Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0295(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0390/2017

Ingivna texter :

A8-0390/2017

Debatter :

PV 16/01/2018 - 14
CRE 16/01/2018 - 14
PV 25/03/2021 - 13
PV 25/03/2021 - 15
CRE 25/03/2021 - 13
CRE 25/03/2021 - 15

Omröstningar :

PV 17/01/2018 - 10.1
CRE 17/01/2018 - 10.1
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P8_TA(2018)0006
P9_TA(2021)0101

Antagna texter
PDF 124kWORD 57k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Kontroll av export, förmedling, teknisk assistens, transitering och överföring i fråga om produkter med dubbla användningsområden ***I
P9_TA(2021)0101A8-0390/2017
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2021 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av samt teknisk assistans för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning) (COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0616),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0393/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 27 mars 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för internationell handel i enlighet med artikel 110.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 18 november 2020 att godkänna parlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 110 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för internationell handel och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A8-0390/2017), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 mars 2021 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/… om upprättande av en unionsordning för kontroll av export, förmedling, transitering och överföring av samt tekniskt bistånd för produkter med dubbla användningsområden (omarbetning)
P9_TC1-COD(2016)0295

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2021/821.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

Uttalande från kommissionen om ett kapacitetsuppbyggnadsprogram för kontroll av export av produkter med dubbla användningsområden

Kommissionen erkänner vikten av ett gemensamt utbildnings- och kapacitetsuppbyggnadsprogram för licensiering och tillsyn för upprätthållandet av ett effektivt exportkontrollsystem i EU. Kommissionen åtar sig, i samråd med samordningsgruppen för produkter med dubbla användningsområden, att undersöka de konsekvenser som ett sådant program skulle kunna medföra för personal och ekonomi. Syftet är att identifiera olika alternativ avseende villkoren för samt utformningen och genomförandet av ett sådant program.

Senaste uppdatering: 12 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy