Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2021/2582(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B9-0208/2021

Předložené texty :

B9-0208/2021

Rozpravy :

Hlasování :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0103

Přijaté texty
PDF 141kWORD 47k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Uplatňování nařízení (EU, Euratom) 2020/2092, mechanismus podmíněnosti dodržováním zásad právního státu
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2021 o uplatňování nařízení (EU, Euratom) 2020/2092: mechanismus podmíněnosti dodržováním zásad právního státu (2021/2582(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na článek 2, čl. 3 odst. 1, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a na čl. 4 odst. 3 a článek 6 Smlouvy o Evropské unii (SEU),

–  s ohledem na články 13, čl. 14 odst. 1, čl. 16. odst. 1, čl. 17. odst. 1, čl. 17 odst. 3, druhý pododstavec a čl. 17 odst. 8 SEU,

–  s ohledem na články Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), které se týkají dodržování, ochrany a prosazování demokracie, právního státu a základních práv v Unii, včetně článků 234, 265, 310, 317 a 319 této smlouvy,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na rámcovou dohodu ze dne 20. listopadu 2010 o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí(1),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie(2),

–  s ohledem na zprávu Komise ze dne 30. září 2020 o stavu právního státu za rok 2020 (COM(2020)0580),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 17. prosince 2020 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027, interinstitucionální dohodě, nástroji Evropské unie na podporu oživení a nařízení o právním státě(3),

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady přijaté dne 11. prosince 2020,

–  s ohledem na závěry zasedání Evropské rady přijaté dne 21. července 2020,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 23. července 2020 o závěrech mimořádného zasedání Evropské rady konaného ve dnech 17.–21. července 2020(4),

–  s ohledem na projev předsedkyně Komise Ursuly von der Leyenové na plenárním zasedání Evropského parlamentu o závěrech zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 10.–11. prosince 2020(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2223 ze dne 23. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům(6), které vstoupilo v platnost dne 17. ledna 2021,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Unie je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin, jak je uvedeno v článku 2 SEU;

B.  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2020/2092 ze dne 16. prosince 2020 o obecném režimu podmíněnosti na ochranu rozpočtu Unie (dále jen „nařízení o dodržování zásad právního státu“), které vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2021 a je od tohoto data použitelné;

C.  vzhledem k tomu, že podle s čl. 17 odst. 1 SEU „zajišťuje Komise uplatňování Smluv a opatření přijatých orgány na jejich základě“;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 234 SFEU má Evropský parlament právo hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry Komisi;

E.  vzhledem k tomu, že na základě článku 319 SFEU „Evropský parlament na základě doporučení Rady uděluje Komisi absolutorium za plnění rozpočtu“;

F.  vzhledem k tomu, že použitelnost, účel a oblast působnosti nařízení o dodržování zásad právního státu jsou v tomto právním aktu jasně vymezeny;

1.  opakuje své postoje uvedené v usnesení ze dne 17. prosince 2020; zdůrazňuje, že nařízení o dodržování zásad právního státu vstoupilo v platnost a je závazné v celém svém rozsahu pro všechny prostředky na závazky a prostředky na platby, a to ve všech členských státech i pro orgány EU; zdůrazňuje význam přímé použitelnosti tohoto nařízení od 1. ledna 2021, zejména v souvislosti s vyplácením finančních prostředků z nástroje EU na podporu oživení, k němuž dojde v rané fázi rozpočtového cyklu;

2.  konstatuje, že případy porušení, k nimž došlo před vstupem nařízení v platnost, mohou rovněž vést k přijetí opatření v rámci nařízení, pokud budou i nadále trvat a dostatečně přímo ovlivňovat nebo vážně ohrožovat řádné finanční řízení rozpočtu Unie nebo poškozovat či vážně ohrožovat ochranu finančních zájmů Unie;

3.  zdůrazňuje význam ochrany finančních zájmů Unie a důležitost dodržování zásad právního státu; zdůrazňuje jasný vztah mezi dodržováním zásad právního státu a efektivním plněním rozpočtu Unie v souladu se zásadami řádného finančního řízení;

4.  připomíná, že podle článku 2 nařízení o dodržování zásad právního státu se právním státem rozumí „hodnota Unie zakotvená v článku 2 SEU“ a zahrnuje „tyto zásady: zákonnosti, jejímž předpokladem je transparentní, odpovědný, demokratický a pluralitní zákonodárný proces; právní jistoty; zákazu svévole výkonné moci; účinné soudní ochrany nezávislými a nestrannými soudy, včetně přístupu ke spravedlnosti, a to i pokud jde o základní práva; oddělení moci; a zákazu diskriminace a rovnosti před zákonem“; dále připomíná, že „právní stát je třeba vykládat s ohledem na ostatní hodnoty a zásady Unie zakotvené v článku 2 SEU“;

5.  připomíná, že podle článku 5 nařízení o dodržování zásad právního státu „Komise ověří, zda byly dodrženy platné právní předpisy, a v případě potřeby přijme veškerá vhodná opatření na ochranu rozpočtu Unie“;

6.  připomíná, že Komise „vykonává své funkce zcela nezávisle“ a její členové „nevyžadují ani nepřijímají pokyny od žádné vlády“ v souladu s čl. 17 odst. 3 SEU a článkem 245 SFEU; připomíná, že podle čl. 17 odst. 8 SEU je Komise „odpovědná Evropskému parlamentu“;

7.  domnívá se, že situace, pokud jde o dodržování zásad právního státu v některých členských státech, si vyžaduje okamžitou pozornost; naléhavě vyzývá Komisi, aby plně využívala svých vyšetřovacích pravomocí u každého případu možného porušení zásad právního státu členským státem, které by mohlo dostatečně přímým způsobem ovlivnit nebo vážně ohrozit řádné finanční řízení rozpočtu Unie;

8.  připomíná, že revidované nařízení o úřadu OLAF zavádí spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a posiluje nástroje úřadu OLAF k provádění vlastních vyšetřování, zejména zpřísněním pravidel týkajících se koordinačních služeb pro boj proti podvodům v členských státech a spolupráce mezi úřadem a příslušnými vnitrostátními orgány před zahájením vyšetřování, v jeho průběhu a po jeho skončení;

9.  zdůrazňuje, že Komise je povinna neprodleně informovat Evropský parlament a Radu o každém oznámení zaslaném členským státům v případě, že má oprávněné důvody se domnívat, že jsou splněny podmínky pro přijetí opatření stanovených v nařízení; s politováním konstatuje, že od vstupu tohoto nařízení v platnost nebylo členským státům zasláno žádné písemné oznámení, a to navzdory mnoha obavám ohledně případů porušení zásad právního státu uvedených Komisí v její zprávě o stavu právního státu za rok 2020, které mají dopad na řádné finanční řízení rozpočtu Unie a které členské státy doposud nenapravily; konstatuje, že ostatní postupy stanovené v právních předpisech Unie neumožňují Komisi účinněji chránit unijní rozpočet;

10.  vyzývá Komisi, aby Parlament pravidelně informovala o všech probíhajících vyšetřováních případů porušení zásad právního státu, které by mohly dostatečně přímo ovlivnit nebo vážně ohrozit řádné finanční řízení rozpočtu Unie, neboť se jedná o její povinnost na základě nařízení o dodržování zásad právního státu a interinstitucionální rámcové dohody uzavřené mezi Evropským parlamentem a Komisí;

11.  žádá Komisi, aby do své výroční zprávy o právním státu zahrnula zvláštní oddíl s analýzou případů, při nichž by porušení zásad právního státu v konkrétním členském státě mohlo dostatečně přímo ovlivnit nebo vážně ohrozit řádné finanční řízení rozpočtu Unie;

12.  připomíná, že pouze Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) má pravomoc zrušit nařízení nebo jakoukoli jeho část; potvrzuje, že Parlament bude hájit platnost nařízení před SDEU ve věcech C-156/21 a C-157/21 a požádá o jejich projednání ve zrychleném řízení; připomíná však, že žaloby podané SDEU nemají podle článku 278 SFEU odkladný účinek;

13.  zdůrazňuje, že uplatňování nařízení o dodržování zásad právního státu nemůže být podmíněno přijetím pokynů, a naléhavě vyzývá Komisi, aby zabránila dalšímu zpoždění při jeho uplatňování; připomíná, že žádné pokyny nesmí oslabit záměr spolunormotvůrců; konstatuje, že Komise zahájila práce na návrhu pokynů pro uplatňování nařízení; požaduje, aby v případě, že je Komise bude považovat za nezbytné, byly tyto pokyny přijaty co nejdříve, nejpozději však do 1. června 2021, a trvá na tom, aby byl Parlament před jejich přijetím konzultován;

14.  konstatuje, že pokud Komise nesplní své povinnosti podle tohoto nařízení a neposkytne Parlamentu výše uvedené informace do 1. června 2021, bude to Parlament považovat za nečinnost a následně bude proti Komisi postupovat podle článku 265 SFEU;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

(1) Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2) Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(3) Přijaté texty, P9_TA(2020)0360.
(4) Přijaté texty, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442
(6) Úř. věst. L 437, 28.12.2020, s. 49.

Poslední aktualizace: 12. července 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí