Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2204(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0025/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0025/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0102

Usvojeni tekstovi
PDF 163kWORD 52k
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles
Javna nabava u području obrane i sigurnosti i transfer obrambenih proizvoda: provedba relevantnih direktiva
P9_TA(2021)0102A9-0025/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. ožujka 2021. o provedbi Direktive 2009/81/EZ u pogledu javne nabave u području obrane i sigurnosti te Direktive 2009/43/EZ u pogledu transfera obrambenih proizvoda (2019/2204(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ(1) („Direktiva o javnoj nabavi u području obrane”),

–  uzimajući u obzir Direktivu 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice(2) („Direktiva o transferu obrambenih proizvoda”),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 30. studenoga 2016. naslovljeno „Provedba Direktive 2009/81/EZ o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti, u skladu s člankom 73. stavkom 2. te Direktive” (COM(2016)0762),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću od 30. studenoga 2016. naslovljeno „Evaluacija Direktive 2009/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o pojednostavnjivanju uvjeta za transfer obrambenih proizvoda unutar Zajednice” (COM(2016)0760),

–  uzimajući u obzir obavijest Komisije od 30. studenoga 2016. naslovljenu „Smjernice o sklapanju ugovora između vlada u području obrane i sigurnosti (članak 13. točka (f) Direktive 2009/81/EZ)” (C(2016)7727),

–  uzimajući u obzir Preporuku Komisije (EU) 2018/624 оd 20. travnja 2018. o pristupu poddobavljača i MSP-ova u sektoru obrane prekograničnim tržištima(3),

–  uzimajući u obzir Obavijest Komisije o smjernicama o nabavi zasnovanoj na suradnji u području obrane i sigurnosti (Direktiva 2009/81/EZ o javnoj nabavi u području obrane i sigurnosti)(4),

–  uzimajući u obzir studiju Službe Europskog parlamenta za istraživanja (EPRS) iz rujna 2020. naslovljenu „Obrambeni paket EU-a: Direktiva o javnoj nabavi u području obrane i Direktiva o transferu obrambenih proizvoda unutar Zajednice”,

–  uzimajući u obzir članak 54. Poslovnika, kao i članak 1. stavak 1. točku (e) Odluke Konferencije predsjednika od 12. prosinca 2002. o postupku odobrenja izrade izvješćâ o vlastitoj inicijativi te Prilog 3. priložen toj odluci,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora za vanjske poslove,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A9-0025/2021),

A.  budući da je cilj Direktive o javnoj nabavi u području obrane uvođenje pravednih i transparentnih pravila za nabavu u području obrane kako bi se poduzećima iz sektora obrane u državama članicama osigurao pristup obrambenim tržištima drugih država članica;

B.  budući da se Direktivom o transferu obrambenih proizvoda nastoji poboljšati funkcioniranje europskog tržišta obrambene opreme (EDEM), promicati integracija lanca opskrbe obrambene industrije EU-a te povećati sigurnost opskrbe pojednostavnjenjem pravila i postupaka za transfere obrambenih proizvoda unutar EU-a;

C.  budući da je cilj obiju direktiva ojačati unutarnje tržište obrambenih proizvoda i konkurentnost europskog tržišta obrambene opreme;

D.  budući da je obrambeni paket potreban za daljnji razvoj zajedničke europske kulture sigurnosti i obrane, koja se temelji na zajedničkim vrijednostima i ciljevima Unije, uzimajući u obzir posebne značajke sigurnosnih i obrambenih politika država članica;

E.  budući da je u evaluaciji Komisije iz 2016. zaključeno da su ciljevi Direktive o javnoj nabavi u području obrane samo djelomično ostvareni jer, iako je omogućila početno povećanje tržišnog natjecanja, transparentnosti i nediskriminacije na Unijinom tržištu javne nabave u području obrane, za potpuno je ostvarenje tih ciljeva potreban mnogo veći napredak u pogledu dosljedne primjene Direktive u državama članicama;

F.  budući da je u studiji EPRS-a ukazano na to da je Direktiva o javnoj nabavi u području obrane imala nedovoljan učinak na europeizaciju lanaca vrijednosti u tom području;

G.  budući da je evaluacija Komisije iz 2016. pokazala da su razlike u prenošenju Direktive o transferu obrambenih proizvoda dovele do znatnih prepreka za njezinu učinkovitu primjenu, što je rezultiralo usporenom ili nepotpunom primjenom u pojedinim državama članicama, općenito nedovoljnom usklađenošću zahtjeva i postupaka među državama članicama te vrlo različitim uvjetima i ograničenjima u općim dozvolama za transfer koje objavljuju države članice;

H.  budući da se, uz opće prepreke za ulazak na tržište kao što su zemljopisna udaljenost, jezične prepreke i nedovoljno znanje o prekograničnim tržištima, mala i srednja poduzeća (MSP) u obrambenom sektoru suočavaju i s dodatnim administrativnim preprekama kao što su pitanja sigurnosti opskrbe, složenost odredbi o podugovaranju te visoki troškovi certifikacije;

I.  budući da su MSP-ovi suočeni s velikim izazovima kada sudjeluju u postupcima javne nabave;

J.  budući da je nedostatak prekograničnog pristupa lancima opskrbe jedan od glavnih razloga nedovoljnog sudjelovanja MSP-ova; budući da su obrambeni lanci opskrbe u znatnoj mjeri usmjereni na nacionalnu razinu, što povećava izazove za MSP-ove koji žele ući u obrambene lance opskrbe u drugim europskim zemljama; budući da se, osim toga, proizvođači originalne opreme iz financijskih razloga i dalje ograničavaju na sklapanje podugovora s MSP-ovima s kojima su već prije surađivali;

K.  budući da postoji potreba za razvojem sveobuhvatnog i holističkog koncepta europskog tržišta obrambene opreme kojim bi se službeno povezali svi postojeći dijelovi kao što su Europski program industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP), pripremno djelovanje za istraživanje u području obrane (PADR), Europski fond za obranu (EDF), stalna strukturirana suradnja (PESCO), Zajedničko stajalište o izvozu oružja, Uredba o robi s dvojnom namjenom(5), dvije direktive iz obrambenog paketa iz 2009. i buduće inicijative kao što su zajednička pravila o sigurnosti opskrbe;

L.  budući da bez koherentnosti politika i ulaganja napora u povezivanje različitih dijelova politika postoji rizik da će se djelovanjem na razini EU-a pridonijeti postojećim poremećajima na tržištu i drugim vrlo neučinkovitim procesima i politikama u obrambenom sektoru;

Poboljšanje funkcioniranja unutarnjeg tržišta obrambenih proizvoda boljom primjenom i provedbom obrambenog paketa

1.  ponovno ističe da podupire ambicije direktiva iz obrambenog paketa, koje su donesene kako bi se promicala daljnja integracija lanca opskrbe obrambene industrije EU-a i povećali uzajamno povjerenje i transparentnost među državama članicama, jednako postupanje i sveukupna konkurentnost europske obrambene industrije;

2.  ističe da je djelotvorna provedba direktiva korak prema ostvarenju ambicija EU-a u pogledu strateške autonomije i europske obrambene unije; ističe da bi te direktive mogle učiniti europsku obrambenu politiku koherentnijom i potaknuti razvoj europske obrambene industrije, pod uvjetom da države članice imaju zajedničku viziju i jednako strateško promišljanje europskih obrambenih inicijativa;

3.  izražava žaljenje zbog kontinuirane fragmentacije europskog unutarnjeg tržišta obrambenih proizvoda, koja i dalje dovodi do nepotrebnog dupliciranja i umnožavanja neučinkovitosti u izdacima za obranu u državama članicama;

4.  pozdravlja određena pozitivna kretanja uočena u postupnoj provedbi Direktive o javnoj nabavi u području obrane, odnosno sve veći broj obavijesti o nadmetanju i obavijesti o dodjeli ugovora u državama članicama te sve veći udio javne nabave koja se provodi na temelju konkurentnog nadmetanja preko Dnevnika elektroničkih natječaja (Tenders Electronic Daily - TED); ističe, međutim, da velik dio rashoda za javnu nabavu i dalje nastaje izvan okvira Direktive i da se golemi postotak ugovora i dalje dodjeljuje na nacionalnoj razini; također naglašava da ti postupci nisu lako dostupni MSP-ovima;

5.  naglašava da bi sustavna primjena odredbi koje se odnose na izuzeća, osobito odredbi članka 346. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), mogla ugroziti potpunu i pravilnu provedbu Direktive o javnoj nabavi u području obrane;

6.  upućuje na interpretativne smjernice Komisije o tome pod kojim se uvjetima može pozivati na članak 346. UFEU-a u pogledu nabave u području obrane, kojima je cilj spriječiti da se države članice krivo pozivaju na tu odredbu te da je zlorabe i pogrešno tumače; poziva države članice da strogo slijede interpretativne smjernice Komisije i traži od Komisije da se pobrine za to da se one dosljedno provode i primjenjuju;

7.  poziva na pravilnu uporabu izuzeća i zahtjeva za kompenzaciju pri nabavi obrambene opreme, kojima se ograničava pošteno tržišno natjecanje na europskom tržištu obrambene opreme, a posebno na bolje praćenje i provedbu pravilne primjene izuzeća za prodaju između vlada u skladu sa smjernicama Komisije iz 2016. o prodaji između vlada i primjeni Direktive o javnoj nabavi u području obrane; poziva države članice na sustavnije i sveobuhvatnije izvješćivanje s dosljednim, točnim i usporedivim podacima o primjeni izuzeća kako bi se poboljšali nadzor i provedba relevantnih smjernica Komisije; smatra da bi Komisija u tom pogledu trebala preuzeti odgovornost za praćenje nužnosti i razmjernosti izuzeća na koja se države članice pozivaju u dodjeli ugovora izvan područja primjene Direktive o javnoj nabavi u području obrane te se ne bi trebala uglavnom oslanjati na zaprimljene pritužbe industrije; poziva stoga Komisiju da uloži dodatne napore i poduzme odvažne i proaktivne mjere kako bi se spriječila zloupotrebu iznimaka i usvojila odlučnija politika u pogledu provedbe, posebno jamčenjem učinkovitosti postupaka zbog povrede prava;

8.  stajališta je da i dalje postoji snažna potreba za usmjeravanjem na učinkovitu provedbu i primjenu Direktive o javnoj nabavi u području obrane te smatra da bi se u tu svrhu države članice trebale usmjeriti na osiguravanje jednakog postupanja, transparentnosti i tržišnog natjecanja, kao i na pristup javnoj nabavi u tom području, dok bi se Komisija trebala usmjeriti na provedbu zajedničkih standarda izvješćivanja i dodatne smjernice i informacije državama članicama o primjeni odredbi Direktive;

9.  poziva države članice da pravilno provedu direktive o javnoj nabavi u području obrane, a one s velikom uhodanom obrambenom industrijom da budu primjer drugima;

10.  stajališta je da bi se, kako bi se omogućila brza i kvalitetna javna nabava, neki aspekti provedbe Direktive o javnoj nabavi u području obrane mogli poboljšati, primjerice primjenom u državama članicama otvorenog postupka javne nabave, partnerstva za inovacije i drugih novih postupaka predviđenih Direktivom 2014/24/EZ(6) te potiče države članice na dosljednu primjenu Direktive kad god je to moguće; smatra, međutim, da u ovom trenutku nije potrebna revizija Direktive o javnoj nabavi u području obrane i Direktive o transferu obrambenih proizvoda s obzirom na to da je postojeći regulatorni okvir dostatan ako se pravilno provodi i upotrebljava;

11.  poziva stoga Komisiju da prati provedbu tih direktiva, poboljša njihovu transparentnost i pruži smjernice državama članicama kako bi se zajamčila njihova dosljedna i potpuna provedba i time u potpunosti ostvarili njihovi ciljevi, s obzirom na to da bi manjak reciprociteta mogao odvratiti države članice koje su ostvarile višu razinu provedbe;

12.  primjećuje da je u pogledu Direktive o transferu obrambenih proizvoda prihvaćanje novih alata, uključujući opće dozvole za transfer, dosta slabo u usporedbi s individualnim dozvolama za transfer koje su trebale biti zamijenjene novim alatima;

13.  primjećuje, osim toga, da je prihvaćanje certifikacije sporije i slabije od očekivanog te da i dalje postoje prepreke učinkovitoj primjeni Direktive o transferu obrambenih proizvoda zbog niske razine informiranosti, osobito MSP-ova, o alatima koji su dostupni u okviru Direktive i mogućnostima na unutarnjem tržištu, te sustavima kojima se države članice koriste u svojim kontrolama izvoza, uz nedostatak usklađenosti u provedbi općih dozvola za transfer, koji uzrokuje velike prepreke učinkovitoj primjeni Direktive;

14.  smatra, stoga, da su Direktivom o transferu obrambenih proizvoda samo djelomično postignuti njezini glavni ciljevi, osobito ciljevi olakšavanja optjecaja obrambenih proizvoda na unutarnjem tržištu te ciljevi postizanja učinkovitog unutarnjeg tržišta i veće sigurnosti opskrbe i konkurentnosti;

15.  naglašava važnost istinskog unutarnjeg tržišta za transfere obrambenih proizvoda unutar EU-a na kojem nacionalna tijela znaju koji se proizvodi i kome transferiraju i na kojem su odobrenja za izvoz i druga ograničenja izvoza svedena na traženi minimum;

16.  primjećuje, u tom kontekstu, napredak koji je Komisija postigla svojim preporukama o području primjene i uvjetima za opće dozvole za transfer;

17.  poziva Komisiju da poboljša provedbu Direktive o transferu obrambenih proizvoda u pojedinačnim državama članicama inzistiranjem na tome da nacionalna tijela riješe preostala pitanja;

18.  poziva na pojačani razvoj kontakata i razmjena među nacionalnim zajednicama za kontrolu transfera diljem EU-a kako bi se uklonile postojeće razlike u praksama kontrole transfera i nedostatak povjerenja među državama članicama te kako bi se ocijenilo imenovanje jedinstvenih nacionalnih kontaktnih točaka za pitanja povezana s transferima unutar EU-a;

19.  poziva države članice da uzmu u obzir preporuke Komisije o području primjene i uvjetima za opće dozvole za transfer te da izbjegnu dodavanje uvjeta za transfere u okviru općih dozvola za transfer jer bi to bilo u suprotnosti s uvjetima koji su navedeni u preporukama ili ih narušavalo; ističe da je potrebno prevesti nacionalne propise o dozvolama za transfer, barem na engleski jezik; poziva Komisiju da u potpunosti podrži i pomogne državama članicama u izradi usklađenih globalnih i individualnih dozvola za transfer za projekte EDIDP-a i Europskog fonda za obranu;

20.  pozdravlja odredbe Direktive o transferu obrambenih proizvoda koje za cilj imaju poticanje zajedničke nabave u području obrane te poziva države članice da iskoriste sve mogućnosti suradnje koje se nude u sklopu direktive u istinskom duhu solidarnosti, posebno u okviru Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane (EDIDP) i budućeg Europskog fonda za obranu;

21.  poziva Komisiju da kao prioritet odredi daljnje postupanje u vezi s preporukama o području primjene i uvjetima za opće dozvole za transfer te da, među ostalim, razmotri mogućnost da se preporuke zamijene obvezujućim odredbama u cilju postupnog usklađivanja kao sveobuhvatnog cilja u nadolazećim godinama;

22.  poziva Komisiju i države članice da ulože više napora u informiranje o alatima i prednostima Direktive o transferu obrambenih proizvoda, što se prvenstveno odnosi na informiranje MSP-ova;

23.  prima na znanje Strateški kompas namijenjen analizi zajedničkih prijetnji; smatra da bi obrambeni paket trebao biti jedan od njegovih sastavnih dijelova kojim se podupiru politike kontrole izvoza;

24.  poziva Komisiju i države članice da poboljšaju kvalitetu, transparentnost, dosljednost i dostupnost podataka te da razmotre uspostavu namjenskih statističkih klasifikacijskih oznaka kako bi se olakšalo praćenje provedbe tih dviju direktiva i omogućio smisleni nadzor;

25.  ističe razlike među državama članicama u stopama objavljivanja obavijesti o nadmetanju na TED-u; naglašava da je važno osigurati dostupnost i iskoristivost internetske baze podataka, odnosno registra certificiranih poduzeća povezanih s obranom (CERTIDER); naglašava da je potrebno sustavno objavljivati podatke o transferima unutar EU-a, uključujući kvantitativne podatke i raščlambu po kategorijama dozvola, kako bi se bolje uzele u obzir aktivnosti u području obrane i naoružanja; napominje da takve razlike doprinose nedostatku pouzdanih podataka i mogu uzrokovati poremećaje na unutarnjem tržištu te da bi nedostatak uzajamnosti mogao imati destimulirajući učinak na države članice s višim stupnjem provedbe;

26.  poziva Komisiju da prouči izvedivost uspostave zajedničkih standardiziranih administrativnih obrazaca u cilju smanjenja administrativnog opterećenja poduzeća, posebno MSP-ova, te da uspostavi europski pristup transferima obrambenih proizvoda;

27.  poziva Komisiju da pokaže snagu u provedbi direktiva, uključujući snažnije korištenje svojih ovlasti iz članka 258. UFEU-a u pogledu pokretanja postupaka radi utvrđivanja povrede prava; traži od Komisije da pokrene postupke radi utvrđivanja povrede prava umjesto da djeluje isključivo nakon zaprimljenih pritužbi industrije;

Suzbijanje fragmentacije tržišta i povećanje sudjelovanja MSP-ova

28.  primjećuje da se čini kako su MSP-ovi manje uspješni u sklapanju ugovora u okviru Direktive o javnoj nabavi u području obrane nego općenito u javnoj nabavi EU-a; primjećuje i da nadležna tijela država članica očito ne primjenjuju na redovit i strukturiran način odredbe o podugovaranju predviđene Direktivom; uviđa da neke države članice smatraju da su te odredbe složene i da ih je teško primjenjivati, što djelomično objašnjava ograničeni učinak Direktive, te smatra da je stoga potrebno poticati MSP-ove na sudjelovanje u tom procesu i pojednostavniti postupke;

29.  ističe da se postupci certificiranja smatraju skupima, dugotrajnima i opterećujućima te da stoga nisu ni dostupni ni privlačni MSP-ovima;

30.  potiče države da sustavno prate preporuke Komisije o prekograničnom pristupu tržištu za poddobavljače i MSP-ove u obrambenom sektoru, primjerice zahtjeve u pogledu kvalitete informacija, raspodjele ugovora po serijama ili smanjenja administrativnog opterećenja u okviru postupaka javne nabave;

31.  smatra, stoga, da je cilj povećanja sudjelovanja MSP-ova tek djelomično postignut;

32.  mišljenja je da su odredbe predviđene Direktivom o javnoj nabavi u području obrane u pogledu tržišnog natjecanja između podugovaratelja imale vrlo ograničen ili nikakav učinak na prekogranični pristup poddobavljača i MSP-ova u sektoru obrane; poziva države članice da provjere omogućuju li njihovi nacionalni postupci prekogranično sudjelovanje MSP-ova i olakšavaju li im pristup i sudjelovanje u postupcima javne nabave u području obrane i sigurnosti;

33.  primjećuje da se brojni MSP-ovi aktivni na obrambenim tržištima bave trgovinom robom s dvojnom namjenom, dok su mnogi i dalje posebno specijalizirani za aktivnosti povezane s obranom te stoga posebno ovise o poduzećima koja djeluju u vojnim i obrambenim sektorima;

34.  poziva Komisiju da nastavi s radom i temeljito ispita uzroke nedovoljnog sudjelovanja MSP-ova;

35.  poziva Komisiju da razmotri izradu ažurirane karte podataka o relevantnim MSP-ovima, na kojoj bi, uz jamstvo zaštite osjetljivih podataka i intelektualnog vlasništva, bili navedeni njihovi industrijski i tehnološki kapaciteti te koja bi bila javno dostupna glavnim izvođačima iz drugih država članica kako bi se identificirali MSP-ovi s relevantnim kapacitetima potrebnima za određene projekte, te da predloži druge učinkovite instrumente kojima bi se moglo povećati sudjelovanje MSP-ova u postupku javne nabave;

36.  poziva Komisiju da poboljša pristup financiranju za MSP-ove;

37.  smatra da bi djelovanje država članica moglo znatno poboljšati pristup prekograničnim tržištima za MSP-ove i poddobavljače u sektorima obrane i stoga ih poziva da provode preporuke Komisije u najvećoj mogućoj mjeri;

38.  poziva države članice da se sustavnije koriste postojećim alatima na razini EU-a, kao što su Europska poduzetnička mreža, radi potpore prekograničnim aktivnostima MSP-ova;

Uspostava otvorenog europskog tržišta obrambene opreme

39.  smatra da je bolja provedba direktiva ključna kako bi se postigao sveobuhvatni cilj poboljšanja funkcioniranja unutarnjeg tržišta obrambenih proizvoda i pridonijelo uspostavi otvorenog europskog tržišta obrambene opreme;

40.  poziva Komisiju da radi na intenzivnijoj primjeni zakonodavnog okvira o transferima obrambenih proizvoda, povećanju dostupnosti općih dozvola za transfer u cijeloj Uniji te rješavanju problema ograničene primjene programa certifikacije jer bi se time mogao potaknuti razvoj europskog tržišta obrambene opreme, što će pridonijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta obrambenih proizvoda;

41.  poziva Komisiju da poduzme konkretne mjere za jačanje povjerenja među državama članicama u području obrane i sigurnosti kako bi se potaknula njihova suradnja i razvilo istinsko jedinstveno tržište obrambenih proizvoda;

42.  smatra da bi učinkovita provedba tih direktiva također dodatno poboljšala učinkovitost obrambenih inicijativa pokrenutih posljednjih nekoliko godina, posebno stalne strukturirane suradnje (PESCO), koordiniranog godišnjeg preispitivanja u području obrane (CARD), Europskog fonda za obranu (EDF) i izmijenjenog plana za razvoj sposobnosti (CDP), kojima se u cjelini može potaknuti suradnja u području planiranja, razvoja, nabave i rada obrambenih kapaciteta; poziva države članice da potiču razvoj europskog tržišta obrambene opreme kroz suradnju na projektima u okviru PESCO-a i EDF-a; primjećuje da bi s tim u vezi države članice trebale dijeliti stečena iskustva i najbolje prakse iz dosadašnje provedbe obrambenog paketa kako bi se izgladile razlike u razinama provedbe;

43.  naglašava da je potrebno koherentnije tumačenje i dosljednija provedba Zajedničkog stajališta EU-a o izvozu oružja, uzimajući u obzir osam kriterija EU-a o izvozu oružja, kako bi se ograničila fragmentacija unutarnjeg obrambenog tržišta EU-a i povećala dosljednost njegove vanjske politike; poziva na donošenje mjera kako bi se riješile moguće nedosljednosti između Direktive o transferu obrambenih proizvoda, Zajedničkog stajališta i Uredbe o robi s dvojnom namjenom;

44.  poziva države članice da pokažu političku volju jačanjem unutareuropske nabave u području obrane te suradnje u istraživanju i razvoju te da se koriste zajedničkim istraživanjem i razvojem te nabavom u području obrane kako bi se podigla razina interoperabilnosti među njihovim vojnim snagama;

45.  traži da se iznova poduzmu napori oko rješavanja problema stalnih tehnoloških i inovacijskih nedostataka i zaostataka u tehnološkoj i industrijskoj bazi europskog obrambenog sektora kako bi se smanjila sve veća ovisnost Europe o uvozu obrambene opreme; naglašava da za izgradnju pouzdanog i sveobuhvatnog europskog tržišta obrambene opreme i učinkovitog obrambenog sektora Komisija treba predstaviti sveobuhvatnu strategiju za sigurnost režima opskrbe na razini EU-a;

46.  naglašava da obrambena suradnja EU-a i Ujedinjene Kraljevine nije obuhvaćena Sporazumom o trgovini i suradnji te preporučuje da se provede odgovarajuća analiza o tome kakav će učinak Brexit imati na tržište vojne opreme EU-a;

47.  smatra da je od donošenja tih dviju direktiva došlo do brojnih promjena na europskom tržištu obrambene opreme; poziva Komisiju da s obzirom na te promjene analizira učinkovitost dostupnih alata;

o
o   o

48.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 216, 20.8.2009., str. 76.
(2) SL L 146, 10.6.2009., str. 1.
(3) SL L 102, 23.4.2018., str. 87.
(4) SL C 157, 8.5.2019., str. 1.
(5) Uredba Vijeća (EZ) br. 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, brokeringa i provoza robe s dvojnom namjenom (SL L 134, 29.5.2009., str. 1.).
(6) SL L 94, 28.3.2014., str. 65.

Posljednje ažuriranje: 12. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti