Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0133(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0049/2021

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0049/2021

Keskustelut :

PV 24/03/2021 - 18
CRE 24/03/2021 - 18

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2021)0105

Hyväksytyt tekstit
PDF 136kWORD 42k
Torstai 25. maaliskuuta 2021 - Bryssel
Arvonlisäverosta kertyvien omien varojen kantaminen *
P9_TA(2021)0105 A9-0049/2021

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. maaliskuuta 2021 esityksestä neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamisesta (12771/2020 – C9-0364/2020 – 2018/0133(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (12771/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 322 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C9-0364/2020),

–  ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi, 16. joulukuuta 2020 tehdyn Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välisen toimielinten sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä ja päätöksen 2014/335/EU, Euratom kumoamisesta 14. joulukuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053(2) ja erityisesti sen 10 artiklan,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2018 antamansa päätöslauselmat seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu(3) ja Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen(4),

–  ottaa huomioon 30. toukokuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista(5),

–  ottaa huomioon 14. marraskuuta 2018 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 – parlamentin kanta yhteisymmärryksen saavuttamiseksi(6),

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2019 antamansa päätöslauselman monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin(7),

–  ottaa huomioon komission ja neuvoston 10. lokakuuta 2019 antamat julkilausumat monivuotisesta rahoituskehyksestä 2021–2027 ja omista varoista: aika vastata kansalaisten odotuksiin,

–  ottaa huomioon 15. toukokuuta 2020 antamansa päätöslauselman uudesta monivuotisesta rahoituskehyksestä, omista varoista ja elvytyssuunnitelmasta(8),

–  ottaa huomioon 16. syyskuuta 2020 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä(9),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 82 artiklan,

–  ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A9-0049/2021),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia esitykseensä;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Neuvoston esitys   Tarkistus
Tarkistus 1
Esitys asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89
9 artikla
”9 artikla
”9 artikla
1.  Kaikki 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin, aiempia varainhoitovuosia koskeviin selvityksiin mistä tahansa syystä tehtävät oikaisut tehdään yhteisymmärryksessä komission ja asianomaisen jäsenvaltion kesken.
1.  Kaikki 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin, aiempia varainhoitovuosia koskeviin selvityksiin mistä tahansa syystä tehtävät oikaisut tehdään yhteisymmärryksessä komission ja asianomaisen jäsenvaltion kesken.
Jos jäsenvaltio ja komissio eivät pääse yhteisymmärrykseen jostakin oikaisusta, komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle tarvittavasta oikaisusta kirjeellä. Kyseinen kirje katsotaan neuvoston asetuksen 609/2014 12 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi toimenpiteeksi.
Jos jäsenvaltio ja komissio eivät pääse yhteisymmärrykseen jostakin oikaisusta, komissio ilmoittaa asianomaiselle jäsenvaltiolle tarvittavasta oikaisusta kirjeellä. Kyseinen kirje katsotaan neuvoston asetuksen 609/2014 12 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi toimenpiteeksi.
2.   Asianomainen jäsenvaltio voi pyytää kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jona 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu kirje on vastaanotettu, komissiota uudelleentarkastelemaan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tiedoksi annettua oikaisua. Uudelleentarkastelumenettely saatetaan päätökseen komission päätöksellä, jonka komissio hyväksyy viimeistään kolmen kuukauden kuluttua jäsenvaltion pyynnön vastaanottamispäivästä.
Kun komission päätöksellä tarkastellaan uudelleen oikaisua kokonaisuudessaan tai osittain vastaavia määriä, jäsenvaltion on asetettava saataville vastaava määrä. Jäsenvaltion toimittama oikaisun uudelleentarkastelupyyntö tai komission päätöksen kumoamiskanne eivät kumpikaan vaikuta jäsenvaltion velvollisuuteen asettaa saataville oikaisua vastaava määrä.
Kaikki oikaisut kootaan yhteen kokonaisselvityksiksi, jotka muuttavat kyseessä olevien varainhoitovuosien osalta aiemmin laadittuja selvityksiä.
3.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset menettelysäännöt 2 kohdassa tarkoitettua uudelleentarkastelumenettelyä varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 13 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Täytäntöönpanosäädösten hyväksyminen ei rajoita 2 kohdassa esitetyn uudelleentarkastelumenettelyn soveltamista.
4.   Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja selvityksiä ei enää oikaista neljännen kyseessä olevaa varainhoitovuotta seuraavan vuoden heinäkuun 31 päivän jälkeen, ellei kyseisissä oikaisuissa ole kyse komission tai asianomaisen jäsenvaltion aiemmin tiedoksi antamista kohdista.”
2.  Edellä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja selvityksiä ei enää oikaista neljännen kyseessä olevaa varainhoitovuotta seuraavan vuoden heinäkuun 31 päivän jälkeen, ellei kyseisissä oikaisuissa ole kyse komission tai asianomaisen jäsenvaltion aiemmin tiedoksi antamista kohdista.”

(1) Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus, tehty 16. joulukuuta 2020, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä uusista omista varoista, mukaan lukien etenemissuunnitelma uusien omien varojen käyttöönottamiseksi (EUVL L 433 I, 22.12.2020, s. 28).
(2) EUVL L 424, 15.12.2020, s. 1.
(3) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 51.
(4) EUVL C 162, 10.5.2019, s. 71.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0226.
(6) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0449.
(7) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2019)0032.
(8) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0124.
(9) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0220.

Päivitetty viimeksi: 31. maaliskuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö