Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0131(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0048/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0048/2021

Viták :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Szavazatok :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0104

Elfogadott szövegek
PDF 153kWORD 48k
2021. március 25., Csütörtök - Brüsszel
Az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás, és a GNI-alapú saját forrás bizonyos aspektusai *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Az Európai Parlament 2021. március 25-i-i jogalkotási állásfoglalása a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrás kiszámításáról, az említett saját forrás rendelkezésre bocsátásának módszereiről és eljárásáról, a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről, valamint a bruttó nemzeti jövedelmen alapuló saját forrás egyes vonatkozásairól szóló tanácsi rendelet tervezetéről (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (13142/2020),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 322. cikkének (2) bekezdésére és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0018/2021),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére vonatkozó ütemtervről szóló, 2020. december 16-i intézményközi megállapodásra(1)

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről, és a 2014/335/EU, Euratom határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 14-i (EU, Euratom) 2020/2053 tanácsi határozatra(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel „A Parlament 2020 utáni időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló álláspontjának előkészítése”(3), valamint „Az Európai Unió saját forrásai rendszerének reformja”(4) című, 2018. március 14-i állásfoglalásaira,

–  tekintettel a 2021–2027. évi többéves pénzügyi keretről és saját forrásokról szóló, 2018. május 30-i állásfoglalására(5),

–  tekintettel az „A 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról – a Parlament álláspontja a megállapodás érdekében” című, 2018. november 14-i állásfoglalására(6),

–  tekintettel „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című, 2019. október 10-i állásfoglalására(7),

–  tekintettel a Bizottság és a Tanács által, „A 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról: ideje megfelelni a polgárok elvárásainak” című állásfoglalás tekintetében 2019. október 10-én tett nyilatkozatokra,

–  tekintettel az új többéves pénzügyi keretről, a saját forrásokról és a helyreállítási tervről szóló, 2020. május 15-i állásfoglalására(8)

–  tekintettel az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről szóló, 2020. szeptember 16-i jogalkotási állásfoglalására(9),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0048/2021),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét annak módosított formájában;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja saját tervezetét;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Tanács tervezete   Módosítás
Módosítás 1
Rendelettervezet
13 preambulumbekezdés
(13)  Az Európai Unió Bírósága előtt lefolytatandó időigényes és költséges kötelezettségszegési eljárások elkerülése érdekében megbízható és gyors felülvizsgálati eljárást kell létrehozni a tagállamok és a Bizottság között esetlegesen felmerülő viták rendezése céljából, amelyek a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrásra vonatkozó kimutatások bármely kiigazításának összegével kapcsolatosak, vagy arra vonatkoznak, hogy az adatszolgáltatás állítólagos elmulasztása egy tagállamnak felróható-e.
törölve
Módosítás 2
Rendelettervezet
15 preambulumbekezdés
(15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrásra vonatkozó kimutatások céljára formanyomtatványok létrehozása és a tagállamok és a Bizottság közötti esetleges viták rendezésére irányuló felülvizsgálatra vonatkozó eljárás részletesebb meghatározása tekintetében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
(15)  E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni a nem újrafeldolgozott műanyag csomagolási hulladékon alapuló saját forrásra vonatkozó kimutatások céljára formanyomtatványok létrehozása tekintetében. Ezeket a végrehajtási hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.
Módosítás 3
Rendelettervezet
9 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az érintett tagállam a (3) bekezdésben említett levél kézhezvételétől számított két hónapon belül kérheti a Bizottságot az említett levélben közölt kiigazítás felülvizsgálatára. A felülvizsgálat lezárásaként a Bizottság legkésőbb a tagállam kérelmének kézhezvételétől számított három hónapon belül határozatot fogad el. Amennyiben a Bizottság a határozatában részben vagy egészben felülvizsgálja a (3) bekezdésben említett levélben közölt kiigazításnak megfelelő összegeket, akkor a tagállam ezt a megfelelő összeget bocsátja rendelkezésre. Sem a kiigazítás felülvizsgálatára vonatkozó tagállami kérelem, sem a bizottsági határozat megsemmisítése iránti kereset nem érinti a tagállam azon kötelezettségét, hogy a kiigazításnak megfelelő összeget rendelkezésre bocsássa.
törölve
Módosítás 4
Rendelettervezet
9 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben részletesebben meghatározza az e cikk (4) bekezdésében említett felülvizsgálatra vonatkozó eljárást. Az említett végrehajtási jogi aktusokat a 14. cikk (3) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
törölve
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
A tagállamok és a Bizottság között az azzal kapcsolatos vitákat, hogy a tagállamnak az e bekezdés első albekezdése d) pontjában említett, az adatszolgáltatás állítólagos elmulasztása felróható-e, a 9. cikk (4) bekezdésében említett felülvizsgálattal kell rendezni.
törölve
Módosítás 6
Rendelettervezet
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 9. cikk (4) bekezdésében említett felülvizsgálat valamely tagállam általi kezdeményezése esetén a kamat a Bizottság által a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően meghatározott időponttól számítandó.
törölve

(1) Intézményközi Megállapodás (2020. december 16.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról, valamint az új saját forrásokról és az új saját források bevezetésére irányuló ütemtervről (HL L 433. I, 2020.12.22., 28. o.).
(2) HL L 424., 2020.12.15., 1. o.
(3) HL C 162., 2019.5.10., 51. o.
(4) HL C 162., 2019.5.10., 71. o.
(5) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0226.
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0449.
(7) Elfogadott szövegek, P9_TA(2019)0032.
(8) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0124.
(9) Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0220.

Utolsó frissítés: 2021. július 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat