Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0131(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0048/2021

Внесени текстове :

A9-0048/2021

Разисквания :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Гласувания :

Приети текстове :

P9_TA(2021)0104

Приети текстове
PDF 157kWORD 48k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Собствени ресурси на база на нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса и някои аспекти на собствен ресурс на база БНД *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно проекта за регламент на Съвета относно изчисляването на собствения ресурс на база нерециклираните отпадъци от опаковки от пластмаса, относно методите и процедурата за предоставяне на този собствен ресурс, относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства и относно някои аспекти на собствения ресурс на база брутен национален доход (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (13142/2020),

–  като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C9‑0018/2021),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(1),

–  като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(3) и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г., озаглавена „Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите“(7),

–  като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване(8),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 септември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(9),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9‑0048/2021),

1.  одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на регламент
Съображение 13
(13)  Следва да се установи надеждна и бърза процедура за преразглеждане, за да се разрешават възможни спорове, които могат да възникнат между държава членка и Комисията относно всякакви корекции в отчетите, отнасящи се до собствения ресурс на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса, или относно това дали държава членка е отговорна за предполагаемо непредставяне на данни, за да се избегнат отнемащи време и скъпи производства за установяване на нарушение пред Съда на Европейския съюз.
заличава се
Изменение 2
Проект на регламент
Съображение 15
(15)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с изготвянето на образци на отчетите за собствения ресурс на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса, както и за допълнително уточняване на процедурите за преразглеждане за разрешаването на възможни спорове между държавите членки и Комисията. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
(15)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнението на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с изготвянето на образци на отчетите за собствения ресурс на база нерециклирани отпадъци от опаковки от пластмаса. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 3
Проект на регламент
Член 9 – параграф 4
4.  Съответната държава членка може да поиска от Комисията да преразгледа корекцията, съобщена в писмото по параграф 3, в срок от два месеца от датата на получаване на писмото. Това преразглеждане приключва с решение на Комисията, което се приема най-късно три месеца след датата на получаване на искането на държавата членка. Когато в решението на Комисията се преразглеждат сумите, съответстващи изцяло или частично на корекцията, съобщена в писмото по параграф 3, държавата членка предоставя съответната сума. Задължението на държавата членка да предостави сумата, съответстваща на корекцията, не се засяга нито от искането на държавата членка за преразглеждане на корекцията, нито от иск за отмяна на решението на Комисията.
заличава се
Изменение 4
Проект на регламент
Член 9 – параграф 5
5.  Комисията приема актове за изпълнение, в които допълнително се уточнява процедурата за преразглеждане, посочена в параграф 4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, предвидена в член 14, параграф 3.
заличава се
Изменение 5
Проект на регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея 4
Споровете между държава членка и Комисията относно това дали държавата членка носи отговорност за предполагаемото непредставяне по настоящия параграф, първа алинея, буква г) се разрешават чрез преразглеждането по член 9, параграф 4.
заличава се
Изменение 6
Проект на регламент
Член 11 – параграф 2
(2)  Когато държава членка стартира преразглеждането по член 9, параграф 4, лихвата се изчислява от датата, определена от Комисията в съответствие с член 9, параграф 3.
заличава се

(1) Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).
(2) ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.
(3) ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 51.
(4) OВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 71.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0226.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(7) Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0124.
(9) Приети текстове, P9_TA(2020)0220.

Последно осъвременяване: 26 март 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност