodyti 0B001.j.6, turintys abi šias charakteristikas:

a)  galintys nuolat 8 valandas tiekti 100 V ir didesnę įtampą, esant 500 A ir didesnei išėjimo srovei, ir

b)  srovės arba įtampos nepastovumas per 8 valandas mažesnis kaip 0,1 %.

3A227 Aukštosios įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, kitokie nei nurodyti 0B001.j.5, turintys abi šias charakteristikas:

a)  galintys nuolat 8 valandas tiekti 20 kV ir didesnę įtampą, esant 1 A ir didesnei išėjimo srovei, ir

b)  srovės arba įtampos nepastovumas per 8 valandas mažesnis kaip 0,1 %.

3A228 Perjungtuvai, išvardyti toliau:

a)  šaltojo katodo lempos, užpildytos dujomis arba ne, veikiančios panašiai kaip kibirkštinis iškroviklis, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  turinčios tris ar daugiau elektrodų;

2.  2,5 kV ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę įtampą;

3.  100 A ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę srovę ir

4.  10 μs ar mažesnę anodo vėlinimo trukmę;

Pastaba. 3A228 apima dujines kritronines lempas ir vakuumines spritronines lempas.

b)  valdomieji iškrovikliai, turintys abi šias charakteristikas:

1.  15 μs ar mažesnę anodo vėlinimo trukmę ir

2.  500 A ar didesnę vardinę anodo srovę;

c)  moduliai ir mazgai su sparčiomis perjungimo funkcijomis, išskyrus nurodytus 3A001.g arba 3A001.h, turintys visas šias charakteristikas:

1.  2 kV ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę įtampą;

2.  500 A ar didesnę didžiausiąją anodo vardinę srovę ir

3.  1 μs ar mažesnę įjungimo trukmę.

3A229 Didelės srovės impulsiniai generatoriai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

a)  detonatorių uždegimo įtaisai (paleidimo sistemos, uždegimo įtaisai), įskaitant elektroninio įkrovimo, sprogstamuosius ir optinio paleidimo uždegimo įtaisus, išskyrus nurodytus 1A007.a, suprojektuoti daugkartiniams valdomiesiems detonatoriams paleisti, nurodytiems 1A007.b;

b)  moduliniai elektriniai impulsiniai generatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  suprojektuoti nešioti, vežioti ir naudoti padidinto pavojingumo sąlygomis;

2.  galintys tiekti savo energiją sparčiau kaip per 15 μs, esant apkrovai, mažesnei kaip 40 omų;

3.  turintys didesnę išėjimo srovę kaip 100 A;

4.  nė vienas matmuo neviršija 30 cm;

5.  sveriantys mažiau kaip 30 kg ir

6.  skirti naudoti visame temperatūros intervale nuo 223 K (– 50 °C) iki 373 K (100 °C) arba nurodyti kaip tinkami naudoti kosmose.

Pastaba. 3A229.b apima ksenoninių blyksčių paleidiklius.

c)  krosnys, turinčios visas išvardytas charakteristikas:

1.  nė vienas matmuo neviršija 35 mm;

2.  vardinę įtampą, lygią 1 kV arba didesnę, ir

3.  talpą, lygią 100 nF arba didesnę.

3A230 Spartieji impulsiniai generatoriai ir jų ‚impulsinės galvutės‘, turintys abi šias charakteristikas:

a)  išėjimo įtampą, didesnę kaip 6 V, esant varžinei apkrovai, mažesnei kaip 55 omai, ir

b)  ‚impulso nusistovėjimo trukmę‘, mažesnę kaip 500 ps.

Techninės pastabos

1.   3A230 ‚impulso nusistovėjimo trukmė‘ yra apibrėžiama kaip laiko intervalas tarp 10 % ir 90 % įtampos amplitudės.

2.   ‚Impulsinės galvutės‘ – impulsų formavimo tinklai, skirti žingsninei įtampai perimti ir jai transformuoti į įvairios formos, pvz., stačiakampius, trikampius, šuolinius, trumpalaikius, eksponentinius ar monociklinius, impulsus. ‚Impulsinės galvutės‘ gali būti sumontuotos impulso generatoriuje, taip pat jos gali būti į įrenginį įdedamas modulis arba išoriškai prijungiamas prietaisas.

3A231 Neutronų generatorių sistemos, įskaitant vakuuminius vamzdžius, turinčios abi šias charakteristikas:

a)  suprojektuotos veikti be išorinės vakuuminės sistemos ir

b)  kuriose naudojamas:

1.  elektrostatinis greitinimas tričio-deuterio branduolinei reakcijai sužadinti arba

2.  elektrostatinis greitinimas deuterio-deuterio branduolinei reakcijai sužadinti ir kurių galingumas 3 × 109 neutronų/s arba didesnis.

3A232 Daugiataškės paleidimo sistemos, išskyrus nurodytas 1A007, išvardytos toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

NB. Dėl detonatorių žr. 1A007.b.

a)  nenaudojama;

b)  įrenginiai, turintys pavienius ir daugelį detonatorių, suprojektuoti beveik vienu metu sprogstamajam paviršiui įjungti didesniame kaip 5 000 mm2 plote pavieniu uždegimo signalu, esant paleidimo pasklidimo paviršiuje trukmei, mažesnei kaip 2,5 μs.

Pastaba . 3A232 netaikomas detonatoriams, turintiems tiktai pirminius sprogmenis, tokius kaip švino azidas.

3A233 Masių spektrometrai, išvardyti toliau, kitokie nei nurodyti 0B002.g, galintys matuoti jonų masę, ne mažesnę kaip 230 u, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 230, ir jiems skirti jonų šaltiniai:

a)  induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masių spektrometrai (ICP/MS);

b)  rusenančiojo išlydžio masių spektrometrai (GDMS);

c)  šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

d)  elektronpluoščiai masių spektrometrai, turintys abi šias charakteristikas:

1.  molekulinio spindulių pluošto įleidimo sistemą, kuri įleidžia kolimuotą analizuojamų molekulių pluoštą į zoną, kurioje yra jonų šaltinis ir molekulės jonizuojamos elektronų pluoštu, ir

2.  vieną ar kelias ‚šaldomąsias gaudykles‘, galinčias atšaldyti iki 193 K (– 80 °C) temperatūros;

e)  nenaudojama;

f)  masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

Techninės pastabos

1.   3A233.d nurodyti elektronpluoščiai masių spektrometrai taip pat vadinami elektronų pluoštu paveiktų masių spektrometrais arba elektroninės jonizacijos masių spektrometrais.

2.   3A233.d.2 nurodyta ‚šaldomoji gaudyklė‘ yra įrenginys, kuris sulaiko dujų molekules kondensuodamas arba užšaldydamas jas ant šaltų paviršių. Taikant 3A233.d.2, uždarojo ciklo dujinio helio kriogeninis vakuuminis siurblys nelaikomas ‚šaldomąja gaudykle‘.

3A234 Juostinės linijos, skirtos žemam detonatorių induktyvumui užtikrinti, turinčios šias charakteristikas:

a)  vardinę įtampą, didesnę kaip 2 kV, ir

b)  induktyvumą, mažesnį kaip 20 nH.

3B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

3B001 Įranga puslaidininkiniams įtaisams ar medžiagoms gaminti ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai bei pagalbiniai reikmenys:

NB. TAIP PAT ŽR. 2B226.

a)  epitaksinio auginimo įranga, išvardyta toliau:

1.  įranga, suprojektuota arba modifikuota vienodo storio bet kurios kitos medžiagos, išskyrus silicį, sluoksniui gaminti, kai ne mažesnis kaip 75 mm ilgis turi storio nuokrypį, mažesnį kaip ± 2,5 %;

Pastaba. 3B001.a.1 apima atominių sluoksnių epitaksijos įrangą.

2.  cheminio garinio metaloorganinio junginio nusodinimo (MOCVD) reaktoriai, suprojektuoti sudėtinei puslaidininkei medžiagai, turinčiai du ar daugiau iš šių elementų: aliuminio, galio, indžio, arseno, fosforo, stibio arba azoto, auginimui epitaksijos būdu;

3.   molekulpluoščio epitaksinio auginimo įranga, turinti dujinius ar kietojo kūno šaltinius;

b)  jonų implantacijos įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  nenaudojama;

2.  suprojektuota ir geriausiai veikianti, kai implantuojant vandenilį, deuterį ar helį pluošto energija yra 20 keV arba daugiau, o pluošto srovė – 10 mA arba daugiau;

3.  galinti tiesiogiai įrašyti;

4.  ne mažesnę kaip 65 keV pluošto energiją ir ne mažesnę kaip 45 mA pluošto srovę didelės energijos deguonies implantavimui į pakaitintą puslaidininkinės medžiagos „padėklą“ arba

5.  suprojektuota ir geriausiai veikianti, kai implantuojant silicį į iki 600 °C arba daugiau įkaitintą puslaidininkinės medžiagos „padėklą“ pluošto energija yra 20 keV arba daugiau, o pluošto srovė – 10 mA arba daugiau;

3B001 tęsinys

c)  nenaudojama;

d)  nenaudojama;

e)  automatiškai pakraunamos daugiakamerės plokštelių perkėlimo sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  sietuvus plokštelėms įdėti ir išimti, prie kurių gali būti prijungti tam suprojektuoti daugiau kaip du skirtingų funkcijų‚ puslaidininkių proceso įrankiai‘, nurodyti 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 arba 3B001.b, ir

2.  suprojektuotos vieningai sistemai vakuume formuoti, skirtai ‚nuosekliam daugkartiniam plokštelių apdorojimui‘;

Pastaba. 3B001.e netaikomas automatinėms robotizuotoms plokštelių manipuliavimo sistemoms, specialiai suprojektuotoms lygiagrečioms plokštelėms apdoroti.

Techninės pastabos

1.   3B001.e nurodyti ‚puslaidininkių proceso įrankiai‘ – tai moduliniai įrankiai, kuriais užtikrinami skirtingų funkcijų puslaidininkių gamybos fiziniai procesai, pvz., nusodinimas, implantavimas arba terminis apdorojimas.

2.   3B001.e nurodytas ‚nuoseklus daugkartinis plokštelių apdorojimas‘ – gebėjimas kiekvieną plokštelę apdoroti skirtingais ‚puslaidininkių proceso įrankiais‘, pvz., perkeliant kiekvieną plokštelę nuo vieno įrankio prie antro, o po to prie trečio įrankio naudojant automatiškai pakraunamas daugiakameres plokštelių perkėlimo sistemas.

3B001 tęsinys

f)  litografijos įranga, išvardyta toliau:

1.  žingsninė tapdinimo ir eksponavimo (tiesiogiai tapdinanti ir eksponuojanti plokštelėje) arba žingsninė multiplikavimo įranga, skirta plokštelėms apdoroti fotooptiniais ar rentgeno spinduliuotės metodais, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  šviesos šaltinio bangos ilgį, mažesnį kaip 193 nm, arba

b)  galinti sukurti paveikslus, kurių ‚mažiausias išskiriamo topologinio elemento matmuo‘ (MRF) lygus 45 nm arba mažesnis;

Techninė pastaba

‚Mažiausias išskiriamo topologinio elemento matmuo‘ (MRF) yra apskaičiuojamas pagal formulę:

20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_LT-p0000007.png

jeigu K faktorius = 0,35;

2.  litografinės spaudos įranga, kuria galima sukurti 45 nm ar mažesnes savybes;

Pastaba. 3B001.f.2 apima:

—   mikrokontaktinius spaudos įtaisus;

—   karštos reljefinės spaudos įrankius;

—   nanoįspaudimo litografijos įrankius;

—   žingsninės („step and flash“) litografijos (S-FIL) įrankius;

3.  įranga, specialiai suprojektuota kaukėms, turinti visas šias charakteristikas:

a)  naudojanti kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą, jonų pluoštą ar „lazerio“ pluoštą ir

b)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  spektrinio juostos puspločio (FWHM) dėmės matmenis, mažesnius nei 65 μm ir vaizdo įkėlimą, mažesnį nei 17 nm (vidutinė vertė + 3 sigma), arba

2.  nenaudojama;

3.  mažesnę nei 23 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) antrojo sluoksnio kaukės tapatinimo paklaidą;

3B001.f. tęsinys

4.  įranga, suprojektuota įtaisams apdoroti naudojant tiesioginio įrašymo metodus, turinti visas šias charakteristikas:

a)  kreipiamąjį sufokusuotą elektronų pluoštą ir

b)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  15 nm arba mažesnį minimalų pluošto dydį arba

2.  mažesnę nei 27 nm (vidutinė vertė + 3 sigma) kaukės tapatinimo paklaidą;

g)  kaukės ir tarpiniai fotošablonai, skirti integriniams grandynams, nurodytiems 3A001;

h)  daugiasluoksnės kaukės su fazės poslinkio sluoksniu, nenurodytos 3B001.g, suprojektuotos naudoti su litografinės spaudos įranga, kurios šviesos šaltinio bangos ilgis mažesnis nei 245 nm;

Pastaba. 3B001.h netaikomas daugiasluoksnėms kaukėms su fazės poslinkio sluoksniu, suprojektuotoms 3A001 nenurodytų atmintinių įtaisų gamybai.

NB. Dėl kaukių ir tarpinių fotošablonų, specialiai suprojektuotų optiniams jutikliams, žr. 6B002.

i)  litografinės spaudos šablonai, skirti integriniams grandynams, nurodytiems 3A001.

j)  kaukės „padėklų ruošiniai“ su daugiasluoksne atšvaito struktūra, sudaryti iš molibdeno ir silicio ir turintys visas šias charakteristikas:

1.  specialiai suprojektuoti ,kraštinio ultravioleto‘ (,EUV‘) litografijai ir

2.  atitinkantys SEMI standartą P37.

Techninė pastaba

,Kraštinis ultravioletas‘ (,EUV‘) reiškia elektromagnetinio spektro bangų ilgį, kuris yra didesnis nei 5 nm, bet mažesnis nei 124 nm.

3B002 Bandymo įranga, išvardyta toliau, specialiai suprojektuota baigtiems ir nebaigtiems puslaidininkiniams įtaisams tikrinti, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai ir pagalbinės priemonės:

a)  skirta 3A001.b.3 nurodytų prekių S parametrams tikrinti;

b)  nenaudojama;

c)  skirta 3A001.b.2 nurodytoms prekėms tikrinti.

3C Medžiagos

3C001 Įvairiatarpės (draustinės juostos) epitaksinės medžiagos, sudarančios „padėklą“, paeiliui epitaksiškai užaugintą daugiasluoksnę dangą iš:

a)  silicio (Si);

b)  germanio (Ge);

c)  silicio karbido (SiC) arba

d)  galio ar indžio „(III/V) junginių“.

Pastaba. 3C001.d netaikomas „padėklui“, turinčiam vieną ar daugiau p-tipo GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, Gap, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP ar InGaAlP epitaksinių sluoksnių, nesvarbu, kokia elementų seka, išskyrus atvejus, kai p-tipo epitaksinis sluoksnis yra tarp n-tipo sluoksnių.

3C002 Rezistų medžiagos, išvardytos toliau, ir rezistais padengti „padėklai“:

a)  rezistai, skirti puslaidininkinių įtaisų litografijai:

1.  pozityviniai rezistai, modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant bangų ilgiams, mažesniems kaip 193 nm, bet ne mažesniems kaip 15 nm;

2.  rezistai, modifikuoti (optimizuoti) naudoti esant bangų ilgiams, mažesniems kaip 15 nm, bet didesniems kaip 1 nm;

b)  visi rezistai, skirti naudoti elektronpluoštėje arba jonpluoštėje litografijoje, kurių jautris yra 0,01 μcoulomb/mm2 arba geresnis;

c)  nenaudojama;

d)  visi rezistai, optimizuoti vaizdų sudarymo paviršiuose technologijai;

e)  visi rezistai, suprojektuoti ir optimizuoti, kad būtų naudojami su litografinės spaudos įranga, nurodyta 3B001.f.2, kurioje naudojamas terminis arba kietinimo šviesoje procesas.

3C003 Organiniai-neorganiniai junginiai, išvardyti toliau:

a)  organiniai metalo junginiai iš aliuminio, galio ar indžio, kurių grynumas (metalo bazė) geresnis kaip 99,999 %;

b)  organiniai arseno, organiniai stibio ir organiniai fosforo junginiai, kurių grynumas (neorganinio elemento bazė) geresnis kaip 99,999 %.

Pastaba. 3C003 taikomas tik junginiams, kuriuose metalinis, iš dalies metalinis ar nemetalinis elementas yra tiesiogiai surištas su anglimi organinėje molekulės dalyje.

3C004 Fosforo, arseno ar stibio hidridai, turintys grynumą, geresnį kaip 99,999 %, net ištirpinti inertinėse dujose ar vandenilyje.

Pastaba. 3C004 netaikomas hidridams, turintiems ne mažiau kaip 20 % molių inertinių dujų ar vandenilio kiekį.

3C005 Didelės varžos medžiagos, išvardytos toliau:

a)  Silicio karbido (SiC), galio nitrido (GaN), aliuminio nitrido (AlN) ar aliuminio galio nitrido (AlGaN) puslaidininkiniai „padėklai“ arba luitai, liejiniai ar kitos šių medžiagų pirminės formos, kurių varža esant 20 °C didesnė nei 10 000 omų/cm;

b)  polikristaliniai „padėklai“ arba polikristaliniai keraminiai „padėklai“, kurių varža esant 20 °C didesnė nei 10 000 omų/cm ir kurie ant „padėklo“ paviršiaus turi bent vieną neepitaksinį silicio (Si), silicio karbido (SiC), galio nitrido (GaN), aliuminio nitrido (AlN) ar aliuminio galio nitrido (AlGaN) monokristalų sluoksnį.

3C006 3C001 nenurodytos medžiagos, kurias sudaro 3C005 nurodyti „padėklai“, turintys bent vieną silikono karbido, galio nitrido, aliuminio nitrido ar aliuminio galio nitrido epitaksinį sluoksnį.

3D Programinė įranga

3D001 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota 3A001.b–3A002.h ar 3B nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“.

3D002 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota 3B001.a–f, 3B002 arba 3A225 nurodytai įrangai „naudoti“.

3D003 ,Kompiuterinės litografijos‘ „programinė įranga“, specialiai suprojektuota paveikslams EUV litografijos kaukėse ar tarpiniuose fotošablonuose „kurti“.

Techninė pastaba

‚Kompiuterinė litografija‘ – kompiuterinio modeliavimo naudojimas litografijos proceso vizualizavimo rezultatams prognozuoti, koreguoti, optimizuoti ir tikrinti įvairiais modeliais, procesais ir sistemos sąlygomis.

3D004 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 3A003, „kurti“.

3D005 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota mikrokompiuterio, „integrinio mikroprocesorių grandyno“ ar „integrinio mikrokompiuterių grandyno“ įprastam veikimui atkurti per 1 ms po elektromagnetinio impulso (EMP) arba elektrostatinio išlydžio (ESD) trikdžių, nenutrūkstant nuolatiniam veikimui.

3D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, nurodytai 3A101.b., „naudoti“.

3D225 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota dažnio keitiklių arba generatorių veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas.

3E Technologija

3E001 „Technologijos“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirtos 3A, 3B arba 3C nurodytoms medžiagoms „kurti“ arba „gaminti“.

1 pastaba. 3E001 netaikomas „technologijai“, skirtai įrangai arba komponentams, nurodytiems 3A003.

2 pastaba. 3E001 netaikomas „technologijai“, skirtai integriniams grandynams, nurodytiems 3A001.a.3–3A001.a.12, turinčiai visas šias charakteristikas:

a)   jiems gaminti naudojama 0,130 μm ar didesnių matmenų „technologija“ ir

b)   juose yra daugiasluoksnės trijų ar mažiau metalo sluoksnių struktūros.

3 pastaba. 3E001 netaikomas ,proceso projektavimo rinkiniams‘ (,PDKs‘), nebent jie apima bibliotekų įgyvendinimo funkcijas arba technologijas 3A001 nurodytoms prekėms.

Techninė pastaba

,Proceso projektavimo rinkinys‘ (,PDK‘) – puslaidininkių gamintojo teikiama programinės įrangos priemonė, skirta užtikrinti, kad konkrečiame puslaidininkių gamybos procese būtų atsižvelgiama į būtiną projektavimo praktiką ir taisykles siekiant sėkmingai sukurti konkretų integrinio grandyno projektą, laikantis technologinių ir gamybos apribojimų (kiekvienas puslaidininkio gamybos procesas turi jam skirtą ‚PDK‘).

3E002 „Technologija“, pagal Bendrąją technologijų pastabą, išskyrus nurodytą 3E001, skirta „integriniams mikroprocesoriams“, „integriniams mikrokompiuterių grandynams“ ar integrinių mikrovaldiklių grandynų pagrindiniams elementams „kurti“ arba „gaminti“, kurie turi aritmetinės logikos įtaisus, turinčius ne siauresnę nei 32 bitų prieigą, ir turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  turinti ‚vektorinių procesorių įtaisus‘, suprojektuotus vienu metu daugiau nei dviejų ‚slankiojo kablelio‘ vektorių (32 bitų ar didesnių vienmačių masyvų) skaičiavimams atlikti;

Techninė pastaba

‚Vektorinių procesorių įtaisas‘ yra procesorius su įtaisytomis instrukcijomis, pagal kurias vienu metu atliekami sudėtiniai ‚slankiojo kablelio‘ vektorių (32 bitų ar didesnių vienmačių masyvų) skaičiavimai, kurį sudaro bent vienas vektorinis aritmetinės logikos įtaisas ir vektoriniai registrai, kurių kiekvieną sudaro bent 32 elementai.

b)  suprojektuota vieno ciklo metu daugiau nei keturiems 64 bitų ar didesniems ‚slankiojo kablelio‘ operacijų rezultatams gauti arba

c)  suprojektuota vieno ciklo metu daugiau nei aštuoniems 16 bitų ‚fiksuoto kablelio‘ (fiksuoto taško) sujungtiems daugybiniams rezultatams (pavyzdžiui, analoginės informacijos, kuri buvo konvertuota į skaitmeninę formą, skaitmeninę manipuliaciją, taip pat vadinamą skaitmeniniu „signalų apdorojimu“) gauti.

Techninės pastabos

1.   Taikant 3E002.a ir 3E002.b, ‚slankusis kablelis‘ apibrėžiamas pagal IEEE-754.

2.   Taikant 3E002.c, ‚fiksuotas kablelis‘ (fiksuotas taškas) yra fiksuoto pločio realusis skaičius, turintis sveikąją ir trupmeninę dalį, išskyrus vien tik sveikojo skaičiaus formatus.

1 pastaba. 3E002 netaikomas „technologijai“, kuri skirta multimedijos išplėtai.

2 pastaba. 3E002 netaikomas „technologijai“, skirtai mikroprocesorių pagrindiniams elementams, turintiems visas šias charakteristikas:

a)   jiems gaminti naudojama 0,130 μm ar didesnių matmenų „technologija“ ir

b)   juose yra daugiasluoksnės penkių ar mažiau metalo sluoksnių struktūros.

3 pastaba. 3E002 apima „technologiją“, skirtą skaitmeniniams signalų procesoriams ir skaitmeniniams matricų procesoriams „kurti“ ar „gaminti“.

3E003 Kitos „technologijos“, skirtos „kurti“ ar „gaminti“:

a)  vakuuminiams mikroelektronikos įtaisams;

b)  įvairiatarpių (draustinių juostų) darinių puslaidininkiniams elektroniniams įtaisams, pavyzdžiui, didelio elektronų judrio tranzistorius (HEMT), įvairiatarpius dvipolius tranzistorius (HBT), įtaisus su kvantinėmis duobėmis ir supergardelėmis;

Pastaba. 3E003.b netaikoma „technologijai“, skirtai didelio elektronų judrio tranzistoriams (HEMT), veikiantiems žemesniais negu 31,8 GHz dažniais, ir įvairiatarpiams dvipoliams tranzistoriams (HBT), veikiantiems žemesniais negu 31,8 GHz dažniais.

c)  „superlaidžiuosiems“ elektroniniams įtaisams;

d)  deimantinių sluoksnių padėklams, skirtiems elektroniniams komponentams;

e)  silicio ant izoliatoriaus (SOI) padėklam, skirtiems integriniams grandynams, kuriuose izoliatorius yra silicio dioksidas;

f)  silicio karbido padėklams, skirtiems elektroniniams komponentams;

g)  „vakuuminiams elektroniniams įtaisams“, veikiantiems 31,8 GHz ar aukštesniu dažniu.

3E004 „Technologija“, „reikalinga“ 300 mm skersmens silicio plokštelėms pjaustyti, šlifuoti ir poliruoti, kad bet kurioje plokštelės priekinio paviršiaus 26 mm × 8 mm vietoje būtų pasiektas ne didesnis kaip 20 nm ‚plokšumas‘ (‚Site Front least sQuares Range‘ (‚SFQR‘)), išmatuotas neįskaičius 2 mm arba mažesnės briaunos.

Techninė pastaba

Taikant 3E004, ‚SFQR‘ yra didžiausio ir mažiausio nuokrypio nuo priekinės atskaitos plokštumos intervalas, apskaičiuotas mažiausiųjų kvadratų metodu, naudojant visus priekinio paviršiaus duomenis, įskaitant teritorijos ribas tam tikroje teritorijoje.

3E101 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijų pastaba, skirta 3A001.a.1 ar 2., 3A101, 3A102 ar 3D101 nurodytai įrangai ar „programinei įrangai“ „naudoti“.

3E102 Pagal Bendrąją technologijų pastabą „technologija“, skirta „programinei įrangai“, nurodytai 3D101, „kurti“.

3E201 Pagal Bendrąją technologijų pastabą „technologija“, skirta įrangai, nurodytai 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201, 3A225–3A234, „naudoti“.

3E225 „Technologija“, pateikiama kodų arba raktų forma, skirta dažnio keitiklių arba generatorių veiksmingumui pagerinti arba padidinti, siekiant, kad jie atitiktų 3A225 charakteristikas.

IV DALIS. 4 kategorija

4 KATEGORIJA. KOMPIUTERIAI

1 pastaba. Ryšius (telekomunikacijas) palaikantys kompiuteriai ir su jais susijusi techninė bei „programinė įranga“ ar „vietinio tinklo“ funkcijos taip pat turi būti įvertinti pagal 5 kategorijos 1 dalies (Telekomunikacijos) technines charakteristikas.

2 pastaba. Valdymo įtaisai, tiesiogiai tarpusavyje sujungiantys centrinio procesoriaus įtaisų, ,pagrindinių atmintinių‘ arba diskų valdiklių magistrales arba kanalus, nelaikomi telekomunikacijų įranga, nurodyta 5 kategorijos 1 dalyje (Telekomunikacijos).

NB. Specialiosios paskirties paketų perjungimo „programinės įrangos“ kontrolės statusą žr. 5D001.

Techninė pastaba

,Pagrindinė atmintinė‘ – pirminė duomenų arba komandų atmintinė, skirta centrinio procesoriaus sparčiajai prieigai. Ją sudaro „skaitmeninio kompiuterio“ vidinė atmintinė ir bet kuri hierarchinė išplėtos plokštė, tokia kaip ypač sparti darbinė atmintinė arba nenuosekliosios kreipties išplėstinė atmintinė.

4A Sistemos, įranga ir komponentai

4A001 Elektroniniai kompiuteriai ir su jais susijusi įranga, turintys bet kurią iš šių charakteristikų, „elektroniniai mazgai“ ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. 4A101.

a)  specialiai suprojektuoti ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  skirti veikti žemesnėje kaip 228 K (– 45 °C) arba aukštesnėje kaip 358 K (85 °C) aplinkos temperatūroje arba

Pastaba. 4A001.a.1 netaikomas kompiuteriams, specialiai skirtiems civiliniams automobiliams, traukiniams arba „civiliniams orlaiviams“.

2.  atsparūs jonizuojančiajai spinduliuotei ir viršijantys bet kurią iš šių specifikacijų:

a)  suminę dozę 5 x 103 Gy (silicis);

b)  pažaidos dozės galią 5 × 106 Gy (silicis)/s arba

c)  pavienę pažaidą 1 x 10-8 klaida/bitas/diena;

Pastaba. 4A001.a.2 netaikomas kompiuteriams, specialiai suprojektuotiems „civiliniams orlaiviams“.

b)  nenaudojama.

4A003 „Skaitmeniniai kompiuteriai“, „elektroniniai mazgai“ ir su jais susijusi toliau išvardyta įranga bei specialiai jiems suprojektuoti komponentai:

1 pastaba. 4A003 apima:

–   ,vektorinius procesorius‘;

–   matricinius procesorius;

–   skaitmeninius signalų procesorius;

–   loginius procesorius;

–   „vaizdo gerinimui“ skirtą įrangą.

2 pastaba. „Skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos, nurodytos 4A003, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos ar sistemų kontrolės statusą, jei tik:

a)   „skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga turi lemiamos reikšmės kitos įrangos arba sistemų veikimui;

b)   „skaitmeniniai kompiuteriai“ arba su jais susijusi įranga nėra kitos įrangos arba sistemų „pagrindinis elementas“ ir

NB. 1. „Signalų apdorojimo“ arba „vaizdo gerinimo“ įrangos, specialiai suprojektuotos kitai įrangai, kurios funkcijas riboja reikalavimai tai įrangai, kontrolės statusas yra nustatomas pagal kitos įrangos kontrolės statusą, netgi jei tai viršija „pagrindinio elemento“ parametrus.

NB. 2. Apie „skaitmeninių kompiuterių“ arba su jais susijusios įrangos, skirtos ryšių įrangai, kontrolės statusą žr. 5 kategorijos 1 dalį (Telekomunikacijos).

c)   „skaitmeninių kompiuterių“ ir su jais susijusios įrangos „technologija“ nustatoma 4E.

4A003 tęsinys

a)  nenaudojama;

b)  „skaitmeniniai kompiuteriai“, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), viršijančią 29 svertinius teraflopus (WT);

c)  specialiai suprojektuoti arba modifikuoti „elektroniniai mazgai“, skirti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius taip, kad junginio „APP“ viršytų 4A003.b nurodytą ribą;

1 pastaba. 4A003.c taikomas tik „elektroniniams mazgams“ ir programuojamoms sujungimo grandinėms, neviršijančioms 4A003.b nurodytų ribų, kai jie tiekiami kaip neintegriniai „elektroniniai mazgai“.

2 pastaba. 4A003.c netaikomas „elektroniniams mazgams“, specialiai suprojektuotiems gaminiui arba gaminių šeimai, kurios didžiausioji konfigūracija neviršija 4A003.b nurodytos ribos.

d)  nenaudojama;

e)  nenaudojama;

f)  nenaudojama;

g)  specialiai suprojektuota įranga, skirta „skaitmeninių kompiuterių“ veikimui agreguoti užtikrinant išorinius sujungimus, kurios kiekvienos jungties vienkrypčio duomenų perdavimo sparta viršija 2,0 Gbaitų/s.

Pastaba. 4A003.g. netaikomas įrangai su vidiniais sujungimais (pvz., sisteminėms plokštėms, magistralėms), įrangai su pasyviaisiais sujungimais, „tinklų prieigos valdikliams“ arba „ryšių kanalų valdikliams“.

4A004 Toliau išvardyti kompiuteriai ir specialiai suprojektuota su jais susijusi įranga, „elektroniniai mazgai“ ir komponentai:

a)  ,sistoliniai matriciniai kompiuteriai‘;

b)  ,neuroniškieji kompiuteriai‘;

c)  ,optiniai kompiuteriai‘.

Techninės pastabos

1.   ,Sistoliniai kompiuteriai‘ – kompiuteriai, kuriuose duomenų srautas ir jų modifikavimas yra vartotojo dinamiškai valdomas loginio elemento lygiu.

2.   ,Neuroniškieji kompiuteriai‘ – skaičiavimo įtaisai, suprojektuoti arba modifikuoti imituojant neuronų arba neuronų tinklo savybes, t. y. skaičiavimo įtaisai, kuriems būdingas jų aparatinės dalies gebėjimas keisti skaičiavimo komponentų pasikartojamų tarpusavio sujungimų apimtį ir skaičių, remiantis ankstesniais duomenimis.

3.   ,Optiniai kompiuteriai – suprojektuoti arba modifikuoti kompiuteriai, kuriuose šviesa naudojama duomenims atvaizduoti ir kurių skaičiavimo loginių elementų pagrindą sudaro tiesiogiai susiję optiniai įtaisai.

4A005 Sistemos, įranga ir jų komponentai, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti „įsilaužimo programinei įrangai“ gaminti, naudoti, valdyti arba tiekti.

4A101 Analoginiai kompiuteriai, „skaitmeniniai kompiuteriai“ arba skaitmeniniai diferencialiniai analizatoriai, kitokie nei nurodyti 4A001.a.1, kurie yra padidinto atsparumo, suprojektuoti arba modifikuoti naudoti nešančiosiose raketose, nurodytose 9A004, arba meteorologinėse raketose, nurodytose 9A104.

4A102 Hibridiniai kompiuteriai, specialiai suprojektuoti nešančiosioms raketoms, nurodytoms 9A004, arba meteorologinėms raketoms, nurodytoms 9A104, modeliuoti, imituoti ar projektuoti.

Pastaba. Šis punktas taikomas tik įrenginiams, turintiems „programinę įrangą“, nurodytą 7D103 arba 9D103.

4B Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

Nėra.

4C Medžiagos

Nėra.

4D Programinė įranga

Pastaba. „Programinės įrangos“, skirtos kitose kategorijose aprašytai įrangai, kontrolės statusą lemia kita atitinkama kategorija.

4D001 Toliau išvardyta „programinė įranga“:

a)  „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota techninei ar „programinei įrangai“, nurodytai 4A001–4A004 arba 4D, „kurti“ ar „gaminti“;

b)  „programinė įranga“, išskyrus nurodytą 4D001.a, specialiai suprojektuota arba modifikuota toliau išvardytai įrangai „kurti“ ar „gaminti“:

1.  „skaitmeniniai kompiuteriai“, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), viršijančią 15 svertinius teraflopus (WT);

2.  „elektroniniai mazgai“, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius taip, kad junginio „APP“ viršytų 4D001.b.1 nurodytą ribą.

4D002 Nenaudojama.

4D003 Nenaudojama.

4D004 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota „įsilaužimo programinei įrangai“ gaminti, naudoti, valdyti ar tiekti.

Pastaba. 4D004 netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai ir skirtai tik „programinės įrangos“ naujinimams ar naujovinimams teikti, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

a)   naujinimai ir naujovinimai veikia tik gavus juos gaunančios sistemos administratoriaus ar savininko leidimą ir

b)   po naujinimo ar naujovinimo „programinė įranga“, kuriai įdiegti naujinimai ar naujovinimai, nėra bet kuri iš šių:

1.   „programinė įranga“, nurodyta 4D004, arba

2.   „įsilaužimo programinė įranga“.

4E Technologijos

4E001 a) „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta 4A arba 4D nurodytai techninei ar „programinei įrangai“ „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“;

b)  „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, išskyrus nurodytą 4E001.a, toliau išvardytai įrangai „kurti“ ar „gaminti“:

1.  „skaitmeniniai kompiuteriai“, turintys „koreguotą didžiausią spartą“ („APP“), viršijančią 15 svertinius teraflopus (WT);

2.  „elektroninius mazgus“, specialiai suprojektuotus arba modifikuotus atlikimo efektyvumui pagerinti sujungiant procesorius taip, kad junginio „APP“ viršytų 4E001.b.1 nurodytą ribą.

c)  „technologija“, skirta „įsilaužimo programinei įrangai“ „kurti“.

1 pastaba. 4E001.a ir 4E001.c netaikomi „pažeidžiamumo problemų atskleidimui“ arba „reagavimui į kibernetinius incidentus“.

2 pastaba. dėl 1 pastabos nesumažėja ES valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos teisės patvirtinti atitiktį 4E001.a ir 4E001.c.

TECHNINĖ PASTABA DĖL „KOREGUOTO DIDŽIAUSIO NAŠUMO“ („APP“)

„APP“ yra koreguota didžiausia sparta, kuria "skaitmeniniai kompiuteriai" atlieka 64 bitų ar didesnes slankiojo kablelio sudėties ir daugybos operacijas.

„APP“ išreiškiamas svertiniais teraflopais (WT), kai vienetas yra 1012 koreguotų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.

Santrumpos, naudojamos šioje techninėje pastaboje

n „skaitmeninio kompiuterio“ procesorių skaičius

i procesoriaus numeris (i,...n)

ti procesoriaus ciklo laikas (ti = 1/Fi)

Fi procesoriaus dažnis

Ri didžiausia slankiojo kablelio apskaičiavimo sparta

Wi architektūros korekcijos koeficientas

„APP“ skaičiavimo metodo pagrindiniai principai

1.  Kiekvienam procesoriui i nustatyti didžiausią 64 bitų ar didesnių slankiojo kablelio operacijų skaičių, FPOi, „skaitmeninio kompiuterio“ kiekvieno procesoriaus atliekamų per ciklą.

Pastaba. Nustatant FPO, įtraukti tik 64 bitų ar didesnes slankiojo kablelio sudėties arba daugybos operacijas. Visos slankiojo kablelio operacijos turi būti išreikštos procesoriaus per ciklą atliekamomis operacijomis; operacijos, kurioms būtini keli ciklai, gali būti išreikštos daliniais ciklo rezultatais. Procesoriams, negalintiems atlikti apskaičiavimų 64 bitų ar didesniais slankiojo kablelio operandais, faktinė skaičiavimo sparta R yra nulis.

2.  Apskaičiuoti slankiojo kablelio spartą R kiekvienam procesoriui Ri = FPOi/ti.

3.  Apskaičiuoti „APP“ – „APP“ = W1 x R1 + W2 x R2 + … + Wn x Rn.

4.  ,Vektoriniams procesoriams‘ Wi = 0,9. ,Nevektoriniams procesoriams‘ Wi = 0,3.

1 pastaba. Procesoriuose, cikle atliekančiuose sudėtines operacijas, pavyzdžiui, sudėties ir daugybos operacijas, skaičiuojama kiekviena operacija.

2 pastaba. Konvejeriniuose procesoriuose, faktinė skaičiavimo sparta R yra greitesnioji konvejerinė sparta, kai konvejeris užpildytas, arba nekonvejerinė sparta.

3 pastaba. Kiekvieno dalyvaujančio procesoriaus skaičiavimo sparta turi būti apskaičiuojama taikant didžiausią teoriškai galimą vertę, kol gaunama viso derinio „APP“. Laikoma, kad egzistuoja vykstančios tuo pačiu metu operacijos, jei kompiuterio gamintojas kompiuterio vadove ar brošiūroje teigia, kad galimas sutampantis, lygiagretus ar vienalaikis veikimo ar vykdymo režimas.

4 pastaba. Skaičiuojant „APP“, neįtraukti procesorių, kurie vykdo tik įvedimo / išvedimo ar šalutines funkcijas (pvz., disko sukimo įtaiso, perdavimo ar vaizdo rodymo).

5 pastaba. „APP“ vertės neturi būti skaičiuojamos procesorių deriniams (tarpusavyje) sujungtiems „vietos tinklais“ (LAN), plačiuoju tinklu (WAN), įvedimo / išvedimo bendrai naudojamais sujungimais / įtaisais, įvedimo / išvedimo valdikliais ir bet kuriais perdavimo sujungimais, įdiegtais „programinės įrangos“.

6 pastaba. „APP“ vertės turi būti apskaičiuotos procesorių deriniams, kuriuose yra procesoriai, specialiai suprojektuoti pagerinti našumą sujungimu, vienalaikiu veikimu ar bendru atminties naudojimu.

Techninės pastabos

1.   Sudedami visi procesoriai ir greitintuvai, veikiantys tuo pačiu metu ir tame pačiame luste.

2.   Procesorių deriniai naudoja bendrą atmintį, jeigu naudodamas aparatinės įrangos perduodamą spartinančiosios atmintinės eilutę arba adresuojamus kompiuterio atminties vienetus bet kuris procesorius gali prisijungti prie bet kokioje sistemos vietoje esančios atminties, kurią galima pasiekti naudojant 4A003.c. nurodytas „elektronines sąrankas“, tačiau netaikant jokio programinės įrangos mechanizmo.

7 pastaba. ‚Vektorinis procesorius‘ apibrėžiamas kaip procesorius su įtaisytomis instrukcijomis, pagal kurias vienu metu atliekami sudėtiniai slankiojo kablelio vektorių (64 bitų ar didesnių vienmačių masyvų) skaičiavimai, kurį sudaro bent 2 vektoriniai funkciniai vienetai ir bent 8 vektoriniai registrai, kurių kiekvieną sudaro bent 64 elementai.

VII DALIS. 5 kategorija

5 KATEGORIJA. TELEKOMUNIKACIJOS IR „INFORMACIJOS SAUGUMAS“

1 dalis. TELEKOMUNIKACIJOS

1 pastaba. 5 kategorijos 1 dalyje yra nustatomas komponentų, bandymo ir „gamybos“ įrangos bei „programinės įrangos“, specialiai suprojektuotos telekomunikacijų įrangai arba sistemoms, kontrolės statusas.

NB. Dėl „lazerių“, specialiai suprojektuotų telekomunikacijų įrangai arba sistemoms, žr. 6A005.

2 pastaba. „Skaitmeniniai kompiuteriai“, su jais susijusi techninė arba „programinė įranga“, jei būtina telekomunikacijų įrangos, aprašomos šioje kategorijoje, veikimui ir jos palaikymui laiduoti, yra laikomi specialiai suprojektuotais komponentais, jei tik jie yra standartiniai modeliai, kuriuos gamintojas tiekia pagal užsakymą. Tai apima kompiuterių sistemų veikimą, valdymą, aptarnavimą, techniką ar sąskaitų išrašymą.

5A1 Sistemos, įranga ir komponentai

5A001 Telekomunikacijų sistemos, įranga, komponentai ir pagalbiniai reikmenys, išvardyti toliau:

a)  bet kokio tipo telekomunikacijų įranga, turinti bet kurią iš toliau išvardytų charakteristikų, funkcijų ar savybių:

1.  specialiai suprojektuota, kad būtų atspari pereinamiesiems elektroniniams reiškiniams arba elektromagnetiniams impulsiniams reiškiniams, atsirandantiems po branduolinio sprogimo;

2.  specialiai padidinto atsparumo gama, neutronų arba jonų spinduliuotei;

3.  specialiai suprojektuota veikti temperatūroje, mažesnėje kaip 218 K (– 55 °C), arba

4.  specialiai suprojektuota veikti temperatūroje, didesnėje kaip 397 K (124 °C).

1 pastaba. 5A001.a.3 ir 5A001.a.4 taikomi tik elektroninei įrangai.

2 pastaba . 5A001.a.2, 5A001.a.3 ir 5A001.a.4 netaikomi įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai naudoti palydovuose.

5A001 tęsinys

b)  telekomunikacijų sistemos ir įranga bei specialiai joms suprojektuoti komponentai ir pagalbiniai reikmenys, turintys bet kurias toliau išvardytas charakteristikas, funkcijas ar elementus:

1.  sudarantys nesusietas povandeninių telekomunikacijų sistemas, turinčias bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  akustinio nešlio dažnį, esantį už 20–60 kHz dažnių srities ribų;

b)  elektromagnetinio nešlio dažnį, mažesnį kaip 30 kHz;

c)  elektronpluoštį valdymo būdą arba

d)  „vietiniame tinkle“ (LAN) naudoja „lazerius“ arba šviesos diodus (LED), kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 400 nm ir mažesnis nei 700 nm;

2.  sudarantys radijo įrangą, veikiančią 1,5 MHz–87,5 MHz dažnių juostoje ir turinčią visas šias charakteristikas:

a)  automatiškai numatančią ir atrenkančią dažnius bei „visumines skaitmeninio perdavimo spartas“, tenkančias vienam kanalui, norint optimizuoti perdavimą, ir

b)  įtaisytą tiesinio galios stiprintuvo konfigūraciją, turinčią galimybę palaikyti vienu metu išėjime daugelio signalų galią, ne mažesnę kaip 1 kW dažnių srityje nuo 1,5 MHz iki 30 MHz arba ne mažesnę kaip 250 W galią dažnių srityje nuo 30 MHz iki 87,5 MHz, esant vienos oktavos ar didesniam „akimirkiniam juostos pločiui“ ir netiesinių iškreipių koeficientui, mažesniam kaip -80 dB;

5A001.b. tęsinys

3.  sudarantys radijo įrangą, naudojančią kitą 5A001.b.4 nenurodytą „plėstinio spektro“ būdą, įskaitant „šuolinio dažnio perderinimo“ būdą, ir turinčią bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  vartotojo programuojamas plėstines programas arba

b)  visuminį perdavimo juostos plotį, kuris yra ne mažiau kaip 100 kartų didesnis už bet kurio vieno informacijos kanalo juostos plotį ir viršija 50 kHz;

Pastaba. 5A001.b.3.b netaikomas radijo įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti:

a)   civilinio korinio radijo ryšio sistemose arba

b)   fiksuotojo arba judriojo ryšio palydovinėse antžeminėse komercinėse civilinės telekomunikacijos stotyse.

Pastaba. 5A001.b.3 netaikomas įrangai, suprojektuotai veikti, esant ne didesnei kaip 1 W išėjimo galiai.

4.  sudarantys radijo ryšio įrangą, naudojančią ypač plačios juostos moduliacijos būdus ir turinčią vartotojo programuojamus kanalų tankinimo kodus, įslaptinimo kodus ar tinklo nustatymo kodus, turinčius bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  juostos plotį, viršijantį 500 MHz, arba

b)  20 % ar didesnį „akimirkinį dažnių juostos plotį“;

5.  sudarantys skaitmeniškai valdomus radijo imtuvus, turinčius visas šias charakteristikas:

a)  daugiau kaip 1 000 kanalų;

b)  mažesnę kaip 1 ms ‚dažnio perjungimo trukmę‘;

c)  automatinę elektromagnetinio spektro dalies paiešką arba žvalgą ir

d)  priimtų signalų arba siųstuvo tipo atpažinimą arba

Pastaba. 5A001.b.5 netaikomas radijo įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti civilinio korinio radijo ryšio sistemose.

Techninė pastaba

‚Kanalo dažnio perjungimo trukmė‘ – laikas (t. y. gaištis), per kurį vienas priimamas dažnis pakeičiamas kitu, pasiekiant visiškai arba ± 0,05 % galutinį apibrėžtą priimamą dažnį. Prekės, kurių nustatytas dažnių intervalas apima mažiau nei ± 0,05 % jų centrinio dažnio, apibrėžiamos kaip negalinčios perjungti kanalo dažnio.

5A001.b. tęsinys

6.  kuriuose naudojamos skaitmeninio „signalų apdorojimo“ funkcijos ‚kalbos kodavimui‘ mažesne kaip 700 bitų/s sparta;

Techninės pastabos

1.   ‚Kalbos kodavimo‘ kintama sparta atveju nepertraukiamos ‚kalbos kodavimui‘ taikoma 5A001.b.6.

2.   5A001.b.6 ‚kalbos kodavimas‘ apibrėžiamas kaip būdas, naudojamas paimant žmogaus balso pavyzdžius ir vėliau šiuos pavyzdžius paverčiant skaitmeniniais signalais, atsižvelgiant į konkrečius žmogaus kalbos požymius.

c)  optinės skaidulos, didesnio kaip 500 m ilgio, kai gamintojas nurodo, kad tempiamojo ‚tikrinamojo bandymo‘ metu jos gali atlaikyti 2 x 109 N/m2 ir didesnį įtempį;

NB. Apie povandeninius atjungiamuosius kabelius ir jungtis žr. 8A002.a.3.

Techninė pastaba

‚Tikrinamasis bandymas‘: neautonominis arba autonominis produkcijos brokuojamasis bandymas, kurio metu dinaminiu būdu sudaromas nustatytasis įtempis skaiduloms, kurių ilgis nuo 0,5 m iki 3 m ir kurių judėjimo greitis yra nuo 2 m/s iki 5 m/s, joms praeinant tarp apytiksliai 150 mm skersmens varančiųjų velenų. Aplinkos temperatūra turi būti lygi nominaliai temperatūrai 293 K (20 °C), o santykinė drėgmė – 40 %. Tikrinamiesiems bandymams atlikti gali būti naudojami lygiaverčiai nacionaliniai standartai.

d)  ,elektroniniu būdu valdomos fazuotosios gardelinės antenos‘, nurodytos toliau:

1.  skirtos veikti aukštesniu nei 31,8 GHz, bet ne aukštesniu nei 57 GHz dažniu, ir turinčios +20 dBm arba didesnę efektyviąją spinduliuotės galią (ERP) (22,15 dBm efektyviąją izotropinės spinduliuotės galią (EIRP));

2.  skirtos veikti aukštesniu nei 57 GHz, bet ne aukštesniu nei 66 GHz dažniu, ir turinčios +24 dBm arba didesnę ERP (26,15 dBm EIRP);

3.  skirtos veikti aukštesniu nei 66 GHz, bet ne aukštesniu nei 90 GHz dažniu, ir turinčios +20 dBm arba didesnę ERP (22,15 dBm EIRP);

4.  skirtos veikti aukštesniu nei 90 GHz dažniu;

1 pastaba. 5A001.d netaikomas ,elektroniniu būdu valdomoms fazuotosioms gardelinėms antenoms‘, skirtoms orlaivių tūpimo sistemoms, turinčioms prietaisus, atitinkančius Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) standartus, apimančius mikrobangines tūpimo sistemas (MLS).

2 pastaba. 5A001.d netaikomas antenoms, specialiai suprojektuotoms bet kuriam iš šių tikslų:

a)   civilinio korinio arba belaidžio vietinio tinklo (WLAN) radijo ryšio sistemoms;

b)   IEEE 802.15 arba belaidei didelės raiškos multimedijos sąsajai (HDMI) arba

c)   fiksuotojo arba judriojo ryšio palydovinėms antžeminėms komercinėms civilinės telekomunikacijos stotims.

Techninė pastaba

Taikant 5A001.d ,elektroniniu būdu valdoma fazuotoji gardelinė antena‘ – antena, kuri formuoja pluoštą, naudodama fazinį sąryšį (t. y. pluošto kryptis yra valdoma spinduliavimo elementų kompleksiniais žadinimo koeficientais), o to pluošto kryptis, panaudojus elektrinį signalą, gali būti keičiama pagal azimutą arba pagal aukštį, arba pagal abu (tiek perduodant, tiek ir priimant elektrinį signalą).

5A001 tęsinys

e)  radijo krypties nustatymo įranga, veikianti dažniais, aukštesniais kaip 30 MHz, turinti visas šias charakteristikas, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

1.  „akimirkinis dažnių juostos plotis“ – 10 MHz ar daugiau ir

2.  galinti nustatyti pelengą į su ja nesąveikaujančius radijo siųstuvus su mažesne kaip 1 ms signalo trukme;

f)  mobiliosios telekomunikacijos perėmimo ar trukdymo įranga ir toliau išvardyta jos valdymo įranga bei specialiai jai suprojektuoti komponentai:

1.  perėmimo įranga, suprojektuota perimti balso ar oro sąsaja perduodamus duomenis;

2.  5A001.f.1 nenurodyta perėmimo įranga, suprojektuota perimti kliento įrenginio ar abonento identifikatorius (pvz., IMSI, TIMSI ar IMEI), signalizacijos ar kitus metaduomenis, perduodamus oro sąsaja;

3.  trukdymo įranga, specialiai suprojektuota arba modifikuota mobiliosios telekomunikacijos paslaugoms sąmoningai ir selektyviai įsiterpti, nepriimti, trukdyti, sumenkinti ar įtraukti, kuria galima atlikti bet kurią iš toliau išvardytų operacijų:

a)  radijo prieigos tinklo (RAN) įrangos funkcijų imitacija;

b)  naudojamo mobiliosios telekomunikacijos protokolo (pvz., GSM) specialių charakteristikų nustatymas ir naudojimas arba

c)  naudojamo mobiliosios telekomunikacijos protokolo (pvz., GSM) specialių charakteristikų naudojimas;

4.  RF stebėjimo įranga, suprojektuota arba modifikuota 5A001.f.1, 5A001.f.2 arba 5A001.f.3 nurodytų gaminių veikimui nustatyti;

Pastaba. 5A001.f.1 ir 5A001.f.2 netaikomi:

a)   įrangai, specialiai suprojektuotai analoginiam asmeninio naudojimo judriajam radijo ryšiui perimti (PMR), IEEE 802.11 WLAN;

b)   įrangai, suprojektuotai judriojo ryšio tinklų operatoriams, arba

c)   įrangai, suprojektuotai judriojo ryšio įrangai arba sistemoms „kurti“ arba „gaminti“.

NB.1. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

NB.2. Dėl radijo imtuvų žr. 5A001.b.5.

5A001 tęsinys

g)  pasyvios koherentiškos vietos nustatymo (PCL) sistemos ar įranga, specialiai suprojektuota rasti ir sekti judančius objektus, matuojant siunčiamų aplinkos radijo dažnių atspindžius, kuriuos siunčia ne radarų siųstuvai;

Techninė pastaba

Ne radarų siųstuvai gali būti komercinės radijo, televizijos ar korinės telekomunikacijos bazinės stotys.

Pastaba. 5A001.g netaikomas:

a)   radijo astronominei įrangai arba

b)   sistemoms ar įrangai, kuriai reikalinga radijo transliacija iš objekto.

h)  savadarbių sprogstamųjų užtaisų naikinimo (IED) ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

1.  radijo dažnių (RF) perdavimo įranga, nenurodyta 5A001.f, suprojektuota ar modifikuota taip, kad anksčiau laiko aktyvuotų savadarbius sprogstamuosius užtaisus (IED) arba užkirstų kelią jų įjungimui;

2.  įranga, kurioje naudojamos technologijos, leidžiančios radijo pranešimus perduoti tais pačiais dažniais (kanalais), kuriais perduoda toje pat vietoje įrengta 5A001.h.1 nurodyta įranga;

NB. TAIP PAT ŽR. DALĮ KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ.

i)  nenaudojama;

j)  interneto protokolo (IP) tinklo ryšių stebėjimo sistemos arba įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  C klasės interneto protokolo (IP) tinkle (pvz., nacionalinio lygmens pagrindinis IP tinklas) gali būti imtasi visų toliau išvardytų priemonių:

a)  atliekama analizė taikomuoju lygmeniu (pvz., 7 lygmeniu – Atvirųjų sistemų jungimo (OSI) modelis (ISO/IEC 7498–1));

b)  išskleidžiami atrinkti metaduomenys ir programos turinys (pvz., balsas, vaizdas, žinutės, priedai) ir

c)  indeksuojami išskleisti duomenys, ir

5A001.j. tęsinys

2.  yra specialiai suprojektuoti visoms šioms funkcijoms atlikti:

a)  vykdyti paiešką naudojant „nekintamus selektorius“ ir

b)  atvaizduoti atskiro asmens arba asmenų grupės reliacinį tinklą.

Pastaba. 5A001.j netaikomas sistemoms ar įrangai, specialiai suprojektuotoms bet kuriam iš šių tikslų:

a)   rinkodaros tikslais;

b)   tinklui, užtikrinančiam paslaugų kokybę (Quality of Service, QoS), arba

c)   tinklui, užtikrinančiam patirties kokybę (Quality of Experience, QoE).

5A101 Nuotolinio matavimo ir nuotolinio valdymo įranga, įskaitant antžeminę įrangą, suprojektuotą arba modifikuotą naudoti ‚raketose‘.

Techninė pastaba

5A101 vartojama sąvoka ‚raketa‘ reiškia užbaigtas raketų sistemas ir nepilotuojamas orlaivių sistemas, galinčias įveikti didesnį kaip 300 km nuotolį.

Pastaba. 5A101 netaikomas:

a)   įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai naudoti pilotuojamuose orlaiviuose arba palydovuose;

b)   antžeminei įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai naudoti sausumoje arba jūroje;

c)   įrangai, suprojektuotai komercinėms, civilinėms ar ‚žmogaus gyvybės apsaugos’ (pvz., duomenų vientisumas, skrydžio saugumas) GNSS paslaugoms.

5B1 Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

5B001 Telekomunikacijų bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga, komponentai ir pagalbiniai reikmenys, išvardyti toliau:

a)  įranga ir specialiai jai suprojektuoti komponentai ar pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti įrangai, funkcijoms ar elementams, nurodytiems 5A001, „kurti“ ar „gaminti“;

Pastaba. 5B001.a netaikomas optinei skaidulinei įrangai.

b)  įranga ir specialiai jai suprojektuoti komponentai ar pagalbiniai reikmenys, specialiai suprojektuoti bet kuriai toliau išvardytai ryšių perdavimo arba perjungimo įrangai „kurti“:

1.   nenaudojama;

2.  įrangą, kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuri turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  1 750 nm viršijantį perdavimo bangos ilgį arba

b)  nenaudojama;

c)  nenaudojama;

d)  kurioje naudojama analoginė technika, turinti 2,5 GHz viršijantį dažnių juostos plotį, arba

Pastaba. 5B001.b.2.d netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai komercinės televizijos sistemoms „kurti“.

5B001.b. tęsinys

3.  nenaudojama;

4.  radijo įrangą, kurioje naudojamas kvadratūrinės amplitudės moduliacijos (QAM) būdas, viršijantis 1 024 lygį;

5.  nenaudojama.

5C1 Medžiagos

Nėra.

5D1 Programinė įranga

5D001 Toliau išvardyta „programinė įranga“:

a)  „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, funkcijoms arba savybėms, nurodytoms 5A001, „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“;

b)  nenaudojama;

c)  specialioji „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota, kad užtikrintų įrangos, nurodytos 5A001 arba 5B001, charakteristikas, funkcijas arba savybes;

d)  „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota bet kuriai toliau išvardytai ryšių perdavimo arba perjungimo įrangai „kurti“:

1.   nenaudojama;

2.  įrangą, kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuri turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  1 750 nm viršijantį perdavimo bangos ilgį arba

b)  kurioje naudojama analoginė technika, turinti 2,5 GHz viršijantį dažnių juostos plotį, arba

Pastaba. 5D001.d.2.b netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai arba modifikuotai komercinės televizijos sistemoms „kurti“.

3.  nenaudojama;

4.  radijo įrangą, kurioje naudojamas kvadratūrinės amplitudės moduliacijos (QAM) būdas, viršijantis 1 024 lygį.

e)  „programinė įranga“, išskyrus nurodytą 5D001.a arba 5D001.c, specialiai sukurta arba modifikuota stebėsenai ar analizei teisėsaugos tikslais vykdyti, leidžianti atlikti visas šias funkcijas:

1.  naudojant „nekintamus selektorius“ vykdyti ryšių turinio arba metaduomenų, per perdavimo sąsają gautų iš ryšių paslaugų teikėjo, paiešką ir

2.  atvaizduoti tikslinių asmenų reliacinį tinklą ar sekti jų judėjimą, remiantis ryšių turinio, metaduomenų ar paieškų rezultatais, kaip aprašyta 5D001.e.1.

Techninės pastabos

1.   Taikant 5D001.e, „perdavimo sąsaja“ yra įgaliotai teisėsaugos institucijai naudoti sukurta fizinė ir loginė sąsaja, per kurią ryšių paslaugų teikėjo prašoma imtis tikslinių informacijos perėmimo priemonių, o informacijos perėmimo rezultatai ryšių paslaugų teikėjo perduodami prašančiajai institucijai. „Perdavimo sąsaja“ įdiegiama sistemose ar įrangoje (pvz., tarpininkavimo įtaisuose), kurios priima ir patvirtina perėmimo prašymą ir prašančiajai institucijai pateikia tik tuos perėmimo rezultatus, kurie atitinka patvirtintą prašymą.

2.   „Perdavimo sąsajos“ gali būti nurodytos tarptautiniuose standartuose (įskaitant, be kitų, ETSI TS 101 331, ETSI TS 101 671, 3GPP TS 33.108) arba lygiaverčiuose nacionaliniuose standartuose.

5D001.e. tęsinys

Pastaba. 5D001.e netaikomas „programinei įrangai“, specialiai suprojektuotai ar modifikuotai bet kuriam iš šių tikslų:

a)   sąskaitoms išrašyti;

b)   tinklui, užtikrinančiam paslaugų kokybę (Quality of Service, QoS),

c)   tinklui, užtikrinančiam patirties kokybę (Quality of Experience, QoE);

d)   tarpininkavimo įtaisams arba

e)   mokėjimui mobiliuoju telefonu arba bankiniam naudojimui.

5D101 „Programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota įrangai, nurodytai 5A101, „naudoti“.

5E1 Technologija

5E001 Toliau išvardytos „technologijos“:

a)  „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta įrangai, funkcijoms arba savybėms, nurodytoms 5A001, arba „programinei įrangai“, nurodytai 5D001.a arba 5D001.e, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“ (išskyrus veikimą);

b)  toliau išvardytos specialiosios „technologijos“:

1.  „reikalinga“ „technologija“, specialiai suprojektuota palydovuose naudojamai nuotolinių ryšių įrangai „kurti“ arba „gaminti“;

2.  „technologija“, skirta „lazerinei“ ryšių technikai, gebančiai automatiškai aptikti ir sekti signalus bei palaikyti ryšį per egzoatmosferą arba popaviršinę (vandens) terpę, „kurti“ arba „naudoti“;

3.  „technologija“, skirta skaitmeninio korinio radijo ryšio sistemos bazinių stočių priėmimo įrangai, kurios priėmimo išgalės, leidžiančios daugiajuostį, daugiakanalį, daugiamodį veikimą ir veikimą su daugkartinio kodavimo algoritmu arba daugeliu protokolų, gali būti modifikuotos darant pakeitimus „programinėje įrangoje“, „kurti“;

4.  „technologija“, skirta „plėstinio spektro“ technikai, įskaitant „šuolinį dažnio perderinimą“, „kurti“;

Pastaba. 5E001.b.4 netaikomas „technologijai“, skirtai „kurti“:

a)   civilinio korinio radijo ryšio sistemas arba

b)   fiksuotojo arba judriojo ryšio palydovinėse antžeminėse komercinėse civilinės telekomunikacijos stotyse.

5E001 tęsinys

c)  „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta toliau nurodytai įrangai „kurti“ arba „gaminti“:

1.  nenaudojama;

2.  įrangai, kurioje naudojamas „lazeris“ ir kuri turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  1 750 nm viršijantį perdavimo bangos ilgį arba

b)  nenaudojama;

c)  nenaudojama;

d)  kurioje naudojamas tankinimo pagal bangos ilgį būdas, o atstumas tarp optinių nešlių yra mažesnis nei 100 GHz, arba

e)  kurioje naudojama analoginė technika, turinti 2,5 GHz viršijantį dažnių juostos plotį;

Pastaba. 5E001.c.2.e netaikomas „technologijoms“, skirtoms komercinės televizijos (TV) sistemoms.

NB. „Technologijas“, skirtas ne telekomunikacijų įrangai, kurioje naudojamas lazeris, „kurti“ arba „gaminti“, žr. 6E.

5E001.c. tęsinys

3.  įrangai, kurioje naudojamas „optinis perjungimas“ ir kurios perjungimo trukmė mažesnė nei 1 ms;

4.  radijo įrangai, turinčiai bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  kvadratūrinės amplitudės moduliacijos (QAM) būdą, viršijantį 1 024 lygį;

b)  veikiančiai, esant įėjimo ir išėjimo dažniams, viršijantiems 31,8 GHz, arba

Pastaba. 5E001.c.4.b netaikomas „technologijoms“, skirtoms įrangai, suprojektuotai arba modifikuotai veikti bet kurioje dažnių juostoje, „ITU paskirtoje“ radijo ryšio paslaugoms teikti, bet ne radijo ryšiui nustatyti.

c)  veikiančiai 1,5 MHz–87,5 MHz juostoje ir turinčiai prisitaikomąsias technines priemones, galinčias numalšinti trukdantį signalą daugiau kaip 15 dB, arba

5.  nenaudojama;

6.  mobiliajai įrangai, turinčiai visas šias charakteristikas:

a)  darbinis optinės bangos ilgį, didesnį arba lygų 200 nm ir mažesnį arba lygų 400 nm ir

b)  veikiančiai kaip „vietinis tinklas“;

d)  „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta „monolitinio mikrobanginio integrinio grandyno“ („MMIC“) stiprintuvams, specialiai suprojektuotiems telekomunikacijoms ir turintiems bet kurią iš toliau nurodytų charakteristikų, „kurti“ arba „gaminti“:

Techninė pastaba

Taikant 5E001.d, didžiausioji išėjimo soties galia gaminio duomenų lapuose taip pat gali būti nurodyta kaip išėjimo galia, išėjimo soties galia, maksimalioji išėjimo galia, didžiausioji išėjimo galia arba didžiausioji gaubtinė išėjimo galia.

1.  skirti veikti dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 15 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 75 W (48,75 dBm) dažniais, viršijančiais 2,7 GHz, bet ne didesniais kaip 2,9 GHz;

b)  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 55 W (47,4 dBm) dažniais, viršijančiais 2,9 GHz, bet ne didesniais kaip 3,2 GHz;

5E001.d.1. tęsinys

c)  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 40 W (46 dBm) dažniais, viršijančiais 3,2 GHz, bet ne didesniais kaip 3,7 GHz; arba

d)  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 20 W (43 dBm) dažniais, viršijančiais 3,7 GHz, bet ne didesniais kaip 6,8 GHz;

2.  skirti veikti dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz, kurių „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 % ir turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 10 W (40 dBm) dažniais, viršijančiais 6,8 GHz, bet ne didesniais kaip 8,5 GHz, arba

b)  didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 5W (37 dBm) dažniais, viršijančiais 8,5 GHz, bet ne didesniais kaip 16 GHz;

3.  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 3 W (34,77 dBm) dažniais, viršijančiais 16 GHz, bet ne didesniais kaip 31,8 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

4.  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,1 nW (– 70 dBm) dažniais, viršijančiais 31,8 GHz, bet ne didesniais kaip 37 GHz;

5.  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 1 W (30 dBm) dažniais, viršijančiais 37 GHz, bet ne didesniais kaip 43,5 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

6.  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 31,62 mW (15 dBm) dažniais, viršijančiais 43,5 GHz, bet ne didesniais kaip 75 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 10 %;

7.  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 10 mW (10 dBm) dažniais, viršijančiais 75 GHz, bet ne didesniais kaip 90 GHz, o „dalinis dažnių juostos plotis“ yra didesnis kaip 5 %, arba

8.  skirti veikti, kai didžiausioji išėjimo soties galia didesnė nei 0,1 nW (– 70 dBm) dažniais, viršijančiais 90 GHz;

5E001 tęsinys

e)  „technologija“ pagal Bendrąją technologijų pastabą, skirta elektroniniams įtaisams ir grandynams, specialiai suprojektuotiems telekomunikacijoms ir turintiems komponentų, pagamintų iš „superlaidžiųjų“ medžiagų, specialiai suprojektuotų veikti temperatūrose, žemesnėse nei bent vieno iš „superlaidininko“ sandų „kritinė temperatūra“, ir turinčių bet kurią iš toliau nurodytų charakteristikų, „kurti“ ar „gaminti“:

1.  skaitmeninių grandynų srovės perjungiklių, turinčių „superlaidininkinių“ loginių elementų, kurių kiekvieno elemento vėlinimo trukmės [s] ir sklaidos galios [W] sandauga mažesnė kaip 10–14 J, arba

2.  visuose dažniuose atliekama dažnių atranka, naudojant rezonansinius kontūrus, kurių kokybė (Q) viršija 10 000.

5E101 „Technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta įrangai, nurodytai 5A101, „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“.

2 dalis. „INFORMACIJOS SAUGUMAS“

1 pastaba. nenaudojama.

2 pastaba. 5 kategorijos 2 dalis netaikoma gaminiams, pateikiamiems jų vartotojui ir skirtiems vartotojo asmeniniam naudojimui.

3 pastaba. Kriptografinė pastaba.

5A002, 5D002.a.1, 5D002.b ir 5D002.c.1 netaikomi šioms prekėms:

a)   prekėms, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1.   viešai parduodamos be apribojimų iš atsargų pardavimo vartotojams punktuose, bet kuriuo iš šių būdų:

a)   ne biržos sandoriais;

b)   pardavimo paštu sandoriais;

c)   pardavimo sandoriais elektroninėmis priemonėmis arba

d)   pardavimo telefonu sandoriais;

2.   vartotojas negali lengvai pakeisti jų kriptografinio funkcionalumo;

3.   suprojektuotos įsirengti vartotojui be tolesnės esminės tiekėjo paramos ir

4.   jei būtina, išsami prekių charakteristika turi būti prieinama ir paprašius turi būti pateikiama ES valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingoms institucijoms, siekiant užtikrinti atitiktį sąlygoms, nurodytoms 1–3 punktuose.

3 pastaba. tęsinys

b)   šios pastabos a dalyje aprašytų prekių aparatinės įrangos komponentai arba ‚vykdomoji programinė įranga‘, suprojektuoti šioms esamoms prekėms ir turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.   „informacijos saugumas“ nėra pagrindinė komponento ar ‚vykdomosios programinės įrangos‘ funkcija ar funkcijų grupė;

2.   komponentas arba ‚vykdomoji programinė įranga‘ nepakeičia esamų prekių kriptografinio funkcionalumo ir nepapildo jų naujomis funkcijomis;

3.   komponento arba ‚vykdomosios programinės įrangos‘ funkcijos yra fiksuotos ir nėra projektuojamos arba modifikuojamos pagal vartotojo reikalavimus ir

4.   jei ES valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos yra taip nustačiusios, prireikus komponento arba ‚vykdomosios programinės įrangos‘ duomenys ir atitinkamų galutinių prekių duomenys turi būti prieinami ir paprašius pateikiami kompetentingai valdžios institucijai, siekiant užtikrinti pirmiau nurodytų sąlygų laikymąsi.

Techninė pastaba

Taikant kriptografinę pastabą, ‚vykdomoji programinė įranga‘ – vykdomosios formos esamos aparatinės įrangos komponento „programinė įranga“, kuri pagal kriptografinę pastabą nepatenka į 5A002.

Pastaba. ‚Vykdomoji programinė įranga‘ neapima „programinės įrangos“, veikiančios galutinėje prekėje, sukompiliuotų dvejetainių vaizdų.

Kriptografinei pastabai skirta pastaba:

1.   Siekiant užtikrinti atitiktį 3 pastabos a dalies sąlygoms, turi būti laikomasi visų šių reikalavimų:

a)   prekė gali dominti platų asmenų ir įmonių ratą ir

b)   kainą ir informaciją apie pagrindines prekės funkcijas galima sužinoti prieš perkant ir nesikonsultuojant su pardavėju arba tiekėju. Paprastas pasiteiravimas dėl kainos nelaikomas konsultacija.

2.   Priimdamos sprendimą dėl atitikties 3 pastabos a dalies sąlygoms, kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į svarbius veiksnius, pvz., kiekį, kainą, reikalingus techninius įgūdžius, esamus pardavimo kanalus, tipines vartotojų grupes, tipinį naudojimo būdą arba bet kokią prieš konkurentus nukreiptą tiekėjo veiklą.

5A2 Sistemos, įranga ir komponentai

5A002 „Informacijos saugumo“ sistemos, įranga ir jų komponentai:

NB. Apie „palydovinės navigacijos sistemos“ priėmimo įrangos, kurioje yra naudojamas iššifravimas, kontrolę žr. 7A005, o apie susijusią iššifravimo „programinę įrangą“ ir „technologiją“ žr. 7D005 ir 7E001.

a)  suprojektuoti ar modifikuoti ,duomenų slaptumo kriptografijai‘ su ,aprašytuoju saugumo algoritmu‘ naudoti, jeigu kriptografinis funkcionalumas naudojamas, aktyvuotas arba gali būti aktyvuotas bet kuriuo būdu, išskyrus saugų „kriptografinį aktyvavimą“, kaip nurodyta toliau:

1.  prekės, kurių pagrindinė funkcija yra „informacijos saugumas“;

2.  5A002.a.1 nenurodytos skaitmeninio ryšio ar tinklo sistemos, įranga ar komponentai;

3.  kompiuteriai, kitos prekės su pagrindine informacijos laikymo ar tvarkymo funkcija ir jų komponentai, nenurodyti 5A002.a.1 ar 5A002.a.2;

NB. Dėl operacinių sistemų taip pat žr. 5D002.a.1 ir 5D002.c.1.

4.  5A002.a.1–5A002.a.3 nenurodytos prekės, jeigu ,duomenų slaptumo kriptografijos‘ su ,aprašytuoju saugumo algoritmu‘ atitinka visas šias charakteristikas:

a)  jos būtinos prekės nepagrindinei funkcijai ir

b)  jos naudojamos su įdiegta įranga ar „programine įranga“, kuri kaip autonominė prekė nurodyta 5 kategorijos 2 dalyje.

5A002.a. tęsinys

Techninės pastabos

1.   Taikant 5A002.a, ,duomenų slaptumo kriptografija‘ – tai „kriptografija“, naudojanti skaitmenines technologijas ir vykdanti bet kokią kriptografijos funkciją, išskyrus šias funkcijas:

a)   „atpažinimas“;

b)   skaitmeninis parašas;

c)   duomenų vientisumas;

d)   atsakomybės už veiksmus prisiėmimas;

e)   skaitmeninių teisių valdymas, įskaitant apsaugotą nuo kopijavimo „programinę įrangą“;

f)   šifravimas ar iššifravimas, kai remiamos pramoginės, masinės komercinės transliacijos ar medicininių įrašų valdymas arba

g)   raktų valdymas remiant bet kurią a–f punktuose aprašytą funkciją.

2.   Taikant 5A002.a ‚aprašytasis saugumo algoritmas‘ – bet kuris iš šių:

a)   „simetrinis algoritmas“, kuriame naudojamo rakto žodžio ilgis viršija 56 bitus, neįtraukiant (lygiškumo) tikrinimo bitų,

b)   „asimetrinis algoritmas“, kai algoritmo saugumas yra grindžiamas bet kuria iš šių charakteristikų:

1.   sveikųjų skaičių skaidiniu pirminiais daugikliais, viršijančiu 512 bitų (pvz., RSA);

2.   naudojant diskrečiųjų logaritmų skaičiavimą baigtinio lauko didesnės kaip 512 bitų apimties (pvz., Diffie-Hellman virš Z/pZ) multiplikacinėje grupėje arba

3.   diskrečiaisiais logaritmais grupėje, kitokioje nei nurodyta b.2 punkte, viršijančioje 112 bitų (pvz., Diffie-Hellman virš elipsinės kreivės), arba

c)   „asimetrinis algoritmas“, kai algoritmo saugumas yra grindžiamas bet kuria iš šių charakteristikų:

1.   trumpiausio vektoriaus ar artimiausio vektoriaus problemomis, susijusiomis su gardelėmis (pvz., NewHope, Frodo, NTRUEncrypt, Kyber, Titanium);

2.   supersinguliarinių elipsinių kreivių izogenijų nustatymu (pvz., supersinguliarinis izogeninis rakto kapsuliavimas) arba

3.   atsitiktinių kodų dekodavimu (pvz., McEliece, Niederreiter).

Techninė pastaba

c techninėje pastaboje aprašytas algoritmas gal būti vadinamas postkvantiniu, kvantiškai saugiu ar kvantiškai atspariu.

5A002.a. tęsinys

1 pastaba. Jeigu būtina, kaip yra nustačiusi atitinkama eksportuotojo šalies institucija, išsami informacija apie prekes turi būti prieinama ir pateikiama institucijai, kai gaunamas prašymas, siekiant nustatyti:

a)   ar prekė atitinka 5A002.a.1–5A002.a.4 nustatytus kriterijus arba

b)   ar 5A002.a nurodytas duomenų saugumo kriptografinis funkcionalumas yra naudojamas be „kriptografinio aktyvavimo“.

2 pastaba. 5A002.a netaikomas jokioms toliau nurodytoms prekėms ar specialiai suprojektuotiems jų „informacijos saugumo“ komponentams:

a)   lustinėms kortelėms ir jų ‚skaitytuvams / rašytuvams‘:

1.   lustinei kortelei ar elektroniniu būdu nuskaitomam asmens dokumentui (pvz., žetonui, elektroniniam pasui), turinčiam vieną iš šių požymių:

a)   kriptografinis funkcionalumas atitinka bet kurią iš šių charakteristikų:

1.   leidžiama naudoti tik tuo atveju, jeigu įrengta:

a)   įrangoje ar sistemose, neaprašytose 5A002.a.1–5A002.a.4;

b)   įrangoje ar sistemose, kuriose nenaudojama ,duomenų slaptumo kriptografija‘ su ,aprašytuoju saugumo algoritmu‘, arba

c)   įrangoje ar sistemose, neįtrauktose į 5A002.a. pagal šios pastabos b–f punktus, ir

2.   negalima perprogramuoti jokiam kitam naudojimui arba :

b)   turi visas šias charakteristikas:

1.   specialiai suprojektuotas ir apribotas, kad būtų galima užtikrinti jame saugomų ,asmens duomenų‘ apsaugą;

2.   buvo ar gali būti tik asmeninis, skirtas viešosioms arba komercinėms operacijoms atlikti ar asmens tapatybei nustatyti, ir

3.   jeigu kriptografinis funkcionalumas neprieinamas vartotojui;

Techninė pastaba

‚Asmens duomenys‘ apima visus konkretaus asmens arba subjekto duomenis, pvz., saugomų pinigų sumą ir „atpažinimui“ reikalingus duomenis.

5A002.a. Pastaba 2.a. tęsinys

2.   ‚skaitytuvams / rašytuvams‘, kurie yra specialiai suprojektuoti ar modifikuoti ir apriboti šios pastabos a.1 papunktyje nurodytoms prekėms.

Techninė pastaba

‚Skaitytuvai / rašytuvai‘ apima įrangą, kuri per tinklą komunikuoja su lustinėmis kortelėmis ar elektroniniu būdu nuskaitomais dokumentais.

b)   kriptografinei įrangai, specialiai suprojektuotai ir skirtai tik bankiniam naudojimui arba ‚piniginiams sandoriams‘;

Techninė pastaba

‚Piniginiai sandoriai‘ 5A002.a 2 pastabos b punkte reiškia ir mokesčių už važiavimą surinkimą bei jų aptarnavimą arba kredito funkcijas.

c)   civiliniams nešiojamiesiems arba judriojo radijo ryšio telefonams (pvz., naudojamiems komercinėse civilinėse korinio radijo ryšio sistemose), kuriais negalima tiesiogiai perduoti šifruotų duomenų į kitą radijo ryšio telefoną arba įrangą (kitą nei radijo prieigos tinklo (RAN) įrangą) arba perduoti šifruotų duomenų naudojantis RAN įranga (pvz., radijo tinklo valdikliu (RNC) arba bazinės stoties valdikliu (BSC));

d)   belaidei telefoninei įrangai, neturinčiai ištisinio šifravimo, kai didžiausias efektyvusis aktyviai nepalaikomo belaidžio veikimo nuotolis (t. y. vieninis nerelinio ryšio intervalas tarp galinio įtaiso ir bazinės stoties), kaip nurodyta gamintojo specifikacijose, yra mažesnis kaip 400 m;

e)   civiliniams nešiojamiesiems arba judriojo radijo ryšio telefonams ir panašiems belaidžiams prietaisams, kurie atitinka tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus (išskyrus prieš piratavimą nukreiptas funkcijas, kurios gali būti nepaskelbtos) ir atitinka Kriptografijos pastabos (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba) a.2–a.4 punktų nuostatas, kurie yra adaptuoti naudoti tam tikroje civilinės pramonės srityje ir turi elementus, kurie nedaro poveikio pirminių neadaptuotų prietaisų kriptografiniam funkcionalumui;

5A002.a. 2 pastaba. tęsinys

f)   prekės, jeigu „informacijos saugumo“ funkcija apribota bevieliu „asmeniniu tinklu“, atitinkančios tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus;

g)   civiliniam naudojimui skirtai judriojo ryšio radijo prieigos tinklo (RAN) įrangai, taip pat atitinkančiai kriptografinės pastabos (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba) a.2–a.4 punktų nuostatas, kurios RF išėjimo galia neviršija 0,1 W (20 dBm) ir kuria vienu metu gali naudotis ne daugiau kaip 16 vartotojų;

h)   maršruto parinktuvams, jungikliams, tinklų sietuvams ar relėms, kuriose „informacijos saugumo“ funkcija ribojama „Operacijos, administravimo ar aptarnavimo“ („OAM“) užduotimis, atitinkantiems tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus, arba

i)   bendrosios paskirties kompiuterių įrangai arba serveriams, kurių „informacijos saugumo“ funkcija atitinka visas šias charakteristikas:

1.   naudojami tik paskelbti arba komerciniai kriptografijos standartai ir

2.   turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)   sujungta su centriniu procesoriumi (CPU), atitinkančiu 5 kategorijos 2 dalies 3 pastabos nuostatas;

b)   sujungta su 5D002 nenurodyta operacine sistema arba

c)   apribota įrangos „OAM“.

5A002.a. 2 pastaba. tęsinys

j)   prekėms, specialiai suprojektuotoms ,naudojimui susijusioje civilinės pramonės srityje‘, atitinkančioms visas šias charakteristikas:

1.   yra vienas iš šių įrenginių:

a)   tinkle galintis veikti galinis įrenginys, atitinkantis bet kurią iš šių charakteristikų:

1.   „informacijos saugumo“ funkcija ribojama ,nešališkų duomenų‘ saugojimu ar „Operacijos, administravimo ar aptarnavimo“ („OAM“) užduotimis arba

2.   įrenginys ribojamas konkrečiu ,naudojimu susijusioje civilinės pramonės srityje‘, arba

b)   tinklaveikos įranga, atitinkanti visas šias charakteristikas:

1.   yra specialiai suprojektuota ryšiams su įranga, nurodyta j.1.a, ir

2.   „informacijos saugumo“ funkcija ribojama j.1.a nurodytos įrangos ,naudojimo susijusioje civilinės pramonės srityje‘ rėmimu arba šios tinklaveikos įrangos ar kitų prekių, nurodytų šios pastabos j punkte, „OAM“ užduotimis, ir

2.   jei pasitelkiant „informacijos saugumo“ funkciją įgyvendinami tik paskelbti ar komerciniai kriptografijos standartai ir vartotojas negali lengvai pakeisti kriptografinio funkcionalumo.

Techninės pastabos

1.   ,Naudojimas susijusioje civilinės pramonės srityje‘ – naudojimas tinkle susijusios vartotojų ar civilinės pramonės srityje, išskyrus „informacijos saugumą“, skaitmeninius ryšius, bendrosios paskirties tinklaveiką ar skaičiavimą.

2.   ,Nešališki duomenys‘ – jutiklių ir matavimo duomenys, tiesiogiai susiję su sistemos stabilumu, veikimu ar fiziniais matavimais (pvz., temperatūra, slėgis, srautas, masė, tūris, įtampa, fizinė vieta ir pan.), kurių negali pakeisti įrangos naudotojas.

5A002 tęsinys

b)  yra ,kriptografinio aktyvavimo prieigos raktas‘;

Techninė pastaba

,Kriptografinio aktyvavimo prieigos raktas‘ – prekė, suprojektuota arba modifikuota šioms funkcijoms atlikti:

1.   5 kategorijos 2 dalyje nenurodytai prekei „kriptografinio aktyvavimo“ būdu pakeisti į 5A002.a ar 5D002.c.1 nurodytą prekę, kuriai netaikoma išimtis pagal kriptografinę pastabą (5 kategorijos 2 dalies 3 pastaba), arba

2.   „kriptografinio aktyvavimo“ būdu 5 kategorijos 2 dalyje jau nurodytai prekei suteikti papildomą 5A002.a nurodytą funkciją.

c)  suprojektuoti arba modifikuoti „kvantinei kriptografijai“ naudoti arba atlikti;

Techninė pastaba

„Kvantinė kriptografija“ taip pat yra vadinama kvantiniu raktų paskirstymu (QKD).

d)   suprojektuoti arba modifikuoti taip, kad būtų galima naudoti kriptografijos būdus, ypač plačios moduliacijos juostos sistemų kanalų tankinimo (suskirstymo) kodams įslaptinimo (užšifravimo) kodams arba tinklo identifikavimo kodams generuoti, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  juostos plotį, viršijantį 500 MHz, arba

2.  20 % ar didesnį „dalinį dažnių juostos plotį“;

e)   suprojektuoti arba modifikuoti, kad naudodami kriptografinę techniką generuotų 5A002.d. nenurodytų „plėstinio spektro“ sistemų plėstinius kodus, įskaitant šuolinius kodus, skirtus „dažnio šuolinio perjungimo“ sistemoms.

5A003 Sistemos, įranga ir komponentai, skirti nekriptografiniam „informacijos saugumui“:

a)  ryšių kabelių sistemos, suprojektuotos arba modifikuotos, naudojant mechanines, elektrines arba elektronines priemones, slaptam prasiskverbimui atlikti;

Pastaba. 5A003.a. apima tik fizinio sluoksnio saugumą. Taikant 5A003.a, fizinis sluoksnis apima atvirųjų sistemų jungimo (OSI) modelio (ISO/IEC 7498-1) 1 sluoksnį.

b)  specialiai suprojektuoti arba modifikuoti informaciją turinčių signalų informaciją atskleidžiančiai perteklinei spinduliuotei sumažinti žemiau to lygio, kurio reikia pagal sveikatos, saugos arba elektromagnetinių trukdžių standartų reikalavimus;

5A004 Sistemos, įranga ir komponentai, skirti „informacijos saugumui“ įveikti, susilpninti arba apeiti:

a)  suprojektuoti arba modifikuoti ‚kriptoanalitinėms funkcijoms‘ atlikti;

Pastaba. 5A004.a. apima sistemas arba įrangą, suprojektuotą arba modifikuotą ,kriptoanalitinėms funkcijoms‘ atlikti naudojant apgrąžos inžineriją.

Techninė pastaba

„Kriptoanalitinės funkcijos“ – kriptografiniams mechanizmams iššifruoti skirtos funkcijos, norint gauti slaptus kintamuosius arba neskelbtinus duomenis, įskaitant atvirąjį tekstą, slaptažodžius arba šifravimo raktus.

b)  4A005 arba 5A004.a nenurodytos prekės, suprojektuotos visoms šioms funkcijoms atlikti:

1.  ‚neapdorotiems duomenims išgauti‘ iš kompiuterių ar ryšių įrenginio ir

2.  įrenginio „atpažinimo“ arba autorizavimo valdymo priemonėms apeiti, kad būtų galima atlikti 5A004.b.1 aprašytą funkciją.

Techninė pastaba

‚Neapdorotų duomenų išgavimas‘ iš kompiuterinio ar ryšių įrenginio – dvejetainių duomenų gavimas iš įrenginio laikmenos (pvz., RAM, atmintuko ar standžiojo disko) be įrenginio operacinės sistemos ar rinkmenų sistemos atliekamo jų aiškinimo.

1 pastaba. 5A004.b netaikomas sistemoms arba įrangai, specialiai suprojektuotai kompiuterių ar ryšių įrenginiams „kurti“ arba „gaminti“.

2 pastaba. 5A004.b neapima:

a)   derintuvių, hipervizorių;

b)   prekių, susijusių tik su loginių duomenų ištraukimu;

c)   prekių, skirtų duomenims ištraukti naudojantis lusto atjungimo metodu (chip-off arba JTAG) arba

d)   prekių, specialiai suprojektuotų ir skirtų tik įrenginio valdymo apsaugai pažeisti (jail-breaking arba rooting).

5B2 Bandymo, tikrinimo ir gamybos įranga

5B002 „Informacijos saugumo“ bandymo, tikrinimo ir „gamybos“ įranga:

a)  įranga, specialiai suprojektuota įrangai, nurodytai 5A002, 5A003, 5A004 arba 5B002.b., „kurti“ arba „gaminti“;

b)  matavimo įranga, specialiai suprojektuota 5A002, 5A003 ar 5A004 nurodytos įrangos ar 5D002.a arba 5D002.c nurodytos „programinės įrangos“ „informacijos saugumo“ funkcijoms įvertinti ir patvirtinti.

5C2 Medžiagos

Nėra.

5D2 Programinė įranga

5D002 Toliau išvardyta „programinė įranga“:

a)  „programinė įranga“, specialiai suprojektuota arba modifikuota bet kuriai toliau nurodytai įrangai „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“:

1.  5A002 nurodytai įrangai arba 5D002.c.1. nurodytai „programinei įrangai“;

2.  5A003 nurodytai įrangai arba 5D002.c.2. nurodytai „programinei įrangai“ arba

3.  šiai įrangai arba „programinei įrangai“:

a)  5A004.a nurodytai įrangai arba 5D002.c.3.a nurodytai „programinei įrangai“;

b)  5A004.b nurodytai įrangai arba 5D002.c.3.b nurodytai „programinei įrangai“;

b)  „programinė įranga“, turinti 5A002.b nurodyto ,kriptografinio aktyvavimo prieigos rakto‘ charakteristikas;

5D002 tęsinys

c)  „programinė įranga“, turinti bet kurios iš toliau išvardytos įrangos charakteristikas arba atliekanti ar modeliuojanti jos funkcijas:

1.  5A002.a, 5A002.c, 5A002.d ar 5A002.e nurodytos įrangos;

Pastaba. 5D002.c.1 netaikomas „programinei įrangai“, apribotai „OAM“ užduotimis, kuri atitinka tik paskelbtus arba komercinius kriptografijos standartus.

2.  5A003 nurodytos įrangos arba

3.  šios įrangos:

a)  įrangos, nurodytos 5A004.a;

b)  5A004.b nurodytos įrangos.

Pastaba. 5D002.c.3.b. netaikomas „įsilaužimo programinei įrangai“.

d)  nenaudojama.

5E2 Technologija

5E002 Toliau išvardytos „technologijos“:

a)  „technologija“, remiantis Bendrąja technologijos pastaba, skirta 5A002, 5A003, 5A004 ar 5B002 nurodytai įrangai ar 5D002.a arba 5D002.c nurodytai „programinei įrangai“ „kurti“, „gaminti“ arba „naudoti“;

Pastaba. 5E002.a netaikomas „technologijai“, skirtai 5A004.b., 5D002.a.3.b. arba 5D002.c.3.b nurodytoms prekėms.

b)  „technologija“, turinti 5A002.b nurodyto ,kriptografinio aktyvavimo prieigos rakto‘ charakteristikas.

Pastaba. 5E002 apima „informacijos saugumo“ techninius duomenis, gautus atliekant procedūras, skirtas funkcijų, charakteristikų ar metodų, nurodytų 5 kategorijos 2 dalyje, įgyvendinimui įvertinti ar apibrėžti.

VIII DALIS. 6 kategorija

6 KATEGORIJA. JUTIKLIAI IR LAZERIAI

6A Sistemos, įranga ir komponentai

6A001 Akustinės sistemos, įranga ir komponentai:

a)  jūrininkystės akustinės sistemos, įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1.  aktyviosios (perdavimo arba perdavimo ir priėmimo) sistemos, įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

Pastaba. 6A001.a.1 netaikomas šiai įrangai:

a)   echolotams, veikiantiems vertikalia kryptimi žemyn, kurių žvalgos kampas neviršija ± 20° ir kurie skirti tik vandens gyliui, atstumui iki paskendusių ar paslėptų objektų matuoti ar žuvims aptikti;

b)   akustiniams švyturiams, išvardytiems toliau:

1.   akustiniams avariniams švyturiams;

2.   akustinėms bujoms, specialiai suprojektuotoms persikėlimui ar sugrįžimui į tam tikrą vietą po vandeniu.

a)  akustinė jūros dugno tyrimo įranga:

1.  antvandeninių laivų tyrimo įranga, suprojektuota jūros dugno topografijai nustatyti, turinti visas šias charakteristikas:

a)  suprojektuota matuoti, kai žvalgos kampas viršija 20° vertikalės atžvilgiu;

b)  suprojektuota matuoti jūros dugno topografiją jūros dugno gyliuose virš 600 m;

c)  ‚zondavimo skiriamoji geba‘, kuri yra mažesnė nei 2, ir

d)  gylio duomenų „tikslumo“ ‚padidinimas‘ kompensuojant visus šiuos veiksmus:

1.  akustinio jutiklio judėjimą;

2.  sklidimą vandeniu iš jutiklio į jūros dugną ir atgal į jutiklį ir

3.  garso greitį jutiklyje;

Techninės pastabos

1.   ‚Zondavimo skiriamoji geba‘ yra ruožo plotis (laipsniais) padalytas iš didžiausio zondavimų skaičiaus ruože.

2.   ‚Padidinimas‘ apima gebėjimą kompensuoti išorės priemonėmis.

6A001.a.1.a. tęsinys

2.  povandeninė tyrimo įranga, suprojektuota jūros dugno topografijai nustatyti, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

Techninė pastaba

Akustinio jutiklio rodomas slėgis lemia, kokiame gylyje gali būti naudojama 6A001.a.1.a.2 nurodyta įranga.

a)  turi visas šias charakteristikas:

1.  suprojektuota ar modifikuota veikti didesniame kaip 300 m gylyje ir

2.  didesnio nei 3 800 m/s ‚zondavimo tempo‘ arba

Techninė pastaba

‚Zondavimo tempas‘ – didžiausio jutiklio veikimo greičio (m/s) ir didžiausio zondavimų skaičiaus visame ruože sandauga, kai aprėptis siekia 100 %. Dviem kryptimis (3D sonarai) zondavimo rezultatus užtikrinančioms sistemoms, visomis kryptimis turėtų būti naudojamas didžiausias „zondavimo tempas“.

b)  tyrimo įranga, nenurodyta 6A001.a.1.a.2.a, turinti visas šias charakteristikas:

1.  suprojektuota ar modifikuota veikti didesniame kaip 100 m gylyje;

2.  suprojektuota matuoti, kai žvalgos kampas viršija 20° vertikalės atžvilgiu;

3.  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  veikimo dažnis, mažesnis kaip 350 kHz arba

b)  suprojektuota jūros dugno topografijai nustatyti, kai atstumas nuo akustinio jutiklio yra didesnis kaip 200 m, ir

4.  gylio duomenų „tikslumo“ ‚padidinimas‘ kompensuojant visus šiuos veiksmus:

a)  akustinio jutiklio judėjimą;

b)  sklidimą vandeniu iš jutiklio į jūros dugną ir atgal į jutiklį ir

c)  garso greitį jutiklyje;

6A001.a.1.a. tęsinys

3.  šoninio skenavimo sonaras (SSS) arba sintezuotosios apertūros sonaras (SAS), suprojektuoti jūros dugno vaizdams gauti ir turintys visas šias charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuotos perdavimo ir priėmimo akustinės matricos:

a)  suprojektuota ar modifikuota veikti didesniame kaip 500 m gylyje;

b)  didesnio nei 570 m2/s ‚ploto aprėpimo tempo‘, kai įranga veikia didžiausiu galimu diapazonu mažesnės nei 15 cm ‚išilginės eigos skiriamosios gebos‘ režimu ir

c)  mažesnės nei 15 cm ‚skersinės eigos skiriamosios gebos‘ režimu;

Techninės pastabos

1.   ‚Ploto aprėpimo tempas‘ (m 2 /s) – sonaro diapazono (m) ir didžiausio jutiklio veikimo greičio (m/s) tame diapazone sandauga, padauginta iš dviejų.

2.   ‚Išilginės eigos skiriamoji geba‘ (cm), tik SSS atveju – azimutinio (horizontalus) spindulio pločio (laipsniais) ir sonaro diapazono (m) sandauga, padauginta iš 0,873.

3.   ‚Skersinės eigos skiriamoji geba‘ (cm) – 75, padalyti iš signalo dažnių juostos pločio (kHz).

b)  objektų aptikimo ar jų buvimo vietos nustatymo sistemos arba perdavimo ir priėmimo matricos, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  perdavimo dažnį, mažesnį kaip 10 kHz;

2.  įrangos, veikiančios 10–24 kHz dažnių juostoje, sukuriamo garso slėgio lygį, didesnį kaip 224 dB (1 μΡa slėgio atžvilgiu, kai atstumas 1 m);

3.  įrangos, veikiančios 24–30 kHz dažnių juostoje, sukuriamo garso slėgio lygį, didesnį kaip 235 dB (1 μΡa atžvilgiu 1 m atstumu);

4.  formuojamus pluoštus, kurių žvalgos kampas mažesnis kaip 1° bet kurios ašies atžvilgiu ir kurių veikimo dažnis mažesnis kaip 100 kHz;

6A001.a.1.b. tęsinys

5.  suprojektuotos veikti, esant vienareikšmio nuotolio atvaizdavimo sričiai, viršijančiai 5 120 m, arba

6.  suprojektuotos, esant normaliai veikai, atlaikyti slėgį didesniame kaip 1 000 m gylyje, ir kuriose yra keitlių, turinčių bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  turinčių dinaminį slėgio poveikio kompensavimą arba

b)  turinčių kitokių nei pagaminti iš švino cirkonato titanato keitlių;

c)  akustiniai prožektoriai su keitliais, turinčiais pjezoelektrinių, magnetostrikcinių, elektrostrikcinių, elektrodinaminių arba hidraulinių elementų, veikiančių atskirai ar įmontuotų į sistemą, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1 pastaba. Akustinių prožektorių su keitliais, specialiai suprojektuotų kitai įrangai, nenurodytai 6A001, kontrolės statusas nustatomas pagal tos įrangos kontrolės statusą.

2 pastaba. 6A001.a.1.c netaikomas elektroniniams šaltiniams, kurie tiktai nukreipia garsą vertikaliai, arba mechaniniams (pvz., oriniams arba gariniams pistoletams) ar cheminiams (pvz., sprogiesiems) šaltiniams.

3 pastaba. Pjezoelektriniai elementai, nurodyti 6A001.a.1.c, apima elementus, pagamintus iš švino-magnio-niobato / švino -titanato (Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 , arba PMN-PT) monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo, arba švino-indžio-niobato / švino-magnio niobato / švino-titanato (Pb(In 1/2 Nb 1/2 )O 3 –Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 –PbTiO 3 , arba PIN-PMN-PT) monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo.

1.  veikiantys mažesniais nei 10 kHz dažniais ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  nesuprojektuoti nepertraukiamai veikti naudojant 100 % darbo ciklą ir kurių spinduliuojamas ,laisvojo lauko šaltinio lygis (SLRMS)‘ viršija (10log(f) + 169,77) dB (etalonas 1 μPa 1 m atstumu), kur f – didžiausios perdavimo įtampos atsakas (TVR) hercais yra mažesnis kaip 10 kHz, arba

6A001.a.1.c.1. tęsinys

b)  suprojektuoti nepertraukiamai veikti naudojant 100 % darbo ciklą ir kurių nenutrūkstamai spinduliuojamas ,laisvojo lauko šaltinio lygis (SLRMS)‘ viršija (10log(f) + 159,77) dB (etalonas 1 μPa 1 m atstumu), kur f – didžiausios perdavimo įtampos atsakas (TVR) hercais yra mažesnis kaip 10 kHz, arba

Techninė pastaba

,Laisvo lauko šaltinio lygis (SL RMS )‘ apibrėžiamas išilgai didžiausios atsako ašies ir tolimajame hidroakustinio spinduolio lauke. Jį galima apskaičiuoti turint perdavimo įtampos atsako vertę ir naudojant šią formulę: SL RMS = (TVR + 20log V RMS ) dB (etal. 1 μPa 1 m atstumu), kur SL RMS yra šaltinio lygis, TVR – perdavimo įtampos atsakas ir V RMS – spinduolio sužadinimo įtampa.

2.  nenaudojama;

3.  šalinio lapelio malšinimą, viršijantį 22 dB;

6A001.a.1. tęsinys

d)  akustinės sistemos ir įranga, suprojektuotos antvandeninių laivų arba povandeninių judančių aparatų padėčiai nustatyti, turinčios visas šias charakteristikas, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1.  aptikimo atstumas viršija 1 000 m ir

2.  nustatytoji padėties paklaida mažesnė kaip 10 m (vidutinė kvadratinė vertė), kai matuojama 1 000 m atstumu;

Pastaba. 6A001.a.1.d apima:

a)   įrangą, kuri „apdoroja“ dviejų ar daugiau akustinių švyturių ir hidrofono, įtaisyto antvandeniniame laive arba povandeniame judančiame aparate, koherentinius „signalus“;

b)   įrangą, galinčią automatiškai įskaityti garso sklidimo greičio paklaidą apskaičiuojant tam tikro taško padėtį.

e)  veikiantys individualūs sonarai, specialiai suprojektuoti arba modifikuoti plaukikams ar nardytojams aptikti, jų vietai nustatyti ir juos automatiškai klasifikuoti, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas, ir specialiai jiems suprojektuotos perdavimo ir priėmimo akustinės matricos:

1.  aptikimo atstumas viršija 530 m;

2.  nustatytoji padėties paklaida mažesnė kaip 15 m rms (vidutinė kvadratinė vertė), kai matuojama 530 m atstumu, ir

3.  perduoto impulso dažnių juostos plotis viršija 3 kHz;

NB. Nardytojų aptikimo sistemų, specialiai suprojektuotų arba modifikuotų kariniam naudojimui, atveju žr. dalį „KARINIŲ PREKIŲ KONTROLĖ“.

Pastaba. 6A001.a.1.e atveju, kai įvairioms aplinkoms nurodomas ne vienas aptikimo atstumas, naudojamas didžiausias aptikimo atstumas.

6A001.a. tęsinys

2.  pasyviosios sistemos, įranga ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

Pastaba. 6A001.a.2 taip pat taikomas priėmimo įrangai, normaliomis taikymo sąlygomis susietai ar nesusietai su atskiru aktyviuoju įrenginiu, ir specialiai jai suprojektuotiems komponentams.

a)  hidrofonai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

Pastaba. Hidrofonų, specialiai suprojektuotų kitai įrangai, kontrolės statusas nustatomas pagal tos įrangos kontrolės statusą.

Techninės pastabos

1.   Hidrofonai turi vieną ar daugiau jautriųjų elementų, sudarančių vieną akustinį išėjimo kanalą. Hidrofonai, turintys keletą jautriųjų elementų, gali būti vadinami hidrofonų grupėmis.

2.   Taikant 6A001.a.2.a povandeniniai akustiniai keitliai, suprojektuoti veikti kaip pasyvieji imtuvai, yra hidrofonai.

1.  turintys ištisinių lanksčiųjų jautriųjų elementų;

2.  turintys lanksčiųjų mazgų, sudarytų iš diskrečiųjų jautriųjų elementų, kurių skersmuo arba ilgis bei atstumas tarp jų mažesnis kaip 20 mm;

3.  turintys bet kurį iš toliau išvardytų jautriųjų elementų:

a)  optinių skaidulų;

b)  ‚pjezoelektrinių polimerinių plėvelių‘, išskyrus polivinilideno fluoridą (PVDF) ir jo kopolimerus {P(VDF-TrFE) bei P(VDF-TFE)};

c)  ‚lanksčiųjų pjezoelektrinių kompozitų‘;

d)  švino-magnio-niobato / švino-titanato (t. y. Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 arba PMN-PT) pjezoelektrinių monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo, arba

e)  švino-indžio-niobato / švino-magnio niobato / švino-titanato (t. y. Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 arba PIN-PMN-PT) pjezoelektrinių monokristalų, išaugintų iš kietojo tirpalo;

4.  ‚hidrofono jautrį‘, geresnį kaip -180 dB bet kuriame gylyje, nesant jokios pagreičio kompensacijos;

5.  suprojektuoti veikti gyliuose, didesniuose kaip 35 m, esant pagreičio kompensacijai, arba

6.  suprojektuoti veikti didesniame kaip 1 000 m gylyje, kurių ‚hidrofono jautris‘ geresnis kaip -230 dB mažiau 4 kHz;

6A001.a.2.a. tęsinys

Techninės pastabos

1.   ‚Pjezoelektrinės polimerinės plėvelės‘ jautriuosius elementus sudaro poliarizuota polimerinė plėvelė, kuri užtempiama ir pritvirtinama prie atraminio rėmo ar ritės (įtvaro).

2.   ‚Lanksčiųjų pjezoelektrinių kompozitų‘ jautriuosius elementus sudaro pjezoelektrinės keramikos dalelės arba pluoštai, suderinti su elektrinės izoliacijos savybėmis pasižyminčia akustiškai skaidria guma, polimeru arba epoksidiniais junginiais, kai junginys yra neatsiejama jautriųjų elementų dalis.

3.   ‚Hidrofono jautris‘ yra apibrėžiamas kaip dvidešimt dešimtainių logaritmų vidutinės kvadratinės išėjimo įtampos ir vidutinės kvadratinės 1 V atskaitos įtampos santykio, kai hidrofono jutiklis be priešstiprintuvio yra plokščiosios akustinės bangos lauke, kurio vidutinis kvadratinis slėgis lygus 1 μΡa. Pavyzdžiui, – 160 dB jautrio hidrofonas (atskaitos įtampa 1 V vienam 1 μΡa) sukuria 10 –8 V išėjimo įtampą, o kitas – 180 dB jautrio hidrofonas tame pačiame akustiniame lauke sukuria tik 10 –9 V išėjimo įtampą. Taigi – 160 dB jautris yra geresnis nei – 180 dB.

6A001.a.2. tęsinys

b)  velkamosios akustinių hidrofonų gardelės, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

Techninė pastaba

Hidrofonų gardelės turi daug hidrofonų, sudarančių keletą akustinių išėjimo kanalų.

1.  hidrofonų grupių tarpusavio atstumas yra mažesnis kaip 12,5 m arba ‚jis gali būti modifikuotas‘, kad hidrofonų grupių tarpusavio atstumas būtų mažesnis kaip 12,5 m;

2.  suprojektuotos arba ‚gali būti modifikuotos‘ veikti gylyje, didesniame kaip 35 m;

Techninė pastaba

6A001.a.2.b.1 ir 2 ‚gali būti modifikuotos‘ reiškia galimybę pakeisti montažą ar tarpusavio sujungimus taip, kad pasikeistų hidrofonų grupės išsidėstymas arba veikimo gylių ribos. Tai įmanoma, kai: atsarginių laidų yra 10 % daugiau negu jų reikia, kai yra hidrofonų grupių išsidėstymą reguliuojančių blokų ar vidinių gylį ribojančių įtaisų, kurie yra reguliuojami arba kurie valdo daugiau kaip vieną hidrofonų grupę.

3.  turinčios kryptinių jutiklių, nurodytų 6A001.a.2.d;

4.  turinčios išilgai gardelių sustiprintų lanksčiųjų vamzdžių;

5.  turinčios sumontuotų gardelių, kurių skersmuo yra mažesnis kaip 40 mm;

6.  nenaudojama;

7.  turinčios hidrofonų charakteristikas, nurodytas 6A001.a.2.a, arba

8.  turinčios 6A001.a.2.g nurodytų hidroakustinių jutiklių, kurių pagrindas yra akselerometras;

6A001.a.2. tęsinys

c)  duomenų apdorojimo įranga, specialiai suprojektuota velkamosioms hidrofonų gardelėms, turinti „vartotojui prieinamą programuojamumą“ ir atliekanti laikinį ar dažninį duomenų apdorojimą bei koreliacijos funkcijos skaičiavimą, įskaitant spektrinę analizę, skaitmeninį filtravimą ir kryptingumo diagramos formavimą, naudodama sparčiąją Furjė ar kitas transformacijas ar procesus;

d)  kryptiniai jutikliai, turintys visas šias charakteristikas:

1.  kurių „tikslumas“ didesnis kaip 0,5° ir

2.  kurie suprojektuoti veikti gyliuose, viršijančiuose 35 m, arba turintys reguliuojamųjų ar pakeičiamųjų gylio jutiklių, veikiančių gyliuose, viršijančiuose 35 m;

NB. Dėl inercinių kurso sistemų žr. 7A003.c.

e)  dugno kabelių sistema, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  turinti hidrofonų, nurodytų 6A001.a.2.a;

2.  turinti sutankintų hidrofonų grupių signalų modulių, turinčių visas toliau išvardytas charakteristikas:

a)  kurie suprojektuoti veikti gyliuose, viršijančiuose 35 m, arba turintys reguliuojamųjų ar pakeičiamųjų gylio jutiklių, veikiančių gyliuose, viršijančiuose 35 m, ir

b)  skirti operatyviam sukeitimui su velkamaisiais akustinių hidrofonų gardelių moduliais, arba

3.  turinti 6A001.a.2.g nurodytų hidroakustinių jutiklių, kurių pagrindas yra akselerometras;

f)  duomenų apdorojimo įranga, specialiai suprojektuota dugno kabelių sistemoms, turinti „vartotojui prieinamą programuojamumą“ ir atliekanti laikinį ar dažninį duomenų apdorojimą bei koreliacijos funkcijos skaičiavimą, įskaitant spektrinę analizę, skaitmeninį filtravimą ir kryptingumo diagramos formavimą, naudodama sparčiąją Furjė ar kitas transformacijas ar procesus;

6A001.a.2. tęsinys

g)  hidroakustiniai jutikliai, kurių pagrindas yra akselerometras, turintys visas išvardytas charakteristikas:

1.  sudaryti iš trijų akselerometrų, išdėstytų išilgai trijų skirtingų ašių;

2.  bendras ‚akselerometro jautris‘ geresnis nei 48 dB (atskaitos lygis 1 000 mV rms/1 g);

3.  suprojektuoti naudoti didesniame nei 35 metrų gylyje ir

4.  veikimo dažnis, mažesnis kaip 20 kHz;

Pastaba. 6A001.a.2.g netaikomas dalelių greičio jutikliams arba geofonams.

Techninės pastabos

1.   Hidroakustiniai jutikliai, kurių pagrindas yra akselerometras, taip pat vadinami vektoriniais jutikliais.

2.   ‚Akselerometro jautris‘ yra apibrėžiamas kaip dvidešimt dešimtainių logaritmų vidutinės kvadratinės išėjimo įtampos ir vidutinės kvadratinės 1 V atskaitos įtampos santykis, kai hidroakustinis jutiklis be priešstiprintuvio yra plokščiosios akustinės bangos lauke, kurio vidutinis kvadratinis pagreitis lygus 1 g (t. y. 9,81 m/s 2 ).

b)  koreliacinis (laivo) greitį ir Doplerio efekto greitį registruojantis sonaras, suprojektuotas matuoti laikančiojo įrenginio horizontalųjį greitį jūros dugno atžvilgiu:

1.  koreliacinis (laivo) greitį registruojantis sonaras, turintis bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a)  suprojektuotas veikti, kai atstumas tarp laikiklio ir jūros dugno viršija 500 m, arba

b)  kurio greičio „tikslumas“ didesnis kaip 1 % greičio;

2.  Doplerio efekto greitį registruojantis sonaras, kurio greičio „tikslumas“ didesnis kaip 1 % greičio;

1 pastaba. 6A001.b netaikomas echolotams, kurie skirti tik kuriai nors iš šių funkcijų atlikti:

a)   vandens gyliui matuoti;

b)   atstumui iki nuskendusių ar paslėptų objektų matuoti arba

c)   žuvims aptikti.

2 pastaba. 6A001.b netaikomas įrangai, specialiai suprojektuotai montuoti antvandeniniuose laivuose.

c)  nenaudojama.

6A002 Toliau išvardyti optiniai jutikliai arba įranga ir jų komponentai:

NB. TAIP PAT ŽR. 6A102.

a)  optiniai detektoriai:

1.  toliau išvardyti kietojo kūno detektoriai, „tinkami naudoti kosmose“:

Pastaba. 6A002.a.1 tikslais kietojo kūno detektoriai apima „židinio plokštumos matricas“.

a)  kietojo kūno detektoriai, „tinkami naudoti kosmose“, turintys visas šias charakteristikas:

1.  didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 10 nm, bet neviršijančią 300 nm, ir

2.  kurių fotoatsakas, kai bangos ilgis yra didesnis kaip 400 nm, mažesnis nei 0,1 %, palyginti su didžiausiuoju fotoatsaku;

b)  kietojo kūno detektoriai, „tinkami naudoti kosmose“, turintys visas šias charakteristikas:

1.  didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 900 nm, bet neviršijančią 1 200 nm, ir

2.  kurių fotoatsako „trukmės konstanta“ yra ne didesnė kaip 95 ns;

c)  „tinkami naudoti kosmose“ kietojo kūno detektoriai, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 200 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

d)  „židinio plokštumos matricos“, „tinkamos naudoti kosmose“, turinčios vienoje matricoje daugiau kaip 2 048 elementus ir kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 300 nm, bet neviršijančią 900 nm;

6A002.a. tęsinys

2.  vaizdo skaisčio stiprintuvai ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

Pastaba. 6A002.a.2 netaikomas vaizdo nesukuriantiems fotodaugintuvams, vakuuminėje erdvėje turintiems elektroninį jutiklį, kurie turi tik:

a)   vieną metalo anodą arba

b)   metalų anodus, kurių atstumas tarp centrų yra didesnis nei 500 μm.

Techninė pastaba

‚Krūvio dauginimas‘ yra elektroninio vaizdo stiprinimo būdas, apibūdinamas kaip krūvininkų generacija, kuri susidaro didėjant elektronų skaičiui dėl smūginės jonizacijos. ‚Krūvio dauginimo‘ jutikliais gali būti vaizdo skaisčio stiprintuvas, kietojo kūno detektorius arba „židinio plokštumos matrica“.

a)  vaizdo skaisčio stiprintuvai, turintys visas šias charakteristikas:

1.  didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 400 nm, bet neviršijančią 1 050 nm;

2.  elektroninio vaizdo stiprinimui naudojama kuri nors iš šių priemonių:

a)  mikrokanalinė plokštelė, kurios skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra ne daugiau nei 12 μm, arba

b)  elektroninis jutiklis, kurio nesugrupuotų pikselių tankis yra ne didesnis kaip 500 μm, specialiai suprojektuotas arba modifikuotas ‚krūvio dauginimui‘ sukelti be mikrokanalinės plokštelės, ir

3.  turinčios bet kurį iš šių fotokatodų:

a)  daugiašarmių fotokatodų (pvz., S-20, S-25), kurių šviesinis jautris viršija 350 μΑ/lm;

b)  GaAs arba GaInAs fotokatodų arba

c)  kitų puslaidininkinių „III/V junginių“ fotokatodų, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ viršija 10 mA/W;

6A002.a.2. tęsinys

b)  vaizdo skaisčio stiprintuvai, turintys visas šias charakteristikas:

1.  didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 050 nm, bet neviršijančią 1 800 nm;

2.  elektroninio vaizdo stiprinimui naudojama kuri nors iš šių priemonių:

a)  mikrokanalinė plokštelė, kurios skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra ne daugiau nei 12 μm, arba

b)  elektroninis jutiklis, kurio nesugrupuotų pikselių tankis yra ne didesnis kaip 500 μm, specialiai suprojektuotas arba modifikuotas ‚krūvio dauginimui‘ sukelti be mikrokanalinės plokštelės, ir

3.  puslaidininkiniai „III/V junginių“ (pvz., GaAs arba GaInAs) fotokatodai ir elektronų pernašos fotokatodai, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra didesnis nei 15 mA/W;

c)  specialiai suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

1.  mikrokanalinės plokštelės, kurių skylučių tarpas (atstumas tarp jų centrų) yra ne daugiau nei 12 μm;

2.  elektroninis jutiklis, kurio nesugrupuotų pikselių tankis yra ne didesnis kaip 500 μm, specialiai suprojektuotas arba modifikuotas ‚krūvio dauginimui‘ sukelti be mikrokanalinės plokštelės;

3.  puslaidininkiniai „III/V junginių“ (pvz., GaAs arba GaInAs) fotokatodai ir elektronų pernašos fotokatodai;

Pastaba. 6A002.a.2.c.3 netaikomas puslaidininkiniams junginių fotokatodams, kurie suprojektuoti pasiekti didžiausią „jautrumą švitinimui“, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)   kurių didžiausias fotoatsakas neviršija 10 mA/W ir atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 400 nm, bet neviršijančią 1 050 nm, arba

b)   kurių didžiausias fotoatsakas neviršija 15 mA/W ir atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 050 nm, bet neviršijančią 1 800 nm.

6A002.a. tęsinys

3.  toliau išvardytos „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“:

NB. ‚Mikrobolometro‘ „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, yra tik tos, kurios nurodytos 6A002.a.3.f.

Techninė pastaba

Tiesinės ar dvimatės daugiaelementės detektorių matricos yra vadinamos „židinio plokštumos matricomis“.

1 pastaba. 6A002.a.3 apima fotolaidžiąsias ir fotogalvanines matricas.

2 pastaba. 6A002.a.3 netaikomas:

a)   daugiaelemenčiams (ne daugiau kaip 16 elementų) sandarintiesiems fotolaidiesiems elementams, kuriuose naudojamas švino sulfidas arba švino selenidas;

b)   piroelektriniams detektoriams, kuriuose naudojama bet kuri iš šių medžiagų:

1.   triglicino sulfatas ir jo atmainos;

2.   švino-lantano-cirkonio titanatas ir jo atmainos;

3.   ličio tantalatas;

4.   polivinilideno fluoridas ir jo atmainos arba

5.   stroncio bario niobatas ir jo atmainos;

c)   „židinio plokštumos matricoms“, specialiai suprojektuotoms arba modifikuotoms ‚krūvio dauginimui‘ sukelti, dėl kurių konstrukcijos didžiausiasis „jautrumas švitinimui“ yra ne didesnis nei 10 mA/W, kai bangų ilgis viršija 760 nm, turinčioms visas šias charakteristikas:

1.   fotoatsaką ribojantį mechanizmą, suprojektuotą taip, kad jo nebūtų galima pašalinti arba modifikuoti, ir

2.   turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a)   fotoatsaką ribojantis mechanizmas yra neatskiriama detektorinio elemento dalis arba su juo sujungtas, arba

b)   „židinio plokštumos matrica“ veikia tik tuo atveju, jei yra fotoatsaką ribojantis mechanizmas.

Techninė pastaba

Fotoatsaką ribojantis mechanizmas, sudarantis neatskiriamą detektorinio elemento dalį, suprojektuotas taip, kad jo nebūtų galima pašalinti arba modifikuoti nepažeidus detektoriaus.

d)   termobaterijų modulynams, turintiems mažiau nei 5 130 elementų.

6A002.a.3. tęsinys

Techninė pastaba

‚Krūvio dauginimas‘ yra elektroninio vaizdo stiprinimo būdas, apibūdinamas kaip krūvininkų generacija, kuri susidaro didėjant elektronų skaičiui dėl smūginės jonizacijos. ‚Krūvio dauginimo‘ jutikliais gali būti vaizdo skaisčio stiprintuvas, kietojo kūno detektorius arba „židinio plokštumos matrica“.

a)  „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 900 nm, bet neviršijančią 1 050 nm, ir

2.  turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  fotoatsako „trukmės konstanta“ yra mažesnė kaip 0,5 ns arba

b)  specialiai suprojektuotos arba modifikuotos ‚krūvio dauginimui‘ sukelti, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra didesnis nei 10 mA/W;

b)  „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 050 nm, bet neviršijančią 1 200 nm, ir

2.  bet kuri iš šių charakteristikų:

a)  kurių fotoatsako „trukmės konstanta“ yra ne didesnė kaip 95 ns arba

b)  specialiai suprojektuotos arba modifikuotos ‚krūvio dauginimui‘ sukelti, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra didesnis nei 10 mA/W;

c)  netiesinės „židinio plokštumos matricos“ (dvimatės), „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 200 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

NB. Mikrobolometro‘ silicio ir kitos medžiagos pagrindu „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, yra tik tos, kurios nurodytos 6A002.a.3.f.

6A002.a.3. tęsinys

d)  linijinės „židinio plokštumos matricos“ (vienmatės), „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.  turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 1 200 nm, bet neviršijančią 3 000 nm, ir

2.  turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  detektorinio elemento ‚žvalgos krypties‘ ir jo ‚skersinės žvalgos‘ krypties matmenų santykis mažesnis kaip 3,8 arba

b)  signalų apdorojimas elemente;

Pastaba. 6A002.a.3.d netaikomas „židinio plokštumos matricoms“ (neviršijančioms 32 elementų), kurių detektoriniai elementai pagaminti tik iš germanio.

Techninė pastaba

6A002.a.3.d nurodytoms medžiagoms ‚skersinės žvalgos kryptis‘ apibrėžiama kaip ašis, lygiagreti linijinei detektorinių elementų matricai, o ‚žvalgos kryptis‘ – kaip ašis, statmena linijinei detektorinių elementų matricai.

e)  tiesinės „židinio plokštumos matricos“ (vienmatės), „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios atskirų elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 3 000 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

f)  netiesinės infraraudonosios „židinio plokštumos matricos“ (dvimatės), „netinkamos naudoti kosmose“ ‚mikrobolometro‘ pagrindu, turinčios atskirų elementų, kurių nefiltruotas fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, lygią 8 000 nm arba didesnę, bet neviršijančią 14 000 nm;

Techninė pastaba

6A002.a.3.f nurodytas ‚mikrobolometras‘ apibrėžiamas kaip terminis vaizdo atkūrimo detektorius, kuris naudojamas praktiniam signalui sukelti dėl infraraudonųjų spindulių absorbcijos pasikeitus temperatūrai detektoriuje.

6A002.a.3. tęsinys

g)  „židinio plokštumos matricos“, „netinkamos naudoti kosmose“, turinčios visas šias charakteristikas:

1.  turinčios atskirų detektorinių elementų, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 400 nm, bet neviršijančią 900 nm;

2.  specialiai suprojektuotos arba modifikuotos ‚krūvio dauginimui‘ sukelti, kurių didžiausias „jautrumas švitinimui“ viršija 10 mA/W, kai bangų ilgis yra didesnis nei 760 nm, ir

3.  daugiau nei 32 elementai;

b)  „vienspektriai vizualizavimo jutikliai“ ir „daugiaspektriai vizualizavimo jutikliai“, suprojektuoti nuotoliniam zondavimui atlikti ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  mažesnę kaip 200 μrad (mikroradianų) akimirkinę žvalgos zoną (IFOV) arba

2.  skirti veikti bangos ilgių srityje, viršijančioje 400 nm, bet neviršijančioje 30 000 nm, ir turintys visas šias charakteristikas:

a)  pateikia išvadinius vizualizavimo duomenis skaitmeniniu pavidalu ir

b)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  „tinkami naudoti kosmose“ arba

2.  suprojektuoti veikti orlaiviuose, naudojant kitokius nei silicio detektorius, ir kurių akimirkinė žvalgos zona (IFOV) yra mažesnė kaip 2,5 mrad (miliradianai);

Pastaba. 6A002.b.1 netaikomas „vienspektriams vizualizavimo jutikliams“, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 300 nm, bet neviršijančią 900 nm ir kurie turi tik vieną iš toliau nurodytų „netinkamų naudoti kosmose“ detektorių arba „netinkamų naudoti kosmose“ „židinio plokštumos matricų“:

1.   krūvio sąsajos įtaisai (CCD), nesuprojektuoti ar nemodifikuoti ‚krūvio dauginimui‘ sukelti, arba

2.   jungtinio metalo-oksido-puslaidininkio darinio (CMOS) įtaisai, nesuprojektuoti ar nemodifikuoti ‚krūvio dauginimui‘ sukelti.

6A002 tęsinys

c)  ‚tiesioginio matymo‘ vizualizavimo įranga, turinti bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  vaizdo skaisčio stiprintuvus, nurodytus 6A002.a.2.a arba 6A002.a.2.b;

2.  „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3, arba

3.  kietojo kūno detektorius, nurodytus 6A002.a.1;

Techninė pastaba

‚Tiesioginio matymo‘ vizualizavimo įranga, pateikianti regimąjį vaizdą stebėtojui, jo nekeisdama elektroniniu signalu, skirtu televiziniam vaizduokliui; ji negali vaizdo įrašyti arba fotografiniu, elektroniniu ar kitokiu būdu jo išsaugoti.

Pastaba. 6A002.c netaikomas toliau nurodytai įrangai, turinčiai kitokius nei GaAs ar GaInAs fotokatodus:

a)   pramoninio ar civilinio įsiskverbimo pavojaus, transporto ar technologinio vyksmo kontrolės bei skaičiavimo sistemoms;

b)   medicininei įrangai;

c)   pramoninei įrangai, kuri naudojama medžiagų savybėms tikrinti, rūšiuoti ar analizuoti;

d)   pramoninių krosnių liepsnos detektoriams;

e)   įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose.

d)  specialieji pagalbiniai optinių jutiklių komponentai, išvardyti toliau:

1.  kriostatiniai šaldikliai, „tinkami naudoti kosmose“;

2.  kriostatiniai šaldikliai, „netinkami naudoti kosmose“, turintys šaldymo šaltinių temperatūrą, žemesnę kaip 218 K (– 55 °C), išvardyti toliau:

a)  uždarojo ciklo šaldikliai, kurių vidutinė veikimo trukmė iki gedimo (MTTF) arba vidutinė veikimo trukmė tarp gedimų (MTBF) viršija 2 500 h;

b)  savaiminio reguliavimo Džaulio ir Tomsono (JT) minišaldikliai, kurių (išoriniai) kiaurymių skersmenys yra mažesni kaip 8 mm;

3.  optinės matavimo skaidulos, specialiai pagamintos keičiant jų sudėtį ar sandarą arba modifikuojant jų dangą taip, kad jos būtų jautrios akustiniam, šiluminiam, inerciniam ar elektromagnetiniam poveikiui arba branduolinei spinduliuotei;

Pastaba. 6A002.d.3 netaikomas aplietomis optinėms matavimo skaiduloms, specialiai suprojektuotoms išgręžtų kiaurymių zondavimo įrangai.

6A002 tęsinys

e)  nenaudojama.

f)  ,nuskaitymo integriniai grandynai‘ (ROIC), specialiai suprojektuoti 6A002.a.3 nurodytoms „židinio plokštumos matricoms“.

Pastaba. 6A002.f netaikomas ,nuskaitymo integriniams grandynams‘, specialiai suprojektuotiems civilinių automobilių tikslais.

Techninė pastaba

,Nuskaitymo integrinis grandynas‘ (,ROIC‘) – integrinis grandynas, suprojektuotas sudaryti pagrindą „židinio plokštumos matricai“ (FPA) arba būti susietas su ja ir naudojamas nuskaityti (t. y. išgauti ir registruoti) signalus, kuriuos skleidžia detektoriniai elementai. ,ROIC‘ nuskaito krūvį iš detektorinių elementų išgaudamas krūvį ir pritaikydamas tankinimo funkciją taip, kad išlaikytų detektorinių elementų pozicijos erdvėje ir pasirinktos krypties santykinę informaciją apdorojimui ROIC viduje ar išorėje.

6A003 Kameros, sistemos arba įranga ir jų komponentai, išvardyti toliau:

NB. TAIP PAT ŽR. 6A203.

a)  registruojamosios matavimo kameros ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

Pastaba. 6A003.a.3–6A003.a.5 nurodytos registruojamosios matavimo kameros su moduliniais dariniais turi būti įvertinamos atsižvelgiant į jų didžiausias galimybes, kai naudojami pagal kamerų gamintojų nurodytas specifikacijas tinkami elektroniniai mazgai.

1.  nenaudojama;

2.  nenaudojama;

3.  elektroniniai fotochronografai, kurių laikinoji skiriamoji geba didesnė kaip 50 ns;

4.  elektroninės kadravimo kameros, kurių sparta viršija 1 000 000 kadrų per sekundę;

5.  elektroninės kameros, turinčios visas šias charakteristikas:

a)  mažesnę kaip 1 μs visam kadrui elektroninės užsklandos trukmę (strobavimo gebą) ir

b)  skaitymo trukmę, užtikrinančią didesnę kaip 125 kadrai per sekundę kadravimo spartą;

6A003.a. tęsinys

6.  plokštieji absorberiai, turintys visas šias charakteristikas:

a)  specialiai suprojektuoti registruojamosioms matavimo kameroms su moduliniais dariniais, nurodytoms 6A003.a, ir

b)  leidžiantys šioms kameroms atitikti 6A003.a.3, 6A003.a.4 arba 6A003.a.5 nurodytas charakteristikas pagal gamintojų nurodytas specifikacijas.

b)  vaizdo kameros, išvardytos toliau:

Pastaba. 6A003.b netaikomas televizijos arba vaizdo kameroms, specialiai suprojektuotoms televizijos laidoms transliuoti.

1.  vaizdo kameros su kietojo kūno jutikliais, kurių didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 10 nm, bet neviršijančią 30 000 nm, ir turinčios visas šias charakteristikas:

a)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  daugiau kaip 4 × 106 „aktyviųjų vaizdo elementų“ vienoje kietojo kūno matricoje, skirtoje nespalvinėms (juodai balto vaizdo) kameroms;

2.  daugiau kaip 4 x 106 „aktyviųjų vaizdo elementų“ vienoje kietojo kūno matricoje, skirtoje spalvinėms kameroms, turinčioms tris kietojo kūno matricas, arba

3.  daugiau kaip 12 x 106 „aktyviųjų vaizdo elementų“ vienoje kietojo kūno matricoje, skirtoje spalvinėms kameroms, turinčioms vieną kietojo kūno matricą, ir

b)  turi bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  optinius veidrodžius, nurodytus 6A004.a;

2.  optinio valdymo įrangą, nurodytą 6A004.d, arba

3.  gebėjimą anotuoti kameroje generuojamus ‚kameros sekimo duomenis‘;

Techninės pastabos

1.   Šiuo atveju skaitmeninės vaizdo kameros turėtų būti vertinamos pagal maksimalų skaičių „aktyviųjų vaizdo elementų“, naudojamų judančiam vaizdui užfiksuoti.

2.   Šiuo atveju ‚kameros sekimo duomenys‘ – tai informacija, reikalinga kameros matymo linijos orientacijai žemės atžvilgiu apibrėžti. Tai apima: 1) kameros matymo linijos horizontalų kampą žemės magnetinio lauko krypties atžvilgiu ir 2) statųjį kampą tarp kameros matymo linijos ir horizonto.

6A003.b. tęsinys

2.  kameros su skleistuvu ir tokių kamerų sistemos, turinčios visas šias charakteristikas:

a)  didžiausias fotoatsakas atitinka bangų ilgių sritį, viršijančią 10 nm, bet neviršijančią 30 000 nm;

b)  tiesinės detektorių matricos, kurių kiekvienoje yra daugiau kaip 8 192 elementai, ir

c)  vienkryptis mechaninis skleidimas;

Pastaba. 6A003.b.2 netaikoma kameroms su skleistuvu ir tokių kamerų sistemoms, specialiai suprojektuotoms bet kuriam iš šių prietaisų:

a)   pramoniniams ar civiliniams fotokopijavimo aparatams;

b)   vaizdų skleistuvams, specialiai suprojektuotiems civiliniam, stacionariam, artimo nuotolio skleidimo naudojimui (pvz., dokumentuose, meno kūriniuose ar nuotraukose esančių vaizdų ar spaudų dauginimui), arba

c)   medicininei įrangai.

3.  vaizdo kameros, turinčios vaizdo skaisčio stiprintuvus, nurodytus 6A002.a.2.a arba 6A002.a.2.b;

4.  vaizdo kameros su „židinio plokštumos matricomis“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

a)  turinčios „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3.a–6A002.a.3.e;

b)  turinčios „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3.f, arba

c)  turinčios „židinio plokštumos matricas“, nurodytas 6A002.a.3.g,

1 pastaba. Vaizdo kameros, nurodytos 6A003.b.4, apima „židinio plokštumos matricas“ kartu su pakankama „signalų apdorojimo“ elektronika, neapsiribojant nuskaitymo integriniais grandynais, kad bent būtų galima sukurti analogo ar skaitmeninius signalus, pradėjus tiekti energiją.

6A003.b.4. tęsinys

2 pastaba. 6A003.b.4.a. netaikomas vaizdo kameroms su tiesinėmis „židinio plokštumos matricomis“, turinčiomis ne daugiau kaip po 12 elementų, jei tik su šiais elementais neatliekamas vėlinimas ir integravimas, suprojektuotoms bet kuriai toliau išvardytai įrangai:

a)   pramoninio ar civilinio įsiskverbimo pavojaus, transporto ar technologinio vyksmo kontrolės bei skaičiavimo sistemoms;

b)   pramoninei įrangai, kuri naudojama šilumos srautams pastatuose, įrangoje arba technologiniuose procesuose tikrinti arba stebėti;

c)   pramoninei įrangai, kuri naudojama medžiagų savybėms tikrinti, rūšiuoti ar analizuoti;

d)   įrangai, specialiai suprojektuotai naudoti laboratorijose, arba

e)   medicininei įrangai.

3 pastaba . 6A003.b.4.b netaikomas vaizdo kameroms, turinčioms bet kurią iš šių charakteristikų:

a)   maksimalus kadravimo dažnis yra lygus 9 Hz arba mažesnis;

b)   turi visas šias charakteristikas:

1.   turinčios bent 2 mrad/vaizdo elementų (miliradianų / vaizdo elementų) horizontalią ar vertikalią ‚akimirkinę žvalgos zoną (IFOV)‘;

2.   turinčios fiksuotus židinio nuotolio lęšius, suprojektuotus taip, kad jų nebūtų galima pašalinti;

3.   neturinčios ‚tiesioginio matymo‘ vaizduoklio ir

4.   turi bet kurią iš šių charakteristikų:

a)   neturinčios įrenginio, skirto nustatytos žvalgos zonos panoraminiam vaizdui gauti, arba

b)   kamera suprojektuota taip, kad ji gali būti naudojama tik vienu būdu ir vartotojas negali jos modifikuoti arba

c)   kamera specialiai suprojektuota įmontuoti į civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonę ir turi visas šias charakteristikas:

1.   kameros padėtis ir jos konfigūracija transporto priemonėje turi padėti vairuotojui saugiai vairuoti transporto priemonę;

2.   veikia tik tuomet, kai įrengta:

a)   civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonėje, kuriai ji buvo skirta, ir kai transporto priemonės masė mažesnė nei 4 500 kg (bendras transporto priemonės svoris), arba

b)   specialiai suprojektuotoje ir patvirtintoje priežiūros testavimo įrangoje ir

3.   turi aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera nebeveikia, kai pašalinama iš transporto priemonės, kuriai ji buvo skirta;

6A003.b.4. 3 pastaba. tęsinys

Techninės pastabos

1.   ‚Akimirkinė žvalgos zona (IFOV)‘, nurodyta 6A003.b.4 3 pastabos b punkte, yra ‚horizontalios IFOV‘ ar ‚vertikalios IFOV‘ mažesnis dydis.

‚Horizontali IFOV‘ = horizontali žvalgos zona (FOV)/horizontalių detektorinių elementų skaičiaus.

‚Vertikali IFOV‘ = vertikali žvalgos zona (FOV)/vertikalių detektorinių elementų skaičiaus.

2.   ‚Tiesioginio matymo‘ vizualizavimo įranga, nurodyta 6A003.b.4 3 pastabos b punkte – tai vaizdo kamera, veikianti infraraudonojoje spektro srityje, pateikianti regimąjį vaizdą stebėtojui naudojant arti akies esantį mikrovaizduoklį, turintį šviesos saugumo mechanizmą.

4 pastaba . 6A003.b.4.c netaikomas vaizdo kameroms, turinčioms bet kurią iš šių charakteristikų:

a)   turi visas šias charakteristikas:

1.   kai kamera specialiai suprojektuota, kad būtų įrengta kaip neatsiejama viduje ir sienos jungtyse naudojamų sistemų arba įrangos dalis, ir pagal projektą ją galima naudoti tik vienam tikslui:

a)   pramoninio proceso stebėsenai, kokybės kontrolei arba medžiagų savybėms analizuoti;

b)   laboratorinė įranga, specialiai skirta moksliniams tyrimams atlikti;

c)   medicininei įrangai;

d)   finansinio sukčiavimo aptikimo įrangai ir

2.   veikia tik tuomet, kai įrengta:

a)   sistemoje (-ose) arba įrangoje, kuriai ji buvo skirta, arba

b)   specialiai suprojektuotoje ir patvirtintoje priežiūros įrangoje ir

3.   turi aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera nebeveikia, kai pašalinama iš sistemos (-ų) arba įrangos, kuriai (-ioms) ji buvo skirta;

6A003.b.4. 4 pastaba. tęsinys

b)   kai kamera specialiai suprojektuota, kad būtų įrengta civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonėje arba keleivių ir transporto priemonių keltuose ir turi visas šias charakteristikas:

1.   kameros padėtis ir jos konfigūracija transporto priemonėje arba transporto priemonių kelte turi padėti vairuotojui ar operatoriui saugiai vairuoti transporto priemonę ar transporto priemonių keltą;

2.   veikia tik tuomet, kai įrengta:

a)   civilinio antžeminio keleivinio transporto priemonėje, kuriai ji buvo skirta, ir kai transporto priemonės masė mažesnė nei 4 500 kg (bendras transporto priemonės svoris);

b)   keleivių ir transporto priemonių kelte, kuriems ji buvo skirta ir kurių bendrasis ilgis (LOA) yra 65 m ar didesnis, arba

c)   specialiai suprojektuotoje ir patvirtintoje priežiūros testavimo įrangoje ir

3.   turi aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera nebeveikia, kai pašalinama iš transporto priemonės, kuriai ji buvo skirta;

c)   pagal projektą didžiausias „jautrumas švitinimui“ yra ne didesnis kaip 10 mA/W, kai bangų ilgis yra didesnis kaip 760 nm, ir turi visas šias charakteristikas:

1.   fotoatsaką ribojantį mechanizmą, suprojektuotą taip, kad jo nebūtų galima pašalinti arba modifikuoti;

2.   aktyvų mechanizmą, dėl kurio kamera nebeveikia, kai pašalinamas fotoatsaką ribojantis mechanizmas, ir

3.   ne specialiai suprojektuotą ar modifikuotą naudoti po vandeniu arba

6A003.b.4 4 pastaba. tęsinys

d)   turi visas šias charakteristikas:

1.   neturinčios ‚tiesioginio matymo‘ arba elektroninio vaizdo vaizduoklio;

2.   neturinčios įrenginio, skirto nustatytos žvalgos zonos panoraminiam vaizdui gauti;

3.   „židinio plokštumos matrica“ veikia tik tada, kai įmontuojama į kamerą, kuriai yra skirta, ir

4.   „židinio plokštumos matrica“ turi aktyvų mechanizmą, dėl kurio ji visai neveikia, kai pašalinama iš kameros, kuriai ji buvo skirta.

5.  vaizdo kameros, turinčios kietojo kūno detektorius, nurodytus 6A002.a.1.

6A004 Optinė įranga ir jos komponentai, išvardyti toliau:

a)  optiniai veidrodžiai (atšvaitai), išvardyti toliau:

Techninė pastaba

6A004.a nurodytas lazerio sukeltas ribinis pažeidimas (LIDT) matuojamas pagal standartą ISO 21254-1:2011.

NB. Apie optinius veidrodžius, specialiai skirtus litografijos įrangai, žr. 3B001.

1.  ,Deformuojamieji veidrodžiai‘, kurių veiklioji optinė apertūra didesnė kaip 10 mm, ir turintys bet kurią iš šių charakteristikų, taip pat specialiai suprojektuoti jų komponentai,

a)  turi visas šias charakteristikas:

1.  750 Hz arba didesnis mechaninis rezonansinis dažnis ir

2.  daugiau kaip 200 paleidiklių arba

b)  lazerio sukeltas ribinis pažeidimas (LIDT) turintis bet kurią iš šių charakteristikų:

1.  didesnis kaip 1 kW/cm2 naudojant „nesilpstančiosios bangos (CW) lazerį“ arba

2.  didesnis kaip 2 J/cm2 naudojant 20 ns „lazerio“ impulsus, kurių pasikartojimo dažnis yra 20 Hz;

6A004.a.1. tęsinys

Techninė pastaba

,Deformuojamieji veidrodžiai‘ – veidrodžiai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

a)   vieną tolydųjį optinį atspindintįjį paviršių, kuris yra dinamiškai deformuojamas sudarant atskirus sukamuosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškreipiai, arba

b)   daugelį optinių atspindinčiųjų elementų, kurie gali būti atskirai ir įvairiai perstatinėjami sudarant sukamuosius momentus arba jėgas, kad būtų kompensuojami krentančio į veidrodį optinio signalo iškreipiai.

,Deformuojamieji veidrodžiai‘ taip pat žinomi kaip prisitaikomieji optiniai veidrodžiai.

2.  lengvieji monolitiniai veidrodžiai, kurių vidutinis „ekvivalentinis tankis“ yra mažesnis kaip 30 kg/m2, o bendroji masė viršija 10 kg;

Pastaba. 6A004.a.2 netaikomas veidrodžiams, specialiai suprojektuotiems Saulės spinduliuotei į antžeminius heliostatinius įrenginius nukreipti.

6A004.a. tęsinys