Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0131(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0048/2021

Esitatud tekstid :

A9-0048/2021

Arutelud :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hääletused :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0104

Vastuvõetud tekstid
PDF 142kWORD 46k
Neljapäev, 25. märts 2021 - Brüssel
Ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevad omavahendid ning kogurahvatulul põhinevate omavahendite teatavad aspektid *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu määruse eelnõu kohta, mis käsitleb ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevate omavahendite arvutamist, meetodeid ja menetlusi, millega tehakse kättesaadavaks need omavahendid, rahavajaduste rahuldamiseks vajalikke meetmeid ning kogurahvatulul põhinevate omavahendite teatavaid aspekte (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (13142/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõiget 2 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9‑0018/2021),

–  võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava(1),

–  võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom,(2) eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta(3) ning resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta(4),

–  võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta(5),

–  võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks(6),

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused(7),

–  võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta avaldusi 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused,

–  võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta(8),

–  võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi(9),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9‑0048/2021),

1.  kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb oma eelnõu oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Määruse eelnõu
Põhjendus 13
(13)  Tuleks kehtestada usaldusväärne ja kiire läbivaatamismenetlus, et lahendada võimalikke vaidlusi, mis võivad liikmesriigi ja komisjoni vahel tekkida seoses ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevaid omavahendeid käsitlevate aruannete korrigeerimise summadega või seoses sellega, kas väidetavat andmete esitamata jätmist võib liikmesriigile süüks panna, vältides seeläbi aeganõudvaid ja kulukaid menetlusi Euroopa Liidu Kohtus.
välja jäetud
Muudatusettepanek 2
Määruse eelnõu
Põhjendus 15
(15)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevaid omavahendeid käsitlevate aruandevormide kehtestamisega ja liikmesriikide ning komisjoni vaheliste võimalike vaidluste lahendamiseks kasutatava läbivaatamismenetluse täpsema kindlaksmääramisega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.
(15)  Selleks et tagada käesoleva määruse rakendamiseks ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused seoses ringlusse võtmata plastpakendijäätmetel põhinevaid omavahendeid käsitlevate aruandevormide kehtestamisega. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011.
Muudatusettepanek 3
Määruse eelnõu
Artikkel 9 – lõige 4
4.  Asjaomane liikmesriik võib paluda komisjonil lõikes 3 osutatud kirjas teatatud korrigeerimine läbi vaadata kahe kuu jooksul alates lõikes 3 osutatud kirja kättesaamisest. Läbivaatamine toimub otsuse alusel, mille komisjon võtab vastu hiljemalt kolm kuud pärast liikmesriigi taotluse kättesaamise kuupäeva. Kui komisjoni otsusega vaadatakse lõikes 3 osutatud kirjas teatatud korrigeerimisele osaliselt või täielikult vastavad summad läbi, teeb liikmesriik vastava summa kättesaadavaks [...]. Liikmesriigi taotlus korrigeerimise läbivaatamiseks ega komisjoni otsuse tühistamise hagi ei mõjuta liikmesriigi kohustust korrigeerimisele vastav summa kättesaadavaks teha.
välja jäetud
Muudatusettepanek 4
Määruse eelnõu
Artikkel 9 – lõige 5
5.  Komisjon võib vastu võtta rakendusaktid, millega määratakse kindlaks käesoleva artikli lõikes 4 osutatud läbivaatamismenetlus. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 14 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.
välja jäetud
Muudatusettepanek 5
Määruse eelnõu
Artikkel 11 – lõige 1 – lõik 4
Liikmesriigi ja komisjoni vahelised vaidlused selle üle, kas käesoleva lõike esimese lõigu punktis d osutatud väidetavat esitamata jätmist võib liikmesriigile süüks panna, lahendatakse artikli 9 lõikes 4 osutatud läbivaatamise teel.
välja jäetud
Muudatusettepanek 6
Määruse eelnõu
Artikkel 11 – lõige 2
2.  Kui liikmesriik algatab artikli 9 lõikes 4 osutatud läbivaatamise, arvutatakse viivis alates kuupäevast, mille komisjon on artikli 9 lõike 3 kohaselt kindlaks määranud.
välja jäetud

(1) 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 28).
(2) ELT L 424, 15.12.2020, lk 1.
(3) ELT C 162, 10.5.2019, lk 51.
(4) ELT C 162, 10.5.2019, lk 71.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
(7) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.
(8) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
(9) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika