Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0131(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0048/2021

Iesniegtie teksti :

A9-0048/2021

Debates :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Balsojumi :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2021)0104

Pieņemtie teksti
PDF 154kWORD 46k
Ceturtdiena, 2021. gada 25. marts - Brisele
Pašu resursi, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un daži aspekti attiecībā uz pašu resursiem, kas pamatojas uz NKI *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Eiropas Parlamenta 2021. gada 25. marta normatīvā rezolūcija par projektu Padomes regulai par pašu resursa aprēķināšanu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamu minēto pašu resursu, par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības, un par dažiem aspektiem attiecībā uz pašu resursu, kas pamatojas uz nacionālo kopienākumu (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (13142/2020),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 322. panta 2. punktu un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 106.a pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C9-0018/2021),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. decembra Iestāžu nolīgumu starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai(1),

–  ņemot vērā Padomes 2020. gada 14. decembra Lēmumu (ES, Euratom) 2020/2053 par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu un ar kuru atceļ Lēmumu 2014/335/ES(2), Euratom un jo īpaši tā 10. pantu,

–  ņemot vērā 2018. gada 14. marta rezolūciju par nākamo DFS: Parlamenta nostājas sagatavošana attiecībā uz DFS laikposmam pēc 2020. gada(3) un rezolūciju par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas reformu(4),

–  ņemot vērā 2018. gada 30. maija rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem(5),

–  ņemot vērā 2018. gada 14. novembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam: Parlamenta nostāja ar nolūku panākt vienošanos(6),

–  ņemot vērā 2019. gada 10. oktobra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības(7),

–  ņemot vērā Komisijas un Padomes 2019. gada 10. oktobra paziņojumus par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam un pašu resursiem: laiks attaisnot pilsoņu cerības,

–  ņemot vērā 2020. gada 15. maija rezolūciju par jauno DFS, pašu resursiem un atveseļošanas plānu(8),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. septembra normatīvo rezolūciju par projektu Padomes lēmumam par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu(9),

–  ņemot vērā Reglamenta 82. pantu,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0048/2021),

1.  apstiprina grozīto Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt savu projektu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

Padomes projekts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Regulas projekts
13. apsvērums
(13)  Lai izšķirtu iespējamus strīdus, kas var rasties starp kādu dalībvalsti un Komisiju attiecībā uz jebkuru pielāgojumu summu pārskatos, kuri attiecas uz pašu resursu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, vai attiecībā uz to vai dalībvalsts ir atbildīga par datu sniegšanas neizpildi, tādējādi izvairoties no laikietilpīgām un dārgām pārkāpuma procedūrām Eiropas Savienības Tiesā, būtu jāizveido uzticama un ātra pārskatīšanas procedūra.
svītrots
Grozījums Nr. 2
Regulas projekts
15. apsvērums
(15)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz veidlapu izveidi pārskatiem saistībā ar pašu resursu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu, un attiecībā uz sīkāku procedūru izklāstu, lai veiktu pārskatīšanu, izšķirot iespējamus strīdus, kas var rasties starp kādu dalībvalsti un Komisiju. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.
(15)  Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai attiecībā uz veidlapu izveidi pārskatiem saistībā ar pašu resursu, kas pamatojas uz nereciklēta izlietotā plastmasas iepakojuma daudzumu. Minētās pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011.
Grozījums Nr. 3
Regulas projekts
9. pants – 4. punkts
4.  Attiecīgā dalībvalsts var pieprasīt Komisijai pārskatīt pielāgojumu, par kuru paziņots 3. punktā minētajā vēstulē, divu mēnešu laikā no minētās vēstules saņemšanas dienas. Pārskatīšana beidzas ar lēmumu, kuru Komisija pieņem ne vēlāk kā trīs mēnešus no dalībvalsts pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja ar Komisijas lēmumu pilnībā vai daļēji tiek pārskatīta pielāgojumam atbilstošā summa, kas paziņota 3. punktā minētajā vēstulē, dalībvalsts dara pieejamu attiecīgo summu. Dalībvalsts pienākumu darīt pieejamu pielāgojumam atbilstošo summu neietekmē ne dalībvalsts pieprasījums pārskatīt pielāgojumu, ne prasība atcelt Komisijas lēmumu.
svītrots
Grozījums Nr. 4
Regulas projekts
9. pants – 5. punkts
5.  Komisija var pieņemt īstenošanas aktus, sīkāk precizējot šā panta 4. punktā minētās pārskatīšanas procedūru. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 14. panta 3. punktā minēto pārbaudes procedūru.
svītrots
Grozījums Nr. 5
Regulas projekts
11. pants – 1. punkts – 4. daļa
Strīdus starp dalībvalsti un Komisiju par to, vai par iespējamo šā punkta pirmās daļas d) apakšpunktā minētā pienākuma neizpildi atbildība ir jāuzņemas dalībvalstij, risina, izmantojot 9. panta 4. punktā minēto pārskatīšanu.
svītrots
Grozījums Nr. 6
Regulas projekts
11. pants – 2. punkts
(2)  Ja dalībvalsts uzsāk 9. panta 4. punktā minēto pārskatīšanu, procentus aprēķina no dienas, ko noteikusi Komisija saskaņā ar 9. panta 3. punktu.
svītrots

(1) Iestāžu Nolīgums (2020. gada 16. decembris) starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību, kā arī par jauniem pašu resursiem, tostarp par ceļvedi jaunu pašu resursu ieviešanai (OV L 433I, 22.12.2020., 28. lpp.).
(2) OV L 424, 15.12.2020., 1. lpp.
(3) OV C 162, 10.5.2019., 51. lpp.
(4) OV C 162, 10.5.2019., 71. lpp.
(5) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0226.
(6) Pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0449.
(7) Pieņemtie teksti, P9_TA(2019)0032.
(8) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0124.
(9) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0220.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. jūlijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika