Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0131(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0048/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0048/2021

Keskustelut :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0104

Hyväksytyt tekstit
PDF 137kWORD 42k
Torstai 25. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvat omat varat sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyt näkökohdat *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. maaliskuuta 2021 esityksestä neuvoston asetukseksi kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen laskennasta, kyseisten omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelyistä, käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä sekä bruttokansantuloon perustuvien omien varojen tietyistä näkökohdista (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (13142/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0018/2021),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta 14. joulukuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselmat seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu(3) ja Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen(4),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista(5),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi(6),

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin(7),

–  ottaa huomioon komission ja neuvoston 10. lokakuuta 2019 antamat julkilausumat monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin,

–  ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta(8),

–  ottaa huomioon 16. syyskuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä(9),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0048/2021),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia esitykseensä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston esitys   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Olisi otettava käyttöön luotettava ja nopea uudelleentarkastelumenettely, jotta voidaan ratkaista jäsenvaltion ja komission välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet, jotka koskevat kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin varoihin liittyviin selvityksiin tehtyjen mukautusten määrää tai sitä, voidaanko jäsenvaltion todeta olevan vastuussa väitetystä tietojen toimittamatta jättämisestä, ja vältetään näin aikaa vievät ja hintavat rikkomismenettelyt Euroopan unionin tuomioistuimessa.
Poistetaan.
Tarkistus 2
Esitys asetukseksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin varoihin liittyvien selvitysten laadinnassa käytettävien lomakkeiden vahvistamisen osalta sekä jäsenvaltion ja komission välisten mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemista koskevan uudelleentarkastelumenettelyn täsmentämisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
(15)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuviin omiin varoihin liittyvien selvitysten laadinnassa käytettävien lomakkeiden vahvistamisen osalta. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti.
Tarkistus 3
Esitys asetukseksi
9 artikla – 4 kohta
4.  Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää komissiota uudelleentarkastelemaan 3 kohdassa tarkoitetulla kirjeellä tiedoksi annettua mukautusta kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona kyseinen kirje on vastaanotettu. Uudelleentarkastelu saatetaan päätökseen päätöksellä, jonka komissio hyväksyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua jäsenvaltion pyynnön vastaanottamispäivästä. Kun komission päätöksellä tarkastellaan uudelleen 3 kohdassa tarkoitetulla kirjeellä tiedoksi annettua mukautusta kokonaisuudessaan tai osittain vastaavia määriä, jäsenvaltion on asetettava käyttöön vastaava määrä. Jäsenvaltion toimittama mukautuksen uudelleentarkastelupyyntö tai komission päätöksen kumoamiskanne eivät kumpikaan vaikuta jäsenvaltion velvollisuuteen asettaa käyttöön mukautusta vastaava määrä.
Poistetaan.
Tarkistus 4
Esitys asetukseksi
9 artikla – 5 kohta
5.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään tämän artiklan 4 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelumenettely. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 14 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Poistetaan.
Tarkistus 5
Esitys asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Jäsenvaltion ja komission väliset erimielisyydet siitä, voidaanko jäsenvaltion katsoa olevan vastuussa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetusta väitetystä tietojen toimittamatta jättämisestä, ratkaistaan noudattaen 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua uudelleentarkastelua.
Poistetaan.
Tarkistus 6
Esitys asetukseksi
11 artikla – 2 kohta
(2)  Jos jäsenvaltio aloittaa 9 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun, korko lasketaan komission 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti määräämästä päivästä.
Poistetaan.

(1) Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus, tehty 16. joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28).
(2) EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0449.
(7) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0032.
(8) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.
(9) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220.

Päivitetty viimeksi: 26. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö