Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0131(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0048/2021

Ingivna texter :

A9-0048/2021

Debatter :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Omröstningar :

Antagna texter :

P9_TA(2021)0104

Antagna texter
PDF 141kWORD 46k
Torsdagen den 25 mars 2021 - Bryssel
Egna medel som bygger på icke återvunnet plastförpackningsavfall samt vissa aspekter på BNI-baserade egna medel *
P9_TA(2021)0104A9-0048/2021

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 mars 2021 om utkastet till rådets förordning om beräkning av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns, om metoder och förfaranden för tillhandahållande av dessa egna medel, om åtgärder för att möta likviditetsbehov och om vissa aspekter av egna medel baserade på bruttonationalinkomst (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))

(Samrådsförfarande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (13142/2020),

–  med beaktande av artikel 322.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka Europaparlamentet har hörts av rådet (C9‑0018/2021),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel(1),

–  med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020(3) och om reformen av systemet för Europeiska unionens egna medel(4),

–  med beaktande av sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel(5),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse(6),

–  med beaktande av sin resolution av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar(7),

–  med beaktande av uttalandena från kommissionen och rådet av den 10 oktober 2019 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel: dags att uppfylla medborgarnas förväntningar,

–  med beaktande av sin resolution av den 15 maj 2020 om den nya fleråriga budgetramen, egna medel och återhämtningsplanen(8),

–  med beaktande av sin lagstiftningsresolution av den 16 september 2020 om utkastet till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel(9),

–  med beaktande av artikel 82 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkande från budgetutskottet (A9-0048/2021).

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast såsom ändrat av parlamentet.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra sitt utkast.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

Rådets utkast   Ändring
Ändring 1
Utkast till förordning
Skäl 13
(13)  Ett tillförlitligt och skyndsamt omprövningsförfarande bör fastställas för att lösa eventuella tvister som kan uppstå mellan en medlemsstat och kommissionen rörande storleken på justeringar av redovisningarna av egna medel baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns eller rörande huruvida en påstådd underlåtenhet att lämna uppgifter kan tillskrivas en medlemsstat, och därigenom undvika tidskrävande och kostsamma överträdelseförfaranden inför Europeiska unionens domstol.
utgår
Ändring 2
Utkast till förordning
Skäl 15
(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställandet av formulär för redovisning av de egna medlen baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns och med avseende på närmare föreskrifter för omprövningen för att lösa eventuella tvister mellan en medlemsstat och kommissionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
(15)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på fastställandet av formulär för redovisning av de egna medlen baserade på plastförpackningsavfall som inte materialåtervinns. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011.
Ändring 3
Utkast till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  Den berörda medlemsstaten får begära att kommissionen omprövar den justering som meddelats i sen skrivelse som avses i punkt 3 inom två månader från dagen för mottagande av den skrivelsen. Omprövningen ska utmynna i ett beslut som kommissionen ska anta senast tre månader efter dagen för mottagandet av medlemsstatens begäran. Om kommissionen i sitt beslut omprövar beloppen på ett sätt som helt eller delvis motsvarar den justering som meddelats i den skrivelse som avses i punkt 3 ska medlemsstaten tillhandahålla det motsvarande beloppet. Varken medlemsstatens begäran att ompröva justeringen eller en talan om ogiltigförklaring mot kommissionens beslut ska påverka medlemsstatens skyldighet att tillhandahålla det belopp som motsvarar justeringen.
utgår
Ändring 4
Utkast till förordning
Artikel 9 – punkt 5
5.  Kommissionen får anta genomförandeakter med närmare uppgifter om den omprövning som avses i punkt 4 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 14.3.
utgår
Ändring 5
Utkast till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4
Tvister mellan en medlemsstat och kommissionen om huruvida den påstådda underlåtenhet att lämna uppgifter som aves i första stycket led d i denna punkt kan tillskrivas medlemsstaten ska lösas genom det omprövningsförfarande som avses i artikel 9.4.
utgår
Ändring 6
Utkast till förordning
Artikel 11 – punkt 2
(2)  Om en medlemsstat inleder den omprövning som avses i artikel 9.4 ska räntan beräknas från och med det datum som anges av kommissionen i enlighet med artikel 9.3.
utgår

(1) Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 28).
(2) EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) EUT C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) EUT C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Antagna texter, P8_TA(2018)0226.
(6) Antagna texter, P8_TA(2018)0449.
(7) Antagna texter, P9_TA(2019)0032.
(8) Antagna texter, P9_TA(2020)0124.
(9) Antagna texter, P9_TA(2020)0220.

Senaste uppdatering: 26 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy