Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2021/2582(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0208/2021

Podneseni tekstovi :

B9-0208/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0103

Usvojeni tekstovi
PDF 138kWORD 42k
Četvrtak, 25. ožujka 2021. - Bruxelles
Primjena Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092: mehanizam uvjetovanosti u pogledu vladavine prava
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Rezolucija Europskog parlamenta od 25. ožujka 2021. o primjeni Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 o mehanizmu uvjetovanosti u pogledu vladavine prava (2021/2582(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 2., članak 3. stavak 1., članak 3. stavak 3. drugi podstavak, članak 4. stavak 3. i članak 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 13., članak 14. stavak 1, članak 16. stavak 1., članak 17. stavak 1., članak 17. stavak 3. drugi podstavak, članak 17. stavak 8. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir članke UFEU-a koji se odnose na poštovanje, zaštitu i promicanje demokracije, vladavine prava i temeljnih prava u Uniji, uključujući njegove članke 234., 265., 310., 317. i 319.,

–  uzimajući u obzir Povelju Europske unije o temeljnim pravima,

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije od 20. studenog 2010.(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije(2),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije o vladavini prava za 2020. od 30. rujna 2020. (COM(2020)0580),

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 17. prosinca 2020. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. -2027., Međuinstitucijskom sporazumu, Instrumentu EU-a za oporavak i Uredbi o vladavini prava(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća usvojene 11. prosinca 2020.,

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća usvojene 21. srpnja 2020.,

–  uzimajući u obzir svoju rezoluciju od 23. srpnja 2020. o zaključcima izvanrednog sastanka Europskog vijeća od 17. do 21. srpnja 2020.(4),

–  uzimajući u obzir govor na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta predsjednice Komisije Ursule von der Leyen o zaključcima sa sastanka Europskog vijeća održanog 10. i 11. prosinca 2020.(5),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2020/2223 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara(6), koja je stupila na snagu 17. siječnja 2021.,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da se Unija temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući prava pripadnika manjina, kako je utvrđeno člankom 2. UEU-a;

B.  budući da je Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije („Uredba o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava“) stupila na snagu 1. siječnja 2021. i da se primjenjuje od tog datuma;

C.  budući da u skladu s člankom 17. stavkom 1. UEU-a Komisija „osigurava primjenu Ugovorâ i mjera koje na temelju njih donose institucije“;

D.  budući da u skladu s člankom 234. UFEU-a Europski parlament ima pravo glasovati o nepovjerenju Komisiji;

E.  budući da u skladu s člankom 319. UFEU-a „Europski parlament, na temelju preporuke koju donosi Vijeće, daje razrješnicu Komisiji u odnosu na izvršenje proračuna“;

F.  budući da su primjenjivost, svrha i područje primjene Uredbe o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava jasno utvrđeni u toj Uredbi;

1.  ponavlja svoje stajalište izneseno u Rezoluciji od 17. prosinca 2020.; ističe da je Uredba o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava u cijelosti stupila na snagu i obvezujuća je za sva odobrena sredstva za preuzimanje obveza i sva odobrena sredstva za plaćanja u svim državama članicama i za institucije EU-a; ističe važnost izravne primjenjivosti Uredbe od 1. siječnja 2021., posebno u kontekstu isplate sredstava iz instrumenta NextGeneration EU koja će se izvršiti u ranoj fazi proračunskog ciklusa;

2.  napominje da povrede koja su se dogodila prije stupanja na snagu Uredbe mogu potaknuti donošenje mjera u skladu s Uredbom ako one i dalje postoje te utječu, ili postoji opasnost da utječu, na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije ili zaštitu financijskih interesa Unije, na dovoljno izravan način;

3.  ističe važnost poštovanja zaštite financijskih interesa Unije i važnost poštovanja vladavine prava; ističe jasnu vezu između poštovanja vladavine prava i učinkovitog izvršenja proračuna Unije u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja;

4.  podsjeća da se, u skladu s člankom 2. Uredbe o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava, vladavina prava „odnosi na vrijednost Unije sadržanu u članku 2. UEU-a“ te da su „“njome obuhvaćena načela zakonitosti, što podrazumijeva transparentan, odgovoran, demokratski i pluralistički postupak donošenja zakona; pravne sigurnosti; zabrane proizvoljnosti izvršenja izvršnih ovlasti; učinkovite sudske zaštite, uključujući pristup pravosuđu, koju provode neovisni i nepristrani sudovi, također u pogledu temeljnih prava; diobe vlasti; te nediskriminacije i jednakosti pred zakonom“; nadalje podsjeća da se „vladavina prava tumači uzimajući u obzir ostale vrijednosti i načela Unije sadržane u članku 2. UEU-a“;

5.  podsjeća da u skladu s člankom 5. Uredbe o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava „Komisija provjerava poštuje li se primjenjivo pravo i prema potrebi poduzima sve odgovarajuće mjere za zaštitu proračuna Unije“;

6.  podsjeća da je u skladu s člankom 17. stavkom 3. UEU-a Komisija „u potpunosti neovisna“ te da u skladu s člankom 245. UFEU-a „članovi Komisije ne traže i ne primaju naputke od bilo koje vlade“; podsjeća nadalje da je u skladu s člankom 17. stavkom 8. UEU-a „Komisija odgovorna Europskom parlamentu“;

7.  smatra da je potrebno hitno razmotriti stanje u pogledu poštovanja načela vladavine prava u nekim državama članicama; potiče Komisiju da u potpunosti iskoristi svoje istražne ovlasti za svaki slučaj potencijalne povrede načela vladavine prava u nekoj državi članici, a koje bi mogla utjecati ili postoji opasnost da utječu na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije na dovoljno izravan način;

8.  podsjeća da se izmijenjenom Uredbom o OLAF-u uspostavlja suradnja s Uredom europskog javnog tužitelja i jačaju resursi OLAF-a za provođenje vlastitih istraga, posebno jačanjem pravila o koordinacijskim službama za borbu protiv prijevara u državama članicama te o suradnji između OLAF-a i nacionalnih nadležnih tijela prije, tijekom i nakon istraga;

9.  ističe da je Komisija obvezna bez odgode obavijestiti Europski parlament i Vijeće o svakoj obavijesti upućenoj državama članicama u slučaju da ima opravdane razloge smatrati da su uvjeti za donošenje mjera utvrđeni u Uredbi ispunjeni; s razočaranjem primjećuje da od stupanja Uredbe na snagu niti jedna pisana obavijest nije upućena državama članicama, unatoč mnogim razlozima za zabrinutost u pogledu kršenja vladavine prava utvrđenima u Izvješću Komisije o vladavini prava za 2020., a koja utječu na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije i koje države članice još nisu riješile; konstatira da drugi postupci utvrđeni pravom Unije ne omogućuju Komisiji učinkovitiju zaštitu proračuna Unije;

10.  poziva Komisiju da Parlament redovito izvješćuje o svim tekućim istragama povreda načela vladavine prava koje bi mogla utjecati ili postoji opasnost da utječu na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije na dovoljno izravan način, što je njezina obveza u skladu s Uredbom o uvjetovanosti u pogledu vladavine prave i Međuinstitucijskim okvirnim ugovorom između Europskog parlamenta i Komisije;

11.  poziva Komisija da u svoje godišnje izvješće o vladavini prava uvrsti zasebno poglavlje s analizom slučajeva u kojima bi povrede načela vladavine prava u nekoj državi članici mogle utjecati, ili postoji opasnost da utječu, na dobro financijsko upravljanje proračunom Unije na dovoljno izravan način;

12.  podsjeća da samo Sud Europske unije ima ovlasti poništiti Uredbu ili neki njezin dio; ponovno potvrđuje da će Parlament pred Sudom u predmetima C-156/21 i C-157/21 braniti valjanost Uredbe te da će zatražiti ubrzani postupak; podsjeća, međutim, da u skladu s člankom 278. UFEU-a pokretanje postupka pred Sudom Europske unije nema suspenzivni učinak;

13.  naglašava da primjena Uredbe o uvjetovanosti u pogledu vladavine prava ne može biti podložna donošenju smjernica te potiče Komisiju da izbjegne svako daljnje kašnjenje u pogledu njezine primjene; podsjeća da se bilo kakvim smjernicama ne smije dovesti u pitanje namjera suzakonodavaca; konstatira da je Komisija počela pripremati smjernice za primjenu Uredbe; zahtijeva da, ako Komisija smatra da su te smjernice nužne, one budu donesene što je prije moguće, a najkasnije do 1. lipnja 2021., i inzistira da se prije njihova donošenja savjetuje s Parlamentom;

14.  u slučaju da Komisija ne ispuni svoje obveze u skladu s ovom Uredbom i ne dostavi Parlamentu do 1. lipnja 2021. navedene informacije, Parlament će smatrati da se propustilo djelovati i pokrenuti postupak protiv Komisije, u skladu s člankom 265. UFEU-a;

15.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću i državama članicama.

(1) SL L 304, 20.11.2010., str. 47.
(2) SL L 433 I, 22.12.2020., str. 1.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0360.
(4) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442
(6) SL L 437, 28.12.2020., str. 49.

Posljednje ažuriranje: 12. srpnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti