Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0133(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0049/2021

Předložené texty :

A9-0049/2021

Rozpravy :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2021)0105

Přijaté texty
PDF 156kWORD 46k
Čtvrtek, 25. března 2021 - Brusel
Vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty *
P9_TA(2021)0105 A9-0049/2021

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. března 2021 o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (12771/2020),

–  s ohledem na článek 322 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 106a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0364/2020),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů(1),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (EU, Euratom) 2020/2053 ze dne 14. prosince 2020 o systému vlastních zdrojů Evropské unie a o zrušení rozhodnutí 2014/335/EU, Euratom(2), a zejména na článek 10 tohoto rozhodnutí,

–  s ohledem na svá usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020(3) a o reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie(4),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 30. května 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích(5),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody(6),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů(7),

–  s ohledem na prohlášení Komise a Rady ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 15. května 2020 o novém víceletém finančním rámci, vlastních zdrojích a plánu obnovy(8),

–  s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 16. září 2020 o návrhu rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie(9),

–  s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A9‑0049/2021),

1.  schvaluje pozměněný návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit svůj návrh;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Návrh Rady   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89
Článek 9
„Článek 9
„Článek 9
1.  Veškeré opravy z jakéhokoliv důvodu ve výkazech uvedených v čl. 7 odst. 1 pro předchozí rozpočtové roky se provádějí na základě dohody mezi Komisí a dotčeným členským státem.
1.  Veškeré opravy z jakéhokoliv důvodu ve výkazech uvedených v čl. 7 odst. 1 pro předchozí rozpočtové roky se provádějí na základě dohody mezi Komisí a dotčeným členským státem.
Pokud se členský stát a Komise na opravě nedohodnou, Komise dotčený členský stát dopisem informuje o nezbytné opravě. Uvedený dopis představuje „opatření“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. c) nařízení Rady č. 609/2014.
Pokud se členský stát a Komise na opravě nedohodnou, Komise dotčený členský stát dopisem informuje o nezbytné opravě. Uvedený dopis představuje „opatření“ ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. c) nařízení Rady č. 609/2014.
2.   Dotčený členský stát může do dvou měsíců ode dne obdržení dopisu uvedeného v odst. 1 druhém pododstavci požádat Komisi, aby opravu sdělenou v souladu s odst. 1 druhým pododstavcem přezkoumala. Toto přezkumné řízení se ukončí rozhodnutím Komise, jež Komise přijme nejpozději do tří měsíců ode dne obdržení žádosti členského státu.
Jsou-li výsledkem přezkumu v rozhodnutí Komise částky zcela nebo částečně odpovídající opravě, členský stát poskytne odpovídající částku. Žádostí členského státu o přezkum opravy ani žalobou na neplatnost rozhodnutí Komise není dotčena povinnost členského státu poskytnout částku odpovídající opravě.
Veškeré opravy se začlení do souhrnných výkazů, které změní předchozí výkazy pro dané rozpočtové roky.
3.   Komise přijme prováděcí akty, v nichž upřesní procesní podmínky přezkumného řízení uvedeného v odstavci 2. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 13 odst. 3. Přijetím těchto prováděcích aktů není dotčeno použití přezkumného řízení uvedeného v odstavci 2.
4.   Ve výkazech podle čl. 7 odst. 1 se po 31. červenci čtvrtého roku následujícího po daném rozpočtovém roce neprovádějí žádné další opravy, pokud se netýkají bodů, které před uplynutím této lhůty oznámila Komise nebo dotčený členský stát.“
2.  Ve výkazech podle čl. 7 odst. 1 se po 31. červenci čtvrtého roku následujícího po daném rozpočtovém roce neprovádějí žádné další opravy, pokud se netýkají bodů, které před uplynutím této lhůty oznámila Komise nebo dotčený členský stát.“

(1) Interinstitucionální Dohoda ze dne 16. prosince 2020 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení, jakož i o nových vlastních zdrojích, včetně plánu zavádění nových vlastních zdrojů (Úř. věst. L 433 I, 22.12.2020, s. 28).
(2) Úř. věst. L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Přijaté texty, P8_TA(2018)0226.
(6) Přijaté texty, P8_TA(2018)0449.
(7) Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
(8) Přijaté texty, P9_TA(2020)0124.
(9) Přijaté texty, P9_TA(2020)0220.

Poslední aktualizace: 31. března 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí