Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2018/0131(NLE)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0048/2021

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0048/2021

Díospóireachtaí :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2021)0104

Téacsanna atá glactha
PDF 143kWORD 47k
Déardaoin, 25 Márta 2021 - Brussels
Acmhainn dhílis bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach nach ndéantar athchúrsáil uirthi agus gnéithe áirithe den acmhainn dhlílis bunaithe ar OIN *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 25 Márta 2021 ar an dréachtrialachán ón gComhairle maidir le ríomh na hacmhainne dílse bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach nach ndéantar athchúrsáil uirthi, maidir leis na modhanna agus an nós imeachta chun an acmhainn dhílis sin a chur ar fáil, maidir le bearta chun riachtanais airgid a chomhlíonadh, agus maidir le gnéithe áirithe den acmhainn dhílis bunaithe ar ollioncam náisiúnta (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Comhairliúchán)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don dréacht ón gComhairle (13142/2020),

–  ag féachaint d’Airteagal 322(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus d’Airteagal 106a den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, ar dá mbun a chuaigh an Chomhairle i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa (C9‑0018/2021),

–  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir leis an smacht buiséadach, le comhar in ábhair bhuiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais, agus maidir le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár i dtreo acmhainní dílse nua a thabhairt isteach(1),

–  ag féachaint do Chinneadh (AE, Euratom) 2020/2053 ón gComhairle an 14 Nollaig 2020 maidir le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2014/335/AE, Euratom(2), agus go háirithe Airteagal 10 de,

–  ag féachaint dá run an 14 Márta 2018 maidir leis an gcéad CAI eile: ag ullmhú sheasamh na Parlaiminte maidir leis an CAI iar-2020(3) agus maidir le hathchóiriú ar chóras acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh(4),

–  ag féachaint dá rún an 30 Bealtaine 2018 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse(5),

–  ag féachaint dá rún an 14 Samhain 2018 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 – seasamh Pharlaimint na hEorpa d’fhonn teacht ar chomhaontú(6),

–  ag féachaint dá rún an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid freastal ar ionchais na saoránach(7),

–  ag féachaint do na ráitis ón gCoimisiún agus ón gComhairle an 10 Deireadh Fómhair 2019 maidir le creat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027 agus acmhainní dílse: is mithid freastal ar ionchais na saoránach,

–  ag féachaint dá rún an 15 Bealtaine 2020 maidir leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil 2021-2027, le hacmhainní dílse agus leis an bplean téarnaimh(8),

–  ag féachaint dá rún reachtach an 16 Meán Fómhair 2020 maidir leis an dréachtchinneadh ón gComhairle i ndáil le córas acmhainní dílse an Aontais Eorpaigh(9),

–  ag féachaint do Riail 82 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0048/2021),

1.  ag formheas an dréachta ón gComhairle arna leasú;

2.  á iarraidh ar an gComhairle fógra a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici imeacht ón téacs atá formheasta ag Parlaimint na hEorpa;

3.  á iarraidh ar an gComhairle dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa má tá sé ar intinn aici an dréacht a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

Dréacht ón gComhairle   Leasú
Leasú 1
Dréacht-rialachán
Aithris 13
(13)  Ba cheart foráil a dhéanamh do nós imeachta athbhreithniúcháin tapa iontaofa d'fhonn díospóidí féideartha idir Ballstát agus an Coimisiún a bhaineann le méid aon choigeartuithe ar na ráitis a bhaineann leis an acmhainn dhílis bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach neamh‑athchúrsáilte i dtaobh cé acu ar féidir mainneachtain líomhnaithe a chur i leith Ballstáit, agus ar an gcaoi sin imeachtaí sáruithe fadálacha agus costasacha os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a sheachaint.
scriosta
Leasú 2
Dréacht-rialachán
Aithris 15
(15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a mhéid a bhaineann le foirmeacha a bhunú do ráitis a bhaineann leis an acmhainn dhílis bunaithe ar dhramhaíol ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte agus a mhéid a bhaineann le nós imeachta don athbhreithniú chun díospóidí féideartha idir Ballstát agus an Coimisiún a réiteach a shonrú a thuilleadh. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.
(15)  Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún a mhéid a bhaineann le foirmeacha a bhunú do ráitis a bhaineann leis an acmhainn dhílis bunaithe ar dhramhaíl ó phacáistíocht phlaisteach neamh-athchúrsáilte. Ba cheart na cumhachtaí sin a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle.
Leasú 3
Dréacht-rialachán
Airteagal 9 – mír 4
4 Laistigh de 2 mhí ón lá a gheofar an litir a luaitear i mír 3, féadfaidh an Ballstát a iarraidh ar an gCoimisiún athbhreithniú a dhéanamh ar an gcoigeartú a cuireadh in iúl i gcomhréir le mír 3. Tabharfar an t-athbhreithniú sin i gcrích trí bhíthin cinneadh arna dhéanamh ag an gCoimisiún, cinneadh a ghlacfaidh sé 3 mhí ar a dhéanaí tar éis an lá a gheofar iarraidh an Bhallstáit. I gcás ina n-athbhreithneofar leis an gcinneadh ón gCoimisiún, go hiomlán nó go páirteach, na méideanna a chomhfhreagraíonn don choigeartú, cuirfidh an Ballstát an méid comhfhreagrach ar fáil [...]. Ní dhéanfar difear, ní le hiarraidh arna déanamh ag Ballstáit go n-athbhreithneofaí an coigeartú ná le caingean chun an cinneadh a rinne an Coimisiún a neamhniú, don oibleagáid a bheidh ar an mBallstát an méid a chomhfhreagraíonn don choigeartú a chur ar fáil.
scriosta
Leasú 4
Dréacht-rialachán
Airteagal 9 – mír 5
5.  Féadfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena sonraítear a thuilleadh an nós imeachta don athbhreithniú dá dtagraítear i mír 4 den Airteagal seo. Déanfar na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh i gcomhréir leis an nós imeachta scrúdúcháin dá dtagraítear in Airteagal 14(3).
scriosta
Leasú 5
Dréacht-rialachán
Airteagal 11 – mír 1 – fomhír 4
Réiteofar díospóidí idir Ballstát agus an Coimisiún i dtaobh cé acu an bhfuil an mhainneachtain líomhnaithe dá dtagraítear i bpointe (d) den chéad fhomhír den mhír seo inchurtha i leith Ballstáit tríd an athbhreithniú dá dtagraítear in Airteagal 9(4).
scriosta
Leasú 6
Dréacht-rialachán
Airteagal 11 – mír 2
(2)  I gcás ina dtionscnaíonn Ballstát an t-athbhreithniú dá dtagraítear in Airteagal 9(4), ríomhfar an t-ús ón dáta arna shonrú ag an gCoimisiún i gcomhréir le hAirteagal 9(3).
scriosta

(1) Comhaontú Idirinstitiúideach an 16 Nollaig 2020 idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir leis an smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais, mar aon le hacmhainní dílse nua, lena n-áirítear treochlár chun acmhainní dílse nua a thabhairt isteach (IO L 433I, 22.12.2020, lch. 28).
(2) IO L 424, 15.12.2020, lch. 1.
(3) IO L 162, 10.5.2019, lch. 51.
(4) IO L 162, 10.5.2019, lch. 71.
(5) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0226.
(6) Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0449.
(7) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2019)0032.
(8) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0124.
(9) Téacsanna arna nglacadh, P9_TA(2020)0220.

An nuashonrú is déanaí: 26 Márta 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais