Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2021/2582(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0208/2021

Ingivna texter :

B9-0208/2021

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Antagna texter :

P9_TA(2021)0103

Antagna texter
PDF 129kWORD 46k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade villkorlighetsmekanismen
P9_TA(2021)0103B9-0208/2021

Europaparlamentets resolution av den 25 mars 2021 om tillämpning av förordning (EU, Euratom) 2020/2092, den till rättsstaten kopplade villkorlighetsmekanismen (2021/2582(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 2, artikel 3.1 och 3.3 andra stycket samt artiklarna 4.3 och 6 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 13, 14.1, 16.1 och artikel 17.1, 17.3 andra stycket och 17.8 i EU-fördraget,

–  med beaktande av artiklarna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om respekt för samt skydd och främjande av demokrati, rättsstaten och grundläggande rättigheter i unionen, inbegripet artiklarna 234, 265, 310, 317 och 319,

–  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av ramavtalet av den 20 november 2010 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen(1),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten(2),

–  med beaktande av 2020 års rapport från kommissionen om rättsstatsprincipen av den 30 september 2020 (COM(2020)0580),

–  med beaktande av sin resolution av den 17 december 2020 om den fleråriga budgetramen 2021–2027, det interinstitutionella avtalet, EU:s återhämtningsinstrument och förordningen om rättsstatsprincipen(3),

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 11 december 2020,

–  med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 21 juli 2020,

–  med beaktande av sin resolution av den 23 juli 2020 om slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 17–21 juli 2020(4),

–  med beaktande av det anförande som kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, höll vid Europaparlamentets plenarsammanträde om slutsatserna från Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020(5),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning 2020/2223 av den 23 december 2020 om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och effektiviteten i utredningar vid Europeiska byrån för bedrägeribekämpning(6), som trädde i kraft den 17 januari 2021,

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, vilket fastställs i artikel 2 i EU-fördraget.

B.  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av unionsbudgeten (förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen) trädde i kraft den 1 januari 2021 och har varit tillämplig sedan dess.

C.  Enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska kommissionen ”säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen”.

D.  Enligt artikel 234 i EUF-fördraget har Europaparlamentet rätt att rösta om ett förslag om misstroendevotum rörande kommissionen.

E.  Enligt artikel 319 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet ”på rekommendation av rådet [...] bevilja kommissionen ansvarsfrihet för budgetens genomförande”.

F.  Tillämpligheten, syftet och tillämpningsområdet för förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen framgår tydligt av förordningen.

1.  Europaparlamentet upprepar sina ståndpunkter enligt sin resolution av den 17 december 2020. Parlamentet betonar att förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen har trätt i kraft och är till alla delar bindande för alla åtagande- och betalningsbemyndiganden i alla medlemsstater och för EU:s institutioner. Parlamentet betonar vikten av att förordningen är direkt tillämplig sedan den 1 januari 2021, särskilt mot bakgrund av utbetalningen av medel från NextGenerationEU, som kommer att ske tidigt i budgetcykeln.

2.  Europaparlamentet noterar att även överträdelser som skedde innan förordningen trädde i kraft kan medföra att åtgärder antas enligt förordningen under förutsättning att överträdelserna fortfarande förekommer och påverkar eller riskerar att allvarligt påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av unionsbudgeten eller skyddet av unionens ekonomiska intressen på ett tillräckligt direkt sätt.

3.  Europaparlamentet framhåller vikten av att unionens ekonomiska intressen skyddas och att rättsstatsprincipen respekteras. Parlamentet understryker att det finns ett klart samband mellan respekten för rättsstatsprincipen och ett effektivt genomförande av unionsbudgeten i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning.

4.  Europaparlamentet påminner om att rättsstaten enligt artikel 2 i förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen är ”det unionsvärde som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget” och att ”[d]en inkluderar principerna om lagenlighet, som förutsätter en öppen, redovisningsskyldig, demokratisk och pluralistisk lagstiftningsprocess, rättssäkerhet, förbud mot godtyckligt utövande av exekutiva befogenheter, effektivt rättsligt skydd, inklusive tillgång till rättslig prövning, av oberoende och opartiska domstolar, även vad gäller grundläggande rättigheter, maktdelning, icke-diskriminering och likhet inför lagen”. Parlamentet påminner också om att ”rättsstaten ska tolkas med beaktande av de andra unionsvärden och unionsprinciper som fastställs i artikel 2 i EU-fördraget”.

5.  Europaparlamentet påminner om att enligt artikel 5 i förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen ska kommissionen ”kontrollera om tillämplig rätt har följts och vid behov vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda unionsbudgeten”.

6.  Europaparlamentet påminner om att ”kommissionen ska fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet”, och att dess ledamöter ”varken [ska] begära eller ta emot instruktioner från någon regering” enligt artikel 17.3 i EU-fördraget och artikel 245 i EUF-fördraget. Parlamentet påminner dessutom om att kommissionen enligt artikel 17.8 i EU-fördraget ”ska [...] vara ansvarig inför Europaparlamentet”.

7.  Europaparlamentet anser att situationen i fråga om respekten för rättsstatens principer i vissa medlemsstater omedelbart måste tas under övervägande. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen att fullt ut utnyttja sina undersökningsbefogenheter i varje fall där en medlemsstat eventuellt överträder rättsstatens principer, vilket skulle kunna påverka eller riskera att allvarligt påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av unionsbudgeten på ett tillräckligt direkt sätt.

8.  Europaparlamentet påminner om att den reviderade Olaf-förordningen upprättar ett samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten och stärker Olafs möjligheter att genomföra sina egna utredningar, framför allt genom att skärpa bestämmelserna om medlemsstaternas sambandscentraler för bedrägeribekämpning och om samarbetet mellan Olaf och nationella behöriga myndigheter före, under och efter en utredning.

9.  Europaparlamentet betonar att kommissionen är skyldig att utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet om alla underrättelser som skickas till medlemsstaterna om den har rimliga skäl att anta att de villkor för antagande av åtgärder som anges i förordningen är uppfyllda. Parlamentet noterar med besvikelse att medlemsstaterna inte har fått en enda skriftlig underrättelse sedan förordningen trädde i kraft, trots många farhågor om de överträdelser av rättsstatens principer som fastställdes i kommissionens rapport om rättsstatsprincipen 2020, som påverkar den sunda ekonomiska förvaltningen av unionsbudgeten och som medlemsstaterna fortfarande inte har åtgärdat. Parlamentet konstaterar att de andra förfarandena som fastställs i unionslagstiftningen inte ger kommissionen möjlighet att skydda unionsbudgeten på ett mer effektivt sätt.

10.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att regelbundet informera parlamentet om alla pågående utredningar av överträdelser av rättsstatens principer som skulle kunna påverka eller riskera att allvarligt påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av unionsbudgeten på ett tillräckligt direkt sätt, vilket är dess skyldighet enligt förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen och det interinstitutionella ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sin årliga rapport om rättsstatsprincipen inkludera ett särskilt avsnitt med en analys av fall där överträdelser av rättsstatens principer i en viss medlemsstat skulle kunna påverka eller riskera att allvarligt påverka den sunda ekonomiska förvaltningen av unionsbudgeten på ett tillräckligt direkt sätt.

12.  Europaparlamentet påminner om att endast Europeiska unionens domstol har befogenhet att ogiltigförklara förordningen eller delar av den. Parlamentet bekräftar att det kommer att försvara förordningens giltighet inför domstolen i målen C-156/21 och C-157/21 och begära ett påskyndat förfarande. Parlamentet påminner dock om att talan som förs vid domstolen inte hindrar verkställighet enligt artikel 278 i EUF-fördraget.

13.  Europaparlamentet betonar att tillämpningen av förordningen om villkorlighet i samband med rättsstatsprincipen inte kan bli föremål för antagande av riktlinjer, och uppmanar med kraft kommissionen att undvika alla ytterligare förseningar av dess tillämpning. Parlamentet påminner om att eventuella riktlinjer inte får undergräva medlagstiftarnas avsikt. Parlamentet noterar att kommissionen har börjat utarbeta riktlinjer för tillämpningen av förordningen. Om kommissionen anser att sådana riktlinjer är nödvändiga begär parlamentet att de ska antas så snart som möjligt, dock senast den 1 juni 2021, och insisterar på att parlamentet ska höras innan de antas.

14.  Om kommissionen inte fullgör sina skyldigheter enligt denna förordning och inte lämnar ovannämnda information till parlamentet senast den 1 juni 2021 kommer Europaparlamentet att betrakta detta som en underlåtenhet att agera och därefter vidta åtgärder mot kommissionen i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

(1) EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.
(2) EUT L 433 I, 22.12.2020, s. 1.
(3) Antagna texter, P9_TA(2020)0360.
(4) Antagna texter, P9_TA(2020)0206.
(5) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2442
(6) EUT L 437, 28.12.2020, s. 49.

Senaste uppdatering: 12 juli 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy