Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2021/2582(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B9-0208/2021

Внесени текстове :

B9-0208/2021

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0103

Приети текстове
PDF 149kWORD 47k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Прилагане на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092: механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 – механизма за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава (2021/2582(RSP))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2, член 3, параграф 1, член 3, параграф 3, втора алинея, член 4, параграф 3 и член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–  като взе предвид член 13, член 14, параграф 1, член 16, параграф 1, член 17, параграф 1, член 17, параграф 3, втора алинея и член 17, параграф 8 от ДЕС,

–  като взе предвид членовете от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) относно зачитането и защитата на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в Съюза, включително членове 234, 265, 310, 317 и 319 от него,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Рамковото споразумение от 20 ноември 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза(2),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г. от 30 септември 2020 г. (COM(2020)0580),

–  като взе предвид своята резолюция от 17 декември 2020 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., Междуинституционалното споразумение, Инструмента на ЕС за възстановяване и Регламента относно принципите на правовата държава,(3)

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 11 декември 2020 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 21 юли 2020 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 23 юли 2020 г. относно заключенията на извънредното заседание на Европейския съвет на 17 – 21 юли 2020 г.(4),

–  като взе предвид речта на председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен на пленарното заседание на Европейския парламент относно заключенията от заседанието на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г.(5),

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2223 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 г. за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на Европейската служба за борба с измамите(6), който влезе в сила на 17 януари 2021 г.,

–  като взе предвид член 132, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства, залегнали в член 2 от ДЕС,

Б.  като има предвид, че Регламент (ЕС, Евратом) № 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза („Регламент за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава“) влезе в сила на 1 януари 2021 г. и се прилага, считано от тази дата;

В.  като има предвид, че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията „осигурява прилагането на Договорите и на мерките, приети от институциите по силата на тези договори“;

Г.  като има предвид, че в съответствие с член 234 от ДФЕС Европейският парламент има право да гласува вот на недоверие на Комисията;

Д.  като има предвид, че в съответствие с член 319 от ДФЕС „Европейският парламент, по препоръка на Съвета, освобождава от отговорност Комисията за изпълнението на бюджета“;

Е.  като има предвид, че приложимостта, целта и обхватът на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава са ясно определени в него;

1.  изразява отново своите позиции, изложени в резолюцията си от 17 декември 2020 г.; подчертава, че Регламентът за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава влезе в сила и е задължителен в своята цялост за всички бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания във всички държави членки и за институциите на ЕС; подчертава значението на пряката приложимост на регламента от 1 януари 2021 г., особено в контекста на отпускането на средства по линия на NextGenerationEU, което ще се осъществи на ранен етап от бюджетния цикъл;

2.  отбелязва, че нарушенията, извършени преди влизането в сила на регламента, могат също така да доведат до приемането на мерки съгласно регламента, доколкото те продължават да съществуват и да засягат или да заплашват да засегнат сериозно доброто финансово управление на бюджета на Съюза или защитата на финансовите интереси на Съюза по достатъчно пряк начин;

3.  подчертава, че е важно да се защитават финансовите интереси на Съюза и да се спазват принципите на правовата държава. подчертава ясната връзка между зачитането на принципите на правовата държава и ефективното изпълнение на бюджета на Съюза в съответствие с принципите на доброто финансово управление;

4.  припомня, че съгласно член 2 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава, принципите на правовата държава „се отнасят до ценностите на Съюза, залегнали в член 2 от ДЕС“, и „включват принципите на законност, който предполага прозрачен, отчетен, демократичен и плуралистичен законодателен процес; правна сигурност; забрана на произвол на изпълнителната власт, ефективна съдебна защита, включително достъп до правосъдие, от независими и безпристрастни съдилища, също и по отношение на основните права; разделение на властите; и недискриминация и равенство пред закона“; припомня освен това, че „принципите на правовата държава се разбират като имащи отношение към другите ценности и принципи на Съюза, заложени в член 2 от ДЕС“;

5.  припомня, че съгласно член 5 от Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава „Комисията проверява дали приложимото право е спазено и при необходимост предприема всички подходящи мерки за защита на бюджета на Съюза“;

6.  припомня, че Комисията „е напълно независима „и нейните членове „не търсят, нито приемат указания от което и да е правителство“ в съответствие с член 17, параграф 3 от ДЕС и член 245 от ДФЕС; припомня, че в съответствие с член 17, параграф 8 от ДЕС „Комисията е отговорна пред Европейския парламент“;

7.  счита, че положението, що се отнася до зачитането на принципите на правовата държава в някои държави членки, изисква незабавно разглеждане; настоятелно призовава Комисията да използва в пълна степен своите правомощия за разследване за всеки един случай на потенциално нарушение на принципите на правовата държава от страна на държава членка, което би могло да засегне или да застраши да засегне сериозно доброто финансово управление на бюджета на Съюза по достатъчно пряк начин;

8.  припомня, че преразгледаният Регламент за OLAF установява сътрудничество с Европейската прокуратура и засилва средствата на OLAF за извършване на собствени разследвания, по-специално чрез укрепване на правилата относно координационните служби за борба с измамите в държавите членки и относно сътрудничеството между OLAF и националните компетентни органи преди, по време на и след разследване;

9.  подчертава, че Комисията е задължена да информира незабавно Европейския парламент и Съвета за всяко уведомление, изпратено до държавите членки, в случай че има основателни причини да счита, че условията за приемането на мерките, посочени в регламента, са изпълнени; отбелязва с разочарование липсата на каквото и да било писмено уведомление до държавите членки след влизането в сила на регламента, въпреки множеството опасения относно нарушенията на принципите на правовата държава, установени в Доклада на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г., които оказват въздействие върху доброто финансово управление на бюджета на Съюза и остават неразрешени от държавите членки; отбелязва, че другите процедури, предвидени в законодателството на Съюза, не позволяват на Комисията да защитава по-ефективно бюджета на Съюза;

10.  призовава Комисията да информира редовно Парламента относно всички текущи разследвания на нарушения на принципите на правовата държава, които биха могли да засегнат или застрашават да засегнат сериозно доброто финансово управление на бюджета на Съюза по достатъчно пряк начин, както и нейното задължение в съответствие с Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава и Междуинституционалното рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията;

11.  изисква от Комисията да включи в годишния си доклад относно принципите на правовата държава специален раздел с анализ на случаите, в които нарушенията на принципите на правовата държава в дадена държава членка биха могли да засегнат или да заплашат да засегнат сериозно доброто финансово управление на бюджета на Съюза по достатъчно пряк начин;

12.  припомня, че единствено Съдът на Европейския съюз (СЕС) има правомощието да отменя регламента или която и да е част от него; отново потвърждава, че Парламентът ще защитава валидността на Регламента пред Съда на ЕС по дела C‑156/21 и C‑157/21 и ще изисква бързо производство; припомня обаче, че жалбите, подадени пред Съда на ЕС, нямат суспензивно действие съгласно член 278 от ДФЕС;

13.  подчертава, че прилагането на Регламента за обвързване с условие за спазване на принципите на правовата държава не може да бъде обвързано с приемането на насоки, и настоятелно призовава Комисията да избягва по-нататъшно забавяне на неговото прилагане; припомня, че насоките не трябва да накърняват намерението на съзаконодателите; отбелязва, че Комисията е започнала изготвянето на насоки относно прилагането на регламента; изисква, в случай че Комисията счете такива насоки за необходими, те да бъдат приети възможно най‑скоро и не по-късно от 1 юни 2021 г., и настоява Парламентът да бъде консултиран преди приемането им;

14.  в случай че Комисията не изпълни задълженията си по настоящия регламент и не предостави на Парламента посочената по-горе информация до 1 юни 2021 г., Парламентът ще счита, че това представлява бездействие и впоследствие ще предприеме действия срещу Комисията съгласно член 265 от ДФЕС;

15.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1) ОВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.
(2) OВ L 433 I, 22.12.2020 г., стр. 1.
(3) Приети текстове, P9_TA(2020)0360.
(4) Приети текстове, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442
(6) ОВ L 437, 28.12.2020 г., стр. 49.

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност