Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2204(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0025/2021

Ingivna texter :

A9-0025/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0102

Antagna texter
PDF 159kWORD 52k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Upphandling på försvars- och säkerhetsområdena och överföring av försvarsrelaterade produkter: genomförande av relevanta direktiv
P9_TA(2021)0102A9-0025/2021

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2021 om genomförandet av direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet och av direktiv 2009/43/EG om överföring av försvarsrelaterade produkter (2019/2204(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG(1) (försvarsupphandlingsdirektivet),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (överföringsdirektivet)(2),

–  med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 30 november 2016 om genomförande av direktiv 2009/81/EG när det gäller offentlig upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, i enlighet med artikel 73.2 (COM(2016)0762),

–  med beaktande av rapporten från kommissionen till Europaparlamentet och rådet av den 30 november 2016 Utvärdering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG av den 6 maj 2009 om förenkling av villkoren för överföring av försvarsrelaterade produkter inom gemenskapen (COM(2016)0760),

–  med beaktande av kommissionens tillkännagivande av den 30 november 2016 Vägledning om tilldelning av kontrakt mellan regeringar inom försvars- och säkerhetssektorn (artikel 13 f i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG) (C(2016)7727),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation (EU) 2018/624 av den 20 april 2018 om gränsöverskridande marknadstillträde för underleverantörer och små och medelstora företag inom försvarssektorn(3),

–  med beaktande av kommissionens tillkännagivande om vägledning om gemensam upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (direktiv 2009/81/EG om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet)(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets utredningstjänsts studie från september 2020 EU Defence Package: Defence Procurement and Intra Community Transfers Directives,

–  med beaktande av artikel 54 i arbetsordningen och artikel 1.1 e och bilaga 3 i talmanskonferensens beslut av den 12 december 2002 om förfarandet för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden,

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för utrikesfrågor,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A9-0025/2021), och av följande skäl:

A.  Syftet med försvarsupphandlingsdirektivet var att införa rättvisa och tydliga regler för försvarsupphandling för att se till att försvarsindustriföretag i medlemsstaterna kan få tillträde till andra medlemsstaters försvarsmarknader.

B.  Syftet med överföringsdirektivet var att få den europeiska marknaden för försvarsmateriel att fungera bättre, främja integreringen av EU:s försvarsleveranskedja och öka försörjningstryggheten genom att förenkla reglerna och förfarandena för överföring av försvarsrelaterade produkter inom EU.

C.  Syftet med båda direktiven var att stimulera den inre marknaden för försvarsrelaterade produkter och stärka konkurrenskraften på den europeiska marknaden för försvarsmateriel.

D.  Direktiven i försvarspaketet behövs för att vidareutveckla en gemensam europeisk säkerhets- och försvarskultur, som bygger på unionens gemensamma värden och mål, och som respekterar den särskilda karaktären hos medlemsstaternas säkerhets- och försvarspolitik.

E.  I sin utvärdering från 2016 kom kommissionen fram till att målen med försvarsupphandlingsdirektivet endast delvis hade uppnåtts, i och med att direktivet hade lett till att konkurrensen, öppenheten och icke-diskrimineringen på EU:s försvarsupphandlingsmarknad inledningsvis hade ökat men att medlemsstaternas utnyttjande av direktivet behövde bli betydligt mer konsekvent för att målen skulle uppnås helt och hållet.

F.  I studien från Europaparlamentets utredningstjänst framhålls den otillräckliga effekten av försvarsupphandlingsdirektivet när det gäller europeiseringen av värdekedjorna inom försvarsindustrin.

G.  I sin utvärdering från 2016 visade kommissionen att skillnaderna i hur överföringsdirektivet hade införlivats utgjorde stora hinder för en verkningsfull tillämpning av det, vilket lett till långsam eller ofullständig tillämpning i enskilda medlemsstater, en allmän brist på harmonisering av krav och förfaranden mellan medlemsstaterna samt mycket skiljaktiga villkor och begränsningar i de generella överföringstillstånd som offentliggjorts av medlemsstaterna.

H.  Små och medelstora företag inom försvarssektorn möter, utöver de allmänna hindren för marknadstillträde på grund av geografiskt avstånd, språkbarriärer och brist på kunskap om gränsöverskridande marknader, även ytterligare administrativa hinder såsom problem som rör försörjningstrygghet, komplexiteten i bestämmelserna om underentreprenad och de höga kostnaderna för certifiering.

I.  Små och medelstora företag möter stora utmaningar när de deltar i offentliga upphandlingsförfaranden.

J.  En viktig orsak till att små och medelstora företag inte lyckats etablera sig är det bristande tillträdet till leveranskedjor över gränserna. Försvarslogistikkedjorna har ett betydande nationellt fokus, vilket innebär utmaningar för små och medelstora företag som vill ingå i försvarslogistikkedjorna i andra europeiska länder. På grund av ekonomiska begränsningar fortsätter dessutom tillverkare av originalutrustning, och begränsar sig till, att som underleverantörer anlita små och medelstora företag som de redan i förväg samarbetar med.

K.  Det finns ett behov av att utveckla ett övergripande och helhetsinriktat koncept för en europeisk marknad för försvarsmateriel som formellt kopplar samman alla befintliga fragment, som t.ex. det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet, den förberedande åtgärden för försvarsrelaterad forskning, Europeiska försvarsfonden, det permanenta strukturerade samarbetet (Pesco), den gemensamma ståndpunkten om vapenexport, förordningen om produkter med dubbla användningsområden(5), de två direktiven i 2009 års försvarspaket och framtida initiativ som t.ex. gemensamma regler för försörjningstrygghet.

L.  Om det inte finns någon politisk samstämdhet och inte några ansträngningar för att skapa kopplingar mellan de olika fragment som utgör politiken riskerar EU-nivån att förstärka de befintliga marknadssnedvridningarna och andra mycket ineffektiva processer och strategier inom försvarssektorn.

Förbättra funktionen för den inre marknaden för försvarsprodukter genom bättre genomförande och verkställande av försvarspaketet

1.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för ambitionerna i direktiven i försvarspaketet, vilka fastställdes för att främja en ytterligare integrering av EU:s försvarslogistikkedja och öka det ömsesidiga förtroendet och transparensen mellan medlemsstaterna samt likabehandlingen i den europeiska försvarsindustrin och denna industris övergripande konkurrenskraft.

2.  Europaparlamentet betonar att ett effektivt genomförande av direktiven är ett steg i riktning mot EU:s ambition om strategiskt oberoende och en europeisk försvarsunion. Parlamentet understryker att direktiven skulle kunna göra den europeiska försvarspolitiken mer konsekvent och främja utvecklingen av den europeiska försvarsindustrin, förutsatt att medlemsstaterna har en gemensam vision och en gemensam strategisk syn på europeiska försvarsinitiativ.

3.  Europaparlamentet beklagar den fortsatta fragmenteringen av EU:s interna marknad för försvarsprodukter, som fortfarande leder till onödigt dubbelarbete, till en ökning av ineffektivitet i försvarsutgifterna från medlemsstaternas sida.

4.  Europaparlamentet välkomnar vissa av de positiva tendenser som setts i det gradvisa genomförandet av försvarsupphandlingsdirektivet, nämligen det ökande antalet meddelanden om upphandling och om tilldelning av kontrakt som utfärdas av medlemsstaterna och den ökande andelen avtal som har lagts ut för konkurrensutsatt upphandling på Tenders Electronic Daily (TED). Parlamentet betonar dock att en mycket stor volym av utgifter för upphandlingar fortfarande uppkommer utanför direktivet och att den klart största andelen av kontrakten fortfarande tilldelas nationellt. Parlamentet betonar också att förfarandena inte är lättillgängliga för små och medelstora företag.

5.  Europaparlamentet understryker att medlemsstaternas systematiska användning av bestämmelserna om undantag, i synnerhet de som anges i artikel 346 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), skulle kunna undergräva ett fullständigt och korrekt genomförande av försvarsupphandlingsdirektivet.

6.  Europaparlamentet påminner om kommissionens tolkningsriktlinjer om på vilka villkor artikel 346 i EUF-fördraget kan åberopas på området för försvarsupphandling. Tolkningsriktlinjerna syftar till att förhindra att medlemsstaterna missbrukar, använder felaktigt och feltolkar denna bestämmelse. Medlemsstaterna uppmanas att strikt följa kommissionens tolkningsriktlinjer och kommissionen uppmanas att se till att de genomförs och genomdrivs på ett enhetligt sätt.

7.  Europaparlamentet efterfrågar en korrekt användning av undantag och kompensationskrav vid förvärv av försvarsmateriel, vilket begränsar rättvis konkurrens på den europeiska marknaden för försvarsmateriel, och i synnerhet en bättre övervakning och tillämpning av det korrekta utnyttjandet av undantaget för försäljning mellan stater i linje med kommissionens vägledning från 2016 om tilldelning av kontrakt mellan regeringar inom försvars- och säkerhetssektorn och tillämpningen av försvarsupphandlingsdirektivet. Parlamentet uppmanar i detta avseende medlemsstaterna att mer systematiskt och uttömmande rapportera enhetliga, korrekta och jämförbara uppgifter om hur de använder undantag, i syfte att förbättra granskningen och genomförandet av de relevanta riktlinjerna från kommissionen. Parlamentet anser att kommissionen bör ta sitt ansvar för att övervaka nödvändigheten och proportionaliteten av de undantag som medlemsstaterna åberopar när de tilldelar kontrakt utanför försvarsupphandlingsdirektivets tillämpningsområde, och inte huvudsakligen bör förlita sig på klagomål från industrin. Parlamentet uppmanar därför med kraft kommissionen att öka sina ansträngningar och vidta djärva och proaktiva åtgärder för att förhindra missbruk av undantag och anta en mer målmedveten politik för genomdrivande, särskilt genom att säkerställa att överträdelseförfarandena är ändamålsenliga.

8.  Europaparlamentet anser att det fortfarande finns ett starkt behov av att fokusera på ett verkningsfullt genomförande och genomdrivande av försvarsupphandlingsdirektivet, och, för att detta ska ske, att medlemsstaterna bör fokusera på att säkerställa likabehandling, öppenhet och konkurrens samt tillgång till offentlig upphandling på detta område och att kommissionen bör fokusera på att införa gemensamma rapporteringsnormer och ge medlemsstaterna ytterligare vägledning och information rörande tillämpningen av de bestämmelser som anges i direktivet.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på ett korrekt sätt genomföra försvarsupphandlingsdirektivet, och begär att de som har en stor etablerad försvarsindustri föregår med gott exempel.

10.  Europaparlamentet anser att man för en kvalitetsdriven och smidig upphandling skulle kunna förbättra vissa aspekter av genomförandet av försvarsupphandlingsdirektivet, exempelvis medlemsstaternas användning av det öppna förfarandet, innovationspartnerskapen eller andra nya förfaranden enligt direktiv 2014/24/EU(6), och uppmuntrar medlemsstaterna att konsekvent tillämpa det direktivet där det är möjligt. Parlamentet anser dock att det inte behövs någon översyn av försvarsupphandlingsdirektivet och överföringsdirektivet vid denna tidpunkt, eftersom det befintliga regelverket är tillräckligt om det genomförs på rätt sätt samt tillämpas och genomdrivs ordentligt.

11.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att övervaka genomförandet av direktiven, förbättra insynen i dem och ge vägledning till medlemsstaterna för att säkerställa att de verkställs på ett konsekvent och fullständigt sätt och att deras mål därmed uppnås till fullo, eftersom bristen på ömsesidighet skulle kunna avskräcka medlemsstater med en högre grad av genomförande.

12.  När det gäller överföringsdirektivet konstaterar Europaparlamentet att användningen av nya verktyg, såsom generella överföringstillstånd, är ganska låg jämfört med de individuella överföringstillstånden, som var avsedda att ersättas av de nya verktygen.

13.  Europaparlamentet konstaterar vidare att användningen av certifiering gick långsammare och var lägre än förväntat, och att det fortfarande finns hinder för en ändamålsenlig tillämpning av överföringsdirektivet, med låg medvetenhet, särskilt bland små och medelstora företag, om de verktyg som finns tillgängliga enligt direktivet, om de möjligheter som finns på den inre marknaden och det system som används av medlemsstaterna i deras exportkontroller, för att inte nämna bristen på harmonisering i genomförandet av de generella överföringstillstånden, vilka utgör stora hinder för en ändamålsenlig tillämpning av direktivet.

14.  Europaparlamentet anser därför att överföringsdirektivet endast delvis uppnått sina huvudsakliga mål, i synnerhet målet att uppnå en smidig rörlighet för försvarsrelaterade produkter på den inre marknaden och en effektiv inre marknad, större försörjningstrygghet och förbättrad konkurrenskraft.

15.  Europaparlamentet understryker vikten av en genuin inre marknad för överföringar av försvarsrelaterade produkter inom EU, där de nationella myndigheterna vet om vilka produkter som överförs och till vem, och där exporttillstånd och andra exportrestriktioner begränsas till det minimum som krävs.

16.  Europaparlamentet noterar i detta sammanhang de framsteg som kommissionen gjort med sina rekommendationer om tillämpningsområdet och villkoren för generella överföringstillstånd.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra genomförandet av överföringsdirektivet i enskilda medlemsstater genom att insistera på att de nationella myndigheterna löser kvarvarande problem.

18.  Europaparlamentet efterlyser en ökad utveckling av kontakter och utbyten mellan de nationella grupperna för överföringskontroll i hela EU för att dels ta itu med de skillnader som finns vad gäller praxisen för överföringskontroll och bristen på förtroende medlemsstaterna emellan, dels bedöma utnämningen av unika nationella kontaktpunkter för frågor som rör överföringar inom EU.

19.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta vederbörlig hänsyn till kommissionens rekommendationer om tillämpningsområdet och villkoren för de generella överföringstillstånden och att inte lägga till ytterligare villkor för överföringar inom ramen för de generella överföringstillstånden som skulle gå emot eller undergräva de villkor som förtecknas i rekommendationerna. Parlamentet understryker behovet av att tillhandahålla översättningar, åtminstone till engelska, av nationella bestämmelser om överföringstillstånd. Parlamentet uppmanar kommissionen att fullt ut stödja och bistå medlemsstaterna i utvecklingen av harmoniserade globala och individuella överföringstillstånd för projekt inom det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och Europeiska försvarsfonden.

20.  Europaparlamentet välkomnar de bestämmelser i överföringsdirektivet som syftar till att främja gemensam upphandling på försvarsområdet, och uppmanar medlemsstaterna att i en verklig anda av solidaritet utnyttja alla samarbetsmöjligheter som direktivet erbjuder, särskilt sådana inom ramen för det europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet och den framtida Europeiska försvarsfonden.

21.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra uppföljningen av rekommendationerna om tillämpningsområdet och villkoren för de generella överföringstillstånden till en prioritet, bland annat genom att överväga möjligheten att omvandla rekommendationerna till bindande bestämmelser, med syftet att gradvis uppnå en harmonisering som ett övergripande mål för de kommande åren.

22.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka ansträngningarna för att höja medvetenheten om överföringsdirektivetsverktyg och fördelar, i synnerhet bland små och medelstora företag.

23.  Europaparlamentet noterar den strategiska kompass som är avsedd att genomföra en gemensam hotbildsanalys, och anser att försvarspaketet bör vara en av de byggstenar som bidrar till politiken för exportkontroll.

24.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att förbättra kvaliteten på, insynen i, överensstämmelsen mellan och tillgången till data och överväga att skapa särskilda statistiska klassificeringskoder för att förenkla övervakningen av genomförandet av de båda direktiven och tillhandahålla en meningsfull granskning.

25.  Europaparlamentet framhåller skillnaderna i andelen offentliggjorda meddelanden om upphandling mellan medlemsstaterna vad gäller TED. Parlamentet betonar vikten av att se till att onlinedatabasen för registret över certifierade försvarsrelaterade företag (Certider) är tillgänglig och användbar. Parlamentet betonar behovet att systematiskt tillgängliggöra uppgifter om överföringar inom EU, inbegripet kvantitativa uppgifter och en uppdelning efter tillståndskategorier, för att bättre ta hänsyn till försvars- och rustningsverksamhet. Parlamentet noterar att sådana skillnader bidrar till bristen på tillförlitliga uppgifter och kan komma att störa den inre marknaden samt att bristen på ömsesidighet skulle kunna avskräcka medlemsstater med en högre genomförandegrad.

26.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att inrätta gemensamma standardiserade administrativa formulär i syfte att minska företagens, och då särskilt de små och medelstora företagens, administrativa börda och att upprätta en europeisk strategi för överföring av försvarsrelaterade produkter.

27.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vara kraftfull i genomdrivandet av direktiven, även genom att mer utnyttja sin rätt enligt artikel 258 i EUF-fördraget att inleda överträdelseförfaranden. Parlamentet uppmanar kommissionen att inleda överträdelseförfaranden i stället för att enbart agera på klagomål från industrin.

Bekämpa fragmentering av marknaden och öka de små och medelstora företagens deltagande

28.  Europaparlamentet noterar att små och medelstora företag förefaller vara mindre framgångsrika när det gäller att erhålla kontrakt enligt försvarsupphandlingsdirektivet än i EU:s allmänna offentliga upphandlingar. Parlamentet noterar även att bestämmelserna om underentreprenad i direktivet uppenbarligen inte har använts på ett regelbundet och strukturerat sätt av medlemsstaternas myndigheter, liksom att vissa medlemsstater upplever dessa bestämmelser som komplexa och svåra att tillämpa, vilket delvis förklarar direktivets begränsade inverkan, och att det därför är nödvändigt att uppmuntra små och medelstora företag att delta i denna process och att förenkla förfarandena.

29.  Europaparlamentet betonar att certifieringsförfaranden betraktas som kostsamma, långdragna och betungande och därmed varken ses som tillgängliga eller attraktiva för små och medelstora företag.

30.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att systematiskt följa kommissionens rekommendation om gränsöverskridande marknadstillträde för underleverantörer och små och medelstora företag inom försvarssektorn, såsom krav på informationskvalitet, uppdelning av kontrakt i delar eller lindring av den administrativa bördan i samband med upphandlingsförfarandet.

31.  Europaparlamentet anser därför att målet att öka de små och medelstora företagens deltagande bara delvis uppnåtts.

32.  Europaparlamentet anser att försvarsupphandlingsdirektivets bestämmelser om konkurrens mellan underleverantörer inte haft någon eller endast en mycket begränsad inverkan på gränsöverskridande tillträde för underleverantörer och små och medelstora företag inom försvarsindustrin. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förvissa sig om att deras interna förfaranden gör det möjligt för små och medelstora företag att delta över gränserna och förenkla deras tillträde till och deltagande i anbudsförfaranden på försvars- och säkerhetsområdet.

33.  Europaparlamentet noterar att ett antal små och medelstora företag som är verksamma på försvarsmarknaderna är inblandade i produkter med dubbla användningsområden, men att många fortfarande är specialiserade på just försvarsrelaterad verksamhet och därför är särskilt beroende av militär och försvarsrelaterad verksamhet.

34.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta sitt arbete och noggrant undersöka orsakerna till det bristfälliga deltagandet av de små och medelstora företagen.

35.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga att skapa en uppdaterad förteckning över relevanta små och medelstora företag som, med garantier för skyddet av känsliga uppgifter och immateriella rättigheter, ger en beskrivning av deras industriella och tekniska kapacitet och som kan vara allmänt tillgänglig för huvudleverantörer från andra medlemsstater för att identifiera små och medelstora företag med den relevanta kapacitet som krävs för specifika projekt, och att föreslå andra effektiva verktyg som skulle kunna öka de små och medelstora företagens deltagande i den offentliga upphandlingen.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra små och medelstora företags tillgång till finansiering.

37.  Europaparlamentet anser att medlemsstaternas åtgärder avsevärt skulle kunna förbättra det gränsöverskridande marknadstillträdet för små och medelstora företag och underleverantörer inom försvarssektorn, och uppmanar därför medlemsstaterna att genomföra kommissionens rekommendationer på ett så heltäckande sätt som möjligt.

38.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att mer systematiskt använda befintliga verktyg på EU-nivå, såsom nätverket Enterprise Europe Network, för att stödja små och medelstora företags gränsöverskridande verksamhet.

Uppnå en öppen europeisk marknad för försvarsmateriel

39.  Europaparlamentet anser att bättre genomförande av direktiven är avgörande för att uppnå det övergripande målet att förbättra funktionen för den inre marknaden för försvarsmateriel och bidra till att etablera en öppen europeisk marknad för försvarsmateriel.

40.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att arbeta för att öka användningen av lagstiftningsramen om överföring av försvarsrelaterade produkter, förbättra tillgången till generella överföringstillstånd i hela EU och ta itu med den begränsade tillämpningen av certifieringssystemet, vilket kan främja utvecklingen av den europeiska marknaden för försvarsmateriel och därmed förbättra funktionen för den inre marknaden för försvarsprodukter.

41.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta särskilda åtgärder för att bygga upp ett större förtroende mellan medlemsstaterna på försvars- och säkerhetsområdet i syfte att stärka deras samarbete och skapa en verklig inre marknad för försvarsprodukter.

42.  Europaparlamentet anser att ett effektivt genomförande av direktiven också skulle öka effektiviteten ytterligare i de försvarsinitiativ som inletts under de senaste åren, särskilt det permanenta strukturerade samarbetet, den samordnade årliga försvarsöversikten, Europeiska försvarsfonden och den reviderade kapacitetsutvecklingsplanen, som sammantaget kan främja samarbetsinriktad planering, utveckling, upphandling och drift av försvarsresurser. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att stimulera den europeiska marknaden för försvarsmateriel genom samarbete kring projekt inom ramen för Pesco och Europeiska försvarsfonden. Parlamentet konstaterar i detta avseende att medlemsstaterna sinsemellan bör dela med sig av de tillvaratagna erfarenheter och den bästa praxis som genomförandet av försvarspaketet hittills resulterat i, för att åtgärda en ojämn grad av genomförande.

43.  Europaparlamentet understryker att det med tanke på EU:s åtta kriterier om vapenexport krävs en mer enhetlig tolkning och ett mer konsekvent genomförande av EU:s gemensamma ståndpunkt om vapenexport för att begränsa fragmenteringen av EU:s inre försvarsmarknad och göra EU:s utrikespolitik mer sammanhängande. Parlamentet efterlyser åtgärder för att ta itu med eventuella kryphål i överföringsdirektivet, den gemensamma ståndpunkten och förordningen om produkter med dubbla användningsområden.

44.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att visa politisk vilja att öka samarbetet inom EU i fråga om förvärv och forskning och utveckling på försvarsområdet och använda sig av gemensam försvarsrelaterad forskning och utveckling och gemensamma förvärv för att stärka interoperabiliteten mellan sina militärer.

45.  Europaparlamentet efterfrågar förnyade insatser för att ta itu med de bestående bristerna i teknik och innovation och eftersläpningen i den europeiska försvarstekniska och försvarsindustriella basen, i syfte att minska Europas ökande beroende av import på försvarsområdet. Parlamentet betonar att kommissionen, för att skapa en tillförlitlig och heltäckande europeisk marknad för försvarsmateriel och en effektiv försvarssektor, måste lägga fram en övergripande strategi för hela EU när det gäller regler för försörjningstrygghet.

46.  Europaparlamentet betonar att handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Förenade kungariket inte omfattar försvarssamarbete parterna emellan och rekommenderar att en lämplig analys görs av hur brexit kommer att påverka EU:s marknad för försvarsmateriel.

47.  Europaparlamentet anser att den europeiska marknaden för försvarsmateriel genomgått många förändringar efter antagandet av de båda direktiven. Parlamentet uppmanar kommissionen att analysera de tillgängliga verktygens effektivitet utifrån dessa förändringar.

o
o   o

48.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.
(2) EUT L 146, 10.6.2009, s. 1.
(3) EUT L 102, 23.4.2018, s. 87.
(4) EUT C 157, 8.5.2019, s. 1.
(5) Rådets förordning (EG) nr 428/2009 av den 5 maj 2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (EUT L 134, 29.5.2009, s. 1).
(6) EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

Senaste uppdatering: 12 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy