Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0131(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0048/2021

Texte depuse :

A9-0048/2021

Dezbateri :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0104

Texte adoptate
PDF 147kWORD 46k
Joi, 25 martie 2021 - Bruxelles
Resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate și anumite aspecte ale resursei proprii bazate pe VNB *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 25 martie 2021 referitoare la proiectul de regulament al Consiliului privind calcularea resursei proprii bazate pe deșeurile de ambalaje din plastic care nu sunt reciclate, privind metodele și procedura de punere la dispoziție a resursei proprii respective și privind anumite aspecte legate de resursa proprie bazată pe venitul național brut (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (13142/2020),

–  având în vedere articolul 322 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 106a din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C9-0018/2021),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs pentru introducerea de noi resurse proprii(1),

–  având în vedere Decizia (UE, Euratom) 2020/2053 a Consiliului din 14 decembrie 2020 privind sistemul de resurse proprii ale Uniunii Europene și de abrogare a Deciziei 2014/335/UE, Euratom(2), în special articolul 10,

–  având în vedere rezoluțiile sale din 14 martie 2018 referitoare la următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020(3) și reforma sistemului de resurse proprii al Uniunii Europene(4),

–  având în vedere rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii(5),

–  având în vedere rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la Cadrul financiar multianual 2021-2027 – Poziția Parlamentului în vederea încheierii unui acord(6),

–  având în vedere rezoluția sa din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor(7),

–  având în vedere declarațiile Consiliului și ale Comisiei din 10 octombrie 2019 referitoare la cadrul financiar multianual 2021-2027 și la resursele proprii: e vremea să răspundem așteptărilor cetățenilor,

–  având în vedere rezoluția sa din 15 mai 2020 referitoare la noul cadru financiar multianual, resursele proprii și planul de redresare(8),

–  având în vedere rezoluția sa legislativă din 16 septembrie 2020 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind sistemul de resurse proprii al Uniunii Europene(9),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0048/2021),

1.  aprobă proiectul Consiliului astfel cum a fost modificat;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial proiectul;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

Proiectul Consiliului   Amendamentul
Amendamentul 1
Proiect de regulament
Considerentul 13
(13)  Ar trebui să fie stabilită o procedură de revizuire rapidă și fiabilă pentru soluționarea eventualelor litigii care pot apărea între un stat membru și Comisie în ceea ce privește sumele corespunzătoare oricăror regularizări ale rapoartelor privind resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate sau în ceea ce privește stabilirea faptului dacă un stat membru poate fi considerat răspunzător de presupusa nerespectare a obligației de a furniza date, evitându-se astfel procedurile de durată și costisitoare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.
eliminat
Amendamentul 2
Proiect de regulament
Considerentul 15
(15)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește stabilirea unor formulare pentru rapoartele privind resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate și specificarea în detaliu a procedurii de revizuire pentru soluționarea eventualelor litigii între un stat membru și Comisie. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.
(15)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește stabilirea unor formulare pentru rapoartele privind resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.
Amendamentul 3
Proiect de regulament
Articolul 9 – alineatul 4
4.  Statul membru în cauză poate solicita Comisiei să revizuiască regularizarea comunicată în scrisoarea menționată la alineatul (3) în termen de două luni de la data primirii scrisorii respective. Revizuirea se finalizează cu o decizie care urmează să fie adoptată de Comisie în termen de cel mult trei luni de la data primirii cererii statului membru. În cazul în care decizia Comisiei este să revizuiască, integral sau parțial, sumele corespunzătoare regularizării comunicate în scrisoarea menționată la alineatul (3), statul membru pune la dispoziție suma corespunzătoare. Nici cererea statului membru de revizuire a regularizării, nici o acțiune în anulare împotriva deciziei Comisiei nu aduce atingere obligației statului membru respectiv de a pune la dispoziție suma corespunzătoare regularizării.
eliminat
Amendamentul 4
Proiect de regulament
Articolul 9 – alineatul 5
5.  Comisia poate adopta acte de punere în aplicare care să specifice în detaliu procedura de revizuire menționată la alineatul (4) din prezentul articol. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 14 alineatul (3).
eliminat
Amendamentul 5
Proiect de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 4
Litigiile dintre un stat membru și Comisie cu privire la faptul dacă statul membru poate fi considerat răspunzător pentru presupusa nerespectare a obligației de a furniza date menționată la primul paragraf litera (d) din prezentul alineat se soluționează prin revizuirea menționată la articolul 9 alineatul (4).
eliminat
Amendamentul 6
Proiect de regulament
Articolul 11 – alineatul 2
(2)  În cazul în care un stat membru inițiază revizuirea menționată la articolul 9 alineatul (4), dobânda se calculează începând cu data specificată de către Comisie în conformitate cu articolul 9 alineatul (3).
eliminat

(1) Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2020 dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară, precum și privind noile resurse proprii, inclusiv o foaie de parcurs în vederea introducerii de noi resurse proprii (JO L 433I, 22.12.2020, p. 28).
(2) JO L 424, 15.12.2020, p. 1.
(3) JO C 162, 10.5.2019, p. 51.
(4) JO C 162, 10.5.2019, p. 71.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2018)0226.
(6) Texte adoptate, P8_TA(2018)0449.
(7) Texte adoptate, P9_TA(2019)0032.
(8) Texte adoptate, P9_TA(2020)0124.
(9) Texte adoptate, P9_TA(2020)0220.

Ultima actualizare: 26 martie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate