Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2204(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0025/2021

Texte depuse :

A9-0025/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0102

Texte adoptate
PDF 160kWORD 53k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Achizițiile publice în domeniul apărării și securității și transferul de produse din domeniul apărării: punerea în aplicare a directivelor relevante
P9_TA(2021)0102A9-0025/2021

Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și securității și a Directivei 2009/43/CE privind transferul de produse din domeniul apărării (2019/2204(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE(1) („Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării”),

–  având în vedere Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității(2) („Directiva privind transferurile”),

–  având în vedere Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 30 noiembrie 2016 privind punerea în aplicare a Directivei 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniile apărării și securității, în vederea respectării articolului 73 alineatul (2) din directiva menționată (COM(2016)0762),

–  având în vedere raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 30 noiembrie 2016 intitulat „Evaluarea Directivei 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității” (COM(2016)0760),

–  având în vedere comunicarea Comisiei din 30 noiembrie 2016 intitulată „Orientări privind atribuirea de contracte de către un guvern unui alt guvern în domeniile apărării și securității [articolul 13 litera (f) din Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului]” (C(2016)7727),

–  având în vedere Recomandarea (UE) 2018/624 a Comisiei din 20 aprilie 2018 privind accesul transfrontalier pe piață pentru subfurnizorii și IMM-urile din sectorul apărării(3),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei privind îndrumări pentru achizițiile publice cooperative în domeniul apărării și al securității (Directiva 2009/81/CE privind achizițiile publice în domeniul apărării și al securității)(4),

–  având în vedere studiul Serviciului de Cercetare al Parlamentului European (EPRS) din septembrie 2020 intitulat „Pachetul UE privind apărarea: Directivele privind achizițiile publice în domeniul apărării și privind transferurile în interiorul Comunității”,

–  având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură, precum și articolul 1 alineatul (1) litera (e) și anexa 3 la Decizia Conferinței președinților din 12 decembrie 2002 privind procedura de autorizare a întocmirii rapoartelor din proprie inițiativă,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri externe,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-0025/2021),

A.  întrucât Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării urmărește să introducă norme echitabile și transparente pentru achizițiile din domeniul apărării, în efortul de a asigura că întreprinderile din sectorul apărării din statele membre pot avea acces la piețele apărării ale altor state membre;

B.  întrucât Directiva privind transferurile vizează să îmbunătățească funcționarea pieței europene a echipamentelor de apărare (EDEM), să promoveze integrarea lanțului de aprovizionare al UE în domeniul apărării și să crească securitatea aprovizionării, simplificând normele și procedurile pentru transferurile în interiorul UE de produse din domeniul apărării;

C.  întrucât ambele directive urmăresc să stimuleze piața internă a produselor din domeniul apărării și să consolideze competitivitatea EDEM;

D.  întrucât directivele din pachetul privind apărarea sunt necesare pentru a dezvolta în continuare o cultură europeană comună a securității și apărării, bazată pe valorile și obiectivele comune ale Uniunii, respectând caracterul specific al politicilor de securitate și apărare ale statelor membre;

E.  întrucât evaluarea Comisiei din 2016 a concluzionat că obiectivele Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării au fost realizate doar parțial, deoarece aceasta a permis o creștere inițială a concurenței, a transparenței și a nediscriminării în cadrul pieței UE a achizițiilor publice în domeniul apărării, dar că, pentru realizarea deplină a acestor obiective, sunt necesare progrese mult mai mari în ceea ce privește utilizarea consecventă a directivei de către statele membre;

F.  întrucât studiul EPRS a subliniat efectul insuficient al Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării asupra europenizării lanțurilor valorice din domeniul apărării;

G.  întrucât evaluarea Comisiei din 2016 a arătat că diferențele în transpunerea Directivei privind transferurile au reprezentat obstacole majore în calea aplicării sale efective, ceea ce a condus la o aplicare lentă sau incompletă în anumite state membre, la o lipsă generală de armonizare a cerințelor și a procedurilor între statele membre și la condiții și limitări extrem de divergente în cazul licențelor generale de transfer publicate de statele membre;

H.  întrucât, pe lângă barierele generale în calea intrării pe piață constituite de distanța geografică, barierele lingvistice și lipsa de cunoștințe privind piața transfrontalieră, întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) din sectorul apărării se confruntă, de asemenea, cu obstacole administrative suplimentare cum ar fi securitatea aprovizionării, complexitatea dispozițiilor privind subcontractarea și costurile ridicate ale autorizării;

I.  întrucât IMM-urile se confruntă cu provocări majore atunci când participă la procedurile de achiziții publice;

J.  întrucât un motiv major pentru lipsa de participare a IMM-urilor este lipsa accesului transfrontalier la lanțurile de aprovizionare; întrucât lanțurile de aprovizionare din domeniul apărării au o orientare națională majoră, lucru care aduce provocări pentru IMM-urile care doresc să intre în lanțurile de aprovizionare pentru apărare din alte țări europene; întrucât, în plus, din constrângeri financiare, producătorii de echipamente originale continuă să acorde contracte de subcontractare numai IMM-urilor cu care au o relație de lucru preexistentă;

K.  întrucât este necesar să se dezvolte un concept cuprinzător și holistic pentru o piață europeană a echipamentelor de apărare care să conecteze în mod formal toate elementele existente, cum ar fi Programul european de dezvoltare industrială în domeniul apărării (EDIDP), Acțiunea pregătitoare a Uniunii privind cercetarea în materie de apărare (PADR), Fondul european de apărare (FEA), cooperarea structurată permanentă (PESCO), Poziția comună privind exporturile de arme, Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare(5), cele două directive din pachetul din 2009 privind apărarea și inițiativele viitoare, cum ar fi normele comune privind securitatea aprovizionării;

L.  întrucât, fără o coerență a politicilor și un efort de a crea legături între diferitele fragmente de politică există riscul ca acțiunea la nivelul UE să contribuie la denaturările existente ale pieței și la alte procese și politici extrem de ineficiente din sectorul apărării,

Îmbunătățirea funcționării pieței interne a produselor din domeniul apărării printr-o mai bună punere în aplicare și asigurare a respectării pachetului privind apărarea

1.  își reiterează sprijinul pentru obiectivele directivelor din pachetul privind domeniul apărării, care au fost stabilite pentru a promova o mai bună integrare a lanțului de aprovizionare al UE din domeniul apărării și a îmbunătăți încrederea reciprocă și transparența între statele membre, egalitatea de tratament și competitivitatea globală a industriei europene a apărării;

2.  subliniază că punerea în aplicare efectivă a directivelor reprezintă un pas înainte către ambiția UE de autonomie strategică și de creare a unei uniuni europene a apărării; evidențiază că directivele ar putea îmbunătăți coerența politicii UE din domeniul apărării și promova dezvoltarea industriei europene a apărării, cu condiția ca statele membre să aibă o viziune comună și o perspectivă comună cu privire la inițiativele europene din domeniul apărării;

3.  regretă fragmentarea persistentă a pieței interne din UE a produselor din domeniul apărării, care conduce încă la suprapuneri inutile și la multiplicarea ineficiențelor în efectuarea cheltuielilor de apărare la nivelul statelor membre;

4.  salută unele dintre tendințele pozitive înregistrate în punerea în aplicare treptată a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării, și anume creșterea numărului de anunțuri de participare și de anunțuri de atribuire a contractelor emise de statele membre, precum și proporția tot mai mare a contractelor de achiziții care au făcut obiectul unei proceduri concurențiale de ofertare desfășurate pe site-ul „Tenders Electronic Daily” (TED); subliniază totuși că un volum foarte mare de cheltuieli de achiziții publice continuă să fie efectuate în afara cadrului directivei și că un procentaj covârșitor al contractelor continuă să fie atribuit la nivel național; evidențiază, totodată, că procedurile nu sunt ușor accesibile IMM-urilor;

5.  subliniază că utilizarea sistematică de către statele membre a dispozițiilor referitoare la excludere, în special a celor prevăzute la articolul 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), ar putea submina punerea în aplicare deplină și corectă a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării;

6.  reamintește orientările interpretative ale Comisiei cu privire la condițiile în care articolul 346 din TFUE poate fi invocat în achizițiile publice din domeniul apărării, care vizează să prevină eventualitatea ca statele membre să recurgă abuziv la această dispoziție, să o utilizeze necorespunzător și să o interpreteze eronat; invită statele membre să urmeze strict orientările interpretative ale Comisiei și solicită Comisiei să se asigure că acestea sunt puse în aplicare și respectate în mod consecvent;

7.  solicită utilizarea corectă a derogărilor și a cerințelor de compensare în achizițiile din domeniul apărării, care limitează concurența loială pe piața europeană a echipamentelor de apărare, și, în special, o mai bună monitorizare și respectare a utilizării corecte a derogării pentru vânzările interguvernamentale în conformitate cu nota de orientare a Comisiei din 2016 referitoare la vânzările interguvernamentale și aplicarea Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării; cere statelor membre, în această privință, să raporteze în mod mai sistematic și mai cuprinzător date consecvente, corecte și comparabile privind derogările la care recurg, pentru a îmbunătăți controlul și punerea în practică a orientărilor aplicabile ale Comisiei; crede că Comisia ar trebui să își asume responsabilitatea de a monitoriza necesitatea și proporționalitatea excluderilor invocate de statele membre la atribuirea contractelor în afara sferei de aplicare a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării și nu ar trebui să se bazeze în principal pe plângerile primite din partea industriei; îndeamnă Comisia, prin urmare, să-și intensifice eforturile și să întreprindă măsuri hotărâte și proactive pentru a preveni utilizarea abuzivă a derogărilor și pentru a adopta o politică mai asertivă de asigurare a respectării legislației, în special prin asigurarea eficacității procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor;

8.  consideră că este încă indispensabil să se pună accentul pe aplicarea și respectarea efectivă a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării și că, pentru ca acest lucru să se întâmple, statele membre ar trebui să se concentreze pe asigurarea egalității de tratament, a transparenței, a concurenței și a accesului la achizițiile publice din acest domeniu, iar Comisia ar trebui să se concentreze pe adoptarea unor standarde de raportare comune și pe punerea la dispoziția statelor membre a unor orientări și informații suplimentare referitoare la aplicarea dispozițiilor directivei;

9.  invită statele membre să pună în aplicare în mod corespunzător Directiva privind achizițiile publice în domeniul apărării și cere celor cu o industrie de apărare importantă să ofere un exemplu în acest sens;

10.  consideră că, pentru a asigura achiziții publice flexibile și adaptate calității, unele aspecte ale punerii în aplicare a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării ar putea fi îmbunătățite, de exemplu utilizarea de către statele membre a procedurii deschise, a parteneriatelor pentru inovare sau a altor proceduri noi prevăzute în Directiva 2014/24/UE(6), și încurajează statele membre să aplice consecvent directiva respectivă, ori de câte ori este posibil; consideră, cu toate acestea, că nu este necesară nicio revizuire a Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării și a Directivei privind transferurile, deoarece cadrul de reglementare existent este suficient dacă este aplicat în mod corect, precum și utilizat și respectat corespunzător;

11.  invită, așadar, Comisia să monitorizeze punerea în aplicare a directivelor, să îmbunătățească transparența acestora și să ofere orientări statelor membre pentru a asigura aplicarea lor consecventă și deplină și, prin urmare, pentru a-și atinge pe deplin obiectivele, deoarece lipsa de reciprocitate ar putea descuraja statele membre cu un grad mai ridicat de punere în aplicare;

12.  observă, în legătură cu Directiva privind transferurile, că utilizarea noilor instrumente, inclusiv a licențelor generale de transfer, este destul de scăzută în comparație cu cea a licențelor individuale de transfer, care urmau să fie înlocuite cu noile instrumente;

13.  observă, de asemenea, că s-a înregistrat o adoptare a procedurii de autorizare mai lentă și într-o măsură mai scăzută decât se preconizase și că persistă bariere în calea aplicării efective a Directivei privind transferurile, înregistrându-se niveluri reduse de informare, în special în rândul IMM-urilor, cu privire la instrumentele disponibile în temeiul directivei și la oportunitățile existente de pe piața internă, precum și la sistemul utilizat de statele membre la controlul exporturilor, pe lângă lipsa de armonizare în punerea în aplicare a licențelor generale de transfer, care reprezintă bariere majore în calea aplicării efective a directivei;

14.  consideră, așadar, că Directiva privind transferurile nu și-a îndeplinit decât parțial obiectivele principale, în special acela de a facilita circulația produselor din domeniul apărării în cadrul pieței interne și de a avea o piață internă eficientă, o mai mare securitate a aprovizionării și o competitivitate sporită;

15.  subliniază că este important să existe o piață internă veritabilă pentru transferurile în interiorul UE de produse din domeniul apărării, unde autoritățile naționale să știe ce produse sunt transferate și către cine și unde autorizațiile de export și alte restricții la export să fie reduse la minimul necesar;

16.  observă, în acest context, progresele realizate de Comisie prin recomandările sale privind domeniul de aplicare și condițiile licențelor generale de transfer;

17.  invită Comisia să îmbunătățească punerea în aplicare a Directivei privind transferurile în fiecare stat membru, insistând ca autoritățile naționale să rezolve chestiunile nesoluționate;

18.  solicită intensificarea contactelor și a schimburilor dintre comunitățile naționale de control al transferurilor din întreaga UE pentru a trata divergențele existente în ceea ce privește practicile de control al transferurilor și lipsa de încredere între statele membre, precum și pentru a evalua desemnarea unor puncte naționale unice de contact pentru chestiunile legate de transferurile în interiorul UE;

19.  invită statele membre să țină seama în mod corespunzător de recomandările Comisiei privind domeniul de aplicare și condițiile licențelor generale de transfer și să evite să adauge condiții pentru transferurile realizate în temeiul licențelor generale de transfer, ceea ce ar contrazice sau ar submina condițiile enumerate în recomandări; subliniază necesitatea de a furniza traduceri ale regulamentelor naționale privind licențele de transfer, cel puțin în limba engleză; invită Comisia să acorde statelor membre un sprijin deplin la elaborarea unor licențe de transfer armonizate globale și individuale pentru proiectele EDIDP și FEA;

20.  salută dispozițiile Directivei privind transferurile menite să încurajeze achizițiile prin cooperare în domeniul apărării și invită statele membre să facă uz de toate posibilitățile de cooperare oferite de directivă, într-un spirit de pură solidaritate, în special în cadrul EDIDP și al viitorului FEA;

21.  invită Comisia să acorde prioritate măsurilor ulterioare recomandărilor privind domeniul de aplicare și condițiile licențelor generale de transfer, inclusiv prin luarea în considerare a posibilității de a transforma recomandările în dispoziții obligatorii, în vederea unei armonizări treptate ca obiectiv general pentru următorii ani;

22.  invită Comisia și statele membre să își intensifice eforturile de informare cu privire la instrumentele și beneficiile Directivei privind transferurile, în special în rândul IMM-urilor;

23.  ia act de Busola strategică menită să efectueze o analiză comună a amenințărilor; consideră că pachetul privind apărarea ar trebui să fie unul dintre elementele sale de bază care să contribuie la politicile de control al exporturilor;

24.  invită Comisia și statele membre să îmbunătățească calitatea, transparența, coerența și disponibilitatea datelor și să ia în considerare crearea unor coduri de clasificare statistică specifice pentru a facilita monitorizarea punerii în aplicare a acestor două directive și pentru a asigura un control semnificativ;

25.  subliniază disparitățile dintre statele membre în ceea ce privește ratele de publicare a anunțurilor de participare pe TED; evidențiază că este important să se asigure accesibilitatea și posibilitatea de utilizare a bazei de date online a registrului întreprinderilor autorizate din domeniul apărării (CERTIDER); subliniază necesitatea de a pune la dispoziție în mod sistematic date privind transferurile în interiorul UE, inclusiv date cantitative, precum și o defalcare pe categorii de licențe, pentru a lua mai bine în considerare activitățile de apărare și de armamente; constată că aceste disparități contribuie la lipsa unor date fiabile și pot cauza o perturbare a pieței interne, precum și că lipsa reciprocității ar putea descuraja statele membre cu un grad mai ridicat de punere în aplicare;

26.  invită Comisia să studieze fezabilitatea instituirii unor formulare administrative comune standardizate cu scopul de a reduce sarcina administrativă a întreprinderilor, în special pentru IMM-uri, și să elaboreze o abordare europeană pentru transferurile de produse din domeniul apărării;

27.  invită Comisia să dea dovadă de fermitate în asigurarea respectării directivelor, inclusiv utilizând mai des dreptul său prevăzut la articolul 258 din TFUE de a iniția proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; solicită Comisiei să inițieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, în loc să se limiteze la plângerile depuse de sector;

Combaterea fragmentării pieței și creșterea participării IMM-urilor

28.  observă că IMM-urile par să câștige mai puține contracte în temeiul Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării decât în cadrul procedurilor generale de achiziții publice ale UE; constată, de asemenea, că dispozițiile directivei referitoare la subcontractare nu au fost, în mod clar, utilizate regulat și structurat de către autoritățile statelor membre; constată că unele state membre privesc aceste dispoziții ca fiind complexe și dificil de utilizat, ceea ce explică parțial impactul limitat al directivei, de aceea este necesar ca IMM-urile să fie încurajate să participe în acest proces și să fie simplificate procedurile;

29.  subliniază că procesele de certificare sunt considerate costisitoare, îndelungate și împovărătoare și, în consecință, nu sunt nici accesibile, nici atractive pentru IMM-uri;

30.  solicită statelor membre să urmeze în mod sistematic Recomandarea Comisiei privind accesul transfrontalier pe piață pentru subfurnizorii și IMM-urile din sectorul apărării, cum ar fi cerințele privind calitatea informațiilor, împărțirea contractelor în loturi sau reducerea sarcinii administrative care decurge din procedura de achiziții publice;

31.  consideră, prin urmare, că obiectivul de creștere a participării IMM-urilor a fost atins doar parțial;

32.  este de părere că dispozițiile Directivei privind achizițiile publice în domeniul apărării referitoare la concurența dintre subcontractanți nu au avut niciun impact sau au avut un impact foarte limitat asupra accesului transfrontalier al subfurnizorilor și al IMM-urilor din sectorul apărării; invită statele membre să se asigure că procedurile lor interne permit participarea transfrontalieră a IMM-urilor și să simplifice accesul și participarea lor la procedurile de ofertare în domeniile apărării și securității;

33.  observă că o serie de IMM-uri active pe piețele de apărare sunt implicate în dubla utilizare, în timp ce multe dintre acestea rămân specializate în mod specific pe activități legate de apărare și, prin urmare, depind îndeosebi de întreprinderile militare și din domeniul apărării;

34.  invită Comisia să își continue activitatea și să examineze în detaliu cauzele neparticipării IMM-urilor;

35.  invită Comisia să ia în considerare crearea unei hărți actualizate a datelor privind IMM-urile relevante, care, garantând protecția datelor sensibile și a proprietății intelectuale, prezintă capacitățile lor industriale și tehnologice și care poate fi accesată public de contractanții principali din alte state membre pentru a identifica IMM-urile cu capacitățile relevante necesare pentru proiecte specifice, și să propună alte instrumente efective care ar putea spori participarea IMM-urilor la procesul de achiziții publice;

36.  invită Comisia să îmbunătățească accesul la finanțare pentru IMM-uri;

37.  consideră că acțiunile statelor membre ar putea îmbunătăți semnificativ accesul transfrontalier pe piață al IMM-urilor și subfurnizorilor din sectoarele apărării și, în consecință, invită statele membre să pună în aplicare recomandările Comisiei cât mai complet posibil;

38.  invită statele membre să utilizeze mai sistematic instrumentele existente la nivelul UE, cum ar fi Rețeaua întreprinderilor europene, pentru a sprijini activitățile transfrontaliere ale IMM-urilor;

Crearea unei piețe europene deschise a echipamentelor de apărare

39.  consideră că o mai bună punere în aplicare a directivelor este esențială pentru a atinge obiectivul general de a îmbunătăți funcționarea pieței interne a produselor din domeniul apărării și de a contribui la instituirea unei EDEM deschise;

40.  invită Comisia să depună eforturi pentru creșterea gradului de adoptare a cadrului legislativ privind transferurile de produse din domeniul apărării, îmbunătățind disponibilitatea licențelor generale de transfer pe întreg teritoriul UE și abordând aplicarea limitată a sistemului de autorizare, ceea ce poate să stimuleze dezvoltarea EDEM și, astfel, să îmbunătățească funcționarea pieței interne a produselor din domeniul apărării;

41.  invită Comisia să întreprindă acțiuni specifice care să urmărească sporirea încrederii între statele membre în domeniul apărării și securității, pentru a îmbunătăți cooperarea dintre acestea și a crea o piață unică veritabilă a produselor din domeniul apărării;

42.  consideră că punerea în aplicare efectivă a directivelor ar spori și mai mult eficacitatea inițiativelor în domeniul apărării lansate în ultimii ani, în special PESCO, procesul anual coordonat de revizuire privind apărarea (CARD), FEA și Planul revizuit de dezvoltare a capabilităților (PDC), care, împreună, pot promova planificarea, dezvoltarea, achizițiile și exploatarea colaborativă a capabilităților de apărare; invită statele membre să consolideze EDEM cooperând prin proiecte în cadrul PESCO și al FEA; constată, în acest sens, că lecțiile învățate și bunele practici care decurg din punerea în aplicare a pachetului privind apărarea ar trebui să fie partajate între statele membre pentru a remedia un nivel neuniform al punerii lor în aplicare;

43.  subliniază că sunt necesare o interpretare mai coerentă și o punere în aplicare mai consecventă a poziției comune a UE privind exporturile de arme, ținând seama de cele opt criterii ale UE privind exporturile de arme, pentru a limita fragmentarea pieței interne a UE în domeniul apărării și a consolida coerența politicii externe a UE; solicită să se ia măsuri pentru a remedia eventualele discrepanțe dintre Directiva privind transferurile, Poziția comună și Regulamentul privind produsele cu dublă utilizare;

44.  invită statele membre să demonstreze voință politică majorând achizițiile din domeniul apărării și intensificând cooperarea în materie de C&D în interiorul UE și să utilizeze C&D și achizițiile comune în domeniul apărării pentru a crește interoperabilitatea dintre forțele lor militare;

45.  solicită eforturi reînnoite pentru a aborda lacunele și decalajele tehnologice și de inovare persistente din EDTIB, astfel încât să fie redusă dependența europeană din ce în ce mai mare de importurile din domeniul apărării; subliniază că, pentru a edifica o piață europeană fiabilă și cuprinzătoare a echipamentelor de apărare și un sector al apărării eficient, Comisia trebuie să prezinte o strategie cuprinzătoare pentru un regim paneuropean de securitate a aprovizionării;

46.  reliefează că cooperarea dintre UE și Regatul Unit în domeniul apărării nu face obiectul Acordului comercial și de cooperare și recomandă efectuarea unei analize adecvate a impactului pe care îl va avea Brexitul asupra pieței echipamentelor de apărare din UE;

47.  consideră că, de la adoptarea celor două directive, EDEM a cunoscut numeroase schimbări; invită Comisia să analizeze eficiența instrumentelor disponibile în lumina acestor schimbări;

o
o   o

48.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 216, 20.8.2009, p. 76.
(2) JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
(3) JO L 102, 23.4.2018, p. 87.
(4) JO C 157, 8.5.2019, p. 1.
(5) Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (JO L 134, 29.5.2009, p. 1).
(6) JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

Ultima actualizare: 21 august 2023Aviz juridic - Politica de confidențialitate