Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/0131(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0048/2021

Teksty złożone :

A9-0048/2021

Debaty :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Głosowanie :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17

Teksty przyjęte :

P9_TA(2021)0104

Teksty przyjęte
PDF 156kWORD 46k
Czwartek, 25 marca 2021 r. - Bruksela
Zasoby własne oparte na wspólnej skonsolidowanej podstawie opodatkowania osób prawnych, na unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji i na niepoddawanych recyklingowi odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie obliczania zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi, metod i procedury udostępniania tych zasobów własnych, środków w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych oraz niektórych aspektów zasobów własnych opartych na dochodzie narodowym brutto (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (13142/2020),

–  uwzględniając art. 322 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0018/2021),

–  uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z 16 grudnia 2020 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych(1),

–  uwzględniając decyzję Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej i uchylającą decyzję 2014/335/UE, Euratom(2), w szczególności jej art. 10,

–  uwzględniając swoje rezolucje z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie następnych WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r.(3) oraz w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia(6),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli(7),

–  uwzględniając oświadczenia Komisji i Rady z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i zasobów własnych: czas, by spełnić oczekiwania obywateli,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych, zasobów własnych i planu naprawy gospodarczej(8),

–  uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia 16 września 2020 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(9),

–  uwzględniając art. 82 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0048/2021),

1.  zatwierdza po poprawkach projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejście od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego projektu;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Projekt Rady   Poprawka
Poprawka 1
Projekt rozporządzenia
Motyw 13
(13)  Należy ustanowić wiarygodną i szybką procedurę przeglądu w celu rozstrzygania ewentualnych sporów, które mogą powstać między państwem członkowskim a Komisją dotyczących kwoty jakichkolwiek korekt sprawozdań dotyczących zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi lub dotyczących przypisania państwu członkowskiemu zarzutu niedostarczenia danych, a zatem uniknięcia czasochłonnych i kosztownych postępowań o naruszanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
skreśla się
Poprawka 2
Projekt rozporządzenia
Motyw 15
(15)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do ustanowienia formularzy sprawozdań dotyczących zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi oraz w odniesieniu do dalszego sprecyzowania procedury przeglądu w celu rozstrzygania ewentualnych sporów między państwem członkowskim a Komisją. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.
(15)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do formularzy sprawozdań dotyczących zasobów własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych recyklingowi. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011.
Poprawka 3
Projekt rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4
4.  Odnośne państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji z wnioskiem o dokonanie przeglądu dostosowania zgłoszonego w piśmie, o którym mowa w ust. 3 w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania tego pisma. Ten przegląd kończy się decyzją, którą Komisja przyjmuje nie później niż trzy miesiące od daty otrzymania wniosku państwa członkowskiego. W przypadku gdy w decyzji Komisji kwoty zostaną zmienione całkowicie lub częściowo stosownie do dostosowania zgłoszonego w piśmie, o którym mowa w ust. 3, dane państwo członkowskie udostępnia odpowiednią kwotę. Ani wniosek państwa członkowskiego o dokonanie przeglądu dostosowania, ani skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji nie mają wpływu na obowiązek państwa członkowskiego polegający na udostępnieniu kwoty odpowiadającej dostosowaniu.
skreśla się
Poprawka 4
Projekt rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 5
5.  Komisja może przyjąć akty wykonawcze dodatkowo doprecyzowujące procedurę przeglądu, o której mowa w ust. 4 niniejszego artykułu. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 3.
skreśla się
Poprawka 5
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 4
Spory między państwem członkowskim a Komisją dotyczące odpowiedzialności państwa członkowskiego za przypisywane mu niedostarczenie danych, o którym mowa w akapicie pierwszym lit. d) niniejszego ustępu, rozstrzygane są w drodze przeglądu, o którym mowa w art. 9 ust. 4.
skreśla się
Poprawka 6
Projekt rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2
2.  W przypadku gdy przegląd, o którym mowa w art. 9 ust. 4, inicjuje państwo członkowskie odsetki oblicza się począwszy od dnia określonego przez Komisję zgodnie z art. 9 ust. 3.
skreśla się

(1) Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 16 grudnia 2020 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Europejską w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami oraz w sprawie nowych zasobów własnych, w tym również harmonogramu wprowadzania nowych zasobów własnych (Dz.U. L 433I z 22.12.2020, s. 28).
(2) Dz.U. L 424 z 15.12.2020, s. 1.
(3) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 51.
(4) Dz.U. C 162 z 10.5.2019, s. 71.
(5) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0226.
(6) Teksty przyjęte, P8_TA(2018)0449.
(7) Teksty przyjęte, P9_TA(2019)0032.
(8) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0124.
(9) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0220.

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności