Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2021/2582(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B9-0208/2021

Pateikti tekstai :

B9-0208/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0103

Priimti tekstai
PDF 139kWORD 42k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 taikymas: teisinės valstybės sąlygų mechanizmas
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Reglamento (ES, Euratomas) 2020/2092 taikymo (teisinės valstybės sąlygų mechanizmas) (2021/2582(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties (ES sutarties) 2 straipsnį, 3 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 4 straipsnio 3 dalį ir 6 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į ES sutarties 13 straipsnį, 14 straipsnio 1 dalį, 16 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 17 straipsnio 8 dalį,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) straipsnius, susijusius su pagarba demokratijai, teisinei valstybei ir pagrindinėms teisėms, jų apsauga ir skatinimu Sąjungoje, įskaitant SESV 234, 265, 310, 317 ir 319 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 20 d. Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių(1),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo(2),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. rugsėjo 30 d. Komisijos 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą (COM(2020)0580),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, Tarpinstitucinio susitarimo, ES ekonomikos gaivinimo priemonės ir Reglamento dėl teisinės valstybės principo(3),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 11 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į 2020 m. liepos 21 d. priimtas Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadas,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. liepos 23 d. rezoliuciją dėl 2020 m. liepos 17–21 d. neeilinio Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvadų(4),

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalbą, pasakytą Europos Parlamento plenariniame posėdyje dėl 2020 m. gruodžio 10–11 d. Europos Tarybos posėdžio išvadų(5),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2020/2223, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013, kiek tai susiję su bendradarbiavimu su Europos prokuratūra ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybos tyrimų veiksmingumu, kuris įsigaliojo 2021 m. sausio 17 d.(6),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 132 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Sąjunga yra grindžiama ES sutarties 2 straipsnyje įtvirtintomis vertybėmis: pagarba žmogaus orumui, laisve, demokratija, lygybe, teisine valstybe ir pagarba žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių asmenų teises;

B.  kadangi 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2020/2092 dėl bendro Sąjungos biudžeto apsaugos sąlygų režimo (Teisinės valstybės sąlygų reglamentas) įsigaliojo 2021 m. sausio 1 d. ir nuo to laiko yra taikomas;

C.  kadangi pagal ES sutarties 17 straipsnio 1 dalį Komisija „užtikrina, kad Sutartys ir priemonės, kurių jomis vadovaudamosi imasi institucijos, būtų taikomos“;

D.  kadangi, remiantis SESV 234 straipsniu, Europos Parlamentas turi teisę balsuoti dėl pasiūlymo pareikšti nepasitikėjimą Komisijos veikla;

E.  kadangi, remiantis SESV 319 straipsniu, „Europos Parlamentas, remdamasis Tarybos priimta ir teikiama rekomendacija, patvirtina, kad Komisija biudžetą įvykdė“;

F.  kadangi Reglamente aiškiai apibrėžtas Teisinės valstybės sąlygų reglamento taikymas, tikslas ir taikymo sritis;

1.  pakartoja savo 2020 m. gruodžio 17 d. rezoliucijoje išdėstytas pozicijas; pabrėžia, kad Teisinės valstybės sąlygų reglamentas įsigaliojo ir yra privalomas visas teikiant visus įsipareigojimų asignavimus ir mokėjimų asignavimus visose valstybėse narėse ir ES institucijoms; pabrėžia, jog svarbu, kad nuo 2021 m. sausio 1 d., skirstant programos „NextGenerationEU“ lėšas (tai vyks biudžeto ciklo pradžioje), Reglamentas būtų taikomas tiesiogiai;

2.  pažymi, kad pažeidimai, įvykę prieš įsigaliojant Reglamentui, taip pat gali paskatinti priimti priemones pagal šį reglamentą, jeigu jie toliau vykdomi ir daro pakankamai tiesioginį poveikį arba dėl jų kyla rimtas pavojus, kad gali būti daromas poveikis patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui arba Sąjungos finansinių interesų apsaugai;

3.  pabrėžia, kad svarbu apsaugoti Sąjungos finansinius interesus ir laikytis teisinės valstybės principo; pabrėžia, kad yra aiškus santykis tarp teisinės valstybės principo laikymosi ir veiksmingo Sąjungos biudžeto vykdymo vadovaujantis patikimo finansų valdymo principais;

4.  primena, kad, remiantis Teisinės valstybės principo taikymo sąlygų reglamento 2 straipsniu, „teisinė valstybė – Sąjungos vertybė, įtvirtinta ES sutarties 2 straipsnyje“ ir „tai apima ˂...> teisėtumo principą, kuris reiškia skaidrų, atskaitingą, demokratinį ir pliuralistinį teisės aktų priėmimo procesą; teisinio tikrumo principą; vykdomosios valdžios savavališkumo draudimo principą; nepriklausomų ir nešališkų teismų užtikrinamos veiksmingos teisminės apsaugos, įskaitant teisę kreiptis į teismą, principą, be kita ko, kiek tai susiję su pagrindinėmis teisėmis; valdžių atskyrimo principą ir nediskriminavimo bei lygybės prieš įstatymą principą“; taip pat primena, kad „teisinė valstybė suprantama atsižvelgiant į kitas Sąjungos vertybes ir principus, įtvirtintus ES sutarties 2 straipsnyje“;

5.  primena, kad, remiantis Teisinės valstybės principo taikymo sąlygų reglamento 5 straipsniu, „Komisija patikrina, ar laikomasi taikytinos teisės, ir prireikus imasi visų tinkamų priemonių Sąjungos biudžetui apsaugoti“;

6.  primena, kad, remiantis ES sutarties 17 straipsnio 3 dalimi ir SESV 245 straipsniu, Komisija „yra visiškai nepriklausoma“ ir „nesiekia gauti ir nepaiso jokios vyriausybės ˂...> nurodymų“; primena, kad, kaip numatyta ES sutarties 17 straipsnio 8 dalyje, Komisija „yra atskaitinga Europos Parlamentui“;

7.  mano, kad reikia nedelsiant apsvarstyti padėtį, susijusią su teisinės valstybės principų laikymusi kai kuriose valstybėse narėse; primygtinai ragina Komisiją visapusiškai pasinaudoti savo įgaliojimais ir ištirti kiekvieną galimo valstybės narės teisinės valstybės principų pažeidimo atvejį, kuris daro pakankamai tiesioginį poveikį arba dėl kurių kyla rimtas pavojus, kad gali būti daromas poveikis patikimam biudžeto finansų valdymui;

8.  primena, kad peržiūrėtame OLAF reglamente nustatytas bendradarbiavimas su Europos prokuratūra ir stiprinamos OLAF priemonės vykdyti savo tyrimus, visų pirma stiprinant kovos su sukčiavimu koordinavimo tarnybų taisykles valstybėse narėse ir OLAF bei nacionalinių kompetentingų institucijų bendradarbiavimo taisykles iki tyrimo, jį vykdant ir po jo;

9.  pabrėžia, kad Komisija yra įpareigota Europos Parlamentui ir Tarybai nedelsiant pranešti apie bet kokį valstybėms narėms išsiųstą pranešimą, jeigu ji pagrįstai mano, kad Reglamente nustatytų priemonių priėmimo sąlygos yra įgyvendintos; apgailestaudamas atkreipia dėmesį į tai, kad įsigaliojus Reglamentui valstybėms narėms neišsiųsta jokių raštiškų pranešimų, nepaisant to, kad Komisija 2020 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitoje išreiškė didelį susirūpinimą dėl nustatytų teisinės valstybės principo pažeidimų, kurie daro įtaką patikimam Sąjungos biudžeto finansų valdymui ir kurių valstybės narės dar nepanaikino; pažymi, kad dėl kitų Sąjungos teisės aktuose nustatytų procedūrų Komisija negali veiksmingiau apsaugoti Sąjungos biudžeto;

10.  ragina Komisiją nuolat informuoti Parlamentą apie visus vykdomus tyrimus, susijusius su teisinės valstybės principų pažeidimais, kurie daro pakankamai tiesioginį poveikį arba dėl kurių kyla rimtas pavojus, kad gali būti daromas poveikis patikimam biudžeto finansų valdymui, nes tai – jos pareiga, remiantis Teisinės valstybės principo taikymo sąlygų reglamentu ir Europos Parlamento ir Tarybos tarpinstituciniu pagrindų susitarimu;

11.  ragina Komisiją į savo metinę Teisinės valstybės principo taikymo ataskaitą įtraukti skyrių, kuriame būtų pateikta atvejų, kai teisinės valstybės principų pažeidimai konkrečioje valstybėje narėje galėtų daryti pakankamai tiesioginį poveikį arba, kai kyla didelis pavojus, kad jis galėtų daryti tokį poveikį patikimam biudžeto finansų valdymui, analizė;

12.  primena, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) turi įgaliojimą anuliuoti Reglamentą ar bet kurią jo dalį; pakartoja, kad Parlamentas ESTT nagrinėjamose bylose C-156/21 ir C-157/21 gins Reglamento galiojimą ir prašys vykdyti pagreitintą procesą; vis dėlto primena, kad, remiantis SESV 278 straipsniu, bylos iškėlimas ESTT nesustabdo ginčijamo akto galiojimo;

13.  pabrėžia, kad Teisinės valstybės sąlygų reglamento taikymas negali priklausyti nuo gairių priėmimo, ir primygtinai ragina Komisiją stengtis nebeatidėlioti jo taikymo; primena, kad jokiomis gairėmis nėra trukdoma teisėkūros institucijų ketinimams; pažymi, kad Komisija pradėjo rengti gaires dėl Reglamento taikymo; reikalauja, kad, jei Komisija nuspręs, kad tokių gairių reikia, jos būtų kuo greičiau (ne vėliau kaip 2021 m. birželio 1 d.) priimtos, ir reikalauja, kad prieš jas priimant būtų konsultuojamasi su Parlamentu;

14.  jeigu Komisija neįgyvendins savo įsipareigojimų, prisiimtų pagal šį reglamentą, nepateiks informacijos Parlamentui, kaip nurodyta pirmiau, iki 2021 m. birželio 1 d., Parlamentas tai laikys neveikimu ir, remdamasis SESV 265 straipsniu, imsis veiksmų prieš Komisiją;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir valstybėms narėms.

(1) OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
(2) OL L 433 I, 2020 12 22, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0360.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/speech_20_2442.
(6) OL L 437, 2020 12 28, p. 49.

Atnaujinta: 2021 m. liepos 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika