Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0133(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0049/2021

Esitatud tekstid :

A9-0049/2021

Arutelud :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Hääletused :

PV 25/03/2021 - 2
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 2
CRE 25/03/2021 - 17

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2021)0105

Vastuvõetud tekstid
PDF 139kWORD 46k
Neljapäev, 25. märts 2021 - Brüssel
Käibemaksust laekuvate omavahendite kogumine *
P9_TA(2021)0105A9-0049/2021

Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2021. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määrust (EMÜ, Euratom) nr 1553/89 käibemaksust laekuvate omavahendite kogumise kindla ühtse korra kohta (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu eelnõu (12771/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 322 lõiget 2 ning Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C9-0364/2020),

–  võttes arvesse 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava(1),

–  võttes arvesse nõukogu 14. detsembri 2020. aasta otsust (EL, Euratom) 2020/2053, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/335/EL, Euratom(2), eriti selle artiklit 10,

–  võttes arvesse oma 14. märtsi 2018. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamise kohta(3) ning resolutsiooni Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimise kohta(4),

–  võttes arvesse oma 30. mai 2018. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta mitmeaastase finantsraamistiku ja omavahendite kohta(5),

–  võttes arvesse oma 14. novembri 2018. aasta resolutsiooni mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 kohta – parlamendi seisukoht kokkuleppe saavutamiseks(6),

–  võttes arvesse oma 10. oktoobri 2019. aasta resolutsiooni 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused(7),

–  võttes arvesse komisjoni ja nõukogu 10. oktoobri 2019. aasta avaldusi 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused,

–  võttes arvesse oma 15. mai 2020. aasta resolutsiooni järgmise mitmeaastase finantsraamistiku, omavahendite ja majanduse taastamise kava kohta(8),

–  võttes arvesse oma 16. septembri 2020. aasta seadusandlikku resolutsiooni nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu omavahendite süsteemi(9),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 82,

–  võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0049/2021),

1.  kiidab nõukogu eelnõu muudetud kujul heaks;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud tekstist kõrvale kalduda;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb oma eelnõu oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Nõukogu eelnõu   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Määruse eelnõu
Artikkel 1 – lõige 1 – punkt 8
Määrus (EMÜ/Euratom) nr 1553/89
Artikkel 9
„Artikkel 9
„Artikkel 9
1.  Eelnenud eelarveaastate mis tahes korrigeerimised tehakse artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahelise kokkuleppe alusel.
1.  Eelnenud eelarveaastate mis tahes korrigeerimised tehakse artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse komisjoni ja asjaomase liikmesriigi vahelise kokkuleppe alusel.
Kui liikmesriik ja komisjon korrigeerimise suhtes kokkulepet ei saavuta, teavitab komisjon asjaomast liikmesriiki vajalikust korrigeerimisest kirja teel. Selline kiri kujutab endast „meetmeid“, millele on osutatud nõukogu määruse 609/2014 artikli 12 lõike 2 punktis c.
Kui liikmesriik ja komisjon korrigeerimise suhtes kokkulepet ei saavuta, teavitab komisjon asjaomast liikmesriiki vajalikust korrigeerimisest kirja teel. Selline kiri kujutab endast „meetmeid“, millele on osutatud nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 609/2014 artikli 12 lõike 2 punktis c.
2.  Asjaomane liikmesriik võib kahe kuu jooksul alates lõike 1 teises lõigus osutatud kirja kättesaamisest paluda komisjonil vaadata lõike 1 teise lõigu kohaselt teatatud korrigeerimine läbi. Läbivaatamine toimub komisjoni otsuse alusel, mille ta võtab vastu hiljemalt kolm kuud pärast liikmesriigi taotluse kättesaamise kuupäeva.
Kui komisjoni otsusega vaadatakse korrigeerimisele osaliselt või täielikult vastavad summad läbi, teeb liikmesriik vastava summa kättesaadavaks. Liikmesriigi taotlus korrigeerimise läbivaatamiseks ega komisjoni otsuse tühistamise hagi ei mõjuta liikmesriigi kohustust korrigeerimisele vastav summa kättesaadavaks teha.
Kõik parandused kantakse koondaruannetesse, mis muudavad asjaomaste eelarveaastate varasemaid aruandeid.
3.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse lõikes 2 osutatud läbivaatamise üksikasjalikum menetluskord. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 13 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega. Rakendusaktide vastuvõtmine ei piira lõikes 2 osutatud läbivaatamismenetluse kohaldamist.
4.   Artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse ei tehta pärast asjaomasele eelarveaastale järgneva neljanda aasta 31. juulit enam ühtki korrigeerimist, välja arvatud juhul, kui need puudutavad punkte, millest komisjon või asjaomane liikmesriik on eelnevalt teatanud.“
2.  Artikli 7 lõikes 1 osutatud aruannetesse ei tehta pärast asjaomasele eelarveaastale järgneva neljanda aasta 31. juulit enam ühtki korrigeerimist, välja arvatud juhul, kui need puudutavad punkte, millest komisjon või asjaomane liikmesriik on eelnevalt teatanud.“

(1) 16. detsembri 2020. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe Euroopa Parlamendi, Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni vahel, mis käsitleb eelarvedistsipliini, eelarvealast koostööd ning usaldusväärset finantsjuhtimist, samuti uusi omavahendeid, sealhulgas uute omavahendite kasutuselevõtmise suunas liikumise tegevuskava (ELT L 433I, 22.12.2020, lk 28).
(2) ELT L 424, 15.12.2020, lk 1.
(3) ELT C 162, 10.5.2019, lk 51.
(4) ELT C 162, 10.5.2019, lk 71.
(5) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0226.
(6) Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2018)0449.
(7) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2019)0032.
(8) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0124.
(9) Vastuvõetud tekstid, P9_TA(2020)0220.

Viimane päevakajastamine: 12. juuli 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika