Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0133(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0049/2021

Внесени текстове :

A9-0049/2021

Разисквания :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Гласувания :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Приети текстове :

P9_TA(2021)0105

Приети текстове
PDF 153kWORD 47k
Четвъртък, 25 март 2021 г. - Брюксел
Събиране на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност *
P9_TA(2021)0105A9-0049/2021

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно проекта на Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (12771/2020),

–  като взе предвид член 322, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C9‑0364/2020),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси(1),

–  като взе предвид Решение (ЕС, Евратом) 2020/2053 на Съвета от 14 декември 2020 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз и за отмяна на Решение 2014/335/ЕС, Евратом(2), и по-специално член 10 от него,

–  като взе предвид своите резолюции от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г.(3) и относно реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз(4),

–  като взе предвид своята резолюция от 30 май 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси(5),

–  като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение(6),

–  като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г., озаглавена „Многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствени ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите“(7),

–  като взе предвид изявленията на Комисията и на Съвета от 10 октомври 2019 г. относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и собствените ресурси: време е да се отговори на очакванията на гражданите,

–  като взе предвид своята резолюция от 15 май 2020 г. относно новата многогодишна финансова рамка, собствените ресурси и плана за възстановяване(8),

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 16 септември 2020 г. относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз(9),

–  като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0049/2021),

1.  одобрява проекта на Съвета, както е изменен;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своя проект;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Проект на Съвета   Изменение
Изменение 1
Проект на регламент
Член 1 – параграф 8 – точка 8
Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89
Член 9
„Член 9
„Член 9
1.  Всякакви корекции в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, за предходната финансова година, по каквато и да е причина, се правят по споразумение между Комисията и съответната държава членка.
1.  Всякакви корекции в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, за предходната финансова година, по каквато и да е причина, се правят по споразумение между Комисията и съответната държава членка.
Ако държавата членка и Комисията не се споразумеят за корекция, Комисията информира съответната държава членка с писмо за необходимата корекция. Това писмо представлява „мерки“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква в) от Регламент № 609/2014 на Съвета.
Ако държавата членка и Комисията не се споразумеят за корекция, Комисията информира съответната държава членка с писмо за необходимата корекция. Това писмо представлява „мерки“ по смисъла на член 12, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета.
2.  Съответната държава членка може да поиска от Комисията да преразгледа корекцията, съобщена в съответствие с параграф 1, втора алинея, в срок от два месеца от датата на получаване на писмото, посочено в параграф 1, втора алинея. Тази процедура по преразглеждане приключва с решение на Комисията, което се приема от Комисията най-късно три месеца след датата на получаване на искането на държавата членка.
Когато в решението на Комисията се преразглеждат сумите, съответстващи изцяло или частично на корекцията, държавата членка предоставя съответната сума. Нито искането на държавата членка за преразглеждане на корекцията, нито искът за отмяна на решението на Комисията, не засягат задължението на държавата членка да предостави сумата, съответстваща на корекцията.
Всички корекции се инкорпорирани в агрегирани декларации, които изменят предходните декларации за въпросната финансова година.
3.  Комисията приема актове за изпълнение, в които допълнително се уточняват процедурните условия за процедурата за преразглеждане, посочена в параграф 2. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 13, параграф 3. Приемането на тези актове за изпълнение не засяга прилагането на процедурата за преразглеждане, посочена в параграф 2.
4.   След 31 юли на четвъртата година, следваща въпросната финансова година, в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, не се внасят никакви допълнителни корекции, освен ако тези корекции не засягат въпроси, предварително нотифицирани от Комисията или съответната държава членка.“
2.  След 31 юли на четвъртата година, следваща въпросната финансова година, в декларациите, посочени в член 7, параграф 1, не се внасят никакви допълнителни корекции, освен ако тези корекции не засягат въпроси, предварително нотифицирани от Комисията или съответната държава членка.“

(1) Междуинституционално споразумение от 16 декември 2020 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси (ОВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28).
(2) ОВ L 424, 15.12.2020 г., стр. 1.
(3) ОВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 51.
(4) OВ C 162, 10.5.2019 г., стр. 71.
(5) Приети текстове, P8_TA(2018)0226.
(6) Приети текстове, P8_TA(2018)0449.
(7) Приети текстове, P9_TA(2019)0032.
(8) Приети текстове, P9_TA(2020)0124.
(9) Приети текстове, P9_TA(2020)0220.

Последно осъвременяване: 12 юли 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност