Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2204(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0025/2021

Внесени текстове :

A9-0025/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0102

Приети текстове
PDF 178kWORD 57k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и трансфер на продукти, свързани с отбраната: прилагане на релевантните директиви
P9_TA(2021)0102A9-0025/2021

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно изпълнението на Директива 2009/81/ЕО относно възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 2009/43/ЕО относно трансфера на продукти, свързани с отбраната (2019/2204(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО(1) („Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната“),

–  като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността(2) („Директивата за трансфера“),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 30 ноември 2016 г. относно прилагането на Директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността с оглед на спазването на член 73, параграф 2 от посочената Директива (COM(2016)0762),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 30 ноември 2016 г., озаглавен „Оценка на Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността“ (COM(2016)0760),

–  като взе предвид известието на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Насоки относно междуправителственото възлагане на поръчки в областта на отбраната и сигурността (член 13, буква е) от Директива 2009/81/ЕО)“ (C(2016)7727),

–  като взе предвид Препоръка (ЕС) 2018/624 на Комисията от 20 април 2018 г. относно презграничния достъп до пазара за поддоставчици и МСП в сектора на отбраната(3),

–  като взе предвид известието на Комисията относно насоки за обществени поръчки в условията на сътрудничество в областта на отбраната и сигурността (Директива 2009/81/ЕО за възлагането на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността)(4),

–  като взе предвид проучването на Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) от септември 2020 г., озаглавено „EU Defence Package: Defence Procurement and Intra Community Transfers Directives“ (Пакет за отбраната на ЕС: директиви за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и за вътреобщностните трансфери),

–  като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността, както и член 1, параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 2002 г. относно процедурата по разрешаване изготвянето на доклади по собствена инициатива и приложение 3 към това решение,

–  като взе предвид становището на комисията по външни работи,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A9-0025/2021),

А.  като има предвид, че Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната има за цел да въведе справедливи и прозрачни правила за възлагане на обществени поръчки в отбраната, за да се гарантира, че отбранителните дружества в държавите членки могат да имат достъп до отбранителните пазари на други държави членки;

Б.  като има предвид, че Директивата за трансферите има за цел да подобри функционирането на европейския пазар на отбранителна техника (ЕПОТ), да насърчи интеграцията на веригата за доставки в областта на отбраната на ЕС и да повиши сигурността на доставките чрез опростяване на правилата и процедурите за трансфер в рамките на ЕС на свързани с отбраната продукти;

В.  като има предвид, че и двете директиви имат за цел да стимулират вътрешния пазар на свързани с отбраната продукти и да засилят конкуреността в ЕПОТ;

Г.  като има предвид, че директивите от пакета за отбраната са необходими за по-нататъшното развитие на обща европейска култура на сигурност и отбрана, основана на споделените ценности и цели на Съюза, като се зачита специфичният характер на политиките за сигурност и отбрана на държавите членки;

Д.  като има предвид, че в оценката на Комисията от 2016 г. се стига до заключението, че целите на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната са били постигнати само частично, тъй като тя е позволила първоначално увеличаване на конкуренцията, прозрачността и недискриминацията на пазара на ЕС за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната, но че е необходим много по-голям напредък в последователното използване на директивата от страна на държавите членки, за да се постигнат изцяло тези цели;

Е.  като има предвид, че в проучването на EPRS се посочва недостатъчното въздействие на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната върху европеизацията на веригите за създаване на стойност в областта на отбраната;

Ж.  като има предвид, че оценката на Комисията от 2016 г. показа, че различията в начина на транспониране на Директивата за трансферите създават сериозни пречки пред ефективното ѝ прилагане, което е довело до бавно или непълно прилагане в отделните държави членки, обща липса на хармонизация на изискванията и процедурите между държавите членки и силно различаващи се условия и ограничения в генералните лицензи за трансфер (ГЛТ), публикувани от държавите членки;

З.  като има предвид, че в допълнение към общите бариери за навлизане на пазара, свързани с географското разстояние, езиковите бариери и липсата на трансгранични пазарни познания, малките и средните предприятия (МСП) в сектора на отбраната са изправени и пред допълнителни административни пречки, като опасения за сигурността на доставките, сложността на разпоредбите за възлагане на подизпълнители и високите разходи за сертифициране;

И.  като има предвид, че МСП са изправени пред големи предизвикателства при участието си в процедури за възлагане на обществени поръчки;

Й.  като има предвид, че основна причина за липсата на участие на МСП е липсата на трансграничен достъп до веригите на доставки; като има предвид, че веригите на доставки в областта на отбраната имат значителна национална насоченост, което увеличава предизвикателствата за МСП, които желаят да навлязат във веригите на доставки в областта на отбраната в други европейски държави; като има предвид освен това, че поради финансови ограничения производителите на оригинално оборудване продължават с практиката да се ограничават, що се отнася до подизпълнението, като го възлагат само на МСП, с които имат вече съществуващи работни отношения;

К.  като има предвид, че има потребност от разработване на всеобхватна и цялостна концепция за европейски пазар на отбранително оборудване, която официално да свързва всички съществуващи фрагменти, като например Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), подготвителното действие във връзка с научни изследвания в областта на отбраната (PADR), Европейския фонд за отбрана (EDF), постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), Общата позиция относно износа на оръжие, Регламента за изделията с двойна употреба(5), двете директиви от пакета за отбраната от 2009 г. и бъдещи инициативи, като например общи правила за сигурност на доставките;

Л.  като има предвид, че без съгласуваност между политиките и усилие да се изграждат връзки между различните фрагменти на политиката съществува риск действието на равнище ЕС да допринесе за съществуващите нарушения на пазара и други особено неефективни процеси и политики в сектора на отбраната;

Подобряване на функционирането на вътрешния пазар за отбранителни продукти чрез по-добро изпълнение и правоприлагане на пакета за отбраната

1.  отново изразява своята подкрепа за амбициозните цели на директивите от пакета за отбраната, които бяха определени, за да се насърчи по-нататъшна интеграция на веригата на доставки в областта на отбраната в ЕС и да се увеличи взаимното доверие и прозрачността между държавите членки, равното третиране и общата конкурентоспособност на европейската отбранителна промишленост;

2.  подчертава, че ефективното изпълнение на директивите е стъпка към амбицията на ЕС за стратегическа автономност и Европейски съюз за отбрана; подчертава, че директивите биха могли да направят отбранителната политика на ЕС по-съгласувана и да укрепят развитието на европейската отбранителна промишленост, при условие че държавите членки имат обща визия и споделена стратегическа перспектива за европейските инициативи в областта на отбраната;

3.  изразява съжаление относно продължаващата разпокъсаност на вътрешния пазар на ЕС за продукти в областта на отбраната, която продължава да води до ненужни дублирания и до умножаване на елементите на неефективност в разходите за отбрана на държавите членки;

4.  приветства някои от положителните тенденции, наблюдавани при постепенното изпълнение на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната, а именно увеличаването на броя на обявленията за обществени поръчки и обявленията за възлагане на обществени поръчки, издавани от държавите членки, както и нарастващия дял на обществените поръчки, които са били предмет на конкурентна тръжна процедура чрез Електронния ежедневник за поръчките (TED); подчертава обаче, че все още много голям обем разходи за обществени поръчки се правят извън обхвата на директивата и че значителен процент от поръчките все още се възлагат на национално равнище; подчертава също така, че процедурите не са лесно достъпни за МСП;

5.  подчертава, че системното използване от страна на държавите членки на разпоредбите, предвиждащи изключения, по-специално тези, предвидени в член 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), би могло да подкопае пълното и правилно прилагане на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната;

6.  припомня тълкувателните насоки на Комисията относно условията, при които може да се прави позоваване на член 346 от ДФЕС в областта на обществените поръчки в отбраната, целящи да предотвратят потенциална злоупотреба с прибягването до тази разпоредба, злоупотреба със самата разпоредба и неправилно нейно тълкуване от страна на държавите членки; призовава държавите членки да следват стриктно тълкувателните насоки на Комисията и да поискат от нея да гарантира, че тези насоки се следват и прилагат по последователен начин;

7.  призовава за правилно използване на освобождаванията и изискванията за компенсиране при придобиванията в областта на отбраната, които ограничават лоялната конкуренция на европейския пазар на отбранително оборудване, и по-специално за по-добро наблюдение и правоприлагане по отношение на правилното използване на освобождаването за междуправителствените покупко-продажби в съответствие с насоките на Комисията от 2016 г. относно междуправителствените покупко-продажби и прилагането на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната; в това отношение отправя искане до държавите членки за по-систематично и всеобхватно докладване на последователни, точни и съпоставими данни относно използваните от тях изключения, с цел да се подобрят контролът и прилагането на съответните насоки на Комисията; счита, че Комисията следва да поеме отговорността си да наблюдава доколко са необходими и пропорционални изключванията, на които се позовават държавите членки при възлагането на поръчки извън приложното поле на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната, и не следва да разчита основно на получените жалби, подадени от сектора; ето защо настоятелно призовава Комисията да увеличи усилията си и да предприеме смели и проактивни мерки за предотвратяване на злоупотребата с изключения и да възприеме по-решителна политика за правоприлагане, по-специално като гарантира ефективността на процедурите за нарушение;

8.  счита, че все още съществува силна необходимост от съсредоточаване върху ефективното изпълнение и прилагане на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната, счита, че за тази цел държавите членки следва да се съсредоточат върху гарантирането на равно третиране, прозрачност и конкуренция, както и върху достъпа до обществени поръчки в тази област, и че Комисията следва да се съсредоточи върху въвеждането на общи стандарти за отчитане и върху предоставянето за държавите членки на допълнителни насоки и информация относно прилагането на разпоредбите, предвидени в директивата;

9.  призовава държавите членки да изпълняват правилно Директивата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и отправя искане до онези от тях с добре развита отбранителна промишленост да дават пример;

10.  счита, че за да се осигурят ориентирани към качеството и динамични обществени поръчки, някои аспекти от прилагането на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната може да се подобрят, например използването от държавите членки на откритата процедура, партньорствата за иновации или новите процедури, предвидени в Директива 2014/24/EО(6), и насърчава държавите членки последователно да прилагат тази директива винаги, когато е възможно; счита обаче, че на този етап не е необходимо преразглеждане на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната и на Директивата за трансфера, тъй като съществуващата регулаторна рамка е достатъчна, ако се въведе правилно и се използва и прилага по подходящ начин;

11.  поради това призовава Комисията да наблюдава изпълнението на директивите, да подобри тяхната прозрачност и да предостави насоки на държавите членки, за да гарантира тяхното последователно и пълно прилагане и следователно да постигне напълно техните цели, тъй като липсата на реципрочност би могла да демотивира държавите членки с по-висока степен на изпълнение;

12.  отбелязва, че що се отнася до Директивата за трансферите, възприемането на новите инструменти, включително ГЛТ, е доста слабо в сравнение с индивидуалните лицензи за трансфер (ИЛТ), които трябваше да бъдат заменени от новите инструменти;

13.  отбелязва освен това, че възприемането на сертифицирането протича по-бавно и в по-малка степен от очакваното и че все още съществуват пречки пред ефективното прилагане на Директивата за трансферите, като е ниска степента на осведоменост, особено сред МСП, за набичните съгласно директивата инструменти и възможностите, предлагани от вътрешния пазар, както и за системата, използвана от държавите членки при контрола на техния износ, в допълнение към липсата на хармонизация при прилагането на ГЛТ, които действат като основни пречки пред ефективното прилагане на директивата;

14.  следователно счита, че Директивата за трансферите е постигнала само частично основните си цели, по-специално да улесни движението на свързани с отбраната продукти в рамките на вътрешния пазар и да постигне ефективен вътрешен пазар, по-голяма сигурност на доставките и подобрена конкурентоспособност;

15.  подчертава, че е важно да съществува истински вътрешен пазар за трансфери в рамките на ЕС на свързани с отбраната продукти, в чийто контекст националните органи са наясно какви продукти към кого се трансферират и на който разрешенията за износ и другите ограничения върху износа са сведени до необходимия минимум;

16.  отбелязва в този контекст напредъка, постигнат от Комисията с нейните препоръки относно приложното поле и условията на ГЛТ;

17.  призовава Комисията да подобри допълнително прилагането на Директивата за трансферите в отделните държави членки, като настоява националните органи да разрешават нерешените въпроси;

18.  призовава за засилено развитие на контактите и обмена в целия ЕС между националните общности за контрол на трансферите, така че да се преодоляват съществуващите различия в практиките за контрол на трансфера и липсата на доверие между държавите членки, както и за да се оцени определянето на единни национални точки за контакт по въпроси, свързани с трансферите в рамките на ЕС;

19.  призовава държавите членки да вземат надлежно предвид препоръките на Комисията относно обхвата на прилагане и условията на ГЛТ и да избягват добавянето на условия за трансфери по ГЛТ, които биха били в противоречие с условията, изброени в препоръките, или биха ги накърнявали; подчертава необходимостта от осигуряване на превод, поне на английски език, на националните разпоредби относно лицензите за трансфер; призовава Комисията да подкрепя и подпомага изцяло държавите членки при разработването на хармонизирани глобални и индивидуални лицензи за трансфер за проекти в областта на EDIDP и EDF;

20.  приветства разпоредбите на Директивата за трансферите, които имат за цел да насърчат съвместното възлагане на поръчки в областта на отбраната, и призовава държавите членки да използват всички възможности за сътрудничество, предлагани от директивата, в истински дух на солидарност, по-специално по линия на EDIDP и бъдещия EDF;

21.  призовава Комисията да даде приоритет на последващите действия по препоръките относно обхвата на прилагане и условията на ГЛТ, включително като разгледа възможността за превръщане на препоръките в обвързващи разпоредби с оглед на постепенното хармонизиране като обща цел за следващите години;

22.  призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за повишаване на осведомеността относно инструментите и ползите на Директивата за трансферите, по-специално сред МСП;

23.  отбелязва „стратегическия компас“, предназначен за извършване на общ анализ на заплахите; счита, че пакетът за отбраната следва да бъде един от неговите градивни елементи, като допринася за политиките за контрол на износа;

24.  призовава Комисията и държавите членки да подобрят качеството, прозрачността, последователността и наличността на данните и да обмислят създаването на специални кодове за статистическа класификация, за да се улесни мониторингът на изпълнението на тези две директиви и да се осигури съдържателен контрол;

25.  подчертава различията между държавите членки в процента на публикуване на обявления за обществени поръчки в Електронния ежедневник за поръчките (TED); подчертава, че е важно да се гарантира достъпността и използваемостта на онлайн базата данни на Регистъра на сертифицираните предприятия, свързани с отбраната (CERTIDER); подчертава необходимостта от систематично предоставяне на данни относно трансферите в рамките на ЕС, включително количествени данни, както и разбивка по категории лицензи, за да се отчитат по-добре дейностите в областта на отбраната и въоръжаването; отбелязва, че тези различия допринасят за липсата на надеждни данни и могат да доведат до смущения на вътрешния пазар и че липсата на реципрочност би могла да обезкуражи държавите членки с по-висока степен на прилагане;

26.  призовава Комисията да проучи осъществимостта на създаването на общи стандартизирани административни формуляри с цел намаляване на административната тежест за предприятията, особено за МСП, и да изгради европейски подход към трансфера на свързани с отбраната продукти;

27.  призовава Комисията да заеме твърда позиция при прилагането на директивите, включително като се възползва в по-голяма степен от правото си по силата на член 258 от ДФЕС да започва производства за установяване на неизпълнение на задължения; изисква от Комисията да инициира производства за установяване на неизпълнение на задължения, вместо да се ограничава до предприемане на действия единствено по жалби, подадени от участници в сектора;

Борба с разпокъсаността на пазара и увеличаване на участието на МСП

28.  отбелязва, че МСП изглежда имат по-малко успехи в печеленето на договори по Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната, отколкото като цяло при обществените поръчки в ЕС; отбелязва освен това, че разпоредбите на директивата относно възлагането на подизпълнители очевидно не са били използвани редовно и структурирано от органите на държавите членки; счита, че някои държави членки възприемат тези разпоредби като сложни и трудни за използване, което отчасти обяснява ограниченото въздействие на директивата, и че следователно е необходимо МСП да бъдат насърчавани да участват в този процес и процедурите да бъдат опростени;

29.  подчертава, че процесите на сертифициране се считат за скъпи, продължителни и обременяващи, поради което нито са достъпни, нито са привлекателни за МСП;

30.  отправя искане до държавите членки систематично да следват препоръката на Комисията относно трансграничния достъп до пазара за поддоставчици и МСП в сектора на отбраната, например изискванията за качеството на информацията, разделянето на поръчките на обособени позиции или облекчаването на административната тежест, произтичаща от процедурата за възлагане на обществена поръчка;

31.  следователно счита, че целта за увеличаване на участието на МСП е постигната само частично;

32.  счита, че разпоредбите на Директивата за обществените поръчки в областта на отбраната относно конкуренцията между подизпълнителите не са имали никакво или са имали много ограничено въздействие върху трансграничния достъп на поддоставчици и МСП в областта на отбраната; призовава държавите членки да се уверят, че техните вътрешни процедури дават възможност за трансгранично участие на МСП и опростяват достъпа им до процедури за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и сигурността и участието им в тях;

33.  отбелязва, че редица МСП, осъществяващи дейност на пазарите в областта на отбраната, участват в дейности за изделия с двойна употреба, като много от тях остават специализирани само в дейности, свързани с отбраната, и поради това са особено зависими от военните и свързаните с отбраната предприятия;

34.  призовава Комисията да продължи работата си и да проучи задълбочено причините за липсата на участие на МСП;

35.  призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на актуализирана карта на данните за съответните МСП, която, гарантирайки защитата на чувствителните данни и интелектуалната собственост, да очертава техните промишлени и технологични способности, която да може да бъде публично достъпна за главните изпълнители от други държави членки, за да идентифицират МСП със съответните способности, необходими за конкретни проекти, и да предложи други ефективни инструменти, които биха могли да увеличат участието на МСП в процеса на възлагане на обществени поръчки;

36.  призовава Комисията да подобри достъпа до финансиране за МСП;

37.  счита, че действията на държавите членки биха могли значително да подобрят трансграничния достъп до пазара за МСП и поддоставчиците в секторите на отбраната, и поради това призовава държавите членки да изпълняват препоръките на Комисията възможно най-изчерпателно;

38.  призовава държавите членки да използват по-систематично съществуващите инструменти на равнище ЕС, като например мрежата „Enterprise Europe“, за да подкрепят трансграничните дейности на МСП;

Постигане на отворен европейски пазар за отбранителна техника

39.  счита, че по-доброто изпълнение на директивите е от решаващо значение за постигането на основната цел за подобряване на функционирането на вътрешния пазар на отбранителни продукти и за допринасяне за създаването на отворен ЕПОТ;

40.  призовава Комисията да работи за увеличаване на възприемането на законодателната рамка за трансферите на свързани с отбраната продукти, за подобряване на наличността на ГЛТ в целия ЕС и за справяне с ограниченото прилагане на схемата за сертифициране, с което може да се стимулира развитието на ЕПОТ и по този начин да се подобри функционирането на вътрешния пазар за отбранителни продукти;

41.  призовава Комисията да предприеме конкретни действия, насочени към изграждане на по-голямо доверие между държавите членки в областта на отбраната и сигурността, за да се засили тяхното сътрудничество и да се създаде истински единен пазар за отбранителни продукти;

42.  счита, че ефективното изпълнение на директивите освен това би повишило още повече ефективността на отбранителните инициативи, стартирани през последните години, по-специално постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), координирания годишен преглед на отбраната (CARD), Европейския фонд за отбрана (EDF) и преразгледания план за развитие на способностите (CDP), които общо могат да стимулират съвместното планиране, разработване, обществени поръчки и оперативна дейност в областта на отбранителните способности; призовава държавите членки да засилят ЕПОТ чрез сътрудничество по проекти в рамките на ПСС и EDF; отбелязва в тази връзка, че извлечените поуки и най-добрите практики, произтичащи от прилагането на пакета за отбраната до момента, следва да бъдат споделени между държавите членки, за да се преодолее неравномерното им прилагане;

43.  подчертава, че е необходимо по-съгласувано тълкуване и последователно изпълнение на Общата позиция на ЕС относно износа на оръжие, което да взема предвид осемте критерия на ЕС за износа на оръжия, за да се намали разпокъсаността на вътрешния пазар на ЕС в областта на отбраната и да се увеличи съгласуваността на външната му политика; призовава за действия, чрез които да се отстранят евентуални пропуски, каквито може да съществуват в Директивата за трансфера, Общата позиция и Регламента за изделията с двойна употреба;

44.  призовава държавите членки да покажат политическа воля за увеличаване на вътрешните за ЕС отбранителни доставки и сътрудничество в НИРД, както и да използват обща НИРД и общи доставки, за да се повиши оперативната съвместимост между въоръжените им сили;

45.  призовава за възобновяване на усилията за справяне с все още съществуващите недостатъци и изоставането на ЕОТИБ по отношение на технологиите и иновациите, за да се намали нарастващата зависимост на Европа от вноса на отбранителни продукти; подчертава, че за да изгради надежден и всеобхватен европейски пазар на отбранителна техника и ефективен отбранителен сектор, Комисията трябва да представи всеобхватна стратегия за режима за сигурност на доставките в целия ЕС;

46.  подчертава, че сътрудничеството между ЕС и Обединеното кралство в областта на отбраната не е обхванато от Споразумението за търговия и сътрудничество, и препоръчва да се извърши подходящ анализ на въздействието, което Брексит ще окаже върху пазара на отбранително оборудване на ЕС;

47.  счита, че след приемането на двете директиви ЕПОТ е претърпял много промени; призовава Комисията да анализира ефективността на наличните инструменти в светлината на тези промени;

o
o   o

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76.
(2) ОВ L 146, 10.6.2009 г., стр. 1.
(3) ОВ L 102, 23.4.2018 г., стр. 87.
(4) OВ C 157, 8.5.2019 г., стp. 1.
(5) Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (OB L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).
(6) OВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65.

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност