Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0295(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0390/2017

Texte depuse :

A8-0390/2017

Dezbateri :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Voturi :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Texte adoptate
PDF 131kWORD 59k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare ***I
P9_TA(2021)0101A8-0390/2017
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice și tranzitului în ceea ce privește produsele cu dublă utilizare (reformare) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0616),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0393/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–  având în vedere scrisoarea din 27 martie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru comerț internațional în conformitate cu articolul 110 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 18 noiembrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 110 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0390/2017),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  invită Comisia să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 martie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui regim al Uniunii pentru controlul exporturilor, serviciilor de intermediere, asistenței tehnice, tranzitului și transferului de produse cu dublă utilizare (reformare)
P9_TC1-COD(2016)0295

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2021/821.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Comisiei privind un program de consolidare a capacităților pentru controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare

Comisia recunoaște importanța unui program comun de consolidare a capacităților și de formare în materie de acordare a licențelor și de respectare a legislației pentru un sistem eficace al UE de control al exporturilor. Comisia, în consultare cu Grupul de coordonare pentru produse cu dublă utilizare, se angajează să exploreze implicațiile în materie de resurse umane și financiare pe care le poate avea un astfel de program, în vederea identificării opțiunilor pentru conceperea, stabilirea modalităților de realizare și implementarea unui program de consolidare a capacităților și de formare.

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate