Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2021/2582(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B9-0208/2021

Iesniegtie teksti :

B9-0208/2021

Debates :

Balsojumi :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0103

Pieņemtie teksti
PDF 136kWORD 46k
Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts - Brisele
Regulas (ES, Euratom) 2020/2092 piemērošana (tiesiskuma nosacījumu mehānisms)
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 25. marta rezolūcija par Regulas (ES, Euratom) 2020/2092 piemērošanu (tiesiskuma nosacījumu mehānisms) (2021/2582(RSP))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantu, 3. panta 1. punktu, 3. panta 3. punkta otro daļu, 4. panta 3. punktu un 6. pantu,

–  ņemot vērā LES 13. pantu, 14. panta 1. punktu, 16. panta 1. punktu, 17. panta 1. punktu, 17. panta 3. punkta otro daļu un 17. panta 8. punktu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) pantus, kuri attiecas uz demokrātijas, tiesiskuma un pamattiesību ievērošanu, aizsardzību un veicināšanu Savienībā, tostarp tā 234., 265., 310., 317. un 319. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu,

–  ņemot vērā 2010. gada 20. novembra Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām(1),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2020/2092 (2020. gada 16. decembris) par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai(2),

–  ņemot vērā Komisijas 2020. gada 30. septembra paziņojumu “2020. gada ziņojums par tiesiskumu” (COM(2020)0580),

–  ņemot vērā 2020. gada 17. decembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam, iestāžu nolīgumu, ES Atveseļošanas instrumentu un Tiesiskuma regulu(3),

–  ņemot vērā 2020. gada 11. decembrī pieņemtos Eiropadomes secinājumus,

–  ņemot vērā 2020. gada 21. jūlijā pieņemtos Eiropadomes secinājumus,

–  ņemot vērā 2020. gada 23. jūlija rezolūciju par Eiropadomes 2020. gada 17.–21. jūlija ārkārtas sanāksmes secinājumiem(4),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētājas Urzulas fon der Leienas runu Eiropas Parlamenta plenārsēdē par Eiropadomes 2020. gada 10. un 11. decembra sanāksmes secinājumiem(5),

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) 2020/2223 (2020. gada 23. decembris), ar kuru groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 attiecībā uz sadarbību ar Eiropas Prokuratūru un Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai izmeklēšanas efektivitāti(6), kura stājās spēkā 2021. gada 17. janvārī,

–  ņemot vērā Reglamenta 132. panta 2. punktu,

A.  tā kā Savienība ir dibināta, pamatojoties uz tādām vērtībām kā cilvēka cieņas respektēšana, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības, kā tas noteikts LES 2. pantā;

B.  tā kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2020/2092 (2020. gada 16. decembris) par vispārēju nosacītības režīmu Savienības budžeta aizsardzībai (“Tiesiskuma nosacījumu regula”) stājās spēkā 2021. gada 1. janvārī un kopš tā laika ir piemērojama;

C.  tā kā saskaņā ar LES 17. panta 1. punktu Komisija “nodrošina Līgumu piemērošanu, kā arī iestāžu saskaņā ar Līgumiem pieņemto pasākumu piemērošanu”;

D.  tā kā saskaņā ar LESD 234. pantu Eiropas Parlamentam ir tiesības balsot par priekšlikumu izteikt neuzticību Komisijai;

E.  tā kā saskaņā ar LESD 319. pantu “Eiropas Parlaments pēc Padomes ieteikuma atbrīvo Komisiju no atbildības par budžeta izpildi”;

F.  tā kā Tiesiskuma nosacījumu regulā ir skaidri definēta tās piemērojamība, mērķis un darbības joma,

1.  atkārtoti pauž savu nostāju, kas izklāstīta 2020. gada 17. decembra rezolūcijā; uzsver, ka Tiesiskuma nosacījumu regula ir stājusies spēkā un uzliek saistības kopumā attiecībā uz visām saistību apropriācijām un maksājumu apropriācijām visās dalībvalstīs un attiecībā uz ES iestādēm; uzsver, ka ir svarīgi, lai Regula būtu tieši piemērojama no 2021. gada 1. janvāra, jo īpaši saistībā ar NextGenerationEU līdzekļu izmaksu, kas notiks budžeta cikla pašā sākumā;

2.  norāda, ka pārkāpumi, kas notikuši pirms Regulas stāšanās spēkā, var arī izraisīt pasākumu pieņemšanu saskaņā ar Regulu, ja vien tie joprojām pastāv un pietiekami tiešā veidā ietekmē vai nopietni draud ietekmēt Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību vai Savienības finanšu interešu aizsardzību;

3.  uzsver, ka ir svarīgi aizsargāt Savienības finanšu intereses un arī ievērot tiesiskumu; uzsver, ka pastāv nepārprotama saikne starp tiesiskuma ievērošanu un efektīvu Savienības budžeta izpildi saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem;

4.  atgādina, ka saskaņā ar Tiesiskuma nosacījumu regulas 2. pantu tiesiskums “attiecas uz Savienības vērtību, kas noteikta LES 2. pantā,” un “ietver šādus principus — likumību, kas nozīmē pārredzamu, pārskatatbildīgu, demokrātisku un plurālistisku likumdošanas procesu; juridisko noteiktību; izpildvaras patvaļīguma aizliegumu; efektīvu tiesību aizsardzību tiesā, tostarp tiesu iestāžu pieejamību, ko nodrošina neatkarīgas un objektīvas tiesas, arī attiecībā uz pamattiesībām; varas dalīšanu; un nediskriminēšanu un vienlīdzību likuma priekšā”; turklāt atgādina, ka “tiesiskums ir jāsaprot tā, ka tiek ņemtas vērā arī pārējās Savienības vērtības un principi, kas noteikti LES 2. pantā”;

5.  atgādina, ka saskaņā ar Tiesiskuma nosacījumu regulas 5. pantu “Komisija pārbauda, vai piemērojamie tiesību akti ir ievēroti, un vajadzības gadījumā veic visus atbilstīgos Savienības budžeta aizsardzības pasākumus”;

6.  atgādina, ka Komisija “ir pilnīgi neatkarīga” un tās locekļi “nelūdz un nepieņem nevienas valdības [..] norādījumus” saskaņā ar LES 17. panta 3. punktu un LESD 245. pantu; atgādina, ka saskaņā ar LES 17. panta 8. punktu Komisija “ir atbildīga Eiropas Parlamenta priekšā”;

7.  uzskata, ka ir nekavējoties jāizskata situācija saistībā ar tiesiskuma principu ievērošanu dažās dalībvalstīs; mudina Komisiju pilnībā izmantot savas izmeklēšanas pilnvaras attiecībā uz katru gadījumu, kad dalībvalsts, iespējams, pārkāpj tiesiskuma principus, kas pietiekami tiešā veidā ietekmē vai nopietni draud ietekmēt Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību;

8.  atgādina, ka ar pārskatīto OLAF regulu ir izveidota sadarbība ar Eiropas Prokuratūru un palielinātas OLAF iespējas veikt izmeklēšanu, jo īpaši pastiprinot noteikumus par krāpšanas apkarošanas koordinācijas dienestiem dalībvalstīs un par OLAF un valstu kompetento iestāžu sadarbību pirms izmeklēšanas, tās laikā un pēc tās;

9.  uzsver, ka Komisijai ir pienākums nekavējoties informēt Eiropas Parlamentu un Padomi par visiem paziņojumiem, kas nosūtīti dalībvalstīm, ja tai ir pamatots iemesls uzskatīt, ka ir izpildīti Regulā paredzētie nosacījumi pasākumu pieņemšanai; ar vilšanos konstatē, ka kopš Regulas stāšanās spēkā dalībvalstīm nav nosūtīts neviens rakstisks paziņojums, neraugoties uz daudzām bažām par tiesiskuma pārkāpumiem, kas konstatēti Komisijas 2020. gada ziņojumā par tiesiskumu, kas ietekmē Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību un ko dalībvalstis joprojām nav atrisinājušas; norāda, ka pārējās Savienības tiesību aktos noteiktās procedūras neļauj Komisijai efektīvāk aizsargāt Savienības budžetu;

10.  aicina Komisiju regulāri informēt Parlamentu par visām notiekošajām izmeklēšanām par tiesiskuma principu pārkāpumiem, kas pietiekami tiešā veidā ietekmē vai nopietni draud ietekmēt Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību, jo tas ir Komisijas pienākums saskaņā ar Tiesiskuma nosacījumu regulu un Iestāžu pamatnolīgumu starp Eiropas Parlamentu un Komisiju;

11.  aicina Komisiju ikgadējā ziņojumā par tiesiskumu iekļaut īpašu sadaļu, kurā būtu izanalizēti gadījumi, kad tiesiskuma principu pārkāpumi konkrētā dalībvalstī varētu pietiekami tiešā veidā ietekmēt vai nopietni draudēt ietekmēt Savienības budžeta pareizu finanšu pārvaldību;

12.  atgādina, ka tikai Eiropas Savienības Tiesa (EST) ir pilnvarota anulēt regulu vai kādu tās daļu; atkārtoti apstiprina, ka Parlaments aizstāvēs regulas spēkā esamību EST lietās C-156/21 un C-157/21 un pieprasīs paātrinātu tiesvedību; tomēr atgādina, ka saskaņā ar LESD 278. pantu EST iesniegtās prasības neaptur piemērošanu;

13.  uzsver, ka Tiesiskuma nosacījumu regulas piemērošana nevar būt atkarīga no pamatnostādņu pieņemšanas, un mudina Komisiju izvairīties no turpmākas kavēšanās tās piemērošanā; atgādina, ka nekādas pamatnostādnes nedrīkst apdraudēt abu likumdevēju nodomu; norāda, ka Komisija ir sākusi izstrādāt pamatnostādnes par regulas piemērošanu; prasa, lai gadījumā, ja Komisija uzskata, ka šādas pamatnostādnes ir vajadzīgas, tās tiktu pieņemtas pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 2021. gada 1. jūnijā, un uzstāj, ka pirms to pieņemšanas ir jāapspriežas ar Parlamentu;

14.  ja Komisija nepildīs savus pienākumus saskaņā ar šo regulu un līdz 2021. gada 1. jūnijam nesniegs Parlamentam iepriekš minēto informāciju, Parlaments uzskatīs to par bezdarbību un pēc tam saskaņā ar LESD 265. pantu iesniegs prasību pret Komisiju;

15.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijai, Padomei un dalībvalstīm.

(1) OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
(2) OV L 433 I, 22.12.2020., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0360.
(4) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442
(6) OV L 437, 28.12.2020., 49. lpp.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika