Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2021/2582(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0208/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0208/2021

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0103

Hyväksytyt tekstit
PDF 125kWORD 44k
Torstai 25. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 soveltaminen: oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuusmekanismi
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Euroopan parlamentin päätöslauselma 25. maaliskuuta 2021 asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 (oikeusvaltioperiaatetta koskeva ehdollisuusmekanismi) soveltamisesta (2021/2582(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU) 2 artiklan, 3 artiklan 1 kohdan ja 3 kohdan toisen alakohdan, 4 artiklan 3 kohdan sekä 6 artiklan,

–  ottaa huomioon SEU 13 artiklan, 14 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan sekä 17 artiklan 1 kohdan, 3 kohdan toisen alakohdan ja 8 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) artiklat, jotka liittyvät demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien kunnioittamiseen, suojelemiseen ja edistämiseen unionissa, mukaan lukien sen 234, 265, 310, 317 ja 319 artikla,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisistä suhteista 20. marraskuuta 2010 tehdyn puitesopimuksen(1),

–  ottaa huomioon 16. joulukuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2092 yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi(2),

–  ottaa huomioon komission 30. syyskuuta 2020 antaman oikeusvaltiokertomuksen 2020 (COM(2020)0580),

–  ottaa huomioon 17. joulukuuta 2020 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027, toimielinten välisestä sopimuksesta, Euroopan unionin elpymisvälineestä ja oikeusvaltioasetuksesta(3),

–  ottaa huomioon 11. joulukuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 21. heinäkuuta 2020 annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 23. heinäkuuta 2020 antamansa päätöslauselman Eurooppa-neuvoston 17.–21. heinäkuuta 2020 pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmistä(4),

–  ottaa huomioon Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin Euroopan parlamentin täysistunnossa pitämän puheen Eurooppa-neuvoston 10.–11. joulukuuta 2020 pidetyn kokouksen päätelmistä(5),

–  ottaa huomioon 23. joulukuuta 2020 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2020/2223 asetuksen (EU, Euratom) N:o 883/2013 muuttamisesta Euroopan syyttäjänviraston kanssa tehtävän yhteistyön ja Euroopan petostentorjuntaviraston tutkimusten vaikuttavuuden osalta(6), joka tuli voimaan 17. tammikuuta 2021,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että unioni perustuu SEU 2 artiklassa vahvistettuihin arvoihin, joita ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina;

B.  ottaa huomioon, että yleisestä ehdollisuusjärjestelmästä unionin talousarvion suojaamiseksi 16. joulukuuta 2020 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2020/2092, jäljempänä ’oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annettu asetus’, tuli voimaan 1. tammikuuta 2021 ja sitä on sovellettu siitä lähtien;

C.  ottaa huomioon, että komission tehtävänä on SEU 17 artiklan 1 kohdan mukaan huolehtia ”siitä, että perussopimuksia sekä toimielinten niiden nojalla hyväksymiä toimenpiteitä sovelletaan”;

D.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentilla on SEUT 234 artiklan mukaan oikeus äänestää komissiolle annettavasta epäluottamuslauseesta;

E.  ottaa huomioon, että SEUT 319 artiklan mukaan ”neuvoston antamasta suosituksesta Euroopan parlamentti myöntää komissiolle talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden”;

F.  ottaa huomioon, että oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annetun asetuksen sovellettavuus, tarkoitus ja soveltamisala on määritelty selkeästi kyseisessä asetuksessa;

1.  toistaa 17. joulukuuta 2020 antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä kannan; korostaa, että oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annettu asetus on tullut voimaan ja on kaikilta osiltaan velvoittava suhteessa kaikissa jäsenvaltiossa maksettaviin kaikkiin maksusitoumus- ja maksumäärärahoihin sekä EU:n toimielimiin; korostaa sen merkitystä, että asetusta sovelletaan sellaisenaan 1. tammikuuta 2021 lähtien, erityisesti kun on kyse Next Generation EU -välineestä maksettavista varoista, mikä tapahtuu budjettikierroksen alkuvaiheessa;

2.  toteaa, että myös ennen asetuksen voimaantuloa tapahtuneet rikkomiset voivat johtaa asetuksen mukaisten toimenpiteiden hyväksymiseen, jos rikkomukset jatkuvat edelleen ja vaikuttavat tai uhkaavat vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon tai unionin taloudellisten etujen suojaamiseen riittävän suoraan;

3.  korostaa unionin taloudellisten etujen suojaamisen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen merkitystä; painottaa, että oikeusvaltioperiaatteen noudattaminen ja unionin talousarvion tehokas toteuttaminen moitteettoman varainhoidon periaatteiden mukaisesti ovat selvässä yhteydessä toisiinsa;

4.  palauttaa mieliin, että oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annetun asetuksen 2 artiklan mukaan oikeusvaltioperiaatteella tarkoitetaan ”SEU 2 artiklassa vahvistettua unionin perustana olevaa arvoa” ja ”siihen kuuluvat laillisuusperiaate, joka merkitsee läpinäkyvää, vastuuvelvollista, demokraattista ja moniarvoista lainsäädäntöprosessia, sekä oikeusvarmuuden, toimeenpanovallan käyttäjien mielivaltaisuuden kiellon, riippumattomien ja puolueettomien tuomioistuinten takaaman tehokkaan oikeussuojan, mukaan lukien oikeussuojan saatavuus, myös perusoikeuksien osalta ja vallanjaon periaatteet sekä syrjimättömyyttä ja yhdenvertaisuutta lain edessä koskevat periaatteet”; muistuttaa, että ”oikeusvaltioperiaatetta on tarkasteltava yhteydessä SEU 2 artiklassa vahvistettuihin muihin unionin arvoihin ja periaatteisiin”;

5.  palauttaa mieliin, että oikeusvaltioperiaatetta koskevasta ehdollisuudesta annetun asetuksen 5 artiklan mukaan ”komissio tarkistaa, onko sovellettavaa lainsäädäntöä noudatettu, ja toteuttaa tarvittaessa kaikki asianmukaiset toimenpiteet unionin talousarvion suojaamiseksi”;

6.  muistuttaa, että SEU 17 artiklan 3 kohdan ja SEUT 245 artiklan mukaan komissio ”hoitaa tehtäväänsä täysin riippumattomana” ja että sen ”jäsenet eivät saa pyytää eivätkä ottaa ohjeita miltään hallitukselta”; muistuttaa lisäksi, että SEU 17 artiklan 8 kohdan mukaan komissio on ”vastuussa Euroopan parlamentille”;

7.  katsoo, että joissakin jäsenvaltioissa oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen tilanne edellyttää välitöntä tarkastelua; kehottaa komissiota käyttämään täysimääräisesti tutkintavaltuuksiaan kaikissa tapauksissa, joissa jokin jäsenvaltio mahdollisesti rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, mikä voisi vaikuttaa tai uhata vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon riittävän suoraan;

8.  muistuttaa, että tarkistetulla OLAF-asetuksella luodaan yhteistyösuhde Euroopan syyttäjänvirastoon ja parannetaan OLAFin mahdollisuuksia suorittaa omia tutkimuksiaan erityisesti vahvistamalla sääntöjä, jotka koskevat jäsenvaltioiden petostentorjunnan koordinointiyksiköitä sekä OLAFin ja kansainvälisten toimivaltaisten viranomaisten välillä ennen tutkimusta, sen aikana tai sen päättyessä tehtävää yhteistyötä;

9.  painottaa, että komissiolla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kaikista jäsenvaltioille lähettämistään ilmoituksista tapauksissa, joissa sillä on perusteltu syy katsoa, että asetuksessa säädetyt edellytykset toimenpiteiden hyväksymiselle täyttyvät; panee pettyneenä merkille, että asetuksen voimaantulon jälkeen jäsenvaltioille ei ole lähetetty yhtään kirjallista ilmoitusta, vaikka komission oikeusvaltiota koskevassa kertomuksessa vuodelta 2020 esitetään useita huolenaiheita oikeusvaltioperiaatteen rikkomisista, jotka vaikuttavat unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon ja joihin jäsenvaltiot eivät ole vastanneet; toteaa, että muut unionin lainsäädännössä vahvistetut menettelyt eivät anna komissiolle tehokkaampia keinoja unionin talousarvion suojaamiseen;

10.  kehottaa komissiota tiedottamaan parlamentille säännöllisesti kaikista meneillään olevista tutkimuksista, jotka koskevat sellaisia oikeusvaltioperiaatteen rikkomisia, jotka voivat vaikuttaa tai uhkaavat vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon riittävän suoraan, sille oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuutta koskevassa asetuksessa ja Euroopan parlamentin ja komission välisessä toimielinten puitesopimuksessa asetetun velvoitteen mukaisesti;

11.  pyytää komissiota sisällyttämään oikeusvaltiota koskevaan vuosikertomukseensa erillisenä osiona analyysin tapauksista, joissa jokin jäsenvaltio on rikkonut oikeusvaltioperiaatetta ja kyseinen rikkominen voisi vaikuttaa tai uhata vakavasti vaikuttaa unionin talousarvion moitteettomaan varainhoitoon riittävän suoraan;

12.  muistuttaa, että ainoastaan Euroopan unionin tuomioistuimella on valta kumota asetus tai sen osa; vahvistaa, että parlamentti puolustaa tämän asetuksen pätevyyttä unionin tuomioistuimessa asioissa C-156/21 ja C-157/21 ja pyytää nopeutettua menettelyä; muistuttaa kuitenkin, että SEUT 278 artiklan mukaan unionin tuomioistuimen käsiteltävänä olevalla kanteella ei ole lykkäävää vaikutusta;

13.  korostaa, että oikeusvaltioperiaatteen ehdollisuutta koskevan asetuksen soveltaminen ei voi edellyttää suuntaviivojen hyväksymistä, ja vaatii komissiota välttämään sen soveltamisen viivästymistä entisestään; muistuttaa, että mahdollisissa suuntaviivoissa ei saa heikentää lainsäätäjien tarkoitusta; panee merkille, että komissio on alkanut laatia asetuksen soveltamista koskevia suuntaviivoja; pyytää, että jos komissio pitää tällaisia suuntaviivoja tarpeellisina, ne hyväksytään mahdollisimman pian ja viimeistään 1. kesäkuuta 2021, ja vaatii, että parlamenttia kuullaan ennen niiden hyväksymistä;

14.  toteaa, että jos komissio ei täytä kyseessä olevan asetuksen mukaisia velvoitteitaan eikä toimita parlamentille edellä mainittuja tietoja 1. kesäkuuta 2021 mennessä, parlamentti katsoo tämän laiminlyönniksi ja ryhtyy sen jälkeen SEUT 265 artiklan mukaisiin toimiin komissiota vastaan;

15.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

(1) EUVL L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2) EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(3) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0360.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/speech_20_2442
(6) EUVL L 437, 28.12.2020, s. 49.

Päivitetty viimeksi: 12. heinäkuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö