Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0131(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0048/2021

Předložené texty :

A9-0048/2021

Rozpravy :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hlasování :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0104

Přijaté texty
PDF 158kWORD 46k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Vlastní zdroj z nerecyklovaných plastových obalových odpadů a některé aspekty vlastního zdroje z HND *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2021 o návrhu nařízení Rady o výpočtu vlastního zdroje z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, o metodách a postupu pro poskytování tohoto vlastního zdroje, o opatřeních ke krytí hotovostních nároků a o některých aspektech vlastního zdroje z hrubého národního důchodu (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (13142/2020),

–  s ohledem na čl. 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Společenství pro atomovou energii, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C9‑0018/2021),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom(2), a zejména na článek 10 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020(3) a o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů(7),

–  s ohledem na prohlášení Komise a Rady ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy(8),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 16. září 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie(9),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0048/2021),

1.  schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit svůj návrh;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Návrh Rady   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13
(13)  Měl by být zaveden spolehlivý a rychlý přezkumný postup řešení případných sporů mezi členským státem a Komisí o částku jakékoli opravy výkazů týkajících se vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů nebo ohledně skutečnosti, zda údajné neposkytnutí údajů může být přičítáno členskému státu, aby se zabránilo časově náročným a nákladným řízením o nesplnění povinnosti před Soudním dvorem Evropské unie.
vypouští se
Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15
(15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení formulářů pro výkazy týkající se vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů a další upřesnění přezkumného postupu řešení případných sporů mezi členským státem a Komisí. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.
(15)  Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení formulářů pro výkazy týkající se vlastního zdroje z nerecyklovaných plastových obalových odpadů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.
Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4
4.  Dotčený členský stát může do dvou měsíců ode dne obdržení dopisu uvedeného v odstavci 3 požádat Komisi, aby sdělenou úpravu přezkoumala. Tento přezkum se ukončí rozhodnutím, jež Komise přijme nejpozději tří měsíce ode dne obdržení žádosti členského státu. Jsou-li v tomto rozhodnutí Komise revidovány částky zcela nebo částečně odpovídající úpravě sdělené v dopise uvedeném v odstavci 3, poskytne členský stát odpovídající částku. Žádostí členského státu o přezkum úpravy ani žalobou na neplatnost rozhodnutí Komise není dotčena povinnost členského státu poskytnout částku odpovídající úpravě.
vypouští se
Pozměňovací návrh 4
Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 5
5.  Komise může přijmout prováděcí akty, v nichž upřesní přezkumný postup uvedený v odstavci 4 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 14 odst. 3.
vypouští se
Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4
Spory mezi členským státem a Komisí ohledně toho, zda lze údajné nesplnění povinnosti uvedené v prvním pododstavci písm. d) tohoto odstavce přičítat členskému státu, se řeší přezkumem uvedeným v čl. 9 odst. 4.
vypouští se
Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2
2.  Pokud členský stát zahájí přezkum uvedený v čl. 9 odst. 4, vypočítá se úrok ode dne určeného Komisí podle čl. 9 odst. 3.
vypouští se

(1) Interinstitucionální dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (Úř. věst. L 433I, 22.12.2020, s. 28).
(2) Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0226.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(8) Přijaté texty, P9_TA(2020)0124.
(9) Přijaté texty, P9_TA(2020)0220.

Poslední aktualizace: 26. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí