Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0131(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0048/2021

Pateikti tekstai :

A9-0048/2021

Debatai :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0104

Priimti tekstai
PDF 150kWORD 46k
Ketvirtadienis, 2021 m. kovo 25 d. - Briuselis
Neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįsti nuosavi ištekliai ir kai kurie BNP pagrįstų nuosavų išteklių aspektai *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

2021 m. kovo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos reglamento dėl neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių apskaičiavimo, dėl tų nuosavų išteklių teikimo metodų ir tvarkos, dėl priemonių, skirtų grynųjų pinigų poreikiui patenkinti, ir dėl bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis pagrįstų nuosavų išteklių tam tikrų aspektų projekto (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos projektą (13142/2020),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 322 straipsnio 2 dalį ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C9-0018/2021),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo(1),

–  atsižvelgdamas į 2020 m. gruodžio 14 d. Tarybos sprendimą (ES, Euratomas) 2020/2053 dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2014/335/ES, Euratomas(2), ypač į jo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. kovo 14 d. rezoliuciją „Kita DFP: Parlamento pozicijos dėl DFP po 2020 m. rengimas“(3) ir rezoliuciją dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos reformos(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. gegužės 30 d. rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos ir nuosavų išteklių(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2018 m. lapkričio 14 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa. Parlamento pozicija siekiant susitarimo“(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2019 m. spalio 10 d. rezoliuciją „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“(7),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. spalio 10 d. Tarybos ir Komisijos pareiškimus „2021–2027 m. daugiametė finansinė programa ir nuosavi ištekliai: laikas pateisinti piliečių lūkesčius“,

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. gegužės 15 d. rezoliuciją dėl naujos daugiametės finansinės programos, nuosavų išteklių ir gaivinimo plano(8),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. rugsėjo 16 d. teisėkūros rezoliuciją dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos projekto(9),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 82 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto nuomonę (A9-0048/2021),

1.  pritaria Tarybos projektui su pakeitimais;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti savo projektą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Tarybos projektas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Reglamento projektas
13 konstatuojamoji dalis
(13)  turėtų būti nustatyta patikima ir greita galimų ginčų, kurie gali kilti tarp valstybės narės ir Komisijos dėl bet kokio sąskaitų, susijusių su neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstais nuosavais ištekliais, koregavimo sumos arba dėl to, ar tariamas duomenų nepateikimas gali būti laikomas priklausančiu nuo valstybės narės, peržiūros procedūra, taip išvengiant daug laiko reikalaujančių ir brangiai kainuojančių pažeidimo procedūrų Europos Sąjungos Teisingumo Teisme;
Išbraukta.
Pakeitimas 2
Reglamento projektas
15 konstatuojamoji dalis
(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių ataskaitų formas ir išsamiau apibrėžti peržiūros, skirtos galimiems ginčams tarp valstybės narės ir Komisijos spręsti, vykdymo tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
(15)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti neperdirbtų plastiko pakuočių atliekų kiekiu pagrįstų nuosavų išteklių ataskaitų formas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011;
Pakeitimas 3
Reglamento projektas
9 straipsnio 4 dalis
4.  Per du mėnesius nuo 3 dalyje nurodyto laiško gavimo dienos atitinkama valstybė narė gali prašyti Komisijos peržiūrėti koregavimą, apie kurį buvo pranešta tuo laišku. Peržiūra užbaigiama sprendimu, kurį Komisija turi priimti ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo valstybės narės prašymo gavimo dienos. Tuo atveju, kai Komisijos sprendimu visiškai arba iš dalies peržiūrimos koregavimą, apie kurį buvo pranešta 3 dalyje nurodytu laišku, atitinkančios sumos, valstybė narė pateikia atitinkamą sumą. Nei valstybės narės prašymas peržiūrėti koregavimą, nei ieškinys dėl Komisijos sprendimo panaikinimo nedaro poveikio valstybės narės pareigai pateikti koregavimą atitinkančią sumą.
Išbraukta.
Pakeitimas 4
Reglamento projektas
9 straipsnio 5 dalis
5.  Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais išsamiai nustatoma šio straipsnio 4 dalyje nurodytos peržiūros vykdymo tvarka. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Išbraukta.
Pakeitimas 5
Reglamento projektas
11 straipsnio 1 dalies 4 pastraipa
Valstybės narės ir Komisijos ginčai dėl to, ar šios dalies pirmos pastraipos d punkte nurodytas tariamas duomenų nepateikimas gali būti laikomas priklausančiu nuo valstybės narės, sprendžiami atliekant 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą peržiūrą.
Išbraukta.
Pakeitimas 6
Reglamento projektas
11 straipsnio 2 dalis
(2)  Kai valstybė narė inicijuoja 9 straipsnio 4 dalyje nurodytą peržiūrą, delspinigiai skaičiuojami nuo Komisijos nurodytos dienos pagal 9 straipsnio 3 dalį.
Išbraukta.

(1) 2020 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo, taip pat dėl naujų nuosavų išteklių, įskaitant veiksmų gaires dėl naujų nuosavų išteklių nustatymo (OL L 433I, 2020 12 22, p. 28).
(2) OL L 424, 2020 12 15, p. 1.
(3) OL C 162, 2019 5 10, p. 51.
(4) OL C 162, 2019 5 10, p. 71.
(5) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0226.
(6) Priimti tekstai, P8_TA(2018)0449.
(7) Priimti tekstai, P9_TA(2019)0032.
(8) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0124.
(9) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0220.

Atnaujinta: 2021 m. kovo 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika