Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2021/2582(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0208/2021

Texte depuse :

B9-0208/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0103

Texte adoptate
PDF 131kWORD 47k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate privind statul de drept
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Rezoluția Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la aplicarea Regulamentului (UE, Euratom) 2020/2092: mecanismul de condiționalitate bazat pe statul de drept (2021/2582(RSP))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 2, articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf, articolul 4 alineatul (3) și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

–  având în vedere articolul 13, articolul 14 alineatul (1), articolul 16 alineatul (1), articolul 17 alineatul (1), articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf și articolul 17 alineatul (8) din TUE,

–  având în vedere articolele din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) legate de respectarea, promovarea și protecția democrației, a statului de drept și a drepturilor fundamentale în Uniune, printre care articolele 234, 265, 310, 317 și 319,

–  având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul cadru din 20 noiembrie 2010 privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia Europeană(1),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii(2),

–  având în vedere raportul Comisiei pe 2020 privind statul de drept din 30 septembrie 2020 (COM(2020)0580),

–  având în vedere Rezoluția sa din 17 decembrie 2020 referitoare la cadrul financiar multianual 2021--2027, Acordul interinstituțional, Instrumentul de redresare al UE și Regulamentul privind statul de drept(3),

–  având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 11 decembrie 2020,

–  având în vedere concluziile Consiliului European adoptate la 21 iulie 2020,

–  având în vedere Rezoluția sa din 23 iulie 2020 referitoare la concluziile reuniunii extraordinare a Consiliului European din 17-21 iulie 2020(4),

–  având în vedere discursul Președintei Comisiei, Ursula von der Leyen, la ședința plenară a Parlamentului European, referitor la concluziile reuniunii Consiliului European din 10-11 decembrie 2020(5),

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2223 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 883/2013 în ceea ce privește cooperarea cu Parchetul European și eficacitatea investigațiilor Oficiului European de Luptă Antifraudă(6), care a intrat în vigoare la 17 ianuarie 2021,

–  având în vedere articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților, conform articolului 2 din TUE;

B.  întrucât Regulamentul (UE, Euratom) 2020/2092 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2020 privind un regim general de condiționalitate pentru protecția bugetului Uniunii (Regulamentul privind condiționalitatea bazată pe statul de drept) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2021 și este de atunci aplicabil;

C.  întrucât, în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din TUE, Comisia „asigură aplicarea tratatelor, precum și a măsurilor adoptate de instituții în temeiul acestora”;

D.  întrucât, în conformitate cu articolul 234 din TFUE, Parlamentul European are dreptul să voteze o moțiune de cenzură a Comisiei;

E.  întrucât, în conformitate cu articolul 319 din TFUE, „Parlamentul European adoptă, la recomandarea Consiliului, descărcarea Comisiei de execuția bugetară”;

F.  întrucât aplicabilitatea, scopul și domeniul de aplicare al Regulamentului privind condiționalitatea bazată pe statul de drept sunt clar definite în acesta;

1.  își reiterează pozițiile exprimate în rezoluția din 17 decembrie 2020; subliniază că Regulamentul privind condiționalitatea statului de drept a intrat în vigoare și este obligatoriu în toate elementele sale, pentru toate creditele de angajament și creditele de plată, în toate statele membre, precum și pentru instituțiile UE; subliniază importanța aplicabilității directe a regulamentului începând cu 1 ianuarie 2021, în special în contextul plății fondurilor Next Generation EU, care va avea loc la începutul ciclului bugetar;

2.  ia act de faptul că încălcările care au avut loc înainte de intrarea în vigoare a regulamentului pot declanșa, de asemenea, adoptarea unor măsuri în temeiul acestuia în cazul în care există încă și afectează sau riscă să afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii sau protecția intereselor financiare ale Uniunii, într-un mod suficient de direct;

3.  subliniază importanța protejării intereselor financiare ale Uniunii și importanța respectării statului de drept. subliniază că există o legătură clară între respectarea statului de drept și execuția eficientă a bugetului Uniunii în conformitate cu principiile bunei gestiuni financiare;

4.  reamintește că, în conformitate cu articolul 2 din Regulamentul privind condiționalitatea legată de statul de drept, statul de drept „se referă la valoarea Uniunii consacrată la articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană” și „include principii precum legalitatea – care implică un proces transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor; principiul securității juridice; principiul interzicerii exercitării arbitrare a competențelor executive; principiul protecției jurisdicționale efective, inclusiv accesul la justiție, asigurate de instanțe independente și imparțiale, în egală măsură în ceea ce privește drepturile omului; principiul separării puterilor în stat; și principiul nediscriminării și egalității în fața legii”; reamintește, de asemenea, că „statul de drept este înțeles ca făcând referire și la celelalte valori și principii ale Uniunii consacrate la articolul 2 din TUE”;

5.  reamintește că, în conformitate cu articolul 5 din Regulamentul privind condiționalitatea bazată pe statul de drept, „Comisia verifică dacă dreptul aplicabil a fost respectat și, acolo unde este cazul, ia toate măsurile adecvate pentru a proteja bugetul Uniunii”;

6.  reamintește că Comisia își exercită responsabilitățile în deplină independență, iar membrii săi nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la niciun guvern, în conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din TUE și cu articolul 245 din TFUE; reamintește și că, în conformitate cu articolul 17 alineatul (8) din TUE, Comisia răspunde în fața Parlamentului European;

7.  consideră că situația respectării principiilor statului de drept în unele state membre justifică o examinare imediată; invită insistent Comisia să-și utilizeze pe deplin competențele de investigare pentru fiecare caz de posibilă încălcare a principiilor statului de drept de către un stat membru, care ar putea afecta sau care implică un risc grav de a afecta buna gestiune financiară a bugetului Uniunii într-un mod suficient de direct;

8.  reamintește că Regulamentul OLAF revizuit stabilește cooperarea cu Parchetul European și consolidează mijloacele OLAF de a desfășura investigații proprii, în special prin consolidarea normelor privind serviciile de coordonare antifraudă din statele membre și privind cooperarea dintre OLAF și autoritățile naționale competente înainte, în timpul și după investigații;

9.  subliniază că Comisia are obligația de a informa fără întârziere Parlamentul European și Consiliul cu privire la orice notificare trimisă statelor membre dacă are motive întemeiate să considere că sunt îndeplinite condițiile pentru adoptarea măsurilor prevăzute în regulament; constată cu dezamăgire absența oricărei notificări scrise adresate statelor membre de la intrarea în vigoare a regulamentului, în pofida numeroaselor preocupări legate de încălcările statului de drept identificate în Raportul Comisiei din 2020 privind statul de drept, care au un impact asupra bunei gestiuni financiare a bugetului Uniunii și sunt în continuare nesoluționate de statele membre; ia act de faptul că celelalte proceduri prevăzute în legislația Uniunii nu permit Comisiei să protejeze mai eficient bugetul Uniunii;

10.  invită Comisia să informeze periodic Parlamentul cu privire la toate anchetele în curs asupra încălcărilor principiilor statului de drept care ar putea afecta sau riscă să afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii într-un mod suficient de direct, conform obligației care îi revine conform Regulamentului privind condiționalitatea bazată pe statul de drept și Acordului-cadru interinstituțional dintre Parlamentul European și Comisie;

11.  cere Comisiei să includă în raportul său anual privind statul de drept o secțiune specială, în care să analizeze cazurile în care încălcarea principiilor statului de drept într-un stat membru poate afecta sau riscă să afecteze grav buna gestiune financiară a bugetului Uniunii într-un mod suficient de direct;

12.  reamintește că doar Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) are competența de a anula regulamentul, în întregime sau în parte; reafirmă că Parlamentul va apăra validitatea regulamentului în fața CJUE în cauzele C-156/21 și C-157/21 și va solicita o procedură accelerată; reamintește, cu toate acestea, că acțiunile introduse în fața CJUE nu au efect suspensiv, în conformitate cu articolul 278 din TFUE;

13.  subliniază că aplicarea Regulamentului privind condiționalitatea bazată pe statul de drept nu poate fi legată de adoptarea unor orientări și invită insistent Comisia să evite orice întârziere suplimentară în aplicarea acestuia; reamintește că nicio orientare nu trebuie să submineze intenția colegislatorilor; ia act de faptul că Comisia a început să elaboreze orientări privind aplicarea regulamentului; solicită ca, în cazul în care Comisia le consideră necesare, orientările să fie adoptate cât mai curând și nu mai târziu de 1 iunie 2021 și insistă ca Parlamentul să fie consultat înainte de adoptarea lor;

14.  în cazul în care Comisia nu își îndeplinește obligațiile impuse de acest regulament și nu comunică Parlamentului informațiile menționate mai sus până la 1 iunie 2021, Parlamentul va considera că acest lucru constituie o abținere de a acționa și va lua în consecință măsuri împotriva Comisiei în temeiul articolul 265 din TFUE;

15.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului și statelor membre.

(1) JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
(2) JO L 433 I, 22.12.2020, p. 1.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0360.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ro/speech_20_2442
(6) JO L 437, 28.12.2020, p. 49.

Ultima actualizare: 12 iulie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate