Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0390/2017

Ingivna texter :

A8-0390/2017

Debatter :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1

Antagna texter :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Antagna texter
PDF 1181kWORD 456k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Kontroll av export, förmedling, teknisk assistens, transitering och överföring i fråga om produkter med dubbla användningsområden ***I
P9_TA(2021)0101 A8-0390/2017
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0616),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0393/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 mars 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för internationell handel i enlighet med artikel 110.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 november 2020 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 110 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0390/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)
P9_TC1-COD(2016)0295

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.2,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  Rådets förordning (EG) nr 428/2009(2) har ändrats flera gånger på väsentliga punkter. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör den förordningen av tydlighets-, ändamålsenlighets- och effektivitetsskäl omarbetas.

(2)   Syftet med denna förordning är att säkerställa att unionen och dess medlemsstater fullt ut beaktar alla relevanta överväganden på området för produkter med dubbla användningsområden. Relevanta överväganden omfattar internationella skyldigheter och åtaganden, skyldigheter enligt relevanta sanktioner, överväganden som rör nationell utrikes- och säkerhetspolitik, inbegripet de som ingår i rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/CFSP (3) , däribland mänskliga rättigheter, samt överväganden om avsedd slutanvändning och risken för avledning . Genom denna förordning visar unionen sitt åtagande att upprätthålla robusta rättsliga krav när det gäller produkter med dubbla användningsområden, samt att stärka utbytet av relevant information och öka transparensen. När det gäller cyberövervakningsprodukter bör medlemsstaternas behöriga myndigheter särskilt beakta risken för att de används i samband med internt förtryck eller allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

(3)   Denna förordning syftar också till att stärka den vägledning som ska ges till exportörer, särskilt små och medelstora företag, när det gäller ansvarsfull praxis, dock utan att försämra den globala konkurrenskraften för exportörer av produkter med dubbla användningsområden eller andra angränsande industrier eller akademiska områden som har hemvist eller är etablerade i en medlemsstat.

(4)  Enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 1540 (2004), som antogs den 28 april 2004, ska alla stater vidta och genomdriva kraftfulla åtgärder i syfte att införa inhemska kontroller för att förhindra spridningen av kärnvapen och kemiska och biologiska vapen samt bärare av dessa, inbegripet genom att införa lämpliga kontroller av material, utrustning och teknik med koppling till dessa. Det krävs också kontroller enligt relevanta internationella avtal, såsom konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen samt om deras förstöring (konventionen om kemiska vapen eller CWC) och konventionen om förbud mot utveckling, framställning och lagring av bakteriologiska (biologiska) vapen och toxinvapen samt om deras förstöring (konventionen om bakteriologiska vapen och toxinvapen eller BWC) och i linje med de åtaganden som överenskommits i multilaterala exportkontrollregimer.

(5)  Ett effektivt gemensamt system för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden är därför nödvändigt för att säkerställa att medlemsstaternas och unionens internationella åtaganden och ansvar, särskilt vad gäller icke‑spridning, regional fred, säkerhet och stabilitet och respekt för mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, uppfylls.

(6)  I EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen av den 12 december 2003 betonas unionens åtagande för strikta nationella och internationellt samordnade exportkontroller.

(7)   Det är av avgörande betydelse att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd eller andra berörda parter bidrar till det övergripande målet för handelskontrollerna. För att de ska kunna agera i enlighet med denna förordning måste bedömningen av risker i samband med transaktioner som omfattas av denna förordning göras genom transaktionsgranskningsåtgärder, även kallad due diligence-principen, som en del av interna efterlevnadsprogram. I detta avseende måste särskilt exportörernas storlek och organisationsstruktur beaktas vid utarbetandet och genomförandet av interna efterlevnadsprogram.

(8)   För att hantera risken för att vissa cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen och som exporteras från unionens tullområde skulle kunna missbrukas av personer som medverkar till eller är ansvariga för att leda eller begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter eller internationell humanitär rätt ▌ är det lämpligt att införa kontroll av sådana produkter. Riskerna i samband med detta gäller särskilt fall där cyberövervakningsutrustning är särskilt utformad för att möjliggöra intrång eller djup paketinspektion i informations- och telekommunikationssystem för att utföra dold övervakning av fysiska personer genom övervakning, extraktion, insamling eller analys av data, inbegripet biometriska uppgifter, från dessa system. Produkter som används för rent kommersiella tillämpningar såsom fakturering, marknadsföring, kvalitetstjänster, användarnöjdhet eller nätsäkerhet anses i allmänhet inte medföra sådana risker.

(9)   För att stärka den effektiva kontrollen av export av cyberövervakningsprodukter som inte tas upp i förteckningen och är det viktigt att ytterligare harmonisera tillämpningen av övergripande kontroller (catch all controls) på detta område. I detta syfte har medlemsstaterna åtagit sig att stödja sådana kontroller genom att utbyta information sinsemellan och med kommissionen, särskilt när det gäller den tekniska utvecklingen av cyberövervakningsprodukter, och genom att vara vaksamma vid tillämpningen av sådana kontroller för att främja ett utbyte på unionsnivå.

(10)   För att unionen snabbt ska kunna reagera på allvarligt missbruk av befintlig teknologieller på nya risker i samband med ny teknologi bör det införas en mekanism som gör det möjligt för medlemsstaterna att samordna sina åtgärder när en ny risk identifieras. En sådan samordning bör följas av initiativ för att införa likvärdiga kontroller på multilateral nivå för att bredda reaktionen på den identifierade risken.

(11)  Överföring av programvara och teknik med dubbla användningsområden med hjälp av elektroniska medier, telefax eller telefon till destinationer utanför unionens tullområde bör också kontrolleras. För att begränsa den administrativa bördan för exportörer och medlemsstaternas behöriga myndigheter bör generella eller globala licenser eller harmoniserade tolkningar av bestämmelser föreskrivas för vissa överföringar, såsom överföringar till datormoln.

(12)   Med hänsyn till tullmyndigheternas viktiga roll i genomdrivandet av exportkontroller bör de termer som används i denna förordning i möjligaste mån vara förenliga med definitionerna i Europaparlamentets och rådets förordning (4) (EU) nr 952/2013 (unionens tullkodex).

(13)  Olika kategorier av personer kan vara inblandade i export av produkter med dubbla användningsområden, inbegripet fysiska personer såsom tjänsteleverantörer, forskare, konsulter och personer som på elektronisk väg överför produkter med dubbla användningsområden. Det är mycket viktigt att alla sådana personer är medvetna om de risker som är förknippade med export och tillhandahållande av tekniskt bistånd avseende känsliga produkter. Framför allt står akademiska institutioner och forskningsinstitutioner inför särskilda utmaningar vad gäller exportkontroll, bland annat på grund av deras allmänna engagemang för fritt utbyte av idéer, det faktum att deras forskningsarbete ofta inbegriper spjutspetsteknik, deras organisatoriska strukturer och det vetenskapliga utbytenas internationella karaktär. Medlemsstaterna och kommissionen bör vid behov öka medvetenheten inom den akademiska världen och forskarvärlden och ge dem skräddarsydd vägledning för att hantera dessa särskilda utmaningar. I överensstämmelse med multilaterala exportkontrollregimer bör genomförandet av kontroller i möjligaste mån leda till ett gemensamt tillvägagångssätt när det gäller vissa bestämmelser, särskilt när det gäller de akademiskt relaterade märkningarna ”grundforskning” och ”allmänt tillgänglig” som befriar från kontroll.

(14)  Definitionen av termen förmedlare bör revideras så att den omfattar juridiska personer och partnerskap som inte har hemvist eller är etablerade i en medlemsstat och som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde.

(15)  I Lissabonfördraget klargjordes att tillhandahållande av tekniskt bistånd ▌som inbegriper en gränsöverskridande rörlighet omfattas av unionens behörighet. Det är därför lämpligt att införa en definition av tekniskt bistånd och att specificera vilka kontroller som ska tillämpas på dess tillhandahållande. Av effektivitets- och konsekvensskäl bör dessutom kontrollerna av tillhandahållandet av tekniskt bistånd harmoniseras ▌.

(16)   Liksom i förordning (EG) nr 428/2009 bör det vara möjligt för medlemsstaternas myndigheter att under vissa omständigheter förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden, om de genom underrättelser eller andra källor har rimliga skäl att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för militär slutanvändning i ett land som omfattas av ett vapenembargo, eller för spridning av massförstörelsevapen eller bärare av sådana vapen. ▌

(17)  Licensvillkor och licenskrav ▌ bör vid behov harmoniseras för att undvika snedvridning av konkurrensen och för att säkerställa en konsekvent och effektiv tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde. I detta syfte är det också nödvändigt att medlemsstaternas behöriga myndigheter är tydligt identifierade i alla kontrollsituationer. Ansvaret för att besluta om individuella, globala eller nationella generella exporttillstånd, om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd, transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden och om överföringstillstånd inom unionens tullområde av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, ligger hos de nationella myndigheterna.

(18)   Riktlinjer för interna efterlevnadsprogram bör införas för att bidra till likvärdiga förutsättningar bland exportörerna och förbättra tillämpningen av kontroller. Sådana riktlinjer bör ta hänsyn till skillnader i storlek, resurser, verksamhetsområden och andra egenskaper hos och villkor för exportörer och deras dotterbolag, såsom koncerninterna strukturer och standarder för efterlevnad, och därigenom undvika en strategi baserad på ”en modell för alla” och hjälpa varje exportör att hitta egna lösningar för efterlevnad och konkurrenskraft. Exportörer som använder globala exporttillstånd bör tillämpa ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga myndigheten anser det onödigt på grund av andra omständigheter som den har beaktat vid behandlingen av exportörens ansökan om ett globalt exporttillstånd.

(19)  Ytterligare unionens generella exporttillstånd bör införas för att minska den administrativa bördan för företag, särskilt små och medelstora företag, och myndigheter, samtidigt som en lämplig kontroll av de relevanta produkterna och de relevanta destinationerna säkerställs. Vid behov kan medlemsstaterna ge exportörer vägledning om tillämpningen av generella tillstånd.Medlemsstaterna kan också införa nationella generella exporttillstånd för export med låg risk om de anser det nödvändigt. Ett ▌ tillstånd för stort projekt bör också införas för att anpassa licensieringsvillkoren till branschens specifika behov.

(20)   Kommissionen bör i nära samråd med medlemsstaterna och berörda parter utarbeta riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis till stöd för den praktiska tillämpningen av kontroller. När kommissionen utarbetar riktlinjerna och/eller rekommendationerna bör den ta vederbörlig hänsyn till de små och medelstora företagens informationsbehov.

(21)  Gemensamma förteckningar över produkter med dubbla användningsområden, destinationer och riktlinjer är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll.

(22)   Medlemsstater som upprättar nationella kontrollförteckningar i enlighet med denna förordning bör underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om sådana förteckningar. Medlemsstaterna bör också informera kommissionen och övriga medlemsstater om alla beslut att avslå en ansökan om tillstånd för export för vilken tillstånd krävs på grundval av en nationell kontrollförteckning.

(23)  För att möjliggöra en snabb reaktion från unionen på ändrade förhållanden när det gäller bedömningen av hur känsliga exporterna är inom ramen för unionens generella unionsexporttillstånd samt den tekniska och kommersiella utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på ändringar av ▌ bilagorna I, II och ▌ IV till denna förordning. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i bilaga I bör stämma överens med de skyldigheter och åtaganden som medlemsstaterna eller unionen har accepterat som medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningsavtalen och som medlemmar i multilaterala exportkontrollregimer eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag. I de fall ändringen av bilaga I rör produkter med dubbla användningsområden som även förtecknas i bilaga II eller IV, bör dessa bilagor ändras i enlighet med detta. Beslut om att uppdatera de gemensamma förteckningarna över produkter och destinationer som anges i avsnitten A–H i bilaga II bör göras med beaktande av bedömningskriterierna i denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning(5). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet ▌ alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt ▌ tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(24)   Kommissionen bör offentliggöra uppdateringarna av bilaga I genom delegerade akter på unionens alla officiella språk.

(25)   Kommissionen bör offentliggöra och löpande uppdatera en sammanställning av de nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna på unionens alla officiella språk.

(26)  Nationella bestämmelser och beslut som rör export av produkter med dubbla användningsområden bör antas inom ramen för den gemensamma handelspolitiken och i synnerhet Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/479(6). Genom lämpligt informationsutbyte och lämpliga samråd om nationella bestämmelser och beslut bör man säkerställa en effektiv och konsekvent tillämpning av kontroller i hela unionens tullområde.

(27)  Ett gemensamt kontrollsystem är en förutsättning för att skapa fri rörlighet inom unionens tullområde för produkter med dubbla användningsområden.

(28)  I enlighet med och inom ramen för artikel 36 i EUF-fördraget och i enlighet med de internationella förpliktelser som ingåtts förbehåller medlemsstaterna sig rätten att genomföra kontroll av överföringar av vissa produkter med dubbla användningsområden inom unionens tullområde i syfte att skydda allmän ordning eller säkerhet. Förteckningen över produkter som omfattas av kontroller av överföring inom unionen i ▌ bilaga IV bör regelbundet ses över med beaktande av den fortsatta utvecklingen av de underliggande internationella förpliktelserna, samt den tekniska och kommersiella utvecklingen när det gäller bedömningen av hur känsliga överföringarna är. Beslut om att uppdatera den gemensamma förteckningen över produkter med dubbla användningsområden som omfattas av exportkontroll i bilaga IV bör fattas med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

(29)  Den 22 september 1998 undertecknade medlemsstaterna och kommissionen tilläggsprotokoll till respektive kontrollavtal mellan medlemsstaterna, Europeiska atomenergigemenskapen och Internationella atomenergiorganet, vilka bland andra åtgärder ålägger medlemsstaterna att tillhandahålla uppgifter om överföring av angiven utrustning och icke-nukleärt material. Kontrollerna av överföringar inom unionen bör göra det möjligt för unionen och dess medlemsstater att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för dessa avtal.

(30)  För att uppnå en enhetlig och konsekvent tillämpning av kontrollerna i hela unionen ▌är det lämpligt att öka omfattningen av samråden och informationsutbytet mellan medlemsstaterna och kommissionen, och att införa verktyg för att stödja utvecklingen av ett gemensamt nätverk för exportkontroll i hela unionen, såsom elektroniska licensieringsförfaranden, tekniska expertgrupper och inrättandet av en mekanism för samordning av genomdrivandet. Det är särskilt viktigt att säkerställa att exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning, inbegripet näringslivet och det civila samhällets organisationer, när det är lämpligt rådfrågas av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden och de tekniska expertgrupperna.

(31)   Även om tullmyndigheterna utbyter viss information med andra tullmyndigheter genom system för riskhantering i enlighet med unionens tullbestämmelser är det också lämpligt att säkerställa ett nära samarbete mellan licensierings- och tullmyndigheter.

(32)  Det bör, i den mån det rör personuppgifter, klargöras att behandlingen och utbytet av information bör följa de tillämpliga reglerna om skydd för fysiska personer med avseende behandling ▌ av personuppgifter och om det fria flödet för sådana uppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679(7)och (EU)2018/1725(8).

(33)   Medlemsstaterna och kommissionen bör vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att konfidentiella uppgifter skyddas i enlighet med särskilt kommissionens beslut (EU, Euratom) 2015/443 (9) och (EU, Euratom) 2015/444 (10) samt avtalet mellan Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som utbyts i Europeiska unionens intresse (11) . Detta inbegriper särskilt skyldigheten att inte placera uppgifterna på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller besluta att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen. Alla icke-säkerhetsskyddsklassificerade känsliga uppgifter eller uppgifter som lämnas konfidentiellt bör hanteras som sådana av myndigheterna.

(34)  Verksamhet för att nå ut till den privata sektorn, i synnerhet till små och medelstora företag, och transparens är väsentliga inslag i en effektiv ordning för exportkontroll. Det är därför lämpligt att vid behov fortsätta med utarbetandet av riktlinjer för att stödja tillämpningen av denna förordning och att offentliggöra en årlig unionsrapport om genomförandet av kontroller ▌.

(35)   Den årliga unionsrapporten om genomförandet av kontroller bör innehålla relevant information om licensiering och genomdrivande av kontroller enligt denna förordning, med vederbörlig hänsyn till behovet av att säkerställa skyddet för vissa uppgifters konfidentiella karaktär, särskilt när offentliggörandet av licensieringsuppgifter skulle kunna påverka nationella säkerhetsfrågor som tagits upp av medlemsstaterna eller äventyra affärshemligheter och göra det möjligt för leverantörer utanför unionen att kringgå medlemsstaternas restriktiva licensbeslut.

(36)  För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning bör varje medlemsstat vidta åtgärder för att ge de behöriga myndigheterna nödvändiga befogenheter.

(37)   I enlighet med EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen bör varje medlemsstat själv fastställa tillämpliga effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning. Det är också lämpligt att införa bestämmelser ▌ för att stödja ett effektivt genomförande av kontroller, bland annat genom en mekanism för samordning av genomdrivandet.

(38)   I unionens tullkodex fastställs bland annat bestämmelser om export och återexport av varor. Ingenting i denna förordning inskränker eventuella bemyndiganden som har beviljats i kraft av och i enlighet med unionens tullkodex och dess tillämpningsföreskrifter.

(39)  Exportkontroller bidrar till internationell säkerhet och inverkar på handeln med tredjeländer. ▌ Det är därför lämpligt att utveckla dialog och samarbete med tredjeländer i syfte att stödja likvärdiga förutsättningar på global nivå och stärka den internationella säkerheten. Särskilt bör medlemsstaterna och kommissionen öka sitt bidrag till de multilaterala exportkontrollregimernas verksamhet. Medlemsstaterna och kommissionen bör också stödja dessa regimer när det gäller utvecklingen av robusta exportkontroller som en global bas och modell för internationell bästa praxis och ett viktigt verktyg för att säkerställa internationell fred och stabilitet. Bidrag bör lämnas när alla medlemsstater har identifierat en ny risk när det gäller cyberövervakningsprodukter för att säkerställa likvärdiga förutsättningar på multilateral nivå.

(40)  ▌ Denna förordning ska gälla utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens delegerade beslut av den 15 september 2015 som kompletterar Europaparlamentets och rådets beslut nr 1104/2011/EU(12), som fastställer särskilda regler för kontroll av export av produkter för den offentliga reglerade tjänsten inom Galileoprogrammet.

(41)  Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ▌.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

INNEHÅLL OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Genom denna förordning fastställs en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden.

Artikel 2

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.   produkter med dubbla användningsområden: produkter, inbegripet programvara och teknik, som kan användas för både civila och militära ändamål, och ▌ inbegriper produkter som kan användas för utformning, utveckling, produktion eller användning av kärnvapen, kemiska vapen eller biologiska vapen eller bärare av dessa, inbegripet alla varor som kan användas både för icke-explosiva ändamål och för att på något sätt bidra vid tillverkning av kärnvapen eller andra kärnladdningar. ▌

2.   export:

a)  ett exportförfarande i den mening som avses i artikel 269 i unionens tullkodex,

b)  återexport i den mening som avses i artikel 270 i unionens tullkodex; återexport föreligger också om en summarisk utförseldeklaration måste inges under en transitering genom unionens tullområde enligt led 11 i den här artikeln på grund av att produkternas slutdestination har ändrats,

c)   en passiv förädling i den mening som avses i artikel 259 i unionens tullkodex, eller

d)  överföring av programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inklusive telefax, telefon, e-post eller andra elektroniska medel till en destination utanför unionens tullområde; det inbegriper att programvaran och tekniken görs tillgänglig i elektronisk form till fysiska eller juridiska personer eller till partnerskap utanför unionens tullområde; det inbegriper även muntlig överföring av teknik när tekniken beskrivs via ett röstöverföringsmedium.

3.   exportör:

a)   varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som, vid den tidpunkt då exportdeklarationen eller deklarationen om återexport eller en summarisk utförseldeklaration godkänns, innehar avtalet med mottagaren i tredjelandet och har befogenhet att besluta om att föra ut produkterna ur unionens tullområde; om inget exportkontrakt har ingåtts eller om innehavaren av kontraktet inte agerar på egna vägnar, avses med exportör den person som har befogenhet att avgöra om produkterna ska föras ut från unionens tullområde, eller

b)   varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som beslutar att överföra ▌ programvara eller teknik med hjälp av elektroniska medier, inbegripet telefax, telefon, e-post eller på något annat elektroniskt sätt, till en destination utanför unionens tullområde, eller att i elektronisk form göra sådan programvara och teknik tillgänglig för fysiska eller juridiska personer eller partnerskap utanför unionens tullområde,

Om rätten att förfoga över produkten med dubbla användningsområden innehas av en person som är bosatt eller etablerad utanför unionens tullområde enligt det avtal som ligger till grund för exporten ska exportören anses vara den avtalsslutande part som är bosatt eller etablerad inom unionens tullområde.

c)   om led a eller b inte är tillämpligt , ▌ varje fysisk person som transporterar de produkter med dubbla användningsområden som ska exporteras när dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i personens personliga bagage i den mening som avses i artikel 1.19 a i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2015/2446(13).

4.   exportdeklaration: en handling genom vilken varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, i föreskriven form och på föreskrivet sätt, begär att produkter med dubbla användningsområden som anges i led 1 ska omfattas av ett exportförfarande.

5.   deklaration om återexport: en handling i den mening som avses i artikel 5.13 i unionens tullkodex.

6.   summarisk utförseldeklaration: en handling i den mening som avses i artikel 5.10 i unionens tullkodex.

7.   förmedlingstjänster:

a)  förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av produkter med dubbla användningsområden från ett tredjeland till något annat tredjeland, eller

b)  försäljning eller inköp av produkter med dubbla användningsområden som befinner sig i tredjeländer för överföring till något annat tredjeland.

I denna förordning undantas ett rent tillhandahållande av stödtjänster från denna definition. Med stödtjänster avses transport, finansiella tjänster, försäkring eller återförsäkring samt allmän reklam eller säljfrämjande åtgärder.

8.   förmedlare: varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap som tillhandahåller förmedlingstjänster från unionens tullområde till ett tredjelands territorium.

9.   tekniskt bistånd: allt tekniskt stöd som har samband med reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap, färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet genom elektroniska medel liksom per telefon eller andra muntliga former av bistånd.

10.   tillhandahållare av tekniskt bistånd:

a)   varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap ▌ som tillhandahåller tekniskt bistånd från unionens tullområde till ett tredjelands territorium,

b)   varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som tillhandahåller tekniskt bistånd inom ett tredjelands territorium, eller

c)   varje fysisk eller juridisk person eller varje partnerskap, som är bosatt eller etablerat i en medlemsstat, som tillhandahåller tekniskt bistånd till en person som är bosatt i ett tredjeland och som tillfälligt befinner sig i unionens tullområde.

11.   transitering: transport av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förs in i och passerar genom unionens tullområde till en destination utanför unionens tullområde när dessa produkter

a)  omfattas av förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i unionens tullkodex och endast passerar genom unionens tullområde,

b)  omlastas i, eller återexporteras direkt från, en frizon,

c)  är i tillfällig förvaring och återexporteras direkt från en anläggning för tillfällig lagring, eller

d)  fördes in i unionens tullområde på samma fartyg eller luftfartyg som kommer att föra dem ut från det området utan lossning.

12.   individuellt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en slutanvändare eller mottagare i ett tredjeland och som omfattar en eller flera produkter med dubbla användningsområden.

13.   globalt exporttillstånd: ett tillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare och/eller i ett eller flera angivna tredjeländer.

14.   tillstånd för stort projekt: ett individuellt exporttillstånd eller ett globalt exporttillstånd som beviljas en bestämd exportör för en typ eller kategori av produkter med dubbla användningsområden och som kan gälla export till en eller flera angivna slutanvändare i ett eller flera angivna tredjeländer för ett specifikt stort projekt ▌.

15.   unionens generella exporttillstånd: ett exporttillstånd för export till vissa destinationsländer som är tillgängligt för alla exportörer som uppfyller de villkor och krav som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II.

16.   nationellt generellt exporttillstånd: ett exporttillstånd som definieras genom nationell lagstiftning i enlighet med artikel 12.6 och avsnitt C i bilaga III.

17.   unionens tullområde: det tullområde i unionen som avses i artikel 4 i unionens tullkodex.

18.   icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden: produkter som har status som icke-unionsvaror i den mening som avses i artikel 5.24 i unionens tullkodex.

19.   vapenembargo: ett vapenembargo som har införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som har antagits av rådet eller genom ett beslut av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) eller ett vapenembargo som har beslutats i en bindande resolution från Förenta nationernas säkerhetsråd.

20.   cyberövervakningsprodukter: produkter med dubbla användningsområden som är särskilt konstruerade för att möjliggöra dold övervakning av fysiska personer genom monitorering extraktion, inhämtning eller analys av data från informations- och telekommunikationssystem.

21.   internt efterlevnadsprogram: fortlöpande effektiva, ändamålsenliga och proportionella policyer och förfaranden ▌ som antagits av exportörer för att underlätta efterlevnaden av bestämmelserna och målen i denna förordning och av villkoren i de tillstånd som genomförs enligt denna förordning, inbegripet, bland annat, due diligence-åtgärder för bedömning av risker relaterade till export av produkterna till slutanvändare och slutanvändningar.

22.   i allt väsentligt identisk transaktion: en transaktion som avser produkter med i allt väsentligt identiska parametrar eller tekniska egenskaper och som involverar samma slutanvändare eller mottagare som en annan transaktion.

KAPITEL II

RÄCKVIDD

Artikel 3

1.  Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I.

2.  Enligt artikel 4, 5, 9 eller 10 kan tillstånd även krävas för export till alla eller vissa destinationer av vissa produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

Artikel 4

1.  Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för följande:

a)  Användning i samband med utveckling, produktion, hantering, bruk, underhåll, lagring, detektion, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller andra kärnladdningar, eller utveckling, produktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära sådana vapen.

b)  Militär slutanvändning om det land som köper produkterna eller destinationslandet är föremål för ett vapenembargo. I detta led avses med militär slutanvändning

i)   införlivande med militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning,

ii)   användning av tillverknings-, provnings- eller analysutrustning och komponenter till sådan utrustning, för att utveckla, tillverka eller underhålla militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning, eller

iii)   användning av icke-färdigtillverkade produkter i en anläggning för att tillverka militära produkter som ingår i medlemsstaternas militära förteckning.

c)  Användning som delar av eller komponenter till militära produkter som förtecknas i den nationella militära förteckningen och som har exporterats från en medlemsstats territorium utan tillstånd eller i strid med ett tillstånd enligt den medlemsstatens nationella lagstiftning.

2.  Om en exportör ▌ känner till att de produkter med dubbla användningsområden som denne avser att exportera som inte förtecknas i bilaga I helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i denna artikel, ska exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för exporten i fråga.

3.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.  En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ▌ ska omedelbart underrätta sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt när det gäller de berörda produkterna och slutanvändarna, såvida medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda informationens känslighet.

5.  Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottas i enlighet med punkt 4 och ▌ ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter ▌om detta.

6.   För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som rör produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

7.   Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

8.   Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning (EU) 2015/479.

Artikel 5

1.   Tillstånd ska krävas för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för användning i samband med internt förtryck och/eller för att begå allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt.

2.   Om en exportör känner till, enligt sina due diligence-resultat, att de cyberövervakningsprodukter som denna avser att exportera, som inte förtecknas i bilaga I, helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i punkt 1 i denna artikel, ska exportören underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida tillstånd ska krävas för exporten i fråga. Kommissionen och rådet ska tillgängliggöra riktlinjer för exportörer som avses i artikel 26.1.

3.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för export av cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I om exportören har anledning att misstänka att produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i punkt 1 i denna artikel.

4.   En medlemsstat som beslutar om ett tillståndskrav enligt punkt 1, 2 eller 3 ska omedelbart underrätta sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter och ska förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information om tillståndskravet i fråga, särskilt avseende de berörda produkterna och enheterna, såvida medlemsstaten inte anser att det är olämpligt att göra detta mot bakgrund av transaktionens art eller den berörda informationens känslighet.

5.   Medlemsstaterna ska ta vederbörlig hänsyn till information som mottagits enligt punkt 4 och se över den mot bakgrund av kriterierna i punkt 1 inom 30 arbetsdagar. De ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter. I undantagsfall får varje medlemsstat begära en förlängning av denna 30-dagarsperiod. En sådan förlängning får dock inte överskrida 30 arbetsdagar.

6.   Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen anmäler att ett tillståndskrav bör införas för i allt väsentligt identiska transaktioner, ska kommissionen i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra information om de cyberövervakningsprodukter och, när det är lämpligt, destinationer som omfattas av tillståndskrav som anmälts av medlemsstaterna för detta ändamål.

7.   Medlemsstaterna ska minst en gång om året se över den information som offentliggörs i enlighet med punkt 6, på grundval av relevant information och analyser från kommissionen. Om alla medlemsstater till varandra och kommissionen anmäler att offentliggörandet av ett tillståndskrav bör ändras eller förnyas, ska kommissionen omgående och i enlighet med detta ändra eller förnya den information som offentliggjorts enligt punkt 6 i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

8.   För att medlemsstaterna ska kunna pröva alla giltiga avslag ska artikel 16.1, 16.2 och 16.5–16.7 tillämpas på fall som rör cyberövervakningsprodukter som inte förtecknas i bilaga I.

9.   Allt informationsutbyte som krävs enligt denna artikel ska ske i enlighet med de rättsliga kraven om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Allt sådant informationsutbyte ska ske via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

10.   Medlemsstaterna ska överväga att stödja införandet av produkter som offentliggjorts enligt punkt 6 i denna artikel i de relevanta internationella icke-spridningssystemen eller överenskommelserna om exportkontroll i syfte att utvidga kontrollerna. Kommissionen ska tillhandahålla analyser av relevanta uppgifter som samlats in enligt artiklarna 23.2 och 26.2.

11.   Denna förordning påverkar inte medlemsstaternas rätt att vidta nationella åtgärder enligt artikel 10 i förordning (EU) 2015/479 .

Artikel 6

1.  Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I om förmedlaren har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.  Om en förmedlare avser att tillhandahålla förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden somförtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1, ska förmedlaren underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta om huruvida ▌ sådana förmedlingstjänster ska omfattas av tillstånd.

3.   En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

4.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av förmedlingstjänster för produkter med dubbla användningsområden, om förmedlaren har anledning att misstänka att produkterna är , eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som anges i artikel 4.1.

5.   Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 3 och 4 i denna artikel.

Artikel 7

1.  Transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I får när som helst förbjudas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna befinner sig om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.  Innan beslut fattas om huruvida en transitering ska förbjudas får den behöriga myndigheten i enskilda fall införa tillståndskrav för den specifika transiteringen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I, om produkterna helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1. Om transiteringen sker genom flera medlemsstaters territorium ska den behöriga myndigheten i varje berörd medlemsstat kunna förbjuda sådan transitering genom dess territorium.

Den behöriga myndigheten får besluta om tillståndskrav för den fysiska eller juridiska person eller det partnerskap som har ett avtal med mottagaren i tredjelandet och som har befogenhet att besluta om avsändande av produkterna som passerar genom unionens tullområde.

Om den fysiska eller juridiska personen eller partnerskapet inte är bosatt eller etablerat i unionens tullområde får den behöriga myndigheten besluta om tillståndskrav för

a)  deklaranten i den mening som avses i artikel 5.15 i unionens tullkodex,

b)  fraktföraren i den mening som avses i artikel 5.40 i unionens tullkodex, eller

c)  den fysiska person som transporterar produkterna med dubbla användningsområden under transitering, om dessa produkter med dubbla användningsområden ingår i den personens personliga bagage ▌.

3.   En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

4.   Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på de nationella åtgärder som avses i punkt 3 i denna artikel.

Artikel 8

1.  Tillstånd ska krävas för tillhandahållande av tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I om tillhandahållaren av tekniskt bistånd har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

2.  Om en tillhandahållare av tekniskt bistånd avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och känner till att dessa produkter helt eller delvis är avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1, ska tillhandahållaren av tekniskt bistånd underrätta den behöriga myndigheten. Den behöriga myndigheten ska besluta huruvida ▌ sådant tekniskt bistånd ska omfattas av tillstånd.

3.   Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas om det tekniska biståndet

a)   tillhandahålls inom eller till territoriet i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II, eller till en person som är bosatt i ett land som förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II,

b)   sker i form av överföring av information som är allmänt tillgänglig eller som utgör grundforskning i den mening som avses i den allmänna anmärkningen rörande teknik eller anmärkningen rörande kärnteknik i bilaga I,

c)   tillhandahålls av myndigheter eller organ i en medlemsstat inom ramen för deras officiella uppgifter,

d)   tillhandahålls för en medlemsstats väpnade styrkor på grundval av de uppgifter som tilldelats dem,

e)   avser ett ändamål som anges i undantagen för produkter i Missilteknologikontrollregimen (MTCR-teknikprodukter) i bilaga IV, eller

f)   utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av produkter för vilka ett exporttillstånd har beviljats.

4.   En medlemsstat får utvidga tillämpningen av punkt 1 till produkter med dubbla användningsområden som inte tas upp i förteckningen.

5.   En medlemsstat får anta eller behålla nationell lagstiftning om tillståndskrav för tillhandahållande av tekniskt bistånd om en tillhandahållare av tekniskt bistånd som avser att tillhandahålla tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden har anledning att misstänka att dessa produkter är , eller kan vara, avsedda för någon av de användningar som avses i artikel 4.1.

6.   Artikel 9.2, 9.3 och 9.4 ska tillämpas på sådana nationella åtgärder som avses i punkterna 4 och 5 i denna artikel.

Artikel 9

1.  En medlemsstat får med hänsyn till den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terroristhandlingar, eller till överväganden rörande mänskliga rättigheter, förbjuda eller kräva tillstånd för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje åtgärd som vidtagits enligt punkt 1 utan dröjsmål och ange de exakta skälen till åtgärden. Om åtgärden består i att upprätta en nationell kontrollförteckning ska medlemsstaterna också informera kommissionen och övriga medlemsstater om beskrivningen av de kontrollerade produkterna.

3.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål till kommissionen och övriga medlemsstater anmäla varje ändring av åtgärder som vidtagits enligt punkt 1, inbegripet varje ändring av deras nationella kontrollförteckningar.

4.  Kommissionen ska offentliggöra de åtgärder som anmälts till den enligt punkterna 2 och 3 i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning. Kommissionen ska separat, utan dröjsmål och på unionens alla officiella språk, offentliggöra en sammanställning av de nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna. Kommissionen ska, efter anmälan från en medlemsstat om eventuella ändringar av sin nationella kontrollförteckning, utan dröjsmål och på unionens alla officiella språk offentliggöra en uppdatering av den sammanställning av nationella kontrollförteckningar som är i kraft i medlemsstaterna.

Artikel 10

1.   Tillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I om en annan medlemsstat inför tillståndskrav för export av dessa produkter på grundval av en nationell kontrollförteckning över produkter som antagits av den medlemsstaten enligt artikel 9 och offentliggjorts av kommissionen enligt artikel 9.4, och om exportören har informerats av den behöriga myndigheten om att produkterna i fråga helt eller delvis är , eller kan vara, avsedda för användning som ger anledning till oro avseende den allmänna säkerheten, inbegripet förebyggande av terroristhandlingar, eller överväganden rörande mänskliga rättigheter.

2.   En medlemsstat som avslår ett tillstånd som krävs enligt punkt 1 ska också underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om ett sådant beslut.

3.   En medlemsstat som enlig punkt 1 i denna artikel beslutar om tillståndskrav för export av en produkt med dubbla användningsområden som inte förtecknas i bilaga I, ska informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om tillståndskravet utan dröjsmål och, när det är lämpligt, förse övriga medlemsstater och kommissionen med relevant information, särskilt om de berörda produkterna och slutanvändarna. De övriga medlemsstaterna ska på vederbörligt sätt beakta denna information och informera sina tullmyndigheter och andra relevanta nationella myndigheter om detta.

Artikel 11

1.  Tillstånd ska krävas för överföring inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV. Produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i del 2 i bilaga IV får inte omfattas av ett generellt tillstånd.

2.  En medlemsstat får föreskriva ett tillståndskrav för överföring av andra produkter med dubbla användningsområden från sitt territorium till en annan medlemsstat i fall då vid tidpunkten för överföringen

a)  operatören eller den behöriga myndigheten vet att de berörda produkternas slutdestination är belägen utanför unionens tullområde,

b)  det i den medlemsstat från vilken produkterna ska överföras krävs tillstånd i enlighet med artikel 3, 4, 5, 9 eller 10 för exporten av dessa produkter till den slutdestinationen och sådan export direkt från medlemsstatens territorium inte har tillåtits genom ett generellt tillstånd eller ett globalt tillstånd, och

c)  produkterna inte ska genomgå någon behandling eller bearbetning enligt definitionen i artikel 60.2 i unionens tullkodex i den medlemsstat till vilken de ska överföras.

3.   Ansökan om det överföringstillstånd som avses i punkterna 1 och 2 ska göras i den medlemsstat från vilken produkterna med dubbla användningsområden ska överföras.

4.   I fall då den därpå följande exporten av produkter med dubbla användningsområden redan har godkänts av den medlemsstat från vilken produkterna ska överföras genom de samrådsförfaranden som avses i artikel 14, ska tillstånd för överföring omedelbart utfärdas till aktören, om inte omständigheterna har förändrats väsentligt.

5.  En medlemsstat som antar lagstiftning som föreskriver ett tillståndskrav som avses i punkt 2 ska utan dröjsmål informera kommissionen och övriga medlemsstater om de åtgärder den har vidtagit. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C‑serien av Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Tillämpningen av de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2 får inte innebära kontroller vid de inre gränserna inom unionens tullområde, utan endast kontroller som utförs som en del av de normala kontrollförfaranden som tillämpas på ett icke‑diskriminerande sätt inom hela unionens tullområde.

7.  Tillämpningen av åtgärder som vidtagits enligt punkterna 1 och 2 får inte leda till att överföring från en medlemsstat till en annan underkastas mer restriktiva villkor än export av samma produkter till tredjeländer.

8.  En medlemsstat får, för varje överföring inom unionen från den medlemsstaten av produkter som förtecknas i bilaga I, kategori 5, del 2 men som inte finns förtecknade i bilaga IV, genom nationell lagstiftning kräva att ytterligare uppgifter om dessa produkter ska tillhandahållas den behöriga myndigheten i den medlemsstaten.

9.  I de relevanta kommersiella dokument som avser överföring inom unionen av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska det tydligt anges att produkterna omfattas av kontroll vid export från unionens tullområde. Sådana dokument ska särskilt omfatta alla försäljningskontrakt, orderbekräftelser, fakturor eller leveransavier.

KAPITEL III

EXPORTTILLSTÅND OCH TILLSTÅND FÖR FÖRMEDLINGSTJÄNSTER OCH TEKNISKT BISTÅND

Artikel 12

1.  Följande typer av exporttillstånd får utfärdas, eller inrättas, enligt denna förordning:

a)  Individuella exporttillstånd.

b)  Globala exporttillstånd.

c)  Nationella generella exporttillstånd.

d)  Unionens generella exporttillstånd för export av vissa produkter till vissa destinationer på särskilda villkor och krav för användning enligt avsnitten A–H i bilaga II.

Tillstånd som utfärdas eller inrättas enligt denna förordning ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

2.   Individuella och globala exporttillstånd enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 2.3 ska individuella exporttillstånd, om exportören inte är bosatt eller etablerad i unionens tullområde, beviljas enligt denna förordning av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där produkterna med dubbla användningsområden befinner sig.

Alla individuella och globala exporttillstånd ska, när så är möjligt, utfärdas via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter och i den ordning som anges i förlagorna i avsnitt A i bilaga III.

3.  Individuella exporttillstånd och globala exporttillstånd ska vara giltiga i upp till två år, om inte den behöriga myndigheten beslutar något annat.

Tillstånd för stort projekt ska vara giltiga under en period som ska fastställas av den behöriga myndigheten, dock inte längre än fyra år, utom under vederbörligen motiverade omständigheter baserade på projektets varaktighet.

4.  Exportörerna ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för deras ansökningar om individuellt och globalt exporttillstånd, så att fullständig information ges, särskilt om slutanvändaren, destinationslandet och den exporterade produktens slutanvändning.

De individuella exporttillstånden ska omfattas av krav på slutanvändningsintyg. Den behöriga myndigheten får undanta vissa ansökningar från skyldigheten att tillhandahålla ett slutanvändningsintyg. De globala exporttillstånden får om så är lämpligt omfattas av krav på slutanvändningsintyg.

Exportörer som använder globala exporttillstånd ska genomföra ett internt efterlevnadsprogram, såvida inte den behöriga myndigheten anser det onödigt på grund av annan information som den har beaktat vid behandlingen av exportörens ansökan om ett globalt exporttillstånd.

Rapporteringskrav och krav på interna efterlevnadsprogram avseende användningen av globala exporttillstånd ska fastställas av medlemsstaterna.

På exportörernas begäran ska globala exporttillstånd som innehåller kvantitativa begränsningar delas upp.

5.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om individuella eller globala tillstånd inom en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell rätt eller praxis. ▌

6.  Nationella generella exporttillstånd ska

a)  inte omfatta produkter som förtecknas i avsnitt I i bilaga II.

b)  definieras i enlighet med nationell lagstiftning eller praxis; de får användas av alla exportörer som är etablerade eller bosatta i den medlemsstat som utfärdar dessa tillstånd, om de uppfyller de krav som fastställs i denna förordning och i den kompletterande nationella lagstiftningen; de ska utfärdas i enlighet med vad som anges i avsnitt C i bilaga III.

c)  inte användas om exportören har informerats av den behöriga myndigheten att produkterna i fråga helt eller delvis är, eller kan vara, avsedda för sådan användning som anges artikel 4.1, eller om exportören känner till att produkterna är avsedda för ovannämnda användning.

Nationella generella exporttillstånd får även tillämpas på produkter och destinationer som förtecknas i avsnitten A–H i bilaga II.

Medlemsstaterna ska till kommissionen omedelbart anmäla alla nationella generella exporttillstånd som utfärdas eller ändras. Kommissionen ska offentliggöra sådana meddelanden i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

7.  Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad får förbjuda exportören att använda unionens generella exporttillstånd om det föreligger skäligen grundad misstanke i fråga om exportörens förmåga att följa villkoren för tillståndet eller en bestämmelse i lagstiftningen om exportkontroll.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter ska utbyta information om exportörer som är förbjudna att använda unionens generella exporttillstånd, såvida inte den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller etablerad fastställer att exportören inte kommer att försöka exportera produkter med dubbla användningsområden genom en annan medlemsstat. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 13

1.  Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning ska beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd är bosatt eller etablerad. Om förmedlaren eller tillhandahållaren av tekniskt bistånd inte är bosatt eller etablerad inom unionens tullområde ska tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt denna förordning beviljas av den behöriga myndigheten i den medlemsstat varifrån förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet kommer att tillhandahållas.

2.  Tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster ▌ ska beviljas för en bestämd kvantitet specifika produkter och det ska tydligt anges var produkterna finns i ursprungstredjelandet, vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren befinner sig.

I tillstånd för tekniskt bistånd ska det tydligt anges vem slutanvändaren är och exakt var slutanvändaren befinner sig.

Tillstånden ska vara giltiga i hela unionens tullområde.

3.  Förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska förse den behöriga myndigheten med all relevant information som krävs för ansökan om tillstånd enligt denna förordning, särskilt uppgifter om var produkterna med dubbla användningsområden befinner sig, en tydlig beskrivning av produkterna och de kvantiteter det rör sig om, tredje parter som är inblandade i transaktionen, destinationslandet, slutanvändaren i det landet och exakt var denna befinner sig.

4.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska behandla ansökningar om tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd inom en tidsfrist som ska fastställas enligt nationell lagstiftning eller praxis.

5.  Alla tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd ska, när så är möjligt, utfärdas via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i avsnitt B i bilaga III.

Artikel 14

1.  Om produkter med dubbla användningsområden, för vilka en ansökan om individuellt tillstånd har lämnats in för export till en destination som inte förtecknas i avsnitt A del 2 i bilaga II eller till alla destinationer när det är fråga om de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga IV, befinner sig i eller kommer att befinna sig i en eller flera andra medlemsstater än den där ansökan har lämnats in, ska detta anges i ansökan. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där ansökan om tillstånd har lämnats in ska omedelbart samråda med de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna och förse dem med relevant information. Detta samråd får ske med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6. De medlemsstater som konsulteras ska inom tio arbetsdagar framföra eventuella invändningar mot beviljandet av ett sådant tillstånd, vilka ska vara bindande för den medlemsstat där ansökan har lämnats in.

Om inga invändningar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska de konsulterade medlemsstaterna anses inte ha några invändningar.

I undantagsfall får varje konsulterad medlemsstat begära en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

2.  Om en export kan strida mot en medlemsstats grundläggande säkerhetsintressen, får den staten rikta en begäran till en annan medlemsstat att inte bevilja ett exporttillstånd eller, om tillstånd redan har beviljats, att ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla detta. Den medlemsstat som tar emot en sådan begäran ska omedelbart inleda samråd av icke-bindande natur med den begärande medlemsstaten, vilket ska avslutas inom tio arbetsdagar. Om den medlemsstat som tar emot begäran beslutar att bevilja tillståndet, ska den medlemsstaten underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta med hjälp av det elektroniska system som avses i artikel 23.6.

Artikel 15

1.  Vid beslut om beviljande av tillståndeller om förbud mot transiteringenligt denna förordning ska medlemsstaterna beakta alla relevanta aspekter, inbegripetföljande:

a)  Unionens och medlemsstaternas internationella skyldigheter och åtaganden, särskilt de skyldigheter och åtaganden de har accepterat i egenskap av medlemmar i de relevanta internationella icke-spridningssystemen och överenskommelserna om exportkontroll eller genom ratificeringen av relevanta internationella fördrag.

b)   Deras skyldigheter enligt de sanktioner som införts genom ett beslut eller en gemensam ståndpunkt som antagits av rådet eller genom ett beslut av OSSE eller genom en bindande resolution från FN:s säkerhetsråd.

c)   Nationella utrikes- och säkerhetspolitiska aspekter, inbegripet de som täcks av gemensam ståndpunkt 2008/944/Gusp.

d)   Den avsedda slutanvändningen och risken för avledning ▌.

2.   Utöver de kriterier som anges i punkt 1 ska medlemsstaterna, när de bedömer en ansökan om ett globalt exporttillstånd, beakta exportörens genomförande av ett internt efterlevnadsprogram.

Artikel 16

1.  Den behöriga myndigheten får i enlighet med denna förordning vägra att bevilja exporttillstånd och får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett exporttillstånd som den en gång har beviljat. Om den behöriga myndigheten avslår, ogiltigförklarar, tillfälligt upphäver, avsevärt begränsar eller återkallar ett exporttillstånd eller om den har beslutat att avsedd export inte ska tillåtas, ska den anmäla detta till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen och delge dem relevant information. Om den behöriga myndigheten i en medlemsstat tillfälligt har upphävt ett exporttillstånd ska den slutliga bedömningen överlämnas till de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen när perioden för det tillfälliga upphävandet löper ut.

2.  De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska se över avslag på tillstånd som anmälts enligt punkt 1 inom tre år från det att de har anmälts och återkalla, ändra eller förlänga dem. De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ska så snart som möjligt anmäla resultatet av översynen till de behöriga myndigheterna i övriga medlemsstater och till kommissionen. Avslag som inte återkallas ska fortsätta att gälla och ska ses över vart tredje år. Vid den tredje översynen ska den berörda medlemsstaten vara skyldig att förklara skälen för att avslaget ska kvarstå.

3.  Den behöriga myndigheten ▌ ska utan dröjsmål till de övriga medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen anmäla beslut om att förbjuda en transitering av produkter med dubbla användningsområden, vilket fattats i enlighet med artikel 7. Dessa anmälningar ska innehålla all relevant information, inbegripet produktens klassificering, dess tekniska parametrar, destinationsland och slutanvändare.

4.  Punkterna 1 och 2 i denna artikel ska också tillämpas på tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd enligt artikel 13.

5.  Innan den behöriga myndigheten i en medlemsstat ▌ beslutar om den ska bevilja tillstånd eller förbjuda en transitering enligt denna förordning, ska den granska alla giltiga avslag eller beslut om att förbjuda transitering av produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I och som fattats enligt denna förordning för att fastställa om tillstånd eller transitering för en i allt väsentligt identisk transaktion har avslagits av de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat ▌. Den ska sedan samråda med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som utfärdade dessa avslag eller beslut om att förbjuda transitering enligt punkterna 1, 3 och 4 i denna artikel.

De behöriga myndigheterna i de rådfrågade medlemsstaterna ska inom tio arbetsdagar meddela huruvida de anser att transaktionen i fråga är en i allt väsentligt identisk transaktion. Om inget svar har tagits emot inom tio arbetsdagar ska det anses att de behöriga myndigheterna i de medlemsstater som rådfrågats inte betraktar transaktionen i fråga som en i allt väsentligt identisk transaktion.

Om mer information krävs för att korrekt utvärdera transaktionen i fråga ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna komma överens om en förlängning av den tiodagarsperioden. En sådan förlängning får emellertid inte överskrida 30 arbetsdagar.

Om den behöriga myndigheten ▌ efter dessa samråd beslutar att bevilja ett tillstånd eller tillåta en transitering, ska den meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen och lämna all relevant information för att förklara beslutet.

6.  Alla anmälningar som krävs enligt denna artikel ska göras via säkra elektroniska medel, inbegripet genom det system som avses i artikel 23.6.

7.  All information som utbyts enligt denna artikel ska överensstämma med artikel 23.5 om informationens konfidentiella karaktär.

KAPITEL IV

ÄNDRING AV FÖRTECKNINGARNA ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OCH AV DESTINATIONER

Artikel 17

1.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra förteckningarna över produkter med dubbla användningsområden i bilagorna I och ▌ IV enligt följande:

a)  Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden ▌i bilaga I ska ändras i enlighet med de relevanta skyldigheter och åtaganden samt ändringar av dessa som medlemsstaterna och, när det är lämpligt, unionen har godtagit som medlemmar i de internationella icke-spridnings- och exportkontrollregimerna eller genom ratificering av relevanta internationella fördrag.

b)  Om ändringen av ▌ bilaga I gäller produkter med dubbla användningsområden som också förtecknas i bilaga II eller IV ▌ ska dessa bilagor ändras i enlighet därmed. ▌

2.   Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 18 för att ändra bilaga II genom att ta bort produkter och genom att lägga till eller ta bort destinationer från tillämpningsområdet för unionens generella exporttillstånd i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 och med beaktande av skyldigheter och åtaganden enligt de relevanta icke-spridnings- och exportkontrollregimerna, såsom ändringar av kontrollförteckningarna, liksom relevant geopolitisk utveckling. När tvingande skäl till skyndsamhet kräver borttagande av särskilda destinationer från tillämpningsområdet för ett av unionens generella exporttillstånd, ska det förfarande som föreskrivs i artikel 19 tillämpas på delegerade akter som antas enligt denna punkt.

Artikel 18

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ...[den dag då denna förordning träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 19

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 18.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

Artikel 20

Förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i bilaga IV, som är en underavdelning av bilaga I, ska uppdateras med beaktande av artikel 36 i EUF-fördraget, nämligen medlemsstaternas intressen i fråga om allmän ordning och allmän säkerhet.

KAPITEL V

TULLFÖRFARANDEN

Artikel 21

1.  Vid fullgörandet av formaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden vid det tullkontor som ansvarar för handläggningen av exportdeklarationen ska exportören framlägga bevis för att nödvändigt exporttillstånd har erhållits.

2.  Exportören får anmodas att tillhandahålla en översättning av eventuella dokument som framläggs som bevis, till ett officiellt språk i den medlemsstat där exportdeklarationen uppvisas.

3.  En medlemsstat får även, utan att det påverkar befogenheter som den tilldelats i kraft av och i enlighet med unionens tullkodex, för en period som inte överstiger de perioder som avses i punkt 4, avbryta förfarandet för export från dess territorium eller, vid behov, på annat sätt förhindra att produkter med dubbla användningsområden ▌ som omfattas eller inte omfattas av ett giltigt exporttillstånd lämnar unionen via dess territorium, om den har

a)   anledning att misstänka att

i)   relevant information inte beaktades när tillståndet beviljades, eller

ii)   omständigheterna har ändrats väsentligt sedan tillståndet beviljades, eller

b)   relevant information om eventuell tillämpning av åtgärder enligt artikel 4.1.

4.  I de fall som avses i punkt 3 i denna artikel ska den medlemsstat som avses i den punkten utan dröjsmål samråda med den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljade exporttillståndet eller som får vidta åtgärder enligt artikel 4.1 för att den behöriga myndigheten ska kunna vidta åtgärder enligt artikel 4.1 eller 16.1. Om den behöriga myndigheten beslutar att låta tillståndet fortsätta att gälla eller att inte vidta åtgärder enligt artikel 4.1 ska den svara inom tio arbetsdagar, som på dess begäran kan förlängas till 30 arbetsdagar i undantagsfall. I sådant fall eller om svar inte erhålls inom 10 eller 30 arbetsdagar ska produkterna med dubbla användningsområden omedelbart frigöras. Den behöriga myndigheten i den medlemsstat som beviljade tillståndet ska meddela de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna och kommissionen.

5.  Kommissionen får i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en vägledning för att stödja samarbetet mellan licensierings- och tullmyndigheter.

Artikel 22

1.  Medlemsstaterna får besluta att tullformaliteterna för export av produkter med dubbla användningsområden endast får fullgöras vid tullkontor som bemyndigats för detta ändamål.

2.  De medlemsstater som utnyttjar den möjlighet som anges i punkt 1 ska informera kommissionen om de tullkontor som bemyndigats. Kommissionen ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

KAPITEL VI

ADMINISTRATIVT SAMARBETE, GENOMFÖRANDE OCH GENOMDRIVANDE

Artikel 23

1.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål informera kommissionen om de lagar och andra författningar som antas för genomförandet av denna förordning, inbegripet

a)  en förteckning över de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som har befogenhet att

–  bevilja exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden,

–  bevilja tillstånd för tillhandahållande av förmedlingstjänster och tekniskt bistånd i enlighet med denna förordning,

–  förbjuda transitering av icke-unionsprodukter med dubbla användningsområden i enlighet med denna förordning,

b)  de åtgärder som avses i artikel 25.1.

Kommissionen ska vidarebefordra uppgifterna till de övriga medlemsstaterna och ska offentliggöra dessa uppgifter i C-serien av Europeiska unionens officiella tidning.

2.  I samarbete med kommissionen ska medlemsstaterna vidta alla lämpliga åtgärder för att upprätta ett direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i syfte att öka effektiviteten av unionens ordning för exportkontroll och för att säkerställa ett konsekvent och effektivt genomförande och genomdrivande av kontroll i hela unionens tullområde. Informationsutbytet kan omfatta följande:

a)   Relevanta licensieringsuppgifter som tillhandahålls för varje utfärdat tillstånd (t.ex. licensernas värde och typ och därmed sammanhängande destinationer, antal användare av generella ▌ tillstånd ▌) ▌.

b)   Ytterligare information om genomdrivandet av kontroller, inbegripet information om tillämpningen av de kriterier som anges i artikel 15.1, antalet aktörer med ett internt efterlevnadsprogram och, i förekommande fall, uppgifter om export av produkter med dubbla användningsområden i andra medlemsstater.

c)   Information om den analys som ligger till grund för tillägg eller planerade tillägg till nationella kontrollförteckningar enligt artikel 9.

d)   Information om genomdrivande av kontroller, inbegripet riskbaserade revisioner, uppgifter om exportörer som fråntagits rätten att använda nationella eller unionens generella exporttillstånd och, i förekommande fall, antal överträdelser, beslagtaganden och tillämpning av andra sanktioner.

e)   Uppgifter om känsliga slutanvändare, om aktörer som deltar i misstänkt upphandlingsverksamhet och, om sådana uppgifter är tillgängliga, om transportvägar.

3.   Utbytet av licensieringsuppgifter ska äga rum minst en gång per år i enlighet med riktlinjer som ska utarbetas av den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats i enlighet med artikel 24 och med vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känslig information eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet.

4.   Medlemsstaterna och kommissionen ska regelbundet granska genomförandet av artikel 15 på grundval av information som lämnats i enlighet med denna förordning och analyser av sådana uppgifter. Alla deltagare i dessa utbyten ska respektera diskussionernas konfidentialitet.

5.   Rådets förordning (EG) nr 515/97 (14) , särskilt bestämmelserna om uppgifters konfidentiella karaktär, ska gälla i tillämpliga delar.

6.   Ett säkert och krypterat system ska utarbetas av kommissionen i samråd med den samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden som inrättats enligt artikel 24 för att stödja direkt samarbete och informationsutbyte mellan de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och, när det är lämpligt, kommissionen. Systemet ska, när så är möjligt, av kommissionen anslutas till de elektroniska licenssystemen hos medlemsstaternas behöriga myndigheter i den utsträckning som är nödvändig för att underlätta detta direkta samarbete och informationsutbyte. Europaparlamentet ska informeras om systemets budget, utveckling och funktion.

7.  Behandlingen av personuppgifter ska ske i enlighet med bestämmelserna i förordningarna (EU) 2016/679 och (EU) 2018/1725.

Artikel 24

1.  En samordningsgrupp för produkter med dubbla användningsområden, med en företrädare för kommissionen som ordförande ska inrättas. Varje medlemsstat ska utse en företrädare till samordningsgruppen. Gruppen ska granska alla frågor som avser tillämpningen av denna förordning, vilka kan tas upp antingen av ordföranden eller av en medlemsstats företrädare.

2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när den anser det nödvändigt, samråda med de exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av den här förordningen.

3.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska, när det är lämpligt, inrätta tekniska expertgrupper bestående av sakkunniga från medlemsstaterna för att granska särskilda frågor som rör genomförandet av kontroller, inbegripet frågor om uppdatering av unionens kontrollförteckningar i bilaga I. De tekniska expertgrupperna ska vid behov konsultera exportörer, förmedlare, tillhandahållare av tekniskt bistånd och andra relevanta aktörer som berörs av denna förordning.

4.   Kommissionen ska stödja ett unionsprogram för kapacitetsuppbyggnad avseende licensiering och genomdrivande, bland annat genom att i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden utarbeta gemensamma utbildningsprogram för tjänstemän från medlemsstaterna.

Artikel 25

1.  Varje medlemsstat ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa ett korrekt genomdrivande av denna förordning. Den ska särskilt fastställa sanktioner vid överträdelser av bestämmelserna i denna förordning eller av de bestämmelser som antas för dess tillämpning Dessa Sanktioner ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden ska inrätta en mekanism för samordning av genomdrivandet för att stödja informationsutbyte och direkt samarbete mellan behöriga myndigheter och verkställande organ i medlemsstaterna (samordningsmekanismen). Inom ramen för samordningsmekanismen ska medlemsstaterna och kommissionen utbyta relevant information, om sådan finns tillgänglig, inbegripet om tillämpningen, arten och effekten av de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1, om efterlevnad av bästa praxis och om otillåten export av produkter med dubbla användningsområden och/eller överträdelser av denna förordning och/eller relevant nationell lagstiftning.

Inom ramen för samordningsmekanismen ska medlemsstaterna och kommissionen också utbyta information om bästa praxis hos nationella verkställande myndigheter avseende riskbaserade revisioner, upptäckt och lagföring av otillåten export av produkter med dubbla användningsområden och/eller eventuella andra överträdelser av denna förordning och/eller relevant nationell lagstiftning.

Informationsutbytet inom ramen för samordningsmekanismen ska vara konfidentiellt.

KAPITEL VII

TRANSPARENS, UTÅTRIKTADVERKSAMHET, ÖVERVAKNING, UTVÄRDERING

Artikel 26

1.  Kommissionen och rådet ska vid behov tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer om bästa praxis för de frågor som avses i denna förordning för att säkerställa att unionsordningen för exportkontroll är effektiv och genomförs på ett konsekvent sätt. Ansvaret för att tillhandahålla riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis till exportörer, förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd ska ligga hos de medlemsstater där de är bosatta eller etablerade. I dessa riktlinjer och/eller rekommendationer för bästa praxis ska särskild hänsyn tas till små och medelstora företags informationsbehov.

2.  Kommissionen ska i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden lägga fram en årlig rapport inför Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning och om de verksamheter, undersökningar och samråd som företagits av samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden. Den årliga rapporten ska vara offentlig.

Den årliga rapporten ska innehålla information om tillstånd (särskilt antal och värde per typ av produkter och destinationsorter på unionsnivå och medlemsstatsnivå) avslag och förbud enligt denna förordning. Den årliga rapporten ska också innehålla information om förvaltningen (särskilt om personal, efterlevnad och utåtriktad verksamhet, särskilda licensierings- eller klassificeringsverktyg) och genomdrivande av kontroller (särskilt antalet överträdelser och sanktioner).

När det gäller cyberövervakningsprodukter ska den årliga rapporten innehålla särskild information om tillstånd, särskilt om antalet mottagna ansökningar per produkt, den utfärdande medlemsstaten och de destinationer som berörs av dessa ansökningar och om de beslut som fattats om dessa ansökningar.

Informationen i den årliga rapporten ska presenteras i enlighet med principerna i punkt 3.

Kommissionen och rådet ska tillhandahålla riktlinjer om metoden för insamling och behandling av uppgifter för utarbetandet av den årliga rapporten, inbegripet fastställandet av typerna av produkter och tillgången till uppgifter om verkställighet.

3.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen med all information som behövs för utarbetandet av rapporten, med vederbörlig hänsyn till rättsliga krav om skydd av personuppgifter, kommersiellt känsliga uppgifter eller skyddade uppgifter avseende försvar, utrikespolitik eller nationell säkerhet. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (15) om europeisk statistik är tillämplig på information som utbyts eller offentliggörs enligt denna artikel.

4.  Mellan den ...(16) [fem år efter den dag då denna förordning träder i kraft] och den ... [sju år efter den dag då denna förordning träder i kraft] ska kommissionen göra en utvärdering av denna förordning och rapportera de viktigaste resultaten till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Efter den ...[tre år efter den dag då denna förordning träder i kraft] ska kommissionen genomföra en utvärdering av artikel 5 och lägga fram en rapport om de viktigaste resultaten för Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

KAPITEL VIII

KONTROLLÅTGÄRDER

Artikel 27

1.  Exportörer av produkter med dubbla användningsområden ska föra detaljerade register eller förteckningar över sin export i enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat. Sådana register eller förteckningar ska särskilt innefatta kommersiella dokument såsom fakturor, godsspecifikationer och transportdokument och andra leveransdokument som är tillräckligt detaljerade för att man ska kunna utläsa

a)  en beskrivning av produkterna med dubbla användningsområden,

b)  kvantiteten produkter med dubbla användningsområden,

c)  exportörens respektive mottagarens namn och adress,

d)  slutanvändning och slutanvändare av produkterna med dubbla användningsområden, om detta är känt.

2.  I enlighet med gällande nationell rätt eller praxis i berörd medlemsstat ska förmedlare och tillhandahållare av tekniskt bistånd föra register eller förteckningar över förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd , så att de på begäran kan styrka beskrivningen av de produkter med dubbla användningsområden som varit föremål för förmedlingstjänster eller tekniskt bistånd, under vilken period produkterna varit föremål för sådana tjänster, destinationen för sådana produkter och tjänster och vilka länder som är berörda av de tjänsterna.

3.  De register eller förteckningar och dokument som avses i punkterna 1 och 2 ska bevaras i minst fem år från utgången av det kalenderår under vilket exporten ägde rum eller förmedlingstjänsterna eller det tekniska biståndet tillhandahölls. De ska på begäran framläggas för den behöriga myndigheten.

4.  Dokument och underlag rörande överföringar inom unionen av de produkter med dubbla användningsområden som förtecknas i bilaga I ska arkiveras i minst tre år från utgången av det kalenderår då överföringen utfördes och ska på begäran uppvisas för den behöriga myndigheten i den medlemsstat från vilken dessa produkter överfördes.

Artikel 28

För att säkerställa en korrekt tillämpning av denna förordning ska varje medlemsstat vidta alla de åtgärder som krävs för att dess behöriga myndigheter ska kunna

a)  inhämta information om varje order eller transaktion som inbegriper produkter med dubbla användningsområden,

b)  fastställa huruvida exportkontrollåtgärderna tillämpas korrekt, vilket särskilt får inbegripa rätt till tillträde till lokaler som tillhör personer som berörs av en exporttransaktion eller förmedlare som tillhandahåller förmedlingstjänster under de omständigheter som anges i artikel 6, eller tillhandahållare av tekniskt bistånd under de omständigheter som anges i artikel 8.

KAPITEL IX

SAMARBETE MED TREDJELÄNDER

Artikel 29

1.  Kommissionen och ▌ medlemsstaterna ska, när det är lämpligt, föra ▌ dialoger med tredjeländer i syfte att främja en global konvergens hos kontrollerna.

Dialogerna får stödja regelbundet och ömsesidigt samarbete med tredjeländer, inbegripet utbyte av information och bästa praxis samt kapacitetsuppbyggnad och utåtriktad verksamhet i tredjeländer. Dialogerna får också uppmuntra tredjeländer att förbinda sig till robusta exportkontroller som utvecklats genom multilaterala exportkontrollregimer som en modell för internationell bästa praxis.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i överenskommelser om ömsesidigt administrativt bistånd eller protokoll avseende tullfrågor, vilka ingåtts mellan unionen och tredjeländer, får rådet bemyndiga kommissionen att förhandla om avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av exportkontroller avseende sådana produkter med dubbla användningsområden som omfattas av denna förordning. ▌

Sådana förhandlingar ska föras i enlighet med de förfaranden som fastställs i artikel 207.3 i EUF-fördraget och i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, beroende på vad som är tillämpligt.

KAPITEL X

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 30

Denna förordning ska tillämpas utan att det påverkar kommissionens delegerade beslut av den 15 september 2015 som kompletterar beslut nr 1104/2011/EU.

Artikel 31

Förordning (EG) nr 428/2009 upphör att gälla.

De ansökningar om tillstånd som lämnas in före den … [dagen för ikraftträdande av denna förordning] ska dock fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 428/2009.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI.

Artikel 32

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

Ordförande Ordförande

BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER PRODUKTER MED DUBBLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SOM AVSES I ARTIKEL 3 I DENNA FÖRORDNING

Genom förteckningen över produkter med dubbla användningsområden i denna bilaga genomförs internationella överenskommelser om kontroll av produkter med dubbla användningsområden, bl.a. Australiengruppen(17), Missilteknologikontrollregimen(MTCR)(18), Nuclear Suppliers' Group (NSG)(19), dvs. gruppen av länder som levererar kärnmaterial, Wassenaar-arrangemanget(20) och konventionen om kemiska vapen(21).

INNEHÅLL

Del I – Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner

 

Del II – Kategori 0

Kärnmaterial, anläggningar och utrustning

Del III – Kategori 1

Särskilda material och därtill hörande utrustning

Del IV – Kategori 2

Materialbearbetning

Del V – Kategori 3

Elektronik

Del VI – Kategori 4

Datorer

Del VII – Kategori 5

Telekommunikation och ”informationssäkerhet”

Del VIII – Kategori 6

Sensorer och lasrar

Del IX – Kategori 7

Navigation och avionik

Del X – Kategori 8

Marint

Del XI – Kategori 9

Rymd och framdrivning

DEL I - Allmänna anmärkningar, akronymer samt förkortningar och definitioner

ALLMÄNNA ANMÄRKNINGAR TILL BILAGA I

1.  För kontroll av varor som är konstruerade eller modifierade för militär användning, se relevant förteckning (relevanta förteckningar) för kontroll av militära varor som upprätthålls av de enskilda EU-medlemsstaterna. Hänvisningarna i denna bilaga med anmärkningen ”SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING” är till samma förteckning.

2.  Syftet med kontrollerna i denna bilaga ska inte omintetgöras genom export av varor som inte är underställda kontroll (inklusive anläggning) men som innehåller en eller flera beståndsdelar vilka är underställda kontroll, när den eller de beståndsdelar som är underställda kontroll utgör huvudbeståndsdelen av varan och det är möjligt att avlägsna den och använda den för andra ändamål.

ANM. Vid bedömning av huruvida en eller flera beståndsdelar ska betraktas som huvudbeståndsdel ska hänsyn tas till kvantitet, värde, tekniskt kunnande samt andra omständigheter som är av betydelse för att bedöma huruvida en eller flera av de kontrollerade beståndsdelarna är en huvudbeståndsdel av de varor som anskaffas.

3.  Varor som specificeras i denna bilaga inbegriper både nya och begagnade varor.

4.  I vissa fall förtecknas kemikalier med namn och CAS-nummer. Förteckningen gäller kemikalier med samma strukturformel (inklusive hydrater) oberoende av namn eller CAS-nummer. CAS-nummer visas som ett bidrag till identifieringen av en viss kemikalie eller blandning, oberoende av nomenklatur. CAS-nummer kan inte användas som enda identifikation, eftersom vissa former av den förtecknade kemikalien har olika CAS-nummer, medan blandningar som innehåller en förtecknad kemikalie också kan ha olika CAS-nummer.

ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNIK (Nuclear Technology Note – NTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategori 0, avsnitt E)

”Teknik” som har direkt samband med varor som finns upptagna under kategori 0 ska kontrolleras enligt bestämmelserna för kategori 0.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”teknik” som erfordras för installation, drift, underhåll och reparation av varan.

Kontroll av överföring av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information eller ”vetenskaplig grundforskning”.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE TEKNIK (General Technology Note – GTN)

(Denna anmärkning ska läsas jämförd med kategorierna 1–9, avsnitt E)

Export av ”teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som kontrolleras i kategorierna 1–9, kontrolleras i den ordning som föreskrivs i kategorierna 1–9.

”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som omfattas av kontroll, omfattas av kontroll även om den kan tillämpas på varor som inte omfattas av kontroll.

Kontrollen gäller inte sådan ”teknik” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor som inte är underställda kontroll eller för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning: Denna anmärkning medger inte export av ”teknik” som specificeras i avsnitten 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a och 8E002.b.

Kontroll av överföringar av ”teknik” gäller inte ”allmänt tillgänglig” information, ”grundforskning” eller det minimum av information som behövs för patentansökningar.

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE KÄRNTEKNISK PROGRAMVARA (Nuclear Software Note – NSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategori 0, avsnitt D)

Avsnitt D i kategori 0 omfattar inte ”programvara” som är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Godkännande av export av varor medger även export till samma slutanvändare av det minimum av ”objektkod” som erfordras för installation, drift, underhåll (kontroll) eller reparation av varan.

Anmärkning: Anmärkningen rörande kärnteknisk programvara fritar inte från kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE PROGRAMVARA (General Software Note – GSN)

(Denna anmärkning har företräde framför bestämmelserna i kategorierna 1–9, avsnitt D)

Den ”programvara” som beskrivs i kategorierna 1–9 omfattas inte av kontroll om den

a)  är allmänt tillgänglig för gemene man genom att

1.  den säljs från lager vid ett försäljningsställe i detaljistledet utan restriktioner

a)  över disk,

b)  via postorderförsäljning,

c)  på elektronisk väg, eller

d)  via telefonförsäljning, och

2.  den kan installeras av användaren utan väsentlig medverkan av försäljaren,

Anmärkning : Punkt a i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

b)  är ”allmänt tillgänglig”, eller

c)  är en ”objektkod” som utgör ett nödvändigt minimum för installation, drift, underhåll (kontroll) och reparation av varor för vilka exporttillstånd har beviljats.

Anmärkning : Punkt c i Allmän anmärkning rörande programvara tar inte bort kontrollen av ”programvara” som specificeras i kategori 5 del 2 (”Informationssäkerhet”).

ALLMÄN ANMÄRKNING RÖRANDE ”INFORMATIONSSÄKERHET” (GISN)

”Informationssäkerhets”-produkter eller -funktioner ska värderas mot kategori 5 del 2 även om de är komponenter, ”programvara” eller funktioner i andra system eller i annan utrustning.

REDAKTIONELL PRAXIS I EUROPEISKA UNIONENS OFFICIELLA TIDNING

I enlighet med bestämmelserna i Publikationshandboken ska, i texter på svenska som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning,

—  kommatecken användas som decimaltecken,

—  större tal skrivas i grupper om tre, med mellanrum.

Texten i den här bilagan följer denna praxis.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Akronymer och förkortningar som används som definierade termer återfinns under rubriken ’Definition av termer som används i denna bilaga’.

AKRONYMER OCH FÖRKORTNINGAR

ABEC

ABMA

Annular Bearing Engineers Committee

American Bearing Manufacturers Association

ADC

Analogue-to-Digital Converter

AGMA

American Gear Manufacturers’ Association

AHRS

Attitude and Heading Reference Systems

AISI

American Iron and Steel Institute

ALE

Atomic Layer Epitaxy

ALU

Arithmetic Logic Unit (aritmetisk logikenhet)

ANSI

American National Standards Institute

APP

Adjusted Peak Performance (justerad topprestanda)

APU

Auxiliary Power Unit (hjälpkraftsaggregat)

ASTM

American Society for Testing and Materials

ATC

Air Traffic Control (flygkontrolltjänst)

BJT

Bipolar Junction Transistors (BJ-transistorer)

BPP

Beam Parameter Product (strålparameterprodukt)

BSC

Base Station Controller (basstationskontroller)

CAD

Computer-Aided-Design (datorstödd konstruktion)

CAS

Chemical Abstracts Service

CCD

Charge Coupled Device (laddningskopplad enhet)

CDU

Control and Display Unit (kontroll- och indikatorenhet)

CEP

Circular Error Probable (troligt cirkulärt fel)

CMM

Coordinate Measuring Machine (koordinatmätmaskin)

CMOS

Complementary Metal Oxide Semiconductor (komplementär metalloxidhalvledare)

CNTD

Controlled Nucleation Thermal Deposition (styrd nukleär termisk deponering)

CPLD

Complex Programmable Logic Device (komplex programmerbar logisk komponent)

CPU

Central Processing Unit (centralprocessor)

CVD

Chemical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

CW

Chemical Warfare (kemisk krigföring)

CW (för laser)

Continuous Wave (kontinuerlig drift)

DAC

Digital-to-Analogue Converter (digital-till-analog-omvandlare)

DANL

Displayed Average Noise Level (visad genomsnittlig brusnivå)

DBRN

Data-Base Referenced Navigation (databaserad referensnavigering)

DDS

Direct Digital Synthesizer

DMA

Dynamic Mechanical Analysis

DME

Distance Measuring Equipment (avståndsmätningsradar)

DMOSFET

Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

DS

Directionally Solidified (riktningsstelnad)

EB

Exploding Bridge (exploderande brygga)

EB-PVD

Electron Beam Physical Vapour Deposition (fysisk förångningsdeposition med elektronstråle)

EBW

Exploding Bridge Wire (exploderande tråd)

ECM

Electro-Chemical Machining (elektrokemisk bearbetning)

EDM

Electrical Discharge Machines (elektriska urladdningsmaskiner)

EFI

Exploding Foil Initiators (exploderande folie)

EIRP

EMP

ENOB

Effective Isotropic Radiated Power (ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt)

Electromagnetic Pulse (elektromagnetisk puls)

Effective Number of Bits (effektivt antal bitar)

ERF

Electrorheological Finishing (elektroreologisk slutbearbetning)

ERP

ESD

Effective Radiated Power (ekvivalent utstrålad effekt)

Electrostatic Discharge (elektrostatisk urladdning)

ETO

Emitter Turn-Off Thyristor (ETO-tyristor)

ETT

EU

EUV

Electrical Triggering Thyristor (T-tyristor)

Europeiska unionen

Extreme Ultraviolet (extremt ultraviolett)

FADEC

Full Authority Digital Engine Control

FFT

Fast Fourier Transform (Snabb Fourier-transform)

FPGA

Field Programmable Gate Array (fältprogrammerbar grindmatris)

FPIC

Field Programmable Interconnect (fältprogrammerbar koppling)

FPLA

Field Programmable Logic Array (fältprogrammerbar logisk matris)

FPO

Floating Point Operation (flyttalsoperation)

FWHM

Full-Width Half-Maximum (halvvärdesbredd)

GLONASS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GNSS

Global Navigation Satellite System (globalt satellitnavigeringssystem)

GPS

Global Positioning System

GSM

Global System for Mobile Communications

GTO

Gate Turn-off Thyristor (GTO-tyristor)

HBT

HDMI

Hetero-Bipolar Transistors (hetero-bipolära transistorer)

High-Definition Multimedia Interface

HEMT

High Electron Mobility Transistor (transistor med hög elektronmobilitet)

Icao

International Civil Aviation Organization (Internationella civila luftfartsorganisationen)

IEC

International Electro-technical Commission (Internationella elektrotekniska kommissionen)

IED

Improvised Explosive Device (improviserad sprängladdning)

IEEE

Institute of Electrical and Electronic Engineers

IFOV

Instantaneous-Field-Of-View

IGBT

Insulated Gate Bipolar Transistor (IGB-transistor)

IGCT

Integrated Gate Commutated Thyristor (IGC-tyristor)

IHO

International Hydrographic Organization (Internationella hydrografiska organisationen)

ILS

Instrument Landing System (instrumentlandningssystem)

IMU

Inertial Measurement Unit (mätenhet för tröghetsnavigering)

INS

Inertial Navigation System (tröghetsnavigeringssystem)

IP

Internet Protocol

IRS

Inertial Reference System (referenssystem för tröghetsnavigering)

IRU

Inertial Reference Unit (referensenhet för tröghetsnavigering)

ISA

International Standard Atmosphere (internationell standardatmosfär)

ISAR

Inverse Synthetic Aperture Radar

ISO

International Organization for Standardization (Internationella standardiseringsorganisationen)

ITU

International Telecommunication Union (Internationella teleunionen)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

Light Detection and Ranging

LIDT

Laser Induced Damage Threshold (gräns för skador åstadkomna av laser)

LOA

Length Overall (total längd)

LRU

LTT

Line Replaceable Unit

Light Triggering Thyristor (LT-tyristor)

MLS

Microwave Landing Systems (mikrovågslandningssystem)

MMIC

Monolithic Microwave Integrated Circuit (monolitisk integrerad mikrovågskrets)

MOCVD

Metal Organic Chemical Vapour Deposition (metall-organisk kemisk förångningsdeposition)

MOSFET

Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor (MOSFE-transistor)

MPM

Microwave Power Module (effektmodul för mikrovåg)

MRF

Magnetorheological Finishing (magnetreologisk slutbearbetning)

MRF

Minimum Resolvable Feature size (minsta upplösning för systemdimension)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (magnetisk resonanstomografi)

MTBF

Mean-Time-Between-Failures (medeltid mellan fel)

MTTF

Mean-Time-To-Failure (medeltid till fel)

NA

Numerical Aperture (numerisk apertur)

NDT

Non-Destructive Test (icke-förstörande prov)

NEQ

NIJ

Net Explosive Quantity (nettosprängämnesmängd)

National Institute of Justice (nationella rättsinstitutet)

OAM

Operations, Administration or Maintenance (drift, administration eller underhåll)

OSI

Open Systems Interconnection

PAI

Polyamide-imides (polyamidimider)

PAR

Precision Approach Radar (precisionsinflygningsradar)

PCL

Passive Coherent Location

PDK

Process Design Kit (processdesignsats)

PIN

Personal Identification Number (personligt identifikationsnummer)

PMR

Private Mobile Radio (privatmobilradio)

PVD

Physical Vapour Deposition (kemisk förångningsdeposition)

ppm

parts per million (delar per miljon)

QAM

Quadrature-Amplitude-Modulation (kvadraturamplitudmodulering)

QE

Quantum Efficiency (kvantverkningsgrad)

RAP

Reactive Atom Plasmas

RF

Radio Frequency (radiofrekvens)

rms

root mean square (effektivvärde)

RNC

RNSS

Radio Network Controller (radionätkontroller)

Regional Navigation Satellite System (regionalt satellitnavigeringssystem)

ROIC

Read-out Integrated Circuit (utläsningskrets)

S-FIL

Step and Flash Imprint Lithography

SAR

Synthetic Aperture Radar

SAS

Synthetic Aperture Sonar

SC

Single Crystal (enkristall)

SCR

Silicon Controlled Rectifier (kiselstyrd likriktare)

SFDR

Spurious Free Dynamic Range (spuriosfritt dynamiskt område)

SHPL

Super High Powered Laser

SLAR

Sidelooking Airborne Radar (sidospanande flygburen radar)

SOI

Silicon-on-Insulator (kisel på insulator)

SQUID

Superconducting Quantum Interference Device

SRA

Shop Replaceable Assembly

SRAM

Static Random Access Memory

SSB

Single Sideband (enkelt sidband)

SSR

Secondary Surveillance Radar (sekundär övervakningsradar)

SSS

Side Scan Sonar (sidoskannande sonar)

TIR

Total Indicated Reading (totalt indikatorutslag)

TVR

Transmitting Voltage Response (överföringsfunktion spänning till tryck)

u

Atomic Mass Unit (universell atommassenhet)

UPR

Unidirectional Positioning Repeatability (repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position)

UV

Ultraviolet (ultraviolett)

UTS

Ultimate Tensile Strength (brottgräns)

VJFET

Vertical Junction Field Effect Transistor (VJFE-transistor)

VOR

WHO

Very High Frequency Omni-directional Range

Världshälsoorganisationen

WLAN

Wireless Local Area Network

DEFINITION AV TERMER SOM ANVÄNDS I DENNA BILAGA

Definitioner av termer mellan ’enkla citattecken’ ges i en teknisk anmärkning till den berörda produkten.

Definitioner av termer mellan ”dubbla citationstecken” är följande:

ANM. Hänvisningar till kategorier ges inom parentes efter den definierade termen.

”Noggrannhet” (2 3 6 7 8) som vanligen mäts som bristande noggrannhet är ett angivet värdes största avvikelse, positiv eller negativ, från en godtagen standard eller sant värde.

”Aktiva flygstyrsystem” (7). Aktiva flygstyrsystem är system som verkar för att förhindra oönskade rörelser eller strukturell belastning hos ”luftfartyg” eller missiler genom att autonomt bearbeta utsignaler från flera sensorer och sedan åstadkomma nödvändiga förebyggande kommandon för att utöva automatisk styrning.

”Aktivt bildelement (pixel)” (6). Ett aktivt bildelement är det minsta (ensamma) element i en halvledarmatris som har en fotoelektrisk överföringsfunktion när det utsätts för ljusstrålning (elektromagnetisk strålning).

”Justerad topprestanda” (4) är en justerad topphastighet vid vilken ”digitala datorer” utför 64‑bitars eller större flyttalsadditioner och flyttalsmultiplikationer, och den uttrycks i vägda teraflops (WT), i enheter om 1012 justerade flyttalsoperationer per sekund.

ANM. Se kategori 4, teknisk anmärkning.

”Luftfartyg” (1 6 7 9) är luftburna farkoster med fasta vingar, svängande vingar, roterande vingar (helikoptrar), tippande rotorer eller tippande vingar.

ANM. Se även ”civila luftfartyg”.

”Luftskepp” (9) är motordrivna luftburna farkoster som använder gaser som är lättare än luft som lyftkraft (oftast helium, tidigare väte).

”Alla tillgängliga kompensationer” (2) innebär efter att hänsyn tagits till alla rimliga åtgärder som tillverkaren har till sitt förfogande för att minska alla systematiska felmarginaler för den särskilda modell av verktygsmaskin eller mätfel för den särskilda koordinatmätmaskin som avses.

”Tilldelad genom ITU” (3 5) innebär tilldelning av frekvensband i enlighet med den nuvarande upplagan av ITU:s radioreglemente för primära, tillåtna och sekundära tjänster.

ANM. Ytterligare och alternativa tilldelningar är inte inkluderade.

”Vinkelavvikelse från en position” (2) innebär den maximala differensen mellan den aktuella positionen och den ursprungliga positionen som ett arbetsstycke har efter att det förflyttats från sin ursprungliga position och sedan återförts.

”Slumpmässig vinkeldrift” (7) är det över tiden ackumulerade vinkelfel som beror på vitt brus i vinkelhastighet. (IEEE STD 528-2001).

”APP” (4) är detsamma som ”justerad topprestanda”.

”Asymmetrisk algoritm” (5) är en krypteringsalgoritm där olika matematiskt relaterade nycklar används för kryptering och dekryptering.

ANM. Ett vanligt användningsområde för ”asymmetriska algoritmer” är nyckelhantering.

”Autentisering” (5). Härmed avses identitetskontroll av en användare, process eller enhet, ofta utnyttjad som en förutsättning för att bevilja åtkomst till resurser i ett informationssystem. Detta innefattar kontroll av ett meddelandes ursprung eller innehåll, eller annan information, och alla aspekter av åtkomstskydd när det inte finns någon annan kryptering av filer eller text än den som är direkt knuten till skydd av lösenord, personliga identifikationsnummer (PIN) eller liknande data som hindrar obehörig åtkomst.

”Genomsnittlig uteffekt” (6) är den totala ”laser”-utenergin, i joule, dividerat med den tid under vilken en serie av på varandra följande pulser sänds ut, i sekunder. För en serie pulser med samma mellanrum är den lika med den sammanlagda ”laser”-utenergin i en enstaka puls, multiplicerad med ”laserns” pulsfrekvens, i Hertz.

”Typisk grindfördröjningstid” (3). Härmed avses den tidsfördröjning som motsvarar den tidsfördröjning som uppstår i en grind som har typisk uppbyggnad och används i en ”monolitisk integrerad krets”. För en ’familj’ av ”monolitiska integrerade kretsar” kan detta specificeras antingen som tidsfördröjningen för en typisk grind inom den givna ’familjen’ eller som typisk fördröjningstid per grind inom den givna ’familjen’.

ANM. 1. ”Typisk grindfördröjningstid” får inte förväxlas med fördröjningstiden mellan in- och utgång hos en komplex ”monolitisk integrerad krets”.

ANM. 2. En ’familj’ utgörs av alla integrerade kretsar för vilka följande tillämpas till fullo när det gäller tillverkningsmetod och specifikationer, utom deras respektive funktioner:

a)   Gemensam utformning av maskin- och programvara.

b)   Gemensam ritning och processteknik.

c)   Gemensamma typiska egenskaper.

”Grundforskning” (GTN och NTN) är experimentellt eller teoretiskt arbete för inhämtande av ny kunskap om fenomens fundamentala principer eller observerbara fakta och är inte direkt inriktad mot ett bestämt praktiskt syfte eller mål.

”Grundstabilitet” (accelerometer) (7) är genomsnittet under en specificerad tidsperiod av accelerometerns utsignal, mätt vid specificerade driftsförhållanden som inte har någon korrelation till ingångsacceleration eller rotation. ”Grundstabilitet” uttrycks i g eller i meter per sekundkvadrat (g eller m/s2). (IEEE Std 528-2001) (μg = 1 × 10-6 g).

”Grundstabilitet” (gyro) (7) är genomsnittet under en specificerad tidsperiod av gyrots utsignal, mätt vid specificerade driftsförhållanden som inte har någon korrelation till ingångsacceleration eller rotation. ”Grundstabilitet” uttrycks vanligen i grader per timme (grader/tim). (IEEE Std 528-2001).

”Biologiska agens” (1) är patogener eller toxiner som valts ut eller modifierats (exempelvis vad gäller renhet, hållbarhetstid, virulens, spridningsegenskaper eller motståndskraft mot UV‑strålning) för att orsaka dödsfall bland människor och djur, skada utrustningar, grödor eller miljön.

”Axialkast” (camming) (2) är huvudspindelns axiella kast under ett varv mätt i ett plan vinkelrätt mot spindelns fästdorn, i en punkt nära fästdornets periferi (referens ISO 230‑1:1986 punkt 5.63).

”Troligt cirkulärt fel” (CEP) (7) är vid cirkulär, normal distribution, den radie av en cirkel som innehåller 50 % av de enskilda mätningar som görs eller den radie av en cirkel inom vilken sannolikheten att de finns är 50 %.

”Kemisk laser” (6) är en ”laser” i vilken de exciterade nivåerna alstras genom energin från en kemisk reaktion.

”Kemisk blandning” (1) är en fast, flytande eller gasformig produkt som består av två eller fler komponenter som inte reagerar tillsammans under de förhållanden under vilka blandningen lagras.

”Cirkulationsstyrda, antivridmomentstyrda eller cirkulationsstyrda riktningskontrollsystem” (7) är system som använder luft som blåses över aerodynamiska ytor för att öka eller styra de krafter som genereras av ytorna.

”Civila luftfartyg” (1 3 4 7) är de ”luftfartyg” som förts upp på förteckningar över flygduglighetscertifiering som ges ut av civila luftfartsmyndigheter i en eller flera EU‑medlemsstater eller i en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget, för att civilt flyga på inrikes eller utrikes leder för civilt, privat eller affärsmässigt bruk.

ANM. Se även ”luftfartyg”.

”Styrenhet för kommunikationskanal” (4). Härmed avses det fysiska gränssnitt som styr flödet av synkron eller asynkron digital information. Den är sammansatt av komponenter som kan vara integrerade i en dator eller telekommunikationsutrustning för att medge kommunikationsaccess.

”Kompensationssystem” (6) består av den primära skalärsensorn och en eller flera referenssensorer (t.ex. ”vektormagnetometrar”) tillsammans med programvara som gör det möjligt att minska plattformens stelkroppsrotationsbuller.

”Komposit” (1 2 6 8 9) är en ”matris” och en eller flera tillsatsstrukturer som består av partiklar, tunna trådar, fibrer eller någon kombination av dessa, som ingår av ett eller flera specifika skäl.

”III/V-föreningar” (3 6) är polykristallinska, binära eller komplexa monokristallinska produkter som består av beståndsdelar ur grupperna IIIA och VA i Mendelejevs periodiska system (t.ex. galliumarsenid, galliumaluminiumarsenid, indiumfosfid).

”Konturstyrning” (2) innebär att två eller flera ”numeriskt styrda” rörelser arbetar i enlighet med instruktioner som specificerar nästa erforderliga position och de erforderliga matningshastigheterna till den positionen. Dessa matningshastigheter varieras i förhållande till varandra så att den önskade konturen generas. (referens ISO/DIS 2806-1980)

”Kritisk temperatur” (1 3 5) (ibland kallad övergångstemperatur) för ett specifikt ”supraledande” material är den temperatur då materialet upphör att ha någon resistans mot elektrisk likström.

”Kryptografisk aktivering” (5) avser all teknik som specifikt aktiverar eller möjliggör en produkts kryptografiska kapacitet, via en mekanism som implementeras av produktens tillverkare och som är unikt knuten till

1.  ett exemplar av produkten, eller

2.  en kund, för flera exemplar av produkten.

Tekniska anmärkningar:

1.   Metoder och mekanismer för ”kryptografisk aktivering” kan implementeras som maskinvara, ”programvara” eller ”teknik”.

2.   Mekanismer för ”kryptografisk aktivering” kan till exempel vara en serienummerbaserad licensnyckel eller ett autentiseringsinstrument så som ett digitalt signerat certifikat.

”Kryptografi” (5) är verksamhet som innefattar principer, medel och metoder för att transformera data så att dess informationsinnehåll kan döljas, förhindra oupptäckt förändring därav eller förhindra obehörig användning. ”Kryptografi” är begränsad till transformering av information genom att använda en eller flera ’hemliga parametrar’ (t.ex. kryptovariabler) eller tillhörande nyckelhantering.

Anmärkningar:

1.   ”Kryptografi” omfattar inte ’fasta’ datakompressions- eller datakodningstekniker.

2.   ”Kryptografi” omfattar dekryptering.

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Hemlig parameter’: en konstant eller nyckel som undanhålls utomstående eller endast delas inom en grupp.

2.   ’Fast’: kodnings- eller kompressionsalgoritmen kan inte ta emot externa parametrar (t.ex. krypto- eller nyckelvariabler) och kan inte ändras av användaren.

”CW-laser” (6) är en ”laser” som producerar en nominellt konstant utenergi under mer än 0,25 sekunder.

”Hantering av cyberincidenter” (4) är den process då nödvändig information om en cybersäkerhetsincident utbyts med enskilda personer eller organisationer som ansvarar för att avhjälpa eller samordna insatserna för att avhjälpa cybersäkerhetsincidenten.

”Databaserade referensnavigerings- (Data-Based Referenced Navigation- ”DBRN”) (7) system” avser system som utnyttjar olika källor av tidigare uppmätta geokarteringsdata som integreras för att ge exakt navigeringsinformation under dynamiska förhållanden. Datakällor inbegriper batymetriska kartor, stjärnkartor, gravimetriska kartor, magnetkartor eller digitala, tredimensionella terrängkartor.

”Utarmat uran” (0) är sådant uran som utarmats med avseende på isotop 235 under de värden som uppträder i naturen.

”Utveckling” (GTN NTN alla) är alla faser före serieproduktion såsom: konstruktion, konstruktionsforskning, konstruktionsanalys, konstruktionskoncept, sammansättning och provning av prototyper, pilottillverkningsplaner, konstruktionsuppgifter, datadesign, processen då konstruktionsuppgifterna förvandlas till en produkt, fastställande av design och integrering, layouter.

”Diffusionsbondning” (1 2 9) är en förening i fast fas av minst två separata metalldelar till ett enda stycke som har en gemensam styrka som är lika med det svagaste materialets, där den huvudsakliga mekanismen är en interdiffusion av atomer i gränssnittet.

”Digital dator” (4 5) är utrustning som genom att anta en eller flera diskreta variabler, kan utföra allt det följande:

a)  Ta emot data.

b)  Lagra data eller instruktioner i fasta eller föränderliga (skrivbara) minnesenheter.

c)  Bearbeta data med hjälp av lagrade sekvenser av instruktioner som kan förändras.

d)  Mata ut data.

ANM. Förändring av en lagrad sekvens av instruktioner omfattar utbyte av en fast minnesenhet, men inte en fysisk förändring av tråddragning eller interna kopplingar.

”Digital överföringshastighet” (def) är den totala bithastigheten för den information som överförs direkt på något slags medium.

ANM. Se även ”total digital överföringshastighet”.

”Drifthastighet” (gyro) (7) är den komponent av ett gyros utsignal som är funktionellt oberoende av gyrots rotation. Det uttrycks som en vinkelhastighet. (IEEE STD 528-2001).

”Effektiva gram” (0 1) av ”särskilt klyvbart material” är

a)  för plutoniumisotoper och uran-233, isotopvikten i gram,

b)  för uran som anrikats 1 % eller mer med avseende på isotopen uran-235, massan av uran i gram multiplicerad med kvadraten på dess anrikning uttryckt som ett decimalviktbråk,

c)  för uran anrikat under 1 % med avseende på isotopen uran-235, massan av uran i gram multiplicerad med 0,0001.

”Elektronisk sammansättning” (2 3 4) är ett antal elektroniska komponenter (dvs. ’kretselement’, ’diskreta komponenter’, integrerade kretsar, etc.) som kopplats samman för att utföra en eller flera specifika funktioner och är utbytbara i sin helhet och i allmänhet även kan tas isär.

ANM. 1. ’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

ANM. 2. ’Diskret komponent’ är ett separat kapslat ’kretselement’ med sina egna externa anslutningar.

”Energetiskt material” (1) är ämnen eller blandningar som reagerar kemiskt för att frigöra energi som är nödvändig för den tillämpning de är avsedda för. ”Sprängämnen”, ”pyrotekniska produkter” och ”drivmedel” är underavdelningar till ”energetiskt material”.

”Manipulatorer” (2) är griparmar, ’aktiva verktygsenheter’ och andra verktyg som fästs i änden av en ”robots” manipulatorarm.

ANM.. En ’aktiv verktygsenhet’ är en enhet som tillför rörelsekraft, processenergi eller avkänning till ett arbetsstycke.

”Ekvivalent täthet” (6) är massan (vikten) hos en optisk enhet per enhet optisk yta projicerad på den optiska ytan.

”Ekvivalenta standarder” (1) är jämförbara nationella eller internationella standarder som erkänns av en eller flera EU-medlemsstater eller av stater som deltar i Wassenaar-arrangemanget och som är tillämpliga på den aktuella punkten.

”Sprängämnen” (1) är fasta, flytande eller gasformiga ämnen eller blandningar av ämnen som, när de används som primärt sprängämne, booster eller huvudladdning i stridsspetsar, sprängladdningar eller annan användning, är avsedda att detonera.

”FADEC-system” (9) är detsamma som ”full authority digital engine control systems” – ett digitalt elektroniskt reglersystem för en gasturbinmotor som är i stånd att självständigt kontrollera motorn över hela dess driftområde, från begärd start av motorn till begärd avstängning av motorn, under både normala omständigheter och när fel föreligger.

”Fibrer eller fiberliknande material” (0 1 8 9) omfattar

a)  kontinuerliga ”enfibertrådar”,

b)  kontinuerliga ”garn” och ”väv”,

c)  ”tejp”, duk, mattor och band,

d)  hackade fibrer, cellull, rayonull och sammanhängande fiberfiltar,

e)  tunna trådar (whiskers), antingen mono- eller polykristallina av valfri längd,

f)  aromatisk polyamidmassa.

”Integrerade kretsar av filmtyp” (3) är en grupp av ’kretselement’ med metalliska förbindelser som skapats genom utfällning av tjock- eller tunnfilm på ett isolerande ”substrat”.

ANM. ’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

”Fly by light-styrsystem” (7) är ett primärt digitalt flygkontrollsystem med återkoppling för att kontrollera ”luftfartyget” under flygningen, där kommandona till manipulatorerna/styrdonen är optiska signaler.

”Fly by wire-styrsystem” (7) är ett primärt digitalt flygkontrollsystem med återkoppling för att kontrollera ”luftfartyget” under flygningen, där kommandona till manipulatorerna/styrdonen är elektriska signaler.

”Fokalplansmatris” (6 8) är ett en- eller tvådimensionellt plant lager, eller en kombination av plana lager, av individuella detektorelement, med eller utan avläsningselektronik, som arbetar i det fokala planet.

ANM. Avsikten är inte att inkludera en stack med enstaka detektorelement eller detektorer med två, tre eller fyra element, såvida inte tidsfördröjning och integration genomförs i elementet.

”Relativ bandbredd” (3 5) är ”effektbandbredden” dividerad med mittfrekvensen uttryckt i procent.

”Hoppfrekvens” (5 6) är en typ av ”bandspridning” där sändningsfrekvensen för en enkel kommunikationskanal bringas att förändras genom en slumpmässig eller pseudo-slumpmässig sekvens av diskreta steg.

”Tid för att byta frekvens” (3) avser den tid (dvs. fördröjning) som det tar för en signal som skiftas från en initial angiven utgångsfrekvens att nå en frekvens på eller inom följande värden:

a.  ±100 Hz av ett slutligt specificerat frekvensområde som omfattar mindre än 1 GHz, eller

b)  ±0,1 miljondelar av ett slutligt specificerat frekvensområde på 1 GHz eller mer.

”Bränslecell” (8) är en elektrokemisk anordning som omvandlar kemisk energi direkt till likströmselektricitet genom att förbruka bränsle från en extern källa.

”Smältbar” (1) är förmåga att tvärbindas eller polymeriseras ytterligare (härdas) genom användning av värme, strålning, katalysatorer osv., eller förmåga att smältas utan pyrolys (förkolning).

”Hårda selektorer” (5) är uppgifter eller datauppsättningar som hör samman med en individ (t.ex. efternamn, förnamn, e-postadress, gatuadress, telefonnummer eller grupptillhörigheter).

”Styrsystem” (7) är system som integrerar processen av mätning och beräkning av en farkosts position och hastighet (dvs. navigation) med att beräkna och överföra order till farkostens flygkontrollsystem för att korrigera banan.

”Integrerad hybridkrets” (3) är varje kombination av en eller flera integrerade kretsar, eller integrerad krets med kretselement eller diskreta komponenter som kopplats samman för att utföra (en) specifik(a) funktion(er) och som har alla följande egenskaper:

a)  Innehåller åtminstone en okapslad enhet,

b)  är sammankopplad med en metod som är typisk för produktion av integrerade kretsar,

c)  är utbytbar som en enhet, och

d)  kan normalt inte tas isär.

ANM. 1. ’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

ANM. 2. ’Diskret komponent’ är ett separat kapslat ’kretselement’ med sina egna externa anslutningar.

”Bildbehandling” (4) är bearbetning av externt upphämtade informationsbärande bilder med hjälp av algoritmer som tidskompression, filtrering, extraktion, urval, korrelation, byte eller transformering mellan områden (t.ex. Snabb Fourier-transform eller Walsh-transform). Det innefattar inte algoritmer som endast innehåller linjär- eller rotationsändringar av en enkel bild som translation, utdrag, registrering eller falsk färgsättning.

”Immuntoxin” (1) är ett konjugat av en cellspecifik monoklonal antikropp och ett ”toxin” eller en ”toxinkomponent”, som selektivt påverkar sjuka celler.

”Allmänt tillgänglig” (GTN NTN GSN). Här avses att en ”teknik” eller ”programvara” har gjorts tillgänglig utan restriktioner för dess vidare spridning. (Upphovsrättsliga inskränkningar innebär inte att ”teknik” eller ”programvara” inte är ”allmänt tillgänglig”.)

”Informationssäkerhet” (GSN GISN 5) är alla medel och funktioner som säkerställer tillgänglighet, sekretess eller riktighet hos information, med undantag för de medel och funktioner som är avsedda att skydda mot funktionsfel. Detta inkluderar ”kryptografi”, ”kryptografisk aktivering”, ’kryptoanalys’, skydd mot röjande strålning samt datorsäkerhet.

Teknisk anmärkning :

’Kryptoanalys’ är analys av ett kryptografiskt system eller dess in- och utdata för att utvinna konfidentiella variabler eller känsliga data, inklusive klartext.

”Effektbandbredd” (3 5 7) är den bandbredd inom vilken uteffekten förblir konstant, inom 3 dB, utan justering av andra påverkbara parametrar.

”Isolering” (9) anbringas på komponenterna till en raketmotor, dvs. hus, munstycke, inlopp, tillslutningar, och omfattar härdade eller halvhärdade gummiduksblock innehållande ett isolerande eller eldfast material. Den kan också ingå som ett dämpningselement.

”Inre foder” (9) är lämpat för limförbindelsen mellan det fasta bränslet och huset eller isoleringsinsatsen. Fodret är vanligen en vätskepolymerbaserad dispersion av svårsmält eller isolerande material, t.ex. kolfylld hydroxylterminerad polybutadien (HTPB) eller annan polymer med tillsatta härdare, som sprutas eller gjuts över insidan av huset.

”Interfolierad analog-till-digitalomvandlare (ADC)” (3) avser anordningar med flera ADC‑enheter som samplar samma analoga ingång vid skilda tidpunkter så att den analoga insignalen, när utsignalerna läggs samman, faktiskt har samplats och konverterats med högre samplingshastighet.

”Induktionsmagnetometer” (6) är en enda givare som känner av en enkel magnetfältsgradient och tillhörande elektronik vars utsignal är ett mått på den magnetiska fältgradienten.

ANM. Se även ”Magnetiska gradiometrar”.

”Intrångsprogram” (4 5) är ”programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för att undvika upptäckt med ’övervakningsverktyg’ eller för att övervinna en dators eller en nätverkskapabel enhets ’skyddande motåtgärder’, och som kan utföra något av följande:

a)  Extraktion av data eller information från en dator eller en nätverkskapabel enhet, eller ändring av systemdata eller användardata, eller

b)  ändring av den normala exekveringsvägen för program eller processer för att medge exekvering av instruktioner som kommer utifrån.

Anmärkningar:

1.   ”Intrångsprogram” omfattar inte något av följande:

a)   Hypervisorer, felsökningsprogram eller verktyg för reverse engineering av programvara,

b)   ”programvara” för hantering av digitala rättigheter (Digital Rights Management, DRM), eller

c)   ”programvara” som är utformad för att kunna installeras av tillverkare, administratörer eller användare för att spåra eller återställa tillgångar.

2.   Nätverkskapabla enheter innefattar mobila enheter och smarta mätare.

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Övervakningsverktyg’: ”programvara” eller maskinvara som övervakar systembeteenden eller processer som körs på en enhet. Detta innefattar antivirusprodukter (AV), produkter för ändpunktssäkerhet, personliga säkerhetsprodukter (Personal Security Products, PSP), intrångsdetekteringssystem (Intrusion Detection Systems, IDS), system för förebyggande av intrång (Intrusion Prevention Systems, IPS) eller brandväggar.

2.   ’Skyddande motåtgärder’ är tekniker som är utformade för att se till att kod kan exekveras på ett säkert sätt, t.ex. dataexekveringsskydd (Data Execution Prevention, DEP), ASLR-skydd (Address Space Layout Randomization) eller sandlådeteknik.

”Isolerade levande kulturer” (1) innefattar levande kulturer i vilande form och i torkade preparat.

”Isostatiska pressar” (2) är utrustning som har förmågan att genom olika medier (gasformigt, flytande, fasta partiklar osv.) trycksätta ett slutet hålrum för att skapa likformigt tryck i alla riktningar mot ett arbetsstycke eller material i hålrummet.

”Laser” (0 1 2 3 5 6 7 8 9). En laser är en produkt som producerar ett i såväl tiden som rummet koherent ljus som är förstärkt med hjälp av stimulerad strålningsemission.

ANM. Se också ”Kemiska lasrar”

”CW-laser”

”Pulsad laser”

”Super-High-Power-Lasers”.

”Bibliotek” (1) (parametriserade tekniska databaser) är en samling teknisk information med vars hjälp den berörda utrustningens eller de berörda systemens eller komponenternas prestanda kan förbättras.

”Lättare än luft-farkoster” (9) är ballonger och luftskepp som använder varmluft eller andra gaser som är lättare än den omgivande luften, t.ex. helium eller väte, som lyftkraft.

”Linjäritet” (2) (mäts vanligen i termer av icke-linjäritet) är den maximala avvikelsen för den faktiska karakteristiken (medelvärdet av övre och undre avläsningar), positiva eller negativa, från en rät linje som placerats så att den utjämnar och minimerar de maximala avvikelserna.

”Lokalt nät” (4 5) är ett datakommunikationssystem som har alla följande egenskaper:

a)  Tillåter ett godtyckligt antal oberoende ’dataenheter’ att kommunicera direkt med varandra, och

b)  är begränsade till en geografisk area av rimlig storlek (t.ex. en kontorsbyggnad, en fabrik, ett universitetsområde, ett förråd).

ANM. ’Dataenhet’: En utrustning som kan sända eller ta emot sekvenser med digital information.

”Magnetiska gradiometrar” (6) är instrument som kan detektera variationen i rummet av magnetfält som härrör från källor utanför instrumentet. De består av flera ”magnetometrar” och tillhörande elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältsgradienten.

ANM. Se även ”Induktionsmagnetometer”.

”Magnetometrar” (6) är instrument som är avsedda att detektera magnetfält från källor utanför instrumentet. Instrumentet består av ett enda element som känner av magnetfält samt tillhörande elektronik vars utsignal ger ett mått på magnetfältet.

”Material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” (0) innefattar koppar, kopparlegeringar, rostfritt stål, aluminium, aluminiumoxid, aluminiumlegeringar, nickel eller legeringar som innehåller mer än 60 viktprocent nickel och fluorerade kolvätepolymerer.

”Matris” (1 2 8 9) är en huvudsakligen kontinuerlig struktur som till stor del fyller upp utrymmet mellan partiklar, kristalliska trådar eller fibrer.

”Mätosäkerhet” (2) är den karakteristiska parameter som specificerar inom vilket område runt utgångsvärdet som det korrekta värdet av den mätbara variabeln ligger, med en konfidensnivå på 95 %. Det innefattar de okorrigerade systemavvikelserna, den okorrigerade dödgången och de slumpvisa avvikelserna (referens ISO 10360–2).

”Mikrodator-mikrokrets” (3) är en ”monolitisk integrerad krets” eller ”integrerad multikrets” som innehåller en aritmetisk logisk enhet (ALU) som kan utföra allmänna instruktioner från ett internt minne på data som är lagrade i det interna minnet.

ANM. Det interna minnet kan utökas genom ett externt minne.

”Mikroprocessor-mikrokrets” (3) är en ”monolitisk integrerad krets” eller en ”integrerad multikrets” som innehåller en aritmetisk logisk enhet (ALU) som kan utföra en serie av allmänna instruktioner från ett externt minne.

ANM. 1. ”Mikroprocessor-mikrokretsen” innehåller normalt inte något integrerat minne åtkomligt för användaren, även om minne som finns på chipet kan användas för att utföra dess logiska operationer.

ANM. 2. Detta omfattar även satser av chip som är konstruerade för att arbeta tillsammans för att fungera som en ”mikroprocessor-mikrokrets”.

”Mikroorganismer” (1 2) avser bakterier, virus, mycoplasma, rickettsier, chlamydia eller svampar, oavsett om de är naturliga, förbättrade eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt inympats eller kontaminerats med sådana kulturer.

”Missiler” (1 3 6 7 9) är kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster som kan bära en last på minst 500 kg nyttolast en sträcka av minst 300 km.

”Enfibertrådar” (1) eller fibertrådar är den minsta beståndsdelen av en fiber, vanligtvis flera mikrometer i diameter.

”Monolitisk integrerad krets” (3) är en kombination av passiva eller aktiva ’kretselement’ eller både och som

a)  har formats med hjälp av diffusionsprocesser, implantationsprocesser eller utfällningsprocesser i eller på ett enda stycke halvledande material, ett så kallat ’chip’,

b)  kan betraktas som odelbart sammankopplade, och

c)  utför en eller flera kretsfunktioner.

ANM. ’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

”Monolitisk integrerad mikrovågskrets” (”MMIC”) (3 5) är en ”monolitisk integrerad krets” som arbetar med frekvenser i mikrovågs- eller millimetervågsområdet.

”Monospektrala bildsensorer” (6) kan samla in bilddata från ett diskret spektralband.

”Integrerade multikretsar” (3). Härmed avses två eller flera ”monolitiska integrerade kretsar” som bondats till ett gemensamt ”substrat”.

”Flerkanals-analog-till-digitalomvandlare (ADC)” (3) avser anordningar som integrerar mer än en ADC och har konstruerats så att varje ADC har en separat analog ingång.

”Multispektrala bildsensorer” (6) kan samtidigt eller i serie ta emot bilddata från två eller flera diskreta spektralband. Sensorer som har mer än 20 spektralband kallas ibland för hyperspektrala bildsensorer.

”Naturligt uran” (0) är uran som innehåller samma blandning av isotoper som förekommer i naturen.

”Styrenhet för åtkomst till nätverk” (4) är ett fysiskt gränssnitt till en distribuerande nätverksväxel. Det använder ett vanligt medium som genomgående arbetar med samma ”digitala överföringshastighet” och använder någon form av avgränsning (t.ex. stafett [token] eller bärvågsavkänning [carrier sense]) för överföringen. Oberoende av andra kan den välja ut ett datapaket eller en datagrupp (t.ex. IEEE 802) som är adresserat till den. Den är sammansatt av komponenter som kan vara integrerade i en dator eller telekommunikationsutrustning för att medge kommunikationsaccess.

”Kärnreaktor” (0) är en fullständig reaktor som kan upprätthålla en kontrollerad självunderhållande kedjereaktion av kärnklyvningar. En ”kärnreaktor” omfattar alla föremål som är placerade i eller i direkt anslutning till reaktorkärlet, utrustningen som kontrollerar effektnivån i härden och de komponenter som normalt innesluts, kommer i direkt kontakt med eller styr primärkylmedlet i reaktorhärden.

”Numerisk styrning” (2). Automatisk styrning av en process som utförs av en enhet som använder numeriska data, som normalt införs efterhand som operationen fortskrider (referens ISO 2382:2015).

”Objektkod” (GSN) är en maskinexekverbar form av ett begripligt uttryck för en eller flera processer (”källkod” [källspråk]) som har kompilerats av ett programmeringssystem.

”Drift, administration eller underhåll” (5) innebär utförande av en eller flera av följande uppgifter:

a)  Fastställande eller förvaltning av något av följande:

1.  Användar- och administratörsrättigheter eller användar- och administratörsprivilegier.

2.  En produkts inställningar.

3.  Autentiseringsuppgifter till stöd för de uppgifter som beskrivs i punkterna a.1 eller a.2.

b)  Övervakning eller hantering av en produkts driftsförhållanden eller prestanda. eller

c)  Hantering av loggar eller övervakningsdata till stöd för de uppgifter som beskrivs i punkterna a eller b.

Anmärkning: Drift, administration eller underhåll omfattar inte någon av följande uppgifter eller de tillhörande nyckelhanteringsfunktionerna:

a)   Tillhandahållande eller uppgradering av kryptografisk funktionalitet som inte är direkt relaterad till att skapa eller hantera autentiseringsdata till stöd för de uppgifter som beskrivs i punkterna a.1 eller a.2 ovan.

b)   Utförande av kryptografisk funktion på en produkts dataplan.

”Optisk integrerad krets” (3) är en ”monolitisk integrerad krets” eller en ”integrerad hybridkrets” som innehåller en eller flera delar som är avsedda att fungera som en fotosensor eller fotoemitter eller att utföra en eller flera optiska eller elektrooptiska funktioner.

”Optisk koppling” (5) är dirigering eller omkoppling av signaler i optisk form utan omvandling till elektriska signaler.

”Totala strömtätheten” (3) är det totala antalet amperevarv i en spole (t.ex. summan av antalet varv multiplicerat med maximala strömmen som går genom varje varv) dividerat med spolens tvärsektion (inbegripet de supraledande trådarna, metallmatrisen i vilken de supraledande trådarna är inbäddade, kapslingsmaterial, alla kylkanaler osv.).

”Deltagande stat” (7 9). Med deltagande stat avses en stat som deltar i Wassenaar-arrangemanget. (Se www.wassenaar.org.)

”Toppeffekt” (6) är den högsta effekten som uppnås under ”pulslängden”.

”Personligt nät” (5) är ett datakommunikationssystem som har båda följande egenskaper:

a)  Tillåter ett godtyckligt antal oberoende eller sammankopplade ’dataenheter’ att kommunicera direkt med varandra.

b)  Är begränsat till kommunikation mellan enheter i en enskild persons eller enhetscontrollers omedelbara fysiska närhet (t.ex. ett enskilt rum, ett kontor eller ett motorfordon).

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Dataenhet’: En utrustning som kan sända eller ta emot sekvenser med digital information.

2.   Ett ”lokalt nät” sträcker sig utanför det geografiska område som utgör ett ”personligt nät”.

”Tidigare separerat” (1) är tillämpning av någon process som är avsedd att öka koncentrationen av den kontrollerade isotopen.

”Huvudbeståndsdel” (4) är när det tillämpas i kategori 4 en ”huvudbeståndsdel” om dess ersättningskostnad utgör mer än 35 % av det totala värdet av det system där den utgör en beståndsdel. Beståndsdelens värde är det pris som tillverkaren, eller systemanpassaren, har betalat för beståndsdelen. Totalvärdet är det normala internationella försäljningspriset till oberoende parter vid platsen för tillverkning eller samlastning.

”Produktion” (GTN NTN alla) är alla produktionsskeden, t.ex. konstruktion, produktionsutveckling, tillverkning, integrering, sammansättning (montering), inspektion, provning och kvalitetssäkring.

”Produktionsutrustning” (1 7 9) avser verktygsuppsättningar, mallar, jiggar, dornar, formar, gängskärningsverktyg, fixturer, uppriktningsanordningar, testutrustning, annat maskineri och därtill hörande komponenter och begränsat till att omfatta sådant som är speciellt konstruerat eller modifierat för ”utveckling” eller för en eller flera ”produktions”-faser.

”Produktionshjälpmedel” (7 9) är ”produktionsutrustning” och särskilt utvecklad programvara för denna som integrerats i installationer för ”utveckling” eller för en eller flera ”produktions”-faser.

”Program” (2 6) är en sekvens av instruktioner avsedd för utförande av en process i, eller omvandlad till, sådan form som är exekverbar för en elektronisk dator.

”Pulskompression” (6) är kodning och behandling av en radarsignalpuls av lång varaktighet till kort varaktighet under bevarande av fördelarna med hög pulsenergi.

”Pulslängd” (6) är en ”laser”-puls varaktighet och avser tiden mellan 3-dB-punkterna på en enskild punkts framkant och bakkant.

”Pulsad laser” (6) är en ”laser” som har en ”pulslängd” som är högst 0,25 sekunder.

”Kvantkryptografi” (5) är en samling metoder för att upprätta en gemensam nyckel för ”kryptografi” genom att mäta ett fysikaliskt systems kvantmekaniska egenskaper (inklusive de fysikaliska egenskaper som uttryckligen styrs av kvantoptik, kvantfältteori eller kvantelektrodynamik).

”Radarhoppfrekvensteknik” (6) är en teknik som slumpmässigt ändrar bärfrekvensen i en pulserad radarsändare mellan pulser eller grupper av pulser med ett värde som är lika med eller större än pulsens bandbredd.

”Radarbandspridning” (6) är varje modulationsteknik för spridning av energi som härrör från en signal med relativt smalt frekvensband över ett mycket större frekvensband genom användning av slumpmässig eller pseudo-slumpmässig kodning.

”Strålningskänslighet” (6) är strålningsintensitet (mA/W) = 0,807 × (våglängd, nm) × kvantverkningsgrad (QE).

Teknisk anmärkning:

QE uttrycks normalt som procentandel; i denna formel uttrycks dock QE som ett decimaltal som är mindre än ett och 78 % motsvaras således av 0,78.

”Realtidsbearbetning” (6) är ett datorsystems bearbetning av data som åstadkommer en erforderlig servicenivå som en funktion av de disponibla resurserna inom en garanterad svarstid oberoende av belastningen av systemet då det stimuleras av en yttre händelse.

”Repeterbarhet” (7) är graden av överensstämmelse mellan upprepade mätningar av samma variabel under samma operativa betingelser när förändringar i villkor eller icke-operativa perioder förekommer mellan mätningarna (referens: IEEE STD 528–2001 [1 sigma standardavvikelse]).

”Erfordras” (GTN 3 5 6 7 9) avser, när det används i samband med ”teknik”, endast den del av ”tekniken” som särskilt svarar för att uppnå eller överskrida de kontrollerade prestandanivåerna, egenskaperna eller funktionerna. Sådan ”teknik” som ”erfordras” kan vara del av olika varor.

”Agens för kravallbekämpning” (1) är ämnen som, när de används under förväntade förhållanden i samband med kravallbekämpning, hos människor snabbt framkallar sensorisk irritation eller funktionsnedsättande fysiska effekter som försvinner efter en kort period sedan exponeringen avbrutits.

Teknisk anmärkning:

Tårgas ingår i ”agens för kravallbekämpning”.

”Robot” (2 8) är en manipuleringsmekanism som kan vara av banstyrnings- eller punktstyrningstypen, som eventuellt brukar sensorer och som har alla följande egenskaper:

a)  Den är multifunktionell.

b)  Den är kapabel att placera eller orientera material, delar, verktyg eller speciella komponenter med variabla rörelser i tredimensionellt rum.

c)  Den omfattar tre eller flera servoanordningar med öppen eller sluten slinga som kan omfatta stegmotorer.

d)  Den har även ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet” med hjälp av lär/utför-metoden eller med hjälp av en elektronisk dator som kan vara en programmerbar logikcontroller, dvs. utan mekanisk förmedling.

ANM. Ovanstående definition omfattar inte följande anordningar:

1.   Manipulationsmekanismer som bara kan styras manuellt eller med fjärrstyrning.

2.   Mekanismer med fast-sekvens-manipulering som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är inte variabla eller utbytbara på mekaniskt, elektroniskt eller elektriskt sätt.

3.   Mekaniskt styrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är mekaniskt begränsat av fasta men justerbara stoppanordningar, t.ex. stift eller kammar. Rörelsernas sekvensföljd och valet av banor eller vinklar är variabla inom det fasta programmönstret. Variationer eller modifikationer av programmönstret (t.ex. ändringar av stift eller utbyte av kammar) längs en eller flera rörelseaxlar kan endast göras genom mekaniska operationer.

4.   Icke servostyrda manipuleringsmekanismer med variabel sekvens som är automatiserade rörelseanordningar som arbetar enligt mekaniskt fasta programmerade rörelser. Programmet är variabelt, men sekvensen genomförs endast vid binära signaler från mekanisk fixerade elektriska binära anordningar eller justerbara stoppanordningar.

5.   Staplingskranar som är definierade som kartesiska koordinatmanipuleringssystem som är tillverkade som en integrerad del av ett lodrätt system av lagringsbehållare och konstruerade för att komma åt innehållet i dessa behållare för lagring eller hämtning.

”Väv” (1) är en bunt (typiskt 12–120) av nästan parallella ’kardeler’.

ANM. ’Kardel’ är en bunt av ”enfibertrådar” (vanligen fler än 200) som arrangerats i stort sett parallellt.

”Radialkast” (run-out) (2) är radiell förskjutning på ett varv på huvudspindeln mätt i ett plan som är vinkelrätt mot spindelaxeln i en punkt på den yttre eller inre roterande yta som ska provas (referens ISO 230-1:1986 punkt 5.61).

”Samplingsfrekvens” (3) för en analog-till-digitalomvandlare (ADC) avser det högsta antalet sampel som mäts vid den analoga ingången under en period på en sekund, med undantag för översamplande ADC. För översamplande ADC ska ”samplingsfrekvens” anses vara dess utdataordhastighet. ”Samplingsfrekvens” kan också anges som samplingshastighet, vanligen angiven i miljoner sampel per sekund (Msps) eller miljarder sampel per sekund (Gsps) eller omvandlingshastighet, i regel i Hertz (Hz).

”Satellitnavigeringssystem” (5 7) är ett system som består av markstationer, en konstellation av satelliter samt mottagare, som gör det möjligt att beräkna mottagarplatser på grundval av signaler från satelliterna. Det omfattar globala (GNSS) och regionala (RNSS) satellitnavigeringssystem.

”Skalfaktor” (gyro eller accelerometer) (7) är kvoten mellan en ändring i utgången och en ändring i ingången som är avsedd att mätas. Skalfaktorn uttrycks vanligen som lutningen på en rät linje som kan anpassas enligt metoden om minsta kvadraten på in-utdata genom att variera insignalen cykliskt över hela ingångsområdet.

”Signalanalysatorer” (3) är anordningar som kan mäta och visa grundläggande egenskaper hos signalkomponenter för enskilda frekvenser i flerfrekvenssignaler.

”Signalbehandling” (3 4 5 6) avser bearbetning av externt erhållna informationsbärande signaler med hjälp av algoritmer såsom tidskompression, filtrering, extraktion, urval, korrelation, konvolution eller transformationer mellan domäner (t.ex. Snabb Fourier‑transform eller Walsh-transform).

”Programvara” (GSN alla) är en samling av ett eller flera ”program” eller ’mikroprogram’ som är lagrade på något fysiskt medium.

ANM. ’Mikroprogram’ är en sekvens elementära instruktioner som är lagrade i ett särskilt minne och vars exekvering initieras när dess referensinstruktion införs i ett instruktionsregister.

”Källkod” (eller källspråk) (6 7 9) är ett begripligt uttryck för en eller flera processer som kan omvandlas av ett programmeringssystem till en för utrustningen exekverbar form (”objektkod” [eller objektspråk]).

”Rymdfarkost” (9) är aktiva och passiva satelliter och rymdsonder.

”Rymdplattform” (9) är utrustning som tillhandahåller ”rymdfarkostens” stödinfrastruktur och ”rymdfarkostens nyttolast”.

”Rymdfarkostens nyttolast” (9) är utrustning som är fäst vid ”rymdplattformen” och som utformats för att utföra en uppgift i rymden (t.ex. kommunikation, observation, vetenskap).

”Rymdkvalificerad” (3 6 7) innebär konstruerad, tillverkad eller kvalificerad genom att godkännas i test för att arbeta på en höjd över 100 km över jordens yta.

ANM. Fastställandet av att en specifik enhet är ”rymdkvalificerad” genom testning innebär inte att övriga enheter i samma produktionsomgång eller modellserie är ”rymdkvalificerade” om de inte har testats individuellt.

”Särskilt klyvbart material” (0) är plutonium-239, uran-233, ”uran anrikat med avseende på isotoperna 235 eller 233” samt varje material som innehåller de föregående.

”Specifik modul” (0 1 9) är Youngs modul i pascal (N/m2) dividerat med specifika vikten i N/m3, mätt vid (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) och en relativ fuktighet av (50 ± 5) %.

”Specifik brottgräns” (0 1 9) är brottgränsen i pascal (N/m2) dividerat med specifika vikten i N/m3, mätt vid (296 ± 2) K ((23 ± 2) °C) och en relativ fuktighet av (50 ± 5) %.

”Gyron med roterande massa” (7) är gyron som använder en ständigt roterande massa för att känna av vinkelrörelser.

”Bandspridning” (5) avser teknik där innehållet i en relativt smalbandig kommunikationskanal sprids ut över ett mycket bredare frekvensspektrum.

”Bandspridnings”-radar (6) – se ”radarbandspridning”.

”Stabilitet” (7) är standardavvikelsen (1 sigma) av variationen av en bestämd parameter från dess kalibrerade värde mätt under stabila temperaturförhållanden. Den kan uttryckas som en funktion av tiden.

”Stater som (inte) är parter i konventionen om kemiska vapen” (1) är de stater för vilka konventionen om förbud mot utveckling, produktion, lagring och användning av kemiska vapen (inte) har trätt i kraft (Se www.opcw.org)

”Stationär” (9) definierar driftsförhållanden för motorn där motorparametrar, t.ex. drivkraft/effekt och rpm, inte har några märkbara fluktuationer, när lufttemperatur och lufttryck vid motorns luftintag är konstanta.

”Suborbital farkost” (9) är en farkost som har ett utrymme avsett för transport av människor eller last som är utformad för att:

a)  Arbeta ovanför stratosfären.

b)  Följa en icke-orbital bana.

c)  Landa på Jorden igen med människorna eller lasten intakt.

”Substrat” (3) är en tunn platta av basmaterialet med eller utan anslutningsmönster och på vilket eller i vilket ’diskreta komponenter’ eller integrerade kretsar eller både och kan vara placerade.

ANM. 1. ’Diskret komponent’ är ett separat kapslat ’kretselement’ med sina egna externa anslutningar.

ANM. 2. ’Kretselement’ är en ensam aktiv eller passiv funktionell del av en elektronisk krets, såsom en diod, en transistor, ett motstånd, en kondensator osv.

”Skivor” (”substrate blanks”) (3 6) är monolitiska föreningar med dimensioner lämpliga för framställning av optiska element såsom speglar eller optiska fönster.

”Toxinkomponent” (1) är en strukturellt och funktionsmässigt diskret komponent av hela ”toxinet”.

”Superlegeringar” (2 9) är nickel-, kobolt- eller järnbaserade legeringar som har en spänningsbrottslivstid över 1 000 timmar vid 400 MPa vid 922 K (649 oC) eller högre.

”Supraledande” (1 3 5 6 8). Supraledare är material, t.ex. metaller, legeringar eller blandningar, som kan förlora all elektrisk resistans. Detta innebär att de kan uppnå oändlig elektrisk ledningsförmåga och överföra mycket stora strömmar utan joulsk upphettning.

ANM. Den ”supraledande” effekten hos ett material karakteriseras individuellt av en ”kritisk temperatur”, ett kritiskt magnetfält som är en funktion av temperaturen, samt av en kritisk strömtäthet som emellertid är beroende av både det magnetiska fältet och temperaturen.

”Super-High-Power Laser” (6). Med Super-High-Power Laser (SHPL) avses en ”laser” som kan leverera (totalt eller någon del av) en utenergi som överstiger 1 kJ inom 50 ms, eller har en genomsnittlig eller kontinuerlig uteffekt som överstiger 20 kW.

”Superplastisk bearbetning” (1 2) är en deformationsprocess där värme tillsätts vid bearbetningen av metaller som normalt karakteriseras av låga töjningsvärden (mindre än 20 %) i förhållande till brottgränsen vid rumstemperatur, som den bestäms med konventionella brottgränstester. Genom uppvärmningen vid deformationsprocessen får materialet en töjningsförmåga som ökar till minst det dubbla.

”Symmetrisk algoritm” (5) är en krypteringsalgoritm där samma nyckel används för både kryptering och dekryptering.

ANM : Ett vanligt användningsområde för ”symmetriska algoritmer” är datasekretess.

”Tejp” (1) är ett material konstruerat av flätade eller i samma riktning lagda ”enfibertrådar”, ’kardeler’, ”vävar”, ”drev” eller ”garn” osv., vanligtvis förimpregnerat med harts.

ANM. ’Kardel’ är en bunt av ”enfibertrådar” (vanligen fler än 200) som arrangerats i stort sett parallellt.

”Teknik” (GTN NTN Alla) avser specifik information som är nödvändig för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor. Informationen kan ha formen ’teknisk assistans’ eller ’tekniska uppgifter’.

ANM. 1. ’Teknisk assistans’ kan avse instruktioner, färdigheter, träning, arbetsmetoder och konsulttjänster och kan innebära överförande av ’tekniska uppgifter’.

ANM. 2. ’Tekniska uppgifter’ kan avse ritningskopior, planer, diagram, modeller, formler, tabeller, ritningar, manualer och instruktioner, skrivna eller inspelade på andra medier eller enheter såsom disketter, band eller ROM-minnen.

”Tredimensionell integrerad krets” (3) avser en samling halvledarbrickor eller lager med aktiva komponenter som är integrerade med varandra och som har halvledarkopplingar som går helt igenom ett mellanlägg, ett substrat, en bricka eller ett lager för att skapa kopplingar mellan komponentlagren. Ett mellanlägg är ett gränssnitt som ger möjlighet till elektriska kopplingar.

”Tippbara spindlar” (2) är verktygshållande spindlar som under bearbetningsprocessen ändrar sin centrumlinje i förhållande till andra axlar.

”Tidskonstant” (6) är den tid det tar från det en sammansättning nås av ett ljus till dess strömökningen når värdet (1–1/e) gånger slutvärdet (dvs. 63 % av det slutliga värdet).

”Inställningstid till dess den visar stadigvarande värde” (6) (även kallat gravimeterns svarstid) är den tid under vilken de störande effekterna av plattformsinducerad acceleration (högfrekvent brus) minskar.

”Skoveltak” (9) är en stationär ringkomponent (massiv eller segmenterad) som anbringas på innerytan av motorns turbinhölje eller som en funktion på turbinbladets ytterspets och som i första hand ger en gastätning mellan de stationära och de rörliga komponenterna.

”Digitalt flygövervakningssystem för att optimera flygdata” (7) avser ett system som automatiskt styr ”luftfartygets” flygvariabler och bana för att uppnå uppdragets mål även om realtidsförändringar uppstår beroende på omständigheter eller andra ”luftfartyg”.

”Total digital överföringshastighet” (5). Med total digital överföringshastighet avses det antal bitar, inklusive linjekodning, overhead osv., som per tidsenhet passerar mellan korresponderande delar i ett digitalt transmissionssystem.

ANM. Se även ”digital överföringshastighet”.

”Drev” (1) är en bunt av ”enfibertrådar”, vanligtvis nästan parallella.

”Toxiner” (1 2). Härmed avses toxiner i form av avsiktligt isolerade preparat eller blandningar, oavsett hur de producerats, andra än toxiner som förekommer som främmande ämnen i andra material såsom patologiska preparat, grödor, livsmedel eller odlingar av ”mikroorganismer”.

”Avstämbar” (6) är en lasers förmåga att producera en kontinuerlig utgångssignal vid alla våglängder över ett område av flera laserövergångar. En linjevalbar ”laser” kan producera diskreta våglängder inom en laserövergång och betraktas icke som ”avstämbar”.

”Unidirectional positioning repeatability” (repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position) (2) innebär det lägre av värdena R↑ och R↓ (framåt och bakåt), såsom de definieras i punkt 3.21 i ISO 230-2:2014 eller nationella motsvarigheter, av en enskild maskinaxel.

”Obemannad luftfarkost” (”UAV”) (9) är ett luftfartyg som kan inleda flygning och upprätthålla kontrollerad flygning och navigation utan någon mänsklig närvaro ombord.

”Uran anrikat i isotoperna 235 eller 233” (0). Härmed avses uran som innehåller isotoperna 235 eller 233, eller båda, i en sådan mängd att förhållandet mellan summan av dessa isotoper och isotop 238 är större än det förhållande mellan isotop 235 och isotop 238 som förekommer i naturen (isotopförhållandet 0,71 %).

”Användning” (GTN NTN Alla) avser drift, installation (inklusive installation på plats), underhåll (kontroll), reparation, översyn och renovering.

”Användartillgänglig programmeringsmöjlighet” (6) avser möjligheten för en användare att sätta in, modifiera eller ersätta program på annat sätt än

a)  en fysisk förändring i kopplingar eller tråddragningar, eller

b)  inställning av funktionskontrollerna inklusive införandet av nya parametrar.

”Vaccin” (1) avser en medicinsk produkt i en farmaceutisk blandning för vilken tillsynsmyndigheterna i antingen tillverkningslandet eller användningslandet har beviljat licens eller gett tillstånd för marknadsföring eller kliniska test, och vars ändamål är att stimulera ett immunologiskt skydd mot sjukdomar hos de människor eller djur som produkten administreras till.

”Elektroniska vakuumenheter” (3) är elektroniska enheter som bygger på en elektronstråles samverkan med en elektromagnetisk våg som utbreder sig i en vakuumkrets eller samverkar med hålrumsresonatorer för vakuum och radiofrekvens. ”Elektroniska vakuumenheter” omfattar klystroner, vandringsvågrör och utvecklingar av dessa.

”Information om sårbarheter” (4) är den process då sårbarheter identifieras, rapporteras eller kommuniceras till, eller analyseras med, enskilda personer eller organisationer som ansvarar för att avhjälpa eller samordna insatserna för att avhjälpa sårbarheterna.

”Garn” (1) är en bunt av tvinnade ’kardeler’.

ANM. ’Kardel’ är en bunt av ”enfibertrådar” (vanligen fler än 200) som arrangerats i stort sett parallellt.

DEL II – Kategori 0

KATEGORI 0 – KÄRNMATERIAL, ANLÄGGNINGAR OCH UTRUSTNING

0A System, utrustning och komponenter

0A001 ”Kärnreaktorer” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för sådana enligt följande:

a)  ”Kärnreaktorer”.

b)  Metallkärl eller större fabrikstillverkade delar till sådana, inklusive reaktortankens lock för ett reaktortryckkärl, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta härden hos en ”kärnreaktor”.

c)  Hanteringsutrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för att föra in eller avlägsna bränsle i en ”kärnreaktor”.

d)  Styrstavar som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att reglera klyvningsprocessen i en ”kärnreaktor”, tillhörande stöd- och upphängningsanordningar samt drivdon och styrrör för stavarna.

e)  Tryckrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att innesluta både bränsleelement och primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

f)  Zirkoniummetall och -legeringar, i form av rör eller hopsättningar av rör, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas som bränsleinkapsling i en ”kärnreaktor” och i kvantiteter på över 10 kg.

ANM. För tryckrör av zirkonium se 0A001.e och för rörtanksrör se avsnitt 0A001.h.

0A001 (forts.)

g)  Kylmedelpumpar eller cirkulatorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att pumpa runt primärkylmedel i en ”kärnreaktor”.

h)  ’Kärnreaktors interna delar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor”, inklusive bottenplatta för härden, bränslekanaler (bränsleboxar), rörtanksrör, termiska skärmar, bafflar, härdgaller samt diffusorplåtar.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.h avses med ’kärnreaktors interna delar’ varje större konstruktion inuti ett reaktorkärl som fyller en eller flera funktioner, som att bära upp härden, upprätthålla härdens geometri, rikta primärkylmedlets flöde, utgöra strålskärmar för reaktorkärlet och leda härdinstrumentering på plats.

i)  Värmeväxlare enligt följande:

1.  Ånggeneratorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen eller den intermediära kylkretsen i en ”kärnreaktor”.

2.  Andra värmeväxlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i primärkylkretsen i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning: Avsnitt 0A001.i omfattar inte värmeväxlare för reaktorns stödsystem, t.ex. nödkylningssystemet eller kylsystemet för sönderfallvärme.

j)  Neutrondetektorer som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att bestämma neutronflödesnivåerna inuti härden i en ”kärnreaktor”.

0A001 (forts.)

k)  ’Externa termiska skärmar’ som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en ”kärnreaktor” för att minska värmeförluster och för att skydda inneslutningskärlen.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0A001.k avses med ’externa termiska skärmar’ större strukturer som placeras över reaktorkärlen och som minskar värmeförlusten från reaktorn och minskar temperaturen i inneslutningskärlet.

0B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

0B001 Anläggning för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material” och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)  Anläggning som är särskilt konstruerad för separation av isotoper ur ”naturligt uran”, ”utarmat uran” och ”särskilt klyvbart material” enligt följande:

1.  Anläggning för separation med gascentrifug.

2.  Anläggning för separation med gasdiffusion.

3.  Anläggning för separation med aerodynamisk process.

4.  Anläggning för separation med kemisk utbytesprocess.

5.  Anläggning för separation med jonbytesprocess. ‑

6.  Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på atomär ånga.

7.  Anläggning för isotopseparation med ”laser” tillämpat på gasmolekyler.

8.  Anläggning för separation med plasmaprocess.

9.  Anläggning för separation med elektromagnetisk process.

b)  Gascentrifuger, hopsatta delar och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gascentrifuger enligt följande:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 0B001.b betyder ’material med hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’ något av följande:

1.   Maråldrat stål som kan ges en brottgräns på 1,95 GPa eller mer.

2.   Aluminiumlegeringar som kan ges en brottgräns på 0,46 GPa eller mer. eller

3.   ”Fibrer eller fiberliknande material” med en ”specifik modul” större än 3,18 × 10 6  m och en ”specifik brottgräns” större än 7,62 × 10 4  m.

0B001.b (forts.)

1.  Gascentrifuger.

2.  Kompletta rotorenheter.

3.  Rotorrör med en väggtjocklek av 12 mm eller mindre med en diameter mellan 75 mm och 650 mm tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

4.  Ringar eller bälgar med en väggtjocklek som är 3 mm eller mindre och en diameter mellan 75 mm och 650 mm konstruerade för att lokalt förstärka rotorröret eller för att förena ett antal sådana rör och är tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

5.  Mellanväggar (bafflar) med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att monteras inne i centrifugens rotorrör, tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

6.  Topp- eller bottenplattor med en diameter mellan 75 mm och 650 mm avsedda att passa till ändarna av rotorröret och tillverkade av ’material som har hög hållfasthet i förhållande till sin densitet’.

7.  Magnetiskt upphängda lager enligt följande:

a)  Lagersystem bestående av en ringformig magnet som är upphängd i ett lagerhus tillverkat eller skyddat av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och som innehåller ett dämpande medium där magneten är kopplad till en polkärna eller en annan magnet som är monterad på rotorns topplatta.

b)  Aktiva magnetiska lagersystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas tillsammans med gascentrifuger.

8.  Särskilt iordningställda lager som består av en lagertapp/lagerskålenhet monterad på en dämpare.

0B001.b (forts.)

9.  Molekylpumpar bestående av cylindrar med invändigt maskinbearbetade eller utpressade spiralformade spår och maskinbearbetade innerytor.

10.  Ringformade statorer för elektriska motorer till flerfasiga växelströmshysteres-(eller reluktans-)motorer för synkron drift i vakuum i frekvensområdet 600 Hz och uppåt och i effektområdet 40 VA (Voltampere) och uppåt.

11.  Centrifugbehållare som ska innesluta gascentrifugens rotor och som består av en styv cylinder med väggtjockleken upp till 30 mm och med precisionsbearbetade ändar som är parallella med varandra och vinkelräta mot cylinderns längdaxel med en tolerans om 0,05 eller mindre.

12.  Uttagsrör bestående av rör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för avtappning av UF6-gas från rotorröret enligt pitotrörsprincipen och som kan anslutas till det centrala systemet för gasuttag.

13.  Frekvensomvandlare som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att mata motorstatorn vid anrikning med gascentrifuger och som har alla följande egenskaper samt därför särskilt konstruerade komponenter:

a)  Flerfasig utgång inom frekvensområdet 600 Hz och uppåt.

b)  Hög stabilitet (frekvenskontroll bättre än 2 %).

0B001.b (forts.)

14.  Avstängnings- och kontrollventiler enligt följande:

a)  Avstängningsventiler som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att styra matarflöde, slutprodukt eller restfraktion från UF6-gasflöden vid en enskild gascentrifug.

b)  Bälgtätade ventiler, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, med en inre diameter på 10–160 mm, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i huvud- eller hjälpsystem i anläggning för anrikning med gascentrifug.

c)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med gasdiffusion enligt följande:

1.  Membran för gasdiffusion, tillverkade av porösa metalliska, polymera eller keramiska ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” med en porstorlek mellan 10 och 100 nm, en tjocklek på 5 mm eller mindre och, om i form av rör, med en diameter som är 25 mm eller mindre.

2.  Behållare för gasdiffusorer tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.  Kompressorer eller blåsmaskiner med en sugkapacitet på minst 1 m3/min för UF6, med ett utloppstryck upp till 500 kPa och ett tryckförhållande på 10:1 eller mindre, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

4.  Axeltätningar för kompressorer eller blåsmaskiner som specificeras i avsnitt 0B001.c.3 och som är konstruerade så att inläckningen av buffertgas är mindre än 1 000 cm3/min.

5.  Värmeväxlare tillverkade av eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, som är konstruerade för ett läckagetryckförhållande på mindre än 10 Pa per timme när tryckskillnaden uppgår till 100 kPa.

6.  Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

0B001 (forts.)

d)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med aerodynamisk process enligt följande:

1.  Separationsmunstycken, dysor, som består av slitsformade böjda kanaler vars krökningsradie är mindre än 1 mm, och som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6, och som i munstycket har en knivsegg som delar gasflödet genom munstycket i två strömmar.

2.  Cylindriska eller koniska rör (vortexrör) vilka är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6” och har ett eller flera tangentiella inlopp.

3.  Kompressorer eller blåsmaskiner som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.  Värmeväxlare tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

5.  Behållare, avsedda att innesluta vortexrör eller separationsmunstycken, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

6.  Bälgtätade ventiler, manuella eller automatiska, för avstängning eller kontroll, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF 6”, med en diameter på minst 40 mm.

7.  Processystem för att separera UF6 från bärgasen (väte eller helium) så att innehållet av UF6 blir högst 1 ppm, innefattande följande:

a)  Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (−120 °C) eller lägre.

b)  Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K ( −120 °C) eller lägre.

c)  Separationsmunstycken eller vortexrör för separation av UF6 från bärgasen.

d)  Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

0B001 (forts.)

e)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med kemisk utbytesprocess enligt följande:

1.  Vätske-vätskepulskolonner med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

2.  Vätske-vätskecentrifugalkontaktorer med snabbt utbyte där uppehållstiden i varje steg är 30 s eller mindre och som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. tillverkade av eller skyddade med lämpliga plastmaterial såsom fluorerade kolvätepolymerer eller glas).

3.  Elektrokemiska reduktionsceller som är resistenta mot koncentrerade saltsyrelösningar, för reduktion av uran från ett valenstal till ett annat valenstal.

4.  Matningsutrustning för elektrokemiska reduktionsceller, avsedd att överföra U+4 från det organiska flödet och för vilken de delar som kommer i kontakt med flödet är tillverkade av eller skyddade med lämpligt material (t.ex. glas, fluorkarbonpolymerer, polyfenylsulfat, polyetersulfon och hartsimpregnerad grafit).

5.  System för att producera lösningar av uranklorid med hög renhet, bestående av utrustning för upplösning, vätskeextraktion och/eller jonbyte för rening och elektrolytiska celler för att reducera uranium U+6 eller U+4 till U+3.

6.  Uranoxidationssystem för oxidation av U+3 till U+4.

0B001 (forts.)

f)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med jonbytesprocess enligt följande:

1.  Snabbreagerande jonbytarmassor, som film eller porösa makronätverk, i vilka de aktiva kemiska utbytesgrupperna är begränsade till ytbeläggningen på en inaktiv porös bärarkropp, samt andra kompositstrukturer i lämplig form, inklusive partiklar och fibrer, med en diameter som är 0,2 mm eller mindre, resistenta mot koncentrerad saltsyra och gjorda för att ha en utbyteshalveringstid som är mindre än 10 s och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C).

2.  Jonbyteskolonner (cylindriska) med en diameter som är större än 1 000 mm, tillverkade av eller skyddade med material som är resistenta mot koncentrerad saltsyra (t.ex. titan eller fluorkarbonplaster) och som kan arbeta i temperaturområdet 373 K (100 °C) till 473 K (200 °C) och vid tryck över 0 MPa.

3.  Återströmningssystem för jonbyte (kemiska eller elektrokemiska oxidations- eller reduktionssystem) för regenerering av kemiska reducerande eller oxiderande ämnen som använts i anrikningskaskader som utnyttjar jonbyte.

g)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på atomär ånga enligt följande:

1.  Uranmetallförångarsystem konstruerade för att leverera en effekt på 1 kW eller mer mot målet, avsedda att användas för laseranrikning.

0B001.g (forts.)

2.  System för hantering av uranmetall i flytande form eller gasform som är särskilt konstruerade eller iordningställda för hantering av smält uran, smälta uranlegeringar eller uranmetallånga för användning vid laseranrikning, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa.

ANM: SE ÄVEN AVSNITT 2A225.

3.  Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uppsamling av uranmetall i flytande eller solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranmetallånga eller flytande uranium. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

4.  Behållare för separatormodul (cylindriska eller rektangulära behållare) som ska användas för att innesluta källan som producerar uranmetallånga, elektronstrålekanonen och uppsamlare av slutprodukt och restfraktion.

5.  ”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM: SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

h)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för laserbaserade separationsprocesser som använder isotopseparation med laser tillämpat på gasmolekyler enligt följande:

1.  Expansionsmunstycken för överljudshastighet som är avsedda att kyla blandningen av UF6 och bärgas till 150 K (–123 °C) eller lägre och är tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

2.  Komponenter och enheter till uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion, som är särskilt konstruerade eller iordningställda för att samla upp uranmetall eller restfraktioner av uran efter belysning med laser, tillverkade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”.

3.  Kompressorer som är tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, och axeltätningar som hör till dessa.

4.  Utrustning för att fluorera UF5 (fast) till UF6 (gas).

0B001 (forts.)

5.  Processystem för att separera UF6 från bärgasen (t.ex. kväve, argon eller annan gas), innefattande följande:

a)  Kryogena värmeväxlare och kryogena separatorer som kan arbeta vid temperaturen 153 K (−120 °C) eller lägre.

b)  Kryogena kylenheter som kan arbeta vid temperaturer på 153 K ( −120 °C) eller lägre.

c)  Kylfällor för UF6 som kan frysa ut UF6.

6.  ”Lasrar” eller ”laser”-system som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation av uranisotoper med en spektrumfrekvensstabilisering för drift över långa tidsperioder.

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 6A005 OCH 6A205.

i)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med plasmaprocess enligt följande:

1.  Mikrovågskällor och antenner som kan producera eller accelerera joner och som har en utgångsfrekvens som är högre än 30 GHz, och en uteffekt (medeleffekt) som är större än 50 kW.

2.  Jonexcitationsspolar för radiofrekvenser över 100 kHz och som kan arbeta med mer än 40 kW medeleffekt.

3.  System för att generera uranplasma.

4.  Används inte.

5.  Uppsamlarsystem för slutprodukt och restfraktion för uranmetall i solid form, tillverkade av eller skyddade med material som är resistent mot värmen och korrosionen från uranånga. Skyddande material kan vara yttriumoxidbelagd grafit eller tantal.

6.  Cylindriska behållare för separatormodul avsedda att innesluta uranplasmakällan, radiofrekvensdrivspolen samt uppsamlare för slutprodukt och restfraktion tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål).

0B001 (forts.)

j)  Utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda för separation med elektromagnetisk process enligt följande:

1.  Jonkällor, enkla eller multipla, som består av en förångningskälla, joniserare och strålaccelerator vilka är tillverkade av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit, rostfritt stål eller koppar) och som kan leverera en jonstråleström som är 50 mA eller mer.

2.  Jonkollektorer för uppsamling av anrikade eller utarmade uranjonstrålar och som består av två eller flera slitsar och fickor och är gjorda av lämpligt icke-magnetiskt material (t.ex. grafit eller rostfritt stål).

3.  Vakuumbehållare för elektromagnetiska uranseparatorer tillverkade av icke-magnetiskt material (t.ex. rostfritt stål) och konstruerade för drift vid ett tryck som är 1 Pa eller lägre.

4.  Magnetpolskor med en diameter större än 2 m.

5.  Högspänningsaggregat för jonkällor som har alla följande egenskaper:

a)  Gjorda för kontinuerlig drift.

b)  Utspänning 20 kV eller högre.

c)  Utström 1 A eller mer.

d)  Spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM: SE ÄVEN AVSNITT 3A227.

6.  Kraftaggregat för magneter (högeffekt, likström) som har alla följande egenskaper:

a)  Möjlighet att kontinuerligt lämna en utström som är 500 A eller mer samtidigt som utspänningen är 100 V eller högre.

b)  Ström- eller spänningsreglering bättre än 01 % över en tidsperiod på 8 timmar.

ANM: SE ÄVEN AVSNITT 3A226.

0B002 Särskilt konstruerade eller iordningställda hjälpsystem, utrustning och komponenter enligt följande, för isotopseparationsanläggningar som specificeras i avsnitt 0B001 och som är tillverkade av eller skyddade med ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”:

a)  Matningsautoklaver, ugnar eller system som används för att överföra UF6 till anrikningsprocessen.

b)  Desublimeringsutrustning eller kylfällor som används för att bortföra UF6 från anrikningsprocessen och för vidaretransport efter upphettning.

c)  Stationer för slutprodukt och restfraktion vilka används för att överföra UF6 till behållare.

d)  Kondenserings- eller solidifieringsstationer som används för att avlägsna UF6 från anrikningsprocessen genom att komprimera, kyla och överföra UF6 till flytande eller fast form.

e)  Rörsystem och grenrör som är särskilt konstruerade eller iordningställda för transport av UF6 inom kaskader som utnyttjar gasdiffusion, centrifuger eller aerodynamiska processer.

f)  Vakuumsystem och pumpar enligt följande:

1.  Samlings- och förgreningsrör för vakuum eller vakuumpumpar som tillåter en sugkapacitet på minst 5 m3/minut,

2.  vakuumpumpar som är speciellt konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär, tillverkade eller skyddade av ”material som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6”, eller

3.  vakuumsystem bestående av samlings- och förgreningsrör för vakuum och vakuumpumpar, som är konstruerade för användning i UF6-haltig atmosfär.

g)  UF6-masspektrometrar/jonkällor som kan ta online-prover på UF6-gasflöden och som har alla följande egenskaper:

1.  Kan mäta joner med en massa av 320 amu (amu = atommassenhet) eller mer och som har en upplösning bättre än 1/320.

2.  Jonkälla tillverkad av eller fodrad med nickel, nickel-kopparlegeringar med en nickelhalt på minst 60 viktprocent eller nickel-kromlegeringar.

3.  Jonkälla med indirekt upphettning (electron bombardment).

4.  Uppsamlingssystem lämpligt för isotopanalys.

0B003 Anläggning för konvertering av uran och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)  System för konvertering av uranmalmkoncentrat till UO3.

b)  System för konvertering av UO3 till UF6.

c)  System för konvertering av UO3 till UO2.

d)  System för konvertering av UO2 till UF4.

e)  System för konvertering av UF4 till UF6.

f)  System för konvertering av UF4 till uranmetall.

g)  System för konvertering av UF6 till UO2.

h)  System för konvertering av UF6 till UF4.

i)  System för konvertering av UO2 till UCl4.

0B004 Anläggning för produktion eller koncentrering av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar och utrustning och komponenter som är särskilt konstruerade eller iordningställda härför enligt följande:

a)  Anläggning för produktion av tungt vatten, deuterium eller deuteriumföreningar enligt följande:

1.  Anläggning för vatten-vätesulfidutbyte.

2.  Anläggning för ammoniak-väteutbyte.

b)  Utrustning och komponenter enligt följande:

1.  Kolonner för vatten-vätesulfidutbyte med en diameter på minst 1,5 m och som kan arbeta vid tryck som är lika med eller högre än 2 MPa.

2.  Enstegs centrifugalfläktar eller -kompressorer med låg tryckhöjd (dvs. 0,2 MPa) för cirkulation av vätesulfidgas (dvs. gas som innehåller mer än 70 viktprocent vätesulfid, H2S) med en drivningskapacitet lika med eller större än 56 m3/s vid tryck lika med eller högre än 1,8 MPa insugningstryck och utrustade med tätningar som är konstruerade för att användas i våt H2S-miljö.

3.  Kolonner för ammoniak-väteutbyte vars höjd är lika med eller mer än 35 m och med en diameter mellan 1,5 och 2,5 m och som kan arbeta vid tryck högre än 15 MPa.

4.  Inre delar till utbyteskolonnerna, inklusive stegkontaktorer, och stegpumpar, inklusive sådana som är dränkbara, som används för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

0B004.b (forts.)

5.  Ammoniakkrackers med ett drifttryck lika med eller högre än 3 MPa för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

6.  Analysatorer för absorption i det infraröda området som under drift kan analysera förhållandet mellan väte och deuterium när deuteriumkoncentrationen är lika med eller högre än 90 viktprocent.

7.  Katalytiska brännare för omvandling av anrikad deuteriumgas till tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

8.  Kompletta uppgraderingssystem för tungt vatten eller kolonner för detta, avsedda för uppgradering av tungt vatten till en deuteriumkoncentration motsvarande reaktorkvalitet.

9.  Konverteringsutrustning för ammoniaksyntes som är särskilt konstruerade eller iordningställda för produktion av tungt vatten med ammoniak-väteutbytesprocessen.

0B005 Anläggning som är särskilt konstruerad för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” och utrustning särskilt konstruerad eller iordningställd härför.

Teknisk anmärkning:

Särskilt konstruerad eller iordningställd utrustning för tillverkning av bränsleelement för ”kärnreaktorer” omfattar utrustning som

1.   i produktionsprocessen normalt kommer i direkt kontakt med eller direkt behandlar eller styr flödet av kärnämne,

2.   förseglar kapslingen av kärnämne,

3.   kontrollerar att kapsling eller försegling är oskadd,

4.   kontrollerar ytbehandlingen av det förseglade bränslet, eller

5.   används för sammansättning av reaktorelement.

0B006 Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” och utrustning och komponenter särskilt konstruerade eller iordningställda härför.

Anmärkning: Avsnitt 0B006 innefattar följande:

a)   Anläggning för upparbetning av bestrålade bränsleelement från ”kärnreaktor” samt utrustning och komponenter som normalt kommer i direkt kontakt med och direkt kontrollerar det bestrålade bränslet och huvudflödena av kärnämne och klyvningsprodukter.

b)   Utrustning för avkapsling av bränsleelement och maskiner för att hugga, klippa eller skära bränsleelement, dvs. fjärrmanövrerad utrustning för att skära, hugga eller klippa bestrålade bränsleelement, knippen eller stavar från ”kärnreaktor”.

c)   Upplösningskar eller upplösningskärl med mekaniska anordningar som är särskilt utformade eller iordningsställda för att användas för upplösning av bestrålat ”kärnreaktor”bränsle, som kan tåla varm, starkt korrosiv vätska och som kan fyllas, hanteras och underhållas genom fjärrmanövrering.

d)   Utrustning för vätskeextraktion, t.ex. packade eller pulsade kolonner, mixer-settlers eller centrifugalkontaktorer, som är resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan och särskilt konstruerade eller iordningställda för att användas i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

e)   Lagringstankar som är särskilt konstruerade för att vara kriticitetssäkra och resistenta mot salpetersyras korrosiva verkan.

Teknisk anmärkning:

En lagringstank kan ha följande egenskaper:

1.   Väggar eller en inre uppbyggnad med en borekvivalent (beräknad för alla beståndsdelar enligt definition i anmärkningen till avsnitt 0C004) på minst 2 %.

2.   En maximal diameter på 175 mm för ett cylindriskt kärl, eller

3.   en maximal bredd på 75 mm för antingen en skiv- eller ringformad behållare.

f)   Neutronmätningssystem som är särskilt konstruerade eller iordningställda för integrering och användning i en anläggning för upparbetning av bestrålat ”naturligt uran”, ”utarmat uran” eller ”särskilt klyvbart material”.

0B007 Anläggning för konvertering av plutonium och utrustning som är särskilt konstruerad eller iordningställd för detta enligt följande:

a)  System för konvertering av plutoniumnitrat till plutoniumoxid.

b)  System för produktion av plutoniummetall.

0C Material

0C001 ”Naturligt uran” eller ”utarmat uran” eller torium i form av metall, legeringar, kemiska föreningar eller koncentrat och varje annat material som innehåller ett eller flera av de ovan nämnda materialen.

Anmärkning: Avsnitt 0C001 omfattar inte följande:

a)   Fyra gram eller mindre av ”naturligt uran” eller ”utarmat uran”, när det ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)   ”Utarmat uran” speciellt framställt för följande civila icke-nukleära tillämpningar:

1.   Skärmning.

2.   Emballering.

3.   Ballast med en massa som inte är större än 100 kg.

4.   Motvikter med en massa som inte är större än 100 kg.

c)   Legeringar innehållande mindre än 5 % torium.

d)   Keramiska produkter innehållande torium vilka har framställts för icke-nukleär användning.

0C002 ”Särskilt klyvbart material”.

Anmärkning: Avsnitt 0C002 omfattar inte mängder om fyra ”effektiva gram” eller mindre när materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

0C003 Deuterium, tungt vatten (deuteriumoxid) och andra deuteriumföreningar samt blandningar och lösningar som innehåller deuterium i vilka isotopförhållandet deuterium-väte överstiger 1:5 000.

0C004 Grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 delar per miljon 'boron equivalenter' och en densitet som är större än 1,50 g/cm3 för användning i en ”kärnreaktor” i kvantiteter som överstiger 1 kg.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

Anmärkning 1: I samband med exportkontroll ska de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad fastställa om exporten av grafit som uppfyller ovannämnda specifikationer är avsedd för användning i en ”kärnreaktor”. 0C004 omfattar inte grafit som har en renhetsgrad som är bättre än 5 ppm (delar per miljon) borekvivalenter och en densitet som är större än 1,50 g/cm 3 som inte är avsett för användning i en ”kärnreaktor”.

Anmärkning 2: I avsnitt 0C004 definieras ’borekvivalent’ (BE) som summan av BE z för föroreningar (utom BE kol eftersom kol inte betraktas som en förorening) inklusive bor, där

BE Z (ppm) = CF × koncentrationen av element Z i ppm

20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_SV-p0000002.png

20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_SV-p0000003.png

och  B och  Z är de termiska neutroninfångningstvärsnitten (i barn) för naturligt förekommande bor respektive element Z, och A B och A Z är atommassan hos naturligt förekommande bor respektive element Z.

0C005 Speciellt förberedda föreningar eller pulver avsedda för tillverkning av gasdiffusionsmembran som är resistenta mot korrosion orsakad av UF6 (t.ex. nickel eller legeringar innehållande 60 viktprocent eller mer nickel, aluminiumoxid och fullständigt fluorerade polymerer) och som har en renhet på 99,9 viktprocent eller bättre och en partikelstorlek på mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard och en hög grad av likformighet i partikelstorleken.

0D Programvara

0D001 ”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

0E Teknik

0E001 ”Teknik” enligt anmärkning rörande kärnteknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av varor som specificeras i denna kategori.

DEL III – Kategori 1

KATEGORI 1 – SÄRSKILDA MATERIAL OCH DÄRTILL HÖRANDE UTRUSTNING

1A System, utrustning och komponenter

1A001 Komponenter tillverkade av fluorföreningar, enligt följande:

a)  Packningar, tätningar, tätningsmaterial eller bränsletankar, speciellt konstruerade för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster, tillverkade till mer än 50 viktprocent av något material som specificeras i avsnitt 1C009.b eller 1C009.c.

b)  Används inte.

c)  Används inte.

1A002 ”Kompositer” eller laminat, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1A202, 9A010 OCH 9A110

a)  Tillverkade av något av följande:

1.  En organisk ”matris” och ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c eller 1C010.d.

2.  Förimpregnerade mattor eller förformer som specificeras i avsnitt 1C010.e.

b)  Tillverkade av en metall- eller kol-”matris” och något av följande:

1.  ”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med följande egenskaper:

a)  En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m. och

b)  En ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m.

eller

2.  Material som specificeras i avsnitt 1C010.c.

1A002 (forts.)

Anmärkning 1 : Avsnitt 1A002 omfattar inte ”kompositer” eller laminat tillverkade av epoxyhartsimpregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol, som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka:

a)   ytan inte överstiger 1 m 2 ,

b)   längden inte överstiger 2,5 m, och

c)   bredden överstiger 15 mm.

Anmärkning 2: Avsnitt 1A002 omfattar inte halvfabrikat som är speciellt konstruerade för följande helt civila tillämpningar:

a)   Sportutrustning.

b)   Bilindustrin.

c)   Verktygsmaskinindustrin.

d)   Medicinska tillämpningar.

Anmärkning 3: Avsnitt 1A002.b.1 omfattar inte halvfabrikat som innehåller sammanvävda fibertrådar av högst två dimensioner och som är speciellt konstruerade för följande tillämpningar:

a)   Värmebehandlingsugnar för härdning av metaller.

b)   Produktionsutrustning för kiselkulor.

Anmärkning 4: Avsnitt 1A002 omfattar inte färdiga detaljer som är speciellt konstruerade för en specifik tillämpning.

Anmärkning 5: 1A002.b.1 omfattar inte mekaniskt hackat, malet eller skuret ”kolfiber- eller kolfiberliknande material” med en längd på 25,0 mm eller mindre.

1A003 Föremål av icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band med någon av följande egenskaper:

a)  En tjocklek på över 0,254 mm, eller

b)  är belagd eller laminerad med kol, grafit, metall eller magnetiskt material.

Anmärkning : 1A003 omfattar inte produktion av kopparbelagda eller kopparlaminerade filmer konstruerade för produktion av elektroniska mönsterkort.

ANM. För alla former av ”smältbara” aromatiska polyimider, se avsnitt 1C008.a.3.

1A004 Utrustning och komponenter för skydd och detektion som inte är särskilt konstruerade för militära ändamål, enligt följande:

ANM: SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 2B351 OCH 2B352.

1A004 (forts.)

a)  Heltäckande ansiktsmasker, filterbehållare och saneringsutrustning till dessa, konstruerade eller modifierade för skydd mot något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

Anmärkning: Avsnitt 1A004.a omfattar även andningsskydd med automatisk luftrening (Powered Air Purifying Respirators, PAPR) som är konstruerade eller modifierade för skydd mot de agens eller material som förtecknas i avsnitt 1A004.a.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A004.a gäller följande:

1.   Heltäckande ansiktsmasker kallas även skydds- eller gasmasker.

2.   Filterbehållare innefattar även filterpatroner.

1.  ”Biologiska agens”.

2.  ’Radioaktiva material’.

3.  Kemiska stridsmedel (CW).

4.  ”Agens för kravallbekämpning”, bland annat

a)  α-brombensenacetonitril (brombensylcyanid) (CA) (CAS 5798-79-8),

b)  [(2-klorfenyl)metylen]propandinitril, (o-klorbensalmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1),

c)  2-klor-1-fenyletanon, fenylacylklorid (ω-kloracetofenon) (CN) (CAS 532-27-4),

d)  dibens-(b,f)-1,4-oxazepin (CR) (CAS 257-07-8),

e)  10-klor-5,10-dihydrofenarsazin, (fenarsazinklorid), (adamsit), (DM) (CAS 578-94-9),

f)  n-nonanoylmorfolin, (MPA) (CAS 5299-64-9).

1A004 (forts.)

b)  Skyddsdräkter, handskar och skor, speciellt konstruerade eller modifierade för att skydda mot något av följande:

1.  ”Biologiska agens”.

2.  ’Radioaktiva material’.

3.  Kemiska stridsmedel (CW).

c)  Detektionssystem, speciellt konstruerade eller modifierade för detektion eller identifiering av något av följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.  ”Biologiska agens”.

2.  ’Radioaktiva material’.

3.  Kemiska stridsmedel (CW).

d)  Elektronisk utrustning som är konstruerad för automatisk detektion eller identifiering av förekomsten av restmängder av ”sprängämnen” och som utnyttjar tekniker för ’spårdetektion’ (t.ex. akustiska ytvågor, spektrometri för jonrörlighet, spektrometri för differentiell rörlighet, masspektrometri).

Teknisk anmärkning:

’Spårdetektion’ definieras som förmågan att detektera mindre än 1 ppm ånga eller 1 mg fast eller flytande ämne.

Anmärkning 1: Avsnitt 1A004.d omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för laboratorieanvändning.

Anmärkning 2: Avsnitt 1A004.d omfattar inte säkerhetsbågar som passeras utan att vidröras.

Anmärkning: Avsnitt 1A004 omfattar inte följande:

a)   Personliga dosimetrar för mätning av strålning.

b)   Arbetsmiljöutrustning som genom konstruktion eller funktion är begränsad till att skydda mot olyckor inom bostadsområden eller civil industri, inklusive

1.   gruvor,

2.   stenbrott,

3.   jordbruk,

4.   läkemedelsindustri,

5.   medicinskt bruk,

6.   veterinärt bruk,

7.   miljöskydd,

8.   avfallshantering,

9.   livsmedelsindustrin.

1A004 (forts.)

Tekniska anmärkningar:

1.   Avsnitt 1A004 omfattar utrustning och komponenter som har identifierats, framgångsrikt testats i enlighet med nationella standarder eller på annat sätt visats vara effektiva för detektion av eller försvar mot ’radioaktiva material’, ”biologiska agens”, kemiska stridsmedel, ’similiämnen’ eller ”agens för kravallbekämpning”, även om sådan utrustning eller sådana komponenter används inom civil industri, t.ex. gruvor, stenbrott, jordbruk, läkemedelsindustrin, för medicinskt och veterinärt bruk, miljöskydd, avfallshantering eller livsmedelsindustrin.

2.   Ett ’similiämne’ är ett ämne eller material som används i stället för en toxisk agens (kemisk eller biologisk) i samband med utbildning, forskning, testning eller utvärdering.

3.   I avsnitt 1A004 avses med ’radioaktiva material’ material som valts ut eller modifierats för att öka deras effektivitet när det gäller att skada eller döda människor eller djur, eller skada utrustning, grödor eller miljön.

1A005 Skyddsvästar och därtill hörande delar enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)  Mjuka skyddsvästar, andra än sådana som tillverkats enligt militära standarder och specifikationer eller enligt ekvivalenter till dessa vad avser prestationsförmåga, och därtill speciellt konstruerade delar.

b)  Hårda skyddsplattor som ger ett ballistiskt skydd i skyddsklass IIIA eller bättre (NIJ 0101.06, juli 2008) ”motsvarande standard”.

ANM. För ”fibrer eller fiberliknande material” som används för tillverkning av skyddsvästar, se avsnitt 1C010.

Anmärkning 1 : Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar när de används eller medföres för användarens eget bruk.

Anmärkning 2: Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för frontalskydd från splitter och tryckvågor från icke militära explosiva produkter.

Anmärkning 3: Avsnitt 1A005 omfattar inte skyddsvästar som är konstruerade endast för skydd mot knivar, spikar, nålar eller mot trubbigt våld.

1A006 Utrustning, speciellt konstruerad eller modifierad för desarmering av improviserade sprängladdningar (IED), enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)  Fjärrstyrda fordon.

b)  ’Desarmeringsanordningar’.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1A006.b gäller följande: ’desarmeringsanordningar’ är anordningar som är speciellt konstruerade för att förhindra att en sprängladdning utlöses, genom att skjuta ut en vätskeprojektil, en fast projektil eller en brytbar projektil.

Anmärkning: Avsnitt 1A006 omfattar inte sådan utrustning som åtföljer dess operatör.

1A007 Utrustning och anordningar, speciellt konstruerade för att på elektrisk väg initiera tändning av sprängladdningar och anordningar som innehåller ”energetiska material” enligt följande:

ANM: SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING, AVSNITTEN 3A229 OCH 3A232.

a)  Tändaggregat avsedda att initiera tändning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b)  Elektriskt initierade sprängkapslar enligt följande:

1.  Exploderande brygga (EB).

2.  Exploderande tråd (EBW).

3.  Slapper.

4.  Exploderande folie (EFI).

Tekniska anmärkningar:

1.   Ordet tändare eller tändanordning används ibland i stället för sprängkapsel.

2.   De sprängkapslar som avses i avsnitt 1A007.b utnyttjar alla en liten elektriskt ledare (brygga, tråd eller folie) som förångas explosivt när en kortvarig elektrisk puls med hög strömstyrka passerar genom denna. I sprängkapslar som inte är av typ slapper startar den exploderande ledaren en kemisk detonation i ett anslutande högexplosivt sprängämne, exempelvis pentyl (pentaerytritoltetranitrat). I en slapper-tändare driver den explosiva förångningen av den elektriska ledaren en tunn skiva eller en slapper över ett luftgap mot ett sprängämne som vid anslaget initierar en kemisk detonation. I vissa konstruktioner drivs slapper-tändaren av en magnetisk kraft. Termen exploderande foliedetonator refererar antingen till en exploderande brygga eller till en sprängkapsel av typ slapper.

1A008 Sprängladdningar, anordningar och komponenter enligt följande:

a)  ’Formade sprängladdningar’ med alla följande egenskaper:

1.  Nettosprängämnesmängden (NEQ) överstiger 90 g.

2.  Höljets yttre diameter är minst 75 mm.

b)  Linjära formade skärsprängladdningar (cutting charges) med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.  En sprängladdning som överstiger 40 g/m.

2.  En bredd på minst 10 mm.

c)  Snabbstubin med en sprängladdning i den inre delen som överstiger 64 g/m.

d)  Andra skärsprängladdningar än de som specificeras i avsnitt 1A008.b och avskiljningsverktyg med en nettosprängämnesmängd (NEQ) som överstiger 3,5 kg.

Teknisk anmärkning:

’Formade sprängladdningar’ är sprängladdningar som formats för att målinrikta verkan av explosionen.

1A102 Återmättade pyrolyserade kol-kol-komponenter konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1A202 Kompositmaterial, andra än de som specificeras i avsnitt 1A002, i form av rör och som har båda följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 9A010 OCH 9A110.

a)  En inre diameter mellan 75 mm och 400 mm.

b)  Tillverkade av ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C210.a eller av förimpregnerat material av kol som specificeras i avsnitt 1C210.c.

1A225 Platinerade katalysatorer som är särskilt utformade eller iordningställda för att befrämja väteisotoputbyte mellan väte och vatten för att utvinna tritium ur tungt vatten eller för produktion av tungt vatten.

1A226 Fyllkroppar, som kan användas för separation av tungt vatten från vanligt vatten, och som har båda följande egenskaper:

a)  Tillverkade av fosforbronsnät som är kemiskt behandlade för att förbättra vätbarheten.

b)  utformade för att användas i kolonner för vakuumdestillation.

1A227 Strålningsskyddande fönster med hög densitet (blyglas eller annat glas) som har alla följande egenskaper och särskilt utformade ramar för sådana fönster:

a)  En ’inaktiv area’ större än 0,09 m2.

b)  En densitet större än 3 g/cm3.

c)  En tjocklek av 100 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1A227 avses med ’inaktiv area’ den genomsiktliga area av fönstret som utsätts för den lägsta strålningsnivån vid tillämpningen.

1B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

1B001 Utrustning för produktion eller inspektion av ”kompositer eller laminat” som specificeras i avsnitt 1A002 eller ”fibrer eller fiberliknande material” enligt 1C010, enligt följande, samt speciellt konstruerade komponenter och tillbehör till sådan utrustning.

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1B101 OCH 1B201.

a)  Lindningsmaskiner, i vilka rörelserna för positionering, omslag och lindning av fibrerna är samordnade och programmerade i minst tre ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av ”kompositer” eller laminat som består av ”fibrer eller fiberliknande material”.

b)  ’Maskiner för påläggning av band’, i vilka påläggning av band kan samordnas och programmeras i minst fem ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Anmärkning: I avsnitt 0B001.b avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster.

1B001.b (forts.)

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av band’, enligt avsnitt 1B001.b, kan lägga ett eller fler ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd över 25,4 mm och upp till 304,8 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

c)  Vävstolar, som kan väva i flera riktningar och med flera dimensioner, inbegripet adaptrar och modifieringsutrustning, som är speciellt konstruerade eller modifierade för sammanvävning, sammanflätning eller sammantvinning av fibrer för ”komposit”strukturer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B001.c inkluderas stickas i tekniken tvinnas.

d)  Utrustning speciellt konstruerad eller anpassad för produktion av armeringsfibrer enligt följande:

1.  Utrustning för omvandling av polymera fibrer (t.ex. polyakrylonnitril, rayon, beck eller polykarbosilan) till kol- eller kiselkarbidfibrer, inklusive specialutrustning för att töja fibrerna under upphettning.

2.  Utrustning för kemisk förångningsdeposition av grundämnen eller föreningar på upphettade trådformade substrat för att tillverka kiselkarbidfibrer.

3.  Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

4.  Utrustning för omvandling av aluminium som innehåller fiberämnen till aluminiumfibrer genom värmebehandling.

e)  Utrustning för att producera förimpregnerade mattor som specificeras i avsnitt 1C010.e genom varmsmältning.

1B001 (forts.)

f)  Utrustning för oförstörande provning som är särskilt konstruerad för ”komposit”material enligt följande:

1.  Röntgentomografisystem för upptäckt av fel tredimensionellt.

2.  Numeriskt styrda ultraljudstestmaskiner i vilka rörelserna för positionering av sändare eller mottagare samtidigt är samordnade och programmerade i minst fyra axlar för att följa de tredimensionella konturerna av den komponent som inspekteras.

g)  ’Maskiner för påläggning av väv’, i vilka påläggning av väv kan samordnas och programmeras i minst två ’primära servopositioneringsaxlar’, speciellt konstruerade för tillverkning av kroppar för luftfarkoster eller ’missiler’ i ”komposit”material.

Teknisk anmärkning:

’Maskiner för påläggning av väv’, enligt avsnitt 1B001.g, kan lägga ett eller flera ’band av fibermaterial’, begränsade till en bredd av högst 25,4 mm, och skära av och starta om enskilda banor med ’band av fibermaterial’ under påläggningsprocessen.

Tekniska anmärkningar:

1.   I avsnitt 1B001 omfattar ’primära servopositioneringsaxlar’ axlar som styrda av datorprogram orienterar och styr arbetsdonets (dvs. huvudets) position i rummet i förhållande till arbetsstycket för uppnående av den önskade processen.

2.   I avsnitt 1B001 avses med ’band av fibermaterial’ en enda kontinuerlig bredd av helt eller delvis hartsimpregnerad tejp, väv eller fiber. Helt eller delvis hartsimpregnerade ’band av fibermaterial’ omfattar även band som är överdragna med ett torrt pulver som fäster vid uppvärmning.

1B002 Utrustning som är konstruerad för att producera metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar och som har alla följande egenskaper:

a)  Speciellt konstruerad för att undvika föroreningar.

b)  Speciellt konstruerad för att användas i en av de processer som anges i avsnitt 1C002.c.2.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1B102.

1B003 Verktyg, formar, kokiller eller fixturer för ”superplastisk bearbetning” eller ”diffusionsbondning” av titan, aluminium eller legeringar av dessa, speciellt konstruerade för tillverkning av någon av följande produkter:

a)  Kroppar för flygplan eller rymdfarkoster.

b)  Motorer för ”luftfartyg” eller rymdfarkoster.

c)  Speciellt konstruerade komponenter för kroppar som specificeras i avsnitt 1B003.a eller för motorer som specificeras i avsnitt 1B003.b.

1B101 Utrustning, annan än sådan som specificeras i avsnitt 1B001, för ”produktion” av strukturella kompositer enligt följande,liksom särskilt utformade komponenter och tillbehör därtill.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1B201.

Anmärkning: Exempel på komponenter och tillbehör som specificeras i avsnitt 1B101 är formar, gjutkärnor, matriser, fixturer och verktyg för pressning, härdning, gjutning, sintring eller bindning av förformar till kompositstrukturer, laminat och produkter därav.

a)  Maskiner för trådlindning eller fiberlindning vilka är utformade för att tillverka kompositstrukturer eller laminat från ”fibrer eller fiberliknande material” där rörelserna för att placera, vira och linda fibrer samordnas och programmeras i tre eller flera axlar, samt samordnings- och programstyrning härför.

b)  Bandläggningsmaskiner, konstruerade för tillverkning av flygplansskrov och ”missil”-konstruktioner i kompositmaterial, där rörelserna för att placera och lägga band och ark är samordnade och programmerade i två eller flera axlar.

1B101 (forts.)

c)  Utrustning som konstruerats eller modifierats för ”produktion” av ”fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

1.  Utrustning för omformning av polymerfibrer (som polyakrylnitril, rayon eller polykarbosilan) inklusive speciella åtgärder för att sträcka fibrerna under upphettning.

2.  Utrustning för ångutfällning av ämnen eller föreningar på upphettat fibersubstrat.

3.  Utrustning för våtspinning av eldfasta keramer (t.ex. aluminiumoxid).

d)  Utrustning utformad eller modifierad för särskild fiberytbehandling eller för produktion av förimpregnerade mattor och förformer som specificeras i avsnitt 9C110.

Anmärkning: Avsnitt 1B101.d innehåller bl.a. rullar, sträckare, ytbeläggningsutrustningar, skärmaskiner och stansar.

1B102 Utrustning för ”produktion” av metallpulver, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002, och komponenter enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1B115.b.

a)  Utrustning för ”produktion” av metallpulver som kan användas för att i en kontrollerad omgivning ”producera” sfäriska, sfäroidiska eller finfördelade material som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1, 1C111.a.2 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)  Komponenter som konstruerats särskilt för sådan ”produktionsutrustning” som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102.a.

Anmärkning: Avsnitt 1B102 omfattar följande:

a)   Plasmageneratorer (bågstråle med hög frekvens) som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

b)   Electroburst-utrustning som kan användas för att framställa finfördelat eller sfäriskt metallpulver där processen sker i en argon-vatten-omgivning.

c)   Utrustning som kan användas för att ”producera” sfäriskt aluminiumpulver genom att pulvrisera en smälta i ett inert medium (t.ex. kväve).

1B115 Utrustning, annan än den som specificeras i avsnitt 1B002 eller 1B102, för produktion av drivmedel eller beståndsdelar i dessa, enligt följande, samt tillhörande särskilt konstruerade komponenter:

a)  ”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering eller acceptanstest av flytande drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

b)  ”Produktionsutrustning” för ”produktion”, hantering, blandning, härdning, gjutning, pressning, maskinbehandling, strängpressning eller acceptanstest av fasta drivmedel eller beståndsdelar i dessa som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning: Avsnitt 1B115.b omfattar inte satsblandare, kontinuerliga blandare och luftstrålekvarnar. Dessa omfattas av avsnitten 1B117, 1B118 och 1B119.

Anmärkning 1: För utrustning speciellt konstruerad för produktion av militära artiklar, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning 2: Avsnitt 1B115 omfattar inte kontrollutrustning för ”produktion”, hantering och acceptanstest av borkarbid.

1B116 Speciellt konstruerade munstycken för att producera pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K (2 900 °C) vid tryck på mellan 130 Pa och 20 kPa.

1B117 Satsblandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)  Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa.

b)  Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren.

c)  En total volymmässig kapacitet av minst 110 liter.

d)  Åtminstone en excentriskt monterad ’blandande/knådande axel’.

Anmärkning: I avsnitt 1B117.d omfattar inte termen ’blandande/knådande axel’ deagglomeratorer eller skärspindlar.

1B118 Kontinuerliga blandare med alla följande egenskaper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

a)  Konstruerade eller modifierade för blandning under vakuum i intervallet 0–13,326 kPa,

b)  Förmåga att reglera temperaturen i blandningskammaren,

c)  Något av följande:

1.  Två eller flera blandande/knådande axlar.

2.  Alla följande egenskaper:

a)  En enda roterande och oscillerande axel med knådande stift/kuggar, och

b)  Knådande stift/kuggar innanför blandningskammarens hölje.

1B119 Luftstrålekvarnar som kan användas för att krossa eller mala ämnen som specificeras i avsnitt 1C011.a, 1C011.b, 1C111 eller kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, samt därför särskilt konstruerade komponenter.

1B201 Lindningsmaskiner för fibrer, andra än de som specificeras i avsnitt 1B001 eller 1B101, och tillhörande utrustning, enligt följande:

a)  Lindningsmaskiner för fibrer som har alla följande egenskaper:

1.  Samordnade och programmerade för positionering, omslagning och lindning av fibrer i två eller flera axlar.

2.  Speciellt utformade för tillverkning av kompositmaterial och laminat utgående från ”fibrer och fiberliknande material”.

3.  I stånd att linda cylindriska rör med en inre diameter mellan 75 mm och 650 mm och med en längd av 300 mm eller mer.

b)  Styrutrustning för samordning och programmering för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

c)  Precisionsdorn för de lindningsmaskiner för fibrer som specificeras i avsnitt 1B201.a.

1B225 Elektrolytiska celler för produktion av fluor med en produktionskapacitet större än 250 g fluor per timme.

1B226 Elektromagnetiska isotopseparatorer, utformade för, eller utrustade med enkel eller multipel jonkälla, som kan producera en total jonström av 50 mA eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 1B226 omfattar separatorer som

a)   kan anrika stabila isotoper,

b)   har både jonkälla och kollektor inom samma magnetfält och sådana konfigurationer i vilka de ligger utanför magnetfältet.

1B228 Kolonner för kryogen destillering av väte, som har alla följande egenskaper:

a)  Konstruerade för drift vid en inre temperatur av 35 K (-238 °C) eller lägre.

b)  Konstruerade för drift vid ett inre tryck mellan 0,5 och 5 MPa.

c)  Tillverkade av antingen

1.  rostfritt stål av SAE:s (Society of Automotive Engineers International) 300-serie med låg svavelhalt och med en austenitisk ASTM-kornstorlek nummer 5 eller mer (eller motsvarande standard), eller

2.  likvärdiga material som är både kryo- och väte (H2)-kompatibla, och

d)  har en inre diameter av 30 cm eller mer och en ’effektiv längd’ av 4 m eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1B228 innebär ’effektiv längd’ packningsmaterialets aktiva höjd i en packad kolonn, eller den aktiva höjden av de interna kontaktplattorna i en kolonn med plattor.

1B230 Pumpar som kan cirkulera koncentrerad eller utspädd kaliumamidkatalysator i flytande ammoniak (KNH2/NH3), och som har alla följande egenskaper:

a)  Lufttäta (dvs. hermetiskt tillslutna).

b)  En pumpkapacitet större än 8,5 m3/tim.

c)  Någon av följande egenskaper:

1.  Avsedda för koncentrerade kaliumamidlösningar (1 % eller mer) med ett arbetstryck mellan 1,5 och 60 MPa.

2.  Avsedda för utspädda lösningar av kaliumamid (mindre än 1 %) med ett arbetstryck mellan 20 och 60 MPa.

1B231 Anordningar eller anläggningar för tritium och utrustning för dessa enligt följande:

a)  Anordningar eller anläggningar för produktion, återvinning, utvinning, koncentrering eller hantering av tritium.

b)  Utrustning för tritiumanordningar eller -anläggningar enligt följande:

1.  Frysaggregat för väte eller helium med kapacitet att kyla ned till 23 K (–250 °C) eller lägre, och med en värmebortledningskapacitet som är större än 150 W.

2.  Lagrings- eller reningssystem för väteisotoper som använder metallhydrider som medium för lagring eller rening.

1B232 Expansionsturbiner eller expansionsturbindrivna kompressorer med båda av följande egenskaper:

a)  Konstruerade för drift med en utgående temperatur på 35 K (–238 °C) eller lägre.

b)  Konstruerade för en vätgasgenomströmning på 1 000 kg/tim eller mer.

1B233 Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper, samt system och utrustning för dessa enligt följande:

a)  Anordningar eller anläggningar för separation av litiumisotoper.

b)  Utrustning för separation av litiumisotoper som baseras på litium-kvicksilveramalgamprocessen, enligt följande:

1.  Packade vätske-vätske-utbyteskolonner speciellt konstruerade för litiumamalgam.

2.  Kvicksilver- eller litiumamalgampumpar.

3.  Elektrolysceller för litiumamalgam.

4.  Förångare för koncentrerad litiumhydroxidlösning.

c)  Jonbytessystem som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

d)  Kemiska utbytessystem (som använder kronetrar, kryptander eller lariatetrar), som är särskilt utformade för separation av litiumisotoper, och speciellt konstruerade komponenter till dessa.

1B234 Behållare, kammare, containrar eller liknande enheter för inneslutande av högexplosiva ämnen som är utformade för provning av högexplosiva ämnen eller explosiva enheter och som har båda följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)  Utformade för att fullständigt innesluta en explosion som motsvarar 2 kg trotyl (TNT) eller mer.

b)  Försedda med konstruktionselement eller system som medger överföring av diagnostik eller mätinformation i realtid eller med fördröjning.

1B235 Strålmålsenheter och komponenter för produktion av tritium enligt följande:

a)  Strålmålsenheter som består av eller innehåller litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6, särskilt utformade för produktion av tritium genom bestrålning, inklusive genom införande i en kärnreaktor.

b)  Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter som specificeras i avsnitt 1B235.a.

Teknisk anmärkning :

Komponenter som är särskilt utformade för strålmålsenheter för produktion av tritium kan även omfatta litiumpelletar, tritiumgetter och specialbelagd kapsling.

1C Material

Teknisk anmärkning:

Metaller och legeringar:

Om inte annat uttryckligen anges avses med orden ’metaller’ och ’legeringar’ i avsnitten 1C001-1C012 råmaterial och halvfabrikat enligt följande:

Råmaterial:

Anoder, kulor, stavar (inkl. stavar med nockar och trådartade stavar), billetter, block, valsämnen, briketter, kakor, katoder, kristaller, kuber, tärningar, korn, granulat, tackor, klumpar, pellets, tackjärn, pulver, rondeller, hagel, plattor, stångbitar, svamp, stänger.

Halvfabrikat (vare sig de är belagda, pläterade, borrade, stansade eller ej):

a)   Förarbetade eller bearbetade material som tillverkats genom valsning, dragning, strängpressning, smidning, stötsträngpressning, pressning, ådring, finfördelning eller slipning, t.ex. vinklar, kanaler, cirklar, skivor, stoft, flingor, folier och blad, smiden, plattor, pulver, pressningar och stansningar, ribbor, ringar, stavar (inklusive släta svetstrådar, valstrådar och vridna trådar) sektioner, modeller, ark, strimlor, tuber och rör (inkl. runda och fyrkantiga rör och rör med håligheter), dragen eller strängsprutad tråd.

b)   Gjutet material som tillverkats genom gjutning i sand, dynor, metall, gips eller andra gjutformar, inklusive högtrycksgjutning, sintrade formar och formar tillverkade genom pulvermetallografi.

Kontrollen ska inte omintetgöras genom export av former som inte är upptagna i listan och som påstås vara färdiga produkter men som i verkligheten är ett råmaterial eller halvfabrikat.

1C001 Material som är särskilt utformade för att absorbera elektromagnetisk strålning, eller intrinsiskt ledande polymerer, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C101.

a)  Material som kan absorbera frekvenser överstigande 2 × 108 Hz men mindre än 3 × 1012 Hz.

Anmärkning 1: Avsnitt 1C001.a omfattar inte följande:

a)   Hårabsorbenter som konstruerats av naturliga eller syntetiska fibrer och som belagts med icke-magnetiskt material för att absorbera strålning.

b)   Absorbenter som inte har några magnetiska förluster och vars infallsyta inte är plan i formen, innefattande pyramider, koner, kilformade eller i utförande med vindlingar på ytan.

c)   Plana absorbenter som

1.   är tillverkade av

a)   skumplastmaterial (böjligt eller fast) med kolinnehåll eller organiska material, inbegripet föreningar så att materialets reflektionsförmåga uppgår till mer än 5 % av motsvarande för metall, över en bandbredd som överstiger ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin, och som dessutom inte kan motstå högre temperaturer än 450 K (177 °C), eller

b)   keramiska material som ger mer än 20 % eko jämfört med metall över en bandbredd som är ± 15 % av mittfrekvensen av den infallande energin och som dessutom inte kan motstå temperaturer som överstiger 800 K (527 °C),

Teknisk anmärkning:

Testplattor för att mäta absorptionen enligt avsnitt 1C001.a. Anmärkning: 1.c.1 ska vara en kvadrat med minst 5 våglängders sida (våglängden för mittfrekvensen) som placerats i ett från det strålande elementet avlägset fält.

2.   har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 7 x 10 6  N/m 2 . och

3.   har en sträckgräns vid tryckning som är mindre än 14 x 10 6  N/m 2 .

d)   Plana absorbenter tillverkade av sintrad ferrit, med

1.   ett densitetstal som överstiger 4,4, och

2.   en högsta arbetstemperatur på 548 K (275 °C) eller lägre.

e)   Plana absorbenter som inte har några magnetiska förluster och som är tillverkade av ’cellplastmaterial med öppna celler’ med en densitet på högst 0,15 g/cm 3 .

Teknisk anmärkning:

’Skumplastmaterial med öppna celler’ är böjliga och porösa material med en inre struktur som är öppen mot atmosfären. ’Skumplastmaterial med öppna celler’ kallas även porös skumplast.

Anmärkning 2: Ingenting i anmärkning 1 till avsnitt 1C001.a friger magnetiska material som förorsakar absorption när de blandas i färg.

1C001 (forts.)

b)  Material som inte är genomsläppliga för synligt ljus och som är särskilt utformade för att absorbera nära infraröd strålning med en våglängd på mer än 810 nm men mindre än 2 000 nm (frekvenser på mer än 150 THz men mindre än 370 THz).

Anmärkning: 1C001.b omfattar inte material som särskilt konstruerats eller utformats för något av följande ändamål:

a)   ”Laser”-märkning av polymerer.

b)   ”Laser”-svetsning av polymerer.

c)  Intrinsiskt ledande polymera material med en ’elektrisk ledningsförmåga’ som överstiger 10 000 S/m (Siemens per meter) eller en ’ytresistivitet’ på mindre än 100 ohm/kvadrat, som är baserade på någon av följande polymerer:

1.  Polyanilin.

2.  Polypyrol.

3.  Polytiofen.

4.  Polyfenylenvinylen.

5.  Polytienylenvinylen.

Anmärkning: 1C001.c omfattar inte material i flytande form.

Teknisk anmärkning:

’Elektrisk ledningsförmåga’ och ’ytresistivitet’ ska mätas enligt ASTM D-257 eller nationella motsvarigheter.

1C002 Metallegeringar, pulver av metallegeringar samt legerat material enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C202.

Anmärkning: Avsnitt 1C002 omfattar inte metallegeringar, pulver av metallegeringar och legerade material, som särskilt utformats för beläggningsändamål.

Tekniska anmärkningar:

1.   Metallegeringar i avsnitt 1C002 är sådana som innehåller ett högre viktprocenttal av den angivna metallen än av något annat grundämne.

2.   ’Spänningsbrottslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-139 eller motsvarande nationell standard.

3.   Den ’lågcykliska utmattningslivslängden’ ska mätas i enlighet med ASTM-standard E-606 ’Recommended Practice for Constant-Amplitude Low-Cycle Fatigue Testing’ eller motsvarande nationell standard. Testningen ska ske axiellt med ett genomsnittligt tryckförhållande lika med 1 och en tryckkoncentrationsfaktor (Kt) lika med 1. Det genomsnittliga tryckförhållandet definieras som maximalt tryck minus minimalt tryck dividerat med maximalt tryck.

a)  Aluminider enligt följande:

1.  Nickelaluminid som innehåller 15 viktprocent eller mer aluminium, högst 38 viktprocent aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

2.  Titanaluminid som innehåller 10 viktprocent eller mer aluminium och åtminstone en tillsatslegering.

1C002 (forts.)

b)  Metallegeringar enligt följande, tillverkade av pulver eller partikelmaterial som specificeras i avsnitt 1C002.c:

1.  Nickellegeringar med

a)  en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 923 K (650 °C) och en dragspänning på 676 MPa, eller

b)  en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 823 K (550 °C) och en maximal spänning på 1 095 MPa.

2.  Nioblegeringar med

a)  en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 1 073 K (800 °C) och en dragspänning på 400 MPa, eller

b)  en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 973 K (700 °C) och en maximal spänning på 700 MPa.

3.  Titanlegeringar med

a)  en ’spänningsbrottslivslängd’ på 10 000 timmar eller längre vid 723 K (450 °C) och en dragspänning på 200 MPa, eller

b)  en ’lågcyklisk utmattningslivslängd’ på 10 000 cykler eller mer vid 723 K (450 °C) och en maximal spänning på 400 MPa.

4.  Aluminiumlegeringar med

a)  en brottgräns på 240 MPa eller mer vid 473 K (200 °C), eller

b)  en brottgräns på 415 MPa eller mer vid 298 K (25 °C).

5.  Magnesiumlegeringar med

a)  en brottgräns på 345 MPa eller mer, och

b)  en korrosionshastighet på mindre än 1 mm/år i 3 % natriumkloridlösning. Mätningen ska ske enligt ASTM-standard G-31 eller motsvarande nationell standard.

1C002 (forts.)

c)  Metallegeringar i pulverform eller i form av finkorniga materialpartiklar som har alla följande egenskaper:

1.  De är tillverkade av någon av följande sammansättningar:

Teknisk anmärkning:

X = ett eller flera legeringsgrundämnen.

a)  Nickellegeringar (Ni-Al-X, Ni-X-Al) godkända för tillverkning av delar till turbinmotorer, dvs. med mindre än tre icke metalliska partiklar (som tillförts under tillverkningsprocessen) med en storlek större än 100 μm per 109 legeringspartiklar.

b)  Nioblegeringar (Nb-Al-X eller Nb-X-Al, Nb-Si-X eller Nb-X-Si, Nb-Ti-X eller Nb‑X‑Ti).

c)  Titanlegeringar (Ti-Al-X eller Ti-X-Al).

d)  Aluminiumlegeringar (Al-Mg-X eller Al-X-Mg, Al-Zn-X eller Al-X-Zn, Al-Fe-X eller Al-X-Fe).

e)  Magnesiumlegeringar (Mg-Al-X eller Mg-X-Al).

2.  De är tillverkade i en kontrollerad omgivning genom någon av följande processer:

a)  ’Vakuumfinfördelning’.

b)  ’Gasfinfördelning’.

c)  ’Rotationsfinfördelning’.

d)  ’Plaskavkylning’.

e)  ’Smältspinning’ och ’finfördelning’.

f)  ’Smältutdragning’ och ’finfördelning’.

g)  ’Mekanisk legering’.

h)  ’Plasmaatomisering’.

3.  De kan bilda sådana material som specificeras i avsnitt 1C002.a eller 1C002.b.

1C002 (forts.)

d)  Legerade material som har alla följande egenskaper:

1.  De är tillverkade av någon av sammansättningarna som specificeras i avsnitt 1C002.c.1.

2.  De finns i form av icke finfördelade flingor, band eller tunna stavar, och

3.  De har tillverkats i kontrollerad miljö genom någon av följande processer:

a)  ’Plaskavkylning’.

b)  ’Smältspinning’.

c)  ’Smältutdragning’.

Tekniska anmärkningar :

1.   ’Vakuumfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av metall till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre genom hastig sönderdelning av en gas som utsätts för vakuum.

2.   ’Gasfinfördelning’ är en process som reducerar en smält ström av en metallegering till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre genom att den utsätts för en gasström med högt tryck.

3.   ’Rotationsfinfördelning’ är en process för reducering av en ström eller en behållare av smält metall till droppar med en diameter av högst 500 μm med hjälp av centrifugalkraft.

4.   ’Plaskavkylning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett nedkylt block och därvid bildar en flingliknande produkt.

5.   ’Smältspinning’ är en process för ’snabb stelning’ av en smält metallström som träffar ett roterande nedkylt block och därvid bildar en fling-, band- eller stavliknande produkt.

6.   ’Finfördelning’ är en process där ett material sönderdelas till partiklar genom krossning eller malning.

7.   ’Smältutdragning’ är en process för ’snabb stelning’ och utdragning av en bandliknande legeringsprodukt genom att ett kort segment av ett roterande kylt block förs ner i det smälta metallegeringsbadet.

8.   ’Mekanisk legering’ är en legeringsprocess som är resultatet av sammanfogning, sönderdelning och ny sammanfogning av grundämnen och metallpulver genom mekanisk stöt. Icke metalliska partiklar kan tillföras legeringen genom att lämpligt pulver tillsätts.

9.   ’Plasmaatomisering’ är en process som reducerar en smält ström eller fast metall till droppar med en diameter på 500 μm eller mindre med hjälp av en plasmabrännare i inert gasmiljö.

10.   ’Snabb stelning’ är en process som inbegriper stelning av smält material vid nedkylningshastigheter över 1 000 K/s.

1C003 Magnetiska metaller av alla typer och former som har någon av följande egenskaper:

a)  Den relativa begynnelsepermeabiliteten är 120 000 eller mer och tjockleken 0,05 mm eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Mätning av den relativa begynnelsepermeabiliteten ska genomföras på helt utglödgat material.

b)  Magnetostriktiva legeringar med

1.  en mättad magnetostriktion på mer än 5 × 10-4, eller

2.  en magnetomekanisk kopplingsfaktor (k) på mer än 0,8, eller

c)  amorfa eller ’nanokristallina’ legeringar i remsor med alla följande egenskaper:

1.  legeringar som innehåller minst 75 viktprocent järn, nickel eller kobolt,

2.  legeringar som har en mättad magnetisk induktion (Bs) som är minst 1,6 T, och

3.  något av följande:

a)  remsor vars tjocklek är 0,02 mm eller mindre, eller

b)  en elektrisk resistivitet på minst 2 × 10-4 ohm cm.

Teknisk anmärkning:

’Nanokristallina’ material i avsnitt 1C003.c är sådana material som har en kristallkornsstorlek som är 50 nm eller mindre när de bestäms med hjälp av röntgen-diffraktion.

1C004 Urantitanlegeringar eller volframlegeringar med en ”matris” av järn, koppar eller nickel som bas, och med alla följande egenskaper:

a)  Densiteten överstiger 17,5 g/cm3.

b)  Elasticitetsgränsen överstiger 880 MPa.

c)  Brottgränsen överstiger 1 270 MPa.

d)  Töjningen överstiger 8 %.

1C005 ”Supraledande” ledare i ”komposit”-material i längder på mer än 100 m eller med en vikt som överstiger 100 g enligt följande:

a)  ”Supraledande” ”komposit”-ledare som innehåller minst en ’fibertråd’ av niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.  Inlagd i en ”matris” av annat material än koppar eller kopparbaserad ”matris”, och

2.  med en tvärsnittsarea som är mindre än 0,28 × 10-4 mm2 (6 μm i diameter för cirkulär ’fibertråd’).

b)  ”Supraledande” ”komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande” ’fibertrådar’ av annat material än niob-titan och med alla följande egenskaper:

1.  En ”kritisk temperatur” utan magnetfält som är högre än 9,85 K (–263,31 °C), och

2.  kvarstår i sitt ”supraledande” tillstånd vid temperaturen 4,2 K (–268,96 °C) då den utsätts för ett magnetfält som är riktat vinkelrätt mot ledarens längdaxel och motsvarar en magnetisk induktion på 12 T med en kritisk strömtäthet som överstiger 1 750 A/mm2 på ledarens hela tvärsnittsarea.

c)  ”Supraledande” ”komposit”-ledare som består av en eller flera ”supraledande” ’fibertrådar’ som förblir ”supraledande” vid en temperatur som överstiger 115 K (–158,16 °C).

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 1C005 gäller att ’fibertrådar’ kan vara i tråd-, cylinder-, film- eller bandform.

1C006 Vätskor och smörjmedel enligt följande:

a)  Används inte.

b)  Smörjmedel vars huvudkomponent är något av följande:

1.  Fenylen- eller alkylfenylenetrar eller tioetrar eller blandningar därav, som innehåller mer än två etrar eller tioeterfunktioner eller blandningar härav.

2.  Fluorerade kiselvätskor med en kinematisk viskositet på mindre än 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) mätt vid 298 K (25 °C).

c)  Dämpnings- eller flotationsvätskor som har alla följande egenskaper:

1.  Renhet bättre än 99,8 %.

2.  Innehåller färre än 25 partiklar som är 200 μm eller större per 100 ml, och

3.  Tillverkad till minst 85 % av något av följande:

a)  Dibromtetrafluoretan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8).

b)  Polyklortrifluoretylen (endast oljiga och vaxiga varianter).

c)  Polybromtrifluoretylen.

d)  Kylvätskor för elektronik tillverkade av fluorkarboner som har alla följande egenskaper:

1.  Till minst 85 viktprocent består av något av följande ämnen eller blandningar därav:

a)  Monomera former av perfluorpolyalkyletertriasiner eller perfluoralifatiketrar.

b)  Perfluoralkylaminer.

c)  Perfluorcykloalkaner.

d)  Perfluoralkaner.

2.  Densiteten vid 298 K (25 °C) är 1,5 g/ml eller mer.

3.  Är i flytande form vid 273 K (0 °C), och

4.  innehåller 60 viktprocent eller mer av fluor.

Anmärkning: Avsnitt 1C006.d omfattar inte material som är specificerat och förpackat som läkemedel.

1C007 Keramiska pulver, keramiska ”matris”-”komposit”-material och ’utgångsmaterial’, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C107.

a)  Keramiska pulver av titandiborid (TiB2) (CAS 12045-63-5) där den metalliska föroreningen (exklusive avsiktliga tillsatser) är mindre än 5 000 ppm, och den genomsnittliga partikelstorleken är lika med eller mindre än 5 μm och högst 10 % av partiklarna är större 10 μm.

b)  Används inte.

c)  Keramiska ”matris”-”komposit”-material enligt följande:

1.  Keram-keram-”komposit”-material, med en glas- eller oxid-”matris” som är förstärkt med något av följande:

a)  Kontinuerliga fibrer av något av följande material:

1.  Al2O3 (CAS 1344-28-1), eller

2.  Si-C-N, eller

Anmärkning: Avsnitt 1C007.c.1.a omfattar inte ”kompositer” som innehåller fibrer vars brottgräns är mindre än 700 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) eller vars dragkryphållfasthet är större än 1 % krypning vid en belastning av 100 MPa vid 1 273 K (1 000 °C) i 100 timmar.

b)  Fibrer som har alla följande egenskaper:

1.  De är tillverkade av något av följande material:

a)  Si-N,

b)  Si-C,

c)  Si-Al-O-N, eller

d)  Si-O-N, och

2.  de har en ”specifik brottgräns” som överstiger 12,7 × 103 m.

2.  Keramiska ”matris”-”komposit”-material, med en ”matris” bildad av karbider eller nitrider av kisel, zirkonium eller bor.

d)  Används inte.

1C007 (forts.)

e)  ’Utgångsmaterial’ som särskilt konstruerats för att ”producera” material som specificeras i avsnitt 1C007.c enligt följande:

1.  Polydiorganosilaner.

2.  Polysilazaner.

3.  Polykarbosilazaner.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C007 avses med ’utgångsmaterial’ speciella polymera eller metallorganiska material som används för att ”producera” karbider eller nitrider av kisel eller keramer som innehåller kisel, kol och kväve.

f)  Används inte.

1C008 Icke fluorhaltiga polymerer enligt följande:

a)  Imider enligt följande:

1.  Bismaleimider.

2.  Aromatiska polyamidimider (PAI) med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

3.  Aromatiska polyimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 505 K (232 °C).

4.  Aromatiska polyeterimider med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Anmärkning: Avsnitt 1C008.a omfattar ämnen i flytande eller fast ”smältbar” form, inklusive harts, pulver, korn, film, blad och band.

ANM: För icke-”smältbara” aromatiska polyimider i form av film, blad eller band, se avsnitt 1A003.

1C008 (forts.)

b)  Används inte.

c)  Används inte.

d)  Polyarylketoner.

e)  Polyarylensulfider, där arylengruppen är bifenylen, trifenylen eller kombinationer av dessa.

f)  Polybifenylenetersulfon med en ’glasningstemperatur (Tg)’ som överstiger 563 K (290 °C).

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Glasningstemperaturen (T g )’ för termoplastiska material i avsnitt 1C008.a.2, material i avsnitt 1C008.a.4 och material i avsnitt 1C008.f ska bestämmas med den metod som beskrivs i ISO 11357–2:1999 eller nationella motsvarigheter.

2.   ’’Glasningstemperaturen (T g )’ för härdplastmaterial i avsnitt 1C008.a.2 och material i avsnitt 1C008.a.3 ska bestämmas med den 3-point bend-metod som beskrivs i ASTM D 7028–07 eller nationella motsvarigheter. Testet ska utföras med ett torrt provexemplar som uppnått en härdningsgrad på minst 90 % i enlighet med ASTM E 2160–04 eller likvärdig nationell standard och som härdats med den kombination av standardprocesser och efterhärdningsprocesser som ger den högsta glasningstemperaturen.

1C009 Icke bearbetade fluorföreningar enligt följande:

a)  Används inte.

b)  Fluorerade polyimider som innehåller 10 viktprocent eller mer av bundet fluor.

c)  Fluorerade fosfazenelastomerer som innehåller 30 viktprocent eller mer av bundet fluor.

1C010 ”Fibrer eller fiberliknande material” enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1C210 OCH 9C110.

Tekniska anmärkningar:

1.   Vid beräkning av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitten 1C010.a, 1C010.b, 1C010.c eller 1C010.e.1.b, ska brottgränsen och modulen beräknas enligt metod A som beskrivs i ISO 10618:2004 eller motsvarande nationell standard.

2.   Beräkningen av ”specifik brottgräns”, ”specifik modul” eller specifik vikt för ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning (t.ex. duk, mattor och band) i avsnitt 1C010 ska grundas på de mekaniska egenskaperna hos de i samma riktning lagda enfibertrådarna (t.ex. enfibertrådar, garn, väv eller drev) innan de förädlas till ”fibrer eller fiberliknande material” som inte är lagda i samma riktning.

a)  Organiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.  En ”specifik modul” som överstiger 12,7 × 106 m, och

2.  ”specifik brottgräns” som överstiger 23,5 × 104 m.

Anmärkning: Avsnitt 1C010.a omfattar inte polyetylen.

b)  ”Fibrer eller fiberliknande material” av kol med alla följande egenskaper:

1.  En ”specifik modul” som överstiger 14,65 × 106 m, och

1C010.b (forts.)

2.  ”specifik brottgräns” som överstiger 26,82 × 104 m.

Anmärkning: Avsnitt 1C010.b omfattar inte följande:

a)   ”Fibrer eller fiberliknande material” som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.   ytan inte överstiger 1 m 2 ,

2.   längden inte överstiger 2,5 m, och

3.   bredden överstiger 15 mm.

b)   Mekaniskt hackat, malet eller skuret kolfiber- eller kolfiberliknande material med en längd på 25,0 mm eller mindre.

c)  Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.  för vilka något av följande gäller:

a)  Består av minst 50 viktprocent kiseldioxid och har en ”specifik modul” som överstiger 2,54 x 106 m, eller

b)  inte specificeras i avsnitt 1C010.c.1.a. och har en "specifik modul" som överstiger 5,6 x 106 m, och

2.  en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som överstiger 1 922 K (1 649 °C) i en inert miljö.

Anmärkning: Avsnitt 1C010.c omfattar inte följande:

a)   Icke kontinuerliga flerfasiga polykristallinska aluminiumfibrer i form av avhuggna fibrer eller oregelbundna mattor som innehåller 3 viktprocent eller mer av kvarts och som har en ”specifik modul” som är mindre än 10 x 10 6  m.

b)   Fibrer av molybden eller molybdenlegeringar.

c)   Fibrer av bor.

d)   Icke kontinuerliga keramiska fibrer med en smält-, mjuknings-, sönderdelnings- eller förångningstemperatur som är lägre än 2 043 K (1 770 °C) i en inert miljö.

1C010 (forts.)

d)  ”Fibrer eller fiberliknande material” med någon av följande egenskaper:

1.  Sammansatta av något av följande ämnen:

a)  polyeterimider som specificeras i avsnitt 1C008.a, eller

b)  material som specificeras i avsnitten 1C008.d–1C008.f, eller

2.  sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1C010.d.1.a eller 1C010d.1.b och ’blandade’ med andra fibrer som specificeras i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Teknisk anmärkning:

’Blandad’: härmed avses en blandning av termoplastiska fibrer och förstärkningsfibrer för att åstadkomma en fiberförstärkt ”matris”blandning i en total fiberblandning.

e)  Helt eller delvis harts- eller beckimpregnerade ”fiber eller fiberliknande material” (förimpregnerade), metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’

1.  för vilka något av följande gäller:

a)  Oorganiska ”fibrer eller fiberliknande material” som specificeras i avsnitt 1C010.c, eller

b)  organiska eller kol-”fibrer eller fiberliknande material” med alla följande egenskaper:

1.  En ”specifik modul” som överstiger 10,15 × 106 m, och

2.  en ”specifik brottgräns” som överstiger 17,7 × 104 m, och

2.  för vilka något av följande gäller:

a)  Harts eller beck som specificeras i avsnitt 1C008 eller 1C009 b,

b)  ’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 453 K (180 °C) med en fenolharts, eller

1C010.e.2 (forts.)

c)  ’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA Tg)’ lika med eller över 505 K (232 °C) med harts eller beck som inte specificeras i 1C008 eller 1C009.b och inte är en fenolharts.

Anmärkning 1: Metall- eller kolbelagda ”fibrer eller fiberliknande material” (förformade) eller ’förformade kolfibrer’ som inte är harts- eller beckimpregnerade specificeras som ”fibrer eller fiberliknande material” i avsnitt 1C010.a, 1C010.b eller 1C010.c.

Anmärkning 2: Avsnitt 1C010.e omfattar inte följande:

a)   Epoxyharts-”matris”-impregnerade ”fibrer eller fiberliknande material” av kol (förimpregnerade) som ska användas för reparation av ”civila luftfartyg” eller dess laminat, för vilka

1.   ytan inte överstiger 1 m 2 ,

2.   längden inte överstiger 2,5 m, och

3.   bredden överstiger 15 mm.

b)   Mekaniskt hackade, malda eller skurna ”fibrer eller fiberliknande material” av kol som är helt eller delvis impregnerade med epoxyharts eller beck och som är 25,0 mm eller kortare, förutsatt att ett annat harts eller beck än vad som specificeras i avsnitten 1C008 eller 1C009.b används.

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Förformade kolfibrer’ är ett ordnat arrangemang av fibrer med eller utan ytbehandling som är avsedda att utgöra ett ramverk för en del innan ”matrisen” tillsätts för att bilda en ”komposit”.

2.   ’Dynamic Mechanical Analysis glass transition temperature (DMA T g )’ för material som specificeras i avsnitt 1C010.e ska bestämmas med den metod som beskrivs i ASTM D 7028-07 eller en likvärdig nationell standard på ett torrt provexemplar. När det gäller härdade material ska graden av härdning för ett torrt provexemplar vara minst 90 % enligt definition i ASTM E 2160–04 eller likvärdig nationell standard.

1C011 Metaller och föreningar enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C111.

a)  Metaller med en partikelstorlek på mindre än 60 μm, oberoende av om de är sfäriska, finfördelade, sfäroida, i form av flagor eller pulver, och som är tillverkade av material som till 99 % eller mer består av zirkonium, magnesium eller legeringar av dessa.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

Anmärkning: Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.a omfattas antingen metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

b)  Bor eller borlegeringar som har en partikelstorlek som är 60 μm eller mindre enligt följande.

1.  Bor med en renhet av 85 viktprocent eller mer.

2.  Borlegeringar med ett borinnehåll av 85 viktprocent eller mer.

Anmärkning: Metallerna eller legeringarna som specificeras i avsnitt 1C011.b omfattas antingen metallerna eller legeringarna är inkapslade i aluminium, magnesium, zirkonium eller beryllium eller ej.

c)  Guanidinnitrat (CAS 506-93-4).

d)  Nitroguanidin (NQ) (CAS 556-88-7).

ANM. Se även kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för metallpulver som blandats med andra ämnen för att få fram en blandning som är särskilt avsedd för militära ändamål.

1C012 Material enligt följande:

Teknisk anmärkning:

Dessa material används framför allt för nukleära värmekällor.

a)  Plutonium i alla former som är isotopprovade till att innehålla mer är 50 viktprocent plutonium-238.

Anmärkning: Avsnitt 1C012.a omfattar inte följande:

a)   Skeppningar som innehåller 1 g plutonium eller mindre.

b)   Skeppningar med 3 ”effektiva gram” eller mindre när den materialet ingår i sensorkomponenter i instrument.

b)  ”Tidigare separerat” neptunium-237 i alla former.

Anmärkning: Avsnitt 1C012.b omfattar ej skeppningar som innehåller 1 g neptunium-237 eller mindre.

1C101 Material och apparater för att minska sannolikheten för upptäckt genom radarreflektioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer, andra än de som specificeras i avsnitt 1C001, och som kan användas i ’missiler’, ”missil”-delsystem eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller 9A112.a.

Anmärkning 1: Avsnitt 1C101 omfattar följande:

a)   Strukturella material och beläggningar särskilt konstruerade för att minska radarreflexionen.

b)   Beläggningar, inklusive färger, särskilt konstruerade för att minska eller väl avpassa reflexion eller utstrålning i mikrovågs-, infraröd- eller ultraviolettområdet av det elektromagnetiska spektrumet.

Anmärkning 2: Avsnitt 1C101 omfattar inte beläggningar när de används för värmereglering av satelliter.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C101 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

1C102 Återmättade pyrolyserade kol-kol-material konstruerade för rymdfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1C107 Grafit och keramiska material, andra än de som specificeras i avsnitt 1C007, enligt följande:

a)  Finkorniga grafiter med en bulkdensitet på minst 1,72 g/cm3, uppmätt vid 288 K (15 °C), och med en kornstorlek på högst 100 μm, som kan användas för raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären, och som kan maskinbearbetas till någon av följande produkter:

1.  cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

2.  rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst 50 mm, eller

3.  block vars dimensioner är minst 120 mm × 120 mm × 50 mm.

ANM. Se även avsnitt 0C004.

b)  Pyrolytiska eller trådförstärkta grafiter för användning i raketdysor och för nosspetsar till farkoster för återinträde i jordatmosfären, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

ANM. Se även avsnitt 0C004.

c)  Keramiska kompositmaterial (dielektricitetskonstant mindre än 6 vid alla frekvenser från 100 MHz till 100 GHz) för användning i radomer, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

1C107 (forts.)

d)  Bulkbearbetbar förstärkt obränd kiselkarbidkeram för användning i nosspetsar, som kan användas i ”missiler” och rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

e)  Förstärkta keramiska kompositmaterial av kiselkarbid för användning i nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären och dysklaffar som kan användas i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

f)  Bulkbearbetbara keramiska kompositmaterial bestående av en matris av UHT-keramik (ultrahög temperatur, UHTC) med en smältpunkt på minst 3 000 °C och förstärkt med fibrer eller filament, som kan användas för missilkomponenter (såsom nosspetsar, farkoster för återinträde i jordatmosfären, framkanter, styrroder i jetströmmen, styrytor eller munstyckesinsatser för raketmotorer) i ”missiler”, rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004, sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104 eller ’missiler’.

Anmärkning: 1C107.f. omfattar inte UHT-keramiska material (Ultra High Temperature Ceramic (UHTC) materials) som inte är kompositer.

Teknisk anmärkning 1:

I avsnitt 1C107.f avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

Teknisk anmärkning 2:

’UHT-keramik’ (Ultra High Temperature Ceramics (UHTC)) omfattar följande:

1.   Titandiborid (TiB 2 ).

2.   Zirkoniumdiborid (ZrB 2 ).

3.   Niobiumdiborid NbB 2 ).

4.   Hafniumdiborid (HfB 2 ).

5.   Tantaldiborid (TaB 2 ).

6.   Titankarbid (TiC).

7.   Zirconiumkarbid (ZrC).

8.   Niobiumkarbid (NbC).

9.   Hafniumkarbid (HfC).

10.   Tantalkarbid (TaC).

1C111 Drivmedel och kemikalier som ingår i dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 1C011, enligt följande:

a)  Framdrivningssubstanser:

1.  Sfäriska eller sfäroidiska aluminiumpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, med partikelstorlek mindre än 200 μm och ett aluminiuminnehåll av 97 viktprocent eller mer, om minst 10 % av den totala vikten består av partiklar som är mindre än 63 μm enligt ISO 2591-1:1988 eller motsvarande nationell standard.

Teknisk anmärkning:

En partikelstorlek av 63 μm (ISO R-565) motsvarar 250 mesh (Tyler) eller 230 mesh (ASTM-standard E-11).

2.  Metallpulver, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, enligt följande:

a)  Metallpulver av zirkonium, beryllium eller magnesium, eller legeringar av dessa metaller, om åtminstone 90 % av partikelvolymen eller partikelvikten består av partiklar som är mindre än 60 μm (fastställt med mätningstekniker som användning av silbotten, laserdiffraktion eller optisk skanning), antingen sfäriska, finfördelade, sfäroidiska, flingade eller malda, innehållande 97 viktprocent eller mer av något av följande ämnen:

1.  zirkonium,

2.  beryllium, eller

3.  magnesium.

Teknisk anmärkning:

Det hafnium som naturligt ingår i zirkonium (vanligen 2–7 %) inräknas i mängden zirkonium.

1C111.a.2 (forts.)

b)  Metallpulver av bor eller borlegeringar med en borhalt på 85 viktprocent eller mer, om åtminstone 90 % av partikelvolymen eller partikelvikten består av partiklar som är mindre än 60 μm (fastställt med mätningstekniker som användning av silbotten, laserdiffraktion eller optisk skanning), antingen sfäriska, finfördelade, sfäroida, flingade eller malda.

Anmärkning: Avsnitten 1C111a.2.a och 1C111a.2.b omfattar pulverblandningar med en fördelning av olika partikelformer (t.ex. blandningar med olika partikelstorlekar) om en eller flera av formerna omfattas av kontroll.

3.  Oxiderande ämnen som kan användas i raketmotorer för flytande bränsle enligt följande:

a)  Dikvävetrioxid (CAS 10544-73-7).

b)  Kvävedioxid (CAS 10102-44-0)/dikvävetetraoxid (CAS 10544-72-6).

c)  Dikvävepentoxid (CAS 10102-03-1).

d)  Blandade kväveoxider (MON).

Teknisk anmärkning:

Blandade kväveoxider (MON) är lösningar av kväveoxid (NO) i dikvävetetraoxid/kvävedioxid (N 2 O 4 /NO 2 ) som kan användas i missilsystem. Det finns en rad sammansättningar som kan betecknas som MONi eller MONij, där i och j är heltal som anger procentandelen kväveoxid i blandningen (t.ex. MON3 innehåller 3 % kväveoxid, MON25 25 % kväveoxid. En övre gräns är MON40, 40 viktprocent).

e)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för inhibitorförsedd rödrykande salpetersyra (IRFNA).

f)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C238 för föreningar sammansatta av fluor och en eller flera andra halogener, syre eller kväve.

1C111.a (forts.)

4.  Hydrazinderivat enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)  Trimetylhydrazin (CAS 1741-01-1).

b)  Tetrametylhydrazin (CAS 6415-12-9).

c)  N,N-diallylhydrazin (CAS 5164-11-4).

d)  Allylhydrazin (CAS 7422-78-8).

e)  Etylendihydrazin (CAS 6068-98-0).

f)  Monometylhydrazindinitrat.

g)  Asymmetriskt dimetylhydrazinnitrat.

h)  Hydrazinazid (CAS 14546-44-2).

i)  1,1-dimetylhydrazinazid (CAS 227955-52-4) / 1,2-dimetylhydrazinazid (CAS 299177-50-7);

j)  Hydrazindinitrat (CAS 13464-98-7).

k)  Diimido-oxalsyredihydrazin (CAS 3457-37-2).

l)  2-hydroxyetylhydrazinnitrat (HEHN).

m)  Se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning för hydrazinperklorat.

n)  Hydrazindiperklorat (CAS 13812-39-0).

o)  Metylhydrazinnitrat (MHN) (CAS 29674-96-2).

p)  1,1-dietylhydrazinnitrat (DEHN) / 1,2-dietylhydrazinnitrat (DEHN) (CAS 363453-17-2).

q)  3,6-dihydrazintetrazinnitrat(1,4-dihydrazinnitrat) (DHTN).

1C111.a (forts.)

5.  Andra material med hög energitäthet än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, vilka kan användas i ’missiler’ eller obemannade luftfarkoster enligt 9A012 eller 9A112.a.

a)  Blandat bränsle som innehåller både fasta och flytande bränslen, såsom boronslurry, med en viktbaserad energitäthet på 40 x 106 J/kg eller mer.

b)  Andra bränslen och bränsletillsatser med hög energitäthet (t.ex. kuban, jonlösningar, JP-10) med en volymbaserad energitäthet på 37,5 x 109 J/m3 eller mer, mätt vid 20 °C och en atmosfärs (101,325 kPa) tryck.

Anmärkning: Avsnitt 1C111.a.5.b omfattar inte raffinerade fossila bränslen och biobränslen framställda av växter, inklusive bränslen som certifierats för användning i civil luftfart, om de inte speciellt utformats för ’missiler’ eller obemannade luftfarkoster som specificeras i avsnitt 9A012 eller 9A112.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C111.a.5 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

6.  Alternativa bränslen till hydrazin enligt följande:

a)  2-dimetylaminoetylazid (DMAZ) (CAS 86147-04-8).

1C111 (forts.)

b)  Polymera substanser:

1.  Karboxyterminerad polybutadien (inklusive karboxylterminerad polybutadien) (CTPB).

2.  Hydroxyterminerad polybutadien (inklusive hydroxylterminerad polybutadien) (HTPB) (CAS 69102-90-5), andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

3.  Polybutadienakrylsyra (PBAA).

4.  Polybutadienakrylnitril (PBAN) (CAS 25265-19-4 / CAS 68891-50-9).

5.  Polytetrahydrofuran-polyetylenglykol (TPEG).

Teknisk anmärkning:

Polytetrahydrofuran-polyetylenglykol (TPEG) är en segmentsampolymer av poly-1,4-butandiol (CAS 110-63-4) och polyetylenglykol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR polyglycidylnitrat (PGN eller poly-GLYN) (CAS 27814-48- 8).

c)  Andra drivmedelstillsatser och agens:

1.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR karboraner, dekaboraner, pentaboraner och derivat därav.

2.  Trietylenglykoldinitrat (TEGDN) (CAS 111-22-8).

3.  2-nitrodifenylamin (CAS 119-75-5).

4.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR trimetyloletantrinitrat (TMETN) (CAS 3032-55-1).

5.  Dietylenglykoldinitrat (DEGDN) (CAS 693-21-0).

6.  Ferrocenderivat enligt följande:

1C111.c.6 (forts.)

a)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR katocen (CAS 37206-42-1).

b)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR etylferrocen (CAS 1273-89-8).

c)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR n-propylferrocen (CAS 1273-92-3)/isopropylferrocen (CAS 12126-81-7).

d)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR n-butylferrocen (CAS 31904-29-7).

e)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR pentylferrocen (CAS 1274-00-6).

f)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dicyklopentylferrocen (CAS 125861-17-8).

g)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dicyklohexylferrocen.

h)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dietylferrocen (CAS 1273-97-8).

i)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dipropylferrocen.

j)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR dibutylferrocen (CAS 1274-08-4).

k)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för dihexylferrocen (CAS 93894-59-8).

l)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR acetylferrocen (CAS 1271-55-2)/1,1'-diacetylferrocen (CAS 1273-94-5).

m)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR ferrocenkarboxylsyra (CAS 1271-42-7)/1,1'-ferrocendikarboxylsyra (CAS 1293-87-4).

n)  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR butacen (CAS 125856-62-4).

o)  Andra ferrocenderivat som kan användas för att ändra förbränningshastigheten för raketdrivmedel, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning: Avsnitt 1C111.c.6.o. omfattar inte ferrocenderivat som innehåller en funktionsgrupp med sex aromatiska kolatomer bundna till ferrocenmolekylen.

7.  4,5-diazidometyl-2-metyl-1,2,3-triazol (iso-DAMTR) som inte specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

d)  Andra ’gelformiga bränslen’ än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, speciellt utformade för användning i ’missiler’.

Tekniska anmärkningar :

1.   I avsnitt 1C111.d avses med ’gelformiga bränslen’ bränsle- eller oxidationsmedelsberedningar som omfattar gelémedel som silikat, kaolin (lera), kol eller något polymert gelémedel.

2.   I avsnitt 1C111.d avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

Anmärkning: För drivmedel och kemikalier som ingår i dessa och som inte specificeras i avsnitt 1C111, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

1C116 Maråldrat stål som kan användas i ’missiler’, med alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 1C216.

a)  En brottgräns mätt vid 293 K (20 °C), lika med eller större än

1.  0,9 GPa i upplösningsbehandlingsfasen, eller

2.  1,5 GPa i utskiljningshärdningsfasen, och

b)  med någon av följande former:

1.  Skivor, plåtar eller rör med en material- eller plåttjocklek som är lika med eller mindre än 5,0 mm.

2.  Rörformer med en materialtjocklek som är lika med eller mindre än 50 mm och med en inre diameter som är lika med eller mer än 270 mm.

Teknisk anmärkning 1 :

Maråldrat stål är järnlegeringar

1.   som vanligen kännetecknas av hög nickelhalt och mycket låg kolhalt samt användning av ersättande ämnen eller fällningar för att uppnå ökad hållfasthet och åldringshärdning, och

2.   som utsatts för värmebehandling för att underlätta den martensitiska omvandlingsprocessen (upplösningsbehandling) och därefter åldringshärdats (utskiljningshärdning).

Teknisk anmärkning 2:

I avsnitt 1C116 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

1C117 Material för framställning av ’missiler’ enligt följande:

a)  Volfram och legeringar i partikelform med ett volframinnehåll på 97 viktprocent eller mer och en partikelstorlek på 50 x 10-6 m (50 μm) eller mindre.

b)  Molybden och legeringar i partikelform med ett molybdeninnehåll på 97 viktprocent eller mer och en partikelstorlek på 50 × 10–6 m (50 μm) eller mindre.

c)  Volframmaterial i fast form med allt följande:

1.  Någon av följande materialsammansättningar:

a)  volfram och legeringar med ett volframinnehåll på 97 viktprocent eller mer,

b)  volfram i legering med koppar med ett volframinnehåll på 80 viktprocent eller mer, eller

c)  volfram i legering med silver med ett volframinnehåll på 80 viktprocent eller mer, och

2.  möjligt att maskinbearbeta till någon av följande produkter:

a)  cylindrar med en diameter på 120 mm eller mer och en längd på 50 mm eller mer,

b)  rör med en innerdiameter på minst 65 mm, en väggtjocklek på minst 25 mm och en längd på minst 50 mm, eller

c)  block med en storlek på 120 mm × 120 mm × 50 mm eller mer.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C117 avses med ’missil’ kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

1C118 Titanstabiliserat duplex rostfritt stål (Ti-DSS) enligt följande:

a)  Med alla följande egenskaper:

1.  Innehåller 17,0–23,0 viktprocent krom och 4,5–7,0 viktprocent nickel,

2.  innehåller mer än 0,10 viktprocent titan, och

3.  har en ferritisk-austenitisk mikrostruktur (också kallad tvåfasig mikrostruktur) där minst 10 volymprocent (enligt ASTM E-1181-87 eller motsvarande nationell standard) är austenit, och

b)  med någon av följande former:

1.  tackor eller stavar med en storlek av minst 100 mm i varje dimension,

2.  plåtar med en bredd av minst 600 mm och en tjocklek av högst 3 mm, eller

3.  rör med en ytterdiameter av minst 600 mm och en materialtjocklek av högst 3 mm.

1C202 Legeringar, andra än de som specificeras i avsnitt 1C002.b.3 eller 1C002.b.4, enligt följande:

a)  Aluminiumlegeringar med båda följande egenskaper:

1.  ’I stånd till’ en brottgräns på 460 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2.  föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

b)  Titanlegeringar med båda följande egenskaper:

1.  ’I stånd till’ en brottgräns på 900 MPa eller mer vid 293 K (20 °C), och

2.  föreligger som rör eller som cylindrar i massiv form (även smidesämnen) med en yttre diameter av mer än 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket legeringar ’i stånd till’ omfattar legeringar före eller efter värmebehandling.

1C210 ’Fibrer eller fiberliknande material’ eller förimpregnerade mattor, andra än sådana som specificeras i avsnitt 1C010.a, b eller e, enligt följande:

a)  ’Fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller aramid med någon av följande egenskaper:

1.  En ”specifik modul” på 12,7 × 106 m eller mer, eller

2.  en ”specifik brottgräns” på 23,5 × 104 m eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 1C210.a omfattar inte ’fibrer eller fiberliknande material’ av aramid som har 0,25 viktprocent eller mer av en esterbaserad ytmodifierare för fibrer.

b)  ’Fibrer eller fiberliknande material’ av glas som har båda följande egenskaper:

1.  En ”specifik modul” på 3,18 × 106 m eller mer, och

2.  en ”specifik brottgräns” på 7,62 × 104 m eller mer.

c)  Härdade hartsimpregnerade kontinuerliga ”garner”, ”väv”, ”drev” eller ”tejp” med en bredd som inte överstiger 15 mm (förimpregnerade) tillverkade av ’fibrer eller fiberliknande material’ av kol eller glas och som specificeras i avsnitt 1C210.a eller b.

Teknisk anmärkning:

Hartsen bildar kompositens matris.

Anmärkning: ’Fibrer eller fiberliknande material’ i avsnitt 1C210 är begränsade till kontinuerliga ”enfibertrådar”, ”garn”, ”väv”, ”drev” och ”tejp”.

1C216 Maråldrat stål som inte specificeras i avsnitt 1C116 och ’i stånd till’ en brottgräns på 1 950 MPa eller mer vid 293 K (20 °C).

Anmärkning: Avsnitt 1C216 omfattar inte former i vilka inga linjära dimensioner överstiger 75 mm.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket maråldrat stål ’i stånd till’ omfattar maråldrat stål både före och efter värmebehandling.

1C225 Bor som anrikats med avseende på isotopen bor-10 (10B) till en halt som är högre än den naturliga isotophalten, enligt följande: Elementärt bor, föreningar, blandningar som innehåller bor, produkter som innehåller dessa samt avfall och skrot av något av föregående.

Anmärkning: I avsnitt 1C225 inbegrips i blandningar som innehåller bor även boranrikade material.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten för bor-10 är ungefär 18,5 viktprocent (20 atomprocent).

1C226 Volfram, volframkarbid och legeringar som innehåller mer än 90 viktprocent volfram, som inte specificeras i avsnitt 1C117 och som har båda följande egenskaper:

a)  I former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)  en massa större än 20 kg.

Anmärkning: Avsnitt 1C226 omfattar inte delar som särskilt utformats som vikter eller som kollimatorer för gammastrålning.

1C227 Kalcium med båda följande egenskaper:

a)  Innehåller mindre än 1 000 ppm, räknat i vikt, av metalliska orenheter andra än magnesium, och

b)  innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av bor.

1C228 Magnesium med båda följande egenskaper:

a)  Innehåller mindre än 200 ppm, räknat i vikt, av metalliska orenheter andra än kalcium, och

b)  innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av bor.

1C229 Vismut med båda följande egenskaper:

a)  En renhetsgrad av 99,99 viktprocent eller högre, och

b)  innehåller mindre än 10 ppm, räknat i vikt, av silver.

1C230 Berylliummetall, legeringar som innehåller mer än 50 viktprocent beryllium, berylliumföreningar, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående, förutsatt att detta inte specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

Anmärkning: Avsnitt 1C230 omfattar inte följande:

a)   Metallfönster för röntgenapparater eller för apparater för borrhålsloggning.

b)   Oxidprodukter, färdigtillverkade eller halvfabrikat särskilt konstruerade för elektroniska komponentdelar eller som bärarmaterial för elektroniska kretsar.

c)   Beryl (berylliumsilikat och aluminiumsilikat) i form av smaragder eller akvamariner.

1C231 Hafniummetall, legeringar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, hafniumföreningar som innehåller mer än 60 viktprocent hafnium, produkter därav, samt avfall och skrot av något av föregående.

1C232 Helium3 (3He), blandningar som innehåller helium3 och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C232 omfattar inte en produkt eller apparatur som innehåller mindre än 1 g helium-3.

1C233 Litium som anrikats med avseende på isotopen litium-6 (6Li) till en halt som är högre än den naturliga isotophalten, och produkter eller apparater som innehåller anrikat litium, enligt följande: rent litium, legeringar, föreningar, blandningar som innehåller litium, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C233 omfattar inte dosimetrar baserade på termoluminiscens.

Teknisk anmärkning:

Den naturliga isotophalten av litium-6 är ungefär 6,5 viktprocent (7,5 atomprocent).

1C234 Zirkonium med ett hafniuminnehåll på mindre än 1 viktdel hafnium på 500 viktdelar zirkonium enligt följande: metall, legeringar innehållande mer än 50 viktprocent zirkonium, föreningar, produkter därav, avfall eller skrot av något av föregående, utöver vad som specificeras i avsnitt 0A001.f.

Anmärkning: Avsnitt 1C234 omfattar inte zirkonium i form av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,10 mm.

1C235 Tritium, tritiumföreningar och blandningar som innehåller tritium i vilka förhållandet tritiumatomer/väteatomer överstiger 1/1000, samt produkter eller enheter som innehåller något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C235 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 1,48 × 10 3 GBq (40 Ci) tritium.

1C236 ’Alfa-strålande radionuklider’ som lämpar sig för att skapa neutronkällor baserat på alfa-n-reaktion, andra än de som specificeras i avsnitten 0C001 och 1C012.a, i följande former:

a)  Grundform.

b)  Föreningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

c)  Blandningar med en total aktivitet av 37 GBq/kg (1 Ci/kg) eller mer.

d)  Produkter eller apparatur som innehåller något av det föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C236 omfattar inte produkter eller apparatur som innehåller mindre än 3,7 GBq (100 mCi) aktivitet.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 1C236 avses med ’alfa-strålande radionuklider’ följande:

—   Aktinium-225 ( 225 Ac)

—   Aktinium-227 ( 227 Ac)

—   Californium-253 ( 253 Cf)

—   Curium-240 ( 240 Cm)

—   Curium-241 ( 241 Cm)

—   Curium-242 ( 242 Cm)

1C236 Teknisk anmärkning: (forts.)

Curium-243 ( 243 Cm)

Curium-244 ( 244 Cm)

Einsteinium-253 ( 253 Es)

Einsteinium-254 ( 254 Es)

Gadolinium-148 ( 148 Gd)

Plutonium-236 ( 236 Pu)

Plutonium-238 ( 238 Pu)

Polonium-208 ( 208 Po)

Polonium-209 ( 209 Po)

Polonium-210 ( 210 Po)

Radium-223 ( 223 Ra)

Torium-227 ( 227 Th)

Torium-228 ( 228 Th)

Uran-230 ( 230 U)

Uran-232 ( 232 U)

1C237 Radium‑226 (226Ra), radium226-legeringar, radium226-föreningar, blandningar som innehåller radium226, produkter av dessa och produkter eller apparatur som innehåller något av föregående.

Anmärkning: Avsnitt 1C237 omfattar inte följande:

a)   Medicinska applikatorer.

b)   Produkter eller apparatur som innehåller mindre än 0,37 GBq (10 mCi) av radium‑226.

1C238 Klortrifluorid (ClF3).

1C239 Sprängämnen, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning, eller ämnen eller blandningar av ämnen som innehåller mer än 2 viktprocent av sådana sprängämnen, med en kristalldensitet större än 1,8 g/cm3 och som har en detonationshastighet högre än 8 000 m/s.

1C240 Nickelpulver och porös nickelmetall som inte specificeras i avsnitt 0C005, enligt följande:

a)  Nickelpulver med båda följande egenskaper:

1.  En nickelrenhet på 99,0 viktprocent eller mer, och

2.  en partikelstorlek som i medeltal är mindre än 10 μm mätt enligt ASTM B330 standard.

b)  Porös nickelmetall som framställts av material som specificeras i avsnitt 1C240.a.

Anmärkning: Avsnitt 1C240 omfattar inte följande:

a)   Fiberliknande nickelpulver.

b)   Enkla porösa nickelskivor med en yta på 1 000 cm 2 per skiva eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Avsnitt 1C240.b avser porösa metaller som formats genom komprimering och sintring av materialen i avsnitt 1C240.a för att skapa ett metallmaterial med fina porer som är internt förbundna genom hela strukturen.

1C241 Rhenium och legeringar som innehåller minst 90 viktprocent rhenium, samt legeringar av rhenium och volfram som innehåller 90 viktprocent eller mer av någon kombination av rhenium och volfram, andra än de som specificeras i avsnitt 1C226, med båda följande egenskaper:

a)  Former med ihålig cylindrisk symmetri (inklusive cylindersegment) med en inre diameter mellan 100 mm och 300 mm, och

b)  en massa större än 20 kg.

1C350 Kemikalier som kan användas som prekursorer för giftiga kemiska agens, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING OCH AVSNITT 1C450.

1.  Tiodiglykol (CAS 111-48-8).

2.  Fosforoxiklorid (CAS 10025-87-3)

3.  Dimetylmetylfosfonat (CAS 756-79-6)

4.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för metylfosfonyldifluorid (CAS 676-99-3)

5.  Metylfosfonyldiklorid (CAS 676-97-1)

6.  Dimetylfosfit (DMP) (CAS 868-85-9)

7.  Fosfortriklorid (CAS 7719-12-2)

8.  Trimetylfosfit (TMP) (CAS 121-45-9)

9.  Tionylklorid (CAS 7719-09-7)

10.  3-hydroxi-1-metylpiperidin (CAS 3554-74-3)

11.  N,N-diisopropyl(beta)aminoetylklorid (CAS 96-79-7)

12.  N,N-diisopropyl(beta)aminoetantiol (CAS 5842-07-9)

13.  3-quinuklidinol (CAS 1619-34-7)

14.  Kaliumfluorid (CAS 7789-23-3)

15.  2-nitrodifenylamin (CAS 107-07-3)

16.  Dimetylamin (CAS 124-40-3)

17.  Dietyletylfosfonat (CAS 78-38-6)

18.  Dietyl-N,N-dimetylfosforamidat (CAS 2404-03-07)

19.  Dietylfosfit (CAS 762-04-9)

20.  Dimetylaminhydroklorid (CAS 506-59-2)

21.  Etyldiklorfosfin (CAS 1498-40-4)

22.  Etylfosfonyldiklorid (CAS 1066-50-8)

23.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för etylfosfonyldifluorid (CAS 753-98-0)

24.  Fluorväte (CAS 7664-39-3)

25.  Metylbensilat (CAS 76-89-1)

1C350 (forts.)

26.  Metyldiklorfosfin (CAS 676-83-5)

27.  N,N-diisopropyl(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0)

28.  Pinakolylalkohol (CAS 464-07-3)

29.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING för O-etyl-O-2-diisopropylaminoetylmetylfosfonit (QL) (57856-11-8)

30.  Trietylfosfit (CAS 122-52-1)

31.  Arseniktriklorid (CAS 7784-34-1)

32.  Bensilsyra (CAS 76-93-7)

33.  Dietylmetylfosfonit (CAS 15715-41-0)

34.  Dimetyletylfosfonat (CAS 6163-75-3)

35.  Etyldifluorfosfin (CAS 430-78-4)

36.  Metyldifluorfosfin (CAS 753-59-3)

37.  3-quinuklidinon (CAS 3731-38-2)

38.  Fosforpentaklorid (CAS 10026-13-8)

39.  Pinakolon (CAS 75-97-8)

40.  Kaliumcyanid (CAS 151-50-8)

41.  Kaliumvätefluorid (7789-29-9)

42.  Ammoniumvätefluorid eller ammoniumbifluorid (CAS 1341-49-7)

43.  Natriumfluorid (CAS 7681-49-4)

44.  Natriumvätefluorid (CAS 1333-83-1)

45.  Natriumcyanid (CAS 143-33-9)

46.  Trietanolamin (CAS 102-71-6)

47.  Fosforpentasulfid (CAS 1314-80-3)

48.  Diisopropylamin (CAS 108-18-9)

49.  Dietylaminoetanol (CAS 100-37-8)

1C350 (forts.)

50.  Natriumsulfid (CAS 1313-82-2)

51.  Svavelmonoklorid (CAS 10025-67-9)

52.  Svaveldiklorid (CAS 10545-99-0)

53.  Trietanolaminhydroklorid (CAS 637-39-8)

54.  N,N-diisopropyl(beta)aminoetylkloridhydroklorid (CAS 4261-68-1)

55.  Metylfosfonsyra (CAS 993-13-5)

56.  Dietylmetylfosfonat (CAS 683-08-9)

57.  N,N-dimetylfosforamidodiklorid (CAS 677-43-0)

58.  Triisopropylfosfit (CAS 116-17-6)

59.  Etyldietanolamin (CAS 139-87-7)

60.  O,O-dietylfosfortioat (CAS 2465-65-8)

61.  O,O-dietylfosforditioat (CAS 298-06-6)

62.  Natriumhexafluorosilikat (CAS 16893-85-9)

63.  Metyltiofosfonyldiklorid (CAS 676-98-2)

64.  Dietylamin (CAS 109-89-7)

65.  N,N-diisopropylaminoetantiolhydroklorid (CAS 41480-75-5)

66.  Metyldiklorfosfat (CAS 677-24-7)

67.  Etyldiklorfosfat (CAS 1498-51-7)

68.  Metyldifluorfosfat (CAS 22382-13-4)

69.  Etyldifluorfosfat (CAS 460-52-6)

70.  Dietylklorfosfit (CAS 589-57-1)

71.  Metylklorfluorfosfat (CAS 754-01-8)

72.  Etylklorfluorfosfat (CAS 762-77-6)

73.  N,N-dimetylformamidin (CAS 44205-42-7)

74.  N,N-dietylformamidin (CAS 90324-67-7)

75.  N,N-dipropylformamidin (CAS 48044-20-8)

76.  N,N-diisopropylformamidin (CAS 857522-08-8)

77.  N,N-dimetylacetamidin (CAS 2909-14-0)

78.  N,N-dietylacetamidin (CAS 14277-06-6)

79.  N,N-dipropylacetamidin (CAS 1339586-99-0)

80.  N,N-dimetylpropanamidin (CAS 56776-14-8)

81.  N,N-dietylpropanamidin (CAS 84764-73-8)

82.  N,N-dipropylpropanamidin (CAS 1341496-89-6)

83.  N,N-dimetylbutanamidin (CAS 1340437-35-5)

84.  N,N-dietylbutanamidin (CAS 53510-30-8)

85.  N,N-dipropylbutanamidin (CAS 1342422-35-8)

86.  N,N-diisopropylbutanamidin (CAS 1315467-17-4)

87.  N,N-dimetylisobutanamidin (CAS 321881-25-8)

88.  N,N-dietylisobutanamidin (CAS 1342789-47-2)

89.  N,N-dipropylisobutanamidin (CAS 1342700-45-1)

1C350 (forts.)

Anmärkning 1: För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 och 65 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 2: För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C350 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som anges under avsnitt 1C350.1, 3, 5, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 54, 55, 56, 57, 63 och 65 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 3: Avsnitt 1C350 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C350 punkterna 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, .87, 88 och 89 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4: Avsnitt 1C350 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

1C351 Humana och animala patogener och ”toxiner” enligt följande:

a)  Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Afrikanskt hästpestvirus

2.  Afrikansk svinpestvirus

3.  Andesvirus

4.  Fågelinfluensavirus som är

a)  okarakteriserade eller

b)  definierade som högpatogena i bilaga I.2 till rådets direktiv 2005/94/EG (EUT L 10, 14.1.2006, s. 16) enligt följande:

1.  Typ A-virus med ett IVPI (intravenöst patogenitetsindex) på 6 veckor gamla kycklingar vilket är större än 1,2, eller

2.  typ A-virus av subtyp H5 eller H7 med en genomsekvens som kodar för flera basiska aminosyror vid hemagglutininmolekylens klyvningsställe, motsvarande den genomsekvens som har påvisats för andra HPAI-virus och som tyder på att hemagglutininmolekylen kan klyvas med hjälp av allmänt förekommande proteaser i värdcellen.

5.  Blåtungevirus

6.  Chaparevirus

7.  Chikungunyavirus

8.  Choclovirus

9.  Krim-Kongo hemorragiskt febervirus

10.  Används inte.

11.  Dobrava-Belgrade-virus;

12.  Hästencefalitvirus, östlig (Eastern Equine Encephalitis)

13.  Ebolavirus: alla medlemmar av släktet Ebolavirus

14.  Mul- och klövsjukevirus

15.  Getkoppsvirus

16.  Guanaritovirus

17.  Hantaanvirus

18.  Hendravirus (Equint morbillivirus)

19.  Suid herpesvirus 1 (Pseudorabies, Aujeszkys sjukdom)

1C351.a (forts.)

20.  Klassiskt svinpestvirus

21.  Japanskt encefalitvirus

22.  Juninvirus

23.  Kyasanur Forest disease-virus

24.  Laguna Negra-virus

25.  Lassavirus

26.  Louping ill-virus

27.  Lujovirus

28.  Lumpy skin disease-virus

29.  Lymfocitärt koriomengit-virus

30.  Machupovirus

31.  Marburgvirus: alla medlemmar av släktet Marburgvirus

32.  Monkeypox-virus (apkoppor)

33.  Murray Valley-encefalitvirus

34.  Newcastlesjukevirus

35.  Nipahvirus

36.  Omsk hemorragiskt febervirus

37.  Oropouchevirus

38.  Får- och getpestvirus (peste des petits ruminants)

39.  Vesikulär svinsjukavirus

40.  Powassanvirus

41.  Rabiesvirus och alla andra Lyssavirus

42.  Rift Valley febervirus

43.  Boskapspestvirus

44.  Rociovirus

45.  Sabiavirus

46.  Seoulvirus

47.  Fårkoppsvirus

48.  Sin Nombre-virus

49.  St Louis-encefalitvirus

50.  Porcine Teschovirus

1C351.a (forts.)

51.  Fästingburet encefalitvirus (TBE) (Fjärran Östern-undertypen)

52.  Variolavirus

53.  Venezuelanskt hästencefalit-virus

54.  Vesikulär stomatitvirus

55.  Hästencefalitvirus, västlig (Western Equine Encephalitis)

56.  Gula febernvirus

57.  SARS-coronavirus (svår akut respiratorisk sjukdom-relaterat coronavirus)

58.  Rekonstruerat spanska sjukanvirus

59.  MERS-coronavirus (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus)

b)  Används inte.

c)  Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Bacillus anthracis

2.  Brucella abortus

3.  Brucella melitensis

4.  Brucella suis

5.  Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei)

6.  Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei)

7.  Chlamydia psittaci (Chlamydophila psittaci)

8.   Clostridium argentinense (tidigare kallad Clostridium botulinum typ G), stammar som producerar botulinumtoxin

9.  Clostridium baratii, stammar som producerar botulinumtoxin

10.   Clostridium botulinum

11.  Clostridium butyricum, stammar som producerar botulinumtoxin

12.   Clostridium perfringens, typer som producerar epsilon-toxin

13.  Coxiella burnetii

14.  Francisella tularensis

15.  Mycoplasma capricolum subsp. capripneumoniae (stam F38)

16.  Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (små kolonier).

17.  Rickettsia prowazekii

18.  Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi (Salmonella typhi)

19.  Shiga-toxinproducerande Escherichia coli (STEC) i serogrupperna O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, och andra shiga-toxinproducerande serogrupper

Anmärkning :

Shiga-toxinproducerande Escherichia coli (STEC) omfattar bland annat enterohemorragisk E. coli (EHEC), verotoxinproducerande E. coli (VTEC) eller verocytotoxinproducerande E. coli (VTEC).

20.  Shigella dysenteriae

21.  Vibrio cholerae

22.  Yersinia pestis

1C351 (forts.)

d)  ”Toxiner” och ”toxinkomponenter” enligt följande:

1.  Botulinumtoxiner

2.  Clostridium perfringens-toxiner av typerna alfa, beta 1, beta 2, epsilon och iota

3.  Conotoxiner

4.  Ricin

5.  Saxitoxin

6.  Shiga-toxiner (shiga-liknande toxiner, verotoxiner och verocytotoxiner)

7.   Staphylococcus aureus-enterotoxiner, hemolysin-alfatoxiner, och toxic shock syndrome toxin (tidigare känt som Staphylococcus enterotoxin F)

8.  Tetrodotoxin

9.  Används inte.

10.  Mikrocystiner (Cyanginosiner)

11.  Aflatoxiner

12.  Abrin

13.  Choleratoxin

14.  Diacetoxyscirpenol

15.  T-2 toxin

16.  HT-2 toxin

17.  Modeccin

18.  Volkensin

19.  Viscumin (Viscum Album Lectin 1)

Anmärkning: Avsnitt 1C351.d omfattar inte botulinumtoxiner eller conotoxiner i form av produkter som uppfyller samtliga följande kriterier:

1.   Är farmaceutiska formuleringar konstruerade för behandling av sjukdomar hos människor.

2.   Är förpackade för distribution som läkemedel.

3.   Har godkänts av en statlig myndighet för att släppas ut på marknaden som läkemedel.

1C351 (forts.)

e)  Svampar, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.   Coccidioides immitis.

2.   Coccidioides posadsii.

Anmärkning: Avsnitt 1C351 omfattar inte ”vaccin” eller ”immuntoxiner”.

1C353 ’Genetiska beståndsdelar’ och ’genetiskt modifierade organismer’ enligt följande:

a)  Varje ’genetiskt modifierad organism’ som innehåller, eller varje ’genetisk beståndsdel’ som kodar för, något av följande:

1.  Alla gener som är specifika för något av de virus som specificeras i avsnitt 1C351.a eller 1C354.a.

2.  Varje gen som är specifik för någon bakterie som specificeras i avsnitt 1C351.c. eller 1C354.b eller för en svamp som specificeras i avsnitt 1C351.e eller 1C354.c, och som har någon av följande egenskaper:

a)  i sig själv eller genom sina transkriberade eller translaterade produkter utgör en betydande risk för människors, djurs eller växters hälsa, eller eller

b)  kan 'ge eller förstärka patogenitet', eller

3.  Alla ”toxiner” som specificeras i avsnitt 1C351.d eller ”toxinkomponenter” av dessa.

b)  Används inte.

1C353 (forts.)

Tekniska anmärkningar:

1.   'Genetiskt modifierade organismer' inbegriper organismer i vilka nukleinsyrasekvenserna har skapats eller modifierats genom medvetna molekylära ingrepp.

2.   ’Genetiska beståndsdelar’ omfattar bland annat kromosomer, genom, plasmider, transposoner, vektorer och inaktiverade organismer som innehåller återvinningsbara nukleinsyrafragment, vare sig de är genetiskt modifierade eller icke modifierade, eller helt eller delvis kemiskt syntetiserade. När det gäller kontroll av genetiska beståndsdelar betraktas nukleinsyror från inaktiverade organismer, virus, eller prover som återvinningsbara om inaktiveringen och beredningen av materialet syftar till, eller har visat sig, underlätta isolering, rening, amplifiering, detektion eller identifiering av nukleinsyror.

3.   'Ge eller förstärka patogenitet' innebär att införandet eller integreringen av nukleinsyrasekvensen/-erna sannolikt möjliggör eller ökar den mottagande organismens lämplighet att användas för att avsiktligt orsaka sjukdom eller död. Detta kan inbegripa ändringar av bland annat: virulens, överförbarhet, stabilitet, infektionsväg, spektrum av värdorganismer, reproducerbarhet, förmåga att kringgå eller undertrycka värdorganismens immunitet, resistens mot medicinska motåtgärder, eller spårbarhet.

Anmärkning 1: Avsnitt 1C353 omfattar inte nukleinsyrasekvenser av shiga-toxinproducerande Escherichia coli i serogrupperna O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, och andra shiga-toxinproducerande serogrupper, utom genetiska beståndsdelar som kodar för shiga-toxin, eller för dess komponenter.

Anmärkning 2: Avsnitt 1C353 omfattar inte ”vacciner”.

1C354 Växtpatogener enligt följande:

a)  Virus, såväl naturliga som förstärkta eller modifierade, antingen som ”isolerade levande kulturer” eller som material som innehåller levande material som avsiktligt har blivit inympat eller förorenat med sådana kulturer, enligt följande:

1.  Latent andeanskt potatisvirus (Potato Andean latent tymovirus).

2.  Potato spindle tuber viroid

b)  Bakterier, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.   Xanthomonas albilineans.

2.   Xanthomonas axonopodis pv. citri (Xanthomonas campestris pv. citri A) [Xanthomonas campestris pv. citri].

3.   Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Pseudomonas campestris pv. oryzae)

4.   Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Corynebacterium michiganensis subsp. sepedonicum eller Corynebacterium sepedonicum).

5.   Ralstonia solanacearum, ras 3, biovar 2.

c)  Svampar, naturliga, förstärkta eller modifierade, antingen i form av ”isolerade levande kulturer” eller som material som avsiktligt har blivit inympade eller förorenade med sådana kulturer, enligt följande:

1.   Colletotrichum kahawae (Colletotrichum coffeanum var. virulans)

2.   Cochliobolus miyabeanus (Helminthosporium oryzae)

3.   Microcyclus ulei (syn. Dothidella ulei)

4.   Puccinia graminis ssp. graminis var. graminis / Puccinia graminis ssp. graminis var. stakmanii (Puccinia graminis [syn. Puccinia graminis f. sp. tritici])

5.   Puccinia striiformis (syn. Puccinia glumarum)

6.   Magnaporthe oryzae (Pyricularia oryzae)

7.   Peronosclerospora philippinensis (Peronosclerospora sacchari)

8.   Sclerophthora rayssiae var. zeae

9.   Synchytrium endobioticium

10.   Tilletia indica

11.   Thecaphora solani

1C450 Giftiga kemikalier och prekursorer för giftiga kemikalier, enligt följande, och ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av dessa:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 1C350, 1C351.d. OCH KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)  Giftiga kemikalier enligt följande:

1.  Amiton: O,O-dietyl-S-[2(dietylamino)etyl]fosforotiolat (CAS 78-53-5) och motsvarande alkylerade eller protonerade salter.

2.  PFIB: 1,1,3,3,3-pentafluor-2-(trifluormetyl)-1-propen (CAS 382-21-8).

3.  SE KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING FÖR BZ: 3-quinuklidinylbensilat (CAS 6581-06-2)

4.  Fosgen: Karbonyldiklorid (CAS 75-44-5)

5.  Cyanogenklorid (CAS 506-77-4)

6.  Vätecyanid (CAS 74-90-8).

7.  Klorpikrin: triklornitrometan (CAS 76-06-2)

Anmärkning 1: För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 1 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 2: För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.a.1 och a.2 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 3: Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.a.4, a.5, a.6 och a.7 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4: Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

1C450 (forts.)

b)  Giftiga kemiska prekursorer enligt följande:

1.  Kemikalier, andra än de som specificeras i kontrollbestämmelserna för varor med militär användning eller i avsnitt 1C350, som innehåller en fosforatom till vilken är bunden en metyl-, etyl- eller propyl(normal eller iso)grupp men inga ytterligare kolatomer.

Anmärkning: Avsnitt 1C450.b.1 omfattar inte fonofos: O-etyl-S-fenyletylditiofosfonat (CAS 944-22-9)

2.  N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-fosforamidodihalider, andra än N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

ANM. Se avsnitt 1C350.57 för N,N-dimetylfosforamidodiklorid.

3.  Dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso)]-fosforamidater, andra än dietyl-N,N-dimetylfosforamidat, som specificeras i avsnitt 1C350.

4.  N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetyl-2-klorider och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetylklorid eller N,N-diisopropyl(beta)aminoetylkloridhydroklorid, som specificeras i avsnitt 1C350.

5.  N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetan-2-oler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetanol (CAS 96-80-0) och N,N-dietylaminoetanol (CAS 100-37-8), som specificeras i avsnitt 1C350.

Anmärkning: Avsnitt 1C450.b.5 omfattar inte följande:

a)   N,N-dimetylaminoetanol (CAS 108-01-0) och motsvarande protonerade salter.

b)   Protonerade salter av N,N-dietylaminoetanol (CAS 100-37-8).

1C450.b (forts.)

6.  N,N-dialkyl-[metyl, etyl eller propyl (normal eller iso-)]-aminoetan-2-tioler och motsvarande protonerade salter, andra än N,N-diisopropyl(beta)aminoetantiol (CAS 5842-07-9) och N,N-diisopropylaminoetantiolhydroklorid (CAS 41480-75-5), som specificeras i avsnitt 1C350.

7.  Se avsnitt 1C350 när det gäller etyldietanolamin (CAS 139-87-7).

8.  Metyldietanolamin (CAS 105-59-9)

Anmärkning 1: För export till ”stater som inte är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 10 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 2: För export till ”stater som är parter i konventionen om kemiska vapen” omfattar avsnitt 1C450 inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.b.1, b.2, b.3, b.4, b.5 och b.6 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 3: Avsnitt 1C450 omfattar inte ”kemiska blandningar” som innehåller en eller flera av de kemikalier som specificeras i avsnitt 1C450.b.8 i vilka ingen individuellt specificerad kemikalie utgör mer än 30 viktprocent av blandningen.

Anmärkning 4: Avsnitt 1C450 omfattar inte produkter som identifieras som konsumentvaror förpackade för detaljhandelsförsäljning för personligt bruk eller förpackade för enskilt bruk.

1D Programvara

1D001 ”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitten 1B001–1B003.

1D002 ”Programvara” för ”utveckling” av organiska ”matriser”, metall-”matriser”, kol-”matris”-laminat eller ”kompositer”.

1D003 ”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för att utrustning ska kunna utföra de funktioner som utförs av utrustning som specificeras i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

1D101 ”Programvara” som är särskilt utformad eller modifierad för drift eller underhåll av produkter som specificeras i avsnitt 1B101, 1B102, 1B115, 1B117, 1B118 eller 1B119.

1D103 ”Programvara” speciellt utformad för analys av sannolikheten för upptäckt av reducerade radarreflektioner, ultravioletta/infraröda och akustiska signaturer.

1D201 ”Programvara” som är särskilt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 1B201.

1E Teknik

1E001 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller material som specificeras i avsnitt 1A002–1A005, 1A006.b., 1A007, 1B eller 1C.

1E002 Annan ”teknik” enligt följande:

a)  ”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av polybensotiazoler eller polybensooxazoler.

b)  ”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av fluorelastomerföreningar som innehåller åtminstone en vinyletermonomer.

c)  ”Teknik” för konstruktion eller ”produktion” av följande keramiska pulver eller keramiska material som inte är ”kompositer”:

1.  Keramiska pulver som har alla följande egenskaper:

a)  Någon av följande sammansättningar:

1.  Enkla eller komplexa oxider av zirkonium och komplexa oxider av kisel eller aluminium,

2.  enkla bornitrider (kubisk kristallinsk form),

3.  enkla eller komplexa kisel- eller borkarbider, eller

4.  enkla eller komplexa kiselnitrider.

b)  Någon av följande totala metalliska föroreningar (exklusive avsiktliga tillsatser):

1.  Mindre än 1 000 ppm för enkla oxider eller karbider, eller

2.  Mindre än 5 000 ppm för komplexa föreningar eller enkla nitrider, och

1E002.c.1 (forts.)

c)  Som är något av följande:

1.  Zirkonium (CAS 1314-23-4) där den genomsnittliga partikelstorleken är högst 1 μm och högst 10 % av partiklarna är större än 5 μm, eller

2.  Andra keramiska pulver där den genomsnittliga partikelstorleken är högst 5 μm och högst 10 % av partiklarna är större än 10 μm.

2.  Keramiska material som inte är ”kompositer” sammansatta av material som specificeras i avsnitt 1E002.c.1.

Anmärkning: Avsnitt 1E002.c.2 omfattar inte ”teknik” för slipmedel.

d)  Används inte.

e)  ”Teknik” för installation, underhåll eller reparation av material som specificeras i avsnitt 1C001.

f)  ”Teknik” för reparation av ”komposit”strukturer, laminat eller material som specificeras i avsnitt 1A002 eller 1C007.c.

Anmärkning: Avsnitt 1E002.f omfattar inte ”teknik” för reparation av ”civila luftfartyg” med hjälp av material som innehåller kol-”fibrer eller fiberliknande material” samt epoxiharts, och som beskrivs i ”luftfartygs”-tillverkarens manualer.

1E002 (forts.)

g)  ”Bibliotek” som är särskilt utformade eller modifierade för att utrustning ska kunna utföra de funktioner som utförs av utrustning som specificeras i avsnitt 1A004.c eller 1A004.d.

1E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt 1A102, 1B001, 1B101, 1B102, 1B115–1B119, 1C001, 1C101, 1C107, 1C111–1C118, 1D101 eller 1D103.

1E102 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i avsnitt 1D001, 1D101 eller 1D103.

1E103 ”Teknik” för reglering av temperatur, tryck eller atmosfär i autoklaver eller hydroklaver när dessa används för ”produktion” av ”kompositer” eller delvis bearbetade ”kompositer”.

1E104 ”Teknik” för ”produktion” av pyrolytiskt erhållet material på en form, dorn eller annat underlag från prekursorgaser som bryts ned inom temperaturintervallet 1 573 K (1 300 °C) till 3 173 K (2 900 °C) vid tryck på mellan 130 Pa och 20 kPa.

Anmärkning: Avsnitt 1E104 inbegriper ”teknik” för bildandet av prekursorgaser, bestämning av flödeshastigheter och processkontrollscheman och parametrar.

1E201 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitt 1A002, 1A007, 1A202, 1A225–1A227, 1B201, 1B225–1B234, 1C002.b.3 eller b.4, 1C010.b, 1C202, 1C210, 1C216, 1C225–1C241 eller 1D201.

1E202 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av varor som specificeras i avsnitt 1A007, 1A202 eller 1A225–1A227.

1E203 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i avsnitt 1D201.

DEL IV – Kategori 2

KATEGORI 2 MATERIALBEARBETNING

2A System, utrustning och komponenter

ANM. För tystgående lager, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

2A001 Lager och lagersystem med låg friktion samt komponenter, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2A101.

a)  Kullager och massiva rullager, alla med toleranser som har specificerats av tillverkaren i enlighet med ISO 492 toleransklass 4 eller klass 2 (eller nationella motsvarigheter) eller bättre, och där både ’ringar’ och ’rullkroppar’, är tillverkade av monel eller beryllium.

Anmärkning: Avsnitt 2A001.a omfattar inte koniska rullager.

Tekniska anmärkningar:

1.   Med ’ring’ avses den ringformade delen av radialrullager med en eller flera rullbanor (ISO 5593:1997).

2.   Med ’rullkropp’ avses kulor eller rullar som rullar mellan rullbanor (ISO 5593:1997).

b)  Används inte.

c)  Aktiva magnetiska lagersystem som använder något av följande, och därtill särskilt konstruerade komponenter:

1.  Material med en flödestäthet på 2,0 T eller mer och en sträckgräns som överstiger 414 MPa.

2.  Helt elektromagnetisk tredimensionell likpolig manövrering av förspänningen. eller

3.  Högtemperatursensorer för positionering (450 K (177 °C) eller högre).

2A101 Andra radialkullager än dem som specificeras i avsnitt 2A001, förutsatt att de har alla toleranser specificerade i enlighet med ISO 492 toleransklass 2 (eller ANSI/ABMA Std 20 toleransklass ABEC-9 eller andra nationella motsvarigheter) eller bättre och har alla följande egenskaper:

a)  En innerring med en håldiameter på mellan 12 mm och 50 mm.

b)  En ytterring med en ytterdiameter på mellan 25 mm och 100 mm. och

c)  En bredd på mellan 10 mm och 20 mm.

2A225 Smältdeglar tillverkade av material som är resistenta mot flytande aktinidmetaller enligt följande:

a)  Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.  En volym mellan 150 cm3 och 8 000 cm3. och

2.  Tillverkade av eller belagda med något av följande material, eller en kombination av följande material, med en total orenhetsgrad på högst 2 viktprocent:

a)  Kalciumfluorid (CaF2).

b)  Kalciumzirkonat (metazirkonat) (CaZrO3).

c)  Ceriumsulfid (Ce2S3).

d)  Erbiumoxid (erbia) (Er2O3).

e)  Hafniumoxid (hafnia) (HfO2).

f)  Magnesiumoxid (MgO).

g)  Nitrerad niob-titan-volframlegering (ca 50 % Nb, 30 % Ti, 20 % W).

h)  Yttriumoxid (yttria) (Y2O3). eller

i)  Zirkoniumoxid (zirconia) (ZrO2).

b)  Smältdeglar som har följande två egenskaper:

1.  En volym mellan 50 cm3 och 2 000 cm3. och

2.  Tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet på 99,9 viktprocent eller högre.

c)  Smältdeglar som har alla följande egenskaper:

1.  En volym mellan 50 cm3 och 2 000 cm3.

2.  Tillverkade av eller fodrade med tantal som har en renhet av 98 viktprocent eller högre.

3.  Belagda med tantalkarbid, -nitrid eller -borid (eller någon kombination därav).

2A226 Ventiler som har alla följande egenskaper:

a)  En ’nominell storlek’ av 5 mm eller mer,

b)  med bälgtätning, och

c)  helt tillverkade av eller fodrade med aluminium, aluminiumlegering, nickel eller nickellegering som innehåller mer än 60 viktprocent nickel.

Teknisk anmärkning:

För ventiler med olika in- och utloppsdiametrar avser den ’nominella storleken’ i avsnitt 2A226 den minsta diametern.

2B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

Tekniska anmärkningar:

1.   Sekundära parallella konturskapande axlar, (t.ex. w-axeln i en horisontell arborrmaskin eller en sekundär roterande axel vars centrumlinje är parallell med den primära roterande axeln), ska inte räknas in i det totala antalet konturskapande axlar. Roterande axlar behöver inte kunna vridas mer än 360°. En roterande axel kan drivas av en linjär axel (t.ex. en skruv eller en kuggstångsväxel).

2.   I avsnitt 2B är det antal axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” lika med det antal axlar längs eller runt vilka, under bearbetningen av arbetsstycket, samtidiga och inbördes relaterade rörelser sker mellan arbetsstycket och ett verktyg. Hit räknas inte några ytterligare axlar längs eller runt vilka annan inbördes rörelse i maskinen sker, såsom

a)   avrivningssystem för slipmaskiner,

b)   parallella roterande axlar konstruerade för upphängning av separata arbetsstycken,

c)   kolinjära roterande axlar konstruerade för hantering av samma arbetsstycke genom att detta hålls fast från olika håll i en chuck.

3.   Nomenklaturen för axlarna ska vara i överensstämmelse med Internationell Standard ISO 841:2001, Industrial automation systems and integration – Numerical Control – of machines Coordinate system and motion nomenclature.

4.   I avsnitten 2B001–2B009 ska en ”tippbar spindel” räknas som en roterande axel.

5.   ’Angiven ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position”’ får användas för varje verktygsmaskinmodell som ett alternativ till individuella maskintester och ska bestämmas enligt följande:

2B Teknisk anmärkning 5 (forts.)

a)   Välj ut fem maskiner av en modell som ska få ett värde.

b)   Mät den linjära axelns repeterbarhet (R↑,R↓) enligt ISO 230-2:2014 och bedöm ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje axel på alla fem maskinerna.

c)   Bestäm det aritmetiska medelvärdet för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje axel på alla fem maskiner tillsammans. Dessa aritmetiska medelvärden för ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” ( 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_SV-p0000004.png ) blir det angivna värdet för varje axel på denna modell ( 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_SV-p0000005.png x , 20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_SV-p0000006.png y , …).

d)   Eftersom kategori 2-förteckningen hänför sig till varje linjär axel kommer det att finnas lika många angivna värden för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” som linjära axlar.

e)   Om någon axel på en maskinmodell som inte specificeras i avsnitt 2B001.a–2B001.c har en angiven ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” som är lika med eller mindre än den angivna ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för varje verktygsmaskinmodell plus 0,7 μm, bör man kräva att byggaren bekräftar noggrannhetsnivån en gång var 18:e månad.

6.   I samband med avsnitten 2B001.a–2B001.c ska mätosäkerheten för verktygsmaskinernas ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” enligt definitionen i International Standard ISO 230-2:2014 eller motsvarande nationell standard, inte beaktas.

7.   I samband med avsnitten 2B001.a–2B001.c ska axlarna mätas enligt testförfarandena i punkt 5.3.2 i ISO 230-2:2014. Test av axlar som är längre än 2 meter ska göras över 2 meter långa segment. Axlar som är längre än 4 meter kräver flera test (t.ex. två test för axlar mellan 4 och 8 meter och tre test för axlar mellan 8 och 12 meter). Testerna ska göras över 2 meter långa segment och fördelas i lika stora intervall över axelns hela längd. Testsegmenten är jämnt fördelade över axelns hela längd, och eventuell överloppslängd ska fördelas jämnt i början, i mitten och i slutet av testsegmenten. Det lägsta värdet för ”repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” i alla testsegment ska rapporteras.

2B001 Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, för bearbetning av metaller, keramer eller ”kompositer”, som, i enlighet med tillverkarens tekniska specifikation, kan utrustas med elektronisk utrustning för ”numerisk styrning” enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B201.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för tillverkning av kuggar. Se avsnitt 2B003 för sådana maskiner.

Anmärkning 2: Avsnitt 2B001 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som enbart är avsedda för tillverkning av något av följande:

a)   Kam- eller vevaxlar.

b)   Verktyg eller fräsar.

c)   Matarskruvar.

d)   Graverade eller slipade delar av smycken. eller

e)   Tandproteser.

Anmärkning 3: En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex. en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B001.a, 2B001.b eller 2B001.c.

Anmärkning 4: En verktygsmaskin med additiv tillverkningskapacitet som komplement till förmågan till svarvning, fräsning eller slipning, ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B001.a, 2B001.b eller 2B001.c.

ANM. För maskiner för optisk slutbearbetning, se avsnitt 2B002.

a)  Verktygsmaskiner för svarvning med två eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

1.  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

2.  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 1 meter eller mer.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B001.a omfattar inte svarvar speciellt konstruerade för att producera kontaktlinser, som har allt av följande:

a)   Maskinstyrningen är begränsad till användning av oftalmologiskt baserad programvara för delprogrammering av indata, och

b)   vacuumchuck saknas.

Anmärkning 2: Avsnitt 2B001.a. omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om den maximala stångdiametern är mindre än eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara utrustade för borrning eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

2B001 forts.

b)  Verktygsmaskiner för fräsning som uppfyller något av följande:

1.  Tre linjära axlar plus en roterande axel, som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med någon av följande egenskaper:

a)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

b)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 1 meter eller mer.

2.  Fem eller flera axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

a)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1,0 m.

b)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,4 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på minst 1 meter och mindre än 4 m.

c)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 4 meter eller mer.

2B001.b. (forts.)

3.  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” för jiggborrmaskiner är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 µm längs med en eller flera linjära axlar.

4.  Kuggbearbetningsmaskiner som har allt av följande:

a)  Spindelns ”axialkast” och ”radialkast” är mindre (bättre) än 0,0004 mm (TIR), och

b)  slidens vinkelfel (gir, lutning, roll) är mindre (bättre) än 2 bågsekunder (TIR) över 300 mm rörelse.

c)  Verktygsmaskiner för slipning som uppfyller något av följande:

1.  Har allt av följande:

a)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 µm längs med en eller flera linjära axlar.

b)  Tre eller fyra axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2.  Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning” med något av följande:

a)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,1 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på mindre än 1 m.

b)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 1,4 µm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på minst 1 meter och mindre än 4 m.

c)  ”Repetitionsnoggrannheten avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är lika med eller mindre (bättre) än 6,0 μm längs med en eller flera linjära axlar med en längd på 4 meter eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 2B001.c omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

a)   Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som har allt av följande:

1.   Begränsade till cylindrisk slipning och

2.   begränsade till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd.

b)   Maskiner speciellt konstruerade som jiggslipmaskiner som inte har någon z-axel eller w-axel och vars ”repetitionsnoggrannhet avseende en maskinrörelse i en riktning till en position” är mindre (bättre) än 1,1 µm.

c)   Planslipmaskiner.

2B001 forts.

d)  Trådlös elektrisk gnistbearbetningsmaskin (EDM) som har två eller flera roterande axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

e)  Verktygsmaskiner för borttagning av metaller, keramer eller ”kompositer” som har allt av följande:

1.  Borttagning av material med hjälp av

a)  vatten eller andra sprutade vätskor, inklusive sådana som innehåller slipmedelstillsatser,

b)  elektronstrålar, eller

c)  laserstrålar, och

2.  som har minst två roterande axlar som både

a)  kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”, och

b)  har en positionerings”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 0,003 °.

f)  Långhålsborrmaskiner och svarvar som är modifierade för långhålsborrning, som har en borrkapacitet som är större än 5 m.

2B002 ”Numeriskt styrda” verktygsmaskiner för optisk slutbearbetning, utrustade för selektivt borttagande av material för att producera icke-sfäriska optiska ytor med allt av följande:

a)  Slutbearbetar formen till mindre (bättre) än 1,0 μm.

b)  Slutbearbetar till en ojämnhet som är mindre (bättre) än 100 nm rms.

c)  Minst fyra axlar som kan styras samtidigt för ”konturstyrning”.

d)  Använder någon av följande processer:

1.  Magnetreologisk slutbearbetning (’MRF’).

2.  Elektroreologisk slutbearbetning (’ERF’).

3.  ’Slutbearbetning med energirik partikelstråle’.

4.  ’Slutbearbetning med tänjbart membran’.

5.  ’Slutbearbetning med vätskestråle’.

2B002 forts.

Tekniska anmärkningar:

I avsnitt 2B002 avses med

1.   ’MRF’: borttagande av material med hjälp av en magnetisk slipvätska vars viskositet styrs av ett magnetfält,

2.   ’ERF’: borttagande med hjälp av en slipvätska vars viskositet styrs av ett elektriskt fält,

3.   ’slutbearbetning med energirik partikelstråle’: användning av RAP (Reactive Atom Plasmas) eller jonstrålar för selektivt borttagande av material,

4.   ’slutbearbetning med tänjbart membran’: en process som använder ett membran som utsätts för tryck och ändrar form för att komma i kontakt med arbetsstycket över en liten area.

5.   ’slutbearbetning med vätskestråle’: användning av en vätskeström för borttagning av material.

2B003 ”Numeriskt styrda” verktygsmaskiner, speciellt konstruerade för skärning, finslipning, polering eller hening av härdade (Rockwell = 40 eller mer) spår, spiralskurna och dubbelspiralskurna kugghjul med en delningsdiameter som har allt av följande:

a)  En delningsdiameter som är större än 1 250 mm.

b)  En kuggbredd som är minst 15 % av delningsdiametern.

c)  En kvalitet av AGMA 14 eller bättre (motsvarande ISO 1328 klass 3).

2B004 Varma ”isostatiska pressar” som har alla följande egenskaper samt till dessa speciellt konstruerade komponenter och tillbehör:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 2B104 och 2B204.

a)  En kontrollerad termisk omgivning i slutet utrymme och ett kammarutrymme med en innerdiameter på minst 406 mm.

b)  Något av följande:

1.  Ett maximalt arbetstryck som överstiger 207 MPa.

2.  En kontrollerad termisk omgivning som överstiger 1 773 K (1 500 °C). eller

3.  En anordning för kolväteimpregnering och för bortforsling av uppkomna restgaser.

2B004 forts.

Teknisk anmärkning:

Med kammarens innerdiameter avses den del av kammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

ANM. För speciellt konstruerade kapslar, formar och verktyg, se avsnitten 1B003 och 9B009 samt kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

2B005 Följande utrustning, som är speciellt konstruerad för utfällning, behandling och styrning under behandlingen av oorganiska beläggningar, ytbeläggningar och ytförändringsbeläggningar, för substrat som anges i kolumn 2, med processer som beskrivs i kolumn 1 i tabellen efter avsnitt 2E003.f, samt speciellt konstruerad utrustning till denna för automatisk hantering, positionering, manövrering och styrning:

a)  Utrustning för produktion med kemisk förångningsdeponering (CVD) som har alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B105.

1.  En process som är modifierad till en av följande typer:

a)  Pulserande CVD.

b)  Styrd nukleär termisk deponering (CNTD, Controlled nucleation thermal deposition).

c)  Plasmaförstärkt eller plasmaassisterad CVD.

2.  Något av följande:

a)  Fast monterade roterande högvakuumtätningar (tryck lika med eller mindre än 0,01 Pa). eller

b)  Fast monterad utrustning för mätning eller styrning av tjockleken av pålagt skikt.

b)  Produktionsutrustning för jonimplantation som kan leverera 5 mA eller mera i jonstrålen.

2B005 forts.

c)  Produktionsutrustning för fysisk elektronstråleförångning (EB-PVD) med en systemeffekt specificerad till att överstiga 80 kW och som innefattar något av följande:

1.  Vätskenivåkontroll med hjälp av ett ”laser”-assisterat mätsystem som med precision kan styra inmatningen av götet, eller

2.  en datorkontrollerad matningshastighet som övervakas med bildskärmar som arbetar med principen att genom luminiscens från de joniserade atomerna i förångningsstrålen mäta beläggningshastigheten för beläggningar som innehåller två eller flera beståndsdelar.

d)  Produktionsutrustning för plasmasprutning med något av följande:

1.  Arbetar med styrd och reducerad atmosfär (lika med eller mindre än 10 kPa mätt ovanför och inom ett avstånd av 300 mm från strålkanonens munstycke) i en vakuumkammare, där trycket före plasmasprutningen kan sänkas ner till 0,01 Pa, eller

2.  Fast monterad utrustning för mätning eller styrning av tjockleken av pålagt skikt.

e)  Produktionsutrustning för sputtering som kan avge strömtätheter på minst 1 mA/mm2 vid en förångningshastighet på minst 15 μm/tim.

f)  Produktionsutrustning för katodstrålebeläggning med hjälp av en utrustning som innehåller ett galler bestående av elektromagneter för att styra strålningspunkten på katoden.

g)  Produktionsutrustning för jonplätering kapabel till in situ-mätning av något av följande:

1.  Tjocklek på substratet och matningshastighet, eller

2.  optiska egenskaper.

Anmärkning: Avsnitt 2B005 omfattar inte utrustning för kemisk förångningsdeponering, katodstråle, sputtering, jonplätering eller joninplantation speciellt konstruerad för skärande och bearbetande verktyg.

2B006 Mät- eller inspektionssystem, utrustning, återkopplade positioneringsenheter och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande:

a)  Datorstyrda eller ”numeriskt styrda” koordinatmätmaskiner (CMM) som har en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0,MPE) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden) som är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/1 000) μm (L är den uppmätta längden i mm), enligt ISO 10360-2:2009.

Teknisk anmärkning:

E 0,MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM enligt tillverkarens specifikation (t.ex. bäst av följande: prob, mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivning) och med ”alla tillgängliga kompensationer” ska jämföras med tröskeln på 1,7 + L/1 000 μm.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B206.

b)  Mätinstrument eller system för mätning av linjärförskjutning, linjära återkopplade positioneringsenheter och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande:

Anmärkning: Mätsystem med interferometer eller optisk givare, som innehåller en ”laser” specificeras endast i 2B006.b.3. och 2B206.c.

1.  ’System som mäter kontaktlöst’ med en ”upplösning” som är lika med eller mindre (bättre) än 0,2 μm inom 0–0,2 mm av ’mätområdet’.

2B006.b. (forts.)

Tekniska anmärkningar:

I avsnitt 2B006.b.1 gäller att

1.   ’system som mäter kontaktlöst’ avser system som är konstruerade för att mäta avståndet mellan mätprob och mätobjekt längs en enda vektor, där mätproben eller mätobjektet är i rörelse.

2.   ’mätområde’ avser avståndet mellan det minsta och det största arbetsavståndet.

2.  Linjära återkopplade positioneringsenheter som är speciellt konstruerade för verktygsmaskiner och som har en ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än (800 + [600 × L/1 000]) nm (L är den effektiva längden i mm).

3.  Mätsystem som har allt av följande:

a)  Innehåller ”laser”.

b)  En ”upplösning” över hela skalområdet som är lika med eller mindre (bättre) än 200 nm.

c)  Förmåga att uppnå en ”mätosäkerhet” som är lika med eller mindre (bättre) än (1,6 + L/2 000) nm (L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom ett mätområde, när det kompenseras för refraktionsindexet för luft och mätningen löper över 30 sekunder vid en temperatur på 20±0,01 °C.

4.  ”Elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade för att ge återkopplingskapacitet i system som specificeras i avsnitt 2B006.b.3.

2B006 forts.

c)  Roterande återkopplade positionsenheter som är speciellt konstruerade för verktygsmaskiner eller mätinstrument för mätning av vinkelförskjutning, med en vinkelpositionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 0,9 bågsekunder.

Anmärkning: Avsnitt 2B006.c omfattar inte optiska instrument såsom autokollimatorer som använder parallellt ljus (t.ex. ”laser”-ljus) för att upptäcka vinkelförskjutning hos en spegel.

d)  Utrustning för mätning av ytjämnhet (inklusive ytdefekter), genom att mäta den optiska spridningen med en känslighet som är 0,5 nm eller mindre (bättre).

Anmärkning: 2B006 inkluderar andra verktygsmaskiner än dem som specificeras i 2B001, förutsatt att de kan användas som mät- eller avsyningsmaskiner och uppfyller eller överskrider de kriterier som anges för mät- och avsyningsmaskiner.

2B007 ”Robotar” som har någon av följande egenskaper samt därtill hörande särskilt konstruerade styrsystem och ”manipulatorer”:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B207.

a)  Används inte.

b)  Speciellt konstruerade för att tillåtas arbeta i en potentiellt explosiv omgivning enligt nationella säkerhetsbestämmelser.

Anmärkning: Avsnitt 2B007.b omfattar inte ”robotar” som är särskilt konstruerade för sprutlackeringsbås.

c)  Speciellt konstruerade för eller specificerade som strålningståliga för att motstå en total strålningsdos som är större än 5 x 103 Gy (kisel) utan försämrad prestanda, eller

Teknisk anmärkning:

Termen Gy (kisel) avser den energi uttryckt i joule per kg som ett oavskärmat kiselprov absorberar när den utsätts för joniserande strålning.

d)  Specialkonstruerade för drift på höjder över 30 000 m.

2B008 ’Tipp- och vridbara arbetsbord’ och ”tippbara spindlar”, speciellt konstruerade för verktygsmaskiner, enligt följande:

a)  Används inte.

b)  Används inte.

c)  ’Tipp- och vridbara arbetsbord’ som har allt av följande:

1.  Konstruerade för verktygsmaskiner för svarvning, fräsning eller slipning.

2.  Två roterande axlar utformade för att styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Teknisk anmärkning:

Ett ’tipp- och vridbart arbetsbord’ är ett arbetsbord vars yta kan tippas och vridas runt två icke-parallella axlar.

d)  ”Tippbara spindlar” som har allt av följande:

1.  Konstruerade för verktygsmaskiner för svarvning, fräsning eller slipning.

2.  Konstruerade för att styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2B009 Maskiner för trycksvarvning och maskiner för tryckvalsning vilka enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med ”numeriska styrenheter” eller en datorkontroll och som har allt av följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 2B109 OCH 2B209.

a)  Tre eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”. och

b)  Kraften från pressrullen är större än 60 kN.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B009 ska maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning betraktas som maskiner för tryckvalsning.

2B104 ”Isostatiska pressar”, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004, med alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B204.

a)  Maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre.

b)  Utformade för att uppnå och bibehålla en termiskt reglerad miljö av 873 K (600 °C) eller mer.

c)  Kammarutrymme med en innerdiameter av 254 mm eller större.

2B105 Ugnar för kemisk förångningsdeposition (CVD), andra än de som specificeras i avsnitt 2B005.a, som är konstruerade eller modifierade för förtätning av kol-kol-kompositer.

2B109 Maskiner för tryckvalsning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B009, som kan användas för ”produktion” av framdrivningskomponenter och -utrustning (t.ex. motorhus och mellansteg härför) för ”missiler”, och särskilt konstruerade komponenter enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B209.

a)  Maskiner för tryckvalsning med alla följande egenskaper:

1.  Maskinerna är utrustade med eller kan enligt tillverkarens tekniska specifikation utrustas med ”numerisk styrning” eller datorkontroll, och

2.  de har mer än två axlar som kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

b)  Särskilt konstruerade komponenter för maskiner för tryckvalsning som specificeras i avsnitt 2B009 eller 2B109.a.

Teknisk anmärkning:

Maskiner som kombinerar trycksvarvning och tryckvalsning ska i avsnitt 2B109 betraktas som maskiner för tryckvalsning.

2B116 Vibrationsprovsystem med därtill hörande utrustning och komponenter enligt följande:

a)  Vibrationsprovsystem med återkoppling och sluten slinga och digital styrteknik, i stånd att vibrera ett system vid en acceleration som är lika med eller högre än 10 g rms mellan 20 Hz och 2 kHz och överföra krafter som är lika med eller större än 50 kN, mätta vid ’obelastat bord’.

b)  Digital styrutrustning, tillsammans med särskilt utformad programvara för vibrationsprovning, med en ’realtidskontrollbandbredd’ större än 5 kHz och utformad för vibrationsprovsystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B116.b avses med ’realtidskontrollbandbredd’ den maximala hastighet med vilken en styrutrustning kan utföra fullständiga cykler av insamling, databehandling och utsändning av kontrollsignaler.

c)  Vibratorer (skakutrustningar), med eller utan tillhörande förstärkare, som kan åstadkomma en kraft som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’, och användbara i provningssystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

d)  Stödkonstruktioner och elektroniska enheter utformade för att kombinera flera skakenheter till ett komplett skakbordsystem som kan åstadkomma en sammansatt effektiv kraft som är lika med eller större än 50 kN, mätt vid ’obelastat bord’ och användbart i vibrationssystem som specificeras i avsnitt 2B116.a.

Teknisk anmärkning:

Med ’obelastat bord’ avses i avsnitt 2B116 ett arbetsbord eller en yta utan fixtur eller fastspänningsanordningar.

2B117 Utrustning och processregleringssystem, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004, 2B005.a, 2B104 eller 2B105, som konstruerats eller modifierats för förtätning och pyrolys av raketdysor och nosspetsar på farkoster för återinträde i jordatmosfären.

2B119 Balanseringsmaskiner och tillhörande utrustning enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B219.

a)  Balanseringsmaskiner som har samtliga följande egenskaper:

1.  Kan inte balansera rotorer/enheter som har en massa som överstiger 3 kg.

2.  Kan balansera rotorer/enheter vid hastigheter som överstiger 12 500 varv/min.

3.  Kan korrigera obalans i minst två plan.

4.  Kan balansera till en specifik återstående obalans av 0,2 g mm per kg rotormassa.

Anmärkning: Avsnitt 2B119.a omfattar inte balanseringsmaskiner som är konstruerade eller modifierade för tandläkarutrustning eller annan medicinsk utrustning.

b)  Avläsningsenheter som är konstruerade eller modifierade för att användas i maskiner som specificeras i avsnitt 2B119.a.

Teknisk anmärkning:

Avläsningsenheter betecknas ibland som balanseringsinstrument.

2B120 Rörelsesimulatorer eller vridbara bord med alla följande egenskaper:

a)  Minst två axlar.

b)  Konstruerade eller modifierade för att innehålla släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar som kan överföra elkraft, signalinformation eller båda delarna.

c)  Någon av följande egenskaper:

1.  Alla följande egenskaper hos varje enskild axel:

a)  Kan vridas minst 400 grader/s eller högst 30 grader/s, och

b)  en hastighetsupplösning på högst 6 grader/s och en noggrannhet på lika med eller mindre än 0,6 grader/s.

2.  Har en hastighetsstabilitet som i sämsta fall är lika med eller bättre (mindre) än ± 0,05 % som ett genomsnitt över 10 grader eller mer. eller

3.  Positionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 5 bågsekunder.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B120 omfattar inte vridbara bord som är konstruerade eller modifierade för verktygsmaskiner eller för medicinsk utrustning. Vridbara bord för verktygsmaskiner omfattas av avsnitt 2B008.

Anmärkning 2: Rörelsesimulatorer eller vridbara bord som specificeras i avsnitt 2B120 omfattas oavsett om släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar är monterade eller ej vid tidpunkten för exporten.

2B121 Positioneringsbord (utrustning med möjlighet till exakt rotationspositionering i var och en av axlarna), andra än de som specificeras i avsnitt 2B120, med samtliga följande egenskaper:

a)  Minst två axlar.

b)  Positionerings”noggrannhet” som är lika med eller mindre (bättre) än 5 bågsekunder.

Anmärkning: Avsnitt 2B121 omfattar inte vridbara bord som är konstruerade eller modifierade för verktygsmaskiner eller för medicinsk utrustning. Vridbara bord för verktygsmaskiner omfattas av avsnitt 2B008.

2B122 Centrifuger som kan åstadkomma accelerationer på mer än 100 g och som är konstruerade eller modifierade för att innehålla släpringar eller integrerade kontaktfria anordningar som kan överföra elkraft, signalinformation eller båda delarna.

Anmärkning: Centrifuger som anges i avsnitt 2B122 omfattas oavsett om släpringar eller kontaktfria anordningar är monterade eller ej vid tidpunkten för exporten.

2B201 Verktygsmaskiner och alla kombinationer av dessa, andra än de som specificeras i avsnitt 2B001 enligt följande, för avlägsnande eller fräsning av metaller, keramer eller ”kompositer” som enligt tillverkarens tekniska specifikationer kan utrustas med elektronisk styrning för simultan styrning av minst två axlar för att uppnå ”konturstyrning”:

Teknisk anmärkning:

Angivna ’positioneringsnoggrannhets’nivåer som under följande förfaranden härrör från mätningar enligt ISO 230-2:1988 (22) eller nationella motsvarigheter får användas för varje verktygsmaskinmodell som tillhandahållits och godkänts av nationella myndigheter i stället för individuella maskintester. Bestämning av ’angiven positioneringsnoggrannhet’:

a)   Välj ut fem maskiner av en modell som ska få ett värde.

b)   Mät linjära axelns noggrannhet enligt ISO 230-2:1988 1 .

c)   Bestäm noggrannhetsvärdena för varje axel på varje maskin. Hur noggrannhetsvärdet ränkas ut beskrivs i ISO-standard 230-2:1988 1 .

d)   Bestäm de genomsnittliga noggrannhetsvärdena för varje axel. Detta genomsnittliga värde blir den angivna ’positioneringsnoggrannheten’ för varje axel på denna modell (Âx, Ây…).

e)   Eftersom punkt 2B201 hänför sig till varje linjär axel kommer det att finnas lika många angivna värden för positioneringsnoggrannhet som linjära axlar.

2B201 forts.

f)   Om en axel på en verktygsmaskin som inte kontrollerats av 2B201.a, 2B201.b eller 2B201.c har en angiven positioneringsnoggrannhet på 6 µm eller bättre (mindre) vad gäller slipmaskiner och 8 µm eller bättre (mindre) för fräsmaskiner eller svarvar, enligt ISO 230-2:1988 1 bör man kräva att byggaren bekräftar noggrannhetsnivån en gång var 18:e månad.

a)  Verktygsmaskiner för fräsning som har någon av följande egenskaper:

1.  ”Positioneringsnoggrannheten” med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre) än 6 μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2.  Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3.  Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

Anmärkning : Avsnitt 2B201.a omfattar inte fräsmaskiner som har följande egenskaper:

a)   X-axelns förflyttning större än 2 m, och

b)   totala positioneringsnoggrannheten hos x-axeln är mer (sämre) än 30 μm.

b)  Verktygsmaskiner för slipning som har någon av följande egenskaper:

1.  ”Positioneringsnoggrannheten” med ”alla tillgängliga kompensationer” är lika med eller mindre (bättre) än 4 μm enligt ISO 230-2:19881 eller nationella motsvarigheter längs med någon linjär axel.

2.  Minst två roterande axlar som kan utföra konturslipning.

3.  Fem eller flera axlar kan styras samtidigt för att uppnå ”konturstyrning”.

2B201.b. (forts.)

Anmärkning : Avsnitt 2B001.c omfattar inte slipmaskiner enligt följande:

a)   Rundslipmaskiner för invändig, utvändig eller kombinerad invändig och utvändig slipning som har alla följande egenskaper:

1.   Kapaciteten är begränsad till ett arbetsstycke som är högst 150 mm i ytterdiameter eller längd.

2.   Begränsade till x-, z- och c-axlar.

b)   Jiggslipmaskiner som inte har en z- eller w-axel med en total positioneringsnoggrannhet som är mindre (bättre) än 4μm enligt ISO 230-2:1988 1 eller nationella motsvarigheter.

c)  Verktygsmaskiner för svarvning som har ”positioneringsnoggrannhet” med ”alla tillgängliga kompensationer” bättre (mindre) än 6 μm enligt ISO 230-2:19881 längs med någon linjär axel (total positionering) för maskiner avsedda för bearbetning av diametrar större än 35 mm.

Anmärkning : Avsnitt 2B201.c. omfattar inte maskiner för stångarbete (Swissturn) som endast är avsedda för bearbetning av stänger som matas genom maskinen, om den maximala stångdiametern är mindre än eller lika med 42 mm och möjligheter till chuckmontering saknas. Maskinerna får även vara utrustade för borrning och/eller fräsning, för bearbetning av detaljer vars diameter understiger 42 mm.

Anmärkning 1 : Avsnitt 2B201 omfattar inte verktygsmaskiner för särskilda ändamål som endast är avsedda för tillverkning av någon av följande delar:

a)   Kuggar.

b)   Kam- eller vevaxlar.

c)   Verktyg eller fräsar.

d)   Matarskruvar.

Anmärkning 2 : En verktygsmaskin som klarar minst två av de tre funktionerna svarvning, fräsning och slipning (t.ex. en svarv med fräsningsfunktion), ska bedömas efter vart och ett av de relevanta avsnitten 2B201.a, 2B001.b eller 2B001.c.

Anmärkning 3 : 2B201.a.3 och 2B201.b.3 omfattar maskiner som bygger på en parallell linjär kinematisk konstruktion (t.ex. sexfotade maskiner) som har minst fem axlar av vilka ingen är roterande.

2B204 ”Isostatiska pressar”, andra än de som specificeras i avsnitt 2B004 eller 2B104, och tillhörande utrustning enligt följande:

a)  ”Isostatiska pressar” som har följande två egenskaper:

1.  Kan uppnå ett maximalt arbetstryck av 69 MPa eller högre, och

2.  har ett kammarutrymme med en innerdiameter över 152 mm.

b)  Matriser, formar och styrutrustning, speciellt konstruerade för ”isostatiska pressar” som specificeras i avsnitt 2B204.a.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B204 avses med innerdiameter den del av arbetskammaren där arbetstemperatur och -tryck kan hållas. I diametern ska inte inräknas utrymme för lasthållare. Innerdiametern är den mindre av tryckkammarens eller den isolerade ugnskammarens, beroende på vilken av de två som är placerad i den andra.

2B206 Mät- och inspektionsutrustning, andra än de som specificeras i avsnitt 2B006 enligt följande:

a)  Datorstyrda eller numeriskt styrda koordinatmätningsmaskiner (CMM) med någon av följande egenskaper:

1.  Bara två axlar, och en maximalt tillåten längdmåttsavvikelse längs någon (endimensionell) axel, identifierad som någon kombination av E0x,MPE, E0y,MPE, eller E0z,MPE, som är lika med eller mindre (bättre) än (1,25 + L/1 000) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360-2:2009, eller

2B206.a (forts.)

2.  tre eller fler axlar och en tredimensionell (volymetrisk) maximal tillåten längdmåttsavvikelse (E0,MPE) som är lika med eller mindre (bättre) än (1,7 + L/800) μm (där L är den uppmätta längden i mm) vid varje punkt inom maskinens arbetsområde (dvs. inom axellängden), enligt ISO 10360–2:2009.

Teknisk anmärkning:

E 0,MPE för den mest noggranna konfigurationen av CMM specificerad av tillverkaren enligt ISO 10360-2:2009 (t.ex. bäst av följande: prob, mätstiftslängd, rörelseparametrar, omgivning) och med alla tillgängliga kompensationer ska jämföras med tröskeln på (1,7 + L/800) μm.

b)  System för samtidig linjär mätning och vinkelmätning av ett halvskal som har båda följande egenskaper:

1.  ”Mätosäkerheten” längs med någon linjär axel är lika med eller mindre (bättre) än 3,5 μm per 5 mm, och

2.  ”vinkelavvikelsen från en position” är lika med eller mindre (bättre) än 0,02 °.

c)  System för mätning av ’linjärförskjutning’, som har alla följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B206.c avses med ’linjärförskjutning’: ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

1.  Innehåller ”laser”, och

2.  kan under minst 12 timmar inom ett temperaturintervall av ± 1 K (± 1 °C) runt standardtemperaturen och vid standardtryck bibehålla alla följande egenskaper:

a)  En ”upplösning” över hela skalområdet som är lika med eller bättre än 0,1 μm, och

b)  en ”mätosäkerhet” som är lika med eller bättre (mindre) än (0,2 + L/2 000) μm (L är den uppmätta längden i mm).

Anmärkning: Avsnitt 2B206.c omfattar inte interferometersystem för mätning, utan slutna eller öppna återkopplingssystem, som innehåller en laser för att mäta slidens rörelsefel på verktygsmaskiner, mätmaskiner eller liknande utrustning.

d)  System med linjära differentialtransformatorer (LVDT) med båda följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B206.d avses med ’linjärförskjutning’: ändring av avståndet mellan mätprob och mätobjekt.

1.  Något av följande:

a)  ”Linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till full funktionsradie för LVDT-system med en funktionsradie på upp till 5 mm. eller

b)  ”Linjäriteten” är lika med eller mindre (bättre) än 0,1 % mätt från 0 till 5 mm för LVDT-system med en funktionsradie på mer än 5 mm. och

2.   Avdrift lika med eller bättre (mindre) än 0,1 % per dag i normal testrumstemperatur ± 1 K (± 1°C).

Anmärkning 1: Verktygsmaskiner som kan användas som mät- eller avsyningsmaskiner ska kontrolleras om de motsvarar eller överskrider kriterierna för verktygsmaskiner eller mät- och avsyningsmaskiner.

Anmärkning 2: En maskin som specificeras i avsnitt 2B206 omfattas om den överstiger angivna parametrar någonstans inom sitt arbetsområde.

Tekniska anmärkningar:

Alla parametrar för mätvärden enligt avsnitt 2B206 motsvarar plus/minus, dvs. inte hela bandet.

2B207 ”Robotar”, ”manipulatorer” och styrsystem som inte specificeras i avsnitt 2B007 enligt följande:

a)  ”Robotar” eller ”manipulatorer” som är speciellt konstruerade för att uppfylla nationella säkerhetsbestämmelser för hantering av högexplosiva ämnen (t.ex. uppfyller elektriska märkdata för högexplosiva ämnen).

b)  Styrsystem speciellt konstruerade för de ”robotar” och ”manipulatorer” som specificeras i avsnitt 2B207.a.

2B209 Maskiner för tryckvalsning, maskiner för trycksvarvning med tryckvalsande funktioner, andra än de som specificeras i avsnitt 2B009 eller 2B109, och dorn enligt följande:

a)  Maskiner som har följande två egenskaper:

1.  Tre eller fler rullar (aktiva eller styrnings-), och

2.  som enligt tillverkarens tekniska specifikation kan utrustas med ”numerisk styrning” eller datorkontroll.

b)  Rotorskapande dorn konstruerade för att bilda rotorer med en inre diameter på mellan 75 mm och 400 mm.

Anmärkning: Avsnitt 2B209.a omfattar maskiner som endast har en rulle för att deformera metallen plus två extra rullar som understöder dornen men som inte direkt deltar i processen.

2B219 Maskiner för centrifugalbalansering i flera plan, stationära eller portabla, horisontella eller vertikala enligt följande:

a)  Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av böjliga rotorer med en längd av 600 mm eller mer och som har alla följande egenskaper:

1.  Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.  Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg. och

3.  Kan balansera med en rotationshastighet större än 5 000 varv/min.

2B219 forts.

b)  Maskiner för centrifugalbalansering konstruerade för balansering av ihåliga cylindriska rotorkomponenter, som har alla följande egenskaper:

1.  Axeltappdiameter större än 75 mm.

2.  Balanserar vikter från 0,9 kg till 23 kg.

3.  Balanserar till en återstående obalans lika med eller mindre än 10 g × mm/kg per plan. och

4.  Använder remdrift.

2B225 Fjärrstyrda manipulatorer som överför fjärrstyrd mekanisk rörelse vid radiokemisk separation eller i s.k. hot cells, som har någon av följande egenskaper:

a)  Kan arbeta genom en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer (arbete-genom-vägg), eller

b)  kan överbrygga en skiljevägg med en tjocklek av 0,6 m eller mer (arbete-över-vägg).

Teknisk anmärkning:

Fjärrstyrda manipulatorer överför en mänsklig operatörs handlande till en fjärrstyrd arbetande arm med ett avslutande verktyg. Överföringen kan vara av ’master-slave’-typ eller styrd av styrpinne (joystick) eller knappsats.

2B226 Induktionsugnar med kontrollerad atmosfär (genom vakuum eller inert gas), andra än de som specificeras i avsnitt 9B001 och 3B001, och kraftförsörjning till dessa enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITTEN 3B001 OCH 9B001.

a)  Ugnar med alla följande egenskaper:

1.  Kan arbeta vid temperaturer över 1 123 K (850 °C).

2.  Har induktionsspolar med 600 mm i diameter eller mindre.

3.  Är konstruerade för en ineffekt på minst 5 kW.

Anmärkning: Avsnitt 2B226.a omfattar inte ugnar konstruerade för behandling av halvledarwafers.

b)  Kraftförsörjning med en specificerad uteffekt på minst 5 kW, särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i 2B226.a.

2B227 Vakuumkontrollerade eller andra ugnar med kontrollerad atmosfär för smältning och gjutning av metall och därtill hörande utrustning enligt följande:

a)  Ljusbågsugnar för omsmältning, smältning samt smältning och gjutning med följande två egenskaper:

1.  Elektrodåtgång mellan 1 000 cm3 och 20 000 cm3, och

2.  kan arbeta med smälttemperaturer över 1 973 K (1 700 °C).

b)  Ugnar med elektronstrålesmältning, plasmaatomisering och plasmasmältning med följande två egenskaper:

1.  En effekt på minst 50 kW, och

2.  kan arbeta med smälttemperaturer över 1 473 K (1 200 °C).

c)  Datorstyrning och datorövervakning speciellt utformade för någon av ugnarna som specificeras i avsnitt 2B227.a eller 2B227.b.

d)  Plasmabrännare, särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i 2B227.b., med följande två egenskaper:

1.  Arbetar vid en effekt på över 50 kW, och

2.  kan arbeta över 1 473 K (1 200 °C).

e)  Elektronstrålekanoner särskilt konstruerade för ugnar som specificeras i avsnitt 2B227.b. som arbetar vid en effekt på över 50 kW.

2B228 Utrustning för tillverkning, sammansättning och upplinjering av rotorer för gascentrifuger, bälgformande dorn och formar enligt följande:

a)  Utrustning för hopsättning av rotorrörsektioner för gascentrifuger, mellanväggar och ändstycken.

Anmärkning: Avsnitt 2B228.a omfattar precisionsdorn, inspänningsanordningar och maskiner för krymppassning.

b)  Utrustning för upplinjering av rotorrörsektioner längs en gemensam axel.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.b består sådan utrustning vanligen av precisionsmätprobar kopplade till en dator som kontrollerar exempelvis pneumatiska kolvar som används för att rikta rörsektionerna.

c)  Bälgformande dorn och formar för produktion av bälgar med en enkel utbuktning.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B228.c ska bälgarna ha alla följande egenskaper:

1.   Innerdiameter mellan 75 mm och 400 mm.

2.   Längd 12,7 mm eller mer.

3.   Utbuktningsdjup större än 2 mm.

4.   Tillverkade av höghållfasta aluminium-legeringar, maråldrat stål eller höghållfasta ”fibrer eller fiberliknande material”.

2B230 Alla typer av ’tryckgivare’ som kan mäta absolut tryck och som har alla följande egenskaper:

a)  Tryckkännande element tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer.

b)  De eventuella tätningar som krävs för att täta det tryckkännande elementet och som är i direkt kontakt med processmediet är tillverkade av eller skyddade av aluminium eller aluminiumlegering, aluminiumoxid (alumina eller safir), nickel eller nickellegering med mer än 60 viktprocent nickel eller fullständigt fluorerade polymerer. och

c.  De har någon av följande egenskaper:

1.  Fullt skalutslag är mindre än 13 kPa och ’noggrannheten’ bättre än 1 % av fullt skalutslag, eller

2.  fullt skalutslag är 13 kPa eller mer och ’noggrannheten’ är bättre än 130 Pa mätt vid 13 kPa.

Tekniska anmärkningar:

1.   Med ’tryckgivare’ avses i avsnitt 2B230 en enhet som omvandlar tryckmätningar till en signal.

2.   Med ’noggrannhet’ avses i avsnitt 2B230 ett värde som innefattar icke-linjäritet, hysteres och repeterbarhet vid omgivningstemperaturen.

2B231 Vakuumpumpar som har alla följande egenskaper:

a)  Insugningsrör med en diameter 380 mm eller mer.

b)  Pumphastighet av 15 m3/s eller högre. och

c)  Kan åstadkomma ett slutvakuum bättre än 13 mPa.

Tekniska anmärkningar:

1.   Pumphastigheten bestäms vid mätpunkten med kväve eller luft.

2.   Slutvakuumet bestäms i pumpens ingång med pumpens inlopp blockerat.

2B232 Höghastighetskanonsystem (drivmedel, gas, coil-gun, elektromagnetiska och elektrotermiska typer och andra avancerade system) som kan accelerera projektiler till 1,5 km/s eller mer.

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

2B233 Bälgtätade kompressorer av scrolltyp och bälgtätade vakuumpumpar av scrolltyp med alla följande egenskaper:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B350.i.

a)  Kapabel till en inloppsflödeshastighet på 50 m3/timme eller mer.

b)  Kan uppnå ett tryckförhållande på 2:1 eller mer. och

c)  Alla ytor som kommer i kontakt med processgasen är tillverkade av något av följande material:

1.  Aluminium eller aluminiumlegering.

2.  Aluminiumoxid.

3.  Rostfritt stål.

4.  Nickel eller nickellegering.

5.  Fosforbrons.

6.  Fluorpolymerer.

2B350 Hjälpmedel, utrustning och komponenter för kemisk tillverkning enligt följande:

a)  Reaktorkärl eller reaktorer, med eller utan omrörare, med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) och mindre än 20 m3 (20 000 liter), där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

ANM. För förtillverkade reparationssammansättningar, se 2B350.k.

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bunden eller emaljerad beläggning eller glasinfodring).

4.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.  Tantal eller tantal-’legeringar’.

6.  Titan eller titan-’legeringar’.

7.  Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8.  Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

2B350 forts.

b)  Omrörare som utformats för användning i reaktionskärl eller reaktorer enligt avsnitt 2B350.a, samt impellrar, blad eller axlar avsedda för sådana omrörare, där alla omrörarens ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.  Tantal eller tantal-’legeringar’.

6.  Titan eller titan-’legeringar’.

7.  Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8.  Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

c)  Lagerkärl, reservoarer eller behållare med en total inre (geometrisk) volym större än 0,1 m3 (100 liter) där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

ANM. För förtillverkade reparationssammansättningar, se 2B350.k.

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

5.  Tantal eller tantal-’legeringar’.

6.  Titan eller titan-’legeringar’.

7.  Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

8.  Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

2B350 forts.

d)  Värmeväxlare eller kondensorer med en värmeöverföringsyta större än 0,15 m2 och mindre än 20 m2, samt rör, plattor, slingor eller block (kylpaket) avsedda för sådana värmeväxlare eller kondensorer, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.  Grafit eller ’kolgrafit’.

5.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.  Tantal eller tantal-’legeringar’.

7.  Titan eller titan-’legeringar’.

8.  Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9.  Kiselkarbid.

10.  Titankarbid.

11.  Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

e)  Destillations- eller absorptionskolonner med en innerdiameter större än 0,1 m, samt vätskefördelare, ångfördelare eller vätskeuppsamlare avsedda för sådana destillations- eller absorptionskolonner, där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.  Grafit eller ’kolgrafit’.

5.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.  Tantal eller tantal-’legeringar’.

7.  Titan eller titan-’legeringar’.

8.  Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9.  Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

2B350 forts.

f)  Fjärrstyrda doseringsutrustningar där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som behandlas är gjorda av något av följande material:

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

g)  Ventiler och komponenter enligt följande:

1.  Ventiler med båda följande egenskaper:

a)  En ’nominell storlek’ större än DN 10 eller NPS 3/8, och

b)  alla ytor som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som produceras, processas eller innesluts är tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’.

2.  Ventiler, andra än de som specificeras i avsnitt 2B350.g.1, med alla följande egenskaper:

a)  En ’nominell storlek’ som är minst DN 25 eller NPS 1 och högst DN 100 eller NPS 4,

b)  hus (ventilhus) eller förformade infodringar,

c)  en stängningsanordning som är konstruerad för att vara utbytbar, och

d)  alla ytor i ventilhuset eller den förformade infodringen som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som produceras, processas eller innesluts är tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’.

3.  Komponenter som är konstruerade för ventiler som specificeras i avsnitt 2B350.g.1 eller 2B350.g.2 där alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som produceras, processas eller innesluts är tillverkade av ’korrosionsbeständigt material’ enligt följande:

a)  Hus (ventilhus).

b)  Förformade infodringar.

2B350.g (forts.)

Tekniska anmärkningar:

1.   Med ’korrosionsbeständigt material’ avses i avsnitt 2B350.g följande material:

a)   Nickel eller legeringar med mer än 40 viktprocent nickel.

b)   Legeringar med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

c.   Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

d.   Glas eller glasinfodring (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar).

e.   Tantal eller tantallegeringar.

f.   Titan eller titanlegeringar.

g.   Zirkonium eller zirkoniumlegeringar.

h.   Niob (columbium) eller nioblegeringar.

i.   Keramiska material enligt följande:

1.   Kiselkarbid med en renhet av minst 80 viktprocent.

2.   Aluminiumoxid med en renhet av minst 99,9 viktprocent.

3.   Zirkoniumoxid (zirconia).

2.   Med ’nominell storlek’ avses den mindre av in- och utloppsdiametrarna.

3.   Nominella storlekar (DN) för ventiler är i överensstämmelse med ISO 6708:1995. Nominella rörstorlekar (NPS) är i enlighet med ASSME B36.10 eller B36.19 eller motsvarande nationella standarder.

h)  Flerväggiga rör försedda med en öppning för läckageindikering, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas eller innesluts är gjorda av något av följande material:

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

3.  Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

4.  Grafit eller ’kolgrafit’.

5.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

6.  Tantal eller tantal-’legeringar’.

7.  Titan eller titan-’legeringar’.

8.  Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

9.  Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

2B350 forts.

i)  Multipeltätade och tätningsfria pumpar som har en av tillverkaren specificerad flödeshastighet som är större än 0,6 m3/tim, eller vakuumpumpar med en av tillverkaren specificerad flödeshastighet större än 5 m3/tim (vid standardtemperatur (273 K [0 °C] och tryck [101 kPa]), som inte specificeras i avsnitt 2B233; samt hus (pumphus), förformade infodringar, impellrar, rotorer eller strålpumpsmunstycken konstruerade för sådana pumpar, i vilka alla ytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas är gjorda av något av följande material:

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Keramiska material.

3.  Ferrokisel (järnlegeringar med hög kiselhalt).

4.  Fluorpolymerer (polymer- eller elastomermaterial som innehåller mer än 35 viktprocent fluor).

5.  Glas (inklusive keramiskt bundna eller emaljerade beläggningar eller glasinfodring).

6.  Grafit eller ’kolgrafit’.

7.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

8.  Tantal eller tantal-’legeringar’.

9.  Titan eller titan-’legeringar’.

10.  Zirkonium eller zirkonium-’legeringar’.

11.  Niob (columbium) eller niob-’legeringar’.

Teknisk anmärkning:

Med tätning i avsnitt 2B350.i avses endast de tätningar som kommer i direkt kontakt med de kemikalier som processas (eller är avsedda för detta), och som ger en tätningsfunktion där en kolv- eller turbindriven drivaxel passerar genom ett pumphus.

2B350 forts.

j)  Förbränningsugnar konstruerade för att förstöra kemikalier som specificeras i avsnitt 1C350 vilka har särskilt konstruerade hanteringssystem för förbränningsprodukterna, särskilda hanteringshjälpmedel och en medeltemperatur i förbränningskammaren över 1 273 K (1 000 °C), i vilka alla ytor i förbränningssystemet som kommer direkt i kontakt med förbränningsprodukterna är gjorda av eller beklädda med något av följande material:

1.  ’Legeringar’ med mer än 25 viktprocent nickel och 20 viktprocent krom.

2.  Keramiska material.

3.  Nickel eller ’legeringar’ med mer än 40 viktprocent nickel.

k.  Förtillverkade reparationssammansättningar med metallytor som kommer i direkt kontakt med den kemikalie som bearbetas och som är gjorda av tantal eller tantallegeringar enligt följande, samt speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.  Konstruerade för mekanisk fastsättning i glasinfodrade reaktorkärl eller reaktorer som specificeras i 2B350.a, eller

2.  konstruerade för mekanisk fastsättning i glasinfodrade lagerkärl, reservoarer eller behållare som specificeras i 2B350.c.

Anmärkning: I avsnitt 2B350 ska inte det material som används för tätningar, packningar, skruvar, tätningsbrickor eller andra material som används för tätning avgöra kontrollstatusen, förutsatt att dessa komponenter är konstruerade för att vara utbytbara.

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Kolgrafit’ är en sammansättning som består av amorft kol och grafit, där grafitinnehållet är åtta viktprocent eller mer.

2.   För materialen i förteckningarna ovan avses med termen ’legering’, när det inte anges någon specifik koncentration av någon beståndsdel, de legeringar i vilka den identifierade metallen förekommer i en högre viktprocentandel än någon annan beståndsdel.

2B351 Detektorer och övervakningssystem för giftig gas och för dem avsedda detektionskomponenter, andra än de som specificeras i avsnitt 1A004, enligt följande, samt detektorer, sensoranordningar och ersättningsbara sensorpatroner:

a)  som är utformade för kontinuerlig drift och i stånd att upptäcka kemiska stridsmedel eller kemikalier som omfattas av avsnitt 1C350 vid en koncentration på mindre än 3 mg/m3, eller

b)  som är konstruerade för att upptäcka kemiska föreningar med en kolinesterashämmande funktion.

2B352 Utrustning för tillverkning och hantering av biologiska material enligt följande:

a)  Säkerhetslaboratorier och tillhörande utrustning enligt följande:

1.  Kompletta säkerhetslaboratorier som motsvarar kriterierna för säkerhetsklass P3 eller P4 (BL3, BL4, L3, L4) enligt WHO Laboratory Biosafety manual (tredje upplagan, Genève 2004).

2.  Utrustning som konstruerats för fast installation i säkerhetslaboratorier som specificeras i 2B352.a., enligt följande:

a)  Genomloppsautoklaver för dekontaminering med dubbla dörrar.

b)  Duschar för dekontaminering med helkroppsskydd med tryckluftstillförsel.

c)  Genomgångsdörrar med mekanisk eller uppblåsbar tätning.

b)  Fermentorer och komponenter enligt följande:

1.  Fermentorer som kan odla ”mikroorganismer” eller levande celler för produktion av virus eller toxiner, utan spridning av aerosoler, och som har en total inre volym av 20 liter eller mer.

2.  Komponenter som är konstruerade för fermentorer som specificeras i avsnitt 2B352.b.1 enligt följande:

a)  Odlingskammare som är konstruerade för att kunna steriliseras eller desinficeras på plats.

b)  Fasthållningsdon för odlingskammare.

c)  Enheter för processkontroll som simultant kan övervaka och styra två eller fler parametrar i ett fermentationssystem (t.ex. temperatur, pH, näringsämnen, skakning, upplöst syre, luftflöde, skumkontroll).

Tekniska anmärkningar:

1.   Fermentorer enligt avsnitt 2B352.b omfattar även bioreaktorer, bioreaktorer för engångsbruk, kemostater och system med kontinuerligt flöde.

2.   Fasthållningsdon för odlingskammare omfattar även odlingskammare för engångsbruk med styva väggar.

c)  Centrifugalseparatorer som kan användas för kontinuerlig avskiljning, utan spridning av aerosoler, och som har samtliga följande egenskaper:

1.  En flödeshastighet högre än 100 liter per timme.

2.  Beståndsdelar av polerat rostfritt stål eller titan.

3.  En avtätning mot läckage genom en eller flera tätningar mellan vilka upprätthålls ett kontinuerligt ångtryck.

4.  En utformning så att de kan steriliseras i slutet tillstånd på plats.

Teknisk anmärkning:

Centrifugalseparatorer omfattar också dekanteringsutrustning.

2B352 forts.

d)  Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) och komponenter, enligt följande:

1.  Genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) utformad för avskiljning av mikroorganismer, virus, toxiner eller cellodlingar, som har alla följande egenskaper:

a)  En total filteryta på 1 m2 eller större, och

b)  någon av följande egenskaper:

1.  En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

2.  Använder filtreringskomponenter för engångsbruk.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 2B352.d.1.b avses med steriliseras eliminering av alla livskraftiga mikrober från utrustningen, med användning av antingen fysikaliska agens (t.ex. ånga) eller kemiska agens. Med desinficera avses dödande av eventuella mikrobiella smittämnen på utrustningen genom användning av kemiska agens med bakteriedödande effekt. Desinficering och sterilisering skiljer sig från hygienisering, som avser rengöringsåtgärder för att minska antalet mikrober på utrustningen, utan att alla mikrobiella smittämnen eller livskraftiga mikrober nödvändigtvis elimineras.

Anmärkning: 2B352.d omfattar inte utrustning för omvänd osmos eller hemodialys enligt tillverkarens specifikation.

2.  Komponenter till genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) (t.ex. moduler, element, kassetter, patroner, enheter eller skivor) med en filteryta som är 2 m2 eller större för varje komponent och som är konstruerade för användning i genomströmningsfilterutrustning (tangentiell) som specificeras i avsnitt 2B352.d.

e)  Ångkoknings-, gas eller ångsteriliserbar frystorkningsutrustning med en kylkapacitet av 10 kg is eller mer per dygn och mindre än 1 000 kg is per dygn.

2B352 forts.

f)  Skydds- och inneslutningsutrustning enligt följande:

1.  Skyddskläder i form av hel- eller halvdräkter, eller kåpor som är beroende av bunden extern lufttillförsel och fungerar med övertryck.

Anmärkning : Avsnitt 2B352.f.1 omfattar inte dräkter som ska bäras med inbyggd andningsapparat.

2.  Kammare för biologisk inneslutning, isolatorer och biosäkerhetsskåp som har alla följande egenskaper vid normal funktion:

a)  En helt avskärmad arbetsplats där operatören är helt avskild från arbetet med en fysisk barriär.

b)  Kan användas vid negativt tryck.

c)  Det finns möjlighet att säkert hantera föremål på arbetsplatsen.

d)  Den luft som förs in respektive förs ut från arbetsplatsen filtreras med ett HEPA-filter.

Anmärkning 1: Avsnitt 2B352.f.2. omfattar biosäkerhetsskåp i klass III, enligt beskrivningen i senaste utgåvan av WHO Laboratory Biosafety manual eller som konstruerats i enlighet med nationella normer, föreskrifter eller riktlinjer.

Anmärkning 2: Avsnitt 2B352.f.2. omfattar inte isolatorer som särskilt utformats för barriärvård eller transport av smittade patienter .

g)  Aerosolinhalationsutrustning som konstruerats för aerosoltestning med ”mikroorganismer”, virus eller ”toxiner” enligt följande:

1.  Kammare för helkroppsexponering som har en volym av 1 m3 eller mer.

2.  Utrustning för enbart nosexponering med ett riktat aerosolflöde, med någon av följande exponeringskapaciteter:

a)  Tolv eller fler gnagare.

b)  Två eller fler andra djur än gnagare.

3.  Stängda fasthållningsrör för användning med utrustning för enbart näsexponering med ett riktat aerosolflöde.

2B352 forts.

h)  Sprejtorkningsutrustning som kan torka toxiner eller patogena ”mikroorganismer”, med alla följande egenskaper:

1.  En vattenavdunstningskapacitet på ≥ 0,4 kg/timme och ≤ 400 kg/timme.

2.  Förmåga att generera en genomsnittlig produktpartikelstorlek på ≤10 µm med befintliga tillbehör eller med en minimal ändring av sprejtorkningsutrustningen med atomiseringsmunstycken som möjliggör generering av den önskade partikelstorleken.

3.  En utformning så att de kan steriliseras eller desinficeras på plats.

i)  Utrustning för assemblering och syntetisering av nukleinsyra vilken är delvis eller helt automatiserad och konstruerad för att generera nukleinsyrasekvenser längre än 1,5 kilobaser med en felprocent på mindre än 5 % per gång.

2C Material

Ingen.

2D Programvara

2D001 Annan ”programvara” än den som specificeras i avsnitt 2D002 enligt följande:

a)  ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A001 eller 2B001.

b)  ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A001.c, 2B001 eller 2B003-2B009.

Anmärkning: Avsnitt 2D001 omfattar inte ”programvara” för delprogrammering som genererar koder för ”numerisk styrning” för bearbetning av olika delar.

2D002 ”Programvara” för elektroniska enheter, även om den finns i en elektronisk utrustning eller i ett elektroniskt system, som möjliggör för denna utrustning eller detta system att fungera som en utrustning för ”numerisk styrning” som simultant kan koordinera mer än fyra axlar för ”konturstyrning”.

Anmärkning 1: 2D002 omfattar inte ”programvara” speciellt utformad eller modifierad för drift av produkter som inte specificeras i kategori 2.

Anmärkning 2: Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002. Se avsnitt 2D001 och 2D003 för ”programvara” för produkter som specificeras i avsnitt 2B002.

Anmärkning 3: Avsnitt 2D002 omfattar inte ”programvara” som exporteras tillsammans med, och som är det minsta som krävs för att driva, produkter som inte specificeras i kategori 2.

2D003 ”Programvara” som är utformad eller modifierad för drift av utrustning som specificeras i avsnitt 2B002, som konverterar optisk design, mätning av arbetsstycken och funktioner för borttagning av material till kommandon för ”numerisk styrning” för att ge arbetsstycket den önskade formen.

2D101 ”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustningar som specificeras i avsnitt 2B104, 2B105, 2B109, 2B116, 2B117 eller 2B119–2B122.

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 9D004.

2D201 ”Programvara” speciellt utformad för ”användning” av produkter som specificeras i avsnitt 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B219 eller 2B227.

2D202 ”Programvara” speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2B201.

Anmärkning: Avsnitt 2D202 omfattar inte ”programvara” för programmering av delar som genererar kommandokoder för ”numerisk styrning”, men som inte medger direkt användning av utrustningen för bearbetning av olika delar.

2D351 ”Programvara”, annan än den som specificeras i avsnitt 1D003, speciellt utformad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 2B351.

2E Teknik

2E001 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2A, 2B eller 2D.

Anmärkning: Avsnitt 2E001 omfattar ”teknik” för integrering av mätprobsystem i de koordinatmätmaskiner som specificeras i avsnitt 2B006.a.

2E002 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 2A eller 2B.

2E003 Annan ”teknik” enligt följande:

a)  Används inte.

b)  ”Teknik” för metallbearbetningsprocesser enligt följande:

1.  ”Teknik” för konstruktion av verktyg, formar eller fixturer speciellt konstruerade för någon av följande processer:

a)  ”Superplastisk bearbetning”.

b)  ”Diffusionsbondning”.

c)  ”Direktverkande hydraulisk pressning”.

2.  Tekniska data som består av följande processmetoder eller parametrar och som används för att styra följande:

a)  ”Superplastisk bearbetning” av aluminiumlegeringar, titanlegeringar eller ”superlegeringar” genom

1.  ytpreparering,

2.  sträckhastighet,

3.  temperatur,

4.  tryck,

b)  ”Diffusionsbondning” av ”superlegeringar” eller titanlegeringar genom

1.  ytpreparering,

2.  temperatur,

3.  tryck.

2E003.b.2. (forts.)

c)  ’Direktverkande hydraulisk pressning’ av aluminium- eller titanlegeringar genom

1.  tryck,

2.  cykeltid.

d)  ’Varm isostatisk förtätning’ av titanlegeringar, aluminiumlegeringar eller ”superlegeringar” genom

1.  temperatur,

2.  tryck,

3.  cykeltid.

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Direktverkande hydraulisk pressning’ är en formförändringsprocess som använder en vätskefylld flexibel blåsa i direkt kontakt med arbetsstycket.

2.   Med ’varm isostatisk förtätning’ avses en process där man trycksätter ett gjutgods vid temperaturer som överskrider 375 K (102 °C) i ett slutet hålrum med hjälp av olika medier (gas, vätska, fasta partiklar osv.) för att skapa lika tryck i alla riktningar i avsikt att reducera eller eliminera antalet håligheter i gjutgodset.

c)  ”Teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av hydrauliska sträckbearbetningsmaskiner, inklusive formar härför, för tillverkning av flygplansskrov.

d)  Används inte.

e)  ”Teknik” för ”utveckling” av integrerad ”programvara” för inkorporering av expertsystem i enheter för ”numerisk styrning” för att understödja avancerade beslut i s.k. shop floor operations.

f)  ”Teknik” för applicering av oorganiska ytbeläggningar eller oorganisk ytförändringsbeläggning (specificerade i kolumn 3 i följande tabell) till substrat för icke-elektronisk användning (specificerade i kolumn 2 i följande tabell) med en process som specificeras i kolumn 1 i följande tabell och som definieras i de tekniska anmärkningarna efter tabellen.

2E003 forts.

Anmärkning: Tabell och teknisk anmärkning återfinns efter avsnitt 2E301.

ANM. Denna tabell ska läsas för att specificera ”tekniken” för en särskild beläggningsprocess endast då resultatet av ytbeläggningen i kolumn 3 är i ett stycke direkt mittför det relevanta substratet under kolumn 2. Till exempel, tekniska uppgifter om beläggningsprocessen med kemisk förångningsdeposition (CVD) är inbegripna för applicering av silicider till kol-kol-, keram- och metall-”matris”-”komposit”substrat, men är inte inbegripna för applicering av silicider till substrat av ’hårdmetall innehållande volframkarbid’ (16) och ’kiselkarbid’ (18). I det andra fallet är den resulterande ytbeläggningen inte förtecknad i stycket under kolumn 3 direkt mittför stycket under kolumn 2 där ’hårdmetall innehållande volframkarbid’ (16) och ’kiselkarbid’ (18) är förtecknade.

2E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2B004, 2B009, 2B104, 2B109, 2B116, 2B119–2B122 eller 2D101.

2E201 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 2A225, 2A226, 2B001, 2B006, 2B007.b, 2B007.c, 2B008, 2B009, 2B201, 2B204, 2B206, 2B207, 2B209, 2B225–2B233, 2D201 eller 2D202.

2E301 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av varor som specificeras i avsnitten 2B350–2B352.

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER

1.   Beläggningsprocess (1) (23)

2.   Substrat

3.   Resultat av ytbeläggning

A.  Kemisk förångningsdeposition (CVD)

”Superlegeringar”

Aluminider för interna genomgångar

 

Keramer (19) och glas med låg expansion (14)

Silicider

Karbider

Dielektriska lager (15)

Diamant

Diamantlikt kol (17)

 

Kol-kol-, keram- och metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Svårsmälta metaller

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Aluminider

Legerade aluminider (2)

Bornitrid

 

Hårdmetall innehållande volframkarbider (16), kiselkarbider (18)

Karbider

Volfram

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

Diamant

Diamantlikt kol (17)

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamant

Diamantlikt kol (17)

B.  Termisk förångning Fysisk förångningsdeposition (TE-PVD)

 

 

B.1  Fysisk förångningsdeposition (PVD): Elektronstrålar (EB-PVD)

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

Legerade aluminider (2)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Silicider

Aluminider

Blandningar därav (4)

 

Keramer (19) och glas med låg expansion (14)

Dielektriska lager (15)

 

Korrosionsbeständigt stål (7)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Blandningar därav (4)

 

Kol-kol-, keram- och metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Svårsmälta metaller

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Bornitrid

 

Hårdmetall innehållande volframkarbider (16), kiselkarbider (18)

Karbider

Volfram

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

Borider

Beryllium

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

 

Titanlegeringar (13)

Borider

Nitrider

B.2  Jonassisterad resistivt upphettad fysisk förångningsdeposition (PVD) (Jonplätering)

Keramer (19) och glas med låg expansion (14)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

 

Kol-kol-, keram- och metall”matris””kompositer”

Dielektriska lager (15)

 

Hårdmetall innehållande volframkarbid (16), Silikonkarbid

Dielektriska lager (15)

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

B.3  Fysisk förångningsdeposition (PVD): ”Laser”-förångning

Keramer (19) och glas med låg expansion (14)

Silicider

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

 

Kol-kol-, keram- och metall”matris””kompositer”

Dielektriska lager (15)

 

Hårdmetall innehållande volframkarbid (16), Silikonkarbid

Dielektriska lager (15)

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

B.4  Fysisk förångningsdeposition (PVD): Katodstråleurladdning

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

Legerade aluminider (2)

MCrAlX (5)

 

Polymerer (11) och organiska ”matris”- ”kompositer”

Borider

Karbider

Nitrider

Diamantlikt kol (17)

C.  Pack cementation (se A ovan out-of-pack cementation) (10)

Kol-kol-, keram- och metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Blandningar därav (4)

 

Titanlegeringar (13)

Silicider

Aluminider

Legerade aluminider (2)

 

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Silicider

Oxider

D.  Plasmasprutning

”Superlegeringar”

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Blandningar därav (4)

Slipbar nickel-grafit

Slipbara material som innehåller Ni-Cr-Al

Slipbar Al-Si-polyester

Legerade aluminider (2)

 

Aluminiumlegeringar (6)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Silicider

Blandningar därav (4)

 

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Aluminider

Silicider

Karbider

 

Korrosionsbeständigt stål (7)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Blandningar därav (4)

 

Titanlegeringar (13)

Karbider

Aluminider

Silicider

Legerade aluminider (2)

Slipbar nickel-grafit

Slipbara material som innehåller Ni-Cr-Al

Slipbar Al-Si-polyester

E.  Målningsbeläggning

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Brända silicider

Brända aluminider utom för resistiva värmeelement

 

Kol-kol-, keram- och metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Blandningar därav (4)

F.  Sputteringbeläggning

”Superlegeringar”

Kisellegeringar

Legerade aluminider (2)

Ädelmetallmodifierade aluminider (3)

MCrAlX (5)

Modifierat zirkonium (12)

Platina

Blandningar därav (4)

 

Keramer och glas med låg expansion (14)

Silicider

Platina

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

 

Titanlegeringar (13)

Borider

Nitrider

Oxider

Silicider

Aluminider

Legerade aluminider (2)

Karbider

 

Kol-kol-, keram- och metall”matris””kompositer”

Silicider

Karbider

Svårsmälta metaller

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Bornitrid

 

Hårdmetall innehållande volframkarbider (16), kiselkarbider (18)

Karbider

Volfram

Blandningar därav (4)

Dielektriska lager (15)

Bornitrid

 

Molybden och molybdenlegeringar

Dielektriska lager (15)

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Borider

Dielektriska lager (15)

Beryllium

 

Detektorfönster-material (9)

Dielektriska lager (15)

Diamantlikt kol (17)

 

Svårsmälta metaller och legeringar (8)

Aluminider

Silicider

Oxider

Karbider

G.  Jonimplantation

Lagerstål för höga temperaturer

Tillsatser av krom tantal eller niob (columbium)

 

Titanlegeringar (13)

Borider

Nitrider

 

Beryllium och berylliumlegeringar

Borider

 

Hårdmetall innehållande volframkarbid (16)

Karbider

Nitrider

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER – ANMÄRKNINGAR

1.  Termen ’beläggningsprocess’ omfattar såväl reparation och förbättring av ytbehandlingen som den ursprungliga ytbehandlingen.

2.  Termen ’legerade aluminidbeläggningar’ omfattar enkel- eller flerstegsbeläggningar varvid ett eller flera ämnen överförs före eller samtidigt med aluminidbeläggningen även om dessa ämnen överförs med en annan ytbehandlingsmetod. Däremot omfattas inte upprepad användning av s.k. enkelstegs ”pack cementation”-processer för att uppnå legerade aluminider.

3.  Termen ’ädelmetallmodifierade aluminider’ omfattar flerstegsbeläggningar varvid ädelmetallen eller ädelmetallerna påläggs med någon annan beläggningsprocess före påläggningen av aluminidbeläggningen.

4.  Termen ’blandningar därav’ omfattar infiltrerade material, sorterade blandningar, hjälpbeläggningar och multilagerbeläggningar och erhålls genom en eller flera av de beläggningsprocesser som specificeras i tabellen.

5.  ’MCrAlX’ avser en legerad beläggning där M står för kobolt, järn, nickel eller blandningar därav och X står för hafnium, yttrium, kisel, tantal oberoende av mängd eller andra avsiktliga tillsatser som är större än 0,01 viktprocent, i olika proportioner och kombinationer, utom

a)  CoCrAlY-beläggningar som innehåller mindre än 22 viktprocent krom, mindre än 7 viktprocent aluminium och mindre än 2 viktprocent yttrium,

b)  CoCrAlY-beläggningar som innehåller 22–24 viktprocent krom, 10–12 viktprocent aluminium och 0,5–0,7 viktprocent yttrium, eller

c)  NiCrAlY-beläggningar som innehåller 21–23 viktprocent krom, 10–12 viktprocent aluminium och 0,9–1,1 viktprocent yttrium.

6.  Med termen ’aluminiumlegeringar’ avses legeringar som har en brottgräns på minst 190 MPa mätt vid 293 K (20 °C).

7.  Med termen ’korrosionsbeständigt stål’ avses AISI (American Iron and Steel Institute)-serien 300 eller motsvarande nationella standard för stål.

8.  ’Svårsmälta metaller och legeringar’ omfattar följande metaller och deras legeringar: niob (columbium), molybden, volfram och tantal.

9.  ’Detektorfönstermaterial’ enligt följande: aluminiumoxid, kisel, germanium, zinksulfid, zinkselenid, galliumarsenid, diamant, galliumfosfid, safir och följande metallhalogenider: detektorfönstermaterial som har en diameter som är större än 40 mm för zirkoniumfluorid och hafniumfluorid.

10.  Kategori 2 omfattar inte ”teknik” för s.k. enstegs pack-cementation av massiva luftfolier.

11.  ’Polymerer’ enligt följande: polyimid, polyester, polysulfid, polykarbonater och polyuretaner.

12.  Med ’modifierat zirkonium’ avses tillsatser av andra metalloxider (t.ex. kalciumoxid, magnesiumoxid, yttriumoxid, hafniumoxid, oxider till sällsynta jordmetaller) till zirkonium för att stabilisera speciella kristallografiska faser och faskompositioner. Termisk barriärbeläggning som görs av zirkonium modifierad med kalciumoxid eller magnesiumoxid genom blandning eller fusion omfattas inte.

13.  Med ’titanlegeringar’ avses endast rymdlegeringar som har en brottgräns som är minst 900 MPa mätt vid 293 K (20 °C).

14.  Med ’glas med låg expansion’ avses glas med en termisk expansionskoefficient på högst 1 × 10–7 K–1 mätt vid 293 K (20 °C).

15.  ’Dielektriska lager’ är beläggningar som är uppbyggda av flera lager isolationsmaterial i vilka interferensegenskaperna hos en konstruktion som är sammansatt av material med olika brytningsindex används så att reflexion, genomsläpplighet eller absorption erhålls vid olika våglängder. Med dielektriskta lager avses minst fyra dielektriska lager eller dielektriska/metall-”komposit”-lager.

16.  ’Hårdmetall innehållande volframkarbid’ omfattar inte skärande och bearbetande verktygsmaterial som består av volframkarbid/(kobolt, nickel), titankarbid/(kobolt, nickel), kromkarbid/nickel-krom och kromkarbid/nickel.

17.  ”Teknik” för beläggning av diamantlikt kol på något av följande omfattas inte:

Diskettstationer samt läs- och skrivhuvuden, utrustning för tillverkning av engångsmaterial, ventiler för kranar, akustiska membran för högtalare, motordelar till bilar, skärverktyg, stans- och pressmatriser, kontorsmaskiner, mikrofoner och medicintekniska produkter eller formar för plastgjutning eller plastformning, tillverkade av legeringar som innehåller mindre än 5 % beryllium.

18.  ’Kiselkarbid’ omfattar inte skärande och bearbetande verktygsmaterial.

19.  Keramiska substrat i denna punkt omfattar inte keramiska material som innehåller minst 5 viktprocent lera eller cement, antingen som separata beståndsdelar eller i kombination.

TABELL – YTBELÄGGNINGSTEKNIKER – ANMÄRKNINGAR

De processer som specificeras i kolumn 1 i tabellen definieras enligt följande:

a)  Kemisk förångningsdeposition (CVD) är en ytbehandlings- eller ytförändringsprocess varvid metall, legering, ”komposit”, ett dielektrikum eller en keram deponeras på ett upphettat substrat. Reaktansgaserna sönderdelas eller kombineras i närheten av substratet, varvid en beläggning sker på substratet av det önskade grundämnet, den önskade legeringen eller kompositmaterialet. Energi för denna sönderdelning eller kemiska reaktionsprocess kan erhållas från värmen i substratet, en glimurladdningsplasma eller från upphettning med ”laser”-strålning.

ANM. 1 CVD omfattar följande processer: beläggning med ett gasflöde out-of-pack-beläggning, pulserande CVD, styrd termisk kärnbildande nedbrytningsprocess (CNTD), plasmaförstärkta eller plasmaassisterade CVD-processer.

ANM. 2 Med pack menas ett substrat som är inbakat i en pulverblandning.

ANM. 3 De reaktansgaser som används i en out-of-pack-process produceras med hjälp av samma basreaktioner och parametrar som pack cementation-processen, med undantag av att substratet som ska beläggas inte är i kontakt med pulverblandningen.

b)  Termisk förångning – fysisk förångningsdeposition (TE-PVD) är en ytbeläggningsprocess som sker i vakuum vid ett tryck som är lägre än 0,1 Pa varvid en termisk energikälla används för att förånga beläggningsmaterialet. Denna process resulterar i en kondensation eller en beläggning av det förångade materialet på lämpligt placerade substrat.

Tillsatsen av gaser i vakuumkammaren under beläggningsprocessen för att skapa blandad beläggning är en vanlig modifiering av denna process.

Användningen av jon- eller elektronstrålar eller plasma för att aktivera eller assistera vid beläggningen är också en vanlig modifikation av denna teknik. Användningen av monitorer för att under processen mäta beläggningens optiska egenskaper och tjocklek kan utgöra en del av dessa processer.

Specifika TE-PVD processer är följande:

1.  Elektronstråle-PVD använder en elektronstråle för att upphetta och förånga det material som ska bilda beläggningen.

2.  Jonassisterad resistivt upphettad PVD arbetar med elektroresistiva värmekällor i kombination med direkt inverkan från jonstrålar för att producera ett kontrollerat och likformigt flöde av de förångade beläggningsmaterialen.

3.  ”Laser”förångning använder antingen pulsade eller kontinuerliga ”laser”vågor för att förånga det material som ska bilda beläggning.

4.  Katodstrålebeläggning arbetar med en katod av det material som ska bilda beläggning, varvid katoden förbrukas, och vid katoden uppstår en gnisturladdning på ytan genom en kortvarig jordkontakt med hjälp av en trigger. En styrd rörelse av gnistan urholkar katodytan och skapar ett kraftigt joniserat plasma. Anoden kan antingen vara en kon fastsatt till katodens periferi, med hjälp av isolatorer, eller till kammaren. Substratet förspänns så att icke-synlig beläggning kan ske.

ANM. Denna definition omfattar inte slumpmässig katodstrålebeläggning utan förspänt substrat.

5.  Jonplätering är en speciell modifikation av den vanliga TE-PVD-processen, varvid ett plasma eller en jonkälla används för att jonisera de ämnen som ska användas för beläggning, och en negativ förspänning läggs på substratet för att underlätta extraktionen av de ämnen som ska deponeras från plasman. Införandet av reaktiva ämnen, förångning av fasta material i kammaren samt användning av monitorer för att under processen mäta beläggningens optiska egenskaper och tjocklek är vanliga modifieringar av denna process.

c)  Pack Cementation är en ytförändringsprocess eller en överlagringsbeläggningsprocess varvid substratet packas in i en pulverblandning (pack) som består av

1.  det metallpulver som ska utgöra beläggningen (vanligtvis aluminium, krom, kisel eller kombinationer av dessa),

2.  en aktivator (vanligtvis ett halogent salt), och

3.  ett ballastpulver, oftast aluminium.

Substratet och pulverblandningen placeras i en retort som upphettas till en temperatur mellan 1 030 K (757 °C) och 1 375 K (102 °C) i tillräckligt lång tid för att beläggningen ska ske.

d)  Plasmasprutning är en ytbehandlingsprocess i vilken en kanon (”blåslampa”), som producerar och styr ett plasma tar emot pulver eller tråd av beläggningsmaterialet, smälter det och skjuter det mot ett substrat, varpå en integrerad sammanfogning sker. Plasmasprutning kan antingen ske som lågtryckssprutning eller höghastighetssprutning.

ANM. 1 Med lågtryck avses lägre tryck än omgivande atmosfärtryck.

ANM. 2 Med höghastighet avses en gashastighet vid sprutmunstycket som överskrider 750 m/s beräknat vid 293 K (20 °C) och 0,1 MPa.

e)  Målningsbeläggning är en ytförändringsprocess eller en överlagringsbeläggningsprocess i vilken ett metalliskt eller keramiskt pulver med ett organiskt bindemedel uppslammas i en vätska och appliceras på ett substrat genom antingen sprutning, doppning eller målning, med påföljande luft- eller ugnstorkning, samt värmebehandling för att uppnå önskad beläggning.

f)  Sputteringbeläggning är en överlagringsbeläggningsprocess som baseras på impulsöverföringsfenomen, varvid positiva joner accelereras av ett elektriskt fält mot ytan av ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade jonerna är tillräcklig för att atomer från ytan ska frigöras och beläggas på det lämpligt placerade substratet.

ANM. 1 Tabellen hänvisar endast till triod-, magnetron- eller reaktiv sputteringbeläggning som används för att öka vidhäftningen av beläggningen samt radiofrekvent (RF)-förstärkt sputteringbeläggning som används för att tillåta förångning i icke metalliska beläggningsmaterial.

ANM. 2 Lågenergijonstrålar (mindre än 5 keV) kan användas för att aktivera beläggningen.

g)  Jonimplantation är en ytförändringsbeläggningsprocess i vilken det ämne som ska legeras joniseras, accelereras genom en potentialgradient och förs in till ytregionen för substratet. Detta inbegriper processer där jonimplantationen sker samtidigt med fysisk förångningsdeposition med elektronstråle eller sputteringbeläggning.

DEL V – Kategori 3

KATEGORI 3 ELEKTRONIK

3A System, utrustning och komponenter

Anmärkning 1: Kontrollstatusen för den utrustning och de komponenter som beskrivs i avsnitt 3A001 eller 3A002, förutom för de som beskrivs i avsnitt 3A001.a.3–3A001.a.10 eller 3A001.a.12–3A001.a.14 och som är speciellt konstruerade för eller som har samma funktionella egenskaper som annan utrustning, bestäms av den andra utrustningens kontrollstatus.

Anmärkning 2: Kontrollstatusen för de integrerade kretsar som beskrivs i avsnitt 3A001.a.3–3A001.a.9 eller 3A001.a.12–3A001.a.14 och som är icke föränderligt programmerade till eller konstruerade för en speciell funktion för en annan utrustning bestäms av den andra utrustningens kontrollstatus.

ANM. Om en tillverkare eller sökande inte kan avgöra den andra utrustningens kontrollstatus, bestäms de integrerade kretsarnas kontrollstatus av avsnitten 3A001.a.3–3A001.a.9 och 3A001.a.12–3A001.a.14.

Anmärkning 3: Statusen för wafers (färdigbearbetade eller obearbetade), vars funktion har fastställts, ska bedömas efter parametrarna i avsnitt 3A001.a, 3A001.b, 3A001.d, 3A001.e.4, 3A001.g, 3A001.h eller 3A001.i.

3A001 Elektroniska produkter enligt följande:

a)  Integrerade kretsar för allmänna ändamål enligt följande:

Anmärkning: Integrerade kretsar omfattar följande typer:

—   ”Monolitiska integrerade kretsar”.

—   ”Integrerade hybridkretsar”.

—   ”Integrerade multikretsar”.

—   ”Integrerade kretsar av filmtyp” inklusive integrerade kretsar av typ kisel på safir.

—   ”Optiska integrerade kretsar”.

—   ”Tredimensionella integrerade kretsar”.

—   ”Monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”).

3A001.a (forts)

1.  Integrerade kretsar som har konstruerats eller specificerats för att vara motståndskraftiga mot en total strålning enligt något av följande:

a)  En total dos om minst 5 x 103 Gy (kisel),

b)  en dosratsändring genom störning om minst 5 x 106 Gy (kisel)/s, eller

c)  en fluens (integrerat flöde) av neutroner (1 MeV ekvivalent) på 5 x 1013 n/cm2 eller högre på kisel, eller dess ekvivalent för andra material.

Anmärkning: 3A001 a.1.c omfattar inte halvledare av metallisolatortyp (MIS - Metal Insulator Semiconductors).

2.  ”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar”, mikrocontroller-mikrokretsar, integrerade minneskretsar tillverkade av blandade halvledare, analog-till-digital-omvandlare, integrerade kretsar som innehåller analog-till-digital-omvandlare och som lagrar eller bearbetar digitaliserade data, digital-till-analog-omvandlare, elektro-optiska eller ”optiska integrerade kretsar” konstruerade för ”signalbehandling”, fältprogrammerbara logiska komponenter, kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kontrollstatusen hos den utrustning i vilken kretsarna ska användas är okänd, processorer för Snabb Fourier-transform (FFT), statiska RAM (SRAM) eller ’icke-flyktiga minnen’ som är något av följande:

a)  Specificerade för drift i omgivningstemperaturer över 398 K (125 °C).

b)  Specificerade för drift i omgivningstemperaturer under 218 K (–55 °C).

c)  Specificerade för drift i omgivningstemperaturer i området från 218 K (–55 °C) till och med 398 K (125 °C).

Anmärkning: Avsnitt 3A001.a.2 omfattar inte integrerade kretsar som konstruerats för civila bil- eller tågapplikationer.

Teknisk anmärkning:

’Icke-flyktiga minnen’ är minnen som bevarar data under en viss tid efter att strömmen stängs av.

3A001.a (forts)

3.  ”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar” och mikrocontroller-mikrokretsar tillverkade av en halvledare med blandade material och som har en klockfrekvens som överstiger 40 MHz.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.a.3 omfattar digitala signalprocessorer, digitala matrisprocessorer (array processors) och digitala hjälpprocessorer (coprocessors).

4.  Används inte.

5.  Integrerade kretsar med analog-till-digitalomvandlare (ADC) och digital-till-analog-omvandlare (DAC) enligt följande:

a)  ADC som har något av följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 3A101.

1.  En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

2.  En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 600 miljoner samplingar per sekund (Msps).

3.  En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 400 Msps.

4.  En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 250 Msps.

5.  En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 65 Msps.

ANM. För integrerade kretsar som innehåller analog-till-digital-omvandlare och som lagrar eller bearbetar digitaliserade data, se avsnitt 3A001.a.14.

Tekniska anmärkningar:

1.   En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2 n nivåer.

2.   ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata som motsvarar den uppmätta analoga ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.   För ”flerkanals-ADC” ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.   För ”interfolierade ADC” (interleaved ADC’s) eller för ”flerkanals-ADC” som är specificerade till att drivas interfolierat, ska ”samplingsfrekvenserna” läggas ihop och ”samplingsfrekvensen” är den maximala sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

3A001.a.5 (forts)

b)  Digital-till-analog-omvandlare (DAC) som har något av följande:

1.  En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 3 500 Msps. eller

2.  En upplösning på 12 bitar eller mer och har något av följande:

a)  En ’justerad uppdateringshastighet’ som överstiger 1 250 Msps men inte 3 500 Msps och som har något av följande:

1.  En inställningstid på mindre än 9 ns till eller inom nivån 0,024 % av fullskala från ett fullskalesteg.

2.  Ett ’spuriosfritt dynamiskt område’ (SFDR) som är större än 68 dBc (bärare) vid syntetisering av en fullskalig analog signal på 100 MHz eller den högsta fullskaliga analoga signalen under 100 MHz. eller

b)  En ’justerad uppdateringshastighet’ som överstiger 3 500 Msps.

3A001.a.5.b (forts)

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Spuriosfritt dynamiskt område’ (SFDR) definieras som kvoten av RMS-värdet för bärfrekvensen (maximisignalkomponent) på digitalomvandlarens ingång och RMS-värdet av den näst största bruskomponenten eller komponenten av harmonisk distorsion på dess utgång.

2.   SFDR fastställs direkt i specifikationstabellen eller med utgångspunkt i karaktäriseringsdiagrammen med SFDR mot frekvens.

3.   En signal definieras som fullskalig när amplituden är större än –3 dBfs (full skala).

4.   ’Justerad uppdateringshastighet’ för DAC:

a)   För konventionella (icke-interpolerande) DAC:ar avses med ’justerad uppdateringshastighet’ den hastighet med vilken den digitala signalen omvandlas till en analog signal och utgångens analoga värden ändras av DAC:en. För DAC där det går att koppla förbi interpoleringsmoden (interpolationsfaktorn är ett), bör DAC anses vara konventionella (icke-interpolerande) DAC.

b)   För en interpolerande DAC (översamplande DAC) definieras ’justerad uppdateringshastighet’ som DAC:ens uppdateringshastighet dividerat med den minsta interpolationsfaktorn. För en interpolerande DAC kan ’justerad uppdateringshastighet’ även kallas

—   indatahastighet (input data rate)

—   inordhastighet (input word rate)

—   insamplingshastighet (input sample rate)

—   högsta sammanlagda inbusshastighet (maximum total input bus rate)

—   högsta DAC-klockfrekvens för DAC-klockinsignalen (maximum DAC clock rate for DAC clock input).

3A001.a (forts)

6.  Elektro-optiska eller ”optiska integrerade kretsar” konstruerade för ”signalbehandling” som har allt av följande:

a)  En eller flera interna ”laser”-dioder.

b)  Ett eller flera interna ljusdetekterande element.

c)  Optiska vågledare.

7.  Fältprogrammerbara logiska komponenter som har något av följande:

a)  Det maximala antalet enpoliga digitala inmatningar/utmatningar är mer än 700, eller

b)  en ’högsta totala datahastighet för överföring via enkelriktade serietranceivers’ på 500 Gb/s eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.a.7 omfattar följande:

—   Komplexa programmerbara logiska komponenter (CPLD).

—   Fältprogrammerbara grindmatriser (FPGA).

—   Fältprogrammerbara logiska matriser (FPLA).

—   Fältprogrammerbara kopplingar (FPIC).

ANM. För integrerade kretsar som har fältprogrammerbara logiska komponenter kombinerade med en analog-till-digital-omvandlare, se avsnitt 3A001.a.14.

Tekniska anmärkningar:

1.   Det maximala antalet digitala inmatningar/utmatningar i avsnitt 3A001.a.7.a betecknas också det maximala antalet inmatningar/utmatningar för användaren eller det maximala antalet tillgängliga inmatningar/utmatningar, oavsett om den integrerade kretsen är inkapslad eller ej.

2.   Med ’högsta totala datahastighet för överföring via enkelriktade serietranceivers’ avses produkten av den högsta dataöverföringshastigheten hos transceivern multiplicerat med antalet tranceivrar i den fältprogrammerbara grindmatrisen (FPGA).

3A001.a (forts)

8.  Används inte.

9.  Integrerade kretsar för neurala nätverk.

10.  Kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kretstillverkaren saknar uppgift om kontrollstatusen hos den utrustning där kretsarna ska ingå som har något av följande:

a)  Fler än 1 500 anslutningar.

b)  Den ”typiska grindfördröjningstiden” är kortare än 0,02 ns.

c)  Arbetsfrekvensen överstiger 3 GHz.

11.  Andra digitala kretsar än de som beskrivits i avsnitten 3A001.a.3–3A001.a.10 och 3A001.a.12 och som baseras på en blandning av halvledarmaterial som har något av följande:

a)  Ett antal grindekvivalenter som är större än 3 000 (grindar med 2 ingångar).

b)  En vippfrekvens som överstiger 1,2 GHz.

12.  Processorer för Snabb Fourier-transform (FFT) och som har en specificerad verkställighetstid som är mindre än (N log2 N) /20 480 ms, för en N-punkters komplex FFT, där N är antalet punkter.

Teknisk anmärkning:

När N är lika med 1024 punkter ger formeln i 3A001.a.12 en verkställighetstid på 500 μs.

13.  Integrerade kretsar för Direct Digital Synthesizer (DDS) som har något av följande:

a)  Digital-till analog-omvandlaren (DAC) som har en klockfrekvens på minst 3,5 GHz och en upplösning på minst 10 bitar men mindre än 12 bitar.

b)  En DAC-klockfrekvens på minst 1,25 GHz och en DAC-upplösning på 12 bitar eller mer.

Teknisk anmärkning:

DAC-klockfrekvensen kan specificeras som masterklockfrekvens eller ingångsklockfrekvens.

3A001.a (forts)

14.  Integrerade kretsar som utför eller som kan programmeras att utföra allt av följande:

a)  Analog-till-digital-omvandling för något av följande:

1.  En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

2.  En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

3.  En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

4.  En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 400 miljoner samplingar per sekund (Msps).

5.  En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 180 Msps. och

b)  Något av följande:

1.  Lagring av digitaliserade data.

2.  Bearbetning av digitaliserade data.

ANM. 1. För integrerade kretsar med analog-till-digital-omvandlare, se avsnitt 3A001.a.5.a.

ANM. 2. För fältprogrammerbara logiska komponenter, se avsnitt 3A001.a.7.

Tekniska anmärkningar:

1.   En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2 n nivåer.

2.   ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata i ADC:n som motsvarar den uppmätta analoga ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.   För integrerade kretsar med icke-interfolierade ”flerkanals-ADC” ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.   För integrerade kretsar med”interfolierade ADC” (interleaved ADC’s) eller med ”flerkanals-ADC” som är specificerade till att drivas interfolierat, ska ”samplingsfrekvenserna” läggas ihop och ”samplingsfrekvensen” är den maximala sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

3A001 (forts)

b)  Mikrovåg- eller millimetervågprodukter enligt följande:

Teknisk anmärkning :

I samband med avsnitt 3A001.b kan parametern maximal toppeffekt (peak saturated power output) på ett produktdatablad också anges som uteffekt, mättad topputeffekt, maximal uteffekt, uttoppeffekt, eller maximal topputeffekt (PEP).

1.  ’Elektroniska vakuumenheter’ och katoder enligt följande:

Anmärkning 1: Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte sådana ’elektroniska vakuumenheter’ som är tillverkade eller specificerade för att fungera i frekvensband och som har allt av följande:

a)   De överstiger inte 31,8 GHz, och

b)   de är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.b.1 omfattar inte icke-”rymdkvalificerade” ”elektroniska vakuumenheter” som har allt av följande:

a)   De har en genomsnittlig uteffekt på högst 50 W, och

b)   de är tillverkade eller specificerade för att fungera i frekvensband som har allt av följande:

1.   De överstiger 31,8 GHz, men överstiger inte 43,5 GHz, och

2.   de är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

a)  ”Elektroniska vakuumenheter” för vandringsvåg och pulsad eller kontinuerlig drift enligt följande:

1.  Enheter som kan arbeta vid frekvenser som överstiger 31,8 GHz.

2.  Enheter som har en katodupphettning som möjliggör full högfrekvensdrift på kortare tid än 3 s efter tillslag.

3A001.b.1.a (forts)

3.  Enheter som har kopplade kaviteter eller är utvecklingar av sådana enheter med en ”relativ bandbredd” som är större än 7 % eller en toppeffekt som överskrider 2,5 kW.

4.  Enheter som bygger på helixbanor eller banor med vågledare i form av veck eller serpentiner (folded waveguide respektive serpentine waveguide), eller utvecklingar av dessa, och som har något av följande:

a)  De har en ”effektbandbredd” som är mer än en oktav och produkten av den specificerade genomsnittliga uteffekten (uttryckt i kW) och den högsta arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,5,

b)  de har en ”effektbandbredd” som är en oktav eller mindre, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 1,

c)  de är ”rymdkvalificerade”, eller

d)  de har en elektronkanon med galler.

5.  Enheter med en ”relativ bandbredd” som är större än eller lika med 10 % och som har något av följande:

a)  En ringformad elektronstråle.

b)  En icke-axelsymmetrisk elektronstråle.

c)  Multipla elektronstrålar.

b)  ”Elektroniska vakuumenheter” för korsfältsförstärkare med en förstärkning på mer än 17 dB.

c)  Glödkatoder utformade för ”elektroniska vakuumenheter” som producerar en kontinuerlig emissionsströmtäthet på mer än 5 A/cm2 vid nominella driftsförhållanden eller en pulsad (icke-kontinuerlig) strömtäthet på mer än 10 A/cm2 vid nominella driftsförhållanden.

d)  ”Elektroniska vakuumenheter” som kan användas med ’dubbelläge’.

Teknisk anmärkning:

’Dubbelläge’ innebär att strömmen till strålen i den ”elektroniska vakuumenheten” avsiktligt kan växlas mellan kontinuerlig våg och pulsat driftsläge med hjälp av ett galler så att den producerar en topputeffekt för pulsen som är större än uteffekten för den kontinuerliga vågen.

3A001.b (forts)

2.  Förstärkare i form av ”monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”-förstärkare) som är något av följande:

ANM. För ”MMIC”-förstärkare som har en integrerad fasskiftare, se avsnitt 3A001.b.12.

a)  Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 15 % och som har något av följande:

1.  En maximal toppeffekt på mer än 75 W (48,75 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med 2,9 GHz,

2.  en maximal toppeffekt på mer än 55 W (47,4 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med 3,2 GHz,

3.  en maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med 3,7 GHz, eller

4.  en maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med 6,8 GHz.

3A001.b.2 (forts)

b)  Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 16 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 10 % och som har något av följande:

1.  En maximal toppeffekt på mer än 10 W (40 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med 8,5 GHz, eller

2.  en maximal toppeffekt på mer än 5 W (37 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med 16 GHz,

c)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 3 W (34,77 dBm) vid frekvenser över 16 GHz till och med 31,8 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

d)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (–70 dBm) vid frekvenser över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

e)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid frekvenser över 37 GHz till och med 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

f)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 31,62 mW (15 dBm) vid frekvenser över 43,5 GHz till och med 75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

g)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 10 mW (10 dBm) vid frekvenser över 75 GHz till och med 90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %. eller

h)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (–70 dBm) vid frekvenser över 90 GHz.

3A001.b.2 (forts)

Anmärkning 1: Används inte.

Anmärkning 2: Kontrollstatusen för ”MMIC” vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser som förtecknas i mer än ett frekvensområde, enligt definitionerna i avsnitten 3A001.b.2.a–3A001.b.2, bestäms genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

Anmärkning 3: Anmärkningarna 1 och 2 i 3A innebär att avsnitt 3A001.b.2 inte omfattar ”MMIC” som speciellt är konstruerade för andra tillämpningar, t.ex. telekommunikation, radar och bilar.

3.  Diskreta mikrovågstransistorer som är något av följande:

a)  Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz och som har något av följande:

1.  En maximal toppeffekt på mer än 400 W (56 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med 2,9 GHz,

2.  en maximal toppeffekt på mer än 205 W (53,12 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med 3,2 GHz,

3.  en maximal toppeffekt på mer än 115 W (50,61 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med 3,7 GHz, eller

4.  en maximal toppeffekt på mer än 60 W (47,78 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med 6,8 GHz.

Avsnitt 3A001.b.3 (forts)

b)  Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 31,8 GHz och som har något av följande:

1.  En maximal toppeffekt på mer än 50 W (47 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med 8,5 GHz,

2.  en maximal toppeffekt på mer än 15 W (41,76 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med 12 GHz,

3.  en maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid frekvenser över 12 GHz till och med 16 GHz, eller

4.  en maximal toppeffekt på mer än 7 W (38,45 dBm) vid frekvenser över 16 GHz till och med 31,8 GHz.

c)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,5 W (27 dBm) vid frekvenser över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

d)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid frekvenser över 37 GHz till och med 43,5 GHz.

e)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (–70 dBm) vid frekvenser över 43,5 GHz. eller

f)  Andra än de som specificeras i 3A001.b.3.a–RA001.b.3.3 och som är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 5 W (37,0 dBm) vid alla frekvenser över 8,5 GHz till och med 31,8 GHz.

Anmärkning 1: Kontrollstatusen för transistorer enligt 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser som förtecknas i mer än ett frekvensområde, enligt definitionen i avsnitten 3A001.b.3.a–3A001.b.3.e, bestäms genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.b.3. omfattar rena chip, chip monterat på bärare eller chip monterat i kapslingar. Vissa diskreta transistorer kan även refereras till som effektförstärkare, men status för dessa diskreta transistorer bestäms av avsnitt 3A001.b.3.

3A001.b (forts)

4.  Halvledarbestyckade mikrovågsförstärkare och mikrovågsutrustningar/moduler som innehåller halvledarbestyckade mikrovågsförstärkare och som är något av följande:

a)  Specificerade för frekvenser över 2,7 GHz till och med 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 15 % och som har något av följande:

1.  En maximal toppeffekt på mer än 500 W (57 dBm) vid frekvenser över 2,7 GHz till och med 2,9 GHz,

2.  en maximal toppeffekt på mer än 270 W (54,3 dBm) vid frekvenser över 2,9 GHz till och med 3,2 GHz,

3.  en maximal toppeffekt på mer än 200 W (53 dBm) vid frekvenser över 3,2 GHz till och med 3,7 GHz, eller

4.  en maximal toppeffekt på mer än 90 W (49,54 dBm) vid frekvenser över 3,7 GHz till och med 6,8 GHz.

b)  Specificerade för frekvenser över 6,8 GHz till och med 31,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 10 % och som har något av följande:

1.  En maximal toppeffekt på mer än 70 W (48,54 dBm) vid frekvenser över 6,8 GHz till och med 8,5 GHz,

2.  en maximal toppeffekt på mer än 50 W (47 dBm) vid frekvenser över 8,5 GHz till och med 12 GHz,

3.  en maximal toppeffekt på mer än 30 W (44,77 dBm) vid frekvenser över 12 GHz till och med 16 GHz, eller

4.  en maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid frekvenser över 16 GHz till och med 31,8 GHz.

3A001.b.4 (forts)

c)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,5 W (27 dBm) vid frekvenser över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

d)  Specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 2 W (33 dBm) vid frekvenser över 37 GHz till och med 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

e)  Specificerade för frekvenser över 43,5 GHz och har något av följande:

1.  Maximal toppeffekt på mer än 0,2 W (23 dBm) vid frekvenser över 43,5 GHz till och med 75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

2.  Maximal toppeffekt på mer än 20 mW (13 dBm) vid frekvenser över 75 GHz till och med 90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %.

3.  Maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (–70 dBm) vid frekvenser över 90 GHz.

f)  Används inte.

ANM. 1. För ”MMIC”-förstärkare, se avsnitt 3A001.b.2.

ANM. 2. För ’sändar/mottagarmoduler’ och ’sändarmoduler’, se avsnitt 3A001.b.12.

ANM.3. För omvandlare och harmoniska blandare som är konstruerade för att utöka arbets- eller frekvensområdet för signalanalysatorer, signalgeneratorer, nätverksanalysatorer eller testmottagare för mikrovåg, se avsnitt 3A001.b.7.

3A001.b.4 (forts)

Anmärkning 1: Används inte.

Anmärkning 2: Kontrollstatusen för en produkt vars specificerade arbetsfrekvens omfattar frekvenser i mer än ett frekvensområde, enligt definitionen i avsnitten 3A001.b.4.a–3A001.b.4.e, bestäms genom angivna parametrar för lägsta tröskelvärde för maximal toppeffekt.

5.  Elektroniskt eller magnetiskt avstämbara bandpass- eller bandstoppfilter med fler än 5 avstämbara resonatorer som kan avstämmas inom ett frekvensband (fmax/fmin) = 1,5:1 på mindre än 10 μs, och som har något av följande:

a)  En bandbredd på mer än 0,5 % av mittfrekvensen för bandpassfiltret, eller

b)  en bandbredd på mindre än 0,5 % av mittfrekvensen för bandstoppfiltret.

6.  Används inte.

7.  Omvandlare och harmoniska blandare som är något av följande:

a)  Konstruerade för att utöka frekvensområdet för ”signalanalysatorer” till utanför 90 GHz.

b)  Konstruerade för att utöka arbetsområdet för signalgeneratorer enligt följande:

1.  Utanför 90 GHz.

2.  Till en utgångseffekt över 100 mW (20 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som överstiger 43,5 GHz men inte 90 GHz.

c)  Konstruerade för att utöka arbetsområdet för nätverksanalysatorer enligt följande:

1.  Utanför 110 GHz.

2.  Till en utgångseffekt över 31,62 mW (15 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som överstiger 43,5 GHz men inte 90 GHz.

3.  Till en utgångseffekt över 1 mW (0 dBm) varsomhelst inom det frekvensområde som överstiger 90 GHz men inte 110 GHz.

d)  Konstruerade för att utöka frekvensområdet för testmottagare för mikrovåg utanför 110 GHz.

3A001.b (forts)

8.  Effektförstärkare för mikrovåg som innehåller ”elektroniska vakuumenheter” som specificeras i avsnitt 3A001.b.1 och som har allt av följande:

a)  Arbetsfrekvensen är över 3 GHz,

b)  ett genomsnittligt förhållande mellan effekt och massa som överstiger 80 W/kg, och

c)  en volym som är mindre än 400 cm3.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.b.8 omfattar inte utrustning som är konstruerad eller specificerad för att arbeta i frekvensband som är ”tilldelade av ITU” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

9.  Effektmoduler för mikrovåg (MPM) som består av åtminstone en ”elektronisk vakuumenhet” för vandringsvåg, en ”monolitisk integrerad mikrovågskrets” (”MMIC”) och en integrerad elektronisk effektkonditionerare och som har allt av följande:

a)  En ’tillslagstid’ från avstängd till full drift som är mindre än 10 sekunder,

b)  en volym som understiger den maximala specificerade effekten i W multiplicerad med 10 cm3/W, och

c)  en ”effektbandbredd” som är större än en (1) oktav (fmax. > 2fmin.) och som har något av följande:

1.  För frekvenser som är högst 18 GHz, en uteffekt i radiofrekvensområdet som överstiger 100 W, eller

2.  en frekvens som överstiger 18 GHz.

Tekniska anmärkningar:

1.   För beräkning av volymen i avsnitt 3A001.b.9.b ges följande exempel: För en maximal specificerad effekt på 20 W blir volymen 20 W × 10 cm 3 /W = 200 cm 3 .

2.   ’Tillslagstiden’ i avsnitt 3A001.b.9.a avser tiden från helt avstängd till full drift, dvs. inklusive uppvärmningstiden för MPM.

3A001.b (forts)

10.  Oscillatorer eller sammansättningar av oscillatorer som specificerats för drift med ett fasbrus i enkelt sidbandsläge (SSB), uttryckt i dBc/Hz, som är mindre (bättre) än –(126 + 20log10F – 20log10f) någonstans i bandet 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 3A001.b.10 är F frekvensförskjutningen från arbetsfrekvensen i Hz och f är arbetsfrekvensen i MHz.

11.  ’Frekvenssyntesutrustning’ med ”elektroniska sammansättningar” med en ”tid för att byta frekvens” enligt något av följande:

a)  Mindre än 143 ps.

b)  Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 4,8 GHz men inte 31,8 GHz.

c)  Används inte.

d)  Mindre än 500 μs för varje frekvensbyte som överstiger 550 MHz inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 31,8 GHz men inte 37 GHz.

e)  Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 37 GHz men inte 90 GHz.

f)  Används inte.

g)  Mindre än 1 ms inom det syntetiskt erhållna frekvensområde som överstiger 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

En ’frekvenssyntesutrustning’ är varje typ av frekvensgivare, oavsett vilken teknik som används, som kan avge ett flertal samtidiga eller alternativa utfrekvenser, från en eller flera utgångar, som styrs, kontrolleras och ordnas av ett mindre antal standard- eller masterfrekvenser.

ANM. För ”signalanalysatorer”, signalgeneratorer, nätverksanalysatorer och testmottagare för mikrovåg avsedda för allmän användning, se avsnitten 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e respektive 3A002.f.

3A001.b (forts)

12.  ’Sändar/mottagarmoduler’, ’MMIC för sändning/mottagning’, ’sändarmoduler’ och ’MMIC för sändning’, specificerade för frekvenser över 2,7 GHz och som har allt av följande:

a)  Maximal toppeffekt (i watt), Psat, på mer än 505,62 dividerat med en maximal arbetsfrekvens (i GHz) i kvadrat [Psat > 505,62 W*GHz2/fGHz2] oavsett kanal.

b)  En ”relativ bandbredd” på 5 % eller mer, oavsett kanal.

c)  Eventuella plana sidor med en längd d (i cm) som är högst 15 dividerat med den lägsta arbetsfrekvensen i GHz [d ≤ 15 cm*GHz*N/fGHz] där N är antalet kanaler för sändning eller sändning/mottagning.

d)  En elektroniskt varierbar fasskiftare per kanal.

Tekniska anmärkningar:

1.   En ’sändar/mottagarmodul’ är en ”elektronisk sammansättning” med flera funktioner som tillhandahåller amplitud- och fasreglering i båda riktningar för sändning och mottagning av signaler.

2.   En ’sändarmodul’ är en ”elektronisk sammansättning” som tillhandahåller amplitud- och fasreglering för sändning av signaler.

3.   En ’MMIC för sändning/mottagning’ är en ”MMIC” med flera funktioner som tillhandahåller amplitud- och fasreglering i båda riktningar för sändning och mottagning av signaler.

4.   En ’MMIC för sändning’ är en ”MMIC” som tillhandahåller amplitud- och fasreglering för sändning av signaler.

5.   2,7 GHz bör användas som den lägsta arbetsfrekvensen (f GHz ) i formeln i avsnitt 3A001.b.12.c för sändar/mottagarmoduler eller sändarmoduler som har ett specificerad arbetsområde som sträcker sig ner till 2,7 GHz och lägre [d ≤ 15cm*GHz*N/2,7 GHz].

6.   Avsnitt 3A001.b.12 gäller för ’sändar/mottagarmoduler’ eller ’sändarmoduler’ med eller utan kylutrustning. Värdet för d i avsnitt 3A001.b.12.c inbegriper inte någon del av ’sändar/mottagarmodulen’ eller ’sändarmodulen’ som fungerar som kylutrustning.

7.   ’Sändar/mottagarmoduler’ eller ’sändarmoduler’, eller ’MMIC för sändning/mottagning’ eller ’MMIC för sändning’ kan ha, men måste inte ha, N integrerade strålande antennelement, där N är antalet kanaler för sändning eller sändning/mottagning.

3A001 (forts)

c)  Anordningar för akustiska vågor enligt följande, och speciellt konstruerade komponenter till dessa:

1.  Anordningar för akustiska ytvågor samt för akustiska vågor nära ytan (shallow bulk) som har något av följande:

a)  Bärfrekvensen överstiger 6 GHz.

b)  Bärfrekvensen överstiger 1 GHz men inte 6 GHz och har något av följande:

1.  ’Frekvensundertryckningen av sidloben’ överstiger 65 dB,

2.  produkten av maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz) överstiger 100,

3.  bandbredden överstiger 250 MHz, eller

4.  dispersionsfördröjningen är mer än 10 μs, eller

c)  Bärfrekvensen är 1 GHz eller lägre och har något av följande:

1.  produkten av maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz) överstiger 100,

2.  dispersionsfördröjningen är mer än 10 μs, eller

3.  ’frekvensundertryckningen av sidloben’ överstiger 65 dB och bandbredden är större än 100 MHz.

Teknisk anmärkning:

’Frekvensundertryckningen av sidloben’ är det maximala undertryckningsvärde som anges i databladet.

3A001.c (forts)

2.  Anordningar för s.k. bulk-vågor som direkt kan behandla signaler med frekvenser som överstiger 6 GHz.

3.  Akustisk-optiska anordningar för ”signalbehandling” som medger ömsesidig påverkan mellan akustiska vågor (s.k. bulk-vågor eller ytvågor) och ljusvågor och som tillåter direkt signal- eller bildbehandling, inklusive spektralanalys, korrelation och konvolution.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.c omfattar inte anordningar för akustiska vågor som begränsas till enkelbandpass-, lågpass-, högpass- eller notch-filtrering eller resonansfunktion.

d)  Elektroniska enheter och kretsar som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material, speciellt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar och som har något av följande:

1.  Strömomkoppling i digitala kretsar med användning av ”supraledande” grindar och där produkten av grindfördröjningstiden per grind (i sekunder) och effektförlusten per grind (i watt) är mindre än 10–14 J, eller

2.  frekvensval för alla frekvenser med användning av resonanskretsar med Q-värden som överstiger 10 000.

e)  Högenergienheter enligt följande:

1.  ’Celler’ enligt följande:

a)  ’Primärceller’ som har något av följande vid 20 °C:

1.  ’Energitäthet’ som överstiger 550 Wh/kg och en ’kontinuerlig effekttäthet’ som överstiger 50 W/kg.

2.  ’Energitäthet’ som överstiger 50 Wh/kg och en ’kontinuerlig effekttäthet’ som överstiger 350 W/kg.

b)  ’Sekundärceller’ som har en ’energitäthet’ som överstiger 350 Wh/kg vid 20 °C.

3A001.e.1 (forts)

Tekniska anmärkningar:

1.   I avsnitt 3A001.e.1 beräknas ’energitäthet’ (Wh/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah) dividerad med massan i kg. Om den nominella kapaciteten inte är specificerad beräknas energitätheten utifrån den nominella spänningen i kvadrat multiplicerad med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbelastningen i ohm och massan i kg.

2.   I avsnitt 3A001.e.1 definieras ’cell’ som en elektrokemisk enhet som har positiva och negativa elektroder och elektrolyt samt är en källa till elektrisk energi. Den är grundkomponenten i ett batteri.

3.   I avsnitt 3A001.e.1.a definieras ’primärcell’ som en ’cell’ som inte är avsedd att laddas genom någon annan källa.

4.   I avsnitt 3A001.e.1.b definieras ’sekundärcell’ som en ’cell’ som är avsedd att laddas genom en extern elektrisk källa.

5.   I avsnitt 3A001.e.1.a beräknas ’kontinuerlig effekttäthet’ (W/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den specificerade maximala kontinuerliga urladdningsströmmen i ampere (A) dividerad med massan i kg. ’Kontinuerlig effekttäthet’ benämns även som särskild effekt.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.e.1 omfattar inte batterier, inbegripet batterier som består av en enda cell.

3A001.e (forts)

2.  Högenergikondensatorer enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 3A201.a och kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

a)  Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som understiger 10 Hz (enkelpulskondensatorer) och som har allt av följande:

1.  En specificerad spänning på minst 5 kV,

2.  en energitäthet på minst 250 J/kg, och

3.  en total energi på minst 25 kJ.

b)  Kondensatorer med en repetitionsfrekvens som är lika med eller överstiger 10 Hz (repetitionsspecificerade kondensatorer) och som har allt av följande:

1.  En specificerad spänning på minst 5 kV,

2.  en energitäthet på minst 50 J/kg,

3.  en total energi på minst 100 J, och

4.  en laddnings/urladdnings-livslängd på minst 10 000 cykler.

3.  ”Supraledande” elektromagneter eller solenoider, speciellt konstruerade för att kunna helt laddas eller urladdas på mindre än 1 sekund och som har allt av följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 3A201.b.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.e.3 omfattar inte ”supraledande” elektromagneter och solenoider som är speciellt konstruerade för att användas i medicinsk utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI).

a)  Energin som levereras vid urladdning överstiger 10 kJ under den första sekunden,

b)  innerdiametern på den strömförande lindningen är större än 250 mm, och

c)  specificerad för en magnetisk induktion som är större än 8 T eller en ”total strömtäthet” i lindningen som är större än 300 A/mm2.

3A001.e (forts)

4.  Solceller, CIC-hopsättningar (cell-interconnect-coverglass), solpaneler och solmoduler som är ”rymdkvalificerade” och har en minsta genomsnittlig verkningsgrad som överstiger 20 % vid en driftstemperatur på 301 K (28 °C) under simulerad ’AM0’-belysning med en irradians på 1 367 watt per kvadratmeter (W/m2).

Teknisk anmärkning:

’AM0’ eller ’luftmassenollpunkt’ avser solljusets spektrala irradians i jordens yttre atmosfär där avståndet mellan jorden och solen är en astronomisk enhet (AU).

f)  Roterande kodare som anger positionens absolutvärde med en ”noggrannhet” som är mindre (bättre) än 1,0 bågsekunder och speciellt utformade ringar, skivor eller skalor för dessa.

g)  Pulsade effektomriktande halvledartyristorenheter och ’tyristormoduler’ som använder elektriskt eller optiskt styrda eller elektronstrålestyrda omriktningsmetoder som har något av följande:

1.  En maximal strömökningstakt vid påslagning (di/dt) som överstiger 30 000 A/µs och en spänning i avstängt tillstånd som överstiger 1 100 V.

2.  En maximal strömökningstakt vid påslagning (di/dt) som överstiger 2 000 A/µs och som har allt av följande:

a)  En toppspänning i avstängt tillstånd på minst 3 000 V.

b)  En toppström (strömstöt) på minst 3 000 A.

3A001.g (forts)

Anmärkning 1: Avsnitt 3A001.g omfattar följande:

—   Kiselstyrda likriktare (SRC).

—   T-tyristorer (Electrical Triggering Thyristors).

—   LT-tyristorer (Light Triggering Thyristors).

—   IGC-tyristorer (Integrated Gate Commutated Thyristors).

—   GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors).

—   MOS-styrda tyristorer (MCT).

—   Solidtroner.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.g omfattar inte tyristorenheter och ’tyristormoduler’ som ingår i utrustning som är konstruerad för civila järnvägstillämpningar eller ”civila luftfartygs”-tillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’tyristormodul’ i avsnitt 3A001.g innehåller en eller flera tyristorenheter.

h)  Effektomriktande halvledare, dioder eller ’moduler’ som har allt av följande:

1.  Specificerade för en maximal gränsskiktstemperatur vid drift som överstiger 488 K (215 °C).

2.  En repetitiv toppspänning i frånläge (blockeringsspänning) som överstiger 300 V.

3.  En kontinuerlig strömstyrka som överstiger 1 A.

Anmärkning 1: I avsnitt 3A001.h inbegriper repetitiv toppspänning i frånläge drain till source-spänning, collector till emitter-spänning, repetitiv toppbackspänning och repetitiv toppblockeringsspänning i frånläge.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A001.h omfattar följande:

—   JFE-transistorer (Junction Field Effect Transistors).

—   VJFE-transistorer (Vertical Junction Field Effect Transistors).

—   MOSFE-transistorer (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).

—   DMOSFE-transistorer (Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistors).

—   IGB-transistorer (Insulated Gate Bipolar Transistors).

—   HEM-transistorer (High Electron Mobility Transistors).

—   BJ-transistorer (Bipolar Junction Transistors).

—   Tyristorer och kiselstyrda likriktare (SRC).

—   GTO-tyristorer (Gate Turn-off Thyristors).

—   ETO-tyristorer (Emitter Turn-off Thyristors).

—   PiN-dioder.

—   Schottkydioder.

3A001.h (forts)

Anmärkning 3: Avsnitt 3A001.h omfattar inte effektomriktare, dioder eller ’moduler’ som ingår i utrustning som är konstruerad för civila motorfordonstillämpningar, civila järnvägstillämpningar eller ”civila luftfartygs”-tillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’modul’ i avsnitt 3A001.h innehåller en eller flera effektomriktande halvledare eller dioder.

i)  Intensitetsmodulatorer, amplitudmodulatorer eller elektrooptiska fasmodulatorer, konstruerade för analoga signaler och som har något av följande:

1.  En maximal arbetsfrekvens som överstiger 10 GHz men högst 20 GHz, en optisk inkopplingsförlust som är högst 3 dB och som har något av följande:

a)  En ’halvvågsspänning’ (’Vπ’) som är lägre än 2,7 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller lägre, eller

b)  en ’Vπ’ som är lägre än 4 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller mer.

2.  En maximal arbetsfrekvens som är minst 20 GHz, en optisk inkopplingsförlust som är högst 3 dB och som har något av följande:

a)  En ’Vπ’ som är lägre än 3,3 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller lägre, eller

b)  en ’Vπ’ som är lägre än 5 V, mätt vid en frekvens på 1 GHz eller mer.

Anmärkning: Avsnitt 3A001.i omfattar elektrooptiska modulatorer som har ingående och utgående optiska anslutningsdon (t.ex. optisk kopplingsfläta).

Teknisk anmärkning:

En ’halvvågsspänning’ (’Vπ’) i avsnitt 3A001.i är den spänning som krävs för att göra en fasändring på 180 grader i ljusets våglängd genom den optiska modulatorn.

3A002 ”Elektroniska sammansättningar” för generell användning, moduler och utrustning, enligt följande:

a)  Inspelningsutrustning och oscilloskop enligt följande:

1.  Används inte.

2.  Används inte.

3.  Används inte.

4.  Används inte.

5.  Används inte.

6.  Digital dataupptagningsutrustning som har allt av följande:

a)  En ’kontinuerlig kapacitet’ på 6,4 Gbit/s eller mer, till disk eller fast drivenhet, och

b)  ”Signalbehandling” av radiofrekvenssignaldata medan upptagningen av den pågår.

Tekniska anmärkningar:

1.   För sådan upptagningsutrustning, som är uppbyggd med en parallell bussarkitektur, är den ’kontinuerliga kapaciteten’ lika med högsta ordhastigheten multiplicerat med antalet bitar i ordet.

2.   ’Kontinuerlig kapacitet’ är den högsta datahastigheten som instrumentet kontinuerligt kan registrera till disk eller fast drivenhet utan att någon information går förlorad med bibehållen indatahastighet och analog-till-digital konverteringshastighet.

7.  Realtidsoscilloskop med ett vertikalt effektivvärde (rms) för brusspänning på mindre än 2 % av fullt skalutslag på den vertikalskaleinställning som ger det lägsta brusspänningsvärdet för en ingående 3 dB-bandbredd på 60 GHz eller mer per kanal.

Anmärkning: Avsnitt 3A002.a.7 omfattar inte oscilloskop för ekvivalent tidssampling.

3A002 (forts)

b)  Används inte.

c)  ”Signalanalysatorer” enligt följande:

1.  ”Signalanalysatorer” som har en upplösningsbandbredd (RBW) på 3 dB som överstiger 40 MHz varsomhelst i frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

2.  ”Signalanalysatorer” som har en visad genomsnittlig brusnivå (DANL) som är lägre (bättre) än –150 dBm/Hz varsomhelst i frekvensområdet över 43,5 GHz till och med 90 GHz.

3.  ”Signalanalysatorer” med en frekvens som överstiger 90 GHz.

4.  ”Signalanalysatorer” som har allt av följande:

a)  ’Realtidsbandbredd’ som överstiger 170 MHz, och

b)  har något av följande:

1.  100 % sannolikhet för upptäckt med mindre än 3 dB dämpning från full amplitud på grund av luckor eller fönstereffekter hos signaler med en varaktighet på 15 μs eller mindre. eller

2.  En ’frekvensmasktrigger’funktion med 100 % sannolikhet för triggning (uppfångande) då signalens varaktighet är 15 μs eller mindre.

3A002.c.4 (forts)

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Realtidsbandbredd’ är det största frekvensområde för vilket analysatorn kontinuerligt kan fullständigt transformera tidsdomändata till frekvensdomändata med hjälp av en Fourier-transform eller annan diskret tidstransform som processar varje inkommande tidpunkt, utan någon minskning av den uppmätta amplituden på mer än 3 dB under den faktiska signalens amplitud orsakad av luckor eller fönstereffekter, samtidigt som den anger eller presenterar transformerade data.

2.   Sannolikhet för upptäckt (probability of discovery) i avsnitt 3A002.c.4.b.1 betecknas på engelska även ”probability of intercept” eller ”probability of capture”.

3.   Varaktigheten för den 100-procentiga sannolikhet för upptäckt som avses i avsnitt 3A002.c.4.b.1 ska vara lika med den minsta nödvändiga varaktighet på signalen för den specificerade mätosäkerheten.

4.   En ’frekvensmasktrigger’ är en mekanism där triggfunktionen kan väljas att triggas av ett frekvensområde, begränsat av datainsamlingsbandbredden, samt att alltså ignorera andra signaler som finns inom samma datainsamlingsbandbredd. En ’frekvensmasktrigger’ kan omfatta en eller flera av varandra oberoende uppsättningar av frekvensomfång.

Anmärkning: Avsnitt 3A002.c.4 omfattar inte de ”signalanalysatorer” som endast använder filter som har en konstant procentuell bandbredd (kallas även oktavfilter eller filter för del av en oktav).

3A002.c (forts)

5.  Används inte.

d)  Signalgeneratorer som har något av följande:

1.  Specificerad för att alstra pulsmodulerade signaler som har allt av följande, varsomhelst inom frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz:

a)  En ’pulslängd’ på mindre än 25 ns, och

b)  en till/från-kvot på minst 65 dB.

2.  En uteffekt som överstiger 100 mW (20 dBm) varsomhelst inom frekvensområdet över 43,5 GHz till och med 90 GHz.

3.  En ”tid för att byta frekvens” enligt något av följande:

a)  Används inte.

b)  Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 4,8 GHz till och med 31,8 GHz.

c)  Används inte.

d)  Mindre än 500 μs för varje frekvensbyte som överstiger 550 MHz inom frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

e)  Mindre än 100 μs för varje frekvensbyte som överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 37 GHz till och med 90 GHz.

f)  Används inte.

3A002.d (forts)

4.  Ett fasbrus i enkelt sidbandsläge (SSB), uttryckt i dBc/Hz, enligt något av följande:

a)  Mindre (bättre) än −(126 + 20log10F − 20log10) varsomhelst i området 10 Hz ≤ F ≤ 10 kHz varsomhelst inom frekvensområdet över 3,2 GHz till och med 90 GHz. eller

b)  Mindre (bättre) än −(206 − 20log10f) varsomhelst i området 10 kHz< F≤ 100 kHz varsomhelst inom frekvensområdet över 3,2 GHz till och med 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 3A002.d.4 är F frekvensförskjutningen från arbetsfrekvensen i Hz och f är arbetsfrekvensen i MHz.

5.  En ’RF-moduleringsbandbredd’ för digitala basbandssignaler som specificeras enligt någon av följande:

a)  Överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 4,8 GHz till och med 31,8 GHz.

b)  Överstiger 550 MHz inom frekvensområdet över 31,8 GHz till och med 37 GHz.

c)  Överstiger 2,2 GHz inom frekvensområdet över 37 GHz till och med 90 GHz.

Teknisk anmärkning:

’RF-moduleringsbandbredd’ avser den radiofrekvens(RF)-bandbredd som upptas av en digitalt kodad basbandssignal som är modulerad på en RF-signal. Den kallas även informationsbandbredd eller vektormoduleringsbandbredd. Digital I/Q-modulering är den tekniska metoden för att producera en vektormodulerad RF-utsignal och den utsignalen specificeras typiskt av att den har en ’RF-moduleringsbandbredd’.

6.  En maximal frekvens över 90 GHz.

Anmärkning 1: I avsnitt 3A002.d inkluderar signalgeneratorer även godtyckliga vågforms- och funktionsgeneratorer.

Anmärkning 2: Avsnitt 3A002.d omfattar inte utrustningar där utgångsfrekvensen produceras antingen genom addition eller subtraktion av två eller flera frekvenser från kristalloscillatorer eller genom en addition eller subtraktion följd av en multiplikation av resultatet.

Tekniska anmärkningar:

1.   Den maximala frekvensen för en godtycklig vågform eller en funktionsgenerator beräknas genom att dividera samplingshastigheten i samplingar/sekund, med en faktor på 2,5.

2.   Med ’pulslängd’ avses i avsnitt 3A002.d.1 tidsintervallet från pulsens framkant (50 % av pulsamplituden) till pulsens bakkant (50 % av pulsamplituden).

3A002 (forts)

e)  Nätverksanalysatorer som har något av följande:

1.  En uteffekt som överstiger 31,62 mW (15 dBm) varsomhelst inom arbetsfrekvensområdet över 43,5 GHz till och med 90 GHz.

2.  En uteffekt som överstiger 1 mW (0 dBm) varsomhelst inom arbetsfrekvensområdet över 90 GHz till och med 110 GHz.

3.  ’Funktion för mätning på ickelinjära vektorer’ vid frekvenser över 50 GHz till och med 110 GHz.

Teknisk anmärkning:

Med ’funktion för mätning på ickelinjära vektorer’ avses ett instruments förmåga att analysera testresultat från komponenter drivna till storsignal-domän eller ickelinjära störningsomfång.

4.  En maximal arbetsfrekvens som överstiger 110 GHz,

f)  Testmottagare för mikrovåg som har allt av följande:

1.  En maximal arbetsfrekvens som överstiger 110 GHz, och

2.  kan mäta amplitud och fas simultant.

g)  Atomfrekvensstandarder som är något av följande:

1.  ”Rymdkvalificerade”.

2.  Icke-rubidium och med en långtidsstabilitet som är mindre (bättre) än 1 x 10-11/månad. eller

3.  Icke-”rymdkvalificerade” och har allt av följande:

a)  Rubidiumstandard.

b)  Långtidsstabilitet som är mindre (bättre) än 1 x 10-11/månad.

c)  Total effektförbrukning som understiger 1 W.

3A002 (forts)

h)  Elektroniska sammansättningar”, moduler och utrustning, avsedda för alla följande ändamål:

1.  Analog-till-digital-omvandling för något av följande:

a)  En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 10 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,3 miljarder samplingar per sekund (Gsps).

b)  En upplösning på 10 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

c)  En upplösning på 12 bitar eller mer, men mindre än 14 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 1,0 Gsps.

d)  En upplösning på 14 bitar eller mer, men mindre än 16 bitar, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 400 miljoner samplingar per sekund (Msps).

e)  En upplösning på minst 16 bitar eller mer, med en ”samplingsfrekvens” som är högre än 180 Msps.

2.  Något av följande:

a)  Digitaliserade utdata.

b)  Lagring av digitaliserade data.

c)  Bearbetning av digitaliserade data.

ANM. För digital dataupptagningsutrustning, ”signalanalysatorer”, signalgeneratorer, nätverksanalysatorer och testmottagare för mikrovåg, se avsnitten 3A002.a.6, 3A002.a.7, 3A002.c, 3A002.d, 3A002.e respektive 3A002.f.

3A002.h (forts)

Tekniska anmärkningar:

1.   En upplösning på n bitar motsvarar en kvantisering av 2 n nivåer.

2.   ADC:ns upplösning är antalet bitar för den digitala utdata i ADC:n som motsvarar den uppmätta analoga ingången. Effektivt antal bitar (ENOB) används inte för att fastställa ADC:ns upplösning.

3.   För icke-interfolierade flerkanaliga ”elektroniska sammansättningar”, moduler eller utrustning ska ”samplingsfrekvensen” inte läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala hastigheten för en enstaka kanal.

4.   För interfolierade kanaler på flerkanaliga ”elektroniska sammansättningar”, moduler eller utrustning ska ”samplingsfrekvensen” läggas ihop, och ”samplingsfrekvensen” är den maximala sammanlagda totala hastigheten av alla interfolierade kanaler.

Anmärkning: Avsnitt 3A002.h omfattar ADC-kort, vågformsdigitaliserare, datainsamlingskort, signalmottagningsutrustning och transientregistrerare.

3A003 Värmestyrningssystem för kallsprutning som använder en sluten slinga med inkapslad vätskehanterings- och rekonditioneringsutrustning där en dielektrisk vätska sprutas in i den elektroniska komponenten med hjälp av särskilt konstruerade sprutmunstycken som är konstruerade för att hålla de elektroniska komponenterna inom respektive temperaturområde, och särskilt konstruerade komponenter till dessa.

3A101 Elektroniska utrustningar, enheter och komponenter som inte omfattas av avsnitt 3A001 enligt följande:

a)  Analog-till-digitalomvandlare, användbara i ”missiler”, konstruerade för att uppfylla militära krav för miljötålig utrustning.

b)  Radiografisk utrustning (acceleratorer) i stånd att alstra elektromagnetisk strålning framkallad av bromsstrålning från accelererade elektroner på 2 MeV eller mer, samt system som innehåller denna radiografiska utrustning (accelerators).

Anmärkning : Avsnitt 3A101.b omfattar inte utrustning som är speciellt konstruerad för medicinska ändamål.

3A102 ’Termiska batterier’ som är utformade eller modifierade för ’missiler’.

Tekniska anmärkningar:

1.   Med ’termiska batterier’ avses i avsnitt 3A102 engångsbatterier som innehåller ett fast icke-ledande oorganiskt salt som elektrolyt. Dessa batterier innehåller ett pyrotekniskt material som när det antänds smälter elektrolyten och aktiverar batteriet.

2.   Med ’missil’ avses i avsnitt 3A102 kompletta raketsystem och system för obemannade luftfarkoster med en räckvidd som överstiger 300 km.

3A201 Elektroniska komponenter som inte omfattas av avsnitt 3A001 enligt följande:

a)  Kondensatorer som har en av följande uppsättningar egenskaper:

1.  a) Märkspänning större än 1,4 kV,

b)  energiinnehåll större än 10 J,

c)  kapacitans större än 0,5 μF, och

d)  serieinduktans mindre än 50 nH. eller

2.  a) Märkspänning större än 750 V,

b)  kapacitans större än 0,25 μF, och

c)  serieinduktans mindre än 10 nH.

3A201 (forts)

b)  Elektromagneter med supraledande solenoider som har allt av följande:

1.  Kan producera magnetfält kraftigare än 2 T.

2.  Längdens förhållande till innerdiametern är större än 2.

3.  Inre diameter större än 300 mm.

4.  Ett magnetfält som är homogent, bättre än 1 % över de centrala 50 % av den inre volymen.

Anmärkning: Avsnitt 3A201.b omfattar inte magneter som är särskilt utformade för och exporterade ’som del av’ bildsystem för medicinsk tillämpning baserade på kärnspinnresonans (NMR). Frasen ’som del av’ avser inte nödvändigtvis fysisk del av samma skeppning; separata skeppningar från olika källor är tillåtna, under förutsättning att ifrågavarande exportdokument tydligt anger att skeppningarna används ’som del av’ bildsystemen.

c)  Röntgenblixtaggregat eller pulsade elektronacceleratorer som har en av följande uppsättningar egenskaper:

1.  a) En toppenergi för de accelererade elektronerna om 500 keV eller mer men mindre än 25 MeV, och

b)  ett ’godhetstal’ (K) lika med 0,25 eller mer, eller

2.  a) en toppenergi för de accelererade elektronerna om 25 MeV eller mer, och

b)  en ’toppeffekt’ större än 50 MW.

Anmärkning: Avsnitt 3A201.c omfattar inte acceleratorer som ingår som delar i apparatur konstruerad för annat än användning av elektronstråle eller röntgenstrålning (t.ex. elektronmikroskop) och sådana som konstruerats för medicinska ändamål.

3A201.c (forts)

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Godhetstalet’ (K) definieras som

K = 1,7 x 10 3 V 2,65 Q

V är elektronernas toppenergi i miljoner elektronvolt.

Om pulslängden i acceleratorstrålen är kortare än eller lika med 1 μs, så är Q den totala accelererade laddningen i coulomb. Om strålens pulslängd är längre än 1 μs, så är Q den maximala accelererade laddningen på 1 μs.

Q är lika med integralen av i med avseende på t, över den tidslängd som är kortast av 1 μs eller tidslängden av pulsen (Q =  idt), där i är strålströmmen i ampere och t är tiden i sekunder.

2.   ’Toppeffekt’= (toppspänning i volt) × (toppström i ampere).

3.   I maskiner baserade på accelerations-kaviteter för mikrovågor är pulsens tidsutsträckning det mindre av 1 μs och längden av det sammanpressade (bunchade) vågpaketets varaktighet genererad av en modulatorpuls.

4.   I maskiner baserade på accelerationskaviteter för mikrovågor är strålens toppström lika med medelströmmen under det sammanpressade (bunchade) vågpaketets varaktighet.

3A225 Frekvensomvandlare eller generatorer, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.b.13, som kan användas som motordrivsystem med variabel eller fast switchfrekvens och som har allt av följande:

ANM. 1. ”Programvara” som är särskilt konstruerad för att öka eller frigöra prestandan hos en frekvensomvandlare eller generator för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225 specificeras i avsnitt 3D225.

ANM. 2. ”Teknik” i form av koder eller nycklar för att öka eller frigöra prestandan hos en frekvensomvandlare eller generator för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225 specificeras i avsnitt 3E225.

3A225 (forts)

a)  Flerfasig utgång som producerar en effekt på 40 VA eller mer.

b)  Arbetar vid en frekvens på 600 Hz eller mer.

c)  Frekvensstyrning bättre (lägre) än 0,2 %.

Anmärkning: Avsnitt 3A225 omfattar inte frekvensomvandlare eller generatorer som har begränsningar i sin maskinvara, ”programvara” eller ”teknik” som begränsar prestandan till att vara lägre än vad som anges ovan, under förutsättning att de uppfyller något av följande:

1.   De måste returneras till originaltillverkaren för att öka prestandan eller frigöra begränsningarna,

2.   de kräver ”programvara” enligt vad som specificeras i avsnitt 3D225 för att öka eller frigöra prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 3A225, eller

3.   de kräver ”teknik” i form av nycklar eller koder enligt vad som specificeras i avsnitt 3E225 för att öka eller frigöra prestandan för att uppfylla de kriterier som anges i avsnitt 3A225.

Tekniska anmärkningar:

1.   Frekvensomvandlare i avsnitt 3A225 benämns också med de engelska beteckningarna converters eller inverters.

2.   Frekvensomvandlare enligt 3A225 kan även saluföras som frekvensomformare, generatorer, elektronisk mätutrustning, AC-kraftaggregat, motorstyrsystem med variabel hastighet, Variable Speed Motors Drives, Variable Speed Drives (VSD), Variable Frequency Drives (VFD), Adjustable Frequency Drives (AFD) eller Adjustable Speed Drives (ASD).

3A226 Likströmsaggregat med hög effekt, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.j.6, som har båda följande egenskaper:

a)  Kan kontinuerligt producera, över en tidsperiod om 8 timmar, 100 V eller mer med en utgångsström av 500 A eller mer, och

b)  en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 8 timmar.

3A227 Likströmsaggregat med hög effekt, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.j.5, som har båda följande egenskaper:

a)  Kan kontinuerligt producera, över en tidsperiod om 8 timmar, 20 kV eller mer med en utgångsström av 1 A eller mer, och

b)  en ström- eller spänningsstabilitet som är bättre än 0,1 % över en tidsperiod om 8 timmar.

3A228 Brytarenheter enligt följande:

a)  Kallkatodrör, oavsett om de är gasfyllda eller ej, som fungerar på liknande sätt som gnistgap och som har allt av följande:

1.  Har tre eller flera elektroder.

2.  Anodens märkta toppspänning är minst 2,5 kV.

3.  Anodens märkta toppström är minst 100 A.

4.  Anodens fördröjning är högst 10 µs.

Anmärkning: Avsnitt 3A228 omfattar krytroner och sprytroner.

b)  Triggade gnistgap som har båda följande egenskaper:

1.  Anodens fördröjning är högst 15 µs.

2.  En märkt toppström om minst 500 A.

c)  Moduler eller delsystem med en snabb slutarfunktion som inte omfattas av avsnitt 3A001.g eller 3A001.h och som har allt av följande:

1.  Anodens märkta toppspänning är större än 2 kV.

2.  Anodens märkta toppström är minst 500 A.

3.  Tillslagstiden är 1 μs eller mindre.

3A229 Pulsgeneratorer för hög strömstyrka enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

a)  Tändaggregat (detonatorer), inbegripet med elektronisk laddning, explosiv laddning och optisk laddning, andra än de som specificeras i avsnitt 1A007.a, avsedda att initiera flerpunktständning av sprängkapslar som specificeras i avsnitt 1A007.b.

b)  Moduluppbyggda elektriska pulsgeneratorer som har allt av följande:

1.  Portabla, mobila eller konstruerade för svåra förhållanden.

2.  Kapabla att leverera sin energi inom loppet av 15 µs vid lägre belastning än 40 ohm.

3.  Kapabla att leverera en strömstyrka överstigande 100 A.

4.  Ingen dimension är större än 30 cm.

5.  Väger mindre än 30 kg.

6.  Specificerad för användning i ett brett temperaturområde 223 K (-50 °C) till 373 K (100 °C) eller specificerad som lämplig för rymdanvändning.

Anmärkning: Avsnitt 3A229.b omfattar drivaggregat till xenonblixtar.

c)  Mikroavfyrningsenheter som har allt av följande:

1.  Ingen dimension är större än 35 mm.

2.  Märkspänning på minst 1 kV.

3.  Kapacitans på minst 100 nF.

3A230 Snabba pulsgeneratorer och ’pulshuvuden’ till dessa som har båda följande egenskaper:

a)  Utgående spänning högre än 6 V vid en resistiv belastning av mindre än 55 ohm.

b)  En ’stigtid för pulsen’ som är kortare än 500 ps.

Tekniska anmärkningar:

1.   I avsnitt 3A230 definieras ’stigtid för pulsen’ som tidsintervallet mellan 10 % och 90 % av spänningsamplituden.

2.   ’Pulshuvuden’ är impulsformande kretsar som är konstruerade för att acceptera ett spänningssteg och omvandla det till olika pulsformer som kan vara av typen rektangulär, triangulär, steg-, impuls-, exponentiell eller monocyklisk. ’Pulshuvudet’ kan vara en integrerad del av pulsgeneratorn, vara en plug-in-modul som ansluts till pulsgeneratorn, eller en extern enhet som kopplas till pulsgeneratorn.

3A231 Neutrongeneratorsystem, även rör, som har båda följande egenskaper:

a)  Utformade för drift utan yttre vakuumsystem.

b)  Använder något av följande:

1.  Elektrostatisk acceleration för att inducera en kärnreaktion mellan tritium och deuterium, eller

2.  elektrostatisk acceleration för att inducera en kärnreaktion mellan deuterium och deuterium och som är kapabel till en uteffekt på 3 x 9 neutroner/s eller mer.

3A232 System för flerpunktständning som inte omfattas av avsnitt 1A007 enligt följande:

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

ANM. Se avsnitt 1A007.b för sprängkapslar.

a)  Används inte.

b)  Anordningar som, utlösta av en enda puls, använder en eller flera sprängkapslar i syfte att nästan samtidigt initiera detonation i en sprängämnesyta över en area större än 5 000 mm2 med en spridning i tändtid över hela ytan som är mindre än 2,5 μs.

Anmärkning : Avsnitt 3A232 omfattar inte enkla detonatorer som endast använder primära explosiver såsom blyazid.

3A233 Masspektrometrar som inte omfattas av avsnitt 0B002.g, som kan mäta joner med en massa av 230 u eller mer och som har en upplösning bättre än 2/230, samt jonkällor till sådana, enligt följande:

a)  Masspektrometrar med induktivt kopplad plasmajonkälla (ICP/MS).

b)  Masspektrometrar med glimurladdningsjonkälla (GDMS).

c)  Masspektrometrar med jonkälla som bygger på termisk jonisation (TIMS).

d)  Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) som har båda följande egenskaper:

1.  Ett molekylärt instrålningssystem som injekterar ett kollimerat strålknippe av de molekyler som analyseras till ett område i jonkällan där molekylerna joniseras av en elektronstråle, och

2.  en eller flera ’kylfällor’ som kan kylas ned till 193 K (-80 °C).

e)  Används inte.

f)  Masspektrometrar utrustade med jonkälla med mikrofluorering konstruerad för att användas med aktinider eller aktinidfluorider.

Tekniska anmärkningar:

1.   Masspektrometrar med jonkälla som använder indirekt upphettning (electron bombardment) enligt 3A233.d kallas också EI-masspektrometrar (electron impact mass spectrometers eller electron ionization mass spectrometers).

2.   I avsnitt 3A233.d.2 avses med ’kylfälla’ en anordning som fångar in gasmolekyler genom att kondensera eller frysa dem på kalla ytor. I avsnitt 3A233.d.2 omfattas inte kryogeniska vakuumpumpar med helium i ett slutet system av begreppet ’kylfälla’.

3A234 Striplines för att skapa banor med låg induktans för detonatorer med följande egenskaper:

a)  Märkspänning större än 2 kV, och

b)  induktans mindre än 20 nH.

3 B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

3B001 Utrustning konstruerad för tillverkning av halvledarenheter eller material, enligt följande, och för dessa utrustningar speciellt konstruerade komponenter och tillbehör:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 2B226.

a)  Utrustning för epitaxiell tillväxt enligt följande:

1.  Utrustning som är konstruerad eller modifierad för att producera ett lager av ett annat material än kisel med en jämnhetsavvikelse mindre än ± 2,5 % över en sträcka av minst 75 mm.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.a.1 omfattar utrustning för atomlagerepitaxi (ALE).

2.  Metallorganiska kemiska förångningsreaktorer (MOCVD) konstruerade för att ge epitaxiell tillväxt av halvledarblandningar av material med två eller fler av följande beståndsdelar: aluminium, gallium, indium, arsenik, fosfor, antimon eller kväve.

3.  Utrustning för epitaxiell tillväxt med hjälp av molekylärstrålar och gaskällor.

b)  Utrustning konstruerad för jonimplantation som har något av följande:

1.  Används inte.

2.  Konstruerade och optimerade för att arbeta vid en strålenergi på 20 keV eller mer och en strålström på 10 mA eller mer för väte-, deuterium- eller heliumimplantering.

3.  Direkt skrivmöjlighet.

4.  En strålenergi som är 65 keV eller mer och en strålenergi som är 45 mA eller mer för att med hög energi införa syre i det upphettade halvledar-”substratet”.

5.  Konstruerad och optimerad för att arbeta vid en strålenergi på 20 keV eller mer och en strålström på 10 mA eller mer för kiselimplantering i ett halvledar-”substrat” upphettat till 600 °C eller mer.

3B001 (forts)

c)  Används inte.

d)  Används inte.

e)  Automatiskt laddningssystem för flera kammare för hantering av wafers som har allt av följande:

1.  Gränssnitt för såväl in- som utgång för wafers till vilket minst två funktionellt olika ’halvledarprocessverktyg’ enligt avsnitt 3B001.a.1, 3B001.a.2, 3B001.a.3 eller 3B001.b är avsedda att anslutas, och

2.  vara konstruerade för att bilda ett integrerat system i vakuumomgivning för ’sekventiell bearbetning av wafers i flera steg’.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.e omfattar inte automatisk robothantering av wafers särskilt konstruerade för parallell waferbehandling.

Tekniska anmärkningar:

1.   I avsnitt 3B001.e avses med ’halvledarbearbetningsverktyg’ modulära verktyg som möjliggör fysiska processer för halvledarframställning vilka är funktionellt olika, såsom deponering, implantering eller värmebehandling.

2.   I avsnitt 3B001.e avses med ’sekventiell bearbetning av wafers i flera steg’ möjligheten att bearbeta varje wafer i olika ’halvledarbearbetningsverktyg’, t.ex. genom att överföra varje wafer från ett verktyg till ett annat och vidare till ett tredje via de automatiska centrala klustersystemen för hantering av wafers.

3B001 (forts)

f)  Litografisk utrustning enligt följande:

1.  Utrustning för uppriktning samt exponering med repetermöjlighet (step and repeat, direkt step on wafer) eller scanner (step and scan) som använder röntgen eller foto-optiska metoder och som har något av följande:

a)  Ljuskällans våglängd är kortare än 193 nm, eller

b)  kan producera ett mönster med en ’minsta upplösning för systemdimensionen’ (MRF) på 45 nm eller mindre.

Teknisk anmärkning:

Den ’minsta upplösningen för systemdimensionen’ (MRF) beräknas med följande formel:

20210325-P9_TA-PROV(2021)0101_SV-p0000007.png

där K är en skalfaktor = 0,35

2.  Litografisk präglingsutrustning som kan framställa detaljer på 45 nm eller mindre.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.f.2 omfattar följande:

—   Verktyg för mikrokontakttryck.

—   Verktyg för värmeprägling.

—   Verktyg för nanopräglingslitografi.

—   S-FIL-verktyg (step and flash imprint lithography).

3.  Utrustning som är speciellt konstruerad för att tillverka masker och som har allt av följande:

a)  Den använder avlänkade fokuserade elektron-, jon- eller ”laser”strålar, och

b)  har något av följande:

1.  En halvvärdesbredd på under 65 nm och bildplacering på mindre 17 nm (medelvärde + 3 sigma).

2.  Används inte.

3.  Misspass på andra lagret på mindre än 23 nm (medelvärde + 3 sigma) på masken.

3B001.f (forts)

4.  Utrustning som är konstruerad för bearbetning med hjälp av direkta skrivmetoder och som har allt av följande:

a)  Den använder avlänkade fokuserade elektronstrålar, och

b)  har något av följande:

1.  En minsta strålstorlek på högst 15 nm.

2.  Misspass på mindre än 27 nm (medelvärde + 3 sigma).

g)  Masker eller mastermasker som är konstruerade integrerade kretsar som specificeras i avsnitt 3A001.

h)  Flerlagermasker som är försedda med ett fasskiftlager som inte specificeras i avsnitt 3B001.g, och som är utformade för att användas av litografisk utrustning med en ljuskälla som har en våglängd mindre än 245 nm.

Anmärkning: Avsnitt 3B001.h omfattar inte flerlagermasker som är försedda med ett fasskiftlager konstruerat för tillverkning av minnen som inte specificeras i avsnitt 3A001.

ANM. För masker eller mastermasker som är speciellt utformade för optiska avkännare, see avsnitt 6B002.

i)  Schabloner för litografisk prägling som är utformade för integrerade kretsar som omfattas av avsnitt 3A001.

j)  Mask”skivor” med reflektorstruktur i flera skikt bestående av molybden och kisel, och som har samtliga följande egenskaper:

1.  Speciellt utformade för ’extremt ultraviolett’ (’EUV’)-litografi, och

2.  förenliga med SEMI-standard P37.

Teknisk anmärkning:

’Extremt ultraviolett’ (’EUV’) avser att det elektromagnetiska spektrumet har våglängder som är större än 5 nm och mindre än 124 nm.

3B002 Provutrustning som är speciellt konstruerad för provning av färdiga halvledarenheter eller halvfabrikat enligt följande, samt tillhörande komponenter och tillbehör:

a)  För provning av S-parametrar för föremål som specificeras i avsnitt 3A001.b.3.

b)  Används inte.

c)  För provning av föremål som specificeras i avsnitt 3A001.b.2.

3C Material

3C001 Hetero-epitaxiella material som består av ett ”substrat” med ovanpå varandra liggande epitaxiellt tillvuxna multipellager av något av följande:

a)  Kisel (Si).

b)  Germanium (Ge).

c)  Kiselkarbid (SiC).

d)  ”III/V-föreningar” av gallium eller indium.

Anmärkning: Avsnitt 3C001.d omfattar inte ”substrat” som har ett eller fler epitaxiella lager av P-typ av GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, GaAs, AlGaAs, InP, InGaP, AlInP eller InGaAlP, oberoende av elementens sekvens, utom i det fall det epitaxiella lagret av P-typ ligger mellan lager av N-typ.

3C002 Resistmaterial enligt följande, och ”substrat” belagda med följande resistmaterial:

a)  Resistmaterial som är konstruerade för halvledarlitografi enligt följande:

1.  Positiva resistmaterial som är justerade (optimerade) för användning vid våglängder under 193 nm men minst 15 nm.

2.  Resistmaterial som är justerade (optimerade) för användning vid våglängder under 15 nm men över 1 nm.

b)  Alla resistmaterial som är konstruerade för att användas tillsammans med elektron- eller jonstrålar och vars känslighet är 0,01 μC/mm2 eller bättre.

c)  Används inte.

d)  Alla resistmaterial som optimerats för ytbildstekniker.

e)  Alla resistmaterial som är utformade eller optimerade för att användas tillsammans med litografisk präglingsutrustning som specificeras i avsnitt 3B001.f.2 och som använder antingen en värmeprocess eller en photo-curable-process.

3C003 Organiska-oorganiska blandningar enligt följande:

a)  Metallorganiska blandningar av aluminium, gallium eller indium, med en renhetsgrad (på metallbasen) som är bättre än 99,999 %.

b)  Organiska blandningar med arsenik, antimon eller fosfor som har en renhet (baserat på det oorganiska elementet) som är bättre än 99,999 %.

Anmärkning: Avsnitt 3C003 omfattar endast blandningar vars metalliska, delvis metalliska eller icke metalliska element är direkt bundna till kolet i den organiska delen av molekylen.

3C004 Hydrider av fosfor, arsenik eller antimon som har en renhet som är bättre än 99,999 %, även utspädd i ädelgaser eller väte.

Anmärkning: Avsnitt 3C004 omfattar inte hydrider som innehåller 20 % molar eller mer av ädelgaser eller väte.

3C005 Högresistiva material enligt följande:

a)  Halvledar-”substrat” av kiselkarbid (SiC), galliumnitrid (GaN), aluminumnitrid (AlN) eller aluminiumgalliumnitrid (AlGaN), eller tackor, halvrunda stycken eller andra förformer av dessa material, med en resistivitet som överstiger 10 000 ohm-cm vid 20 °C.

b)  Polykristallina ”substrat” eller polykristallina keramiska ”substrat”, med en resistivitet som överstiger 10 000 ohm-cm vid 20 °C och med minst ett icke-epitaxiellt enkristallskikt av kisel (Si), kiselkarbid (SiC), galliumnitrid (GaN), aluminumnitrid (AlN) eller aluminiumgalliumnitrid (AlGaN) på ”substratets” yta.

3C006 Material, som inte specificeras i 3C001, bestående av ett ”substrat” som specificeras i 3C005 med minst ett epitaxiellt lager av kiselkarbid, galliumnitrid, aluminiumnitrid eller alluminiumgalliumnitrid.

3D Programvara

3D001 ”Programvara” som är speciellt utformad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 3A001.b–3A002.h eller 3B.

3D002 ”Programvara” som är speciellt utformad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 3B001.a–f, 3B002 eller 3A225.

3D003 ”Programvara” för ’datorlitografi’ som är speciellt utformad för ”utvecklingen” av mönster på EUV-litografimasker eller EUV-litografimastermasker.

Teknisk anmärkning:

’Datorlitografi’ är användningen av datormodeller för att förutsäga, korrigera, optimera och verifiera litografiprocessens avbildningsprestanda för ett antal mönster, processer och systemförhållanden.

3D004 ”Programvara” som är speciellt utformad för ”utveckling” av utrustning som specificeras i avsnitt 3A003.

3D005 ”Programvara” som är speciellt konstruerad för att återställa normal funktion hos en mikrodator, ”mikroprocessor-mikrokrets” eller ”mikrodator-mikrokrets” inom 1 ms efter en elektromagnetisk puls (EMP) eller en elektrostatisk urladdning (ESD) utan förlust av kontinuerlig drift.

3D101 ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 3A101.b.

3D225 ”Programvara” som är speciellt utformad för att öka eller frigöra prestandan hos frekvensomvandlare eller generatorer för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225.

3E Teknik

3E001 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller material som specificeras i avsnitt 3A, 3B eller 3C.

Anmärkning 1: Avsnitt 3E001 omfattar inte ”teknik” för utrustning eller komponenter som omfattas av avsnitt 3A003.

Anmärkning 2: Avsnitt 3E001 omfattar inte ”teknik” för integrerade kretsar som omfattas av avsnitten 3A001.a.3–3A001.a.12 och som har allt av följande:

a)   Använder en ”teknik” för lägst 0,130 μm.

b)   Innehåller strukturer i flera lager med tre eller färre metallager.

Anmärkning 3: Avsnitt 3E001 omfattar inte ’processdesignsatser’ (’Process Design Kits’)(’PDK:er’) om de inte omfattar bibliotek som genomför funktioner eller tekniker för föremål som specificeras i avsnitt 3A001.

Teknisk anmärkning:

En ’processdesignsats’ (’PDK’) är en programvara som tillhandahålls av en halvledartillverkare för att säkerställa att gällande praxis och regler för design beaktas så att det framgångsrikt kan produceras en särskild integrerad kretskonstruktion i en särskild halvledarprocess, i enlighet med tekniska och tillverkningsmässiga krav (alla tillverkningsprocesser för halvledare har sin egen ’PDK’).

3E002 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik, som inte specificeras i avsnitt 3E001, för ”utveckling” eller ”produktion” av ”mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar” och mikrokretsar för mikrostyrsystem med en aritmetisk logisk enhet som kan hantera minst 32 bitar och som har någon av följande egenskaper:

a)  En ’vektorprocessorenhet’ som är utformad för att utföra mer än två beräkningar på ’flyttals’vektorer (32-bitars eller större endimensionella matriser) samtidigt.

Teknisk anmärkning:

En ’vektorprocessenhet’ är ett processorelement med inbyggda instruktioner som utför multipla beräkningar på ’flyttals’vektorer (32-bitars eller större endimensionella matriser) samtidigt, och som har minst en aritmetisk logisk vektorenhet och vektorregister på vardera minst 32 element.

b)  Utformad för att utföra mer än fyra 64-bitars eller större ’flyttals’operationsresultat per cykel.

c)  Utformad för att utföra mer än åtta 16-bitars ackumulerade ’fasttals’multiplikationsresultat per cykel (t.ex. digital manipulering av analog information som tidigare omvandlats till digital form, även känd som digital ”signalbehandling”).

Tekniska anmärkningar:

1.   För avsnitten 3E002.a och 3E002.b gäller att ’flyttal’ definieras enligt IEEE-754.

2.   För avsnitt 3E002.c gäller att ’fasttal’ avser ett reellt tal med fast bredd som består av både en heltalsdel och en decimaldel och som inte omfattar format för endast heltal.

Anmärkning 1: Avsnitt 3E002 omfattar inte ”teknik” för multimediaanslutningar.

Anmärkning 2: Avsnitt 3E002 omfattar inte ”teknik” för av mikroprocessorer som har allt av följande:

a)   Använder en ”teknik” för lägst 0,130 μm.

b)   Innehåller strukturer i flera lager med högst fem metallager.

Anmärkning 3: Avsnitt 3E002 omfattar ”teknik” för ”utveckling” och ”produktion” av digitala signalprocessorer och digitala grupprocessorer.

3E003 Annan ”teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av följande:

a)  Vakuumenheter för mikroelektronik.

b)  Elektroniska enheter med halvledare med heteroövergång (hetero-structure) såsom transistorer med hög elektronmobilitet (HEMT), hetero-bipolära transistorer (HBT), quantum well och super lattice element.

Anmärkning: Avsnitt 3E003.b omfattar inte ”teknik” för transistorer med hög elektronmobilitet (HEMT) som arbetar vid frekvenser under 31,8 GHz och hetero-bipolära transistorer (HBT) som arbetar vid frekvenser under 31,8 GHz.

c)  ”Supraledande” elektroniska element.

d)  Filmsubstrat av diamant för elektroniska kretsar.

e)  Substrat av kisel på insulator (SOI) för integrerade kretsar i vilka insulatorn är kiseldioxid.

f)  Substrat av kiselkarbid för elektroniska komponenter.

g)  ’Elektroniska vakuumenheter’ som arbetar vid frekvenser på 31,8 GHz eller mer.

3E004 ”Teknik” som ”erfordras” för skivning, malning och polering av kiselwafer med en diameter på 300 mm för att uppnå en ’SFQR’ (’Site Front least sQuares Range’) på högst 20 nm på någon plats av 26 mm x 8 mm på plattans främre yta och en kantuteslutning på högst 2 mm.

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 3E004 gäller att ’SFQR’ är intervallet mellan maximal och minimal avvikelse från det främre referensplanet, beräknad genom minstakvadratmetoden för alla ytdata för den främre ytan inklusive områdesavgränsningen inom ett område.

3E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 3A001.a.1 eller 2, 3A101, 3A102 eller 3D101.

3E102 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” av ”programvara” som specificeras i avsnitt 3D101.

3E201 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitten 3A001.e.2, 3A001.e.3, 3A001.g, 3A201 och 3A225-3A234.

3E225 ”Teknik” i form av koder eller nycklar för att öka eller minska prestandan hos frekvensomvandlare eller generatorer för att uppfylla kriterierna enligt avsnitt 3A225.

DEL VI – Kategori 4

KATEGORI 4 – DATORER

Anmärkning 1: Datorer, kringutrustning och ”programvara” som utför telekommunikations- eller ”lokala nät”-funktioner ska också utvärderas i förhållande till prestandaegenskaper i kategori 5 del 1 (telekommunikation).

Anmärkning 2: Styrenheter som direkt kopplar samman bussar eller kanaler i datorers centralenheter, styrenheter för ’huvudminne’ eller skivminne ska inte betraktas som telekommunikationsutrustning enligt kategori 5 del 1 (telekommunikation).

ANM. När det gäller kontrollstatus för ”programvara”, särskilt konstruerad för paketväxlar, se avsnitt 5D001.

Teknisk anmärkning:

’Huvudminne’ är en dators primärminne för lagring av data eller instruktioner för snabb åtkomst av en centralprocessor. Det består av en ”digital dators” internminne och varje till detta minne hierarkiskt anslutet minne, såsom cache-minne eller icke-sekventiellt åtkomligt utvidgat minne.

4A System, utrustning och komponenter

4A001 Elektroniska datorer och därmed sammanhörande utrustning, med någon av följande egenskaper, och ”elektroniska sammansättningar”, och särskilt konstruerade komponenter till dessa:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 4A101.

a.  Särskilt konstruerade för att vara något av följande:

1.  Specificerade för att arbeta vid omgivande temperaturer under 228 K (-45 °C) eller över 358 K (85 °C).

Anmärkning: Avsnitt 4A001.a.1 omfattar inte datorer som konstruerats särskilt för att användas i civila bil-, tåg- eller ”civila luftfartyg”-tillämpningar.

2.  Strålningståliga så att de överträffar någon av följande specifikationer:

a.  Total dos 5 × 103 Gy (kisel),

b.  Dosratsändring genom störning 5 × 106 Gy (kisel)/s.

c.  Enstaka fel på grund av strålning ej överstigande 1 × 10-8 fel/bit/dag.

Anmärkning: 4A001.a.2. omfattar inte datorer särskilt konstruerade för tillämpningar för ”civila luftfartyg”.

b.  Används inte.

4A003 ”Digitala datorer”, ”elektroniska sammansättningar” och därmed sammanhörande utrustning, enligt följande, och specialkonstruerade komponenter därtill.

Anmärkning 1: Avsnitt 4A003 omfattar följande:

—   ’Vektorprocessorer’.

—   Grupp- (array-) processorer.

—   Digitala signalprocessorer.

—   Logikprocessorer.

—   Utrustning konstruerad för ”bildbehandling”.

Anmärkning 2: Kontrollstatus för ”digitala datorer” och därmed sammanhörande utrustning enligt beskrivningen i avsnitt 4A003 bestäms av kontrollstatus för annan utrustning eller andra system, under förutsättning att

a.   de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen är väsentliga för den andra utrustningens eller de andra systemens funktion,

b.   de ”digitala datorerna” eller den därmed sammanhörande utrustningen inte är en ”huvudbeståndsdel” i den andra utrustningen eller de andra systemen, och

ANM. 1. Kontrollstatus för ”signalbehandlings”- eller ”bildbehandlings”-utrustning särskilt konstruerad för en annan utrustning med funktioner, som är begränsade till dem, som krävs för den andra utrustningen, ska bestämmas av kontrollstatus för den andra utrustningen även om den överskrider värdena för ”huvudbeståndsdelen”.

ANM. 2. När det gäller kontrollstatus för ”digitala datorer” eller därmed tillhörande utrustning för telekommunikation, se kategori 5 del 1 (telekommunikation).

c.   ”teknik” för ”digitala datorer” och tillhörande utrustning bestäms av avsnitt 4E.

4A003 (forts)

a.  Används inte.

b.  ”Digitala datorer” som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) som överstiger 29 vägda Teraflops (WT).

c.  ”Elektroniska sammansättningar” som är särskilt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom sammankoppling av processorer så att aggregatets ”APP” överskrider den gräns som specificeras i avsnitt 4A003.b.

Anmärkning 1: Avsnitt 4A003.c omfattar endast ”elektroniska sammansättningar” och programmerbara anslutningar som inte överskrider den gräns som anges i avsnitt 4A003.b när de levereras som icke inmonterade ”elektroniska sammansättningar”.

Anmärkning 2: Avsnitt 4A003.c omfattar inte ”elektroniska sammansättningar” som är specialkonstruerade för en produkt eller familj av produkter vars maximala konfiguration inte överskrider den gräns som specificeras i avsnitt 4A003.b.

d.  Används inte.

e.  Används inte.

f.  Används inte.

g.  Utrustning som är specialkonstruerad för aggregering av ”digitala datorers” prestanda genom att möjliggöra externa sammankopplingar som tillåter kommunikation med en enkelriktad datahastighet som överskrider 2,0 Gbyte/s per länk.

Anmärkning: Avsnitt 4A003.g omfattar inte intern utrustning för sammankoppling (t.ex. backplan, bussar), passiva kopplingselement, ”styrenheter för åtkomst till nätverk” eller ”styrenheter för kommunikationskanaler”.

4A004 Datorer enligt följande och specialkonstruerad därmed sammanhörande utrustning, ”elektroniska sammansättningar” och komponenter till dessa:

a.  ’Datorer för systoliska kedjor’.

b.  ’Neurala datorer’.

c.  ’Optiska datorer’.

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Datorer för systoliska kedjor’ är datorer där flödet och förändringen av data är dynamiskt styrbara av användaren på logikgrindnivån.

2.   ’Neurala dator’ är dataenheter som är konstruerade eller modifierade för att efterlikna ett neurons eller en neuronsamlings beteende, dvs. beräkningsanordningar som kännetecknas av förmågan hos dess maskinvara att modulera vikten och antalet förbindelser till ett flertal beräkningskomponenter baserat på tidigare data.

3.   ’Optisk datorer’ är datorer som är konstruerad eller modifierad för att använda ljus för att representera data och vars beräknande logikelement är baserade på direkt kopplade optiska enheter.

4A005 System, utrustning och komponenter till dessa som är särskilt konstruerade eller modifierade för att generera, styra och kontrollera, eller leverera ”intrångsprogram”.

4A101 Analoga datorer, ”digitala datorer” eller digitala differentialanalysatorer andra än dem som beskrivs i avsnitt 4A001.a.1, och som är motståndskraftiga och utformade eller modifierade för användning i rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

4A102 Hybriddatorer som är särskilt konstruerade för modellering, simulering eller konstruktionsintegrering av rymduppskjutningsfarkoster som specificeras i avsnitt 9A004 eller sondraketer som specificeras i avsnitt 9A104.

Anmärkning: Denna kontroll ska endast tillämpas om utrustningen levereras med ”programvara” som specificeras i avsnitt 7D103 eller 9D103.

4B Test-, inspektions- och produktionsutrustning

Inga.

4C Material

Inga.

4D Programvara

Anmärkning: Exportkontrollstatus för ”programvara” utrustning som beskrivs i andra kategorier ska behandlas enligt tillhörande kategori.

4D001 ”Programvara” enligt följande:

a.  ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 4A001–4A004 eller 4D.

b.  ”Programvara”, annan än sådan som specificeras i avsnitt 4D001.a, speciellt konstruerad eller modifierad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning enligt följande:

1.  ”Digitala datorer” som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) som överstiger 15 vägda Teraflops (WT).

2.  ”Elektroniska enheter”, speciellt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom aggregering av processorer så att aggregatets ”APP” överstiger gränsen i avsnitt 4D001.b.1.

4D002 Används inte.

4D003 Används inte.

4D004 ”Programvara” som är särskilt konstruerad eller modifierad för att generera, styra och kontrollera, eller leverera ”intrångsprogram”.

Anmärkning: Avsnitt 4D004 omfattar inte ”programvara” som är särskilt utformad och begränsad för att tillhandahålla uppdateringar och uppgraderingar av ”programvara” som uppfyller allt nedanstående:

a.   Uppdatering eller uppgraderingen utförs endast med tillstånd av ägaren eller administratören av det system som tar emot den. och

b.   Efter uppdatering eller uppgradering är ”programvaran” som uppdaterats eller uppgraderats inte något av följande:

1.   ”Programvara” som specificerats i avsnitt 4D004.

2.   ”Intrångsprogram”.

4E Teknik

4E001 a. ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 4A eller 4D.

b.  Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik, som inte specificeras i avsnitt 4E001.a, för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning enligt följande:

1.  ”Digitala datorer” som har en ”justerad topprestanda” (”APP”) som överstiger 15 vägda Teraflops (WT).

2.  ”Elektroniska enheter”, speciellt konstruerade eller modifierade för att förbättra prestandan genom aggregering av processorer så att aggregatets ”APP” överstiger gränsen i avsnitt 4E001.b.1.

c.  ”Teknik” för ”utveckling” av ”intrångsprogram”.

Anmärkning 1: Avsnitten 4E001.a och 4E001.c omfattar inte ”information om sårbarheter” eller ”hantering av cyberincidenter”.

Anmärkning 2: Anmärkning 1 inskränker inte rättigheterna för den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad för att säkerställa överensstämmelse med avsnitten 4E001.a och 4E001.c

TEKNISK ANMÄRKNING OM ”JUSTERAD TOPPRESTANDA” (”Adjusted Peak Performance”, ”APP”)

”APP” är en justerad topphastighet vid vilken ”digitala datorer” utför 64 bitars eller större flyttalsadditioner och flyttalsmultiplikationer.

”APP” uttrycks i vägda teraflops (WT), i enheter om 1012 justerade flyttalsoperationer per sekund.

Förkortningar som används i denna tekniska anmärkning

n antalet processorer i den ”digitala datorn”

i processornummer (i,...n)

ti processorcykeltid (ti = 1/Fi)

Fi processorfrekvens

Ri högsta beräkningshastighet för flyttalsoperationer

Wi justeringsfaktor för arkitektur

Sammanfattning av beräkningsmetoden för ”APP”

1.  För varje processor i, bestäm det högsta antalet 64 bitars eller större flyttalsoperationer, FPOi, som utförs per cykel för varje processor i den ”digitala datorn”.

Anmärkning: För bestämningen av FPO ska endast inkluderas 64 bitars eller större flyttalsadditioner eller flyttalsmultiplikationer. Alla flyttalsoperationer ska uttryckas i operationer per processorcykel. Operationer som kräver flera cykler kan uttryckas i delresultat per cykel. För processorer som inte kan utföra beräkningar på 64 bitars eller större flyttalsoperander, är den effektiva beräkningshastigheten lika med noll.

2.  Beräkna flyttalshastigheten R för varje processor Ri = FPOi/ti.

3.  Beräkna ”APP” som ”APP” = W1 x R1 + W2 x R2 + … + Wn x Rn.

4.  För ’vektorprocessorer’, Wi = 0,9. För övriga processorer, Wi = 0,3.

Anmärkning 1: För processorer som utför sammansatta operationer i en cykel, exempelvis addition och multiplikation, räknas varje operation.

Anmärkning 2: För en kanalprocessor (pipelined processor) är den effektiva beräkningshastigheten R kanalens hastighet efter det att kanalen är full, eller hastigheten utan denna kanal om denna är högre.

Anmärkning 3: Beräkningshastigheten R för varje bidragande processor ska beräknas vid dess högsta teoretiskt möjliga värde innan kombinationens ”APP” beräknas. Samtidiga operationer antas förekomma när datortillverkaren i en manual eller broschyr för datorn hävdar förekomsten av samverkande, parallella eller samtidiga operationer eller verkställighet.

Anmärkning 4: Processorer som är begränsade till in- eller utgångar och perifera funktioner (t.ex. diskettenhet, gränssnitt för kommunikation eller video) ska inte tas med vid beräkningen av ”APP”.

Anmärkning 5: ”APP”-värden ska inte beräknas för processorer som är (samman-)kopplade genom ”lokala nätverk”, stora nätverk, anslutningar/enheter med delade in- och utgångar, in- och utgångsgränssnitt samt alla kommunikationsanslutningar som införts genom ”programvara”.

Anmärkning 6: ”APP”-värden ska beräknas för processorkombinationer som innehåller processorer som är särskilt konstruerade för att förbättra prestandan genom aggregering, samtidiga operationer och delat minne.

Tekniska anmärkningar:

1.   Lägg samman alla processorer och acceleratorer som arbetar samtidigt och ligger på samma chip.

2.   Processorkombinationer delar minne när samtliga processorer kan komma åt samtliga minnesplatser i systemet genom överföring i hårdvaruform av cacheblock eller minnesord, utan inblandning av någon programvarumekanism. Detta kan uppnås med hjälp av de ”elektroniska sammansättningar” som specificeras i 4A003.c.

Anmärkning 7: En ’vektorprocessor’ definieras som en processor med inbyggda instruktioner som utför multipla beräkningar på flyttalsvektorer (64 bitars eller större endimensionella matriser) samtidigt, och som har minst två vektorfunktionsenheter och minst åtta vektorregister på vardera minst 64 element.

DEL VII – Kategori 5

KATEGORI 5 TELEKOMMUNIKATION OCH ”INFORMATIONSSÄKERHET”

Del 1 – TELEKOMMUNIKATION

Anmärkning 1: Kontrollen av komponenter, test- och ”produktions”-utrustning och ”programvara” för dessa, som är särskilt konstruerade för telekommunikationsutrustningar eller -system, regleras i kategori 5 del 1.

ANM. För ”lasrar” särskilt konstruerade för telekommunikationsutrustning eller -system, se 6A005.

Anmärkning 2: ”Digitala datorer”, tillhörande utrustning eller ”programvara” som är väsentlig för drift och stöd för telekommunikationsutrustningar som omfattas av denna kategori, betraktas som särskilt konstruerade komponenter, förutsatt att de är standardmodeller som vanligtvis tillhandahålls av tillverkaren. Detta innefattar datorsystem för drift, administration, underhåll, felsökning eller debitering.

5A1 System, utrustning och komponenter

5A001 System, utrustning, komponenter och tillbehör för telekommunikation enligt följande:

a)  Alla typer av telekommunikationsutrustning som har någon av följande egenskaper eller funktioner eller något av följande kännetecken:

1.  Särskilt konstruerade för att motstå de övergående elektroniska effekterna eller elektromagnetiska pulserna från en nukleär explosion.

2.  Särskilt förstärkta för att kunna motstå gamma-, neutron- eller joniserad strålning.

3.  Särskilt konstruerade för drift under 218 K (– 55 °C).

4.  Särskilt konstruerade för drift över 397 K (124 °C).

Anmärkning 1: Avsnitten 5A001.a.3 och 5A001.a.4 omfattar endast elektronisk utrustning.

Anmärkning 2 : Avsnitten 5A001.a.2, 5A001.a.3 och 5A001.a.4 omfattar inte utrustning som konstruerats eller modifierats för användning ombord på satelliter.

5A001 (forts.)

b)  Telekommunikationssystem och telekommunikationsutrustning, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa, som har någon av följande egenskaper eller funktioner eller något av följande kännetecken:

1.  Icke trådstyrda (frisimmande) kommunikationssystem för undervattensbruk som har något av följande:

a)  En akustisk bärfrekvens som ligger utanför frekvensområdet 20–60 kHz.

b)  En elektromagnetisk bärfrekvens som ligger under 30 kHz.

c)  Teknik för elektronstrålestyrning.

d)  ”Lasrar” eller lysdioder (LED) med en utgångsvåglängd som är större än 400 nm och mindre än 700 nm, i ett ”lokalt nät”.

2.  Radioutrustning som arbetar i frekvensområdet 1,5–87,5 MHz och som har samtliga följande egenskaper:

a)  Automatisk förutsägelse och val av frekvenser och ”total digital överföringshastighet” för varje kanal för att optimera överföringen.

b)  En linjär effektförstärkningskonfiguration med kapacitet att simultant stödja multipla signaler vid en uteffekt av minst 1 kW i frekvensområdet 1,5 MHz eller över, men under 30 MHz eller vid en uteffekt av minst 250 W i frekvensområdet 30 MHz eller över, men inte över 87,5 MHz, allt mätt över en ”effektbandbredd” på minst 1 oktav och med en harmonisk distorsion bättre än -80 dB.

5A001.b (forts.)

3.  Radioutrustning som utnyttjar ”bandspridningsteknik”, bland annat ”hoppfrekvensteknik”, som inte specificeras i avsnitt 5A001.b.4, och som har något av följande:

a)  För användaren programmerbara spridningskoder.

b)  En total bandbredd som är minst 100 gånger större än bandbredden hos någon informationskanal och som överstiger 50 kHz.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.b.3.b omfattar inte radioutrustning som är särskilt konstruerad för att användas tillsammans med något av följande:

a)   Civila cellulära radiokommunikationssystem.

b)   Fasta eller mobila jordstationer för kommersiella civila telekommunikationer via satellit.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.b.3 omfattar inte utrustning konstruerad för drift vid en uteffekt av högst 1 W.

4.  Radioutrustning som utnyttjar teknik för ultrabredbandsmodulering, som har programmerbara kanaliserings-, förvrängnings- eller nätidentifikationskoder och som har något av följande:

a)  En bandbredd som överstiger 500 MHz.

b)  En ”relativ bandbredd” på minst 20 %.

5.  Digitalt kontrollerade radiomottagare som har allt av följande:

a)  Mer än 1 000 kanaler.

b.  ’Tid för att byta kanal’ på mindre än 1 ms.

c)  Automatisk sökning över en del av det elektromagnetiska bandet.

d)  Identifiering av mottagen signal eller sändartyp.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.b.5 omfattar inte radioutrustning som är särskilt konstruerad för att användas inom civila cellulära radiokommunikationssystem.

Teknisk anmärkning:

Med uttrycket ’tid för att byta kanal’ avses den tid (dvs. fördröjning) det tar att byta från en mottagningsfrekvens till en annan, för att komma fram till den slutliga angivna mottagningsfrekvensen, eller inom intervallet ± 0,05 % från den. Produkter med ett angivet frekvensområde som omfattar mindre än ± 0,05 % kring deras mittfrekvens definieras som oförmögna till byte av kanalfrekvens.

5A001.b (forts.)

6.  Funktioner för digital ”signalbehandling” för att tillhandahålla ’talkodnings’effekt (voice coding output) med omvandlingshastigheter på mindre än 700 bit/s.

Tekniska anmärkningar:

1.   För ’talkodning’ med variabel hastighet gäller avsnitt 5A001.b.6 för ’talkodnings’effekten för löpande tal.

2.   I avsnitt 5A001.b.6 avses med ’talkodning’ den teknik som används för att samla prov på mänskliga röster och sedan omvandla dessa prov till en digital signal, med hänsyn till det mänskliga talets specifika egenskaper.

c)  Optiska fibrer som är längre än 500 m och som av tillverkaren anges ha kapacitet att kunna klara ett ’hållfasthetsprov’ med en dragpåkänning som är minst 2 × 109 N/m2.

ANM. För undervattensfiberoptikkablar, se avsnitt 8A002.a.3.

Teknisk anmärkning:

’Hållfasthetsprov’: produktionsprov som görs inom eller utanför produktionsbandet som ett draghållfasthetsprov på en fiber med en längd av 0,5–3 m när denna rör sig med en hastighet av 2–5 m/s mellan kapstanhjul med cirka 150 mm i diameter. Omgivningstemperaturen ska vara nominell 293 K (20 °C) och den relativa luftfuktigheten 40 %. Likvärdiga nationella standarder får användas vid utförandet av hållfasthetsprovet.

d)  ’Fasstyrda antennsystem med elektronisk styrning’ enligt följande:

1.  Specificerade för drift över 31,8 GHz, men inte över 57 GHz, och med en ekvivalent utstrålad effekt (e.r.p.) som är lika med eller större än +20 dBm (22,15 dBm ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.)).

2.  Specificerade för drift över 57 GHz, men inte över 66 GHz, och med en ekvivalent utstrålad effekt (e.r.p.) som är lika med eller större än +24 dBm (26,15 dBm ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.)).

3.  Specificerade för drift över 66 GHz, men inte över 90 GHz, och med en ekvivalent utstrålad effekt (e.r.p.) som är lika med eller större än +20 dBm (22,15 dBm ekvivalent isotropiskt utstrålad effekt (e.i.r.p.)).

4.  Specificerade för drift över 90 GHz.

Anmärkning 1: Avsnitt 5A001.d omfattar inte ’fasstyrda antennsystem med elektronisk styrning’ för landningssystem med instrument som uppnår Icao-standard för mikrovågslandningssystem (MLS).

Anmärkning 2: Avsnitt 5A001.d omfattar inte antenner som är särskilt konstruerade för något av följande:

a)   Civila cellulära eller WLAN-radiokommunikationssystem.

b)   IEEE 802.15 eller trådlös HDMI.

c)   Fasta eller mobila jordstationer för kommersiella civila telekommunikationer via satellit.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 5A001.d. avses med ’fasstyrda antennsystem med elektronisk styrning’ en antenn runt vilken strålning bildas (lob) med hjälp av fasstyrning, (dvs. strålningsriktningen kan styras av komplexa magnetiseringskoefficienter för de strålande elementen) och strålningsriktningen kan förändras i såväl asimut som elevation, eller bådadera, genom att en elektrisk signal läggs på, (vid både mottagning och sändning).

5A001 (forts.)

e)  Radiopejlutrustning som arbetar vid frekvenser över 30 MHz och som har allt av följande, samt därtill särskilt konstruerade komponenter:

1.  ”Effektbandbredden” är 10 MHz eller mera.

2.  Kan finna en bäringslinje (LOB) till icke-samarbetande radiosändare där signalens varaktighet understiger 1 ms.

f)  Utrustning för inhämtning eller störning av mobil telekommunikation och övervakningsutrustning för denna enligt följande, samt särskilt konstruerade komponenter till denna:

1.  Inhämtningsutrustning som är konstruerad för extraktion av röst eller data som överförs via luftgränssnittet.

2.  Inhämtningsutrustning som inte specificeras i avsnitt 5A001.f.1, konstruerad för extraktion av klientenhetens eller abonnentens unika parametrar (t.ex. IMSI, TIMSI eller IMEI), signalering eller annan metadata som överförs via luftgränssnittet.

3.  Störningsutrustning som är särskilt konstruerad eller modifierad för att avsiktligt och selektivt störa, vägra tillträde till, hindra, försämra eller avleda tjänster för mobil telekommunikation och för att utföra någon av följande funktioner:

a.  Simulera funktionerna hos utrustning för radioaccessnät (RAN).

b.  Upptäcka och utnyttja särskilda egenskaper hos det protokoll för mobil telekommunikation som används (t.ex. GSM).

c.  Utnyttja särskilda egenskaper hos det protokoll för mobiltelefonkommunikationer som används (t.ex. GSM).

4.  Övervakningsutrustning för radiofrekvens (RF) som är konstruerad eller modifierad för att kunna identifiera drift av de enheter som specificeras i avsnitt 5A001.f.1, 5A001.f.2 eller 5A001.f.3.

Anmärkning: Avsnitten 5A001.f.1 och 5A001.f.2 omfattar inte något av följande:

a)   Utrustning som är särskilt konstruerad för inhämtning av analog privatmobilradio (PMR), IEEE 802.11 WLAN.

b)   Utrustning som är konstruerad för mobiloperatörer.

c)   Utrustning som är konstruerad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning eller system för mobil telekommunikation.

N.B.1 SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

N.B.2 För radiomottagare se avsnitt 5A001.b.5.

5A001 (forts.)

g)  PCL-system (Passive Coherent Location) eller utrustning som är särskilt konstruerad för att upptäcka och spåra rörliga föremål genom mätning av reflexioner av omgivande radiofrekvensemissioner, som tillhandahålls av icke-radarsändare. Teknisk anmärkning:

Teknisk anmärkning:

Icke-radarsändare kan omfatta kommersiella radio- eller tv-stationer eller basstationer för mobiltelefoni.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.g omfattar inte något av följande:

a)   Radioastronomisk utrustning.

b)   System eller utrustning som kräver radiosändning från målet.

h)  Utrustning för motverkan av improviserade sprängladdningar (IED) och därtill hörande utrustning enligt följande:

1.  Radiosändare, som inte specificeras i avsnitt 5A001.f, och som är utformad eller modifierad för att i förtid aktivera improviserade sprängladdningar (IED) eller för att förhindra att de utlöses.

2.  Utrustning som använder teknik som är konstruerad för att medge radiokommunikation på samma frekvenskanaler som den samlokaliserade utrustning som specificeras i avsnitt 5A001.h.1. sänder på.

ANM. SE ÄVEN KONTROLLBESTÄMMELSERNA FÖR VAROR MED MILITÄR ANVÄNDNING.

i)  Används inte.

j)  System eller utrustning för övervakning av kommunikation via internetprotokollnät (IP-nät) och särskilt konstruerade komponenter till dessa, med allt av följande:

1.  Utför allt av det följande på ett IP-nät av carrier-klass (t.ex. ett nationellt IP-stamnät):

a)  Analys i applikationslagret (t.ex. lager 7 i OSI-modellen [ISO/IEC 7498–1]),

b)  Extraktion av utvald metadata och applikationsinnehåll (t.ex. röst, video, meddelande, bilagor).

c)  Indexering av extraherade data.

5A001.j (forts.)

2.  Speciellt konstruerade för att utföra allt av följande:

a)  Exekvering av sökningar på grundval av ”hårda selektorer”.

b)  Kartläggning av en individs eller en grupps kontaktnät.

Anmärkning: Avsnitt 5A001.j omfattar inte kontrollsystem eller utrustning som är särskilt konstruerad för något av följande:

a)   Marknadsföring.

b)   Nätverkets servicekvalitet (QoS).

c)   Upplevelsekvalitet (QoE).

5A101 Telemetri- och fjärrmanövreringsutrustning, däribland markutrustning, som är konstruerad eller modifierad för ’missiler’.

Teknisk anmärkning:

Med ’missil’ avses i avsnitt 5A101 kompletta raketsystem och system för obemannade luftfartyg med en räckvidd som överstiger 300 km.

Anmärkning: Avsnitt 5A101 omfattar inte följande:

a)   Utrustning som är konstruerad eller modifierad för bemannade luftfartyg eller satelliter.

b)   Markbaserad utrustning som är konstruerad eller modifierad för tillämpningar på land eller till sjöss.

c)   Utrustning som är konstruerad för kommersiella eller civila GNSS-tjänster, eller GNSS-tjänster avseende ’Safety of Life’ (t.ex. dataintegritet, flygsäkerhet).

5B1 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

5B001 Test-, inspektions- och produktionsutrustning, komponenter och tillbehör för telekommunikation enligt följande:

a)  Utrustning och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter eller tillbehör, som är särskilt konstruerade för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning, funktioner eller egenskaper som specificeras i avsnitt 5A001.

Anmärkning: Avsnitt 5B001.a omfattar inte utrustning för att fastställa egenskaperna hos optiska fibrer.

b)  Utrustning och därtill hörande särskilt konstruerade komponenter eller tillbehör, som är särskilt konstruerade för ”utveckling” av någon av följande utrustningar för telekommunikationsöverföring eller koppling:

1.  Används inte.

2.  Utrustning som använder ”laser” och som har något av följande:

a)  En överföringsvåglängd som överstiger 1 750 nm.

b)  Används inte.

c)  Används inte.

d)  Analog teknik och en bandbredd på minst 2,5 GHz.

Anmärkning: 5B001.b.2.d omfattar inte utrustning som är särskilt konstruerad för ”utveckling” av kommersiella tv-system.

5B001.b (forts.)

3.  Används inte.

4.  Radioutrustning som använder kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 1 024.

5.  Används inte.

5C1 Material

Inga.

5D1 Programvara

5D001 ”Programvara” enligt följande:

a)  ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning, funktioner eller egenskaper som specificeras i avsnitt 5A001.

b)  Används inte.

c)  Specifik ”programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för att tillhandahålla egenskaper, funktioner eller kännetecken i utrustningar som specificeras i avsnitt 5A001 eller 5B001.

d)  ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” av någon av följande utrustningar för telekommunikationsöverföring eller telekommunikationskoppling:

1.  Används inte.

2.  Utrustning som använder ”laser” och som har något av följande:

a)  En överföringsvåglängd som överstiger 1 750 nm.

b)  Analog teknik och en bandbredd på minst 2,5 GHz.

Anmärkning: Avsnitt 5D001.d.2.b omfattar inte ”programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling” av kommersiella tv-system.

3.  Används inte.

4.  Radioutrustning som använder kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 1 024.

e)  ”Programvara”, annan än den som specificeras i avsnitt 5D001.a eller 5D001.c, som är speciellt utformad eller modifierad för övervakning eller analys som utförs av rättsväsende och som har alla följande funktioner:

1.  Exekvering av sökningar på grundval av ”hårda selektorer” antingen i innehållet i kommunikation eller i metadata som erhållits från en leverantör av kommunikationstjänster med hjälp av ett ’överlämningsgränssnitt’.

2.  Kartläggning av enskilda individers kontaktnät eller rörelser på grundval av resultaten av sökningar i innehållet i kommunikation eller metadata eller sökningar enligt beskrivning i avsnitt 5D001.e.1.

Tekniska anmärkningar:

1.   För avsnitt 5D001.e gäller att ’överlämningsgränssnitt’ är ett fysiskt och logiskt gränssnitt som är utformat för användning av en bemyndigad brottsbekämpande myndighet, genom vilket riktade avlyssningsåtgärder begärs från en leverantör av kommunikationstjänster och resultaten av avlyssningen levereras från en leverantör av kommunikationstjänster till den begärande myndigheten. ’Överlämningsgränssnittet’ används inom system eller utrustning (t.ex. mediationsutrustning) som tar emot och validerar avlyssningsbegäran, och till den begärande myndigheten levererar endast de avlyssningsresultat som uppfyller den validerade begäran.

2.   ’Överlämningsgränssnitt’ kan specificeras genom internationella standarder (inbegripet men inte begränsat till ETSI TS 101 331, ETSI TS 101 671, 3GPP TS 33.108) eller motsvarande nationella standarder.

5D001.e (forts.)

Anmärkning: Avsnitt 5D001.e omfattar inte ”programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för något av följande:

a.   Faktureringsändamål.

b.   Nätverkets servicekvalitet (QoS).

c.   Upplevelsekvalitet (QoE).

d.   Mediationsutrustning.

e.   Mobil betalning eller bankändamål.

5D101 ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”användning” av den utrustning som specificeras i avsnitt 5A10l.

5E1 Teknik

5E001 ”Teknik” enligt följande:

a)  ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” (drift undantaget) av utrustning, funktioner eller egenskaper som specificeras i avsnitt 5A001 eller ”programvara” som specificeras i avsnitten 5D001.a eller 5D001.e.

b.  Specifik ”teknik” enligt följande:

1.  ”Teknik” som ”erfordras” för ”utveckling” eller ”produktion” av telekommunikationsutrustning särskilt konstruerad för användning ombord på satelliter.

2.  ”Teknik” för ”utveckling” eller ”användning” av ”laser”-kommunikationsteknik med möjlighet att automatiskt uppfånga och följa signalerna och att vidmakthålla kommunikationen genom exosfären eller undervattensmedia.

3.  ”Teknik” för ”utveckling” av mottagningsutrustning vid digitala, cellulära radiobasstationer vars mottagningskapacitet, som medger flerbands-, flerkanal-, multimod-, multikodningsalgoritm- eller flerprotokollfunktion, kan modifieras genom ändringar i ”programvaran”.

4.  ”Teknik” för ”utveckling” av ”bandspridningsteknik”, bland annat ”hoppfrekvensteknik”.

Anmärkning: 5E001.b.4 omfattar inte ”teknik” för ”utveckling” av något av följande:

a)   Civila cellulära radiokommunikationssystem.

b)   Fasta eller mobila jordstationer för kommersiella civila telekommunikationer via satellit.

5E001 (forts.)

c)  ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av något av följande:

1.  Används inte.

2.  Utrustning som använder ”laser” och som har något av följande:

a)  En överföringsvåglängd som överstiger 1 750 nm.

b)  Används inte.

c)  Används inte.

d)  Multiplex våglängdsdelningsteknik med optiska bärare på ett avstånd av mindre än 100 GHz.

e)  Analog teknik och en bandbredd på minst 2,5 GHz.

Anmärkning: 5E001.c.2.e omfattar inte ”teknik” för kommersiella tv-system.

ANM. För ”teknik” för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som använder laser och som inte är avsedd för telekommunikation, se avsnitt 6E.

5E001.c (forts.)

3.  Utrustning med ”optisk koppling” och med en kopplingstid på mindre än 1 ms.

4.  Radioutrustning med något av följande:

a)  Kvadratur-amplitud-modulationsteknik (QAM) över nivå 1 024.

b)  Ingångs- eller utgångsfrekvens som överstiger 31,8 GHz.

Anmärkning: Avsnitt 5E001.c.4.b omfattar inte ”teknik” för utrustning som konstruerats eller modifierats för användning inom frekvensband som ”tilldelats av International Telecommunications Union (ITU)” för radiokommunikationstjänster men inte för radiobestämning.

c)  Arbetar i frekvensbandet 1,5–87,5 MHz och har adaptiv teknik som dämpar en interfererande signal med mer än 15 dB.

5.  Används inte.

6.  Mobil utrustning med samtliga följande egenskaper:

a)  Arbetar på en optisk våglängd som är minst 200 nm och högst 400 nm.

b)  Arbetar som ett ”lokalt nät”.

d)  ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av förstärkare i form av ”monolitiska integrerade mikrovågskretsar” (”MMIC”-förstärkare) som är speciellt konstruerade för telekommunikation och som uppfyller något av följande:

Teknisk anmärkning:

I samband med avsnitt 5E001.d kan parametern maximal toppeffekt (peak saturated power output) på ett produktdatablad också anges som uteffekt, mättad topputeffekt, maximal uteffekt, utgångstoppeffekt, eller maximal topputeffekt (PEP).

1.  De är specificerade för frekvenser som överstiger 2,7 GHz men inte 6,8 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 15 % och som har något av följande:

a)  En maximal toppeffekt på mer än 75 W (48,75 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 2,7 GHz men inte 2,9 GHz.

b)  En maximal toppeffekt på mer än 55 W (47,4 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 2,9 GHz men inte 3,2 GHz.

5E001.d.1 (forts.)

c)  En maximal toppeffekt på mer än 40 W (46 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 3,2 GHz men inte 3,7 GHz.

d)  En maximal toppeffekt på mer än 20 W (43 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 3,7 GHz men inte 6,8 GHz.

2.  De är specificerade för frekvenser som överstiger 6,8 GHz men inte 16 GHz med en ”relativ bandbredd” som är större än 10 % och som har något av följande:

a)  En maximal toppeffekt på mer än 10 W (40 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 6,8 GHz men inte 8,5 GHz.

b)  En maximal toppeffekt på mer än 5 W (37 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 8,5 GHz men inte 16 GHz.

3.  De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 3 W (34,77 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 16 GHz men inte 31,8 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

4.  De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (-70 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 31,8 GHz men inte 37 GHz.

5.  De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 1 W (30 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 37 GHz men inte 43,5 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

6.  De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 31,62 mW (15 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 43,5 GHz men inte 75 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 10 %.

7.  De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 10 mW (10 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 75 GHz men inte 90 GHz, och med en ”relativ bandbredd” på över 5 %.

8.  De är specificerade för drift med en maximal toppeffekt på mer än 0,1 nW (-70 dBm) vid alla frekvenser som överstiger 90 GHz.

5E001 (forts.)

e)  ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling” eller ”produktion” av elektroniska enheter och kretsar, som är speciellt konstruerade för telekommunikation och som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material, speciellt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar, och som är försedda med något av följande:

1.  Strömomkoppling i digitala kretsar med användning av ”supraledande” grindar och där produkten av grindfördröjningstiden per grind (i sekunder) och effektförlusten per grind (i watt) är mindre än 10–14 J.

2.  Frekvensval för alla frekvenser med användning av resonanskretsar med Q-värden som överstiger 10 000.

5E101 ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”utveckling” av utrustning som specificeras i 5A101.

DEL 2 – ”INFORMATIONSSÄKERHET”

Anmärkning 1: Används inte.

Anmärkning 2: Kategori 5 del 2 omfattar inte varor som åtföljer användaren för dennes personliga bruk.

Anmärkning 3: Kryptografiska anmärkningar:

Avsnitt 5A002, 5D002.a.1, 5D002.b och 5D002.c.1 omfattar inte följande produkter:

a.   Produkter som uppfyller allt av följande:

1.   De är allmänt tillgängliga för gemene man genom att de säljs från lager via en detaljists försäljningsställe utan restriktioner på något av följande sätt:

a)   Transaktioner över disk.

b)   Postorderförsäljning.

c)   Elektroniska transaktioner.

d)   Transaktioner som genomförs via telefonsamtal.

2.   Den kryptografiska funktionen kan inte lätt ändras av användaren.

3.   Den kan installeras av användaren utan väsentlig medverkan av försäljaren.

4.   Närmare uppgifter om varorna finns tillgängliga vid behov och ska på begäran lämnas till de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad i syfte att säkerställa att villkoren i punkterna 1–3 ovan är uppfyllda.

Anmärkning 3 (forts.)

b)   Maskinvarukomponenter eller ’exekverbar programvara’, till befintliga enheter som beskrivs i led a i denna anmärkning, som har konstruerats för dessa befintliga enheter och som uppfyller allt av följande:

1.   ”Informationssäkerhet” är inte komponentens eller den ’exekverbara programvarans’ primära funktion eller funktioner.

2.   Komponenten eller den ’exekverbara programvaran’ ändrar inte någon kryptografisk funktion hos de befintliga enheterna, eller lägger till nya kryptografiska funktioner i de befintliga enheterna.

3.   Komponentens eller den ’exekverbara programvarans’ funktionsuppsättning är fast och inte konstruerad eller modifierad enligt kundens specifikationer.

4.   När de behöriga myndigheterna i den EU-medlemsstat där exportören är etablerad finner att det är nödvändigt ska detaljer om komponenten eller den ’exekverbara programvaran’ och detaljer om relevanta slutprodukter finnas tillgängliga och lämnas till den behöriga myndigheten på begäran, för att garantera att de villkor som beskrivs ovan är uppfyllda.

Teknisk anmärkning:

I samband med den kryptografiska anmärkningen betyder ’exekverbar programvara’ ”programvara” på exekverbart format från en befintlig maskinvarukomponent som undantas från avsnitt 5A002 genom den kryptografiska anmärkningen.

Anmärkning: ’Exekverbar programvara’ omfattar inte kompletta binärer av ”programvara” som körs på en slutprodukt.

Anmärkning till den kryptografiska anmärkningen:

1.   För att uppfylla led a i anmärkning 3 ska allt av följande vara uppfyllt:

a)   Produkten är av potentiellt intresse för en bred krets av individer och företag.

b)   Pris och information om produktens huvudsakliga funktioner finns tillgängliga före köp utan att köparen måste fråga en försäljare eller leverantör. En enkel förfrågan om pris anses inte vara en sådan fråga.

2.   Vid fastställandet av giltigheten av led a i anmärkning 3 får de behöriga myndigheterna ta i beaktande relevanta faktorer som kvantitet, pris, nödvändiga tekniska färdigheter, befintliga försäljningskanaler, typiska kunder, typisk användning eller eventuella utestängande åtgärder från leverantörens sida.

5A2 System, utrustning och komponenter

5A002 System, utrustning och komponenter för ”informationssäkerhet” enligt följande:

ANM. För kontrollen av mottagare för ”satellitnavigeringssystem” som innehåller eller utför dekryptering se avsnitt 7A005, och för därtill hörande ”programvara” och ”teknik” för dekryptering, se avsnitten 7D005 och 7E001.

a)  Konstruerade eller modifierade för att utnyttja ’kryptografi för datasekretess’ med en ’beskriven säkerhetsalgoritm’, där denna krypteringsmöjlighet kan användas, har aktiverats eller kan aktiveras på något annat sätt än genom säker ”kryptografisk aktivering”, enligt följande:

1.  Produkter med ”informationssäkerhet” som primär funktion.

2.  System, utrustningar och komponenter för digital kommunikation eller nätverkstjänster som inte specificeras i avsnitt 5A002.a.1.

3.  Datorer, andra produkter med lagring eller bearbetning av information som primär funktion, och komponenter till dessa, som inte specificeras i avsnitt 5A002.a.1 eller 5A002.a.2.

ANM. För operativsystem, se även avsnitt 5D002.a.1 och 5D002.c.1.

4.  Produkter som inte specificeras i avsnitt 5A002.a.1–5A002.a.3, där ’kryptografi för datasekretess’ med en ’beskriven säkerhetsalgoritm’ uppfyller allt av följande:

a)  Den stöder en icke-primär funktion hos produkten.

b)  Den utförs av integrerad utrustning eller ”programvara”, vilken som fristående produkt skulle specificeras i kategori 5 del 2.

5A002.a (forts.)

Tekniska anmärkningar:

1.   I avsnitt 5A002.a avses med ’kryptografi för datasekretess’ ”kryptografi” som utnyttjar digital teknik och utför någon annan kryptografisk funktion än följande:

a)   ”Autentisering”.

b)   Digital signatur

c)   Dataintegritet.

d)   Oavvislighet.

e)   Hantering av digitala rättigheter, inklusive exekvering av kopieringsskyddad ”programvara”.

f)   Kryptering eller dekryptering som stöd till underhållning, kommersiella massutsändningar eller hantering av patientjournaler.

g)   Nyckelhantering som stöder någon av de funktioner som beskrivs i a)–f) ovan.

2.   Med ’beskriven säkerhetsalgoritm’ avses i avsnitt 5A002.a något av följande:

a)   En ”symmetrisk algoritm” med en nyckellängd som överstiger 56 bitar, paritetsbitar ej inräknade.

b.   En ”asymmetrisk algoritm” där algoritmens säkerhet baseras på något av följande:

1.   Faktorisering av heltal utöver 512 bitar (t.ex. RSA).

2.   Beräkning av diskreta logaritmer i en multiplikativ grupp i en ändlig kropp som är större än 512 bitar (t.ex. Diffie-Hellman över Z/pZ).

3.   Diskreta logaritmer i någon annan grupp än de som anges i punkt b.2, med mer än 112 bitar (t.ex. Diffie-Hellman över en elliptisk kurva).

c)   En ”asymmetrisk algoritm” där algoritmens säkerhet baseras på något av följande:

1.   Problem med kortaste eller närmaste vektor i samband med gitter (t.ex. NewHope, Frodo, NTRUEncrypt, Kyber, Titanium).

2.   Hitta isogenier mellan supersingulära elliptiska kurvor (t.ex. SIKE (Supersingular Isogeny Key Encapsulation).

3.   Avkodning av slumpvisa koder (t.ex. McEliece, Niederreiter).

Teknisk anmärkning:

En algoritm som beskrivs genom teknisk anmärkning 2.c kan sägas vara postkvant, kvantumsäker eller kvantumresistent.

5A002.a (forts.)

Anmärkning 1: När den behöriga myndigheten i det land där exportören är etablerad finner att det är nödvändigt ska detaljer om produkter finnas tillgängliga och lämnas till den myndigheten på begäran, för att fastställa något av följande:

a)   Huruvida produkten uppfyller kriterierna i avsnitt 5A002.a.1–5A002.a.4.

b)   Huruvida krypteringsmöjligheten för datasekretess som anges i avsnitt 5A002.a kan användas utan ”kryptografisk aktivering”.

Anmärkning 2: Avsnitt 5A002.a omfattar inte följande produkter, eller speciellt konstruerade komponenter för ”informationssäkerhet” till dessa:

a)   Smartkort och smartkorts-’läsare/skrivare’ enligt följande:

1.   Ett smartkort eller en elektroniskt läsbar personhandling (t.ex. periodkort, e-pass) som uppfyller något av följande:

a)   Krypteringsmöjligheten uppfyller allt av följande:

1.   Den kan enbart användas i något av följande:

a)   Utrustning eller system som inte beskrivs i avsnitt 5A002.a.1–5A002.a.4.

b)   Utrustning eller system som inte använder ’kryptografi för datasekretess’ med en ’beskriven säkerhetsalgoritm’.

c)   Utrustning eller system, undantagna från avsnitt 5A002.a genom punkterna b–f i denna anmärkning.

2.   Den kan inte omprogrammeras för någon annan användning.

b.   De har allt av följande:

1.   De är särskilt konstruerade och kan enbart användas för att möjliggöra skydd av ’personuppgifter’ som är lagrade på dem.

2.   De har blivit eller kan enbart personanpassas för offentliga eller kommersiella transaktioner eller personidentifiering.

3.   Krypteringsmöjligheterna är inte åtkomliga för användaren.

Teknisk anmärkning:

’Personuppgifter’ omfattar alla uppgifter som är specifika för en viss person eller enhet, såsom lagrat penningbelopp och uppgifter som behövs för ”autentisering”.

5A002.a Anmärkning 2.a. (forts.)

2.   ’Läsare/skrivare’ som är särskilt konstruerade eller modifierade och enbart kan användas för de produkter som nämns i punkt a.1 i denna anmärkning.

Teknisk anmärkning:

’Läsare/skrivare’ omfattar utrustning som kommunicerar med smartkort eller elektroniskt läsbara handlingar via ett nätverk.

b)   Kryptografisk utrustning som är särskilt konstruerad och begränsad för bankändamål eller ’penningtransaktioner’.

Teknisk anmärkning:

’Penningtransaktioner’ i avsnitt 5A002.a. Anmärkning 2.b omfattar insamling och betalning av färdbiljetter eller kreditfunktioner.

c)   Bärbara eller mobila radiotelefoner för civil användning (t.ex. för användning i civila kommersiella cellulära radiokommunikationssystem) och som inte medger överföring av krypterade data direkt till en annan radiotelefon eller utrustning (annan än utrustning för radioaccessnät [RAN]) eller utväxling av krypterade data genom RAN-utrustning (t.ex. radionätkontroller [RNC] eller basstationskontroller [BSC]).

d)   Trådlös telefonutrustning som inte medger kryptering från början till slut och där den maximala effektiva räckvidden av en oförstärkt trådlös operation (t.ex. ett enkelt hopp utan relä mellan terminal och basstation) är mindre än 400 meter enligt tillverkarens specifikationer.

e)   Bärbara eller mobila radiotelefoner och liknande kundanpassade trådlösa anordningar för civil användning, som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder (med undantag av funktioner för bekämpning av piratverksamhet, vilka kan vara opublicerade) och som också följer villkoren i punkterna a.2–a.4 i den kryptografiska anmärkningen (anmärkning 3 i kategori 5 del 2), som har kundanpassats för en specifik civil industriell tillämpning med egenskaper som inte påverkar funktionen hos dessa ursprungligen icke-kundanpassade anordningar.

5A002.a Anmärkning 2 (forts.)

f)   Produkter där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” är begränsad till trådlös funktionalitet för ”personligt nät” och som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

g)   Utrustning för radioaccessnät (RAN) för mobil telekommunikation som konstruerats för civilt bruk och som också uppfyller bestämmelserna i punkterna a.2–a.4 i den kryptografiska anmärkningen (anmärkning 3 i kategori 5 del 2), och som har en uteffekt i radiofrekvensområdet som är begränsad till 0,1 W (20 dBm) eller mindre, och som stöder 16 eller färre samtidiga användare.

h)   Routrar, switchar, gateways eller reläer där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” är begränsad till ”drift, administration eller underhåll” som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

i)   Datautrustning eller servrar för allmänna ändamål där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” uppfyller allt av följande:

1.   Använder endast publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

2.   Är något av följande:

a.   Integrerade i en CPU som uppfyller bestämmelserna i anmärkning 3 i kategori 5 del 2.

b.   Integrerade i ett operativt system som inte specificeras i 5D002.

c)   Begränsade till utrustningens ”drift, administration eller underhåll”.

5A002.a Anmärkning 2 (forts.)

j)   Produkter speciellt konstruerade för en ’ansluten civil industriell tillämpning’ som uppfyller allt av följande:

1.   Som är något av följande:

a)   En nätverkskapabel slutpunktsenhet som uppfyller något av följande:

1.   Funktionaliteten för ”informationssäkerhet” är begränsad till att skydda ’icke godtyckliga data’ eller till ”drift, administration eller underhåll”.

2.   Enheten är begränsad till en specifik ’ansluten civil industriell tillämpning’.

b)   Nätverksutrustning med samtliga följande egenskaper:

1.   Särskilt konstruerad för att kommunicera med de enheter som specificeras i punkt j.1.a ovan.

2.   Funktionen för ”informationssäkerhet” är begränsad till att stödja den ’anslutna civila industriella tillämpningen’ av enheter som specificeras i punkt j.1.a. ovan eller drift, administration eller underhåll av denna nätverksutrustning eller av andra enheter som specificeras i punkt j. i denna anmärkning.

2.   Där funktionaliteten för ”informationssäkerhet” enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder och den kryptografiska funktionaliteten inte enkelt kan ändras av användaren.

Tekniska anmärkningar:

1.   Med ’ansluten civil industriell tillämpning’ avses en annan nätansluten tillämpning för konsumenter eller civil industri än ”informationssäkerhet”, digital kommunikation, nätverks- eller datautrustning för allmänna ändamål.

2.   Med ’icke godtyckliga data’ avses sensor- eller mätdata som har direkt anknytning till ett systems stabilitet, prestanda eller fysiska mätning (t.ex. temperatur, tryck, flödeshastighet, massa, volym, spänning, fysisk plats etc.) och som användaren av enheten inte kan ändra.

5A002 (forts.)

b)  En ’kryptografisk aktiveringstoken’.

Teknisk anmärkning:

En ’kryptografisk aktiveringstoken’ är en produkt som konstruerats eller modifierats för något av följande:

1.   Genom ”kryptografisk aktivering” omvandla en produkt som inte specificeras i kategori 5 del 2 till en produkt som specificeras i avsnitt 5A002.a eller 5D002.c.1, och inte frigörs genom den kryptografiska anmärkningen (anmärkning 3 i kategori 5 del 2).

2.   Genom ”kryptografisk aktivering” möjliggöra ytterligare funktionalitet som specificeras i avsnitt 5A002.a för en produkt som redan specificeras i kategori 5 del 2.

c)  Konstruerade eller modifierade för att använda eller utföra ”kvantkryptografi”.

Teknisk anmärkning:

”Kvantkryptografi” är även känd som kvantnyckeldistribution (QKD).

d)  Konstruerade eller modifierade för användning av kryptografisk teknik för att alstra kanaliserings-, förvrängnings- eller nätidentifikationskoder, för system som utnyttjar teknik för ultrabredbandsmodulering, och som har något av följande:

1.  En bandbredd som överstiger 500 MHz.

2.  En ”relativ bandbredd” på minst 20 %.

e)  Konstruerade eller modifierade för att använda kryptografisk teknik för att generera spridningskoden för ”bandspridnings”-system, andra än de som specificeras i avsnitt 5A002.d, bland annat hoppkoden för ”hoppfrekvens” system.

5A003 System, utrustning och komponenter för icke-kryptografisk ”informationssäkerhet” enligt följande:

a)  Kommunikationskabelsystem konstruerade eller modifierade med mekanisk, elektrisk eller elektronisk utrustning för att upptäcka olovliga, dolda intrång.

Anmärkning: Avsnitt 5A003.a omfattar endast säkerhet i det fysiska lagret. I avsnitt 5A003.a inkluderar det fysiska lagret lager 1 i OSI-modellen (Reference Model of Open Systems Interconnection, ISO/IEC 7498-1).

b.  Särskilt konstruerade eller modifierade för att undertrycka röjande strålning från informationsbärande signaler utöver vad som är nödvändigt för hälsa, säkerhet och standard för elektromagnetisk interferens.

5A004 System, utrustning och komponenter för att övervinna, försvaga eller kringgå ”informationssäkerhet” enligt följande:

a)  Konstruerade eller modifierade för att utföra ’kryptoanalytiska funktioner’.

Anmärkning: Avsnitt 5A004.a inkluderar system eller utrustning som är konstruerade eller modifierade för att utföra ’kryptoanalytiska funktioner’ genom reverse engineering.

Teknisk anmärkning:

’Kryptoanalytiska funktioner’ är funktioner som är konstruerade för att övervinna kryptografiska mekanismer för att utvinna konfidentiella variabler eller känsliga data, inklusive klartext, lösenord eller kryptografiska nycklar.

b.  Produkter som inte specificeras i avsnitten 4A005 eller 5A004.a, som är utformade för att utföra allt av följande:

1.  ’Extrahera rådata’ från en dator eller kommunikationsenhet.

2.  Förbigå enhetens ”autentisering” eller auktorisationskontroller i syfte att utföra den funktion som beskrivs i avsnitt 5A004.b.1.

Teknisk anmärkning:

’Extrahera rådata’ från en dator eller kommunikationsenhet innebär hämtning av binära data från ett lagringsmedium (t.ex. RAM, flashminne eller hårddisk) på enheten utan tolkning av enhetens operativsystem eller filsystem.

Anmärkning 1: Avsnitt 5A004.b omfattar inte kontrollsystem eller utrustning som är speciellt utformade för ”utveckling” eller ”produktion” av en dator eller en kommunikationsutrustning.

Anmärkning 2: Avsnitt 5A004.b omfattar inte följande:

a.   Felsökningsprogram, hypervisorer.

b.   Produkter som är begränsade till logisk dataextrahering.

c.   Produkter för dataextrahering som använder chip-off eller JTAG.

d.   Produkter som är speciellt utformade och begränsade till jailbreak eller rootning.

5B2 Test-, inspektions- och produktionsutrustning

5B002 Test-, inspektions- och ”produktions”utrustning för ”informationssäkerhet” enligt följande:

a)  Utrustning särskilt konstruerad för ”utveckling” eller ”produktion” av utrustning som specificeras i avsnitt 5A002, 5A003, 5A004 eller 5B002.b.

b)  Mätutrustning särskilt konstruerad för att utvärdera och validera ”informationssäkerhets”-funktionerna hos utrustning som specificeras i avsnitt 5A002, 5A003 eller 5A004, eller hos ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.a eller 5D002.c.

5C2 Material

Ingen.

5D2 Programvara

5D002 ”Programvara” enligt följande:

a)  ”Programvara” som är speciellt utformad eller modifierad för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av något av följande:

1.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A002 eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.c.1.

2.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A003 eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.c.2.

3.  Utrustning eller ”programvara” enligt följande:

a.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.a eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.c.3.a.

b.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.b eller ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.c.3.b.

b.  ”Programvara” som har samma egenskaper som en sådan ’kryptografisk aktiveringstoken’ som specificeras i avsnitt 5A002.b.

5D002 (forts.)

c)  ”Programvara” som har samma egenskaper som eller kan utföra eller simulera funktionerna hos något av följande:

1.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A002.a, 5A002.c, 5A002.d eller 5A002.e.

Anmärkning: 5D002.c.1 omfattar inte ”programvara” som begränsas till ”drift, administration eller underhåll” som enbart tillämpar publicerade eller kommersiella kryptografiska standarder.

2.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A003.

3.  Utrustning enligt följande:

a.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.a.

b.  Utrustning som specificeras i avsnitt 5A004.b.

Anmärkning : Avsnitt 5D002.c.3.b omfattar inte ”intrångsprogram”.

d.  Används inte.

5E2 Teknik

5E002 ”Teknik” enligt följande:

a)  ”Teknik” enligt den allmänna anmärkningen rörande teknik för ”utveckling”, ”produktion” eller ”användning” av utrustning som specificeras i avsnitt 5A002, 5A003,5A004 eller 5B002 eller av ”programvara” som specificeras i avsnitt 5D002.a eller 5D002.c.

Anmärkning: Avsnitt 5E002.a omfattar inte ”teknik” för produkter som specificeras i avsnitten 5A004.b., 5D002.a.3.b eller 5D002.c.3.b.

b.  ”Teknik” som har samma egenskaper som en sådan ’kryptografisk aktiveringstoken’ som specificeras i avsnitt 5A002.b.

Anmärkning: Avsnitt 5E002 omfattar tekniska data om ”informationssäkerhet” som är resultatet av förfaranden som genomförts för att utvärdera eller bestämma implementeringen av de funktioner, egenskaper eller tekniker som specificeras i kategori 5 del 2.

DEL VIII – Kategori 6

KATEGORI 6 – SENSORER OCH LASRAR

6A System, utrustning och komponenter

6A001 Akustiska system, utrustningar och komponenter enligt följande:

a.  Marina akustiska system, utrustningar samt komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

1.  Aktiva (sändande eller sändande och mottagande) system, utrustningar samt komponenter som särskilt konstruerats för dessa, enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.1 omfattar inte följande utrustning:

a.   Ekolod som arbetar vertikalt under apparaturen och inte innehåller någon avsökande funktion som överstiger ±20°, och som är begränsade till att mäta vattendjup, avståndet till sjunkna föremål eller att söka fisk.

b.   Riktade vågor, enligt följande:

1.   Riktade vågor för nödsändningar.

2.   Ljudgivare som särskilt konstruerats för förflyttning eller för att återkomma till en undervattensposition.

a.  Akustisk utrustning konstruerad för kartläggning av havsbottnen enligt följande:

1.  Kartläggningsutrustning för ytfartyg som konstruerats för topografisk kartläggning av havsbottnen och har samtliga följande egenskaper:

a.  Konstruerad för att kunna mäta vid en vinkel som överstiger 20° från vertikallinjen.

b.  Konstruerade för att mäta havsbottnens topografi där havsbottnen ligger på större djup än 600 meter.

c.  En ’lodupplösning’ som är mindre än 2.

d.  ’Förbättring’ av djupnoggrannheten genom kompensation för allt följande:

1.  Den akustiska sensorns rörelse.

2.  Fortplantningen i vattnet från sensorn till havsbottnen och tillbaka.

3.  Ljudhastigheten vid sensorn.

Tekniska anmärkningar:

1.   Med ’lodupplösning’ avses svepets bredd (grader) dividerat med högsta antal lodningar per svep.

2.   I ’förbättring’ ingår förmågan att kompensera genom yttre medel.

6A001.a.1.a. (forts)

2.  Utrustning konstruerad för kartläggning under vatten som konstruerats för topografisk kartläggning av havsbottnen och har någon av följande egenskaper:

Teknisk anmärkning:

Den akustiska sensorns tryckklassificering avgör djupklassificeringen för den utrustning som specificeras i avsnitt 6A001.a.1.a.2.

a.  Med samtliga följande egenskaper:

1.  Konstruerad eller modifierad för att arbeta på större djup än 300 m.

2.  En ’lodningshastighet’ som är högre än 3 800 m/s.

Teknisk anmärkning:

Med ’lodningshastighet’ avses produkten av den maxhastighet (m/s) med vilken sensorn kan arbeta och högsta antal lodningar per svep, med antagandet att täckningen är 100 %. För system som utför lodningar i två riktningar (3D-sonarer) ska den maximala ’lodningshastigheten’ i vardera riktningen användas.

b.  Kartläggningsutrustning som inte specificeras i 6A001.a.1.a.2.a, med alla följande egenskaper:

1.  Konstruerad eller modifierad för att arbeta på större djup än 100 m.

2.  Konstruerad för att kunna mäta vid en vinkel som överstiger 20° från vertikallinjen.

3.  Någon av följande egenskaper:

a.  Arbetsfrekvensen ligger under 350 kHz.

b.  Konstruerad för att mäta havsbottnens topografi med en räckvidd på mer än 200 m från den akustiska sensorn.

4.  ’Förbättring’ av djupnoggrannheten genom kompensation för allt av följande:

a.  Den akustiska sensorns rörelse.

b.  Fortplantningen i vattnet från sensorn till havsbottnen och tillbaka.

c.  Ljudhastigheten vid sensorn.

6A001.a.1.a. (forts)

3.  Sidoskannande sonar (SSS) eller syntetisk apertursonar (SAS) som konstruerats för avbildning av havsbottnen och som har samtliga följande egenskaper, samt särskilt utformade akustiska system för sändande och mottagande för dessa:

a.  Konstruerad eller modifierad för att arbeta på större djup än 500 m.

b.  En ’yttäckningshastighet’ som är högre än 570 m2/s vid drift vid maximal räckvidd med en ’upplösning i längdled’ som är mindre än 15 cm.

c.  En ’upplösning i tvärled’ som är mindre än 15 cm.

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Yttäckningshastigheten’ (m 2 /s) är två gånger produkten av sonarräckvidden (m) och den maxhastighet (m/s) vid vilken sensorn kan arbeta vid den räckvidden.

2.   ’Upplösningen i längdled’ (cm), endast för SSS, är lika med produkten av azimutens (horisontell) lobbredd (grader), sonarräckvidd (m) och 0,873.

3.   ’Upplösningen i tvärled’ (cm) är lika med 75 dividerat med signalens bandbredd (kHz).

b.  System eller matriser för sändande och mottagande, konstruerade för att upptäcka eller lokalisera föremål, med någon av följande egenskaper:

1.  En sändningsfrekvens under 10 kHz,

2.  Ett ljudtryck över 224 dB (referens 1 μΡa på 1 m avstånd) för utrustningar som arbetar inom frekvensområdet 10 kHz till och med 24 kHz.

3.  Ett ljudtryck över 235 dB (referens 1 μΡa på 1 m avstånd) för utrustningar som arbetar inom frekvensområdet 24 kHz till 30 kHz.

4.  Ett system med strålar med mindre än 1° utbredning längs någon axel och en arbetsfrekvens under 100 kHz.

6A001.a.1.b. (forts)

5.  Ett system som konstruerats för att fungera med en räckvidd på mer än 5 120 m.

6.  Ett system som konstruerats för att kunna motstå trycket på mer än 1 000 m djup och som har en givare med något av följande:

a.  Dynamisk tryckutjämning.

b.  sändande element som inte består av bly-zirconat-titanat.

c.  Akustiska projektorer inklusive givare som innehåller piezoelektriska, magnetostriktiva, elektrostriktiva, elektrodynamiska eller hydrauliska element som kan arbeta individuellt eller i en bestämd konfiguration och med någon av följande egenskaper:

Anmärkning 1: Akustiska projektorer, inklusive sändare, som särskilt konstruerats för annan utrustning som inte specificeras i avsnitt 6A001 ska behandlas som den utrustningen.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A001.a.1.c omfattar inte elektroniska källor som riktar ljudet enbart vertikalt, eller mekaniska (t.ex. luftkanoner eller ångchockskanoner) eller kemiska (t.ex. explosiva) källor.

Anmärkning 3: Piezoelektriska element som specificeras i avsnitt 6A001.a.1.c omfattar sådana som tillverkas av enkla kristaller av bly-magnesium-niobat/bly-titanat (Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 -PbTiO 3 eller PMN-PT) som odlas från fasta lösningar eller enkla kristaller av bly-indium-niobat/bly-magnesium-niobat/bly-titanat (Pb(In 1/2 Nb 1/2 )O 3 –Pb(Mg 1/3 Nb 2/3 )O 3 –PbTiO 3 eller PIN-PMN-PT) som odlas från fasta lösningar.

1.  Arbetar på frekvenser under 10 kHz och har någon av följande egenskaper:

a.  Ej konstruerade för kontinuerlig drift med en arbetscykel på 100 % och har en strålad ’källnivå vid fritt fält (SLRMS)’ som överstiger (10log(f) + 169,77) dB (referens 1 µPa på 1 m avstånd) där f är frekvensen i Hertz av den maximala överföringsfunktionen spänning till tryck under 10kHz.

6A001.a.1.c.1. (forts)

b.  Konstruerade för kontinuerlig drift med en arbetscykel på 100 % och har en kontinuerligt strålad ’källnivå vid fritt fält (SLRMS)’ vid en arbetscykel på 100 % som överstiger (10log(f) + 159,77) dB (referens 1 µPa på 1 m avstånd) där f är frekvensen i Hertz av den maximala överföringsfunktionen spänning till tryck under 10kHz.

Teknisk anmärkning:

’Källnivån vid fritt fält (SL RMS )’ ska fastställas längs den maximala responsaxeln och i ett avlägset fält från den akustiska projektorn. Den kan erhållas från överföringsfunktionen spänning till tryck med hjälp av följande ekvation: SL RMS = (TVR + 20log V RMS ) dB (referens 1µPa på 1 m avstånd), där SL RMS är källnivån, TVR är överföringsfunktionen spänning till tryck (Transmitting Voltage Response) och V RMS är projektorns styrspänning.

2.  Används inte.

3.  Sidlobsundertrycket är över 22 dB.

6A001.a.1. (forts)

d.  Akustiska system och utrustningar konstruerade för att bestämma ytfartygs eller undervattensfarkosters position med alla följande egenskaper och för dem särskilt konstruerade komponenter:

1.  Detekteringsavstånd som överstiger 1 000 m.

2.  Positioneringsnoggrannhet på mindre än 10 m rms (effektivvärdet) vid mätning på 1 000 m avstånd.

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.1.d omfattar

a.   utrustning som använder koherent ”signalbehandling” mellan två eller flera pejlsändare och hydrofonutrustning som bärs av ytfartyget eller undervattensfarkosten,

b.   utrustning som automatiskt kan korrigera för det fel som uppstår vid positionsbestämningen på grund av ljudets utbredningshastighet.

e.  Aktiva individuella sonarer som är särskilt konstruerade eller modifierade för att upptäcka, lokalisera och automatiskt klassificera simmare eller dykare, med alla följande egenskaper, samt särskilt utformade akustiska system för sändande och mottagande för dessa:

1.  Detekteringsavstånd som överstiger 530 m.

2.  Fastställt positionsfel på mindre än 15 m rms (effektivvärdet) vid mätning på 530 m avstånd.

3.  Bandbredd för utsänd pulssignal överstiger 3 kHz.

ANM. För dykardetekteringssystem som särskilt konstruerats eller ändrats för militär användning, se kontrollbestämmelserna för varor med militär användning.

Anmärkning: För 6A001.a.1.e används det största detekteringsavståndet, om flera olika detekteringsavstånd är angivna för olika omgivningar.

6A001.a. (forts)

2.  Passiva system, utrustning och komponenter som konstruerats speciellt för dessa, enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.2 omfattar även mottagande utrustning, oavsett om den i normala tillämpningar är kopplad till separat, aktiv utrustning, samt komponenter som konstruerats särskilt för denna.

a.  Hydrofoner med någon av följande egenskaper:

Anmärkning: Hydrofoner som särskilt konstruerats för en viss utrustning ska behandlas som den utrustningen.

Tekniska anmärkningar:

1.   Hydrofoner består av ett eller flera avkänningselement som producerar en enda kanal för akustisk uteffekt. De som består av flera element kan också kallas en hydrofongrupp.

2.   För avsnitt 6A001.a.2.a gäller att akustiska undervattensgivare som konstruerats för att fungera som passiva mottagare är hydrofoner.

1.  Innehåller kontinuerliga flexibla avkänningselement.

2.  Innehåller flexibla sammansättningar av diskreta avkänningselement med en längd eller diameter på mindre än 20 mm och med ett avstånd mellan elementen som understiger 20 mm.

3.  Innehåller något av följande avkänningselement:

a.  Optiska fibrer.

b.  Annan ’piezoelektrisk polymerfilm’ än polyvinylidenfluorid (PVDF) och dess sampolymerer {P(VDF-TrFE) och P(VDF-TFE)}.

c.  ’Flexibla piezoelektriska kompositer’.

d.  Piezoelektriska enkla kristaller av bly-magnesium-niobat/bly-titanat (dvs. Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-PbTiO3 eller PMN-PT) som odlas från fasta lösningar.

e.  Piezoelektriska enkla kristaller av bly-indium-niobat/bly-magnesium-niobat/bly-titanat (dvs. Pb(In1/2Nb1/2)O3–Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 eller PIN-PMN-PT) som odlas från fasta lösningar.

4.  Med en ’hydrofonkänslighet’ högre än -180 dB på alla djup, utan accelerationskompensation.

5.  Med utrustning som konstruerats för drift på större djup än 35 m med accelerationskompensation.

6.  Med utrustning som konstruerats för drift på större djup än 1 000 m och med en ’hydrofonkänslighet’ högre än -230 dB under 4 kHz.

6A001.a.2.a. (forts)

Tekniska anmärkningar:

1.   Avkänningselement ’piezoelektrisk polymerfilm’ består av polariserad polymerfilm som är spänd över och fäst vid en stödjande ram eller spole (dorn).

2.   Avkänningselement ’flexibla piezoelektriska kompositer’ består av keramiska piezoelektriska partiklar eller fibrer i kombination med en elektriskt isolerande, akustiskt genomskinlig gummi-, polymer- eller epoxiförening där föreningen utgör en integrerad del av avkänningselementet.

3.   ’Hydrofonkänslighet’ definieras som 20 gånger logaritmen med bas 10 för förhållandet rms utgångsspänning genom referensen 1 V rms, när den hydrofonsensorn, utan förförstärkare, placeras i ett plant akustiskt fält med ett rms-tryck på 1 µPa. Exempel: En hydrofon med känsligheten -160 dB (referens 1 V per μΡa) som placeras i ett sådant fält ger en utgångsspänning på 10 -8  V medan en som har känsligheten -180 dB endast ger en utgångsspänning på 10 -9  V. Därför är -160 dB bättre än -180 dB.

6A001.a.2. (forts)

b.  Akustiska släphydrofonsystem med något av följande:

Teknisk anmärkning:

Hydrofonsystem består av flera hydrofoner som ger flera kanaler för akustisk uteffekt.

1.  Hydrofoner placerade i grupper med ett avstånd som understiger 12,5 m eller som ’kan ändras till’ att medge hydrofoner placerade i grupper med ett avstånd som understiger 12,5 m.

2.  Som är konstruerade för eller ’kan ändras till’ ett utförande som tillåter användning vid större djup än 35 m.

Teknisk anmärkning:

Uttrycket ’kan ändras till’ i avsnitt 6A001.a.2.b.1 och 6A001.a.2.b.2 avser att man har möjlighet att genom att förändra tråddragningen eller anslutningarna ändra hydrofonernas gruppering eller djupbegränsningar. Förutsättningen är att mer än 10 % av antalet trådar finns i reserv, att hydrofonernas gruppering och djupbegränsningar är variabla eller styr mer än en grupp.

3.  Huvudsensorer som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.d.

4.  Longitudinellt förstärkta uppsättningar av slangar.

5.  En sammansatt apparat vars diameter understiger 40 mm.

6.  Används inte.

7.  Hydrofoner med egenskaper som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.a.

8.  Accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.g.

6A001.a.2. (forts)

c.  Beräkningsutrustning som särskilt konstruerats för att beräkna resultatet från släphydrofonsystem med ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet”, med tids- och frekvensdomänberäkning samt korrelation, inklusive spektralanalys, digital filtrering och lobformning med användande av Snabb Fourier- eller andra transformer eller processer.

d.  Huvudsensorer med alla följande egenskaper:

1.  En ”noggrannhet” som är bättre än 5°.

2.  Konstruerade för drift på större djup än 35 m, eller har justerbara eller utbytbara djupavkännare för arbete på större djup än 35 m.

ANM. För tröghetsnavigeringssystem, se 7A003.c.

e.  Kabelhydrofonsystem för bottnar eller havsvikar med någon av följande egenskaper:

1.  Innehåller hydrofoner som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.a.

2.  Innehåller multiplexade hydrofongruppssignalmoduler som har alla följande egenskaper:

a.  Konstruerade för drift på större djup än 35 m, eller har justerbara eller utbytbara djupavkännare för drift på större djup än 35 m.

b.  Kan användas för samma ändamål som bogserade akustiska hydrofonsystemmoduler.

3.  Innehåller accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer som specificeras i avsnitt 6A001.a.2.g.

f.  Beräkningsutrustning som särskilt konstruerats för att beräkna resultatet från kabelsystem för bottnar eller havsvikar med ”användartillgänglig programmeringsmöjlighet”, med tids- och frekvensdomänberäkning samt korrelation, inklusive spektralanalys, digital filtrering och lobformning med användande av Snabb Fourier- eller andra transformer eller processer.

6A001.a.2. (forts)

g.  Accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer med alla följande egenskaper:

1.  Består av tre accelerometrar som är arrangerade längst tre olika axlar.

2.  Har en total ’accelerationskänslighet’ som är bättre än 48 dB (referens 1 000 mV rms per 1 g).

3.  Konstruerad för att fungera på större djup än 35 meter.

4.  Har en arbetsfrekvens under 20 kHz.

Anmärkning: Avsnitt 6A001.a.2.g omfattar inte partikelhastighetssensorer eller geofoner.

Tekniska anmärkningar:

1.   Accelerometerbaserade hydroakustiska sensorer kallas också vektorsensorer.

2.   ’Accelerationskänslighet’ definieras som 20 gånger logaritmen med bas 10 för förhållandet rms utgångsspänning genom referensen 1 V rms, när den hydroakustiska sensorn, utan förförstärkare, placeras i ett plant akustiskt fält med en rms-acceleration på 1 g (dvs. 9,81 m/s 2 ).

b.  Sonarutrustning som arbetar med korrelationshastighet och dopplerhastighet och som konstruerats för att mäta den horisontella hastigheten av farkosten med utrustning jämfört med havsbottnen, enligt följande:

1.  Sonarutrustning som arbetar med korrelationshastighet och som har någon av följande egenskaper:

a.  Konstruerad för drift på ett avstånd mellan farkosten och havsbottnen som överstiger 500 m.

b.  En hastighets-”noggrannhet” som är bättre än 1 % av hastigheten.

2.  Sonarutrustning som arbetar med dopplerhastighet och som har en hastighets-”noggrannhet” som är bättre än 1 % av hastigheten.

Anmärkning 1: Avsnitt 6A001.b omfattar inte djuplod som begränsas till något av följande:

a.   Mätning av vattendjup.

b.   Mätning av avståndet till föremål som ligger under vatten eller är begravda.

c.   Sökning efter fisk.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A001.b omfattar inte kontrollutrustning som är speciellt konstruerad för installation på ytfartyg.

c.  Används inte.

6A002 Optiska sensorer eller utrustning och komponenter till dessa enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A102.

a.  Optiska detektorer enligt följande:

1.  ”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer enligt följande:

Anmärkning: I avsnitt 6A002.a.1 inbegrips ”fokalplansmatriser” i halvledardetektorer.

a.  ”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer med samtliga följande egenskaper:

1.  En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 10 nm men inte 300 nm.

2.  En känslighet vid våglängder över 400 nm på mindre än 1 % av den maximala känsligheten.

b.  ”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer med samtliga följande egenskaper:

1.  En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 900 nm men inte 1 200 nm.

2.  En ”svarstidskonstant” på högst 95 ns.

c.  ”Rymdkvalificerade” halvledardetektorer med en maximal känslighet inom våglängdsområdet som överstiger 1 200 nm men inte 30 000 nm.

d.  ”Rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” med mer än 2 048 element per matris och en maximal känslighet i våglängdsområdet som överstiger 300 nm men inte 900 nm.

6A002.a. (forts)

2.  Bildförstärkarrör och komponenter som särskilt konstruerats för dessa enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A002.a.2 omfattar inte icke-bildbehandlande fotomultiplikatorrör med en elektronavkännare i vakuumutrymmet som uteslutande begränsas till något av följande:

a.   En enda metallanod.

b.   Metallanoder med ett avstånd som är större än 500 μm från mittpunkt till mittpunkt.

Teknisk anmärkning:

’Laddningsförstärkning’ är en form av elektronisk bildförstärkning och definieras som generering av laddningsbärare till följd av en förstärkningsprocess med stötjonisering. ’Laddningsförstärknings’-sensorer kan utgöras av bildförstärkarrör, halvledardetektorer eller ”fokalplansmatriser”.

a.  Bildförstärkarrör som har samtliga följande egenskaper:

1.  En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 1 050 nm.

2.  Elektronbildförstärkning med användning av något av följande:

a.  En mikrokanalplatta med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på högst 12 μm.

b.  En elektronavkännare med ett non-binned pixelavstånd på högst 500 μm, speciellt konstruerad eller modifierad för att uppnå ’laddningsförstärkning’ på annat sätt än genom en mikrokanalplatta.

3.  Någon av följande fotoceller:

a.  Multialkaliska fotoceller (t.ex. S-20 och S-25) med en ljuskänslighet som överstiger 350 μΑ/lm.

b.  GaAs- eller GaInAs-fotoceller.

c.  c. Andra fotoceller av halvledartyp bestående av ”III/-V-föreningar” med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W.

6A002.a.2. (forts)

b.  Bildförstärkarrör som har samtliga följande egenskaper:

1.  En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 050 nm men inte 1 800 nm.

2.  Elektronbildförstärkning med användning av något av följande:

a.  En mikrokanalplatta med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på högst 12 μm.

b.  En elektronavkännare med ett non-binned pixelavstånd på högst 500 μm, speciellt konstruerad eller modifierad för att uppnå ’laddningsförstärkning’ på annat sätt än genom en mikrokanalplatta.

3.  Fotoceller av halvledartyp bestående av ”III/-V-föreningar” (t.ex. GaAs eller GaInAs) och överförda elektronfotoceller med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 15 mA/W.

c.  Speciellt konstruerade komponenter enligt följande:

1.  Mikrokanalplattor med en håldelning (avstånd från ett håls mittpunkt till närmaste håls mittpunkt) på högst 12 μm.

2.  En elektronavkännare med ett non-binned pixelavstånd på högst 500 μm, speciellt konstruerad eller modifierad för att uppnå ’laddningsförstärkning’ på annat sätt än genom en mikrokanalplatta.

3.  Fotoceller av halvledartyp bestående av ”III/-V-föreningar” (t.ex. GaAs eller GaInAs) och överförda elektronfotoceller.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.a.2.c.3 omfattar inte sammansatta fotoceller av halvledartyp som är konstruerade för att uppnå en maximal ”strålningskänslighet” enligt något av följande:

a.   10 mA/W eller mindre vid maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 1 050 nm.

b.   15 mA/W eller mindre vid maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 050 nm men inte 1 800 nm.

6A002.a. (forts)

3.  Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” enligt följande:

ANM. Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” av ’mikrobolometer’-typ specificeras endast i avsnitt 6A002.a.3.f.

Teknisk anmärkning:

Linjära eller tvådimensionella flerelementsdetektorer ska betraktas som ”fokalplansmatriser”.

Anmärkning 1: Avsnitt 6A002.a.3 innefattar fotokonduktiva och fotovoltaiska matriser.

Anmärkning 2: Avsnitt 6A002.a.3 omfattar inte följande:

a.   Inkapslade fotokonduktiva matriser (med högst 16 element) som innehåller blysulfid eller blyselenid.

b.   Pyroelektriska detektorer som innehåller något av följande material:

1.   Triglycinsulfat och varianter därav.

2.   Blylantanzirkoniumtitanat och varianter därav.

3.   Litiumtantalat.

4.   Polyvinylidenfluorid och varianter därav.

5.   Strontiumbariumniobat och varianter därav.

c.   ”Fokalplansmatriser” som är speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och som genom sin konstruktion begränsas till en maximal ”strålningskänslighet” på 10 mA/W eller mindre inom ett våglängdsområde som överstiger 760 nm, och som har samtliga följande egenskaper:

1.   Den innehåller en känslighetsbegränsande mekanism som är konstruerad så att den inte kan avlägsnas eller modifieras.

2.   Något av följande:

a.   Den känslighetsbegränsande mekanismen är integrerad i eller kombinerad med detektorelementet.

b.   ”Fokalplansmatrisen” kan fungera endast när det finns en känslighetsbegränsande mekanism.

Teknisk anmärkning:

En känslighetsbegränsande mekanism som är integrerad i detektorelementet är konstruerad så att den inte kan avlägsnas eller modifieras utan att detektorn blir oanvändbar.

d.   Termostapelmatriser (thermopile array) med färre än 5 130 element.

6A002.a.3. (forts)

Teknisk anmärkning:

’Laddningsförstärkning’ är en form av elektronisk bildförstärkning och definieras som generering av laddningsbärare till följd av en förstärkningsprocess med stötjonisering. ’Laddningsförstärknings’-sensorer kan utgöras av bildförstärkarrör, halvledardetektorer eller ”fokalplansmatriser”.

a.  Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:

1.  Individuella element med maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 900 nm men inte 1 050 nm.

2.  Något av följande:

a.  En ”tidskonstant” för svarstiden på mindre än 0,5 ns.

b.  Speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W.

b.  Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:

1.  Individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 050 nm men inte 1 200 nm.

2.  Något av följande:

a.  En ”svarstidskonstant” på högst 95 ns.

b.  Speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W.

c.  Icke ”rymdkvalificerade” icke-linjära (tvådimensionella) ”fokalplansmatriser” med individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 200 nm men inte 30 000 nm.

ANM. Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” av ’mikrobolometer’-typ som baseras på kisel eller annat material specificeras endast i avsnitt 6A002.a.3.f.

6A002.a.3. (forts)

d.  Icke ”rymdkvalificerade” linjära (endimensionella) ”fokalplansmatriser” med alla följande egenskaper:

1.  Individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 1 200 nm men inte 3 000 nm.

2.  Något av följande:

a.  Ett förhållande mellan detektorelementets dimension i ’avsökningsriktningen’ och dess dimension i ’tväravsökningsriktningen’ som är mindre än 3,8.

b.  Signalbehandling i detektorelementen.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.a.3.d omfattar inte ”fokalplansmatriser” (som inte får ha mer än 32 element) vars detektorelement uteslutande består av germanium.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A002.a.3.d definieras ’tväravsökningsriktning’ (cross scan direction) som den med detektorelementens linjära matriser parallella axeln och ’avsökningsriktning’ som den mot detektorelementens linjära matriser vinkelräta axeln.

e.  Icke ”rymdkvalificerade” linjära (endimensionella) ”fokalplansmatriser” med individuella element som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 3 000 nm men inte 30 000 nm.

f.  Icke ”rymdkvalificerade” icke-linjära (tvådimensionella) infraröda ”fokalplansmatriser” som baseras på ’mikrobolometer’-material med individuella element som har en ofiltrerad känslighet inom ett våglängdsområde som är lika med eller överstiger 8 000 nm men som inte överstiger 14 000 nm.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A002.a.3.f avses med ’mikrobolometer’ en termobilddetektor som, till följd av en temperaturförändring i detektorn orsakad av att infraröd strålning absorberas, används för att generera en användbar signal.

6A002.a.3. (forts)

g.  Icke ”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser” (FPA = Focal Plane Arrays) med alla följande egenskaper:

1.  Individuella detektorelement som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 900 nm.

2.  Speciellt konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’ och med en maximal ”strålningskänslighet” som överstiger 10 mA/W för våglängder som överstiger 760 nm.

3.  Mer än 32 element.

b.  ”Monospektrala bildsensorer” och ”multispektrala bildsensorer” som konstruerats för fjärranalystillämpningar och med någon av följande egenskaper:

1.  Ett lokalt (IFOV = Instantaneous-Field-Of-View) bildfält på mindre än 200 μrad (mikroradianer), eller

2.  Specifikt konstruerade för arbete inom ett våglängdsområde som överstiger 400 nm men inte 30 000 nm och som har alla följande egenskaper:

a.  De lämnar bildinformationen i digital form.

b.  Någon av följande egenskaper:

1.  Är ”rymdkvalificerad”.

2.  Konstruerade för att fungera i luftburna applikationer med något annat än kisel som detektormaterial och de har ett IFOV (IFOV = Instantaneous-Field-Of-View) på mindre än 2,5 mrad (milliradianer).

Anmärkning: Avsnitt 6A002.b.1 omfattar inte ”monospektrala bildsensorer” med en största känslighet i ett våglängdsområde som överstiger 300 nm men inte 900 nm och som endast innehåller någon av följande icke-”rymdkvalificerade” detektorer eller icke-”rymdkvalificerade” ”fokalplansmatriser”:

1.   Laddningskopplade enheter (CCD) som inte är konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’, eller

2.   Komplementära metalloxidhalvledarenheter (CMOS) som inte är konstruerade eller modifierade för att åstadkomma ’laddningsförstärkning’.

6A002 (forts)

c.  Bildförstärkarutrustning som ’direkt ger en synlig bild’, och som har något av följande:

1.  Bildförstärkarrör som specificeras i avsnitt 6A002.a.2.a eller 6A002.a.2.b.

2.  ”Fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.

3.  Halvledardetektorer som specificeras i avsnitt 6A002.a.1.

Teknisk anmärkning:

Med ’direkt ger en synlig bild’ avses en bildförstärkarutrustning som visar en synlig bild till den mänskliga observatören utan att bilden omvandlas till en elektronisk signal för att visas på tv-skärm. Bilden kan inte spelas in eller lagras fotografiskt, elektroniskt eller på annat sätt.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.c omfattar inte utrustning enligt följande, som innehåller andra än GaAs- eller GaInAs-fotokatoder:

a.   Industriella eller civila inbrottslarm, rörelsedetektorer för trafik- eller industriändamål eller räknesystem.

b.   Medicinsk utrustning.

c.   Industriell utrustning för kontroll, sortering eller analys av materialets egenskaper.

d.   Flamdetektorer för industriella brännugnar.

e.   Utrustning som särskilt konstruerats för laboratoriebruk.

d.  Särskilda komponenter som används för att understödja optiska givare enligt följande:

1.  ”Rymdkvalificerade” lågtemperaturkylare (cryocoolers).

2.  Icke ”rymdkvalificerade” lågtemperaturkylare (cryocoolers) med en kylkälla som är kallare än 218 K (–55 °C) och som har

a.  ett slutet system med en MTBF eller MTTF (medeltid mellan fel eller medeltid till fel) som överstiger 2 500 timmar,

b.  självreglerande minikylare, typ Joule-Thomson, med en cylinder(ytter)diameter under 8 mm.

3.  Optiska fibrer som kan användas som givare, speciellt tillverkade antingen genom sin sammansättning eller struktur eller modifierade genom ytbeläggning för att bli akustiskt, termiskt, elektromagnetiskt, tröghets- eller strålningsmässigt känsliga.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.d.3 omfattar inte inkapslade optiska fibrer som kan användas som givare, speciellt konstruerade för tillämpningar för avkänning av borrhål.

6A002 (forts)

e.  Används inte.

f.  ’Utläsningskretsar' ('ROIC') särskilt konstruerade för ”fokalplansmatriser” specificerade i avsnitt 6A002.a.3.

Anmärkning: Avsnitt 6A002.f. omfattar inte 'utläsningskretsar' särskilt konstruerade för civila biltillämpningar.

Teknisk anmärkning:

En ’utläsningskrets' ('ROIC') är en integrerad krets konstruerad för att ligga under eller vara sammanfogad med en ”fokalplansmatris” och som används för avläsning (dvs. extrahering och registrering) av signaler som skapas av detektorelementen. En ’utläsningskrets’ avläser åtminstone laddningen från detektorelementen genom att extrahera laddningen och tillämpa en multiplexeringsfunktion på ett sätt som behåller detektorelementens relativa geografiska positions- och orienteringsinformation för bearbetning inom eller utanför ’utläsningskretsen'.

6A003 Kameror, system eller utrustning, samt komponenter därtill, enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A203.

a.  Instrumentkameror och speciellt konstruerade komponenter i dem enligt följande:

Anmärkning: Instrumentkameror som specificeras i avsnitten 6A003.a.3–6A003.a.5 och som har modulstruktur ska bedömas efter sin maximala kapacitet med hjälp av de anslutningar som är tillgängliga enligt kameratillverkarens specifikationer.

1.  Används inte.

2.  Används inte.

3.  Elektroniska svepkameror (spaltkameror) med en tidsupplösning som är bättre än 50 ns.

4.  Elektroniska seriebildkameror (framing cameras) med en hastighet på mer än 1 000 000 bilder/s.

5.  Elektroniska kameror med alla följande egenskaper:

a.  En elektronisk slutarhastighet som är kortare än 1 μs för en hel bild.

b.  En avläsningshastighet som tillåter mer än 125 hela bilder/s.

6A003.a. (forts)

6.  Anslutningar med alla följande egenskaper:

a.  Särskilt konstruerade för instrumentkameror med modulstruktur och som specificeras i avsnitt 6A003.a.

b.  Som gör att dessa kameror uppfyller egenskaperna som specificeras i avsnitt 6A003.a.3, 6A003.a.4 eller 6A003.a.5 enligt tillverkarens specifikationer.

b.  Bildkameror enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt 6A003.b omfattar inte televisions- eller videokameror som särskilt konstruerats för tv-sändning.

1.  Videokameror med halvledarsensorer, som har sin maximala känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 10 nm men inte 30 000 nm och som har alla följande egenskaper:

a.  Någon av följande egenskaper:

1.  Mer än 4 × 106 ”aktiva bildelement” för varje halvledarmatris i monokroma (svart-vita) kameror.

2.  Mer än 4 × 106 ”aktiva bildelement” för varje halvledarmatris i färgkameror med tre halvledarsystem.

3.  Mer än 12 × 106 ”aktiva bildelement” för varje halvledarmatris i färgkameror med ett halvledarsystem.

b.  Någon av följande egenskaper:

1.  Optiska speglar som specificeras i avsnitt 6A004.a.

2.  Optisk styrutrustning som specificeras i avsnitt 6A004.d.

3.  Kan frambringa internt framtagen ’kameraspårningsinformation’.

Tekniska anmärkningar:

1.   I detta avsnitt ska digitala videokameror bedömas utifrån maximiantalet ”aktiva bildelement” som används för att ta upp rörliga bilder.

2.   I detta avsnitt avses med ’kameraspårningsinformation’ de uppgifter som behövs för att kunna fastställa kamerans siktriktning i förhållande till jorden. Detta omfattar 1) den horisontella siktriktningen i förhållande till riktningen på jordens magnetfält, och 2) den vertikala vinkeln mellan kamerans siktriktning och jordens horisont.

6A003.b. (forts)

2.  Avsökande kameror och kamerasystem som har alla följande egenskaper:

a.  En maximal känslighet inom ett våglängdsområde som överstiger 10 nm men inte 30 000 nm.

b.  Linjära detektorsystem med mer än 8 192 element/system.

c.  Mekanisk avsökning i en riktning.

Anmärkning: Avsnitt 6A003.b.2 omfattar inte avsökande kameror och kamerasystem som särskilt konstruerats för något av följande:

a.   Industriella eller civila fotokopiatorer.

b.   Bildläsare som är särskilt konstruerade för civila, stationära tillämpningar för avläsning på kort avstånd (t.ex. reproduktion av bilder eller tryck i handlingar, konstverk eller fotografier).

c.   Medicinsk utrustning.

3.  Bildkameror som innehåller bildförstärkarrör som specificeras i avsnitt 6A002.a.2.a eller 6A002.a.2.b.

4.  Bildkameror som innehåller ”fokalplansmatriser” med någon av följande egenskaper:

a.  Innehåller ”fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitten 6A002.a.3.a–6A002a.3.e.

b.  Innehåller ”fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.f.

c.  Innehåller ”fokalplansmatriser” som specificeras i avsnitt 6A002.a.3.g,

Anmärkning 1: ”Bildkameror” som specificeras i avsnitt 6A003.b.4 inbegriper ”fokalplansmatriser” kombinerade med tillräcklig ”signalbehandlings” elektronik, utöver integrerad krets för avläsning, för att minst göra det möjligt att sända ut en analog eller digital signal så snart energi tillförs.

6A003.b.4. (forts)

Anmärkning 2: Avsnitt 6A003.b.4 a omfattar inte bildkameror som är utrustade med linjära ”fokalplansmatriser” med 12 eller färre element som inte använder sig av integrerad tidsfördröjning i själva elementen och som är konstruerade för något av följande:

a.   Industriella eller civila inbrottslarm, rörelsedetektorer för trafik- eller industriändamål eller räknesystem.

b.   Industriell utrustning för kontroll eller övervakning av värmeflöden i byggnader, utrustning eller tillverkningsprocesser.

c.   Industriell utrustning för kontroll, sortering eller analys av materialets egenskaper.

d.   Utrustning som särskilt konstruerats för laboratoriebruk, eller

e.   Medicinsk utrustning.

Anmärkning 3 : Avsnitt 6A003.b.4.b omfattar inte bildkameror med någon av följande egenskaper:

a.   Bildhastigheter som är lika med eller lägre än 9 Hz.

b.   Alla följande egenskaper:

1.   Har ett minsta horisontellt eller vertikalt ’IFOV (Instantaneous-Field-of-View)’ på åtminstone 2 mrad (milliradianer).

2.   Innehåller en lins med fast brännvidd som inte är avsedd att avlägsnas.

3.   Innehåller inte en display som ’direkt ger en synlig bild’, och

4.   Någon av följande egenskaper:

a.   Saknar möjlighet att ge en synlig bild av det detekterade synfältet.

b.   Kameran är konstruerad för en enda tillämpning och är inte konstruerad för att ändras av användaren.

c.   Kameran är särskilt konstruerad för att installeras i ett civilt landfordon för persontransporter med alla följande egenskaper:

1.   Kameran i fordonet är placerad och konfigurerad på ett sätt som enbart syftar till att hjälpa föraren att manövrera fordonet på ett säkert sätt.

2.   Den kan användas endast när den är installerad i något av följande:

a.   Det civila landfordon för persontransporter som den är avsedd för, och fordonet väger mindre än 4 500 kg (bruttofordonsvikt).

b.   En särskilt konstruerad godkänd anordning för underhållstest.

3.   Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte fungerar när den avlägsnas från det fordon för vilket den är avsedd.

6A003.b.4. Anmärkning 3 (forts)

Tekniska anmärkningar:

1.   ’Instantaneous-Field-of-View (IFOV)’ som specificeras i avsnitt 6A003.b.4, anmärkning 3 b är det lägsta värdet av ’horisontell IFOV’ och ’vertikal IFOV’.

’Horisontell IFOV’ = horisontell Field-of-View (FOV) / antalet horisontella detektorelement.

’Vertikal IFOV’ = vertikal Field-of-View (FOV) / antalet vertikala detektorelement.

2.   ’Direkt ger en synlig bild’ i avsnitt 6A003.b.4, anmärkning 3 b avser en bildkamera som fungerar inom det infraröda spektrum som ger en synlig bild till en mänsklig observatör som använder en nära ögat-mikrodisplay som innehåller någon ljussäkerhetsmekanism.

Anmärkning 4 : Avsnitt 6A003.b.4.c omfattar inte bildkameror med någon av följande egenskaper:

a.   Alla följande egenskaper:

1.   Kameran är särskilt konstruerad för att installeras som en integrerad komponent i system eller utrustning som används inomhus med strömförsörjning via vägguttag, och som genom sin konstruktion begränsas till en enda typ av tillämpning, enligt följande:

a.   Övervakning av industriprocesser, kvalitetskontroll eller analys av materialegenskaper.

b.   Laboratorieutrustning som är speciellt konstruerad för vetenskaplig forskning.

c.   Medicinsk utrustning.

d.   Utrustning för avslöjande av ekonomiska bedrägerier.

2.   Den kan användas endast när den är installerad i något av följande:

a.   System eller utrustning som den är avsedd för.

b.   En speciellt konstruerad, godkänd underhållsanordning.

3.   Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte kan användas när den avlägsnas från det eller de system eller den utrustning som den är avsedd för.

6A003.b.4. Anmärkning 4 (forts)

b.   Kameran är särskilt konstruerad för att installeras i ett civilt landfordon för persontransporter eller färjor för person- och fordonstransporter med alla följande egenskaper:

1.   Kameran i fordonet eller färjan är placerad och konfigurerad på ett sätt som enbart syftar till att hjälpa föraren att manövrera fordonet eller färjan på ett säkert sätt.

2.   Den kan användas endast när den är installerad i något av följande:

a.   Det civila landfordon för persontransporter som den är avsedd för, och fordonet väger mindre än 4 500 kg (bruttofordonsvikt).

b.   Den färja för person- och fordonstransporter som den är avsedd för och färjan har en total längd på minst 65 m.

c.   En särskilt konstruerad godkänd anordning för underhållstest.

3.   Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte kan användas när den avlägsnas från det fordon som den är avsedd för.

c.   Kameran begränsas genom sin konstruktion till en maximal ”strålningskänslighet” på högst 10 mA/W för våglängder som överstiger 760 nm, och har alla följande egenskaper:

1.   Den innehåller en känslighetsbegränsande mekanism som är konstruerad så att den inte kan avlägsnas eller modifieras.

2.   Den innehåller en aktiv mekanism som gör att kameran inte kan användas när den känslighetsbegränsande mekanismen avlägsnas.

3.   Den är inte särskilt konstruerad eller modifierad för undervattensbruk.

6A003.b.4, anmärkning 4 (forts)

d.   Alla följande egenskaper:

1.   Den innehåller inte en display som ’direkt ger en synlig bild’ eller en elektronisk bild.

2.   Den saknar möjlighet att ge en synlig bild av det detekterade synfältet.

3.   ”Fokalplansmatrisen” kan användas endast när den är installerad i den kamera som den är avsedd för.

4.   ”Fokalplansmatrisen” innehåller en aktiv mekanism som gör att den är permanent oanvändbar när den avlägsnas från den kamera som den är avsedd för.

5.  Bildkameror som innehåller halvledardetektorer som specificeras i avsnitt 6A002.a.1.

6A004 Optisk utrustning och optiska komponenter enligt följande:

a.  Optiska speglar (reflektorer) enligt följande:

Teknisk anmärkning:

För avsnitt 6A004.a gäller att mätningen av gränsen för skador åstadkomna av laser ska göras enligt ISO 21254-1:2011.

ANM. För optiska speglar som är särskilt konstruerade för litografisk utrustning, se avsnitt 3B001.

1.  ’Deformerbara speglar’ som har en aktiv optisk öppning större än 10 mm och någon av följande egenskaper, och särskilt konstruerade komponenter till dem:

a.  Alla följande egenskaper:

1.  En mekanisk resonansfrekvens på 750 Hz eller mer.

2.  Mer än 200 ställdon.

b.  Någon av följande gränser för skador åstadkomna av laser:

1.  Över 1 kW/cm2 med en ”CW laser”.

2.  Över 2 J/cm2 vid ”laser”-pulser på 20 ns med en repetitionsfrekvens på 20 Hz.

6A004.a.1. (forts)

Teknisk anmärkning:

'Deformerbara speglar” är speglar som har någon av följande egenskaper:

a.   En enda kontinuerlig optisk reflekterande yta som kan deformeras dynamiskt genom att individuella vrid- eller tryckkrafter appliceras för att kompensera för distorsioner i den optiska vågformen som infaller mot spegeln.

b.   Flera optiska reflekterande element som individuellt och dynamiskt kan flyttas om genom påverkan av vrid- eller tryckkrafter för att kompensera för distorsioner i den optiska vågform som infaller mot spegeln.

'Deformerbara speglar' är även kända som anpassningsbara optiska speglar.

2.  Monolitiska lättviktsspeglar med en genomsnittlig ”ekvivalent täthet” på mindre än 30 kg/m2 och en totalvikt över 10 kg.

Anmärkning: 6A004.a.2. Omfattar inte speglar speciellt utformade för att rikta solstrålning i markbaserade solenergiinstallationer.

6A004.a. (forts)

3.  ”Komposit”- eller skumspegelkonstruktioner med en genomsnittlig ”ekvivalent täthet” som är mindre än 30 kg/m2, och en totalvikt över 2 kg.

Anmärkning: 6A004.a.3. Omfattar inte speglar speciellt utformade för att rikta solstrålning i markbaserade solenergiinstallationer.

4.  Speglar som är särskilt konstruerade för hållare för strålstyrningsspeglar och som specificeras i avsnitt 6A004.d.2.a med en planhet på λ/10 eller bättre (λ = 633 nm) och som har någon av följande egenskaper:

a.  Diameter eller huvudaxel på minst 100 mm.

b.  Alla följande egenskaper:

1.  Diameter eller huvudaxel större än 50 mm men mindre än 100 mm, och

2.  Någon av följande gränser för skador åstadkomna av laser:

a.  Över 10 kW/cm2 med en ”CW laser”.

b.  Över 20 J/cm2 vid ”laser”-pulser på 20 ns med en repetitionsfrekvens på 20 Hz.

b.  Optiska komponenter tillverkade av zinkselenid (ZnSe) eller zinksulfid (ZnS) med en genomsläpplighet i våglängdsområdet som överstiger 3 000 nm men inte 25 000 nm och som har någon av följande egenskaper:

1.  De överstiger 100 cm3 i volym.

2.  De överstiger 80 mm i diameter eller längd hos huvudaxeln samt har ett djup (en tjocklek) på mer än 20 mm.

c.  ”Rymdkvalificerade” komponenter för optiska system, enligt följande:

1.  Komponenter som lättats till mindre än 20 % av den ”ekvivalenta tätheten” jämfört med ett massivt ämne med samma öppning och tjocklek.

2.  Råsubstrater, bearbetade substrater som har en ytbeläggning (enkel- eller multipellager, metalliska eller dielektriska, ledande, halvledande eller isolerande) eller skyddsfilm.

3.  Segment eller system av speglar som konstruerats för att sammansättas till ett system i rymden med en insamlande bländaröppning som är lika med eller större än en enda spegel med 1 meters diameter.

6A004.c. (forts)

4.  Komponenter tillverkade av ”komposit”-material med en koefficient för linjär termisk expansion, i någon koordinatriktning, som är lika med eller mindre än 5 × 10-6/K.

d.  Optisk styrutrustning enligt följande:

1.  Utrustning som speciellt konstruerats för att bibehålla ytans form eller orienteringen hos de ”rymdkvalificerade” komponenterna som specificeras i avsnitt 6A004.c.1 eller 6A004.c.3.

2.  Utrustning för styrning, följning, stabilisering och resonatorupplinjering enligt följande:

a.  Hållare för strålstyrningsspeglar utformade att bära speglar med en diameter eller huvudaxel som är längre än 50 mm och som har alla följande egenskaper, och särskilt konstruerad elektronisk styrutrustning för dessa:

1.  En maximal vinkelrörelse på ±26 mrad eller mer.

2.  En mekanisk resonansfrekvens på 500 Hz eller mer, och

3.  en vinkel-”noggrannhet” på 10 μrad (mikroradianer) eller mindre (bättre).

b.  Utrustning för resonatorupplinjering med en bandbredd som är minst 100 Hz och en ”noggrannhet” som är 10 μrad (mikroradianer) eller mindre (bättre).

3.  Kardansk upphängning med alla följande egenskaper:

a.  En maximal utvridning som överstiger 5°.

b.  En bandbredd som är lika med 100 Hz eller mer.

c.  Ett vinkelvisarfel som är högst 200 μrad (mikroradianer).

d.  Någon av följande egenskaper:

1.  En diameter eller huvudaxel som är mer än 0,15 m men inte överstiger 1 m, och vars vinkelacceleration kan överstiga 2 rad (radianer)/s2.

2.  En diameter eller huvudaxel som överstiger 1 m, och vars vinkelacceleration kan överstiga 0,5 rad (radianer)/s2.

6A004.d. (forts)

4.  Används inte.

e.  ’Icke-sfäriska optiska element’ med alla följande egenskaper:

1.  Den optiska bländarens största dimension överstiger 400 mm.

2.  Ytjämnheten understiger 1 nm (rms) för referenslängder på minst 1 mm.

3.  Koefficienten för den linjära värmeutvidgningens absoluta storhet understiger 3 x 10–6/K vid 25 °C.

Tekniska anmärkningar:

1.   Ett ’icke-sfäriskt optiskt element’ är ett element som används i ett optiskt system vars bildyta eller bildytor är avsedda att avvika från formen av en ideal sfär.

2.   Det krävs att tillverkarna ska mäta den ytjämnhet som anges i avsnitt 6A004.e.2 endast om det optiska elementet är konstruerat eller tillverkat för att uppfylla eller överstiga kontrollparametern.

Anmärkning Avsnitt 6A004.e omfattar inte ’icke-sfäriska optiska element’ som har någon av följande egenskaper:

a.   Den optiska bländarens största dimension understiger 1 m och kvoten mellan brännvidden och den optiska bländaren är lika med eller större än 4,5:1.

b.   Den optiska bländarens största dimension överstiger 1 m och kvoten mellan brännvidden och den optiska bländaren är lika med eller större än 7:1.

c.   Det är konstruerat som ett optiskt element av Fresnel-, flyeye-, rand-, prisma- eller diffraktionstyp.

d.   Det är tillverkat av borsilikatglas med en koefficient för linjär värmeutvidgning som överstiger 2,5 x 10 –6 /K vid 25 °C.

e.   Det är ett röntgenoptiskt element med inre spegelkapacitet (t.ex. speglar av rörtyp).

ANM. ’Icke-sfäriska optiska element’ som är särskilt konstruerade för litografiutrustning omfattas av avsnitt 3B001.

f.  Mätinstrument avsedda att mäta dynamiska vågfronter, som har något av följande:

1.  ’Bildhastigheter’ som är lika med eller högre än 1 kHz.

2.  En vågfrontsnoggrannhet som är lika med eller mindre (bättre) än λ/20 vid beräknad våglängd.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A004.f avses med ”bildhastighet” den frekvens med vilken alla ”aktiva bildelement” i ”fokalplansmatrisen” integreras för inspelning av bilder som projiceras av vågfrontssensoroptiken.

6A005 ”Lasrar”, andra än de som specificeras i avsnitt 0B001.g.5 eller 0B001.h.6, komponenter och optisk utrustning enligt följande:

ANM. SE ÄVEN AVSNITT 6A205.

Anmärkning 1: Pulsade ”lasrar” inkluderar ”lasrar” som arbetar i kontinuerlig mod (CW) med överlagrade pulseffekter.

Anmärkning 2: Excimer-, halvledar-, kolmonoxid(CO)-, koldioxid(CO 2 )- samt kemiska och ’icke-repetitiva pulsade’ neodymglas-”lasrar” specificeras endast i avsnitt 6A005.d.

Teknisk anmärkning:

’Icke-repetitiva pulsade’ avser ”lasrar” som producerar antingen en enda utgångspuls eller som har ett tidsintervall mellan pulserna som överstiger en (1) minut.

Anmärkning 3: Avsnitt 6A005 omfattar fiber-”lasrar”.

Anmärkning 4: Kontrollstatusen för ”lasrar” med frekvensomvandling (dvs. våglängdsändring) genom andra medel än att en ”laser” pumpar en annan ”laser” bestäms genom tillämpning av parametrarna för både käll-”laserns” uteffekt och den frekvensomvandlade optiska uteffekten.

Anmärkning 5: Avsnitt 6A005 omfattar inte ”lasrar” enligt följande:

a.   Rubin med en utenergi som understiger 20 J.

b.   Kväve.

c.   Krypton.

Anmärkning 6: För 6A005.a och 6A005.b gäller att ’enkel transversell mod’ avser ”lasrar” som har en bågprofil med en M 2 -faktor som är mindre än 1,3, medan ’multipel transversell mod’ avser ”lasrar” som har en bågprofil med en M 2 -faktor på 1,3 eller högre.

Teknisk anmärkning:

I avsnitt 6A005 definieras ’stickproppseffektivitet’ som kvoten mellan ”laser”-utenergin (eller ”genomsnittlig uteffekt”) och den totala elektriska ineffekt som krävs för att ”lasern” ska fungera, inklusive energitillförsel/konditionering och termisk konditionering/värmeväxlare.

6A005 (forts)

a.  Icke-”avstämbara” ”CW(continuous wave)-lasrar” som har något av följande:

1.  En utgångsvåglängd som understiger 150 nm och en uteffekt som överstiger 1 W.

2.  En utgångsvåglängd på minst 150 nm men som inte överstiger 510 nm och en uteffekt som överstiger 30 W.

Anmärkning: Avsnitt 6A005.a.2 omfattar inte argon-”lasrar” som har en uteffekt på högst 50 W.

3.  En utgångsvåglängd som överstiger 510 nm men inte 540 nm och som har något av följande:

a.  En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 50 W.

b.  En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 150 W.

4.  En utgångsvåglängd som överstiger 540 nm men inte 800 nm och en uteffekt som överstiger 30 W.

5.  En utgångsvåglängd som överstiger 800 nm men inte 975 nm och som har något av följande:

a.  En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 50 W.

b.  En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 80 W.

6.  En utgångsvåglängd som överstiger 975 nm men inte 1 150 nm och som har något av följande:

a.  En ’enkel transversell mod’ och något av följande:

1.  En uteffekt som överstiger 1 000 W.

2.  Alla följande egenskaper:

a.  En uteffekt som överstiger 500 W.

b.  En spektralbandbredd som är mindre än 40 GHz.

b.  En ’multipel transversell mod’ och något av följande:

1.  En ’stickproppseffektivitet’ som överstiger 18 % och en uteffekt som överstiger 1 000 W.

2.  En uteffekt som överstiger 2 kW.

Anmärkning 1: Avsnitt 6A005.a.6.b omfattar inte industriella ”lasrar” med ’multipel transversell mod’ med en uteffekt som överstiger 2 kW men inte 6 kW och en total massa som överstiger 1 200 kg. Med total massa avses i denna anmärkning alla komponenter som krävs för att ”lasern” ska fungera, t.ex. ”laser”, energitillförsel och värmeväxlare, men inte extern optik för strålkonditionering eller tillförsel.

6A005.a.6.b. (forts)

Anmärkning 2: Avsnitt 6A005.a.6.b omfattar inte industriella ”lasrar” med ’multipel transversell mod’ som har något av följande:

a.   Används inte.

b.   En uteffekt som överstiger 1 kW men inte 1,6 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 1,25 mm•mrad.

c.   En uteffekt som överstiger 1,6 kW men inte 2,5 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 1,7 mm•mrad.

d.   En uteffekt som överstiger 2,5 kW men inte 3,3 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 2,5 mm•mrad.

e.   En uteffekt som överstiger 3,3 kW men inte 6 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 3,5 mm•mrad.

f.   Används inte.

g.   Används inte.

h.   En uteffekt som överstiger 6 kW men inte 8 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 12 mm•mrad.

i.   En uteffekt som överstiger 8 kW men inte 10 kW och en strålparameterprodukt som överstiger 24 mm•mrad.

6A005.a. (forts)

7.  En utgångsvåglängd som överstiger 1 150 nm men inte 1 555 nm, och något av följande:

a.  En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 50 W.

b.  En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 80 W.

8.  En utgångsvåglängd som överstiger 1 555 nm men inte 1 850 nm och en uteffekt som överstiger 1 W.

9.  En utgångsvåglängd som överstiger 1 850 nm men inte 2 100 nm, och något av följande:

a.  En ’enkel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 1 W.

b.  En ’multipel transversell mod’ och en uteffekt som överstiger 120 W.

10.  En utgångsvåglängd som överstiger 2 100 nm och en uteffekt som överstiger 1 W.

b.  Icke-”avstämbara” ”pulsade lasrar” som har något av följande:

1.  En utgångsvåglängd som understiger 150 nm och något av följande:

a.  En utenergi som överstiger 50 mJ/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 1 W.

b.  En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 1 W.

2.  En utgångsvåglängd på minst 150 nm och högst 510 nm och något av följande:

a.  En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 30 W.

b.  En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

Anmärkning: Avsnitt 6A005.b.2.b omfattar inte argon-”lasrar” som har en ”genomsnittlig uteffekt” på högst 50 W.

3.  En utgångsvåglängd som överstiger 510 nm men inte 540 nm och som har något av följande:

a.  En ’enkel transversell mod’ och något av följande:

1.  En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 50 W.

2.  En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 50 W.

b.  En ’multipel transversell mod’ och något av följande:

1.  En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 150 W.

2.  En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 150 W.

6A005.b. (forts)

4.  En utgångsvåglängd som överstiger 540 nm men inte 800 nm och som har något av följande:

a.  En ”pulslängd” som understiger 1 ps och något av följande:

1.  En utenergi som överstiger 0,005 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 5 GW.

2.  En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 20 W.

b.  En ”pulslängd” som är lika med eller över 1 ps och något av följande:

1.  En utenergi som överstiger 1,5 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 30 W.

2.  En ”genomsnittlig uteffekt” som överstiger 30 W.

5.  En utgångsvåglängd som överstiger 800 nm men inte 975 nm och som har något av följande:

a.  En ”pulslängd” som understiger 1 ps och något av följande:

1.  En utenergi som överstiger 0 005 J/puls och en ”toppeffekt” som överstiger 5 GW.